ORDIN nr. 746 din 11 decembrie 1998
privind aprobarea Normelor uniforme pentru aplicarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 57 bis din 9 februarie 1999  În temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, ale art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,
  ministrul transporturilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele uniforme pentru aplicarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România (NUT), anexa la prezentul ordin.


  Articolul 2

  Calea ferată, astfel cum este definită la pct. 8 din anexa la Regulamentul de transport pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 41/1997, va actualiza, potrivit normelor prevăzute la art. 1, convenţiile încheiate cu agenţii economici, prin acte adiţionale.


  Articolul 3

  În termen de 90 de zile de la data publicării prezentului ordin, transportatorii feroviari autorizaţi vor emite instrucţiuni de serviciu proprii pentru transportul feroviar.


  Articolul 4

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intră în vigoare după 90 de zile de la data publicării.


  Articolul 5

  Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea:
  - Ordinul ministrului transporturilor şi telecomunicatiilor nr. 1.557/1973 privind Tariful Local de Mărfuri - C.F.R.;
  - Ordinul nr. 673/1976 al ministrului transporturilor şi telecomunicatiilor privind aprobarea normelor metodologice de planificare şi executare a transporturilor de mărfuri şi a contractului-model economic anual de prestaţii de transport pe calea ferată;
  - Instructia serviciului de tranzit, din 1942, a Căilor Ferate Române, emisă de Direcţiunea Miscarii;
  - Instructia nr. 151/1957 pentru transportul călătorilor pe Căile Ferate Române, emisă de Departamentul Căilor Ferate, cu modificările ulterioare;
  - Instructia nr. 153/1965 privind primirea, manipularea şi eliberarea mărfurilor transportate pe calea ferată, emisă de Departamentul Căilor Ferate, cu modificările ulterioare;
  - Instructia nr. 167/1975 pentru efectuarea expeditiilor şi manipularilor de mărfuri de staţiile C.F.R., emisă de Ministerul Căilor Ferate, cu modificările ulterioare;
  - Instructia nr. 152/1987 pentru transportul expeditiilor de mesagerie pe calea ferată, emisă de Departamentul Căilor Ferate, cu modificările ulterioare;
  - orice alte prevederi contrare.


  Articolul 6

  Compania Naţionala de Cai Ferate - "C.F.R." - S.A., Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Marfa - "C.F.R. Marfa" - S.A. şi Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători - "C.F.R. Călători" - S.A., precum şi ceilalţi transportatori feroviari autorizaţi vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Ministrul transporturilor,
  Traian Basescu


  Anexă

  NORME UNIFORME
  pentru aplicarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România
  Obiectul
  1. Normele uniforme cuprind reglementări privind executarea transportului pe calea ferată, elaborate în temeiul:
  1.1. art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România;
  1.2. art. 11, lit. b), j) şi k) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile;
  1.3. art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor.
  Potrivit prevederilor pct. 31 din anexa la Regulamentul de transport pe căile ferate din România, prezentele reglementări sunt denumite norme uniforme privind transporturile sau norme uniforme, respectiv NUT.
  2. Normele uniforme pentru transportul feroviar (NUT) sunt prezentate după articolele din Regulamentul de transport pe căile ferate din România (RT), cu caractere diferite.
  NUT, pentru fiecare articol din RT, sunt numerotate cu cifre arabe, începând cu cifra 1. În continuare se trece numărul alineatelor la care se referă.
  În dreptul alineatelor RT se înscriu, pe partea stanga, numerele NUT care sunt legate de conţinutul acestora.
  3. Normele uniforme pentru transportul feroviar cuprind doua volume:
  3.1. volumul I, Norme uniforme pentru aplicarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România (NUT);
  3.2. volumul II, Anexe la Normele uniforme pentru aplicarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România (Anexe - NUT).
  4. Abrevierile folosite în NUT, altele decât cele din anexa la RT, sunt prevăzute în anexa nr. 19 NUT.
  REGULAMENTUL DE TRANSPORT

  pe căile ferate din România şi Norme uniforme pentru aplicarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România (NUT)

  Titlul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Obiectul şi sfera de aplicare
  1, 2 1.1. Regulamentul are ca obiect stabilirea normelor cu privire la drepturile, obligaţiile şi răspunderile transportatorilor feroviari şi ale clienţilor în efectuarea transporturilor pe căile ferate din România.
  3 1.2. Regulamentul se aplică expeditiilor transporturilor publice de călători, bagaje, mărfuri şi de alte bunuri, care se executa de transportatori feroviari autorizaţi în România.
  4, 5 1.3. Transporturile publice feroviare se executa pe bază de contract de transport.
  În traficul intern contractul de transport se încheie şi se executa în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi ale reglementărilor în vigoare.
  Contractul de transport în traficul internaţional se încheie şi se executa în conformitate cu acordurile, convenţiile şi înţelegerile internaţionale la care România este parte.
  1.4. Dacă interesul public sau nevoile exploatării o cer, calea ferată poate decide ca:
  1.4.1. serviciul şi traficul să fie suspendate total sau parţial;
  1.4.2. unele expeditii să fie excluse de la transport sau să fie primite numai în anumite condiţii;
  1.4.3. anumite expeditii să se bucure de prioritate.
  Aceste măsuri trebuie făcute publice.
  1.5. În caz de necesitate, transporturile militare se vor efectua neintrerupt.
  NUT 1 la art. 1.1
  Normele uniforme pentru transportul feroviar se aplică tuturor transportatorilor feroviari autorizaţi (Tfa), precum şi clienţilor.
  NUT 2 la art. 1.1
  Normele uniforme stabilesc drepturile, obligaţiile şi răspunderile transportatorilor feroviari autorizaţi şi ale clienţilor în efectuarea transporturilor pe căile ferate din România.
  NUT 3 la art. 1.2
  Transporturile se vor executa de unul sau mai mulţi Tfa, de la statia de pornire sau de expediţie până la statia de destinaţie, cu un singur document de transport.
  NUT 4 la art. 1.3
  Căilor ferate din România şi clientelei le sunt aplicabile în traficul internaţional:
  4.1. Convenţia cu privire la transporturile internaţionale feroviare (COTIF) din 8 mai 1980, ratificată de România prin Decretul Consiliului de Stat nr. 100/1983 pentru ratificarea unor tratate internaţionale, publicat în Buletinul Oficial nr. 23/1983, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 27/1992 pentru ratificarea Protocolului 1990 referitor la Convenţia cu privire la transporturile internaţionale feroviare (COTIF), cu:
  4.1.1. Apendice A, Reguli uniforme privind contractul de transport internaţional al călătorilor şi bagajelor (CIV);
  4.1.2. Apendice B, Reguli uniforme privind contractul de transport internaţional feroviar al mărfurilor (CIM);
  4.2. Înţelegerile cu căile ferate străine, publicate în Monitorul Oficial al României sau în Buletinul Comercial al Caii Ferate.
  NUT 5 la art. 1.3
  Transporturilor de mărfuri în traficul internaţional de import, export şi de tranzit li se aplică, după caz, următoarele tarife:
  5.1. tariful de import-export şi de tranzit;
  5.2. tarifele internaţionale.


  Articolul 2

  Termeni din regulament
  1-3 Înţelesul termenilor folosiţi în prezentul Regulament este arătat în anexa.
  NUT 1 la art. 2
  Înţelesul termenilor folosiţi în RT sunt valabili şi în NUT.
  NUT 2 la art. 2
  Prin expeditor, respectiv destinatar, se înţelege şi expeditionarul, atunci când preia drepturile şi obligaţiile expeditorului sau ale destinatarului, prin împuternicire.
  Împuternicirea data expeditionarului se anexează de acesta la contractul încheiat cu calea ferată sau la scrisoarea de trasura, făcându-se menţiune despre aceasta în scrisoarea de trasura la rubrica "Menţiuni ale expeditorului".
  În împuternicire vor fi cuprinse şi drepturile expeditionarului de rezolvare a litigiilor care pot aparea în timpul derulării contractului de transport.
  NUT 3 la art. 2
  În cazul în care expeditionarul este împuternicit de expeditor, respectiv de destinatar, sa rezolve litigiile care pot aparea în timpul transportului cu transportatorii, expeditionarii trebuie să înscrie acest fapt la rubrica "Menţiuni ale expeditorului" din scrisoarea de trasura. În cazul lipsei acestei menţiuni, se considera de către calea ferată ca expeditionarul nu are împuternicire pentru rezolvarea litigiilor care pot aparea între calea ferată şi expeditor, respectiv destinatar.


  Articolul 3

  Răspunderea caii ferate pentru agenţii săi
  3.1. Calea ferată este răspunzătoare de greşelile sau abuzurile comise de agenţii aflaţi în serviciul ei, precum şi de cele ale altor persoane care participa, din dispoziţia ei, la executarea unui transport cu care s-a însărcinat.
  1, 2 3.2. În cazul în care, la cererea celui interesat, agenţii caii ferate sau alte persoane întocmesc documente de transport, fac traduceri sau alte servicii care nu cad în sarcina caii ferate, se considera ca lucrează în contul şi pe răspunderea persoanei interesate pentru care fac aceste servicii.
  3.3. Calea ferată nu răspunde de bagajele încredinţate în staţii şi trenuri unor persoane care nu fac parte din categoria celor prevăzute la art. 3.1.
  NUT 1 la art. 3.2
  Calea ferată nu răspunde pentru greşelile şi abuzurile hamalilor, decât dacă sunt salariaţi ai săi şi poarta uniforma, halatul tipizat şi însemnele sale.
  NUT 2 la art. 3.2
  Calea ferată nu răspunde de modul cum se completează partea ce revine clientului din documentul de transport, chiar dacă aceasta se face de un salariat al caii ferate, atunci când nu încasează tariful pentru aceasta prestaţie.


  Articolul 4

  Tarife. Înţelegeri speciale
  1, 2 4.1. La stabilirea şi aplicarea tarifelor caii ferate se au în vedere acoperirea costurilor şi obţinerea unui minim de profit, în condiţiile de performanţă şi constrângeri financiare, conform reglementărilor legale în vigoare.
  4 4.2. Tarifele de transport se modifica conform criteriilor stabilite prin lege.
  4.3. Preţul prestaţiei de transport se stabileşte conform tarifului caii ferate valabil în momentul încheierii contractului de transport. Tariful caii ferate trebuie să conţină elementele necesare pentru calculul tarifelor de transport şi al celor accesorii, precum şi, dacă este cazul, condiţiile de convertire a valutei.
  5, 6 4.4. Calea ferată va elabora tarife directe formate din cumularea tarifelor fiecărei cai ferate (transportatori feroviari autorizaţi), care vor sta la baza stabilirii preţului transporturilor şi a lichidării conturilor dintre căile ferate.
  7, 8 4.5. Tarifele căilor ferate se publică în Buletinul Comercial al Caii Ferate şi se aplică în aceleaşi condiţii, uniform, tuturor clienţilor. Tarifele pentru călători sunt aduse la cunoştinţa publică şi prin alte mijloace de informare în masa, inclusiv prin afişare în staţii.
  9 4.6. Calea ferată acorda reduceri tarifare în baza unor acte normative, cu asigurarea compensărilor aferente de către autoritatea, agentul, respectiv organizaţia care a solicitat reducerea.
  10, 114.7. Calea ferată poate stabili condiţii care comporta reduceri de tarife sau alte avantaje, în condiţiile legii.
  La aceleaşi condiţii calea ferată asigura un tratament asemănător.
  Calea ferată poate acorda reduceri tarifare în scopuri comerciale.
  4.8. Calea ferată este în drept sa perceapă şi alte sume neprevăzute în tarife, ca urmare a unor costuri provocate de clienţi, efectuate de aceasta în timpul transportului. Aceste costuri trebuie justificate şi decontate separat pe documentul de transport, anexându-se documentele justificative.
  12 4.9. Tarifele caii ferate intră în vigoare după publicare.
  4.10. Tarifele, normele şi instrucţiunile de serviciu nu pot deroga de la Regulament.
  NUT 1 la art. 4.1
  Tarifele locale pentru traficul de călători, bagaje, mesagerii, coletărie, vagoane şi multimodal vor cuprinde, după caz, următoarele părţi:
  1.1. tarife de transport;
  1.2. tarife accesorii;
  1.3. nomenclatura mărfurilor, indicatorul kilometric şi alte părţi.
  NUT 2 la art. 4.1
  Într-un tarif se vor cumula cat mai multe operaţii posibile, urmărindu-se uşurarea tarifarii prestaţiilor.
  NUT 3 la art. 4.2
  Tarifele caii ferate se modifica ori de câte ori se prevăd sau se elimina unele prestaţii, se schimba configuraţia cheltuielilor şi a veniturilor, se introduc schimbări în tehnica tarifara ori se produc modificări valorice ale monedelor de referinţa.
  Dispoziţiile tarifare şi condiţiile de aplicare a tarifelor se stabilesc şi se aproba de conducătorul caii ferate.
  NUT 4 la art. 4.3
  Când plata se face în lei, tarifele de import, de export şi de tranzit, aplicabile pe parcursul feroviar din România, care sunt exprimate în valută liber convertibilă, se convertesc în lei pe baza paritatii obţinute din lista cursurilor valutare, pusă la dispoziţie de calea ferată în ziua plăţii.
  Tarifele pe parcurs extern, precum şi cele de tranzit pe căile ferate din România, exprimate în valută şi plătite în valută, pe care clienţii din România au convenit cu destinatarul să le suporte, se transforma în moneda de plată pe baza paritatii obţinute din lista cursurilor valutare, pusă la dispoziţie de calea ferată în ziua plăţii.
  NUT 5 la art. 4.4
  În cazul transporturilor efectuate de mai mulţi Tfa, în trafic local, se vor publică tarifele căilor ferate, care să permită calculul lor pe ruta tarifara, de la statia de pornire sau de expediţie până la statia de destinaţie.
  NUT 6 la art. 4.4
  Tarifele în traficul internaţional se stabilesc şi se aproba de calea ferată.
  NUT 7 la art. 4.5
  Tarifele şi Regulamentul de transport pe căile ferate din România, precum şi Normele uniforme pentru transporturile feroviare se pot cumpara de clientela prin agenţii, prin staţii sau prin alte puncte de desfacere, organizate de calea ferată.
  NUT 8 la art. 4.5
  Dacă tariful se modifica în timpul transportului, se aplică tarifele în vigoare la data încheierii contractului de transport.
  NUT 9 la art. 4.6
  În cazul în care se acordă reduceri tarifare şi nu se asigura compensările până la nivelul tarifului de transport de către autoritatea, agentul, respectiv organizaţia care a solicitat reducerea, potrivit actului normativ, conducătorii caii ferate pot dispune măsuri pentru urmărirea încasării datoriei de la cel care trebuie să o achite şi încetarea derulării contractelor privind transporturile respective.
  NUT 10 la art. 4.7
  Legitimatiile de călătorie care se folosesc pe baza unor convenţii sau reglementări se procura în condiţiile pe care acestea le stabilesc.
  NUT 11 la art. 4.7
  Condiţiile tarifare emise în temeiul art. 4.7. RT sunt în vigoare până la data de valabilitate stabilită sau până la noi dispoziţii, dacă nu s-a fixat un termen de valabilitate.
  NUT 12 la art. 4.9
  Rectificarea erorilor intră în vigoare la data prevăzută în publicaţia de rectificare.


  Articolul 5

  Cursul de schimb al monedelor
  1-3 În condiţiile aplicării tarifelor (tarife de import-export, transport internaţional şi altele similare), care, potrivit legii, se pot incasa în valută, calea ferată trebuie să facă public, conform art. 4.5, cursul de schimb la care efectuează convertirea sumelor în moneda străină şi acceptarea la plata a monedelor străine.
  NUT 1 la art. 5
  Dacă executarea obligaţiilor care rezultă din contractul de transport face necesară convertirea unei monede, cursul de convertire care se utilizează este cel în vigoare în ziua achitării tarifelor de transport.
  NUT 2 la art. 5
  În cazul dispoziţiilor insuficiente sau incompatibile ale expeditorului, pentru a determina itinerarul sau tarifele de aplicat, calea ferată alege itinerarul de transport sau tarifele pe care le considera cele mai avantajoase pentru expeditor, calculul diferenţelor de transport de rambursat efectuandu-se la cursul de convertire folosit iniţial pentru calculul tarifelor.
  NUT 3 la art. 5
  În cazul aplicării gresite a unui tarif sau a unor greşeli de calcul la încasarea tarifelor, calculul de convertire folosit iniţial pentru determinarea tarifelor sau cel care ar fi trebuit să fie utilizat dacă nu s-ar fi produs nici o greseala va fi folosit pentru rambursarea diferenţelor.


