ORDIN nr. 943 din 30 septembrie 2015
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.211 din 30 septembrie 2015
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 943 din 30 septembrie 2015
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 1 octombrie 2015  Având în vedere Referatul de aprobare nr. N.B. 9.886 din 30 septembrie 2015 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 1.633 din 29 septembrie 2015 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  în temeiul prevederilor:
  - art. 229 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din titlul VIII "Asigurările sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată;
  - Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 şi 220 bis din 1 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, prevăzute în anexele nr. 1-49, care fac parte integrantă din prezentul ordin."
  2. În anexa nr. 7, la litera A, punctul 1, se abrogă nota de la subpunctul 1.1.
  3. În anexa nr. 8, la articolul 11, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(5) Furnizorul de servicii medicale clinice recomandă investigaţii paraclinice prin eliberarea biletului de trimitere care este formular cu regim special, unic pe ţară, care se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care prescrie investigaţiile şi un exemplar îl înmânează asiguratului pentru a-l prezenta furnizorului de investigaţii paraclinice. Se va utiliza formularul electronic de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice de la data la care acesta se implementează. În situaţia în care într-un cabinet din ambulatoriul de specialitate clinic aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate se recoltează probă/probe în vederea efectuării unor examinări histopatologice-citologice şi servicii medicale paraclinice de microbiologie în regim ambulatoriu, ambele exemplare ale biletului de trimitere rămân la medicul de specialitate din ambulatoriu, din care un exemplar va însoţi proba/probele recoltată/recoltate pe care medicul o/le trimite la furnizorul de investigaţii paraclinice de anatomie patologică. La momentul recoltării probei/probelor, asiguratul declară pe propria răspundere că nu se află internat într-o formă de spitalizare (continuă sau de zi)."
  4. În anexa nr. 20, la capitolul II, punctul 1, subpunctul A, la litera g) "computer tomografie", ultimele două liniuţe se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  - sistem pentru monitorizarea nivelurilor de doză de referinţă 10 puncte
  - sistem pentru justificarea şi optimizarea dozelor de iradiere 10 puncte

  5. În anexa nr. 22, la capitolul I, litera B, la subpunctul B.3.2, numerele curente 48, 49, 50 şi 51 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  *Font 8*
  ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
  │ "48│Terapia distoniilor musculare cu dirijare electromiografică │ 1.461,05 lei/│
  │ │(cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) cu │ asigurat/trimestru│
  │ │toxină botulinică pentru adulţi; Terapia paraliziilor cerebrale/ │ │
  │ │paraliziilor care generează spasticitate cu dirijare │ │
  │ │electromiografică (cervicale, craniofaciale, ale membrelor, │ │
  │ │laringiene etc.) cu toxină botulinică pentru copii cu greutate │ │
  │ │peste 25 kg │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ 49│Terapia paraliziilor cerebrale/paraliziilor care generează │905,28 lei/asigurat/│
  │ │spasticitate cu dirijare electromiografică (cervicale, │ trimestru│
  │ │craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) cu toxină │ │
  │ │botulinică pentru copii cu greutate sub 25 kg │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ 50│Terapia distoniilor musculare fără dirijare electromiografică │ 1.245,12 lei/│
  │ │(cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) cu │ asigurat/trimestru│
  │ │toxină botulinică pentru adulţi; Terapia paraliziilor cerebrale/ │ │
  │ │paraliziilor care generează spasticitate fără dirijare │ │
  │ │electromiografică (cervicale, craniofaciale, ale membrelor, │ │
  │ │laringiene etc.) cu toxină botulinică pentru copii cu greutate │ │
  │ │peste 25 kg │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ 51│Terapia paraliziilor cerebrale/paraliziilor care generează │689,35 lei/asigurat/│
  │ │spasticitate fără dirijare electromiografică (cervicale, │ trimestru"│
  │ │craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) cu toxină │ │
  │ │botulinică pentru copii cu greutate sub 25 kg │ │
  └────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘

  6. În anexa nr. 22, la capitolul III, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază de serviciile prevăzute la cap. II, precum şi de serviciul medical prevăzut la cap. I lit. B.3.1 poziţia 7. Pentru aceste servicii medicale, furnizorii de servicii medicale spitaliceşti nu solicită bilet de internare."
  7. În anexa nr. 27, la litera B punctul 2, după subpunctul 2.7 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2.8, cu următorul cuprins:
  "2.8. transportul dus-întors, la laboratorul de investigaţii paraclinice şi de la laborator la domiciliu, pentru asiguraţii imobilizaţi la pat, pentru efectuare de investigaţii medicale paraclinice în ambulatoriu recomandate de medicii de familie sau medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate clinic aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate."
  8. În anexa nr. 30, la litera A, numărul curent 18 se abrogă.
  9. În anexa nr. 30, la litera A, numărul curent 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │"29.│Ventilaţie noninvazivă****) │
  │ │****) Se efectuează sub supravegherea medicului pneumolog cu atestat în │
  │ │Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii │
  │ │din timpul somnului - Somnologie poligrafie, în Managementul general, │
  │ │clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului - │
  │ │Somnologie poligrafie, polisomnografie şi titrare CPAP/BiPAP şi în │
  │ │Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii -│
  │ │Ventilaţie noninvazivă, a medicului cu specialitatea Anestezie şi terapie│
  │ │intensivă, a medicului specialist de medicină de urgenţă, care îşi │
  │ │desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri │
  │ │medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu." │
  └────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  10. În anexa nr. 36, la articolul 1, alineatele (3), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(3) În cazul prescrierii electronice on-line, în situaţia în care medicul prescriptor are semnătură electronică extinsă, acesta listează un exemplar al prescripţiei medicale (componenta prescriere) care poartă confirmarea semnăturii electronice extinse şi îl înmânează asiguratului pentru depunerea la farmacie şi poate lista un alt exemplar al prescripţiei electronice (componenta prescriere) care rămâne la medicul prescriptor pentru evidenţa proprie.
  Farmacia la care se prezintă asiguratul sau persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului listează un exemplar al prescripţiei electronice on-line (componenta eliberare) - ce conţine confirmarea semnăturii electronice a farmacistului, pe care îl păstrează în evidenţa proprie împreună cu prescripţia medicală (componenta prescriere) şi îl va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia.
  Exemplarul listat de farmacie (componenta eliberare) va fi semnat de către persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului, dacă nu poate prezenta cardul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu. În situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei/persoana care ridică medicamentele în numele acestuia, eliberarea se face utilizând cardul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu fiecăruia şi nu este necesară semnarea componentei eliberare.
  În situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei pe baza adeverinţei de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţei înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional de asigurări sociale de sănătate duplicat/documentelor prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul, precum şi copii 0-18 ani beneficiari ai prescripţiei medicale, este necesară semnarea componentei eliberare.
  În situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei care este titular de card european/titular de formular european/pacient din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, este necesară semnarea componentei eliberare.
  (4) În cazul prescrierii electronice on-line, în situaţia în care medicul prescriptor nu are semnătură electronică extinsă, acesta listează obligatoriu două exemplare pe suport hârtie (componenta prescriere), pe care le semnează, parafează şi ştampilează, din care un exemplar rămâne la medicul prescriptor pentru evidenţa proprie şi un exemplar îl înmânează asiguratului pentru a se depune de către acesta la farmacie. Farmacia listează pe suport hârtie prescripţia medicală electronică (componenta eliberare), cu confirmarea semnăturii electronice a farmacistului, pe care o păstrează în evidenţa proprie împreună cu prescripţia medicală (componenta prescriere) şi o va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia.
  Exemplarul listat de farmacie (componenta eliberare) va fi semnat de către persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului, dacă nu poate prezenta cardul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu. În situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei/persoana care ridică medicamentele în numele acestuia, eliberarea se face utilizând cardul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu fiecăruia şi nu este necesară semnarea componentei eliberare.
  În situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei pe baza adeverinţei de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţei înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional de asigurări sociale de sănătate duplicat/documentelor prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul, precum şi copii 0-18 ani beneficiari ai prescripţiei medicale, este necesară semnarea componentei eliberare.
  În situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei care este titular de card european/titular de formular european/pacient din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, este necesară semnarea componentei eliberare.
  (5) În cazul prescrierii electronice off-line, medicul prescriptor listează obligatoriu pe suport hârtie 3 exemplare ale prescripţiei medicale electronice (componenta prescriere), pe care le semnează, parafează şi ştampilează, din care un exemplar îl păstrează pentru evidenţa proprie şi două exemplare le înmânează asiguratului pentru a le depune la farmacie. Farmacia listează pe suport hârtie componenta eliberare a prescripţiei cu confirmarea semnăturii electronice a farmacistului, care se semnează şi de asigurat sau de persoana care ridică medicamentele, pe care farmacia o înaintează casei de asigurări de sănătate în vederea decontării.
  Exemplarul listat de farmacie (componenta eliberare) va fi semnat de către persoana care ridică medicamentele în numele acestuia, dacă nu poate prezenta cardul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu. În situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei sau de persoana care ridică medicamentele în numele acestuia şi eliberarea se face utilizând cardul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu fiecăruia, nu este necesară semnarea componentei eliberare.
