INSTRUCȚIUNI din 27 noiembrie 2011
de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale
(actualizate până la data de 26 noiembrie 2014*)
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 940 bis din 30 decembrie 2011
  ----------

  Articolul 1

  La depunerea cererii de finanțare, solicitantul finanțării din instrumente structurale care se identifică drept persoană juridică înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003
  privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, depune la autoritatea de management sau la organismul intermediar, după caz, ca anexă, o declarație pe propria răspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanțare, conform anexei nr. 1.
  ----------
  Art. 1 din anexă a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.147 din 13 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 26 noiembrie 2014.


  Articolul 2
  (1) La depunerea cererii de rambursare, în conformitate cu art. 11^1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007
  privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii de finanțare din instrumente structurale care, în contractul de finanțare, sunt identificați ca persoane juridice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003
  , cu modificările și completările ulterioare, au obligația depunerii unei declarații pe propria răspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile cuprinse în cererea de rambursare, conform anexei nr. 2, certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
  ----------
  Alin. (1) al art. 2 din anexă a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.147 din 13 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 26 noiembrie 2014.(2) Certificarea declarației de către organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală constă în emiterea unui certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, conform procedurii aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.


  Articolul 3

  Autoritatea de management asigură includerea anexelor nr. 1 și 2 în ghidurile solicitantului pentru cererile de proiecte active, după data de 1 ianuarie 2012.


  Articolul 4

  Autoritatea de management sau organismul intermediar, după caz, verifică dacă declarația prevăzută la art. 2 alin. (1) este certificată conform art. 2 alin. (2), în contextul verificărilor prevăzute la art. 17 pct. 36 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările și completările ulterioare, în contextul verificărilor realizate.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele instrucțiuni.


  Anexa 1
  -------
  la instrucțiuni
  ---------------
  DECLARAȚIE
  privind eligibilitatea TVA aferente
  cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus
  spre finanțare din instrumente structurale
  A. Datele de identificare a persoanei juridice
   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
   │Codul de identificare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
   │ │
   │ ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │
   │Denumirea │ │ │
   │ └───────────────────────────────────────────────────┘ │
   │ │
   │Domiciliul fiscal │
   │ │
   │ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌──────────────┐ │
   │Județul │ │ Localitatea │ │ Strada │ │ │
   │ └───────────┘ └───────────┘ └──────────────┘ │
   │ │
   │ ┌───┐ ┌───────┐ ┌───┐ ┌──────────┐ │
   │Ap. │ │ Codul poștal │ │ Sectorul │ │ Telefon │ │ │
   │ └───┘ └───────┘ └───┘ └──────────┘ │
   │ │
   │ ┌───────────┐ ┌───────────────────┐ │
   │Fax │ │ E-mail │ │ │
   │ └───────────┘ └───────────────────┘ │
   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  B. Datele de identificare a proiectului
   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │
   │Titlul proiectului │ │ │
   │ └───────────────────────────────────────────────────┘ │
   │ │
   │ ┌────────────────────────────────────────┐ │
   │Numele programului operațional │ │ │
   │ └────────────────────────────────────────┘ │
   │ ┌────────────────────────────────────────────────────────┐ │
   │Axa prioritară │ │ │
   │ └────────────────────────────────────────────────────────┘ │
   │ │
   │ ┌────────────────────────────────────────┐ │
   │Domeniul major de intervenție │ │ │
   │ └────────────────────────────────────────┘ │
   │ │
   │ ┌────────────────────────────────────────────┐ │
   │Data depunerii proiectului │ │ │
   │ └────────────────────────────────────────────┘ │
   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  C. ....../(numele și statutul juridic ale beneficiarului)........., solicitant de finanțare pentru proiectul menționat mai sus, la ......./(numele autorității de management/organismului intermediar)................, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punctul de vedere al regimului de TVA aplicabil:
  a) abrogată;
  ----------
  Lit. a) a pct. C din anexa 1 la instrucțiuni a fost abrogată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.147 din 13 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 26 noiembrie 2014.
  b) [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal.
  D. ......./(numele și statutul juridic ale beneficiarului)....., solicitant de finanțare pentru proiectul menționat mai sus, la ......./(numele autorității de management/organismului intermediar).............., în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achizițiile din cadrul proiectului cuprinse în tabelul de mai jos TVA este nedeductibilă.
   ┌────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
   │Nr. │ Achiziția │Scopul achiziției/Activitatea prevăzută în cadrul│
   │crt.│ │ proiectului*1) │
   ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │ │
   ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │ │
   ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │ │
   ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │ │
   ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │ │
   ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │ │
   ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │ │
   ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │ │
   ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │ │
   ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │ │
   ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │ │
   ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
   │ │ │ │
   └────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘
        *1) Atenție! Se va completa cu aceleași informații corespunzătoare din
        cererea de finanțare.
                          ┌──────────────┐
   Numele și prenumele*): │ │ ┌────────────┐
                          └──────────────┘ Semnătura și ștampila │ │
                          ┌──────────────┐ └────────────┘
   Funcția: │ │
                          └──────────────┘

  ---------
  *) Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul.


