HOTĂRÂRE nr. 956 din 19 august 2009 (*actualizată*)
privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010
(actualizată până la data de 30 martie 2010*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 30 martie 2010, cu modificările şi completările aduse de RECTIFICAREA nr. 956 din 19 august 2009.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 292, art. 294 alin. (7) şi al art. 295 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (2) Nivelurile prevăzute în anexă pentru impozitul pe mijloacele de transport menţionat la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt estimative, fiind calculate pe baza cursului mediu de schimb prognozat pentru anul 2010 de Comisia Naţională de Prognoză. Conform art. 10 alin. (1) din Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 20 iulie 1999, cu modificările ulterioare, aceste valori vor fi recalculate pentru a fi aplicate în anul 2010 luând în considerare rata de schimb între euro şi leu în vigoare la 1 octombrie 2009, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.


  Articolul 2

  (1) În vederea stabilirii impozitului datorat, pentru fiecare mijloc de transport prevăzut în anexă, întreprinderile şi operatorii de transport rutier, aşa cum sunt definiţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de 30 de zile de la efectuarea primei operaţiuni de transport rutier internaţional.
  (2) Nivelurile aplicabile în anul 2010 ale impozitului pe mijloacele de transport menţionat la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, după publicarea în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene a ratei de schimb dintre euro şi leu în vigoare la 1 octombrie 2009.


  Articolul 3

  Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale vor pune de acord hotărârile privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010, adoptate până la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 45 de zile, cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu cele ale prezentei hotărâri.


  Articolul 4

  (1) La data de 1 ianuarie 2010, anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2010, Hotărârea Guvernului nr. 1.514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 935 din 17 noiembrie 2006, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Viceprim-ministru,
  ministrul administraţiei şi internelor,
  Dan Nica
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Ministrul transporturilor
  şi infrastructurii,
  Radu Mircea Berceanu
  Şeful Departamentului
  pentru Afaceri Europene,
  Vasile Puşcaş
  Bucureşti, 19 august 2009.
  Nr. 956.


  Anexa
  TABLOUL
  cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale,
  alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile
  începând cu anul fiscal 2010
  I. Codul fiscal - titlul IX "Impozite şi taxe locale"
  Valorile impozabile prevăzute la art. 251 alin. (3), impozitele şi taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei şi care se indexează/ajustează anual, în condiţiile art. 292, şi, respectiv, art. 295 alin. (12), precum şi amenzile care se actualizează potrivit art. 294 alin. (7)
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ CAPITOLUL II │
  │ Impozitul şi taxa pe clădiri │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ VALORILE IMPOZABILE │
  │ pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, │
  │ în cazul persoanelor fizice │
  │ │
  │ Art. 251 alin. (3) │
  ├───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤
  │ │ Valoarea impozabilă │
  │ │ - lei/mp - │
  │ ├─────────────┬────────────┤
  │ │Cu instalaţii│Fără │
  │ Tipul clădirii │de apă, │instalaţii │
  │ │canalizare, │de apă, │
  │ │electrice şi │canalizare, │
  │ │încălzire │electrice │
  │ │(condiţii │sau │
  │ │cumulative) │încălzire │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
  │A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi │ │ │
  │exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte │ │ │
  │materiale rezultate în urma unui tratament termic │ │ │
  │şi/sau chimic │ 806 │ 478 │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
  │B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, │ │ │
  │din piatră naturală, din cărămidă nearsă, │ │ │
  │din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse │ │ │
  │unui tratament termic şi/sau chimic │ 219 │ 137 │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
  │C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu │ │ │
  │pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice │ │ │
  │alte materiale rezultate în urma unui tratament │ │ │
  │termic şi/sau chimic │ 137 │ 123 │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
  │D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din│ │ │
  │piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci │ │ │
  │sau din orice alte materiale nesupuse unui │ │ │
  │tratament termic şi/sau chimic │ 82 │ 54 │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
  │E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi│75% din suma │75% din suma│
  │adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau│care s-ar │care s-ar │
  │la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare │aplica │aplica │
  │dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D │clădirii │clădirii │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
  │F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi│50% din suma │50% din suma│
  │adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol │care s-ar │care s-ar │
  │şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât│aplica │aplica │
  │cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de │clădirii │clădirii │
  │clădiri prevăzute la lit. A-D │ │ │
  └───────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ CAPITOLUL III │
  │ Impozitul şi taxa pe teren │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan - │
  │ terenuri cu construcţii │
  │ │
  │ Art. 258 alin. (2) │
  ├─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Zona în cadrul │ Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi │
  │ localităţii │ │
  │ │ - lei/ha - │
  │ ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────┤
  │ │ 0 │ I │ II │ III │ IV │ V │
  ├─────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┤
  │ A │ 8.921 │ 7.408 │ 6.508 │ 5.640 │ 766 │ 613 │
  ├─────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┤
  │ B │ 7.408 │ 5.600 │ 4.540 │ 3.832 │ 613 │ 460 │
  ├─────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┤
  │ C │ 5.600 │ 3.832 │ 2.874 │ 1.821 │ 460 │ 306 │
  ├─────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┤
  │ D │ 3.832 │ 1.821 │ 1.519 │ 1.060 │ 300 │ 153 │
  └─────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan │
  │ - orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii - │
  │ │
  │ Art. 258 alin. (4) │
  │ - lei/ha - │
  ├────┬─────────────────────┬─────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┤
  │Nr. │ . Zona │ │ │ │ │
  │crt.│ . │ │ │ │ │
  │ │ . │ A │ B │ C │ D │
  │ │Categoria . │ │ │ │ │
  │ │de folosinţă . │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
  │ 1. │Teren arabil │ 24 │ 18 │ 16 │ 13 │
  ├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
  │ 2. │Păşune │ 18 │ 16 │ 13 │ 11 │
  ├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
  │ 3. │Fâneaţă │ 18 │ 16 │ 13 │ 11 │
  ├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
  │ 4. │Vie │ 40 │ 30 │ 24 │ 16 │
  ├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
  │ 5. │Livadă │ 46 │ 40 │ 30 │ 24 │
  ├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
  │ 6. │Pădure sau alt teren │ │ │ │ │
  │ │cu vegetaţie │ │ │ │ │
  │ │forestieră │ 24 │ 18 │ 16 │ 13 │
  ├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
  │ 7. │Teren cu ape │ 13 │ 11 │ 7 │ x │
  ├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
  │ 8. │Drumuri şi căi ferate│ x │ x │ x │ x │
  ├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
  │ 9. │Teren neproductiv │ x │ x │ x │ x │
  └────┴─────────────────────┴─────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan │
  │ │
  │ Art. 258 alin. (6) │
  │ - lei/ha - │
  ├────┬─────────────────────┬─────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┤
  │Nr. │ . Zona │ │ │ │ │
  │crt.│ . │ │ │ │ │
  │ │ . │ A │ B │ C │ D │
  │ │Categoria . │ │ │ │ │
  │ │de folosinţă . │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
  │ 1. │Teren cu construcţii │ 27 │ 24 │ 22 │ 19 │
  ├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
  │ 2. │Teren arabil │ 43 │ 41 │ 39 │ 36 │
  ├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
  │ 3. │Păşune │ 24 │ 22 │ 19 │ 17 │