  Articolul 6

  Sesizări
  6.1. Sesizările clienţilor care necesita rezolvari operative se adresează şefului statiei, respectiv şefului de tren, în cazul în care trenul este în mers. Aceştia sunt obligaţi sa ia măsurile de rezolvare care se impun, în limita competentelor lor.
  1 6.2. Sesizările publicului se pot adresa verbal sau în scris şi se înregistrează în registrul de sesizări care se afla în fiecare statie.
  6.3. Calea ferată va răspunde în scris petitionarului în termen de 30 de zile.
  NUT 1 la art. 6.2
  Orice sesizare poate fi adresată direct conducătorilor ierarhici superiori ai formatiilor de lucru ale caii ferate. De asemenea, dacă sesizarea s-a făcut potrivit art. 6.2 RT şi petentul este nemulţumit de modul de soluţionare, el se poate adresa, ulterior, organelor superioare subunitatii respective, menţionând cat mai cuprinzator datele necesare pentru efectuarea cercetărilor.


  Articolul 7

  Răspunderea în caz de accident nuclear
  Calea ferată este scutită de răspunderea ce îi revine potrivit Regulamentului, când paguba a fost cauzată de un accident nuclear şi dacă, în aplicarea legilor şi regulamentelor care reglementează răspunderea în domeniul energiei nucleare, cel care exploatează o instalatie nucleara sau o altă persoană care îl substituie este răspunzătoare de aceasta paguba.


  Titlul II Transportul călătorilor şi al bagajelor


  Capitolul 1 Transportul călătorilor


  Articolul 8

  Condiţiile de acceptare la transport
  8.1. Calea ferată efectuează transporturile de călători conform Regulamentului, atâta timp cat:
  8.1.1. călătorul se conformează prezentului Regulament, tarifelor şi dispoziţiilor caii ferate, făcute publice;
  1 8.1.2. transportul este posibil cu agenţii şi mijloacele de transport disponibile, care permit satisfacerea nevoilor regulate ale traficului;
  8.1.3. transportul nu este împiedicat de împrejurări pe care calea ferată nu le poate evita şi a căror inlaturare nu depinde de ea.
  NUT 1 la art. 8.1.2
  După plecarea din statia de pornire, dacă apare o împiedicare la transport şi continuarea acestuia nu mai este posibila, calea ferată este obligată sa transporte călătorul şi bagajele sale în statia iniţială, fără plata tarifului.


  Articolul 9

  Persoane excluse la transport. Admiterea condiţionată
  9.1. În tren şi în statie, nu se admit sau pot fi evacuate:
  1 9.1.1. persoanele în stare de ebrietate sau drogate, cele care, prin comportare, deranjeaza pe ceilalţi călători sau care produc vătămări materialului rulant sau care nu respecta prevederile prezentului Regulament.
  Aceste persoane nu au dreptul la restituirea costului călătoriei şi a tarifelor plătite pentru transportul bagajelor lor;
  2 9.1.2. persoanele care, din cauza de boala sau din alte cauze, incomodeaza pe ceilalţi călători, în afară de cazul când călătoresc, contra plata, într-un compartiment întreg.
  Persoanele care s-au imbolnavit pe parcurs trebuie să fie transportate până la prima statie, unde li se acordă ingrijirile necesare.
  Acestor persoane li se restituie diferenţa dintre tarifele plătite şi cele aferente pentru parcursul efectuat atât pentru legitimatia de călătorie, cat şi pentru bagaj, în condiţiile prevăzute la art. 33;
  9.1.3. persoanele care insulta personalul caii ferate aflat în timpul serviciului. Acestora li se întocmeşte proces-verbal de contravenţie.
  3-5 9.2. Transportul bolnavilor contagiosi se reglementează prin instrucţiuni comune ale caii ferate şi ale instituţiei de stat, însărcinată cu ocrotirea sănătăţii publice.
  NUT 1 la art. 9.1.1
  Consumul de băuturi alcoolice în vagoanele de călători clasa este interzis. Se exceptează consumul a 0,5 litri de bere din vânzările efectuate în tren de agenţii economici autorizaţi de calea ferată. Călătorii care nu respecta aceasta interdicţie vor fi atenţionati şi, dacă nu se conformează, vor fi excluşi de la transport. Călătorilor excluşi de la transport nu li se recunosc drepturile pe care le conferă legitimatia de călătorie.
  Comportarea necuviincioasă faţă de ceilalţi călători a persoanelor aflate în stare de ebrietate sau drogate se tratează potrivit legii, de agenţii caii ferate, Corpul de gardieni feroviari, respectiv de organele de poliţie.
  Insultarea personalului feroviar aflat în exerciţiul funcţiunii, în cazul în care întruneşte condiţiile infracţiunii de ultraj, se va trata potrivit legii penale.
  NUT 2 la art. 9.1.2
  Tariful biletelor de călătorie, al diferenţelor de clasa şi al suplimentelor corespunzătoare categoriei trenului se restituie parţial, în cazul imbolnavirii în parcurs, numai pentru distanta neparcursa.
  Restituirea se face în statia unde s-a întrerupt călătoria sau în statia de pornire la care s-a înapoiat călătorul, în baza "vizei de neutilizare parţială", înscrisă pe legitimatia de călătorie de către şeful statiei unde s-a produs întreruperea.
  NUT 3 la art. 9.2
  Sunt admişi la călătorie numai cu avizul special al unei unităţi sanitare suferinzii de boli molipsitoare sau cei suspecti de astfel de boli (tifos exantematic, variola, difterie, pojar, scarlatina, febra tifoida, lepra şi alte maladii infectioase), însă numai în compartimente de clasa a 2-a rezervate ori în vagoane de marfa sau de bagaje, special comandate. În certificatul medical trebuie să se specifice condiţiile în care bolnavul poate fi transportat, menţionându-se şi modalitatea de transport, din cele arătate mai sus, care se recomanda.
  În aceste cazuri, tariful se aplică astfel:
  3.1. pentru bolnavii contagiosi şi insotitorii lor, care călătoresc în compartimentele special rezervate în vagoanele de clasa a 2-a, se încasează tariful integral de transport, corespunzător rangului trenului şi distantei kilometrice pentru toţi ocupantii compartimentului, însă cel puţin numărul de locuri din compartiment. Pentru dezinfectarea vagonului se încasează tariful de dezinfectare. Dacă bolnavul schimba în parcurs compartimentul în staţiile de legătură, tariful de dezinfectare se plăteşte pentru vagoanele utilizate. Toate aceste tarife se încasează pe biletul de călătorie în grup.
  3.2. pentru vagoane de bagaje sau de marfa (acoperite), care se ataşează la trenurile de marfa sau de persoane la cererea bolnavilor contagiosi sau a celor suferinzi de orice alte boli, pe baza certificatelor medicale, tariful se calculează şi se aplică conform prevederilor pentru vagoane special comandate, eliberandu-se bilet de călătorie în grup, cu care se încasează şi tarifele de dezinfectare.
  NUT 4 la art. 9.2
  Bolnavii necontagiosi, transportaţi pe targa sau pe carucior, pot călători în vagoanele de călători clasa sau în vagoanele de bagaje ale trenurilor de călători. În vagoanele de bagaje aceştia pot călători numai pe baza certificatelor medicale, în care se precizează acest mod de transport, precum şi faptul ca bolnavul nu suferă de o boala molipsitoare.
  Într-un vagon de bagaje poate fi primit numai un singur bolnav pe targa sau pe carucior, cu cel mult doi insotitori, tariful calculandu-se astfel:
  4.1. la trenurile de persoane, bolnavul pe targa sau pe carucior trebuie să posede doua legitimatii de călătorie, iar insotitorii câte o legitimatie clasa a 2-a, toate acestea putând fi cu tarif întreg, cu reducere sau gratuite, după caz, în funcţie de drepturile la călătorie pe care le are călătorul;
  4.2. la trenurile de rang superior, bolnavul pe targa sau pe carucior şi insotitorii acestuia trebuie să posede şi câte un supliment de tren, corespunzător rangului acestuia.
  Nu se cere tichet de rezervare.
  NUT 5 la art. 9.2
  În vagoanele clasa, bolnavii necontagiosi transportaţi pe targa sau pe carucior trebuie să prezinte atâtea legitimatii de călătorie valabile la trenul respectiv câte locuri ocupa cu targa sau cu caruciorul.
  Insotitorii bolnavului trebuie să posede legitimatii de călătorie valabile la trenul respectiv. Toate aceste legitimatii pot fi cu tarif întreg, gratuite sau cu reducere.


  Articolul 10

  Mersul trenurilor şi suspendarea circulaţiei trenurilor
  10.1. Călătorii se transporta cu trenuri prevăzute în mersul trenurilor, publicat şi afişat la staţii, cu trenuri suplimentare, cu vagoane suplimentare sau cu trenuri special comandate, necuprinse în mersul trenurilor.
  10.2. Calea ferată trebuie să aducă la cunoştinţa publicului întreruperea circulaţiei trenurilor, prin mass-media şi prin afişare în staţii.
  1 10.3. Întârzierea trenurilor se aduce la cunoştinţa publicului prin anunţuri afişate în staţii sau transmise prin instalaţiile de amplificare existente.
  2-7 10.4. Condiţiile în care pot fi utilizate anumite trenuri, vagoane sau servicii se prevăd în mersul trenurilor şi, după caz, în normele uniforme privind transporturile.
  10.5. Când, din cauza întârzierii trenului, călătorul nu prinde trenul de legătură pentru continuarea călătoriei, calea ferată este obligată sa îl transporte cu bagajele sale, fără a percepe noi tarife, cu primul tren de acelaşi rang sau de rang inferior, pe aceeaşi ruta sau pe alta ruta, astfel ca acesta sa ajungă la destinaţie cu întârzierea cea mai mica.
  10.6. În cazul suspendării circulaţiei unui tren, dacă acest fapt nu a fost cunoscut înainte de plecarea din statia de pornire, iar călătorul nu doreşte sa continue călătoria cu alte trenuri sau pe alte rute, calea ferată este obligată sa îl transporte înapoi la statia de plecare cu primul tren în circulaţie, fără plata, restituindu-i-se tarifele plătite pentru distanta neefectuata.
  8 10.7. Dacă întreruperea sau suspendarea circulaţiei unui tren a fost anunţată înaintea plecării din statia de pornire, călătorii vor plati tarifele aferente rutei ocolitoare.
  8, 9 10.8. În cazul în care linia s-a întrerupt într-un punct, calea ferată va organiza, pe cat posibil, un serviciu de transport pentru călători şi bagaje cu alte vehicule. Tarifele plătite pentru transportul cu aceste vehicule vor fi suportate de călători, dacă întreruperea a fost anunţată înainte de plecarea trenului din statia de pornire.
  10 10.9. Călătorul poate renunţa la călătorie sau amana călătoria, dacă prezintă legitimatia pentru viza de neutilizare în termenul prevăzut în normele uniforme privind transporturile. Dacă se întrebuinţează un tren sau servicii cu tarife mai mari, călătorul va plati diferenţa de tarif.
  10.10. Prin aceste dispoziţii nu se prelungeşte durata legitimatiilor de călătorie al căror timp de întrebuinţare este determinat prin Normele uniforme privind transporturile.
  NUT 1 la art. 10.3
  Întârzierile trenurilor, suspendarea circulaţiei acestora sau anularea lor se anunta din timp. Calea ferată nu răspunde de daunele pe care le-ar putea suferi un călător prin întârzierea plecării sau sosirii unui tren, nici pentru suspendarea circulaţiei trenurilor sau pentru întreruperea călătoriei.
  NUT 2 la art. 10.4
  Transportul călătorilor se face:
  2.1. cu trenurile de călători din program, prevăzute în mersul trenurilor;
  2.2. cu trenurile suplimentare puse în circulaţie de calea ferată;
  2.3. cu trenurile speciale de călători, comandate de persoanele interesate.
  NUT 3 la art. 10.4
  Tarifele sunt diferenţiate în funcţie de parcurs, de vitezele de circulaţie şi de gradul de confort pe diferitele niveluri de tarifare. Categoriile de trenuri care se grupează prin tarife sunt următoarele:
  3.1. trenuri de persoane şi trenuri curse de persoane;
  3.2. trenuri accelerate fără regim de rezervare a locurilor (accelerate FRRL);
  3.3. trenuri accelerate cu regim de rezervare a locurilor (accelerate CRRL);
  3.4. trenuri rapid şi expres;
  3.5. trenuri intercity;
  3.6. trenuri intercity expres;
  3.7. tren accelerat automotor;
  3.8. tren de persoane automotor;
  3.9. eurocity;
  3.10. euronight;
  3.11. trenuri special comandate.
  Condiţiile de punere în circulaţie a trenurilor se stabilesc de calea ferată.
  NUT 4 la art. 10.4
  Pentru transportul călătorilor se folosesc:
  4.1. vagoane clasa 1;
  4.2. vagoane clasa a 2-a;
  4.3. vagoane clasa 1 şi clasa a 2-a;
  4.4. vagoane de dormit;
  4.5. vagoane-cuseta;
  4.6. vagoane-salon;
  4.7. automotoare şi remorci de automotoare clasa 1, clasa a 2-a şi clasa 1, respectiv, clasa a 2-a, după caz.
  NUT 5 la art. 10.4
  Compunerea garniturilor trenurilor de călători şi felul vagoanelor se stabilesc de calea ferată după solicitarile traficului, iar trenurile speciale se compun potrivit cererii celui care le-a comandat.
  NUT 6 la art. 10.4
  În cazul intreruperilor de circulaţie sau în cazul suspendării circulaţiei unui tren pe un anumit parcurs, neanuntate înainte de începerea călătoriei, se procedează astfel:
  6.1. când călătorul cere transportarea sa şi a bagajelor sale la destinaţie cu un tren pe aceeaşi ruta sau pe o ruta ocolitoare, călătoria se executa în baza legitimatiei pe care o poseda călătorul aflat în aceasta situaţie, vizata de şeful statiei în care s-a produs întreruperea. Dacă, pentru a ajunge la destinaţie, nu exista decât un tren de rang superior sau trenul respectiv nu are decât clase superioare, călătorul poate folosi fie trenul, fie vagonul de călători de clasa superioară, fără plata diferenţei de tarif. Dacă se foloseşte un tren cu regim de rezervare a locurilor, se plăteşte costul tichetului de rezervare sau suplimentul intercity sau intercity expres, după caz;
  6.2. când călătorul cere înapoierea sa şi a bagajelor sale la statia de pornire, precum şi restituirea costului pentru parcursul nestrabatut, şeful statiei de întrerupere face valabilă legitimatia de călătorie şi recipisa de bagaje pentru inapoiere, iar restituirea tarifelor se face la statia de pornire, conform prevederilor din tarifele caii ferate.
  NUT 7 la 10.4
  Imediat după producerea unei întreruperi de circulaţie, şeful statiei unde s-a produs întreruperea trebuie să informeze călătorii sositi în aceasta statie cu privire la posibilităţile existente pentru continuarea călătoriei şi despre modul cum este organizată vizarea legitimatiilor de călătorie.
  Toate legitimatiile de călătorie trebuie să poarte una din următoarele vize, sub semnatura agentului caii ferate, şi ştampila rotunda:
  7.1. "Întrerupt circulaţia, telegrama nr. ............. din .............., valabil pentru inapoiere la statia de pornire";
  7.2. "Întrerupt circulaţia, telegrama nr. ............................. din ......................, valabil pe ruta ....................... sau cu trenul ................. din .........................";
  7.3. "Întrerupt circulaţia, telegrama nr. ........................... din ................................., se va restitui costul pentru distanta .................................................".
  Dacă, din cauza întârzierii sau a suspendării circulaţiei unui tren, legătură nu mai poate avea loc şi călătorul doreşte să-şi continue călătoria, calea ferată este obligată sa îl transporte cu bagajele sale, fără plata diferenţelor, cu un tren care circulă în aceeaşi direcţie chiar pe ruta ocolitoare.
  Dacă, pentru a ajunge la destinaţie, într-un interval de 3 ore de la sosirea în statia de legătură nu exista decât un tren de rang superior sau un tren care nu are decât clase superioare, călătorul poate folosi fie trenul de rang superior, fie trenul cu clase superioare, cu plata diferenţei.
  Dacă se foloseşte un tren cu locuri rezervate, se plăteşte costul tichetului de rezervare sau suplimentul intercity sau intercity expres, după caz.
  Când călătorul nu doreşte să îşi continue călătoria cu un alt tren sau pe o alta ruta, calea ferată este obligată sa îl transporte împreună cu bagajele sale la statia de pornire, fără plata, şi sa îi restituie costul pentru parcursul nestrabatut.
  În toate cazurile, călătorul este obligat să se prezinte, în termen de maximum o ora de la sosirea trenului, la şeful de statie, care îi va înscrie viza necesară pe legitimatia de călătorie, procedându-se asa cum s-a arătat în cazul vizelor de întrerupere a circulaţiei. În cazul pierderii legăturii, pe legitimatia de călătorie se va face menţiunea "pierdut legătură, valabil la trenul ................. din ......................", aplicându-se semnatura şi ştampila.
  NUT 8 la art. 10.7 şi art. 10.8
  Calea ferată este obligată să-i anunţe pe călători, înainte de plecare, despre întreruperile de circulaţie produse pe reţea sau despre suspendarea circulaţiei trenurilor pe anumite parcursuri. Anunţarea se face prin afişe la ghiseele de bilete şi prin alte mijloace (televiziune, radio) şi alte modalităţi de avizare.
  NUT 9 la art. 10.8
  În cazul intreruperilor de circulaţie sau în cazul suspendării circulaţiei unui tren pe un anumit parcurs, neanuntate înainte de începerea călătoriei, serviciul de transbordare cu diferite vehicule poate fi folosit de călători fără plata.
  NUT 10 la art. 10.9
  Renunţarea sau amânarea călătoriei impune prezentarea obligatorie a legitimatiei de călătorie, în termen de cel mult o ora de la sosire, la ghiseul special afectat pentru aceasta, din statie, sau la şeful de statie, pentru obţinerea vizei aferente.


