REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind conducerea și asigurarea calității în construcții (Anexa nr. 2)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 10 decembrie 1997 Notă
  *) Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 766 din 21 noiembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 10 decembrie 1997.


  Capitolul I Prevederi generale

  Articolul 1

  Conducerea și asigurarea calității constituie o componenta principala a sistemului calității în constructii și reprezinta o parte semnificativa a functiei generale de conducere dintr-o unitate.
  Conducerea și asigurarea calității în constructii stabilesc și transpun în fapt politica în domeniul calității, prin activități prestabilite și sistematice, destinate sa previna noncalitatea, să asigure realizarea, atestarea și garantarea calității cerute prin reglementari tehnice și clauze contractuale, în condiții rationale de cost și termen, și să ofere incredere în capacitatea agentului economic sau a persoanei juridice respective.


  Articolul 2

  Prezentul regulament stabileste cadrul normativ general, principalele elemente de continut și metodologice pentru elaborarea, aplicarea și dezvoltarea conducerii și asigurarii calității în constructii, având în vedere standardele aplicabile, adaptate la specificul construcțiilor.


  Articolul 3

  Prevederile prezentului regulament se adreseaza tuturor persoanelor juridice sau fizice implicate în procesul de concepere, realizare, exploatare și postutilizare a construcțiilor: investitori, proprietari, unități de cercetare, de proiectare, fabricanti și furnizori de produse și servicii pentru constructii, executanți de lucrari de constructii și utilizatori ai construcțiilor, care sunt obligati să asigure, prin conducerea și asigurarea calității, obtinerea și menținerea, pe întreaga durata de existenta a construcțiilor, a unui nivel minim de calitate aferent cerințelor stabilite de legea privind calitatea în constructii.


  Articolul 4

  Conducerea și asigurarea calității în constructii se aplică, în functie de categoria de importanța a construcțiilor sau de complexitatea și de importanța unor lucrari, astfel:
  a) prin sistemul calității, definit și documentat pe baza principiilor și recomandarilor din standardele SR EN ISO seria 9000, adaptate specificului construcțiilor, pentru:

  (i) constructii având categoria de importanța excepționala sau deosebită;
  (îi) constructii având categoria de importanța normala, finantate de la bugetul de stat;
  (iii) constructii având categoria de importanța normala, finantate din alte surse, dacă aceasta este ceruta prin contract;
  b) prin planul calității, întocmit și aplicat pentru anumite lucrari sau constructii având categoria de importanța normala;
  c) prin indeplinirea atribuțiilor responsabilului tehnic cu execuția, atestat, în cadrul unei organizari corespunzătoare a activității executantului, pentru constructii având categoria de importanța redusa.

  Conducerea și asigurarea calității în constructii se aplică de către proprietari și/sau utilizatori, pentru etapele de exploatare și postutilizare a construcțiilor, în cazurile prevăzute la lit. a) (i). Pentru celelalte cazuri, în aceste etape ale existentei construcțiilor, se aplică prevederile Regulamentului privind urmarirea comportarii în exploatare, interventiile în timp și postutilizarea construcțiilor.
  Categoriile de importanța a construcțiilor sunt cele prevăzute în Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanța a construcțiilor.


  Articolul 5

  Pentru agentii economici implicati în activitatea de realizare a construcțiilor se recomanda ca aplicarea conducerii și asigurarii calității în constructii să fie însoțită și de obtinerea certificării profesionale, atestata pentru domeniile de specialitate ale obiectului lor de activitate.


  Articolul 6

  Agentii economici și persoane juridice care aplica sistemul calității pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000, precum și beneficiarii contractelor incheiate cu acestia pot solicita certificarea sistemului respectiv de către organisme de certificare acreditate în acest scop.


  Articolul 7

  Termenii specifici utilizati în prezentul regulament sunt definiti în Glosarul de termeni privind sistemul calității în constructii.


  Capitolul II Elemente de continut și metodologice ale conducerii și asigurarii calității în constructii

  Articolul 8

  Conducerea și asigurarea calității în constructii comporta stabilirea urmatoarelor elemente principale:– datele de intrare;– elementele principale de continut;– elementele metodologice privind aplicarea și dezvoltarea sistemului;– documente și înregistrări.
  Conținutul și dezvoltarea elementelor menționate mai sus difera în functie de specificul activităților din unitatile implicate.
  Datele de intrare


  Articolul 9

  Datele de intrare pentru conducerea și asigurarea calității în constructii sunt concretizate prin:
  a) documente privind obiectul de activitate, organizarea și resursele agentului economic sau ale persoanei juridice respective;
  b) documentele privind cerințele de calitate ale clientilor, precum și cele prevăzute în reglementarile tehnice aplicabile - documente contractuale, documentația tehnica de proiectare.