  ├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
  │ 4. │Fâneaţă │ 24 │ 22 │ 19 │ 17 │
  ├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
  │ 5. │Vie pe rod, alta │ │ │ │ │
  │ │decât cea prevăzută │ │ │ │ │
  │ │la nr. crt. 5.1 │ 48 │ 46 │ 43 │ 41 │
  ├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
  │5.1.│Vie până la intrarea │ │ │ │ │
  │ │pe rod │ x │ x │ x │ x │
  ├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
  │ 6. │Livadă pe rod, alta │ │ │ │ │
  │ │decât cea prevăzută │ │ │ │ │
  │ │la nr. crt. 6.1 │ 48 │ 46 │ 43 │ 41 │
  ├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
  │6.1.│Livadă până la │ │ │ │ │
  │ │intrarea pe rod │ x │ x │ x │ x │
  ├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
  │ 7. │Pădure sau alt teren │ │ │ │ │
  │ │cu vegetaţie fores- │ │ │ │ │
  │ │tieră, cu excepţia │ │ │ │ │
  │ │celui prevăzut la │ │ │ │ │
  │ │nr. crt. 7.1 │ 14 │ 12 │ 10 │ 7 │
  ├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
  │7.1.│Pădure în vârstă de │ │ │ │ │
  │ │până la 20 de ani şi │ │ │ │ │
  │ │pădure cu rol de │ │ │ │ │
  │ │protecţie │ x │ x │ x │ x │
  ├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
  │ 8. │Teren cu apă, altul │ │ │ │ │
  │ │decât cel cu amena- │ │ │ │ │
  │ │jări piscicole │ 5 │ 4 │ 2 │ 1 │
  ├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
  │8.1.│Teren cu amenajări │ │ │ │ │
  │ │piscicole │ 29 │ 27 │ 24 │ 22 │
  ├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
  │ 9. │Drumuri şi căi ferate│ x │ x │ x │ x │
  ├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
  │10. │Teren neproductiv │ x │ x │ x │ x │
  └────┴─────────────────────┴─────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ CAPITOLUL IV │
  │ Impozitul pe mijloacele de transport │
  │ │
  │ Art. 263 alin. (2) │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
  │Nr. │ │- lei/200 cmc│
  │crt.│ Mijloace de transport cu tracţiune mecanică │sau fracţiune│
  │ │ │din aceasta -│
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │ 1.│Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu │ │
  │ │capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmc inclusiv │ 8 │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │ 2.│Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc │ │
  │ │şi 2.000 cmc inclusiv │ 18 │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │ 3.│Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cmc │ │
  │ │şi 2.600 cmc inclusiv │ 36 │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │ 4.│Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cmc │ │
  │ │şi 3.000 cmc inclusiv │ 72 │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │ 5.│Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc │ 145 │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │ 6.│Autobuze, autocare, microbuze │ 24 │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │ 7.│Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă │ │
  │ │autorizată de până la 12 tone inclusiv │ 30 │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │ 8.│Tractoare înmatriculate │ 18 │
  └────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Art. 263 alin. (4) │
  │ Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală │
  │ sau mai mare de 12 tone*1) │
  ├───┬────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
  │ │ │ Impozitul, în lei │ Impozitul, în lei │
  │ │ Numărul axelor şi masa totală │pentru vehiculele │pentru vehiculele │
  │ │ maximă autorizată │angajate exclusiv în│angajate în opera- │
  │ │ │ operaţiunile de │ţiunile de tran- │
  │ │ │ transport intern │sport intern şi │
  │ │ │ │internaţional │
  │ │ ├──────────┬─────────┼──────────┬─────────┤
  │ │ │Vehicule │Vehicule │Vehicule │ │
  │ │ │cu sistem │cu alt │cu sistem │Vehicule │
  │ │ │de suspen-│sistem de│de suspen-│cu alt │
  │ │ │sie pneu- │suspensie│sie pneuma│sistem de│
  │ │ │matica sau│ │tica sau │suspensie│
  │ │ │un echiva-│ │un echiva-│ │
  │ │ │lent │ │lent │ │
  │ │ │recunoscut│ │recunoscut│ │
  ├───┼────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
  │I. │Vehicule cu două axe │
  ├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
  │ │1.│Masa nu mai puţin de 12 tone,│ │ │ │ │
  │ │ │dar nu mai mult de 13 tone │ 0 │ 102 │ 0 │ 127 │