  Articolul 11

  Legitimatiile de călătorie şi durata valabilităţii lor
  1-32 11.1. Orice legitimatie de călătorie trebuie să conţină menţiunile prevăzute în normele uniforme privind transporturile.
  33-35 11.2. Legitimatiile de călătorie se obţin de la staţii, agenţii, de la agenţi autorizaţi, precum şi de la personalul de tren, în condiţiile stabilite de calea ferată.
  11.3. Tarifele pentru legitimatiile de călătorie obţinute de la agenţii, agenţi autorizaţi şi de la personalul de tren pot fi mai mari decât cele de la casele de bilete din staţii, în condiţiile legii.
  11.4. Călătorul trebuie să verifice pe loc, la primirea legitimatiei de călătorie, dacă aceasta corespunde cererii sale.
  11.5. Revinderea legitimatiilor de călătorie nu este permisă. Legitimatiile de călătorie găsite în aceste cazuri vor fi anulate, iar călătorii vor fi consideraţi şi trataţi ca fiind fără legitimatie de călătorie.
  Persoanele neautorizate care revand legitimatii de călătorie vor fi tratate drept contravenienti.
  11.6. Cedarea legitimatiilor de călătorie altor persoane care nu au dreptul la acestea este interzisă.
  Legitimatiile găsite în aceasta situaţie sunt reţinute de personalul de tren; călătorii în cauza vor fi consideraţi şi trataţi ca fiind fără legitimatie de călătorie.
  11.7. Calea ferată va face publice, conform art. 4.5, normele de utilizare şi duratele de valabilitate a legitimatiilor de călătorie.
  NUT 1 la art. 11.1
  Orice legitimatie de călătorie trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele menţiuni:
  1.1. seria, numărul şi timbrul sec C.F.R.;
  1.2. parcursul;
  1.3. clasa;
  1.4. tariful;
  1.5. datele de valabilitate (anul, luna, ziua, eventual timpul şi altele asemenea).
  NUT 2 la art. 11.1
  Pe legitimatiile de călătorie care trebuie să conţină timpul, acesta se va menţiona astfel:
  2.1. timpul 1, când plecarea trenului are loc între orele 0,01-6,00;
  2.2. timpul 2, când plecarea trenului are loc între orele 6,01-12,00;
  2.3. timpul 3, când plecarea trenului are loc între orele 12,01-18,00;
  2.4. timpul 4, când plecarea trenului are loc între orele 18,01-24,00 ale zilei respective.
  În afară de aceste menţiuni obligatorii, unele legitimatii de călătorie mai pot conţine şi alte menţiuni ajutatoare în legătură cu modul lor de utilizare, precum: numele călătorului, fotografia.
  NUT 3 la art. 11.1
  Legitimatiile de călătorie în traficul local al caii ferate trebuie să corespundă, ca forma şi conţinut, modelelor din "Colecţia legitimatiilor de călătorie în trafic local".
  Legitimatiile de călătorie sunt valabile de la data indicată de casier prin compostare, vizare sau înscriere pentru începerea călătoriei şi până în momentul când trenul cu care s-a început călătoria (respectiv ultimul tren direct de legătură) ajunge în statia de destinaţie, valabilitatea prelungindu-se cu timpul de întrerupere la care da, eventual, dreptul legitimatia de călătorie respectiva.
  NUT 4 la art. 11.1
  Biletele de carton sunt legitimatii cu preţ fix.
  Toate menţiunile obligatorii prevăzute în normele uniforme sunt tipărite pe bilet, cu excepţia valabilităţii, care se imprima prin compostare în momentul eliberării biletului.
  Compostarea se face pe versoul biletelor, la un singur capăt, cu aparate acţionate manual, mecanic sau electromecanic, prin presare sau tipărire, şi conţine, în ordine succesiva, următoarele date:
  4.1. timpul zilei, exprimat printr-o cifra arabă (1, 2, 3 sau 4);
  4.2. data zilei, exprimată prin doua cifre arabe (02, 12, 31 etc.);
  4.3. luna, exprimată prescurtat prin trei litere (IAN, FEB etc.);
  4.4. anul, exprimat prin ultimele doua cifre (98, 99 etc.).
  În cazul defectării compostorului, datele de valabilitate se marcheaza prin aplicarea ştampilei cu tipe pe versoul biletului.
  În afară menţiunilor obligatorii, pe biletele de carton mai sunt tipărite:
  4.5. numărul casei emitente;
  4.6. denumirea prescurtata a subunitatii de care aparţine unitatea emitenta;
  4.7. alte menţiuni ajutatoare (anul tipăririi etc.).
  Biletele de carton se tiparesc la tipografie sau la masina de tipărit bilete la ghiseu. Emiterea biletelor se face pentru fiecare relaţie în parte.
  Parcursul se indica prin denumirea statiei de pornire şi a statiei de destinaţie, precum şi a rutei, când călătoria se poate efectua pe mai multe rute.
  Nu se admite modificarea statiei de destinaţie tiparita pe bilet.
  Clasa pentru care sunt valabile biletele este tiparita cu cifre şi este indicată, de regula, şi prin culoarea cartonului (verde, pentru clasa 1, şi maro, pentru clasa a 2-a).
  NUT 5 la art. 11.1
  Biletele de carton cu 50 % reducere (pentru copii, pensionari, elevi şi studenţi) se tiparesc pe clase şi pe zone kilometrice.
  Statia de destinaţie şi ruta se înscriu de casier în momentul emiterii.
  Biletele pentru pensionari, elevi şi studenţi se eliberează potrivit hotărârilor Guvernului României.
  NUT 6 la art. 11.1
  Biletele de carton dus-întors, pentru călătoria dus-întors, se emit ca bilete de carton la clasa a 2-a, valabile până la distanta de 250 de km.
  Biletele dus-întors sunt valabile fără viza pentru călătoria de inapoiere în aceeaşi zi, cu un tren care pleacă, potrivit graficului, cel mai târziu până la ora 24,00 inclusiv din statia de inapoiere.
  Aceste bilete nu dau dreptul la întreruperea călătoriei. Viza pentru amânarea călătoriei la ducere nu prelungeşte termenul lor de valabilitate.
  Biletele dus-întors se perforeaza de personalul de tren la ducere şi, respectiv, la inapoiere în locurile indicate pe verso.
  Restituirea contravalorii biletelor dus-întors se efectuează conform normelor generale.
  NUT 7 la art. 11.1
  Biletele de carton pentru diferenţa de clasa se tiparesc pe zone kilometrice.
  Ele se completează de agentul caii ferate, la emitere, cu:
  7.1. numărul legitimatiei de călătorie de clasa inferioară, pe care o completează;
  7.2. denumirea statiei de destinaţie până unde s-a plătit diferenţa de clasa.
  NUT 8 la art. 11.1
  Biletele de carton combinate se emit în relaţiile frecvent solicitate.
  Se pot folosi bilete de carton cu preţ întreg de clasa 1 şi clasa a 2-a, combinate cu supliment corespunzător categoriei trenului (accelerat sau rapid) şi cu tichet de rezervare.
  Aceste bilete se completează de agentul caii ferate, la emitere, cu:
  8.1. numărul trenului;
  8.2. numărul vagonului;
  8.3. numărul locului rezervat.
  În cazul întreruperii călătoriei, tichetul îşi pierde valabilitatea.
  NUT 9 la art. 11.1
  Biletele de control au formatul biletelor de carton şi sunt de doua feluri:
  9.1. bilete de control cu plata, care se tiparesc cu caractere de culoare neagra;
  9.2. bilete de control creditate, care se tiparesc cu caractere de culoare roşie.
  Biletele de control se emit în legătură cu un bilet de călătorie în grup, câte unul pentru fiecare persoana care face parte din grupul respectiv, inclusiv pentru conducătorul de grup.
  Biletele de control sunt prevăzute cu serie, număr şi timbru sec CFR.
  La emitere, agentul caii ferate trebuie să înscrie pe fiecare bilet de control numărul biletului de călătorie în grup pentru care s-a întocmit şi clasa la care are dreptul sa calatoreasca posesorul.
  Biletele de control se composteaza ca şi biletele de carton.
  Dacă biletul de călătorie a fost emis pentru dus-întors, biletele de control sunt valabile, de asemenea, atât la ducere, cat şi la întoarcere. Nu se admite emiterea altor bilete de control pentru întoarcere.
  Biletele de control prezentate în tren fără biletul de călătorie în grup, în legătură cu care au fost emise, nu se iau în considerare de personalul de tren sau de organele de control.
  Tariful biletelor de control se încasează prin biletul de călătorie în grup, împreună cu celelalte tarife de transport.
  NUT 10 la art. 11.1
  10.1. Biletul bianco este o legitimatie de călătorie individuală care se compune dintr-un grup de patru file, suprapuse, şi anume:
  10.1.1. cuponul de control;
  10.1.2. biletul de călătorie propriu-zis, care se înmânează călătorului; acesta se confectioneaza din hârtie cu filigran CFR tipărit în culoare roz pe faţa. Restul filelor se confectioneaza din hârtie subtire de culoare alba;
  10.1.3. fişa de scontare , care se înmânează, de asemenea, călătorului şi se retine de personalul de tren la prima revizie a biletelor;
  10.1.4. matca biletului, care rămâne la carnet.
  10.2. Menţiunile obligatorii din biletul bianco se înscriu de agentul caii ferate sau sunt tipărite după cum urmează:
  10.2.1. seria şi numărul sunt tipărite, iar timbrul sec este aplicat de serviciul imprimate strict socotite înainte de expedierea formularelor la staţii;
  10.2.2. parcursul se completează în spaţiile respective, statia de pornire exprimandu-se prin ştampila cu numele acestei staţii, cea de destinaţie, eventual şi ruta, înscriindu-se de casier în momentul înlocuirii. Denumirea statiei de destinaţie trebuie înscrisă complet, cu numele prevăzut de indicatorul kilometric în vigoare la data emiterii. Ca staţii care indica ruta se folosesc staţiile mai importante sau mai cunoscute, situate după punctele de ramificatie. Indicarea rutei prin staţii de ramificatie nu este permisă, întrucât se pot produce confuzii asupra rutei reale pe care călătorul trebuie să o urmeze;
  10.2.3. clasa se înscrie de agentul caii ferate, folosindu-se cifrele arabe (1, 2) repetate în litere ("una", "doua"). Folosirea cifrelor române (I, II) nu este permisă;
  10.2.4. preţul se înscrie de agentul caii ferate în spaţiile respective, arătându-se ce reprezintă fiecare suma. La sfârşit, totalul se repeta în litere.
  10.3. Timpul de valabilitate a biletului bianco se înscrie de casier, indicandu-se numărul trenului pentru care s-a emis, ziua, luna şi anul. Nu este permisă înscrierea timpului zilei, ca în cazul compostarii sau al vizarii, ci numai a numărului trenului scris complet, a zilei, exprimată prin doua cifre (de exemplu: 03, 06, 23), iar luna trebuie înscrisă complet, în litere, şi nu prin cifre (ianuarie, august, decembrie, şi nu I, VIII, XII sau 1, 8, 12).
  10.4. Ca menţiuni ajutatoare, pe biletul bianco trebuie să figureze:
  10.4.1. ştampila statiei emitente sau de domiciliu a personalului de tren;
  10.4.2. semnatura emitentului;
  10.4.3. distanta kilometrica dintre statia de plecare şi cea de destinaţie;
  10.4.4. calendarul pe margine, pentru a fi perforat de personalul de tren cu ocazia reviziei biletelor în tren.
  11.5. Întocmirea biletelor bianco se face prin calchiere cu indigo. Este cu desăvârşire interzis ca biletul bianco să se completeze pe rând, adică mai întâi o parte din părţile componente ale biletului şi după aceea restul părţilor. Calchierea se face cu foi de hârtie indigo indoite, pentru a se imprima datele înscrise şi pe versoul formularului.
  Biletul bianco se emite de agentul caii ferate pentru toate tarifele plătite de călător la trenul respectiv. Completarea biletului bianco de către agentul caii ferate cu alte bilete, suplimente sau tichete de carton nu este permisă. Astfel, un bilet bianco emis la un tren accelerat sau rapid va cuprinde atât preţul biletului, cat şi al suplimentului pentru tren accelerat sau rapid şi al tichetului. La emiterea biletului bianco cu plata pentru un tren cu locuri rezervate se va completa şi spaţiul anume rezervat în formular pentru indicarea locului.
  11.6. În cazul în care călătorul poseda o legitimatie de călătorie pentru tren de persoane şi solicita la casa completarea ei pentru a călători cu un tren de categorie superioară, într-o clasa superioară, pe alta ruta şi alte situaţii similare, se va emite un bilet bianco pe care se va menţiona numărul, seria şi felul legitimatiei de călătorie la care se referă diferenţa (bilet de carton, bianco, special, abonament şi altele similare).
  11.7. Biletul bianco se emite pentru un singur călător.
  11.8. Biletul bianco se foloseşte în lipsa biletelor de carton într-o anumită relaţie, pentru încasarea următoarelor tarife de transport: pentru suplimentele de tren accelerat, rapid, intercity sau intercity expres, pentru tichetele de rezervare a locurilor, pentru diferenţe de clasa sau de ruta, pentru prestaţii suplimentare, precum şi în cazul în care se solicita continuarea călătoriei corespunzătoare unei alte legitimatii pe care o poseda călătorul. În astfel de cazuri, unitatea emitenta menţionează pe biletul bianco eliberat "în legătură cu legitimatia nr. .... ", felul acesteia, şi încasează preţurile de transport corespunzătoare pentru relaţia, clasa şi ruta înscrise pe biletul respectiv.
  11.9. Agenţiile de voiaj pot elibera bilete bianco pentru călătorii simple cu anticipatie de 10 zile, respectiv cu anticipatie de 30 de zile pentru călătorii dus-întors, valabile din orice statie pentru orice statie.
  11.10. În cazul în care biletul bianco se emite ca diferenţa de ruta, clasa sau supliment de tren accelerat, rapid sau intercity, se va menţiona pe acesta numărul, seria şi felul legitimatiei de călătorie la care se referă.
  11.11. Pe biletul bianco se încasează şi tarifele de transport şi suplimentare, prevăzute în procesele-verbale de contravenţie. În acest caz, biletul bianco se va completa cu următoarele date: numărul procesului-verbal şi data întocmirii lui, numele şi prenumele contravenientului, distanta pe care a calatorit şi statia de domiciliu a organului care a întocmit procesul-verbal de contravenţie. Alături de semnatura agentului caii ferate emitent se va trece şi data întocmirii biletului bianco cu plata. Fişele de scontare şi procesele-verbale de contravenţie pentru călătoria fără legitimatie de călătorie se reţin de agentul caii ferate.
  În cazul proceselor-verbale întocmite pentru alte contravenţii decât călătoria fără bilet, tarifele se încasează cu bilet bianco, iar amenda şi despăgubirile ce revin caii ferate se încasează cu chitanţa "diverse încasări". Biletul bianco, fişa de scontare şi chitanţa "diverse încasări" se înmânează contravenientului.
  NUT 11 la art. 11.1
  11.1. Biletul de călătorie în grup, cu plata, este o legitimatie de călătorie ce se emite pentru transportul călătorilor în grup cu trenurile în circulaţie sau cu trenuri ori vagoane special comandate.
  11.2. Biletul de călătorie în grup se compune dintr-un grup de 4 file, şi anume:
  11.2.1. cuponul de control, la care se anexează un exemplar din tabelul nominal, dacă este cazul;
  11.2.2. biletul de călătorie propriu-zis, care se înmânează conducătorului de grup;
  11.2.3. buletinul de control, care se înmânează conducătorului de grup şi va fi reţinut ulterior de personalul de tren;
  11.2.4. matca biletului, care rămâne la carnet.
  11.3. Biletele de călătorie în grup sunt valabile 30 de zile de la data începerii călătoriei.