  În situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei pe baza adeverinţei de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţei înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional de asigurări sociale de sănătate duplicat/documentelor prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul, precum şi copii 0-18 ani beneficiari ai prescripţiei medicale, este necesară semnarea componentei eliberare.
  În situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei care este titular de card european/titular de formular european/pacient din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, este necesară semnarea componentei eliberare."
  11. În anexa nr. 36, la articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de maximum 7 zile în afecţiuni acute, de până la 8-10 zile în afecţiuni subacute şi de până la 30-31 de zile pentru bolnavii cu afecţiuni cronice. Perioada pentru care pot fi prescrise medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat este de până la 30-31 de zile."
  12. În anexa nr. 36, la articolul 5, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(5) Medicii prescriu medicamentele sub forma denumirii comune internaţionale (DCI), iar în cazuri justificate medical, precum şi în cazul produselor biologice şi al medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat prescrierea se face pe denumire comercială, cu precizarea pe prescripţie şi a denumirii comune internaţionale corespunzătoare. În cazul prescrierii medicamentelor pe denumire comercială, cu excepţia produselor biologice şi a medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat, justificarea medicală va avea în vedere reacţii adverse raportate prin sistemul naţional de farmacovigilenţă, ineficacitatea altor medicamente din cadrul aceleiaşi DCI sau particularizarea schemei terapeutice, inclusiv pentru DCI - Combinaţii."
  13. În anexa nr. 36, la articolul 7, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(2) Pentru prescripţia medicală electronică on-line şi off-line în care medicul prescriptor are sau nu are semnătură electronică extinsă, în situaţia în care primitorul renunţă la anumite DCI-uri/medicamente cuprinse în prescripţie, farmacistul va completa componenta eliberare din prescripţie numai cu medicamentele eliberate şi va lista un exemplar al acesteia pe care primitorul semnează, cu precizarea poziţiei/poziţiilor din componenta prescriere a medicamentelor la care renunţă, şi care se păstrează în evidenţa proprie împreună cu prescripţia medicală (componenta prescriere), urmând a fi prezentat casei de asigurări de sănătate la solicitarea acesteia. În această situaţie medicamentele neeliberate nu pot fi eliberate de nicio altă farmacie.
  Pentru prescripţia medicală electronică on-line în care medicul prescriptor are semnătură electronică extinsă, pentru DCI-urile/medicamentele neeliberate de farmacie şi la care asiguratul nu renunţă şi care pot fi eliberate de alte farmacii, farmacia care a eliberat medicamente va lista un exemplar al componentei eliberare pentru pacient cu medicamentele eliberate şi care va fi înmânat asiguratului/primitorului în numele acestuia pentru a se prezenta la altă farmacie, precum şi un exemplar al componentei eliberare - cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (3) - care se păstrează în evidenţa proprie împreună cu prescripţia medicală (componenta prescriere), urmând a fi prezentat casei de asigurări de sănătate la solicitarea acesteia.
  Pentru prescripţia medicală electronică on-line în care medicul prescriptor are semnătură electronică extinsă, emisă pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate pentru o perioadă de până la 90/91/92 de zile, la cererea asiguratului/persoanei care ridică medicamentele în numele acestuia, cantitatea de medicamente prescrise se poate elibera fracţionat de către una sau mai multe farmacii. Prima eliberare se va face în maximum 30 de zile de la data emiterii componentei prescriere. Fiecare eliberare fracţionată se va face cu respectarea cantităţii lunare din fiecare medicament determinată în funcţie de cantitatea înscrisă de medic în componenta prescriere. Farmacia/Farmaciile care a/au eliberat medicamente fracţionat va/vor lista un exemplar al componentei eliberare pentru pacient cu medicamentele eliberate şi care va fi înmânat asiguratului/persoanei care ridică medicamentele în numele acestuia pentru a se prezenta ulterior, în termenul de valabilitate a prescripţiei, la aceeaşi sau la o altă farmacie, precum şi un exemplar al componentei eliberare - cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (3) care se păstrează în evidenţa proprie împreună cu prescripţia medicală (componenta prescriere), urmând a fi prezentat casei de asigurări de sănătate la solicitarea acesteia. Farmacia care eliberează ultima fracţiune din medicamentele prescrise nu va mai lista componenta eliberare pentru pacient.
  Pentru prescripţia medicală electronică off-line sau on-line în care medicul prescriptor nu are semnătură electronică, prescripţia se poate elibera numai de către o singură farmacie.
  Furnizorii de medicamente eliberează medicamentele din sublistele A, B, C - secţiunile C1 şi C3 şi sublista D, ale căror preţuri pe unitatea terapeutică sunt mai mici sau egale cu preţul de referinţă, cu excepţia cazurilor în care medicul prescrie medicamentele pe denumire comercială. În cazul în care medicamentele eliberate au preţ pe unitatea terapeutică mai mare decât preţul de referinţă, farmacia trebuie să obţină acordul informat şi în scris al asiguratului/persoanei care ridică medicamentele pe prescripţie - componenta eliberare. În cazul în care medicamentele eliberate în cadrul aceluiaşi DCI au preţul de vânzare cu amănuntul mai mare decât preţul de referinţă, farmacia trebuie să obţină acordul informat şi în scris al asiguratului/persoanei care ridică medicamentele pe prescripţie - componenta eliberare. În toate situaţiile farmacia eliberează medicamentele corespunzătoare formei farmaceutice aferente căii de administrare şi concentraţiei prescrise de medic.
  ...............................................................................................
  (5) Farmacia are dreptul să încaseze de la asiguraţi contribuţia personală reprezentând diferenţa dintre preţul de vânzare cu amănuntul şi suma corespunzătoare aplicării procentului de compensare a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în sublistele A, B şi D asupra preţului de referinţă, respectiv diferenţa dintre preţul de vânzare cu amănuntul şi preţul de referinţă al medicamentelor decontate de casele de asigurări de sănătate."
  14. În anexa nr. 36, la articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - (1) Farmaciile întocmesc un borderou centralizator cu evidenţă distinctă pentru fiecare sublistă, în care sunt evidenţiate distinct:
  a) medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice aprobate prin comisiile de experţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pentru care medicul utilizează formulare de prescripţie distincte;
  b) medicamentele prescrise de medicul de familie ca urmare a scrisorii medicale de la medicul de medicina muncii, pentru care medicul utilizează formulare de prescripţie distincte;
  c) medicamentele din reţetele eliberate pentru titularii de card european;
  d) medicamentele din reţetele eliberate pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii;
  e) medicamentele din reţetele eliberate pentru titularii de formulare europene."
  15. În anexa nr. 36, la articolul 10, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Borderoul centralizator prevăzut la alin. (1) nu cuprinde medicamentele corespunzătoare DCI-urilor pentru care au fost încheiate contracte cost-volum/cost-volum-rezultat, nici medicamentele corespunzătoare DCI-urilor din sublista B pentru pensionarii care beneficiază de prescripţii în condiţiile prevăzute la art. 144 alin. (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 400/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile prevăzute în norme, pentru care medicul utilizează formulare de prescripţie distincte, iar farmacia completează borderouri distincte.
  (1^2) Borderoul centralizator pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor pentru care au fost încheiate contracte cost-volum, precum şi borderoul centralizator pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor pentru care au fost încheiate contracte cost-volum-rezultat cuprind distinct medicamentele pentru fiecare sublistă, cu evidenţierea medicamentelor din reţetele eliberate pentru titularii de card european, medicamentelor din reţetele eliberate pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi medicamentelor din reţetele eliberate pentru titularii de formulare europene, precum şi a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublista B pentru pensionarii care beneficiază de prescripţii în condiţiile prevăzute la art. 144 alin. (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 400/2014, cu modificările şi completările ulterioare, după caz."
  16. În anexa nr. 36, la articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) În borderourile centralizatoare se specifică suma ce urmează să fie încasată de la casele de asigurări de sănătate. Pe baza borderourilor centralizatoare, farmaciile vor întocmi facturi distincte pentru fiecare borderou centralizator. În factura aferentă fiecărui borderou centralizator sunt evidenţiate distinct sumele corespunzătoare subtotalurilor din borderoul centralizator."
  17. În anexa nr. 36, la articolul 14 alineatul (1), partea introductivă şi litera c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 14. - (1) Lista preţurilor de referinţă pe unitate terapeutică aferente medicamentelor (denumiri comerciale) din catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România (CANAMED), aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, elaborată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, şi metoda de calcul pentru sublistele A, B, D şi C - secţiunile C1 şi C3 din sublistă, aprobată prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, se publică pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la adresa www.cnas.ro., şi se actualizează în următoarele condiţii:
  ..................................................................................................
  c) în situaţia în care în intervalul dintre două actualizări ale CANAMED un medicament cu aprobare de punere pe piaţă care a obţinut aprobarea Ministerului Sănătăţii pentru un preţ de vânzare cu amănuntul pe unitate terapeutică mai mic decât preţul de referinţă pentru medicamentele din sublistele A, B, C - secţiunile C1 şi C3 şi din sublista D.
  Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă a medicamentului, prin reprezentantul său legal, declară pe propria răspundere că asigură medicamentul pe piaţă în cantităţi suficiente pentru asigurarea nevoilor de consum ale pacienţilor şi are capacitatea de a-l distribui în farmaciile aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, cu excepţia avizelor de diminuare de preţ pentru medicamentele existente în lista menţionată la prezentul alineat şi a medicamentelor autorizate pentru nevoi speciale."
  18. În anexa nr. 36, la articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1) cu următorul cuprins:
  "(1^1) Pentru contractele cost-volum-rezultat, după expirarea perioadei necesare acordării tratamentului şi a celei pentru evaluarea rezultatului medical prevăzute în cuprinsul contractelor, casele de asigurări de sănătate decontează medicamentele care fac obiectul acestor contracte, cu excepţia celor prevăzute la art. 12 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, în termen de 60 de zile de la validarea facturii."
  19. În anexa nr. 36, la articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
  "(2^1) Pentru contractele cost-volum-rezultat durata maximă de verificare a prescripţiilor medicale prevăzute la alin. (11) nu poate depăşi 30 de zile calendaristice de la data depunerii/transmiterii acestora, după caz, de către farmacie la casa de asigurări de sănătate. Prescripţiile medicale on-line se păstrează de către farmacii şi se vor prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia. În situaţia în care, ca urmare a verificării de către casa de asigurări de sănătate, se constată unele erori materiale în borderourile centralizatoare de raportare, acestea pot fi corectate de furnizor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data comunicării de către casa de asigurări de sănătate a respectivelor erori constatate; comunicarea se face de către casa de asigurări de sănătate în format electronic."
  20. În anexa nr. 37, la articolul 7, literele a), r), ş), aa) şi ab) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "a) să se aprovizioneze continuu cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în listă, cu prioritate cu medicamentele al căror preţ pe unitatea terapeutică este mai mic sau egal cu preţul de referinţă - pentru medicamentele din sublistele A, B, C - secţiunile C1 şi C3 şi din sublista D;
  ..................................................................................................
