ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 11 din 27 februarie 2013pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 5 martie 2013
  Având în vedere faptul că România se confruntă în ultima perioadă cu o serie de evenimente rutiere cu consecințe extrem de grave, în care sunt implicate autevehicule construite și echipate pentru transportul a 9 persoane, inclusiv conducătorul auto, care efectuează transport rutier național contra cost de persoane, vehicule rutiere a căror masă totală maximă autorizată este cuprinsă între 2,4 tone și 3,5 tone, care efectuează transport rutier național de marfă, precum și vehicule care efectuează transport rutier de vehicule rutiere defecte sau avariate, fără ca aceste operațiuni de transport să fie autorizate,
  întrucât în urma acestor evenimente a crescut numărul constatărilor autorităților abilitate și sesizărilor partenerilor sociali în privința existenței unor practici ilicite în activitățile de transport rutier de persoane,
  ținând seama de faptul că se constată o creștere alarmantă a transporturilor cu vehicule rutiere destinate transportului de vehicule avariate sau defecte, vehicule care nu corespund din punct de vedere tehnic, nefiind omologate și agreate în acest sens, iar conducătorii auto ai acestora nu au o pregătire specifică, astfel încât se pune în pericol siguranța rutieră,
  luând în considerare faptul că atât în cazul transportului rutier contra cost cât și în cazul transportului rutier în cont propriu cu vehicule rutiere de tipul celor mențonate mai sus nu există în prezent reglementări de natură să permită autorităților competente o monitorizare eficientă a acestor transporturi și luarea unor măsuri preventive sau coercitive, după caz,
  ținând seama de faptul ca aceste elemente constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată și vizează direct legalitatea transportului și siguranța rutieră, fiind necesare măsuri care să conducă la reglementarea imediată a condițiilor de autorizare și efectuare a acestor transporturi rutiere naționale,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 11^1
  (1) Pentru a efectua transport rutier național contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, întreprinderile trebuie să fie autorizate de către autoritatea competentă.(2) Modalitatea de autorizare, precum și condițiile care trebuie îndeplinite pentru autorizarea transporturilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc de către autoritatea competentă prin norme.
  (la 18-07-2014, Articolul 11^1 din Punctul 1. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 109 din 11 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 15 iulie 2014 )
  2. Abrogat.
  (la 18-07-2014, Punctul 2. din Articolul I a fost abrogat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 109 din 11 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 15 iulie 2014 )
  3. La articolul 19, litera a) se abrogă.3^1. La articolul 19, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
  a^1) transportul de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate;

  (la 18-07-2014, Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 109 din 11 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 15 iulie 2014 )
  4. Abrogat.
  (la 18-07-2014, Punctul 4. din Articolul I a fost abrogat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 109 din 11 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 15 iulie 2014 )
  5. La articolul 24, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Transporturile prevăzute la art. 11^1 se efectuează în condițiile stabilite de către autoritatea competentă prin norme.
  (la 18-07-2014, Alineatul (6) al Articolului 24 din Punctul 5. , Articolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 109 din 11 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 15 iulie 2014 )
  6. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 35
  (1) Transportul rutier contra cost de persoane cu autobuze se poate realiza prin:
  a) servicii regulate;
  b) servicii regulate speciale;
  c) servicii ocazionale.
  (2) Abrogat.
  (la 18-07-2014, Alineatul (2) din Articolul 35 , Punctul 6. , Articolul I a fost abrogat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 109 din 11 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 15 iulie 2014 )
  7. La articolul 40, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 40
  (1) Transportul rutier național contra cost de persoane prin servicii regulate se efectuează numai cu autobuze dotate cu aparat de marcat electronic fiscal și cititor de carduri.
  (la 18-07-2014, Alineatul (1) din Articolul 40 , Punctul 7. , Articolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 109 din 11 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 15 iulie 2014 )