  11.4. Călătoria în grup trebuie să se termine cel mai târziu la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate.
  11.5. Biletele de călătorie în grup pentru trenuri sau vagoane special comandate se eliberează numai pe baza ordinelor pentru punere în circulaţie a acestora. Numărul ordinului şi denumirea unităţii care a aprobat punerea în circulaţie se vor nota pe biletul de călătorie în grup, iar ordinul se va anexa la cuponul de control al biletului în grup respectiv.
  11.6. Orice modificări survenite în compunerea trenului special trebuie comunicate din timp agentului caii ferate pentru a le avea în vedere la calcularea tarifelor.
  11.7. La întocmirea biletului de călătorie în grup se vor respecta spaţiile prevăzute în formular, completandu-se numai cele necesare, în cazul pentru care se întocmeşte, restul spaţiilor anulandu-se prin barare.
  11.8. Cuantumul reducerii acordate la aplicarea tarifelor se va înscrie în rubrica "preţ unitar".
  11.9. Pentru fiecare călător care face parte dintr-un grup organizat se emite câte un bilet de control prin care se justifica apartenenţa la grupul respectiv. Biletele de control sunt valabile numai în legătură cu biletele de călătorie în grup şi se utilizează în aceleaşi condiţii ca şi biletul de călătorie în grup în legătură cu care au fost emise. Biletele de control se predau conducătorului de grup, care este obligat să le distribuie fiecărui călător înainte de începerea călătoriei. Biletele de control prezentate în tren fără biletul de călătorie în grup nu sunt valabile.
  NUT 12 la art. 11.1
  Biletele de călătorie speciale pe zone kilometrice sunt legitimatii de călătorie tip foaie, clasa 1 şi clasa a 2-a, şi se compun din trei părţi, şi anume: biletul de călătorie propriu-zis, cuponul statistic şi matca.
  Aceste bilete se pun la dispoziţie agenţilor economici, contra cost, prin agenţiile de voiaj ale caii ferate.
  Biletele se completează de emitent numai cu cerneala sau la masina de scris.
  Primele doua părţi se prezintă agentului caii ferate, care retine cuponul statistic şi vizează biletul de călătorie, iar matca rămâne la emitent. Biletul special se poate utiliza în orice relaţie şi pe orice ruta, cu condiţia sa nu depăşească zona kilometrica tiparita pe bilet.
  În lipsa biletelor speciale pe o anumită zona kilometrica, se pot folosi maximum doua bilete de zone diferite, care, împreună, totalizează cel puţin tariful zonei solicitate, cu condiţia ca fiecare bilet să fie completat cu relaţia în limita zonei kilometrice tipărite pe bilet.
  Dacă emitentul a trecut din eroare ca destinaţie o localitate care nu corespunde cu denumirea statiei caii ferate, agentul caii ferate care vizează biletul va înscrie deasupra denumirii înscrise de emitent denumirea corecta a statiei caii ferate de destinaţie, aplicând ştampila cu tipe.
  Biletele de călătorie speciale pe zone kilometrice pot fi vizate pentru plecare oricând, fără a se tine seama de data emiterii lor, cu condiţia de a nu avea nici un fel de corecturi, ştersături şi alte modificări de orice fel, nici chiar certificate.
  Aceste bilete sunt nominale, se întocmesc pentru o singura persoana şi dau dreptul la călătoria cu tren de persoane.
  Pentru a se călători cu un tren de rang superior trebuie să se plătească suplimentul corespunzător categoriei de tren, respectiv tichetul de rezervare.
  Dacă distanta kilometrica între statia de pornire şi cea de destinaţie pe ruta indicată pe bilet este mai mare decât zona kilometrica tiparita pe bilet sau se solicită să se calatoreasca la o clasa superioară sau pe o ruta care se încadrează într-o zona kilometrica mai mare, se admite plata diferenţelor de clasa, zona sau ruta, calculate conform tarifului biletelor speciale. Aceste diferenţe se încasează cu bilet bianco, pe care se face menţiunea "diferenţa de la zona/clasa/ruta-la zona/clasa/ruta, bilet special nr. ...........".
  NUT 13 la art. 11.1
  13.1. Biletul de călătorie în circuit este o legitimatie de călătorie care da dreptul titularului sa plece dintr-o anumită statie şi sa calatoreasca pe anumite parcursuri până la înapoierea în statia de pornire, pe un traseu în circuit, stabilit de titular.
  Biletul poate fi emis şi pentru grupuri de maximum 6 persoane (un conducător şi 5 insotitori).
  Acest bilet se emite pentru călătoria cu tren de persoane, la clasa 1 sau la clasa a 2-a.
  Pentru a putea călători cu trenurile accelerate FRRL, precum şi cu trenurile accelerate şi rapide CRRL sau cu trenurile intercity, posesorii de bilete de călătorie în circuit trebuie să îşi procure, după caz, suplimente corespunzătoare categoriei trenului, precum şi tichete de rezervare pentru toate persoanele care fac parte din grupul respectiv.
  La solicitarea călătorilor, se pot emite bilete de călătorie în circuit valabile şi la trenuri accelerate sau rapide, caz în care, biletele respective sunt valabile pentru călătoria cu trenuri rapide sau accelerate CRRL numai dacă se procura tichete de rezervare pentru toate persoanele din grupul respectiv.
  Biletul de călătorie în circuit este valabil doua luni şi da dreptul la un număr nelimitat de întreruperi în termenul de valabilitate, din care cel puţin trei întreruperi obligatorii de minimum 24 de ore.
  Acest bilet nu poate fi folosit pentru călătorii în interesul serviciului şi nu poate fi decontat.
  13.2. Biletul de călătorie în circuit se compune din trei file:
  13.2.1. cuponul de control, care se retine de emitent şi se anexează la cont;
  13.2.2. biletul de călătorie propriu-zis, care se înmânează călătorului sau conducătorului de grup;
  13.2.3. matca biletului, care rămâne la carnet.
  Completarea se face numai cu pix cu pasta, prin calchiere cu indigo.
  13.3. Biletul de călătorie în circuit se emite la cererea scrisă a călătorilor, adresată agentiilor de voiaj sau statiilor care emit legitimatii de călătorie cu anticipatie, cel mai târziu cu 24 de ore înainte de începerea primei călătorii.
  13.4. Cererea de emitere a biletului de călătorie în circuit trebuie să conţină următoarele elemente:
  13.4.1. numele şi prenumele solicitantului;
  13.4.2. domiciliul;
  13.4.3. numărul buletinului de identitate şi emitentul acestuia;
  13.4.4. clasa;
  13.4.5. circuitul pe care se solicita emiterea biletului;
  13.4.6. numele şi prenumele persoanelor care îl însoţesc pe solicitant, inclusiv al copiilor, pentru care se va preciza vârsta;
  13.4.7. data începerii călătoriei.
  13.5. Clasa la care este valabil biletul se înscrie în cifre arabe şi în litere. Datele de valabilitate se înscriu pe bilet şi se perforeaza pe calendarul de pe marginea din partea dreaptă a biletului.
  Pe biletul de călătorie în circuit se specifică, separat, numele copiilor sub 10 ani, care beneficiază de reducerea de 50 % din tarifele de transport.
  Parcursurile care formează circuitul ales de călători se trec în ordinea lor succesiva. Nu se admite ca circuitul să se inchida de doua ori atât în statia de pornire, cat şi în parcurs. Se admite ca în circuitul solicitat de călători să fie porţiuni care se parcurg de doua ori (o dată la dus şi o dată la întors) numai în cazul secţiilor infundate, cu condiţia ca lungimea totală dus-întors a acestor porţiuni sa nu depăşească o treime din totalul lungimii circuitului. În cazul în care în circuitul solicitat de călător sunt porţiuni pe care se folosesc alte mijloace de transport (auto, navale), aceste porţiuni se vor trece în bilet, fără a se menţiona distanta kilometrica şi fără a se calcula tarifele de transport. Nu se admite ca pe parcursurile pe care exista cale ferată să se folosească alte mijloace de transport.
  Biletul de călătorie în circuit se completează de agentul caii ferate cu toate datele cerute de formular.
  13.6. Tarifele se calculează numai pentru distanţele efectiv parcurse pe calea ferată.
  Preţul unui bilet de călătorie în circuit se calculează în funcţie de distanta kilometrica totală a circuitului şi se înscrie în spaţiul afectat în acest scop pe faţa biletului, în funcţie de clasa pentru care a fost ermis şi de numărul de persoane care călătoresc cu tarif întreg şi cu tarif redus pe baza biletului respectiv.
  În cazul în care se solicita călătoria cu trenuri accelerate pe tot circuitul, pe lângă tariful pentru trenul de persoane, pe toată distanta, se va incasa şi dublul tarifului suplimentului pentru tren accelerat, zona peste 250 km.
  În cazul în care se solicita călătoria cu trenuri rapide pe tot circuitul, pe lângă tariful pentru trenul de persoane, pe toată distanta, se va incasa şi dublul tarifului unui supliment pentru tren rapid, corespunzător zonei kilometrice în care se încadrează jumătate din lungimea totală a circuitului.
  13.7. Pe versoul biletului se înscriu numele şi prenumele persoanelor care îl însoţesc pe titularul biletului şi felul actului cu care se legitimează în tren, adică buletinul de identitate, pentru adulti, şi certificatul de naştere, pentru copii.
  13.8. Înainte de începerea călătoriei, pe biletul de călătorie în circuit trebuie aplicată viza de plecare. Aceasta viza se poate aplica în momentul emiterii biletului de către unitatea emitenta (statie sau agenţie de voiaj sau de statia de pornire), prevăzută în bilet. Viza de plecare se face prin aplicarea ştampilei cu tipe pe faţa biletului, în spaţiul din partea stanga jos notandu-se numărul trenului cu care se începe călătoria.
  Biletul de călătorie în circuit poate fi vizat, de asemenea, şi de una din staţiile din interiorul primului parcurs înscris pe bilet. În acest caz călătorii nu au dreptul la restituirea diferenţelor de tarife pentru parcursul neefectuat de la statia de pornire, înscrisă pe bilet, şi până la statia de la care s-a început efectiv călătoria.
  La fiecare întrerupere, călătorul este obligat să prezinte biletul pentru viza la statia de întrerupere, în decurs de maximum o ora de la sosirea trenului. Agentul caii ferate va aplica vizibil, pe prima casuta libera de pe versoul biletului, ştampila statiei şi va trece numărul trenului, data şi ora sosirii. Înainte de reluarea călătoriei, posesorii biletelor de călătorie în circuit trebuie să se prezinte din nou la statie pentru a li se nota pe bilet numărul trenului, data şi ora plecării.
  În cazul în care pe biletul de călătorie în circuit sunt indicate unele secţiuni pe care călătoria nu se face cu mijloace de transport ale caii ferate, călătorul este obligat să se prezinte la statia de la care se părăseşte parcursul caii ferate, pentru a i se aplică pe bilet ştampila statiei.
  Viza conţinând data şi numărul trenului cu care se reia călătoria cu mijloacele caii ferate se va aplica pe bilet de statia de la care se reia călătoria indicată pe bilet. Viza de reluare a călătoriei se poate face şi de alta statie care urmează după statia de reintrare în circuit, fără ca aceasta sa dea dreptul călătorului să solicite restituirea tarifelor pentru parcursul caii ferate neefectuat.
  13.9. Călătoria trebuie efectuată în termenul de valabilitate indicat pe bilet, şi anume trebuie să se termine cu un tren care soseste în mod regulat în statia finala până la ora 24,00 a zilei respective, biletul rămânând valabil până la sosirea la destinaţie.
  În cazul în care, din motive întemeiate, călătorul constata că nu îşi poate termina călătoria în termenul de valabilitate fixat (caz de boala, accidente, reţineri de către autorităţi etc.), pe bază de acte doveditoare termenul de valabilitate poate fi prelungit de către şefii agentiilor de voiaj ale caii ferate sau de către şefii statiilor, cu timpul cat călătorul a fost în imposibilitatea de a-şi continua călătoria. În asemenea cazuri, pe bilet se face menţiunea "prelungit valabilitatea până la data de...." şi se aplică ştampila unităţii, cu semnatura şefului agenţiei de voiaj sau al statiei respective.
  13.10. Dacă se solicita diferenţa de clasa, pentru fiecare călător din grup se emite câte un bilet de carton diferenţa de clasa, pe care se înscrie numărul biletului de călătorie în circuitul respectiv, sau un singur bilet bianco pentru întregul grup.
  13.11. În cazul în care între doua staţii situate pe unul şi acelaşi parcurs din circuit călătorul doreşte sa calatoreasca pe o alta ruta decât cea prevăzută în bilet, se procedează astfel:
  13.11.1. când noua ruta este mai scurta decât cea iniţială, biletul se vizează de statia la care s-a solicitat schimbarea de ruta conform normelor stabilite, făcându-se menţiunea "valabil pe distanta.... via........" în spaţiul pe care se aplică viza. În astfel de cazuri, călătorii nu au dreptul la restituirea diferenţelor tarifare;
  13.11.2. când noua ruta între cele doua staţii este mai lungă decât ruta iniţială, se compara zonele kilometrice tarifare corespunzătoare şi se încasează diferenţa cea mai mare de tarif care rezultă, după caz, faţă de parcursul iniţial sau faţă de distanta totală în kilometri a circuitului respectiv.
  13.12. Este interzis să se întocmească diferenţe de ruta pe secţiuni care se parcurg de doua ori şi care pot depăşi o treime din totalul lungimii în kilometri a circuitului.
  13.13. Tarifele încasate pentru biletele de călătorie în circuit se restituie numai în următoarele cazuri:
  13.13.1. în cazul renunţării la călătorie, în condiţiile stabilite de tarif ca pentru orice legitimatie de călătorie;
  13.13.2. în cazul utilizarilor parţiale, din motive bine întemeiate (boala, accidente, reţineri de către autorităţi etc.), pe bază de acte doveditoare.
  13.14. În cazul în care utilizarea parţială a fost provocată de cauze de forta majoră (întreruperi de circulaţie, calamitati etc.), dovada trebuie facuta numai prin viza de neutralizare a statiei în care s-a întrerupt călătoria, cu indicarea motivelor.
  13.15. Aceste restituiri se pot efectua numai de către compartimentul comercial călători de care aparţine subunitatea emitenta şi numai în baza unei cereri scrise, însoţită de acte doveditoare. În astfel de cazuri, pe bilete trebuie aplicată viza de neutilizare (totală sau parţială) de către şeful statiei de pornire sau al agenţiei de voiaj din localitatea respectiva, în termen de cel mult o ora de la plecarea trenului, sau de către şeful statiei în care s-a întrerupt călătoria, cu indicarea motivului, după cum urmează:
  13.15.1. "Neutilizat total" (în statia de pornire);
  13.15.2. "Neutilizat pe distanta ..., pentru motivul ....";
  13.15.3. "Au calatorit numai ......... călători în loc de ......., din motivul ...........".
  13.16. Biletele care nu sunt prevăzute cu viza de pornire pot fi vizate de neutilizare totală până la ultima lor zi de valabilitate.
  13.17. Personalul de tren este obligat sa perforeze câte un cerculet negru, prevăzut în marginea din stanga de pe faţa biletului din dreptul parcursului respectiv, precum şi toate cerculetele din dreptul parcursurilor anterioare, depăşite, care au rămas neperforate.