  r) să depună, în luna următoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, inclusiv pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum, documentele necesare în vederea decontării pentru luna respectivă, până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de medicamente; pentru medicamentele aferente contractelor cost-volum-rezultat furnizorii au obligaţia să depună, în luna următoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele respective, numai borderourile centralizatoare şi prescripţiile medicale off-line, urmând ca facturile să se transmită/depună la casa de asigurări de sănătate în vederea decontării până la termenul prevăzut în contract, în luna următoare celei în care s-a finalizat evaluarea rezultatului medical; facturile se vor întocmi numai pentru prescripţiile medicale aferente pacienţilor pentru care s-a obţinut rezultatul medical, conform datelor puse la dispoziţie de casa de asigurări de sănătate;
  ..................................................................................................
  ş) să elibereze medicamentele din sublistele A, B, C - secţiunile C1 şi C3 şi din sublista D, ale căror preţuri pe unitatea terapeutică sunt mai mici sau egale cu preţul de referinţă, cu excepţia cazurilor în care medicul prescrie medicamentele pe denumire comercială sau la cererea asiguratului. În cazul în care medicamentele eliberate au preţ pe unitatea terapeutică mai mare decât preţul de referinţă, farmacia trebuie să obţină acordul informat şi în scris al asiguratului/primitorului pe prescripţie - componenta eliberare. În cazul în care medicamentele eliberate în cadrul aceleiaşi DCI au preţul de vânzare cu amănuntul mai mare decât preţul de referinţă, farmacia trebuie să obţină acordul informat şi în scris al asiguratului/primitorului pe prescripţie - componenta eliberare;
  ..................................................................................................
  aa) să întocmească evidenţe distincte pentru medicamentele acordate şi decontate din bugetul Fondului pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi să transmită caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale, odată cu raportarea lunară conform lit. r), copii ale documentelor care au deschis dreptul la medicamente;
  ab) să întocmească evidenţe distincte pentru medicamentele acordate şi decontate din bugetul Fondului pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de medicamente cu sau fără contribuţie personală acordate pe teritoriul României, şi să transmită caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale, odată cu raportarea lunară conform lit. r), copii ale documentelor care au deschis dreptul la medicamente;"
  21. În anexa nr. 37, la articolul 7, după litera af) se introduce o nouă literă, litera ag), cu următorul cuprins:
  "ag) să elibereze conform prevederilor legale în vigoare şi să întocmească evidenţe distincte, pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat;"
  22. În anexa nr. 37, la articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Decontarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală eliberate se face pe baza următoarelor documente: facturi şi borderourile centralizatoare în format electronic cu semnătură electronică extinsă, componenta prescriere şi eliberare pentru prescripţiile electronice off-line, precum şi prescripţiile medicale cu regim special pentru preparate psihotrope şi stupefiante. În situaţia în care în acelaşi formular de prescripţie se înscriu medicamente din mai multe subliste, farmaciile întocmesc borderou centralizator cu evidenţă distinctă pentru fiecare sublistă, în care sunt evidenţiate distinct:
  a) medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice aprobate prin comisiile de experţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pentru care medicul utilizează formulare de prescripţie distincte;
  b) medicamentele prescrise de medicul de familie ca urmare a scrisorii medicale de la medicul de medicina muncii, pentru care medicul utilizează formulare de prescripţie distincte;
  c) medicamentele din reţetele eliberate pentru titularii de card european;
  d) medicamentele din reţetele eliberate pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii;
  e) medicamentele din reţetele eliberate pentru titularii de formulare europene.
  Borderoul centralizator nu cuprinde medicamentele corespunzătoare DCI-urilor pentru care au fost încheiate contracte cost-volum/cost-volum-rezultat, şi nici medicamentele corespunzătoare DCI-urilor din sublista B pentru pensionarii care beneficiază de prescripţii în condiţiile prevăzute la art. 144 alin. (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 400/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile prevăzute în norme, pentru care medicul utilizează formulare de prescripţie distincte, iar farmacia completează borderouri distincte.
  Borderoul centralizator pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor pentru care au fost încheiate contracte cost-volum, precum şi borderoul centralizator pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor pentru care au fost încheiate contracte cost-volum-rezultat cuprind distinct medicamentele pentru fiecare sublistă, cu evidenţierea medicamentelor din reţetele eliberate pentru titularii de card european, medicamentelor din reţetele eliberate pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi medicamentelor din reţetele eliberate pentru titularii de formulare europene, precum şi a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublista B pentru pensionarii care beneficiază de prescripţii în condiţiile prevăzute la art. 144 alin. (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 400/2014, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
  În vederea decontării medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, inclusiv pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum, farmaciile transmit caselor de asigurări de sănătate, în luna următoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele până la data prevăzută în contractul de furnizare de medicamente încheiat cu casa de asigurări de sănătate, facturile şi borderourile centralizatoare în format electronic cu semnătură electronică extinsă şi înaintează componenta prescriere şi eliberare pentru prescripţiile electronice off-line, precum şi prescripţiile medicale cu regim special pentru preparate psihotrope şi stupefiante. Pentru medicamentele aferente contractelor cost-volum-rezultat furnizorii au obligaţia să depună, în luna următoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele respective, numai borderourile centralizatoare şi prescripţiile medicale off-line, urmând ca facturile să se transmită/depună la casa de asigurări de sănătate în vederea decontării până la termenul prevăzut în contract, în luna următoare celei în care s-a finalizat evaluarea rezultatului medical; facturile se vor întocmi numai pentru prescripţiile medicale aferente pacienţilor pentru care s-a obţinut rezultatul medical, conform datelor puse la dispoziţie de casa de asigurări de sănătate.
  Pentru furnizorii de medicamente care au în structură mai multe farmacii/oficine locale de distribuţie, documentele mai sus menţionate se întocmesc distinct pentru fiecare dintre acestea."