  .........................................................................................(4) Modul de utilizare, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească aparatele de marcat electronice fiscale și cititoarele de carduri vor fi reglementate prin norme metodologice, aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  (la 18-07-2014, Alineatul (4) din Articolul 40 , Punctul 7. , Articolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 109 din 11 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 15 iulie 2014 )
  8. La articolul 41, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Modelul biletelor, abonamentelor și legitimațiilor speciale se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea Ministerului Transporturilor.
  (la 18-07-2014, Alineatul (3) din Articolul 41, Punctul 8., Articolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul UNIC din LEGEA nr. 109 din 11 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 15 iulie 2014 )
  9. La articolul 41, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Transportul rutier în trafic județean/interjudețean al elevilor prevăzuți la art. 84 alin. (1)-(3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează cu autovehiculele destinate transportului de persoane deținute de către unitățile de învățământ, autoritățile administrației publice locale și/sau operatorii de transport rutier, după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  (la 18-07-2014, Alineatul (5) al Articolului 41 din Punctul 9. , Articolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 109 din 11 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 15 iulie 2014 )
  9^1. La articolul 67, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Examinările prevăzute la alin. (1) și (2) se realizează de către o comisie de examinare, formată din 3 membri, specialiști în domeniul transporturilor rutiere din cadrul direcției de specialitate a aparatului propriu al autorității competente și din cadrul unității din subordinea acesteia cu atribuții în autorizarea operatorilor de transport rutier.(4) Pentru prestarea activității de examinare, membrii comisiei de examinare prevăzuți la alin. (3) sunt remunerați din cuantumul tarifului achitat de candidați pentru susținerea examinării, în condițiile stabilite de autoritatea competentă.
  (la 18-07-2014, Articolul I a fost completat de Punctul 10, Articolul UNIC din LEGEA nr. 109 din 11 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 15 iulie 2014 )
  9^2. După articolul 70 se introduc două noi articole, articolele 70^1 și 70^2, cu următorul cuprins:

  Articolul 70^1

  Școlile de conducători auto din cadrul Ministerului Apărării Naționale și al Ministerului Afacerilor Interne, care efectuează pregătire în vederea obținerii permisului de conducere pentru personalul propriu, își desfășoară activitatea în baza condițiilor stabilite prin protocoale încheiate de fiecare dintre aceste ministere cu Ministerul Transporturilor.


  Articolul 70^2

  În cuprinsul protocoalelor prevăzute la art. 70^1 se stabilește și modul de aplicare a prevederilor art. 62 alin. (2) și (3) și ale art. 63, 64, 66 și 67.»

  (la 18-07-2014, Articolul I a fost completat de Punctul 10, Articolul UNIC din LEGEA nr. 109 din 11 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 15 iulie 2014 )
  10. Articolul 80 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 80

  Biletul de călătorie/Abonamentul este document cu regim special și reprezintă contractul de transport în cazul serviciilor regulate, încheiat între prestator-operator de transport și beneficiar-călător, prin care operatorul de transport rutier se obligă să efectueze transportul prin servicii regulate în condiții de siguranță și confort, iar beneficiarul se obligă să achite anticipat contravaloarea sa, care include și asigurarea persoanelor și a bagajelor, precum și riscurile ce pot decurge din efectuarea transportului rutier.
  (la 18-07-2014, Articolul 80 din Punctul 10. , Articolul I a fost modificat de Punctul 11, Articolul UNIC din LEGEA nr. 109 din 11 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 15 iulie 2014 )
  11. La articolul 85, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Încălcările prevăzute la alin. (1) cu caracter contravențional se clasifică în 3 categorii, după cum urmează:
  a) încălcări foarte grave;
  b) încălcări grave;
  c) încălcări minore.»

  (la 18-07-2014, Articolul I a fost completat de Punctul 12, Articolul UNIC din LEGEA nr. 109 din 11 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 15 iulie 2014 )


  Articolul II

  În termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Transporturilor va actualiza Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 2 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul III

  Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, cu modificarea și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează
  Ministrul transporturilor,
  Relu Fenechiu
  Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul afacerilor interne
  Radu Stroe
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Ministrul educației naționale
  Remus Pricopie
  Ministrul delegat pentru învățământ superior,
  cercetare științifică și dezvoltare
  tehnologică,
  Mihnea Cosmin Costoiu

  București, 27 februarie 2013.
  Nr. 11.
  -------