  În cazul în care se constată că biletul nu are cel puţin trei întreruperi, de minimum 24 de ore fiecare, ca este folosit pe alta ruta, fără viza sau fără bilet de diferenţa valabil pe noua ruta, sau ca are modificări, ştersături, călătorii sunt consideraţi în neregula şi sunt trataţi conform reglementărilor pentru tratarea contravenţiilor pe calea ferată.
  NUT 15 la art. 11.1
  Biletul cu tarifare în tren este o legitimatie de călătorie tip foaie, pe care sunt tipărite, în scara, tarifele pe patru zone kilometrice, pentru transportul de călători pe bază de bilete eliberate în tren.
  Acesta se compune din biletul de călătorie propriu-zis, care se inmaneaza călătorului, cuponul pentru decont, care se retine de personalul de tren, şi cuponul pentru control, care rămâne la carnet. Biletul se decupeaza în asa fel ca tariful corespunzător încasat sa figureze pe partea care se înmânează călătorului.
  Aceasta legitimatie se emite în tren călătorilor fără legitimatii de călătorie, fără suplimente de tren accelerat, rapid sau intercity, fără tichete de rezervare sau pentru încasarea diferenţelor de ruta sau clasa.
  La emitere, pe biletul cu tarifare în tren se înscrie denumirea statiei până la care este valabil biletul, care nu poate fi situata dincolo de statia finala a trenului.
  În cazul în care biletul emis completează o alta legitimatie, se trece şi numărul acesteia. În astfel de cazuri, biletul emis în tren urmează regimul legitimatiei pe care o completează.
  După înscrierea menţiunilor obligatorii pe biletul de călătorie cu tarifare în tren, se perforeaza datele de valabilitate de pe marginea biletului, şi anume: timpul, ziua şi luna.
  Aceste legitimatii nu dau dreptul la întreruperea călătoriei.
  Cu biletele de călătorie cu tarifare în tren nu se pot incasa tarifele şi tarifele suplimentare, prevăzute în procesele-verbale de contravenţie.
  Călătorilor care beneficiază de anumite reduceri, chiar dovedite cu acte, atunci când sunt gasiti în tren fără legitimatii de călătorie valabile pentru trenul şi vagonul respectiv, li se aplică tariful de tarifare în tren, fără nici o reducere.
  NUT 16 la art. 11.1
  Biletele de călătorie eliberate în tren pentru călătorii care se urca în tren din halte sau puncte de oprire nedeservite de vânzători de bilete se emit cu aplicarea tarifului de la casele de bilete clasa a 2-a, pe zone kilometrice până la 100 km, integral sau cu reducere de 50%, după caz.
  În cazul în care se solicita călătoria pe o distanta mai mare de 100 km, se pot emite cel mult două bilete, unul în continuarea celuilalt, pe al doilea bilet înscriindu-se numărul biletului pe care îl completează.
  Biletul de călătorie eliberat în tren se compune din biletul propriu-zis, care se înmânează călătorului, şi din cuponul de control, care rămâne la carnet.
  NUT 17 la art. 11.1
  Biletele de călătorie speciale pentru călătoria pe calea ferată a beneficiarilor de facilităţi se emit ca urmare a unor acte normative.
  Calea ferată, în baza convenţiilor încheiate cu asociaţiile reprezentante ale beneficiarilor, pune acestora la dispoziţie bilete de călătorie speciale, tipărite conform comenzilor primite şi drepturilor de călătorie prevăzute de actul normativ (călătorie simpla sau dus-întors, cu tren de persoane clasa 1 sau clasa a 2-a). Distribuirea către beneficiar a biletelor speciale cade în sarcina asociaţiilor reprezentante ale acestora (ca organe emitente). Pe bilete este tipărit anul de valabilitate şi este aplicată ştampila organului emitent.
  Biletele de călătorie speciale, eliberate pe bază de convenţii, se compun din biletul propriu-zis care, după aplicarea vizei, se înapoiază călătorului, şi cuponul statistic, care se retine de agentul caii ferate.
  Biletele de călătorie dus-întors sunt prevăzute cu doua cupoane statistice.
  Aceste bilete trebuie completate de beneficiar cu datele prevăzute de formular (numele şi prenumele, statia de pornire şi de destinaţie, via), fără ştersături şi modificări.
  Dacă biletul respectiv se prezintă la viza fără a avea ruta trecută de beneficiar, completarea biletului cu ruta se face de agentul caii ferate atât pe cuponul statistic, cat şi pe biletul propriu-zis. Agentul caii ferate va înscrie, de asemenea, distanta kilometrica atât pe biletul propriu-zis, cat şi pe cuponul statistic.
  Pentru a fi valabile, biletele speciale eliberate pe bază de convenţii trebuie să fie vizate de statia de pornire, respectiv de statia de inapoiere. Viza de pornire consta în aplicarea unei anexe de control, a ştampilei cu data şi în reţinerea cuponului statistic.
  Pentru călătoria cu un tren de categorie superioară sau la clasa superioară, se va achită tariful integral, după caz, pentru suplimentul de tren accelerat, rapid, intercity, tichetul de rezervare şi/sau diferenţa de clasa, separat pentru ducere şi separat pentru inapoiere.
  Biletele speciale eliberate pe bază de convenţii dau dreptul la o singura întrerupere pentru fiecare călătorie de maximum 5 zile.
  NUT 18 la art. 11.1
  Anexa de control este un imprimat, format timbru, care se aplică pe toate legitimatiile de călătorie care se vizează şi asigura înregistrarea tuturor legitimatiilor de călătorie a căror valabilitate se stabileşte prin vizarea lor la casele de bilete din staţii şi la agenţiile de voiaj. Anexele de control sunt tipărite în coli a 200 de bucăţi fiecare.
  Anexa de control se aplică, în mod obligatoriu, de către casierii de bilete din staţii şi de la agenţiile de voiaj, prin lipirea pe legitimatiile prezentate pentru vizare. După lipirea pe legitimatia de călătorie, pe anexa de control se aplică ştampila casei, cu data zilei de începere a călătoriei. Aceasta ştampila se aplică şi pe cuponul statistic al legitimatiei de călătorie. În momentul vizarii legitimatiei de călătorie cuponul statistic trebuie să aibă completate toate rubricile cerute de formular.
  În cazul în care, pentru efectuarea unei călătorii individuale, se folosesc doua bilete speciale, pe zone kilometrice, anexa de control se va aplica pe fiecare bilet special în parte, reţinându-se cupoanele statistice respective.
  La legitimatiile de călătorie colective se aplică o singura anexa de control, indiferent de numărul persoanelor care călătoresc în baza legitimatiei respective.
  Justificarea anexelor de control utilizate se face prin cupoanele statistice reţinute de casieri la vizarea legitimatiilor de călătorie supuse regimului anexelor de control.
  NUT 19 la art. 11.1
  19.1. Legitimatiile de călătorie electronică în trafic local sunt confectionate din carton, de compoziţie specială, cu protecţie la incendiu, prevăzută cu filigran al caii ferate. Ele au menţiunea "EL" (emitere electronică) în casuta "indicaţii speciale" şi au dimensiunile unei cărţi poştale. Menţiuni tipărite:
  19.1.1. codul caii ferate emitente;
  19.1.2. seria literala;
  19.1.3. numărul de ordine al biletului;
  19.1.4. rubrica reduceri 25%, 50%, 75%;
  19.1.5. motivul reducerii;
  19.1.6. kilometri;
  19.1.7. preţ (lei);
  19.1.8. relaţia;
  19.1.9. datele de valabilitate, data, ziua, ora, minutul;
  19.1.10. tren, vagon, clasa, loc;
  19.1.11. valabil cu legitimatie nr.;
  19.1.12. indicaţii speciale.
  19.2. Cu ocazia emiterii electronice a legitimatiei de călătorie, se imprima automat seria, numărul legitimatiei, codul unităţii emitente (statia şi gestiunea), precum şi data (ziua, luna, anul, ora, minutul emiterii), iar în urma tastarii de către casier se imprima relaţia, ruta, numărul trenului, al vagonului, clasa, locul rezervat, eventualele reduceri, motivul acordării acestora şi legitimatiile insotitoare (care justifica dreptul la reducere sau la gratuitate), kilometrii, preţul.
  19.3. Legitimatia de călătorie electronică poate fi emisă pentru o călătorie simpla, una dus-întors, individual sau în grup.
  19.4. Legitimatia de călătorie electronică se emite ca legitimatie de călătorie la trenurile de persoane clasa 1 sau clasa a 2-a sau la trenurile de rang superior, în caseta "indicaţii speciale" indicandu-se denumirea tarifelor încasate şi suma totală.
  19.5. Personalul de tren, cu ocazia verificării datelor de valabilitate a legitimatiei respective, va perfora legitimatia de călătorie electronică în coltul din dreapta jos, pe sigla caii ferate. În legitimatia de călătorie electronică se înscriu reducerile tarifare şi alte modificări, conform prevederilor TLC (amânare, anticipare, restituiri, diferenţe tarife etc.).
  NUT 20 la art. 11.1
  20.1. Biletul de călătorie tren autocuseta are următoarele părţi:
  20.1.1. cuponul de control (I);
  20.1.2. biletul de călătorie (II), care se înmânează călătorului şi este tipărit pe hârtie de culoare vernil, având ca filigran o locomotiva de epoca, care tracteaza un vagon specializat pentru transportul autoturismelor;
  20.1.3. fişa de scontare (III), care se înmânează călătorului şi se retine de conductorul de bilete la prima revizie a biletelor;
  20.1.4. matca (IV), care rămâne la carnet.
  20.2. Biletul de călătorie tren autocuseta se emite numai de către agenţiile de voiaj din staţiile cap de secţie, în baza cererilor scrise, în limita locurilor disponibile şi cu până la maximum 6 ore înainte de plecarea trenului.
  20.3. Biletul de călătorie tren autocuseta da dreptul la călătoria numai cu trenul auto-cuseta pentru care a fost eliberat. Nu se admite întreruperea călătoriei.
  Biletul de călătorie tren autocuseta se completează de către casierul agenţiei emitente, prin calchiere cu indigo, conform rubricilor formularului.
  20.4. Nu se admit corecturi şi ştersături pe aceasta legitimatie de călătorie.
  20.5. Tariful pentru transportul autoturismului se înscrie în rubrica "tarif auto", după calcularea valorii acestuia prin înmulţirea tarifului (lei/km autoturism) cu distanta parcursă, plus comisionul agenţiei de voiaj a caii ferate. Pentru acest tarif nu se acordă nici o facilitate. Tarifele pentru transportul conducătorului auto şi al insotitorilor acestuia se vor calcula şi se vor înscrie în rubricile: "Bilet", "Supliment de tren", "Supliment de pat", "Diferenţa de clasa", "Diferenţa de ruta". Excepţie fac elevii şi studenţii, precum şi pensionării neferoviari, pentru care se vor emite, ca şi până acum, bilete de carton cu 50% reducere sau bilete bianco, valabile la tren de persoane clasa a 2-a. Diferenţele de clasa, suplimentele de tren, suplimentele de pat sau de cuseta se vor incasa o dată cu biletul de călătorie tren autocuseta.
  În cazul persoanelor care beneficiază de gratuităţi şi facilităţi de călătorie pe calea ferată (senatori, deputaţi, posesori de permise C.F.R. sau autorizaţii de călătorie, veterani de război, deţinuţi politici, revoluţionari, persoane cu handicap, elevi şi studenţi, pensionari), se va specifică numărul tuturor legitimatiilor respective în rubrica "Biletul însoţeşte legitimatia nr. .......".
  NUT 21 la art. 11.1
  21.1. Abonamentele sunt legitimatii de călătorie care dau dreptul la mai multe călătorii într-o anumită perioada.
  21.2. În funcţie de numărul călătorilor la care dau dreptul în perioada de valabilitate, abonamentele cu plata pot fi:
  21.2.1. cu număr nelimitat de călătorii, care se emit pentru clasa 1 sau clasa a 2-a, conform solicitării;
  21.2.2. cu număr limitat de călătorii, care se emit numai pentru clasa a 2-a.
  21.3. Abonamentele se eliberează de agenţiile de voiaj ale caii ferate din localitatea de plecare sau de destinaţie ori de staţiile de pornire sau de destinaţie, înscrise pe abonament.
  În cazul în care o localitate este deservita de mai multe staţii, abonamentul poate fi emis de către oricare statie care deserveşte localitatea respectiva.
  Abonamentele de călătorie valabile pe toate liniile căilor ferate pot fi eliberate de orice statie sau agenţie de voiaj a caii ferate.
  21.4. Valabilitatea abonamentelor poate începe, la solicitare, în orice zi şi expira la ora 24,00 a zilei înscrise pe abonament. Dacă trenul cu care se călătoreşte în ultima zi de valabilitate este întârziat, călătoria se poate efectua după ora 24,00, în ziua următoare, până la statia în care, după mersul trenurilor, trenul are sosire înainte de ora 24,00.
  21.5. Abonamentele valabile la trenuri de persoane dau dreptul la călătoria cu trenuri de categorie superioară numai cu plata suplimentelor corespunzătoare categoriei trenului şi, după caz, a tichetului de rezervare.
  Nu se admite eliberarea de supliment cu menţiunea "fără loc" decât numai la abonamentele cu număr nelimitat de călătorii, valabile pe toate liniile caii ferate.
  Abonamentele dau dreptul la diferenţa de clasa. Diferenţa de clasa se încasează cu bilet bianco pentru întreaga perioadă de valabilitate a abonamentului sau numai pentru o anumită perioada, conform solicitării.
  În cazul lunilor întregi, pentru abonamentele lunare cu număr nelimitat de călătorii se iau în calcul 21 de călătorii dus-întors.
  Dacă se solicita diferenţa de clasa numai pentru o singura călătorie, se emit bilete de carton pentru diferenţa de clasa.
  21.6. Abonamentele nu dau dreptul la diferenţa de ruta şi nu sunt valabile pe alta ruta decât cea înscrisă pe abonament.
  21.7. Abonamentele pot fi eliberate în orice zi a lunii şi cel puţin cu 3 ore înainte de plecarea primului tren cu care călătorul doreşte sa plece. Abonamentele se emit şi se semnează de agentul caii ferate, care rămâne răspunzător de corecta întocmire, calculare a distantei kilometrice şi de stabilirea tarifului.
  21.8. La stabilirea datelor de valabilitate a abonamentelor se va lua drept baza de calcul luna calendaristică, adică data expirării valabilităţii va fi cu o unitate mai mica decât cifra care indica ziua începerii valabilităţii. Excepţii fac abonamentele solicitate pentru luna februarie, a căror valabilitate se indica astfel: "valabil de la 01 februarie 199... până la 28 (29) februarie 199......".
  21.9. Abonamentele sunt legitimatii de călătorie nominale şi sunt valabile în tren numai cu actul de identitate sau cu legitimatia de elev sau de student.
  NUT 22 la art. 11.1
  Abonamentele cu număr nelimitat de călătorii se eliberează la cererea tuturor persoanelor, pentru deplasarea pe relaţia solicitată. Abonamentele cu număr nelimitat de călătorii sunt următoarele:
  22.1. abonamentele lunare cu număr nelimitat de călătorii cu trenurile de persoane, care se emit nominal, pentru a călători la clasa 1 sau la clasa a 2-a, la o distanta de până la 300 km, cu valabilitate de o luna;