  Detalierea și explicitarea nivelului de calitate privind cerințele menționate trebuie asigurate în vederea stabilirii datelor de intrare.
  Elementele principale de continut


  Articolul 10

  Conducerea și asigurarea calității în constructii cuprind urmatoarele elemente principale de continut:– programul de asigurare a calității;– organizarea aferenta sistemului;– condițiile referitoare la sistemul calității, aplicabile.
  Aceste elemente se elaboreaza, se aplică și se actualizeaza continuu de către agentii economici și persoanele juridice implicate.


  Articolul 11

  Programul de asigurare a calității stabileste dispozitiile specifice, directoare pentru definirea și obtinerea calității, precizand obiectivele, regulile de operare, resursele și secventele activităților legate de calitate.
  Acest program poate fi elaborat și aplicat de agentii economici sau de persoanele juridice atât cu referire la elementele interne ale conducerii și asigurarii calității - politica, conducere, strategie, organizare -, cat și pentru asigurarea externa a calității, potrivit contractelor incheiate între părți, precum și pentru evaluarea de către o secunda parte - client - sau certificarea, printr-o terta parte - organism de certificare -, a conducerii și asigurarii calității, aplicate.


  Articolul 12

  Programul de asigurare a calității este concretizat prin urmatoarele documente principale:
  a) manualul calității, care poate diferi în ceea ce priveste gradul de detaliere și formatul, pentru a corespunde necesitatilor agentului economic sau ale persoanei juridice. Acesta poate fi alcătuit din mai multe documente. În functie de obiectul manualului, se poate utiliza un calificativ, spre exemplu "manual de asigurare a calității", "manual de management al calității";
  b) proceduri care sunt:– procedurile sistemului, care detaliaza condițiile referitoare la sistemul calității:– procedurile tehnice de execuție sau de proces, care includ planuri de control al calității;– proceduri administrative;– planul de control al calității.

  În anumite cazuri mai deosebite - lucrari de investitii-constructii importante, utilizare de produse noi sau procese și procedee de execuție speciale - beneficiarii investitori pot solicita, prin contract, elaborarea și aplicarea de către furnizorii de produse sau de către constructorii executanți de lucrari a unor planuri ale calității, pentru acele cazuri. Planurile calității se stabilesc în concordanta cu programele de asigurare a calității ale beneficiarilor și în corelare cu manualele și cu procedurile privind calitatea ale furnizorilor sau ale executanților respectivi.


  Articolul 13

  În situația în care sistemul calității, aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000, nu este certificat, documentele principale ale sistemului calității vor fi avizate de organisme acreditate, în condițiile legii, în următoarele cazuri:
  --------------
  Partea introductivă a art. 13 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.231 din 1 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 10 octombrie 2008.– pentru participarea la licitatii;– pentru constructii având categoria de importanța excepționala sau deosebită;– pentru constructiile finantate din fondurile statului;– pentru alte cazuri în care aceste documente pot fi opozabile.
  --------------
  Art. 13 a fost modificat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 11 iulie 2002, prin inlocuirea denumirii "Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajarii Teritoriului" cu denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței".


  Articolul 14

  Organizarea aferenta conducerii și asigurarii calității în constructii, integrată în sistemul general de organizare și functionare a agentului economic sau a persoanei juridice, trebuie să cuprindă:– definirea politicii privind calitatea, a obiectivelor, a metodelor de conducere și a responsabilitatilor privind implementarea și functionarea conducerii și asigurarii calității;– identificarea problemelor reale sau potentiale în materie de calitate, stabilirea de solutii pentru rezolvarea lor și urmarirea aplicarii acestora;– organizarea, investirea cu autoritatea și cu competentele necesare și asigurarea independentei compartimentelor și a personalului de asigurare a calității și de control al calității;– asigurarea mijloacelor și resurselor adecvate pentru aplicarea politicii calității și realizarea obiectivelor acesteia;– formarea și instruirea personalului implicat în asigurarea și controlul calității;– analizarea periodica, de către conducerea unității, a conducerii și asigurarii calității sub aspectul eficacitatii și satisfacerii cerințelor specificate.