  ├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ │2.│Masa nu mai puţin de 13 tone,│ │ │ │ │
  │ │ │dar nu mai mult de 14 tone │ 102 │ 282 │ 127 │ 352 │
  ├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ │3.│Masa nu mai puţin de 14 tone,│ │ │ │ │
  │ │ │dar nu mai mult de 15 tone │ 282 │ 396 │ 352 │ 495 │
  ├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ │4.│Masa nu mai puţin de 15 tone,│ │ │ │ │
  │ │ │dar nu mai mult de 18 tone │ 396 │ 897 │ 495 │ 1.121 │
  ├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
  │II.│Vehicule cu 3 axe │
  ├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
  │ │1.│Masa nu mai puţin de 15 tone,│ │ │ │ │
  │ │ │dar nu mai mult de 17 tone │ 102 │ 177 │ 127 │ 221 │
  ├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ │2.│Masa nu mai puţin de 17 tone,│ │ │ │ │
  │ │ │dar nu mai mult de 19 tone │ 177 │ 364 │ 221 │ 454 │
  ├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ │3.│Masa nu mai puţin de 19 tone,│ │ │ │ │
  │ │ │dar nu mai mult de 21 tone │ 364 │ 472 │ 454 │ 589 │
  ├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ │4.│Masa nu mai puţin de 21 tone,│ │ │ │ │
  │ │ │dar nu mai mult de 23 tone │ 472 │ 727 │ 589 │ 908 │
  ├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ │5.│Masa nu mai puţin de 23 tone,│ │ │ │ │
  │ │ │dar nu mai mult de 25 tone │ 727 │ 1.129 │ 908 │ 1.412 │
  ├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ │6.│Masa nu mai puţin de 25 tone,│ │ │ │ │
  │ │ │dar nu mai mult de 26 tone │ 727 │ 1.129 │ 908 │ 1.412 │
  ├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
  │III│Vehicule cu 4 axe │
  ├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
  │ │1.│Masa nu mai puţin de 23 tone,│ │ │ │ │
  │ │ │dar nu mai mult de 25 tone │ 472 │ 478 │ 589 │ 598 │
  ├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ │2.│Masa nu mai puţin de 25 tone,│ │ │ │ │
  │ │ │dar nu mai mult de 27 tone │ 478 │ 747 │ 598 │ 933 │
  ├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ │3.│Masa nu mai puţin de 27 tone,│ │ │ │ │
  │ │ │dar nu mai mult de 29 tone │ 747 │ 1.185 │ 933 │ 1.481 │
  ├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ │4.│Masa nu mai puţin de 29 tone,│ │ │ │ │
  │ │ │dar nu mai mult de 31 tone │ 1.185 │ 1.758 │ 1.481 │ 2.197 │
  ├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ │5.│Masa nu mai puţin de 31 tone,│ │ │ │ │
  │ │ │dar nu mai mult de 32 tone │ 1.185 │ 1.758 │ 1.481 │ 2.197 │
  └───┴──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┘

  ------------
  *1) Sume estimative, calculate pe baza cursului mediu de schimb de 4,09 lei/euro, prognozat pentru anul 2010 de Comisia Naţională de Prognoză. Conform art. 10 alin. (1) din Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, aceste valori vor fi recalculate pentru a fi aplicate în anul 2010 luându-se în considerare rata de schimb între euro şi leu în vigoare la 1 octombrie 2009, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Art. 263 alin. (5) │
  │ Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) │
  │ de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare │
  │ de 12 tone*2) │
  ├───┬────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
  │ │ │ Impozitul, în lei │ Impozitul, în lei │
  │ │ Numărul axelor şi masa totală │pentru vehiculele │pentru vehiculele │
  │ │ maximă autorizată │angajate exclusiv în│angajate în opera- │
  │ │ │ operaţiunile de │ţiunile de tran- │
  │ │ │ transport intern │sport intern şi │
  │ │ │ │internaţional │
  │ │ ├──────────┬─────────┼──────────┬─────────┤
  │ │ │Vehicule │Vehicule │Vehicule │ │
  │ │ │cu sistem │cu alt │cu sistem │Vehicule │
  │ │ │de suspen-│sistem de│de suspen-│cu alt │
  │ │ │sie pneu- │suspensie│sie pneuma│sistem de│
  │ │ │matica sau│ │tica sau │suspensie│
  │ │ │un echiva-│ │un echiva-│ │
  │ │ │lent │ │lent │ │
  │ │ │recunoscut│ │recunoscut│ │
  ├───┼────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
  │I. │Vehicule cu 2+1 axe │
  ├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
  │ │1.│Masa nu mai puţin de 12 tone,│ │ │ │ │
  │ │ │dar nu mai mult de 14 tone │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ │2.│Masa nu mai puţin de 14 tone,│ │ │ │ │
  │ │ │dar nu mai mult de 16 tone │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ │3.│Masa nu mai puţin de 16 tone,│ │ │ │ │