  22.2. abonamentele lunare cu număr nelimitat de călătorii cu trenuri accelerate şi rapide, care se emit nominal, pentru a călători la clasa 1 sau la clasa a 2-a, la o distanta de până la 300 km, cu valabilitate de o luna. La solicitarea călătorilor, se pot elibera tichete de rezervare, contra cost. La călătoria cu trenurile accelerate şi rapide, posesorii abonamentelor lunare cu număr nelimitat de călătorii cu trenuri accelerate şi rapide nu sunt obligaţi să îşi procure tichete de rezervare, dar au obligaţia ca, la prezentarea unui călător având tichet, sa elibereze imediat locul pe care l-au ocupat în tren. În cazul în care vor sa ocupe locul, ei sunt obligaţi să obţină tichete de rezervare, contra cost;
  22.3. abonamentele lunare cu număr nelimitat de călătorii, valabile pe toate liniile caii ferate, cu trenurile de persoane, care se emit nominal, pentru a călători la clasa 1 sau la clasa a 2-a, pe toate liniile caii ferate, cu valabilitate de 1-12 luni. Aceste abonamente se eliberează, la cerere, tuturor persoanelor fizice şi juridice. Pentru persoanele juridice se pot elibera şi abonamente anonime, cu indicarea legitimatiei de serviciu cu care călătorul se va legitima;
  22.4. abonamentele lunare cu număr nelimitat de călătorii pentru elevi şi studenţi, care se emit nominal, pentru călătoria elevilor şi a studenţilor cu trenurile de persoane, pe distanţe cuprinse între 1-300 km, cu valabilitate de o luna. Acestea se emit numai în baza unui act normativ.
  NUT 23 la art. 11.1
  23.1. Abonamentele cu număr limitat de călătorii se eliberează numai pentru trenuri de persoane, clasa a 2-a. Acestea sunt valabile la clasa superioară sau la un tren de rang superior, cu plata diferenţelor corespunzătoare.
  23.2. Ele sunt următoarele:
  23.2.1. abonamente saptamanale cu 14 călătorii simple, cu trenuri de persoane, care se emit nominal, până la distanta de 75 km. Aceste abonamente se eliberează, la cerere, tuturor persoanelor;
  23.2.2. abonamente lunare cu 30 de călătorii simple, valabile la distanţe de până la 300 km.
  NUT 24 la art. 11.1
  Suplimentul pentru tren accelerat, anexa la legitimatia de călătorie.
  Pentru a călători cu trenul accelerat, fiecare călător trebuie să posede, pe lângă legitimatia de călătorie valabilă la tren de persoane, şi un supliment pentru tren accelerat pentru clasa şi distanta respective.
  Suplimentul pentru tren accelerat este o anexa, format bilet de carton, care se tipareste pe doua zone kilometrice (până la 250 km şi peste 250 km), separat pentru clasa 1 şi separat pentru clasa a 2-a.
  NUT 25 la art. 11.1
  Suplimentul de tren rapid, anexa la legitimatia de călătorie.
  Pentru a călători cu trenul rapid, fiecare călător trebuie să posede, pe lângă legitimatia de călătorie valabilă la tren de persoane, şi un supliment de tren rapid pentru clasa şi distanta respective.
  Suplimentul de tren rapid este o anexa, format bilet de carton, care se tipareste pe 16 zone kilometrice, separat pentru clasa 1 şi separat pentru clasa a 2-a.
  NUT 26 la art. 11.1
  Suplimentul de tren accelerat sau de tren rapid se emite compostandu-se la ambele capete, putându-se folosi şi jumătăţi pentru copiii care beneficiază de reducerea cu 50% a tarifului.
  Suplimentele de tren accelerat şi suplimentele de tren rapid sunt valabile până la limita zonei pentru care au fost emise şi urmează, în toate cazurile, regimul legitimatiei pe care o completează.
  În cazul în care suplimentul de tren accelerat sau suplimentul de tren rapid însoţeşte o legitimatie de călătorie care da dreptul la mai multe întreruperi, suplimentul respectiv este valabil la o singura întrerupere.
  De regula, suplimentul de tren accelerat sau suplimentul de tren rapid completează legitimatia valabilă la tren de persoane în relaţia solicitată de călător.
  Dacă suplimentul de tren accelerat se emite pentru un tren FRRL, pe suplimentul respectiv se trece numărul trenului accelerat.
  În cazul în care suplimentul pentru tren accelerat sau suplimentul de tren rapid se eliberează unui călător, care, pentru aceeaşi călătorie, foloseşte doua legitimatii de călătorie (de exemplu: doua bilete speciale pe zone kilometrice diferite sau abonament cu bilet), pe versoul suplimentului se va nota felul şi numărul ambelor legitimatii pe care le completează.
  Suplimentul de tren accelerat sau suplimentul de tren rapid se poate procura şi de la casele statiilor de pe liniile laterale unde nu circula trenuri accelerate sau rapide, caz în care costul suplimentului se calculează de la statia de legătură de unde călătorul poate folosi trenul accelerat sau rapid.
  Dacă se eliberează suplimente de tren accelerat sau suplimente de tren rapid de carton, atunci pe versoul acestora se face menţiunea "valabil de la statia ......" şi se aplică ştampila unităţii emitente.
  Diferenţa de clasa la suplimentele de tren accelerat sau la suplimentele de tren rapid se încasează pe bilet bianco.
  Tariful se calculează făcându-se diferenţa dintre tariful suplimentului clasa 1 şi tariful suplimentului clasa a 2-a, pe aceeaşi zona kilometrica.
  Suplimentele de tren rapid pot fi şi bilete tip foaie, pe 16 zone kilometrice, clasa 1 sau clasa a 2-a, fiind compuse din suplimentul propriu-zis, care se înmânează călătorului, şi din cuponul de control, care rămâne la carnet.
  La emitere, agentul caii ferate va completa rubricile prevăzute în formular, va perfora datele de valabilitate pe calendarul înscris pe marginea biletului, va aplica ştampila statiei şi va decupa suplimentul astfel încât călătorului sa i se inmaneze partea suplimentului având înscris tariful încasat.
  NUT 27 la art. 11.1
  Tichetul de rezervare completează legitimatia de călătorie.
  Pentru a călători cu trenurile CRRL, călătorii trebuie să îşi procure, pe lângă biletele şi suplimentele corespunzătoare categoriei trenului, şi câte un tichet de rezervare a locului.
  Tichetul de rezervare a locului este o anexa sub forma de bilet de carton, care se tipareste separat pentru clasa 1 şi separat pentru clasa a 2-a, pentru orice distanta kilometrica, pentru trenuri rapide, accelerate sau de persoane.
  La emitere, tichetul de rezervare se completează, pe faţa, cu denumirea statiei de coborare, iar pe verso, cu numărul legitimatiei de călătorie, numărul trenului, numărul vagonului, numărul locului rezervat şi se composteaza cu datele de valabilitate.
  Tichetele de rezervare a locurilor sunt valabile până la statia de coborare înscrisă pe ele şi care nu poate fi situata dincolo de statia finala a trenului pentru care au fost emise.
  Tichetele de rezervare sunt valabile numai în data, la trenul, vagonul, clasa şi locul pentru care au fost emise.
  În caz de pierdere a trenului respectiv sau de întrerupere a călătoriei, tichetele de rezervare îşi pierd valabilitatea.
  NUT 28 la art. 11.1
  Tichetele gratuite, format bilete de carton, anexa la legitimatia de călătorie, sunt de culoare galbena pe ambele fete, indiferent de clasa pentru care au fost emise. Aceste tichete se emit pentru rezervarea locurilor la trenurile CRRL pentru:
  28.1. posesorii autorizaţiilor de călătorie pe căile ferate;
  28.2. posesorii de permise pe căile ferate;
  28.3. membrii Parlamentului României (deputaţi şi senatori);
  28.4. angajaţii care călătoresc în interes de serviciu cu un bilet de călătorie gratuita în interesul serviciului, însoţit de ordinul de deplasare;
  28.5. funcţionarii căilor ferate străine care călătoresc cu autorizaţii de călătorie, puse la dispoziţie de calea ferată;
  28.6. călătorii care au dreptul la călătoria gratuita cu trenurile intercity (posesorii de autorizaţii de supracontrol al caii ferate, membrii Parlamentului României);
  28.7. ocuparea unui pat la vagonul de dormit al caii ferate, pentru călătorii scutiţi de plată suplimentului de pat (membrii Parlamentului României, posesori ai autorizaţiei de supracontrol pe căile ferate, cu menţiunea ca sunt scutiţi de plată suplimentului de pat).
  Tichetul gratuit se completează cu numărul trenului, numărul vagonului, numărul locului sau al patului, precum şi cu denumirea statiei de coborare.
  NUT 29 la 11.1
  Suplimentul pentru trenul intercity completează legitimatia de călătorie.
  Pentru a călători cu trenul intercity, fiecare călător trebuie să posede, pe lângă legitimatia de călătorie valabilă la trenul de persoane, şi un supliment pentru intercity pentru clasa şi distanta respective.
  Suplimentul pentru tren intercity este o anexa, format bilet de carton, care se tipareste pe doua zone kilometrice pentru clasa 1 (până la 250 km şi peste 250 km) şi pentru 10 zone kilometrice, la clasa a 2-a.
  Suplimentele pentru tren intercity sunt valabile numai pentru trenul şi la data pentru care au fost emise şi nu dau dreptul la întreruperea călătoriei.
  La emitere, suplimentul pentru tren intercity se completează cu numărul legitimatiei de călătorie şi cu datele de rezervare (numărul trenului, numărul vagonului, numărul locului rezervat) şi se composteaza cu datele de valabilitate.
  Suplimentele pentru tren intercity sunt valabile până la statia de coborare, înscrisă pe ele, care nu poate fi situata dincolo de statia finala a trenului pentru care au fost emise.
  La suplimentele pentru tren intercity nu se aplică reduceri tarifare.
  Suplimentele pentru tren intercity clasa a 2-a pot avea forma biletului tip foaie, compus din suplimentul propriu-zis, având 10 zone kilometrice, şi care se înmânează călătorului, şi din cuponul de control, care rămâne la carnet.
  La emiterea lui se procedează la fel ca la suplimentul pentru tren rapid clasa a 2-a, tip foaie.
  În cazul călătorilor scutiţi de plată suplimentelor intercity se emit tichete gratuite.
  NUT 30 la art. 11.1
  Suplimentele combinate cu tichete de rezervare completează legitimatia de călătorie.
  Pentru călătoria cu trenurile rapide sau accelerate, pe lângă legitimatia de călătorie, valabilă la trenul de persoane, se pot emite suplimente combinate cu tichet de rezervare, sub forma de bilete de carton.
  Suplimentele pentru tren rapid combinate cu tichetele de rezervare clasa 1 şi clasa a 2-a pot fi sub forma de bilete tip foaie, pe care se vor înscrie datele de rezervare, conform cerinţelor formularului.
  În cazul întreruperii călătoriei începute cu un tren cu regim de rezervare, suplimentul combinat cu tichet de rezervare rămâne valabil mai departe numai ca supliment până la statia de destinaţie, înscrisă pe legitimatia de călătorie.
  NUT 31 la art. 11.1
  Suplimente de pat pentru vagoane de dormit, anexa la legitimatia de călătorie.
  Pentru călătorii care folosesc vagoanele de dormit ale caii ferate se emit suplimente de pat 1 (double), clasa a 2-a, sau suplimente de cabina (single), care se pot emite fie sub forma de bilete bianco, fie sub forma de bilete de carton.
  La emitere, casierul noteaza pe versoul suplimentului de pat de carton numărul trenului, al vagonului şi al patului pus la dispoziţie, precum şi numărul legitimatiei de călătorie prezentate, corespunzătoare clasei pentru care s-a emis suplimentul de pat respectiv. Data pe suplimentele de pat de carton se aplică prin compostare.
  În cazul emiterii de suplimente de pat pe bilete bianco, casierul va înscrie numărul trenului, al vagonului şi al patului rezervat în rubrica din partea din dreapta sus a formularului, iar tarifele încasate se vor înscrie în rubricile corespunzătoare din partea dreaptă jos a biletului.
  În cazul călătorilor scutiţi de plată suplimentelor de pat, se emit tichete gratuite.
  NUT 32 la art. 11.1
  Suplimentele pentru vagoane-cuseta completează legitimatia de călătorie.
  Pentru călătorii care solicită călătoria la vagoanele-cuseta se emit suplimente de cuseta clasa a 2-a sau bilete bianco.
  La emiterea şi completarea suplimentelor de cuseta se va proceda la fel ca la emiterea suplimentelor de pat.
  NUT 33 la art. 11.2
  Legitimatiile de călătorie se obţin, la cererea călătorilor, de la:
  33.1. casele de bilete ale statiilor caii ferate:
  33.1.1. în staţiile care au case de bilete deschise permanent, legitimatiile de călătorie se obţin oricând, în ziua plecării trenului şi până în ultimul moment al plecării trenului. În anumite staţii care servesc localităţi mai importante şi care sunt publicate în mersul trenurilor, se pot obţine legitimatii cu o anticipatie de maximum 5 zile înainte de ziua plecării trenului din statia respectiva.
  La trenurile cu locuri rezervate, calea ferată poate dispune ca vânzarea biletelor sa înceteze cu un anumit timp înainte de plecarea lor, pentru întocmirea diagramelor locurilor din vagoane;
  33.1.2. în staţiile în care nu sunt case deschise permanent, legitimatiile se pot obţine în ziua plecării trenului, cel mai devreme cu o ora şi cel mai târziu cu 5 minute înainte de plecarea trenului. Legitimatiile de călătorie se eliberează pentru plecare din statia respectiva cu destinaţia la orice statie de cale ferată, după cererea călătorului;
  33.1.3. în haltele fără case de bilete şi în punctele de oprire în linie curenta, deservite de vânzători de bilete, se emit bilete de carton în relaţiile mai solicitate, urmând ca, în caz de necesitate, călătorul să îşi procure bilet în continuare la una din staţiile din parcurs. Personalul de serviciu din halte şi din punctele de oprire în linie curenta vizează legitimatii de călătorie pentru plecare sau pentru întreruperea călătoriei;
  33.2. agenţiile de voiaj ale caii ferate vand şi vizează legitimatii de călătorie cu o anticipatie de maximum 10 zile şi cu posibilitatea urcarii din orice statie de cale ferată. La calculul termenului de anticipatie se ia în considerare şi ziua plecării trenului.
  Termenul de anticipatie se stabileşte şi se publică de calea ferată;
  33.3. în mod excepţional, de la personalul de tren, dacă din diferite motive călătorul nu şi-a procurat bilet de la o casa de bilete sau din halta, el îşi poate procura bilet în tren numai la tariful pentru tarifare în tren;
  33.4. de la personalul de tren, la tariful de casa, în cazul în care călătorul se urca într-un punct de oprire sau în halte nedeservite de vânzători de bilete, cu condiţia ca acesta să se prezinte imediat după urcarea în tren, din proprie iniţiativă, la personalul de tren, solicitând eliberarea biletului. În caz contrar, se va aplica tariful pentru tarifare în tren;
  33.5. de la agenţi autorizaţi de calea ferată.
  NUT 34 la art. 11.2
  La trenurile de persoane şi accelerate fără locuri rezervate se vand bilete în număr nelimitat, atâtea câte se cer. Călătorul care nu poate ocupa loc şi nu consimte o călătorie în picioare pe culoarele vagoanelor are dreptul sa ceara restituirea tarifului, amânarea călătoriei sau plata diferenţelor pentru clasa superioară.
  NUT 35 la art. 11.3
  La trenurile cu locuri rezervate se vand legitimatii de călătorie numai în limita locurilor disponibile din vagoane, platindu-se tariful tichetelor de rezervare. Vinderea legitimatiilor fără loc se poate face în staţiile caii ferate, numai cu caracter de excepţie, conform dispoziţiilor conducerii caii ferate.