  Articolul 15

  Condițiile referitoare la sistemul calității, aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000, corelate cu celelalte elemente ale acestui sistem, față de care se stabilesc cerințele specifice ale diferitelor metode de asigurare a calității, sunt urmatoarele:– responsabilitatea managementului - analiza sistemului;– sistemul calității - documente;– analiza contractului;– controlul proiectarii;– controlul documentelor și al datelor;– aprovizionarea;– controlul produsului furnizat de client;– identificarea și trasabilitatea produsului (lucrării);– controlul proceselor;– inspecții (control) și încercări;– controlul echipamentelor de inspecție, măsurare și incercare;– stadiul inspecțiilor (controlului) și al incercarilor;– controlul produsului (lucrării) neconform;– actiunile corective și preventive;– manipularea, depozitarea, ambalarea, conservarea și livrarea;– controlul înregistrărilor calității;– auditurile interne ale calității;– instruirea;– service și urmarirea comportarii lucrărilor;– tehnicile statistice.
  În cadrul sistemului calității, elaborat și aplicat de către agentii economici și persoanele juridice, se retin acele condiții referitoare la sistemul calității care corespund modelului de asigurare a calității adoptat conform art. 19 și care sunt specifice etapei și activităților ce fac obiectul contractelor incheiate: proiectare, fabricatie, execuție.
  În cazul etapei de exploatare și postutilizare, dintre condițiile referitoare la sistemul calității se selecteaza cele care corespund prevederilor și reglementarilor aplicabile acestor etape.
  Condițiile referitoare la sistemul calității, prevăzute la alin. 1, vor fi adoptate specificului activităților și lucrărilor efectuate, prin proceduri de sistem, proceduri administrative sau, după caz, proceduri/instrucțiuni tehnice specifice.
  Elementele metodologice privind aplicarea și dezvoltarea sistemului calității aplicate pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000


  Articolul 16

  Aplicarea sistemului calității, pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000, și dezvoltarea elementelor de continut ale acestuia, de către agentii economici și persoanele juridice implicate, participante la activitățile din cadrul diferitelor etape ale realizării și exploatarii construcțiilor, se efectueaza în mod diferentiat.


  Articolul 17

  Diferentierea în aplicarea sistemului calității aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000, care se reflecta în obiectivele și organizarea acestui sistem, adoptate de către agentii economici și persoanele juridice implicate, este evidentiata prin:
  a) cerințele de asigurare a calității, corespunzătoare organizarii și capacității acestora de a cuprinde cat mai bine condițiile referitoare la sistemul calității;
  b) categoria de importanța a majorității construcțiilor ce formeaza obiectul de activitate al acestora și factorii specifici care caracterizeaza acele constructii.


  Articolul 18

  Modelele de asigurare a calității constituie ansambluri selectionate de elemente și condiții corelate ale sistemului calității, care, combinate în mod adecvat și aplicate de către unitatile implicate, le conferă acestora aptitudinea functionala sau organizatorica necesară pentru a putea raspunde cerințelor de asigurare a calității, aferente majorității obiectelor de constructii contractate în condiții avantajoase pentru părțile contractante.


  Articolul 19

  În domeniul construcțiilor se aplică trei modele, notate cu 1, 2 și 3, reprezentand niveluri distincte de asigurare a calității, corespunzătoare standardelor SR EN ISO seria 9001; SR EN ISO seria 9002 sau SR EN ISO seria 9003, diferentiate între ele, în principal, prin numărul și conținutul cerințelor de asigurare a calității față de elementele și condițiile referitoare la sistemul calității, luate în considerare, care descresc de la modelul 1, cel mai complex și mai pretentios, spre modelul 3, mai simplu și mai puțin pretentios în ceea ce priveste numărul și nivelul cerințelor și al condițiilor.


  Articolul 20

  Între categoria de importanța a construcțiilor și modelele de asigurare a calității se recomanda respectarea corespondentei din urmatorul tabel:
  -------------------------------------------------------------------------------
   Categoria de importanța Modelul de asigurare
      a construcției: a calității:
  -------------------------------------------------------------------------------
   excepționala (A) modelul 1 sau reglementare speciala
  -------------------------------------------------------------------------------
   deosebită (B) modelul 1 sau 2
  -------------------------------------------------------------------------------
   normala (C) modelul 2 sau 3
  -------------------------------------------------------------------------------
   redusa (D) modelul 3 (optional)
  -------------------------------------------------------------------------------


  Articolul 21

  Incadrarea intr-o categorie de importanța a construcțiilor, respectiv selectarea modelului de asigurare a calității adecvat pentru produse, obiecte de constructii sau părți ale acestora, precum și pentru activitățile de realizare și, după caz, de exploatare, aferente, se stabilesc în etapa de proiectare, pentru constructii noi, sau la proiectarea lucrărilor de interventie, pentru constructii existente, în acord cu investitorul sau cu proprietarul.
  Documente și înregistrări