  │ │ │dar nu mai mult de 18 tone │ 0 │ 46 │ 0 │ 58 │
  ├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ │4.│Masa nu mai puţin de 18 tone,│ │ │ │ │
  │ │ │dar nu mai mult de 20 tone │ 46 │ 105 │ 58 │ 131 │
  ├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ │5.│Masa nu mai puţin de 20 tone,│ │ │ │ │
  │ │ │dar nu mai mult de 22 tone │ 105 │ 246 │ 131 │ 307 │
  ├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ │6.│Masa nu mai puţin de 22 tone,│ │ │ │ │
  │ │ │dar nu mai mult de 23 tone │ 246 │ 318 │ 307 │ 397 │
  ├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ │7.│Masa nu mai puţin de 23 tone,│ │ │ │ │
  │ │ │dar nu mai mult de 25 tone │ 318 │ 573 │ 397 │ 716 │
  ├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ │8.│Masa nu mai puţin de 25 tone,│ │ │ │ │
  │ │ │dar nu mai mult de 28 tone │ 573 │ 1.005 │ 716 │ 1.256 │
  ├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
  │II.│Vehicule cu 2+2 axe │
  ├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
  │ │1.│Masa nu mai puţin de 23 tone,│ │ │ │ │
  │ │ │dar nu mai mult de 25 tone │ 99 │ 230 │ 123 │ 287 │
  ├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ │2.│Masa nu mai puţin de 25 tone,│ │ │ │ │
  │ │ │dar nu mai mult de 26 tone │ 230 │ 377 │ 287 │ 471 │
  ├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ │3.│Masa nu mai puţin de 26 tone,│ │ │ │ │
  │ │ │dar nu mai mult de 28 tone │ 377 │ 553 │ 471 │ 692 │
  ├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ │4.│Masa nu mai puţin de 28 tone,│ │ │ │ │
  │ │ │dar nu mai mult de 29 tone │ 553 │ 668 │ 692 │ 835 │
  ├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ │5.│Masa nu mai puţin de 29 tone,│ │ │ │ │
  │ │ │dar nu mai mult de 31 tone │ 668 │ 1.097 │ 835 │ 1.371 │
  ├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ │6.│Masa nu mai puţin de 31 tone,│ │ │ │ │
  │ │ │dar nu mai mult de 33 tone │ 1.097 │ 1.522 │ 1.371 │ 1.902 │
  ├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ │7.│Masa nu mai puţin de 33 tone,│ │ │ │ │
  │ │ │dar nu mai mult de 36 tone │ 1.522 │ 2.311 │ 1.902 │ 2.888 │
  ├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ │8.│Masa nu mai puţin de 36 tone,│ │ │ │ │
  │ │ │dar nu mai mult de 38 tone │ 1.522 │ 2.311 │ 1.902 │ 2.888 │
  ├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
  │III│ Vehicule cu 2+3 axe │
  ├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
  │ │1.│Masa nu mai puţin de 36 tone,│ │ │ │ │
  │ │ │dar nu mai mult de 38 tone │ 1.211 │ 1.686 │ 1.514 │ 2.107 │
  ├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ │2.│Masa nu mai puţin de 38 tone,│ │ │ │ │
  │ │ │dar nu mai mult de 40 tone │ 1.686 │ 2.291 │ 2.107 │ 2.863 │
  ├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
  │IV.│Vehicule cu 3+2 axe │
  ├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
  │ │1.│Masa nu mai puţin de 36 tone,│ │ │ │ │
  │ │ │dar nu mai mult de 38 tone │ 1.070 │ 1.486 │ 1.338 │ 1.857 │
  ├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ │2.│Masa nu mai puţin de 38 tone,│ │ │ │ │
  │ │ │dar nu mai mult de 40 tone │ 1.486 │ 2.055 │ 1.857 │ 2.569 │
  ├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ │3.│Masa nu mai puţin de 40 tone,│ │ │ │ │
  │ │ │dar nu mai mult de 44 tone │ 2.055 │ 3.040 │ 2.569 │ 3.800 │
  ├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
  │V. │Vehicule cu 3+3 axe │
  ├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
  │ │1.│Masa nu mai puţin de 36 tone,│ │ │ │ │
  │ │ │dar nu mai mult de 38 tone │ 609 │ 737 │ 761 │ 921 │
  ├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ │2.│Masa nu mai puţin de 38 tone,│ │ │ │ │
  │ │ │dar nu mai mult de 40 tone │ 737 │ 1.100 │ 921 │ 1.375 │
  ├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ │3.│Masa nu mai puţin de 40 tone,│ │ │ │ │
  │ │ │dar nu mai mult de 44 tone │ 1.100 │ 1.751 │ 1.375 │ 2.189 │
  └───┴──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┘

  -----------
  *2) Sume estimative, calculate pe baza cursului mediu de schimb de 4,09 lei/euro, prognozat pentru anul 2010 de Comisia Naţională de Prognoză. Conform art. 10 alin. (1) din Directiva 1999/62/CE, aceste valori vor fi recalculate pentru a fi aplicate în anul 2010 luându-se în considerare rata de schimb între euro şi leu în vigoare la 1 octombrie 2009, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.