  23. În anexa nr. 37, la articolul 10 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) În cazul în care se constată nerespectarea de către o farmacie/oficină locală de distribuţie a obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. a)-f), h), j)-x), z)-ab), ae) şi ag) se aplică următoarele sancţiuni:".
  24. În anexa nr. 37, la articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Pentru contractele cost-volum-rezultat, după expirarea perioadei necesare acordării tratamentului şi a celei pentru evaluarea rezultatului medical prevăzute în cuprinsul contractelor, casele de asigurări de sănătate decontează medicamentele care fac obiectul acestor contracte, cu excepţia celor prevăzute la art. 12 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, în termen de 60 de zile de la validarea facturii."
  25. În anexa nr. 37, la articolul 11, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
  "(2^1) Pentru contractele cost-volum-rezultat durata maximă de verificare a prescripţiilor medicale prevăzute la alin. (11) nu poate depăşi 30 de zile calendaristice de la data depunerii/transmiterii acestora, după caz, de către farmacie la casa de asigurări de sănătate. Prescripţiile medicale on-line se păstrează de către farmacii şi se vor prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia. În situaţia în care, ca urmare a verificării de către casa de asigurări de sănătate, se constată unele erori materiale în borderourile centralizatoare de raportare, acestea pot fi corectate de furnizor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data comunicării de către casa de asigurări de sănătate a respectivelor erori constatate; comunicarea se face de către casa de asigurări de sănătate în format electronic."
  26. În anexa nr. 38, la litera A punctul 9, la explicaţia aferentă notei **), ultima liniuţă de la lit. a^2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "- pneumologi, cardiologi, oncologi şi pediatri, care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale."
  27. În anexa nr. 38, la litera A punctul 9, ultimele două liniuţe de la explicaţia aferentă notei ***) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "- medici pneumologi cu atestat în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului - Somnologie, în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului - Somnologie poligrafie, polisomnografie şi titrare CPAP/BiPAP şi în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii - Ventilaţie non-invazivă, care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale;
  - medici cu specialitatea anestezie şi terapie intensivă care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale."
  28. În anexa nr. 39, la articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) În vederea decontării furnizorul de dispozitive medicale depune la casa de asigurări de sănătate, facturile însoţite de:
  - copia certificatului de garanţie;
  - declaraţie privind dispozitivele cu scopuri speciale pentru dispozitivele fabricate la comandă, după caz, conform prevederilor legale în vigoare;
  - audiogramele efectuate după protezarea auditivă de către un furnizor autorizat şi evaluat. Audiogramele conţin numele şi prenumele asiguratului, CNP-ul/codul unic de asigurare al acestuia, data şi locul efectuării, dovada calibrării/etalonării anuale a audiometrelor utilizate;
  - taloanele corespunzătoare perioadelor lunare, în original, pentru dispozitivele de protezare stomii, incontinenţă urinară, fotolii rulante şi echipamente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă, după caz;
  - dovada verificării tehnice, după caz, în cazul închirierii unor dispozitive medicale care au fost utilizate, respectiv fotolii rulante şi echipamente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă;
  - confirmarea primirii dispozitivului medical expediat de către furnizor prin poştă, curierat, transport propriu ori închiriat şi primirea la domiciliu se fac sub semnătura beneficiarului sau a unui membru al familiei acestuia - părinte, soţ/soţie, fiu/fiică, împuternicit legal, reprezentant legal - cu specificarea domiciliului la care s-a făcut livrarea, a actului de identitate şi a codului numeric personal/codul unic de asigurare sau, după caz, a paşaportului persoanei care semnează de primire, situaţii în care nu este necesară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate.
  În situaţia în care dispozitivul medical se ridică de la furnizor de către beneficiar, confirmarea primirii dispozitivului medical în vederea decontării acestuia se face utilizând cardul naţional de asigurări sociale de sănătate al beneficiarului/adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul.
  În situaţia în care ridicarea dispozitivului medical de la furnizor se face de către un membru al familiei beneficiarului - părinte, soţ/soţie, fiu/fiică, împuternicit legal, reprezentant legal -, se solicită cardul naţional de asigurări sociale de sănătate sau cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaportul acestuia.
  În situaţia în care beneficiarul dispozitivului medical este titular de formular european/pacient din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, la ridicarea dispozitivului medical de la furnizor va prezenta actul de identitate/paşaportul, după caz."
  29. În anexa nr. 42, la punctul I, a 4-a liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "- Centru de dializă privat aflat în relaţie contractuală cu CNAS/casele de asigurări de sănătate, după caz, ..................., prin Contractul nr. .................., cu sediul în ....................., str. ...................... nr. ...., telefon ............, fax ............, reprezentat prin ...................., codul unic de înregistrare ................. şi contul nr. ......................, deschis la Trezoreria Statului, sau cont nr. ......................., deschis la Banca ............................."
  30. În anexa nr. 42, la punctul II articolul 2, partea introductivă a literei D se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "D. Medicii din centrele de dializă privată aflate în relaţie contractuală cu CNAS/casele de asigurări de sănătate, după caz:"
  31. În anexa nr. 47 la punctul 11, subpunctul 11.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "11.1. În asistenţa medicală primară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la momentul acordării serviciilor medicale prevăzute în pachetul de bază, cu excepţia serviciului examinare pentru constatarea decesului, indiferent dacă s-a eliberat sau nu certificatul constatator de deces unui asigurat înscris pe lista medicului de familie, pentru care nu este necesară prezentarea cardului."
