ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 23 septembrie 2004 (*actualizată*)
privind acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari
(actualizată până la data de 29 decembrie 2009*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 29 decembrie 2009 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 20 noiembrie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 23 decembrie 2009.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Având în vedere necesitatea adoptării rapide a unui cadru juridic care să permită familiilor de pensionari să utilizeze în întregime facilităţile de transport pe calea ferată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Pensionarii din sistemul public de pensii, pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale, precum şi alte categorii de pensionari care beneficiază de 6 călătorii simple la transportul pe calea ferată, potrivit legii, pot utiliza pentru efectuarea transportului atât trenuri personale, trenuri accelerate, cât şi trenuri rapide.


  Articolul 2

  De facilităţile de transport pe calea ferată prevăzute la art. 1 beneficiază şi soţul sau soţia, după caz, cu încadrare în numărul total de călătorii la care are dreptul titularul.


  Articolul 3

  În termen de 45 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei vor supune aprobării Guvernului normele metodologice de aplicare şi decontare pentru aceste facilităţi.


  Articolul 4

  Abrogat.
  --------------
  Art. 4 a fost abrogat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 23 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 29 decembrie 2009.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  p. Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Ileana Tureanu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Dan Mircea Popescu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 23 septembrie 2004.
  Nr. 71.
  _______________