  Articolul 22

  Elaborarea și aplicarea sistemului calității în constructii sunt fundamentate și definite prin urmatoarele documente principale, intocmite, tinute la zi și revizuite periodic:
  a) documente privind datele de intrare ale sistemului, care cuprind nivelurile de calitate cerute în diferite etape și activități ale procesului de conceptie-realizare-exploatare;
  b) documente ale programului de asigurare a calității;
  c) documente și înregistrări privind calitatea:– certificate de calitate, buletine de încercări, certificate de conformitate a calității produselor, procese-verbale de receptie pentru produsele procurate;– procese-verbale de control, rapoarte de verificare și analizare, procese-verbale de avizare pentru lucrari și documentatiile tehnice de proiectare;– procese-verbale de lucrari ascunse, ca și pentru fazele determinate - puncte de oprire - și de receptii partiale, rapoarte de control și verificare privind calitatea, procese-verbale de receptie pentru lucrari de constructii executate;– rapoarte privind neconformitatile și rapoarte de acțiuni corective și preventive;– planuri și rapoarte de audit, analizarea și evaluarea sistemului;– rapoarte privind costuri referitoare la asigurarea calității;
  d) diverse alte documente referitoare la calitate, spre exemplu: rapoarte tehnice, informari, dari de seama periodice.

  Planuri ale calității


  Articolul 23

  Planul calității este documentul care precizeaza practicile, resursele și succesiunea activităților specifice referitoare la calitate, relevante pentru o anumita lucrare sau construcție.
  Planul calității trebuie să asigure interfete dintre persoanele juridice și fizice implicate în conceperea, realizarea și, după caz, în exploatarea construcției respective.


  Articolul 24

  Planul calității se întocmește, pentru obtinerea obiectivelor privind calitatea, în urmatoarele situații:
  a) ca parte a sistemului calității, pentru anumite lucrari sau constructii, în care caz se face referire la manualul calității și la procedurile documentate ale sistemului, suplimente, după caz, cu cele specifice lucrărilor respective;
  b) ca document de sine statator, atunci când agentul economic sau persoana juridica implicata nu are implementat sistemul calității aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000, în care caz vor fi elaborate și procedurile necesare aplicarii acestui plan.


  Articolul 25

  Planul calității are în vedere condițiile referitoare la sistemul calității, precizate la art. 15, aplicabile, forma și nivelul de detaliere fiind adaptate la cerințele privind construcția respectiva, complexitatea lucrărilor și persoanele juridice și fizice implicate.


  Capitolul III Atribuții, obligații, raspunderi

  Articolul 26

  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor are atribuția de a asigura condițiile pentru aplicarea unitară a sistemului calității în construcții, instituit prin Legea nr. 10/1995
  privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare.
  --------------
  Art. 26 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.231 din 1 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 10 octombrie 2008.


  Articolul 27

  Agentii economici și persoanele juridice participante la activitățile de concepere, realizare, exploatare și postutilizare a construcțiilor raspund de indeplinirea urmatoarelor obligații principale, referitoare la conducerea și la asigurarea calității:
  a) obtinerea certificării privind calificarea agentului economic, după caz;
  b) elaborarea și aplicarea diferentiata a conducerii și asigurarii calității, potrivit specificului activităților desfășurate, categoriei de importanța și naturii construcțiilor, în condițiile precizate la art. 4;
  c) luarea masurilor necesare pentru incadrarea compartimentelor cu atribuții privind calitatea cu personalul calificat necesar, prin:– pregătirea și instruirea personalului, punandu-se accentul pe insusirea motivatiei pentru calitate și pe efectuarea autocontrolului;– asigurarea autorizarii sefului compartimentului de control tehnic al calității și a dirigintilor de santier, de către Inspectoratul de Stat în Constructii.
  --------------
  Art. 27 a fost modificat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 11 iulie 2002, prin inlocuirea denumirii "Inspecția de stat în constructii" cu denumirea "Inspectoratul de Stat în Constructii".


  Capitolul IV Dispozitii finale

  Articolul 28

  Urmărirea aplicării și controlul respectării prevederilor prezentului regulament de către operatorii economici și persoanele juridice implicate, sub aspectul existenței și aplicării conducerii și asigurării calității în construcții, se fac de către Inspectoratul de Stat în Construcții - ISC.
  --------------
  Art. 28 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.231 din 1 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 10 octombrie 2008.


  Articolul 29

  Incalcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage raspunderi și sancțiuni contraventionale și/sau penale, conform legilor în vigoare.


  Articolul 30

  Finantarea activităților legate de introducerea și functionarea conducerii și asigurarii calității în constructii se face de către fiecare agent economic și persoana juridica, din fondurile curente aferente desfășurării activităților de baza.

  ---------------