HOTĂRÂRE nr. 91 din 19 ianuarie 2022pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 20 ianuarie 2022
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 25 septembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 51, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) În funcție de opțiunea beneficiarului de protecție internațională, permisul de ședere se ridică de la formațiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări unde a fost depusă cererea sau poate fi expediat, prin servicii de curierat, la reședința titularului, cu suportarea de către acesta a cheltuielilor de expediere.2. La articolul 53, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) În funcție de opțiunea beneficiarului de protecție internațională, documentul de călătorie se ridică de la formațiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări unde a fost depusă cererea sau poate fi expediat, prin servicii de curierat, la reședința titularului, cu suportarea de către acesta a cheltuielilor de expediere.3. La articolul 55, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Pentru solicitanții de azil aflați în situația prevăzută la art. 17 alin. (8) din lege, Inspectoratul General pentru Imigrări poate acorda, la cerere, sub forma unor sume forfetare, asistență materială pentru închirierea unei locuințe, în valoare de 808 lei/persoană/lună, și asistență materială pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere, în valoare de 145 lei/lună/persoană pe perioada sezonului de vară și de 185 lei/lună/persoană pe perioada sezonului de iarnă. În cazul familiilor cu 2 membri, suma acordată lunar unei persoane scade cu 30%. În cazul familiilor compuse din 3 membri sau mai mult, suma acordată lunar unei persoane scade cu 40%.4. După articolul 55^1 se introduce un nou articol, articolul 55^2, cu următorul cuprins:

  Articolul 55^2
  (1) Pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 55 alin. (1), (2) și (4) pe dispozitive bancare de tip card nominal, Inspectoratul General pentru Imigrări poate încheia, la nivel național sau local, contracte de achiziții publice și/sau acorduri-cadru, după caz, cu furnizorul de servicii, cu respectarea prevederilor legale privind atribuirea contractelor de achiziție publică.(2) Cheltuielile ocazionate de emiterea și administrarea dispozitivelor prevăzute la alin. (1) sunt suportate din bugetul Inspectoratului General pentru Imigrări, aprobat în condițiile legii.
  5. La articolul 56, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Drepturile de masă și alte cheltuieli prevăzute la art. 55 se acordă solicitantului de azil, la cerere, prin plata bilunară, în avans și în numerar sau pe dispozitive bancare de tip card nominal, a sumelor stabilite.


  Articolul II

  Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 25 septembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu

  București, 19 ianuarie 2022.
  Nr. 91.
  ----