  Articolul 12

  Ocuparea şi rezervarea locurilor
  12.1. Călătorul poate ocupa loc în tren, respectând dreptul la clasa şi serviciile oferite de legitimatia sa de călătorie.
  12.2. La trenurile cu regim de rezervare a locurilor, călătorul poate ocupa numai locurile înscrise în legitimatia de călătorie.
  12.3. Modalităţile de rezervare a locurilor în trenuri sunt reglementate de calea ferată şi aduse la cunoştinţa publicului călător prin mersul trenurilor.
  1-5 12.4. În condiţiile stabilite prin norme uniforme, călătorul poate să utilizeze un loc la o clasa superioară, servicii superioare sau un tren de categorie superioară celor indicate pe bilete sau poate cere sa i se modifice itinerarul.
  6 12.5. Călătorul care nu poate obţine loc şi nu consimte sa calatoreasca în picioare are dreptul sa ceara restituirea tarifului de transport, amânarea călătoriei sau plata diferenţei pentru călătoria la o clasa superioară.
  7 12.6. La trenurile fără regim de rezervare, totuşi, în condiţiile normelor uniforme, se pot rezerva compartimente întregi.
  NUT 1 la art. 12.4
  Călătorii care doresc sa calatoreasca:
  1.1. într-o clasa superioară, trebuie să plătească diferenţa de clasa;
  1.2. pe o ruta mai lungă, trebuie să plătească diferenţa de ruta;
  1.3. cu un tren de categorie superioară, trebuie să plătească diferenţa de tren de categorie superioară.
  Aceste diferenţe de tarif pot fi cerute la statia de pornire, la o statie din parcurs sau la conductorul trenului.
  NUT 2 la art. 12.4
  Diferenţele de tarif se pot cere în staţiile de pornire înainte de plecarea trenului.
  2.1. Dacă diferenţa se cere la aceeaşi casa care a eliberat legitimatia de călătorie, casierul retine vechea legitimatie şi eliberează, în schimb, una noua, conform cererii călătorului, incasand diferenţa dintre tarifele lor.
  2.2. Dacă cererea se face la o alta casa de bilete din aceeaşi statie de unde s-a procurat legitimatia de călătorie, casierul calculează diferenţa şi o încasează, eliberand un bilet bianco sau un bilet de carton.
  În cazul în care călătorul are o legitimatie de călătorie valabilă la tren accelerat, rapid sau expres clasa a 2-a şi doreşte sa calatoreasca la clasa 1, se va incasa diferenţa de clasa şi diferenţa de suplimente de tren, corespunzătoare distantei kilometrice şi categoriei de tren, eliberandu-se bilet bianco.
  Pentru diferenţa de tren superior se eliberează suplimentul corespunzător trenului sau suplimentul şi tichetul de rezervare, după caz.
  NUT 3 la art. 12.4
  3.1. Diferenţe se pot cere la o statie din parcurs. Acestea sunt:
  3.1.1. diferenţa de clasa pentru restul distantei care a rămas de strabatut;
  3.1.2. diferenţa de ruta pentru continuarea parcursului;
  3.1.3. diferenţa de categorie superioară.
  NUT 4 la art. 12.4
  Diferenţele tarifare în parcurs se pot cere la casele statiilor.
  4.1. Diferenţa de clasa cerută la casa de bilete se calculează pe distanta solicitată, incasandu-se diferenţa conform tarifului. În cazul în care călătorul are o legitimatie de călătorie valabilă la tren accelerat sau rapid, expres clasa a 2-a şi doreşte sa continue călătoria la clasa 1, se va incasa diferenţa de clasa şi diferenţa de suplimente de tren, corespunzătoare distantei kilometrice la care se încadrează restul parcursului, eliberandu-se bilet bianco.
  4.2. Diferenţa pentru o ruta ocolitoare se calculează scăzându-se tariful unui bilet de la statia de pornire până la statia de destinaţie, pe ruta şi la clasa prevăzute în legitimatia de călătorie prezentată de călător, din tariful unui bilet pe noua ruta cerută. Dacă nu rezultă diferenţa de tarif între cele doua rute, vechea legitimatie este valabilă şi pe noua ruta. În astfel de cazuri, statia trebuie să facă, în acest sens, o menţiune corespunzătoare pe bilet, aplicând ştampila unităţii respective. Dacă tariful pe noua ruta este mai mare, se încasează diferenţa, eliberandu-se bilet bianco. La legitimatiile de călătorie valabile pentru mai multe călătorii nu se admite diferenţa de ruta, în afară de cazul întreruperii circulaţiei, avizată, când se pot elibera diferenţe şi la aceste legitimatii.
  4.3. În cazul în care călătorul, posesor al unei legitimatii de călătorie, valabilă la un tren de categorie inferioară, doreşte să îşi continue călătoria cu un tren de categorie superioară, statia intermediara din parcurs eliberează pentru restul parcursului suplimentul corespunzător categoriei trenului sau tichet de rezervare, conform normelor generale.
  NUT 5 la art. 12.4
  5.1. Diferenţele care se pot obţine în tren de la personalul de tren sunt: diferenţe de clasa, de ruta sau de tren.
  5.2. Acestea se calculează după tariful biletelor cu tarifare în tren, astfel:
  5.2.1. Călătorul care poseda legitimatie de călătorie pentru clasa inferioară şi doreşte sa ocupe un loc la clasa superioară poate cere acest lucru conductorului de tren, plătind diferenţa de clasa. Conductorul considera legitimatia călătorului drept o legitimatie de clasa inferioară, emisă după tariful biletelor eliberate în tren la zona corespunzătoare distantei pe care urmează să se calatoreasca la clasa superioară, şi încasează diferenţa de clasa la aceeaşi zona.
  5.2.2. Călătorul care doreşte sa folosească o ruta mai lungă decât cea pentru care poseda legitimatie de călătorie poate cere conductorului trenului diferenţa de ruta. Conductorul calculează distanta de la statia de pornire la cea de destinaţie pe ruta prevăzută în legitimatia prezentată, precum şi distanta pe ruta cerută. Dacă ambele distanţe intră în aceeaşi zona kilometrica tarifara după tarif, legitimatia prezentată este valabilă pe ambele rute şi nu se încasează nici o diferenţa. Dacă distanţele intră în zone kilometrice tarifare diferite după tariful de casa, conductorul stabileşte diferenţa de kilometri în plus de pe ruta ocolitoare şi încasează tariful unui bilet la zona corespunzătoare acestei diferenţe de kilometri conform tarifului biletelor cu tarifare în tren.
  5.2.3. Călătorul care s-a urcat într-un tren de categorie superioară celui pentru care are legitimatie de călătorie poate obţine de la conductor suplimentul corespunzător categoriei trenului şi tichet de rezervare a locului, conform tarifului biletelor cu tarifare în tren.
  5.2.4. Călătorul care prezintă în tren o legitimatie de călătorie cu reducere, pentru care nu îşi poate justifica dreptul, este considerat ca fiind fără bilet, conductorul incasand de la el tariful integral, corespunzător tarifului biletelor eliberate în tren, fără nici o reducere. În acest caz călătorul nu are dreptul sa ceara, ulterior, restituirea tarifului plătit în tren.
  NUT 6 la art. 12.5
  În cazul pierderii trenului sau al lipsei locului în trenul respectiv, călătorul are dreptul sa ceara viza pentru amânarea călătoriei până cel mai târziu a doua zi la acelaşi tren, dacă nu cere restituirea tarifului plătit. De asemenea, în cazul în care călătorul doreşte sa calatoreasca cu un tren care circulă înainte de trenul pentru care şi-a procurat legitimatia de călătorie, el are dreptul sa ceara viza pentru anticiparea călătoriei, indiferent de data pentru care a fost emisă. Viza pentru amânarea sau anticiparea călătoriei nu anulează dreptul de întrerupere dat de legitimatia de călătorie respectiva. Prin amânarea sau întreruperea călătoriei nu se prelungeşte termenul de valabilitate a legitimatiilor cu durata fixa. Viza de anticipare nu se acordă pentru legitimatiile de călătorie cu durata fixa (abonamente, biletele de călătorie dus-întors, cartea VSD etc.).
  NUT 7 la art. 12.6
  În staţiile de îndrumare a trenurilor sau a vagoanelor directe se pot rezerva, dacă posibilităţile traficului permit, compartimente întregi. Compartimentele rezervate se eticheteaza de statia respectiva, indicandu-se legitimatia emisă.
  Persoanele care ocupa efectiv locuri în compartimentul rezervat pot prezenta orice fel de legitimatii de călătorie (gratuite, cu reducere, tarif integral), valabile la trenul respectiv, însă completarea până la numărul de locuri din compartiment se face numai cu achitarea tarifului integral valabil la trenul şi clasa respective. Tichetele de rezervare se plătesc pentru toate locurile din compartiment.
  Tariful de transport şi al tichetelor de rezervare se încasează cu bilet de călătorie în grup fără bilete de control, în care se menţionează şi eventuale alte legitimatii de călătorie valabile, care urmează a fi prezentate în tren.
  În cazul comandarii compartimentelor de la alta statie, se plăteşte în plus tariful pentru comandare.
  Dacă compartimentul nu se ocupa până în momentul plecării trenului, rezervarea facuta se considera anulată, fără drept de restituire a tarifelor plătite pentru tichetele de rezervare sau suplimentele pentru trenuri intercity, iar locurile care rămân disponibile prin neocuparea compartimentului respectiv se pun la dispoziţie publicului călător imediat după plecarea trenului.


  Articolul 13

  Reduceri din tarifele de călători
  1 13.1. Copiii până la vârsta de 5 ani împliniţi, pentru care nu se cere un loc separat, se transporta gratuit, fără legitimatie de călătorie.
  1 13.2. Copiii până la vârsta de 10 ani împliniţi plătesc 50% din tariful de transport şi din suplimentul de tren, având drept la loc separat. La trenurile cu locuri rezervate ei plătesc şi tariful integral al tichetului.
  2,3 13.3. Calea ferată poate acorda şi alte reduceri, reglementate prin tarife şi aduse la cunoştinţa publicului călător prin publicare, conform art. 4.5.
  13.4. Nici o reducere acordată de calea ferată nu se mai poate aplica legitimatiilor de călătorie care se bucura deja de o reducere din tariful întreg.
  13.5. Călătorii care beneficiază de reduceri trebuie să prezinte, la cererea organului de control, dovada ca pot beneficia de reducerile respective.
  NUT 1 la art. 13.1 şi 13.2
  În cazul trenurilor intercity şi intercity expres se plăteşte tariful integral al suplimentului de tren IC, respectiv ICE. Insotitorii copiilor trebuie să facă dovada vârstei acestora. Dovada vârstei copilului se face prin prezentarea certificatului de naştere.
  NUT 2 la art. 13.3
  2.1. Călătoria în grupuri formate din cel puţin 20 de copii sau elevi, copiii, precum şi personalul didactic, medico-sanitar şi administrativ care însoţeşte grupul în excursii, tabere sau colonii beneficiază de o reducere de 50% din tariful trenurilor de persoane şi al suplimentelor pentru tren accelerat sau pentru tren rapid şi expres, clasa a 2-a.
  2.2. Reducerile de grup se aproba de către şefii agentiilor de voiaj ale caii ferate, precum şi de şefii statiilor, la cererea scrisă a şcolilor şi a gradinitelor de copii, cu avizul secţiilor de învăţământ respective, pentru grupurile prevăzute mai sus. Tarifele se încasează cu bilet de călătorie în grup. Pentru fiecare călător din grup se emite câte un bilet de control, al cărui tarif se încasează cu biletul de călătorie în grup.
  2.3. Turistii organizaţi în grup de cel puţin 35 de persoane vor beneficia de o reducere de 25% din tariful trenurilor de persoane, la orice clasa. Pentru călătoria turistilor în grup se eliberează bilete de călătorie în grup, cu plata. Aceste bilete se emit cu o reducere de 25% din tariful trenurilor de persoane. Biletele pentru călătoria de inapoiere pot fi emise cu plecarea din alta statie decât cea de destinaţie şi pe alta ruta decât cea utilizata la ducere. Reducerea de 25% se acordă, la cererea unităţilor de turism sau a conducătorului de grup, de către şefii statiilor sau ai agentiilor de voiaj ale caii ferate, iar tariful de transport se calculează conform prevederilor de mai sus; în cazul în care pe unele secţiuni călătoria se face cu alte mijloace de transport (auto, fluviale etc.) sau pe jos, tariful se calculează numai pe parcursul efectuat cu trenul. Pentru călătoria cu trenurile de rang superior se încasează integral diferenţele tarifare pentru fiecare membru al grupului.
  NUT 3 la art. 13.3
  Cartea VSD (vineri, sambata, duminica) este o legitimatie de călătorie nominală, care se eliberează de către agenţiile de voiaj ale caii ferate tuturor solicitanţilor pe distanţe cuprinse între 51 şi 300 de kilometri pentru tren de persoane, clasa 1 sau clasa a 2-a, valabilă timp de o luna de zile. Dacă ultima zi de vineri coincide cu ultima zi a perioadei de valabilitate, legitimatia rămâne valabilă şi în ziua de sambata şi duminica a sfarsitului de săptămâna respectiva. Aceasta legitimatie da dreptul la efectuarea, în cursul fiecărui sfârşit de săptămâna (începând cu ora 0,00 a zilei de vineri şi până la ora 24,00 a zilei de duminica) din perioada de valabilitate, a câte unei călătorii dus-întors pe relaţii la alegerea călătorului, cu o reducere din tariful trenurilor de persoane în cuantumul stabilit de către conducerea caii ferate.
  Cartea VSD este valabilă la trenurile de persoane pentru clasa pentru care a fost emisă şi nu este necesară vizarea cărţii înainte de începerea fiecărei călătorii, călătorul având obligaţia de a înscrie pe versoul cărţii data de începere a călătoriei.
  Pentru trenurile de rang superior sau la o clasa superioară aceasta legitimatie de călătorie este valabilă cu achitarea integrală a diferenţelor tarifare.
  Cartea VSD nu da dreptul la întreruperi, la diferenţa de ruta, nefiind valabilă pe alte rute decât cele înscrise pe legitimatie.
  Pentru fiecare sfârşit de săptămâna din perioada de valabilitate călătorul alege câte un traseu.
  Reducerile de care beneficiază călătorii care călătoresc în baza cărţii VSD sunt stabilite de conducerea caii ferate şi sunt publicate.


  Articolul 14

  Dreptul la transport
  14.1. Călătorul trebuie să posede o legitimatie de călătorie valabilă la data, trenul, clasa şi serviciul utilizat, obţinută conform reglementărilor caii ferate. Celor care contravin acestei prevederi calea ferată nu le recunoaşte nici un drept, de nici o natura, şi nu răspunde de nici o dăuna pe care, eventual, aceştia ar suferi-o.
  14.2. Călătorul este obligat sa păstreze legitimatia de călătorie asupra sa în tot timpul călătoriei şi sa o prezinte pentru verificare, la cerere, personalului de tren sau agentului caii ferate împuternicit în acest scop.
  14.3. Legitimatiile de călătorie care prezintă modificări necertificate de calea ferată nu sunt valabile şi sunt retrase de către agenţii caii ferate.
  1 14.4. Călătorul care nu prezintă în tren o legitimatie de călătorie valabilă este obligat sa plătească tariful de taxare în tren. În cazul în care călătorul refuza plata tarifului de taxare în tren, el este contravenient şi tratat potrivit legii.
  14.5. Călătorii contravenienti care nu pot fi legitimati pentru întocmirea procesului-verbal de contravenţie sunt predati Corpului gardienilor feroviari sau organelor de poliţie, pentru identificare.
  2 14.6. Verificarea legitimatiilor de călătorie în tren, în timpul stationarii în staţii, se reglementează prin Normele uniforme privind transporturile.
  NUT 1 la art. 14.4.
  Tariful biletelor cu tarifare în tren (tariful din tren) este stabilit pe zone kilometrice, superior tarifului de la casa de bilete (tariful de casa). În cazul refuzului achitării tarifului din tren, călătorului contravenient i se întocmeşte proces-verbal de contravenţie. În procesul-verbal se menţionează atât tariful din tren, cat şi un tarif suplimentar, stabilit de calea ferată. Acestea se pot achită ulterior la orice casa de bilete de la staţiile caii ferate. Dacă aceste tarife sunt achitate în termen de 48 de ore de la data contravenţiei, contravenientul trebuie să plătească tariful din tren şi jumătate din tariful suplimentar. În cazul în care acest termen este depăşit, contravenientul trebuie să plătească tariful din tren şi tariful suplimentar.
  NUT 2 la 14.6
  Calea ferată poate dispune, în anumite cazuri, verificarea legitimatiilor de călătorie pe durata stationarii trenului în staţii, şi anume:
  2.1. în staţiile de îndrumare a trenurilor, pentru a preveni urcarea în tren a călătorilor în neregula, în cazul când se constata în mod repetat acest lucru;
  2.2. în staţiile din parcurs, în cadrul acţiunilor special organizate pentru depistarea şi tratarea legală a călătorilor frauduloşi şi a practicilor ilegale ale personalului de tren;
  2.3. în staţiile finale sau în parcurs, în scopul ridicării unor legitimatii de călătorie.
  Călătorul este obligat sa predea legitimatia de călătorie agentului caii ferate. În anumite situaţii, la solicitarea călătorului, i se va înlocui legitimatia ridicată cu alta, eliberata pe loc, potrivit reglementărilor căilor ferate.


  Articolul 15

  Întreruperea călătoriei
  1 15.1. Legitimatia de călătorie da dreptul, de regula, la o singura întrerupere a călătoriei de maximum 24 de ore de la plecarea trenului cu care a sosit călătorul sau de la plecarea primului tren de legătură de acelaşi rang. Excepţiile sunt prevăzute în normele uniforme.
  2 15.2. Condiţiile în care se acordă întreruperea călătoriei sunt reglementate prin normele uniforme.
  NUT 1 la art. 15.1
  În cazuri bine întemeiate, călătorul poate cere prelungirea termenului de întrerupere, care se aproba astfel:
  1.1. până la maximum 3 zile, de către şefii statiilor şi ai agentiilor de voiaj ale căilor ferate;
  1.2. până la maximum 5 zile, de şefii compartimentelor comerciale călători, ierarhic superioare subunitatilor menţionate la pct. 1.1;
  1.3. peste 5 zile, de conducerea direcţiei de specialitate a caii ferate.
  Legitimatia de călătorie îşi pierde valabilitatea în cazul în care călătoria întreruptă nu va putea fi continuată cu trenul pentru care a fost vizata.
  Dreptul de a face mai multe întreruperi şi cu o durată mai mare de 24 de ore, fără nici o aprobare, îl au numai acele legitimatii de călătorie pentru care s-a prevăzut în mod expres ca beneficiază de acest drept.
  NUT 2 la art. 15.2
  Nu dau dreptul la întreruperea călătoriei următoarele legitimatii:
  2.1. biletul de călătorie dus-întors;
  2.2. abonamentul săptămânal;
  2.3. abonamentul lunar cu număr limitat de călătorii;
  2.4. biletul cu tarifare în tren, biletul eliberat în tren;
  2.5. biletul de călătorie gratuit în interesul serviciului, emis pentru călătoria în grup;
  2.6. cartea VSD.
  Excepţii privind durata maxima a întreruperii de 24 de ore sunt prevăzute în instrucţiunile de utilizare a legitimatiilor şi sunt tipărite pe acestea.