  32. În anexa nr. 47, la punctul 11 subpunctul 11.5, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) pentru serviciile medicale paraclinice - analize de laborator - prezentarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la momentul recoltării probelor în punctele de recoltare proprii ale furnizorilor de investigaţii paraclinice, cu excepţia serviciilor paraclinice de microbiologie, histopatologie şi citologie, dacă probele nu se recoltează la furnizorii de investigaţii paraclinice. Pentru serviciile paraclinice de microbiologie - examene de urină şi examene de materii fecale, dacă sunt singurele investigaţii recomandate pe biletul de trimitere, se utilizează cardul la momentul depunerii probelor la furnizorul de investigaţii paraclinice; dacă acestea sunt recomandate pe biletul de trimitere împreună cu alte analize de laborator se utilizează cardul la momentul recoltării analizelor de laborator. Pentru examinările de histopatologie, citologie şi microbiologie care nu se recoltează la furnizorii de investigaţii paraclinice, probele sunt transmise la furnizorii de servicii medicale paraclinice însoţite de biletele de trimitere, fără a fi necesară prezentarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate."
  33. În anexa nr. 47, punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "14. Pentru persoanele cu tulburări psihice prevăzute de Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată, care au desemnat reprezentant legal de către autorităţile competente potrivit legislaţiei în vigoare, acordarea de către furnizori a serviciilor medicale se face prin utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate al reprezentantului legal sau cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaportul, dacă reprezentantul legal nu poate prezenta cardul. Reprezentantul legal al persoanei cu tulburări psihice, care însoţeşte persoana cu tulburări psihice la furnizorii de servicii medicale, prezintă obligatoriu documentul prin care a fost desemnat reprezentant legal, în vederea înregistrării de către furnizori a acestui document în evidenţele proprii."
  34. În anexa nr. 47, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 15, cu următorul cuprins:
  "15. Furnizorii de servicii medicale şi furnizorii de dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate serviciile medicale/dispozitivele medicale din pachetul de bază şi pachetul minimal furnizate/eliberate - altele decât cele transmise în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în condiţiile art. 3 lit. aq), art. 24 lit. am), art. 42 lit. am), art. 59 lit. ae), art. 74 lit. am), art. 92 alin. (1) lit. f), art. 119 lit. ab), art. 130 lit. af), art. 153 lit. ş) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 cu modificările şi completările ulterioare, în maximum 72 de ore de la momentul acordării serviciilor medicale/eliberării dispozitivelor medicale, pentru serviciile acordate/dispozitivele eliberate în luna pentru care se face raportarea; asumarea serviciilor medicale acordate/dispozitivelor medicale eliberate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată. În situaţia nerespectării acestei obligaţii, serviciile medicale şi dispozitivele medicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate.
  Transmiterea serviciilor medicale furnizate/dispozitivelor medicale eliberate în platforma informatică din asigurările de sănătate se face astfel:
  15.1. În asistenţa medicală primară: în maximum 72 de ore de la momentul acordării serviciilor medicale prevăzute în pachetul de bază şi pachetul minimal.
  15.2. În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice: în maximum 72 de ore de la momentul acordării serviciilor medicale prevăzute în pachetul de bază şi pachetul minimal, cu excepţia serviciilor de sănătate conexe actului medical.
  15.3. În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea reabilitare medicală şi acupunctură - în maximum 72 de ore de la momentul acordării serviciilor medicale prevăzute în pachetul de bază, astfel:
  a) pentru consultaţii şi proceduri în cabinet: în maximum 72 de ore de la momentul acordării;
  b) pentru procedurile acordate în baza de tratament: în maximum 72 de ore pentru fiecare zi de tratament/fiecare zi în care se acordă servicii de acupunctură în cadrul curei de tratament.
  15.4. În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate de medicină dentară: în maximum 72 de ore de la momentul acordării serviciilor medicale prevăzute în pachetul de bază şi pachetul minimal.
  15.5. În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice:
  a) pentru serviciile medicale paraclinice - analize de laborator: în maximum 72 de ore de la momentul recoltării probelor în punctele de recoltare proprii ale furnizorilor de investigaţii paraclinice, respectiv în maximum 72 de ore de la momentul primirii probelor pentru serviciile paraclinice de microbiologie, histopatologie şi citologie, dacă probele nu se recoltează la furnizorii de investigaţii paraclinice, şi pentru serviciile paraclinice de microbiologie - examene de urină şi examene de materii fecale;
  b) pentru serviciile medicale paraclinice - investigaţii de radiologie, imagistică medicală, explorări funcţionale şi medicină nucleară: în maximum 72 de ore de la momentul efectuării investigaţiilor prevăzute în pachetul de bază.
  15.6. În asistenţa medicală spitalicească:
  a) pentru serviciile medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă din pachetul de bază şi pachetul minimal: în maximum 72 de ore de la externarea din spital, inclusiv pentru cazurile transferate în alt spital;
  b) pentru serviciile medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi din pachetul de bază şi pachetul minimal: pentru fiecare vizită, în maximum 72 de ore de la momentul vizitei.
  15.7. Pentru furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, respectiv îngrijiri paliative la domiciliu - în maximum 72 de ore pentru fiecare zi în care se acordă îngrijiri.
  15.8. Pentru unităţile specializate - în maximum 72 de ore de la momentul acordării consultaţiilor de urgenţă la domiciliu şi serviciilor de transport sanitar neasistat prevăzute în pachetul de bază şi pachetul minimal.
  15.9. În asistenţa medicală de reabilitare medicală şi recuperare, în sanatorii şi preventorii: în maximum 72 de ore de la externarea din sanatoriu/preventoriu.
  15.10. Pentru dispozitive medicale: în maximum 72 de ore de la data ridicării dispozitivului medical de la sediul lucrativ/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale de către beneficiar sau de către aparţinătorul beneficiarului - membru al familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), împuternicit legal. În situaţia în care dispozitivul medical se eliberează prin poştă, curierat, transport propriu ori închiriat: în maximum 72 de ore de la momentul expedierii dispozitivului medical."
  35. După anexa nr. 48 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 49, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin."