  II. Legea nr. 117/1999
  privind taxele extrajudiciare de timbru,
  cu modificările ulterioare
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Anexa - Lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru │
  ├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤
  │Nr. │ │ │
  │crt.│ Extras din norma juridică │ - lei- │
  ├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤
  │ CAPITOLUL I │
  │ Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât │
  │ cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti,│
  │ Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii │
  │ publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice │
  ├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤
  │ 1. │Eliberarea de către organele administraţiei publice │ │
  │ │centrale şi locale, de alte autorităţi publice, │ │
  │ │precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea│ │
  │ │atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite │ 2 │
  │ │situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi │ │
  │ │a oricăror altor înscrisuri prin care se atestă un │ │
  │ │fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru │ │
  │ │care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de │ │
  │ │timbru mai mare │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │ 2. │Eliberarea certificatului de producător │Punct abrogat prin │
  │ │ │art. 80 lit. j) din│
  │ │ │Ordonanţa │
  │ │ │Guvernului │
  │ │ │nr. 36/2002 privind│
  │ │ │impozitele şi │
  │ │ │taxele locale │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │ 3. │Eliberarea certificatelor de proprietate asupra │ │
  │ │animalelor, pe cap de animal: │ x │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │ │- pentru animale sub 2 ani │ 2 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │ │- pentru animale peste 2 ani │ 2 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │ 4. │Certificarea (transcrierea) transmisiunii │ │
  │ │proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, │ │
  │ │în bilete de proprietate: │ x │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │ │- pentru animale sub 2 ani │ 2 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │ │- pentru animale peste 2 ani │ 4 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │ 5. │Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală │Punct abrogat prin │
  │ │ │art. 1 pct. 144 din│
  │ │ │Legea nr. 174/2004 │
  │ │ │pentru aprobarea │
  │ │ │Ordonanţei Guvernu-│
  │ │ │lui nr. 92/2003 │
  │ │ │privind Codul de │
  │ │ │procedură fiscală │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │ 6. │Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale│ │
  │ │şi a altor certificate medicale folosite în justiţie │ 2 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │ 7. │Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier │ │
  │ │judiciar │ 2 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │ 8. │Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă │ │
  │ │a schimbării numelui şi sexului │ 13 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │ 9. │Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă │ │
  │ │ a desfacerii căsătoriei │ 2 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │10. │Transcrierea, la cerere, în registrele de stare │ │
  │ │civilă române a actelor de stare civilă întocmite │ │
  │ │de autorităţile străine │ 2 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │11. │Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, │ │
  │ │a actelor de stare civilă │ 2 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │12. │Eliberarea altor certificate de stare civilă în │ │
  │ │locul celor pierdute, sustrase, distruse sau │ │
  │ │deteriorate │ 2 │
  ├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ CAPITOLUL II │
  │ Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi │
  │ înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru │
  │ eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit │
  ├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤
  │ 1. │Acte de identitate: │ x │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │ │a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate│ │
  │ │pentru cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea │ │
  │ │valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii │ │
  │ │străini şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum │ │
  │ │şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea │ │
  │ │domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români │ 4 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │ │b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea │Abrogat prin │
  │ │domiciliului sau a reşedinţei │Ordonanţa de │
  │ │ │urgenţă │
  │ │ │a Guvernului │
  │ │ │nr. 70/2009 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │ │c) viza anuală a carnetelor de identitate ale │ │
  │ │cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie│ 5 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │ │d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de │Abrogat prin │
  │ │identitate şi legitimaţii provizorii în locul celor │Ordonanţa de │
  │ │pierdute, furate sau deteriorate │urgenţă │
  │ │ │a Guvernului │
  │ │ │nr. 70/2009 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │ 2. │Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi │Abrogat prin │
  │ │juridice privind furnizarea unor date din Registrul │Ordonanţa de │
  │ │permanent de evidenţă a populaţiei │urgenţă a │
  │ │ │Guvernului │
  │ │ │nr. 70/2009 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │ 3. │Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare │ 3 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │ 4. │Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit │ 2 │
  └────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

  ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
  │Nr. │ │ │
  │crt.│ Extras din norma juridică │ - lei- │
  ├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤
  │ CAPITOLUL III │
  │ Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea │
  │ obţinerii permiselor de conducere │
  ├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤
  │ 1. │Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit │ │
  │ │o şcoală de conducători de autovehicule: │ x │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │ │a) obţinerea permisului de conducere pentru │ │
  │ │autovehicule din categoriile şi subcategoriile │ │
  │ │A, A1, B, B1 şi B+E │ 5 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │ │b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru │Abrogat prin │
  │ │autovehicule din categoria A │Ordonanţa de │
  │ │ │urgenţă a │
  │ │ │Guvernului │
  │ │ │nr. 70/2009 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │ │c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru │Abrogat prin │
  │ │autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau │Ordonanţa de │
  │ │subcategoriile B, B1, B+E │urgenţă a │
  │ │ │Guvernului │
  │ │ │nr. 70/2009 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │ │d) obţinerea permisului de conducere pentru │ │
  │ │autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, │ │
  │ │C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi Tv │ 24 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │ │e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru │Abrogat prin │
  │ │autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau │Ordonanţa de │
  │ │subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv │urgenţă a │
  │ │ │Guvernului │
  │ │ │nr. 70/2009 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │ │f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru │Abrogat prin │
  │ │autovehicule din categoriile C+E, D+E │Ordonanţa de │
  │ │ │urgenţă a │
  │ │ │Guvernului │
  │ │ │nr. 70/2009 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │ 2. │Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost │ │
  │ │anulat permisul de conducere, pentru categoriile │ │
  │ │cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor │ │
  │ │care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru │ │
  │ │obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de │ │
  │ │conducere, precum şi pentru persoanele care nu au │ │
  │ │absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, │ │
  │ │cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E │ 72 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │ 3. │Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost │Abrogat prin │
  │ │anulat permisul de conducere, pentru categoriile │Ordonanţa de │
  │ │cuprinse în permisul anulat │urgenţă a │
  │ │ │Guvernului │
  │ │ │nr. 70/2009 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │ 4. │Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost │Abrogat prin │
  │ │respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea │Ordonanţa de │
  │ │aceleiaşi categorii a permisului de conducere │urgenţă a │
  │ │ │Guvernului │
  │ │ │nr. 70/2009 │
  ├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤
  │ CAPITOLUL IV │
  │ Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare │
  │ provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie │
  │ pentru probe │
  ├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤
  │ 1. │Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a │ │
  │ │autovehiculelor şi remorcilor: │ x │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │ │a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă │ │
  │ │autorizată de până la 3.500 kg inclusiv │ 52 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │ │b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă │Abrogat prin │
  │ │autorizată cuprinsă între 750 kg şi 3.500 kg inclusiv│Ordonanţa de │
  │ │ │urgenţă a │
  │ │ │Guvernului │
  │ │ │nr. 70/2009 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │ │c) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă │ │
  │ │autorizată mai mare de 3.500 kg │ 125 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │ 2. │Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei │ │
  │ │autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate │ │
  │ │permanent sau temporar │ 8 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │ 3. │Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a │ │
  │ │autovehiculelor şi remorcilor │ 357 │
  ├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤
  │ CAPITOLUL IV^1 │
  │ Taxă pentru furnizare date │
  ├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤
  │ 1. │Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi │ │
  │ │juridice privind furnizarea unor date din Registrul │ │
  │ │naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din │ 4 │
  │ │Registrul naţional de evidenţă a permiselor de │ │
  │ │conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din │ │
  │ │registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de │ │
  │ │evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor │ │
  │ │de înmatriculare │ │
  ├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤
  │ CAPITOLUL V │
  │ Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor │
  │ dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, │
  │ republicată, cu modificările şi completările ulterioare │
  ├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤
  │ 1. │Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate │ │
  │ │asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului │ │
  │ │funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi │ 13 │
  │ │completările ulterioare, cu excepţia celor pentru │ │
  │ │terenurile agricole şi forestiere*3) │ │
  └────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

  ------------
  *3) Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2004
  privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005
  , în scopul finalizării eliberării titlurilor de proprietate, eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere se fac gratuit.
  ------------
  Nr. crt. 5 de la Cap. I, Partea a II-a din anexă a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 956 din 19 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 30 martie 2010.
  --------------