  Anexa 2
  -------
  la instrucțiuni
  ---------------
  DECLARAȚIE
  privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor
  efectuate în cadrul proiectului finanțat din instrumente structurale
  I*i). A. Datele de identificare a persoanei juridice
  ------
  *i) Se va completa de către solicitant.
   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
   │Codul de identificare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
   │ │
   │ ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │
   │Denumirea │ │ │
   │ └───────────────────────────────────────────────────┘ │
   │ │
   │Domiciliul fiscal │
   │ │
   │ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌──────────────┐ │
   │Județul │ │ Localitatea │ │ Strada │ │ │
   │ └───────────┘ └───────────┘ └──────────────┘ │
   │ │
   │ ┌───┐ ┌───────┐ ┌───┐ ┌──────────┐ │
   │Ap. │ │ Codul poștal │ │ Sectorul │ │ Telefon │ │ │
   │ └───┘ └───────┘ └───┘ └──────────┘ │
   │ │
   │ ┌───────────┐ ┌───────────────────┐ │
   │Fax │ │ E-mail │ │ │
   │ └───────────┘ └───────────────────┘ │
   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  B. Datele de identificare a proiectului
   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │
   │Titlul proiectului │ │ │
   │ └───────────────────────────────────────────────────┘ │
   │ │
   │ ┌────────────────────────────────────────┐ │
   │Numele programului operațional │ │ │
   │ └────────────────────────────────────────┘ │
   │ ┌────────────────────────────────────────────────────────┐ │
   │Axa prioritară │ │ │
   │ └────────────────────────────────────────────────────────┘ │
   │ │
   │ ┌────────────────────────────────────────┐ │
   │Domeniul major de intervenție │ │ │
   │ └────────────────────────────────────────┘ │
   │ │
   │ ┌────────────────────────────────────────────┐ │
   │Data depunerii proiectului │ │ │
   │ └────────────────────────────────────────────┘ │
   │ │
   │ ┌────────────────────────────────────────────┐ │
   │Cod SMIS proiect │ │ │
   │ └────────────────────────────────────────────┘ │
   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  C. ....../(numele și statutul juridic ale beneficiarului)........., solicitant de finanțare pentru proiectul menționat mai sus, la ......./(numele autorității de management/organismului intermediar)................, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punctul de vedere al regimului de TVA aplicabil:
  a) abrogată;
  ----------
  Lit. a) a pct. C din anexa 2 la instrucțiuni a fost abrogată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.147 din 13 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 26 noiembrie 2014.
  b) [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal.
  D. ......./(numele și statutul juridic ale beneficiarului)....., solicitant de finanțare pentru proiectul menționat mai sus, la ......./(numele autorității de management/organismului intermediar).............., în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achizițiile din cadrul proiectului cuprinse în tabelul de mai jos TVA este nedeductibilă.
   ┌────┬───────────┬─────────────┬───────────────┬────────┬──────────┐
   │Nr. │Nr. și data│ Denumirea │Codul de înre- │Valoarea│ Din care │
   │crt.│ facturii │furnizorului/│gistrare în │facturii│ valoare │
   │ │ │prestatorului│scopuri de TVA │ │ TVA │
   │ │ │ │al furnizorului│ │ │
   ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   └────┴───────────┴─────────────┴───────────────┴────────┴──────────┘
                          ┌──────────────┐
   Numele și prenumele*): │ │ ┌────────────┐
                          └──────────────┘ Semnătura și ștampila │ │
                          ┌──────────────┐ └────────────┘
   Funcția: │ │
                          └──────────────┘

  ---------
  *) Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul.
  II*ii). E. Certificată de organul fiscal, în baza Certificatului nr. ............... din data de .........................
  --------
  *ii) Se va completa de către reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală/direcției generale a finanțelor publice.
                           ┌──────────────┐
   Numele și prenumele**): │ │ ┌────────────┐
                           └──────────────┘ Semnătura și ștampila │ │
                          ┌──────────────┐ └────────────┘
   Funcția: │ │
                          └──────────────┘

  --------
  ** Se va completa de către reprezentantul legal al organului fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
  ------