DECRET nr. 151 din 7 mai 1984
privind condiţiile de preluare spre execuţie, prin acţiuni de muncă patriotica, a unor lucrări de către organizaţiile Uniunii Tineretului Comunist şi Uniunii Asociaţiilor Studenţilor Comunisti din România
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 39 din 8 mai 1984  În vederea îndeplinirii sarcinilor ce revin Uniunii Tineretului Comunist şi Uniunii Asociaţiilor Studenţilor Comunisti din România privind participarea tineretului, prin acţiuni de muncă patriotica, la realizarea obiectivelor de dezvoltare economico-socială a tarii,
  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

  Articolul 1

  Unităţile socialiste, la solicitarea organizaţiilor Uniunii Tineretului Comunist sau Uniunii Asociaţiilor Studenţilor Comunisti din România pot preda acestora spre execuţie unele lucrări pentru a fi realizate prin munca patriotica, în condiţiile prevăzute în prezentul decret.


  Articolul 2

  Acţiunile de muncă patriotica se organizează potrivit principiilor autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare.
  Pentru realizarea autogestiunii economico-financiare, Uniunea Tineretului Comunist şi Uniunea Asociaţiilor Studenţilor Comunisti din România vor lua măsurile necesare pentru ca acţiunile de muncă patriotica să asigure acoperirea cheltuielilor şi obţinerea de beneficii pe seama veniturilor realizate.


  Articolul 3

  Acţiunile de muncă patriotica se desfăşoară sub conducerea directa a organizaţiilor Uniunii Tineretului Comunist sau ale Asociaţiilor Studenţilor Comunisti din România, în cadrul santierelor naţionale, judeţene şi locale ale tineretului, al taberelor de muncă patriotica, precum şi în cadrul altor activităţi cu caracter obştesc, pentru realizarea unor obiective de investiţii din industrie, agricultura, transporturi, construcţii de locuinţe şi edilitar-gospodăreşti, efectuarea unor lucrări de producţie, cercetare, proiectare şi prestări de servicii, a unor lucrări în domeniul agriculturii şi silviculturii, colectarea şi introducerea în circuitul economic a materialelor refolosibile.


  Articolul 4

  Condiţiile de realizare a lucrărilor prevăzute la art. 3 se stabilesc în contracte ce se încheie, după caz, între organizaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Uniunii Asociaţiile Studenţilor Comunisti din România din centrele universitare şi unităţile socialiste beneficiare.
  Pentru santierele naţionale ale tineretului, contractele se încheie între Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist şi ministere sau celelalte organe centrale.


  Articolul 5

  Unităţile socialiste sînt obligate să asigure organizaţiilor de tineret condiţiile tehnico-materiale şi asistenţa tehnica de specialitate necesare realizării lucrărilor predate spre execuţie, respectarea normelor de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, sa pună la dispoziţia tinerilor, în condiţiile stabilite de lege, echipamentul de lucru şi de protecţie necesar, să-i instruiască cu privire la folosirea acestuia.


  Articolul 6

  Unităţile socialiste care încheie contracte, în condiţiile prezentului decret, au obligaţia sa deconteze organizaţiilor Uniunii Tineretului Comunist sau Uniunii Asociaţiilor Studenţilor Comunisti din România, după caz, contravaloarea manoperei cuprinse în preţurile lucrărilor executate sau ale obiectelor realizate, calculate potrivit legii, precum şi a materialelor colectate, la preţurile în vigoare pentru unităţile socialiste.
  Produsele şi prestaţiile realizate cu mijloacele proprii ale organizaţiilor Uniunii Tineretului Comunist şi Uniunii Asociaţiilor Studenţilor Comunisti din România se vor deconta la preţurile şi tarifele în vigoare pentru unităţile socialiste.
  Sumele reprezentând contravaloarea muncii efectuate de tineri în cadrul acţiunilor de muncă patriotica se virează organizaţiilor contractante ale Uniunii Tineretului Comunist sau Uniunii Asociaţiilor Studenţilor Comunisti din România din fondul de retribuire planificat al unităţilor socialiste sau din fondul de retribuire, fără desfăşurare pe trimestre. Pentru activităţile la care nu se planifica fond de retribuire, decontarea contravalorii lucrărilor se va face din fondurile prevăzute pentru finanţarea lor. Din aceste sume se scad cheltuielile care, potrivit contractelor încheiate, sînt în sarcina organizaţiilor Uniunii Tineretului Comunist sau ale Uniunii Asociaţiilor Studenţilor Comunisti din România.
  Pentru acţiunile de muncă patriotica desfăşurate de elevi şi studenţi, organizaţiile de tineret încasează de la unităţile socialiste contravaloarea manoperei sau a materialelor colectate, în condiţiile prevăzute la alineatul precedent.


  Articolul 7

  Veniturile realizate de organizaţiile de tineret prin acţiunile de muncă patriotica vor fi utilizate pentru autofinantarea activităţii Uniunii Tineretului Comunist, în special pentru finanţarea organizării santierelor naţionale, judeţene şi locale ale tineretului, a taberelor de muncă patriotica, pentru desfăşurarea unor activităţi politico-educative, culturale, sportive, turistice sau recreative, precum şi pentru stimularea unor tineri prin trimiterea în excursii şi tabere de odihnă potrivit reglementărilor proprii.


  Articolul 8

  Organizaţiile Uniunii Tineretului Comunist şi Uniunii Asociaţiilor Studenţilor Comunisti din România au obligaţia sa îndrume şi sa conducă acţiunile de muncă patriotica, sa colaboreze permanent cu unităţile socialiste, în scopul executării lucrărilor la timp şi în condiţii de calitate corespunzătoare, precum şi pentru asigurarea unei eficiente economice sporite.


  Articolul 9

  La solicitarea Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, respectiv a comitetelor judeţene şi al municipiului Bucureşti, unităţile socialiste vor detasa sau transfera, în condiţiile legii, la unităţile socialiste unde sînt organizate santiere ale tineretului, muncitori calificaţi, cadre tehnice şi de specialitate, cu prioritate din rândul tinerilor.


  Articolul 10

  Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2198/1968 privind constituirea fondului destinat pentru premierea tineretului care efectuează prin munca voluntar-patriotica lucrări în sectorul agricol şi silvic, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 130 din 5 octombrie 1968, precum şi alte prevederi contrare, se abroga.
  NICOLAE CEAUŞESCU
  Preşedintele
  Republicii Socialiste România
  --------------