  Articolul II

  Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 octombrie 2015 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  p. Ministrul sănătăţii,

  Dorel Săndesc,

  secretar de stat

  Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

  Vasile Ciurchea


  Anexă

  (Anexa nr. 49 la Ordinul nr. 388/186/2015)
  - model -
  CONTRACT
  I. Părţile contractante
  Casa de Asigurări de Sănătate ......................., cu sediul în municipiul/oraşul ..................., str. ............... nr. ...., judeţul/sectorul .................., telefon ................., fax .................., reprezentată prin preşedinte-director general .................................,
  şi
  Unitatea sanitară publică ..................., cu sediul în ..............., str. ............... nr. ..., telefon: fix/mobil .................., fax ............... e-mail ..........., reprezentată prin ..................................................,
  II. Obiectul contractului

  Articolul 1

  Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea sumelor pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, conform Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare.

  III. Durata contractului

  Articolul 2

  Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie 2015.


  Articolul 3

  Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

  IV. Obligaţiile părţilor

  Articolul 4

  Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii:
  a) să încheie contracte numai cu unităţile sanitare publice, nominalizate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015, cu care au încheiate contracte de furnizare de servicii medicale, pentru punerea în aplicare a acestui act normativ;
  b) să deconteze unităţilor sanitare publice sumele realizate corespunzătoare punerii în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în limita valorii de contract; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă factura se face numai în format electronic;
  c) să verifice modul de punere în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 de către unităţile sanitare publice şi, după caz, să prezinte spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care se constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori;
  d) să recupereze sumele decontate nejustificat faţă de cele rezultate prin punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015.


  Articolul 5

  Unitatea sanitară publică are următoarele obligaţii:
  a) să respecte prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015;
  b) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, sumele realizate corespunzătoare punerii în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015; factura este însoţită de documentele justificative atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în limita valorii de contract; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă factura se transmite numai în format electronic.

  V. Modalităţi de plată

  Articolul 6

  (1) Valoarea contractată pentru realizarea obiectului contractului pentru luna octombrie 2015 este de ....................................... lei; factorul de corecţie pentru luna octombrie 2015 este ............ %; valoarea realizată a serviciilor medicale pentru luna septembrie 2015 este de ..................... lei.
  (2) Lunar, până la data de......... a lunii următoare celei pentru care se face plata, casa de asigurări de sănătate decontează suma realizată pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015, pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse/transmise la casa de asigurări de sănătate până la data de .........
  (3) Decontarea sumelor se face cu încadrarea în sumele contractate. Diferenţele dintre suma decontată lunar şi suma contractată lunar se diminuează prin act adiţional.
  (4) Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentantului legal al unităţii sanitare publice.
  (5) Casele de asigurări de sănătate încheie acte adiţionale lunare având ca obiect suma contractată pentru lunile următoare celei prevăzute la alin. (1) şi, după caz, acte adiţionale de diminuare a valorii de contract lunare cu suma reprezentând diferenţa dintre suma decontată lunar şi suma contractată lunar.


  Articolul 7

  Plata se face în contul nr. ..........., deschis la Trezoreria Statului, sau în contul nr. ..............., deschis la Banca ................. .

  VI. Răspunderea contractuală

  Articolul 8

  Reprezentantul legal al unităţii sanitare publice cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate. În caz contrar se aplică prevederile legislaţiei în vigoare.

  VII. Clauze speciale

  Articolul 9

  (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo.
  (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte, în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră, şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore, şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.
  (3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de o lună, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.

  VIII. Suspendarea, încetarea şi rezilierea contractului

  Articolul 10

  Contractul se suspendă/încetează/se reziliază printr-o notificare scrisă în situaţia în care toate contractele de furnizare de servicii medicale încheiate de unitatea sanitară publică cu casa de asigurări de sănătate se suspendă/ încetează/se reziliază şi produce efecte de la data suspendării/încetării/rezilierii contractelor de furnizare de servicii medicale.


  Articolul 11

  Situaţiile prevăzute la art. 10 se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu.

  IX. Corespondenţa

  Articolul 12

  (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau la sediul părţilor - sediul casei de asigurări de sănătate şi la sediul unităţii sanitare cu paturi declarat în contract.
  (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbările survenite.

  X. Modificarea contractului

  Articolul 13

  (1) Prezentul contract se poate modifica la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin ..... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea.
  (2) Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract.


  Articolul 14

  În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.


  Articolul 15

  Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului.

  XI. Soluţionarea litigiilor

  Articolul 16

  (1) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea prezentului contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
  (2) Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluţionează de către comisia de arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare, sau de către instanţele de judecată, după caz.

  XII. Alte clauze
  ...............................................................................................
  Prezentul contract a fost încheiat astăzi, .............., în două exemplare a câte ...... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
      CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE
      Preşedinte - Director general, Manager,
      .............................. .............................

           Director executiv al Director medical,
           Direcţiei economice, .............................
      ..............................

           Director executiv al Director financiar-contabil,
      Direcţiei Relaţii Contractuale ..............................
      ..............................
                                                     Director de îngrijiri,
                                                ..............................
           Vizat
      Juridic, Contencios Director de cercetare-dezvoltare,
      ................... .................................

  ----------