  Articolul 16

  Reguli pentru călători
  16.1. Călătorii sunt obligaţi să se conformeze Regulamentului.
  16.2. Călătorilor li se interzic următoarele fapte:
  16.2.1. călătoria pe acoperisul vagoanelor, pe scări, pe tampoane, între vagoane şi în alte locuri care nu sunt destinate călătorilor;
  16.2.2. urcarea şi călătoria în trenuri speciale, de marfa, de lucru, în vagoane cu afectare anumită, afişată pe ele, în vagoane de bagaje, de mesagerie, de coletărie, poştale şi în cabina locomotivei;
  16.2.3. fumatul în vagoane, sali de asteptare, holuri, cu excepţia locurilor unde fumatul este permis şi acest lucru este afişat;
  16.2.4. urcarea sau coborârea din vehicule în mişcare, aplecarea în afară sau rezemarea de uşi, respectiv deschiderea uşilor în timpul mersului trenului;
  16.2.5. aruncarea obiectelor pe ferestrele sau pe uşile vagoanelor;
  16.2.6. urcarea sau coborârea obiectelor şi a persoanelor pe ferestrele vagoanelor;
  16.2.7. deteriorarea vagoanelor, clădirilor sau a instalaţiilor prin distrugerea sau sustragerea pieselor sau dotărilor din inventarul acestora;
  16.2.8. neeliberarea locului ocupat în vagon, care nu corespunde cu cel prevăzut în legitimatia de călătorie;
  16.2.9. exercitarea comerţului în trenuri sau în staţii fără autorizaţie eliberata de calea ferată;
  16.2.10. lipirea de afişe în trenuri sau în staţii fără acordul scris al caii ferate;
  16.2.11. traversarea liniilor prin alte locuri decât cele special amenajate pentru călători;
  16.2.12. intrarea sau staţionarea în incinta unităţilor, acolo unde accesul publicului este interzis prin afişe sau pictograme corespunzătoare;
  16.2.13. apelarea la mila călătorilor sau practicarea de jocuri de noroc în trenuri sau în unităţi de cale ferată;
  16.2.14. tulburarea liniştii călătorilor prin producerea de zgomote;
  16.2.15. provocarea de scandal în trenuri sau în incinta unităţilor de cale ferată;
  16.2.16. refuzul călătorilor consumatori de a părăsi vagonul-restaurant după ora de închidere a acestuia;
  16.2.17. actionarea semnalului de alarma sau a franei de mana pentru motive nejustificate de un pericol iminent pentru siguranţa trenului sau a călătorilor;
  16.2.18. murdarirea vehiculelor şi a spaţiilor afectate publicului, inclusiv a celor dintre linii, scrierea sau desenarea neautorizata pe pereţii vagoanelor sau ai clădirilor caii ferate, dezlipirea fără drept a afiselor;
  16.2.19. transportul în vagoanele de călători al obiectelor sau substanţelor inflamabile, explozibile, radioactive, otravitoare şi rau-mirositoare care, potrivit legii şi reglementărilor caii ferate, nu sunt permise la transport;
  16.2.20. prejudicierea intereselor celorlalţi călători, împiedicarea liberei circulatii a publicului în trenuri şi staţii, încălcarea normelor de protecţie a mediului şi contra incendiilor.
  16.3. Călătorilor care contravin prevederilor de mai sus calea ferată nu le recunoaşte nici un drept, de nici o natura, şi nu răspunde de nici o dăuna pe care, eventual, aceştia ar suferi-o.
  1 16.4. Călătorul care, prin faptele sale, a adus prejudicii de orice fel caii ferate este obligat la plata despăgubirilor prevăzute în tarife.
  16.5. Constatarea abaterilor de la regulile de călătorie se face de către agenţii autorizaţi de calea ferată sau de organele de ordine publică şi se sancţionează conform legii.
  NUT 1 la art. 16.5
  Agenţii autorizaţi sunt arătaţi la NUT 1 la art. 101.2


  Articolul 17

  Bagaje de mana
  17.1. Călătorul poate să ia cu el în vagoanele de călători, în mod gratuit, obiecte uşor de purtat (bagaje de mana). Bagajele de mana (valize, pachete şi altele asemenea) trebuie să fie uşor de manipulat, bine ambalate, astfel încât sa nu fie posibila scurgerea conţinutului, avarierea sau murdarirea vagoanelor ori incomodarea celorlalţi călători.
  1 17.2. Fiecare călător dispune, pentru bagajele sale de mana, doar de spaţiul situat deasupra locului pe care îl ocupa sau de un spaţiu echivalent în boxa pentru bagaje a vagoanelor. Masa totală a bagajelor de mana admisă pentru fiecare loc ocupat este de 30 de kg.
  17.3. În vagoanele de călători nu pot fi introduse ca bagaje:
  17.3.1. materiile şi obiectele excluse de la transportul de bagaje;
  17.3.2. obiectele de natura sa stânjenească ori sa incomodeze călătorii, sa cauzeze o paguba călătorilor sau caii ferate;
  17.3.3. obiectele interzise prin actele normative ale autorităţilor administrative;
  17.3.4. vietatile, potrivit art. 18.
  2 17.4. Calea ferată are dreptul să se asigure, în prezenta călătorului, de natura obiectelor introduse în vagoanele de călători şi în statie. Dacă nu este posibil să se identifice persoana care a luat cu ea obiectele supuse verificării, calea ferată efectuează verificarea în prezenta Corpului gardienilor feroviari sau a organelor de poliţie.
  17.5. Supravegherea obiectelor pe care călătorul le ia cu el în vagon revine acestuia.
  17.6. Călătorul este răspunzător de orice paguba cauzată de obiectele şi de vietatile pe care le ia cu el în vagon.
  17.7. Aceste dispoziţii nu influenţează răspunderea pe care o poate avea calea ferată, potrivit art. 34.
  3 17.8. Bagajele de mana care depăşesc limitele de mai sus se predau ca bagaje înregistrate la vagonul de bagaje sau la magazia statiei de plecare.
  NUT 1 la art. 17.2
  La trenurile de călători şi automotoare de persoane călătorul poate lua cu el în vagon, fără plata, colete conţinând orice obiecte sau mărfuri, admise la transport, câte incap în locul special amenajat, deasupra locului pe care îl ocupa, iar masa totală a acestora sa nu depăşească 30 de kg.
  Coletele trebuie să fie astfel ambalate încât sa nu producă daune călătorilor ori sa nu avarieze inventarul vagonului sau celelalte colete.
  În vagoanele de clasa a 2-a călătorul poate să îşi ia, în plus, şi o pereche de schiuri, dacă nu-i incomodeaza pe ceilalţi călători; în caz contrar, acestea se predau la vagonul de bagaje, achitandu-se tariful de bagaje conform tarifului.
  La trenurile rapide, compuse din automotoare, se pot lua în vagonul-clasa numai valize mici de mana. Geamantanele, cel mult câte unul de fiecare călător, având masa de maximum 30 de kg, şi o pereche de schiuri se predau la cabina de bagaje a automotorului respectiv, platindu-se tariful tichetului special.
  Coletele găsite în vagoanele de călători care depăşesc limitele bagajelor de mana sau cele în plus faţă de cele arătate mai sus se tratează conform art. 17.8 RT.
  NUT 2 la art. 17.4
  Lucrătorii de peron sau de statie sunt obligaţi sa nu transporte, de la vehicule la trenuri şi invers, colete ce ar depăşi limitele admise pentru bagajele de mana. În caz de banuiala, agenţii caii ferate au dreptul sa examineze obiectele pe care călătorii le iau în vagoane. Când verificarea se executa cu desfacerea coletelor (a obiectelor) pe care călătorul le ia în vagon, se va întocmi un proces-verbal care va fi semnat atât de agentul caii ferate, cat şi de călător, precum şi de doi martori din afară caii ferate sau în prezenta organelor de poliţie ori a Corpului de gardieni feroviari.
  NUT 3 la art. 17.8
  Persoanele găsite la intrare în staţii cu colete peste limitele de masa sau volum admise, cu colete necorespunzător ambalate şi în alte cazuri, când obiectele nu îndeplinesc condiţiile bagajelor de mana, vor fi indrumate la magaziile de bagaje înregistrate sau la mesagerii, pentru a preda coletele cu documente de transport corespunzătoare.
  În staţiile în care accesul la peroane se face numai prin anumite locuri supravegheate de agenţi ai caii ferate, aceştia nu vor permite accesul la peroane al călătorilor care au asupra lor colete ce ar depăşi limitele de volum sau de masa în vagoanele de călători.


  Articolul 18

  Transportul vietatilor în vagoanele de călători
  18.1. Animalele, păsările, reptilele, pestii, insectele vii nu se pot lua în vagoanele de călători.
  1 18.2. Excepţiile de la art. 18.1 sunt prevăzute prin normele uniforme.
  18.3. Călătorul răspunde de prejudiciile produse de vietatile luate cu el în vagon. Aceasta dispoziţie nu influenţează răspunderea pe care o poate avea calea ferată potrivit art. 34.
  NUT 1 la art. 18.2
  1.1. Cainii, alte animale mici şi păsările, predate la transport ca bagaje înregistrate în custi şi însoţite de persoane care călătoresc cu acelaşi tren, se transporta în vagonul de bagaje, cu aplicarea tarifului de bagaje, luându-se de baza masa rezultată la cantarire şi eliberandu-se recipisa de bagaje. Manipularea custilor se face de calea ferată.
  1.2. Calea ferată nu păstrează cainii a căror eliberare nu se cere imediat după sosirea trenului.
  1.3. Dacă vagonul de bagaje al trenului respectiv nu are compartiment special pentru caini sau dacă acest compartiment este complet ocupat, astfel că nu se mai poate introduce nici un caine, călătorul nu poate pretinde sa i se permită luarea cainilor în vagonul-clasa.
  1.4. Cainii obisnuiti, predati de călători în custi solid construite, se primesc la transport în vagonul de bagaje al trenurilor de călători, în condiţiile generale şi cu tarifele fixate pentru coletele de bagaje, eliberandu-se recipisa de bagaje. Manipularea custilor se face de calea ferată. Cusca nu trebuie să lase posibilitatea cainelui de a rani personalul caii ferate cu ocazia încărcării şi descărcării; în caz contrar, se va pretinde sa poarte botnita.
  1.5. Cainii, pisicile şi animalele mici, purtate pe brate, precum şi păsările mici în colivii se pot transporta în vagoanele-clasa, fără plata, dacă nici un călător nu protesteaza. În caz de obiecţii ridicate de călători, hotărăşte conductorul sau organul de control care, în cazuri bine justificate, poate interzice călătoria cu aceste animale.
  1.6. Fiecare vânător, echipat de vânătoare, are dreptul sa ia cu sine în vagoane de clasa a 2-a cel mult doi caini de vânătoare. Pentru fiecare caine se plăteşte tariful unei jumătăţi de bilet clasa a 2-a tren de persoane, emitandu-se recipisa de bagaje. La trenurile de călători, în compartimentele de clasa 1 şi clasa a 2-a rezervate de călători, se pot lua mai mulţi caini de vânătoare, dintre care unul de fiecare vânător se transporta gratuit, restul cu plata, cum s-a arătat mai sus.
  1.7. Transportul pe calea ferată al cainilor de rasa însoţiţi, pentru participarea la concursuri şi expoziţii chinologice organizate în ţara, se efectuează în condiţii similare cu transportul cainilor de vânătoare.
  1.8. Admiterea la transport a cainilor de rasa în vagoanele de clasa a 2-a se va face numai pentru cei prevăzuţi cu botnita şi numai pentru participarea la expoziţii, cu acordul celorlalţi călători din compartiment şi cu condiţia prezentării în tren de către posesorii acestora, în afară recipisei de bagaje, a legitimatiei de membru al Asociaţiei Chinologice şi a adeverintei de participare la expozitia respectiva, emise de asociaţia sau de filiala chinologica teritorială.
  1.9. În trenurile automotoare rapide nu se transporta caini.
  1.10. Cainii organelor de poliţie sau ai granicerilor, condusi de organele respective, câte unul de fiecare, dacă sunt înscrişi în ordinul de serviciu al conducătorilor, se transporta gratuit în vagoanele de clasa a 2-a.


  Articolul 19

  Avarierea şi murdarirea vagoanelor sau a instalaţiilor
  1 Călătorul este obligat sa despăgubească calea ferată pentru daunele cauzate prin avarierea sau murdarirea vagoanelor ori a instalaţiilor, conform reglementărilor în vigoare.
  NUT 1 la art. 19
  Persoanele care murdaresc clădirile, peroanele sau instalaţiile din gări ori vagoane sau care utilizează closetele vagoanelor în timpul opririi trenurilor în staţii sunt supuse la plata unor tarife care reprezintă despăgubirea respectiva şi se încasează cu chitanţa "diverse încasări".


  Articolul 20

  Alte forme de contractare a transporturilor de călători
  1-3 20.1. Calea ferată poate să ofere publicului vagoane şi trenuri special comandate, altele decât cele publicate în mersul trenurilor, în condiţiile prevăzute în normele uniforme.
  4 20.2. Calea ferată poate face servicii de transport integrate şi cu alte mijloace de transport.
  NUT 1 la art. 20.1
  Condiţiile privind comandarea vagoanelor diferă după felul vagoanelor şi modul lor de exploatare.
  1.1. Dacă posibilităţile de exploatare şi disponibilităţile de material rulant permit, la cerere, se pot pune la dispoziţie vagoane de orice fel pentru transportul călătorilor în grup.
  Vagoanele special comandate se ataşează la trenurile de călători în circulaţie, în limita tonajului admis.
  În cerere se vor indica numărul călătorilor de transportat, felul vagoanelor, statia de pornire, de destinaţie şi de întrerupere, modul cum se vor achită tarifele de transport, datele şi trenurile la care se cere atasarea de vagoane.
  Comandarea vagoanelor se poate face cu cel mult 30 de zile şi cu cel puţin 10 zile înainte de plecare, prin cerere scrisă, care se poate depune la şeful agenţiei de voiaj sau la şeful statiei de pornire ori la compartimentele corespunzătoare, ierarhic superioare.
  1.2. Pentru vagoanele de dormit şi cuseta special comandata cererea trebuie să fie adresată unei societăţi comerciale prestatoare de servicii cu vagoane restaurant şi de dormit.
  1.3. În cazul în care cererea pentru vagoane special comandate se depune sub termenul minim (10 zile), se va percepe tariful de urgenta pentru fiecare vagon în parte.
  1.4. Pentru vagoanele special comandate într-o statie care nu dispune de vagoane şi care trebuie să fie dirijate din alte staţii, cel care comanda vagoanele trebuie să plătească tariful pentru parcursul gol al acestor vagoane.
  Tariful pentru parcursul gol se calculează şi se încasează pentru întregul parcurs gol efectuat de la statia de domiciliu până la statia de pornire şi de la statia de debarcare până la statia de domiciliu. Tariful pentru parcursul gol se încasează cu biletul de călătorie în grup cu care s-au încasat tarifele de transport. Eventualele parcursuri goale, efectuate în plus faţă de cele calculate iniţial, se încasează ulterior cu un alt bilet de călătorie în grup.
  1.5. Renunţarea la vagonul comandat trebuie anunţată statiei de îndrumare astfel:
  1.5.1. cu cel puţin 48 de ore înainte de plecare, în cazul vagoanelor-clasa şi al vagoanelor de marfa;
  1.5.2. cu cel puţin 3 zile înainte de plecare, în cazul vagoanelor-salon, de dormit, cuseta, restaurant şi de bagaje.
  În cazul în care renunţarea se anunta în termene mai scurte decât cele menţionate mai sus, se plăteşte tariful de renunţare, după felul vagonului. În cazul în care înainte de renunţare s-au efectuat dirijari de vagoane goale, tariful pentru parcursul gol se plăteşte separat de tariful de renunţare.
  1.6. Plata tarifelor de transport şi accesorii pentru vagoanele special comandate se face din timp, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de plecarea trenului la care se ataşează, iar confirmarea acestor taxe se va transmite tuturor unităţilor interesate.
  1.7. Înainte de punerea la dispoziţie a vagoanelor special comandate, solicitantul va semna un contract-angajament, prin care se obliga sa despăgubească calea ferată pentru eventualele daune cauzate de avarierea sau murdarirea vagoanelor ori a instalaţiilor, produse din vina acestuia.
  1.8. După efectuarea călătoriei, şeful de statie şi agentul de specialitate vagoane vor lua în primire vagoanele, verificand starea acestora. Eventualele stricăciuni şi valoarea acestora se vor trece într-un proces-verbal semnat atât de către beneficiar, cat şi de personalul caii ferate. În cazul în care beneficiarul refuza să semneze procesul-verbal, se va solicita prezenta Poliţiei Transporturi Feroviare sau a specialistului autorizat ori a 2 martori străini de calea ferată, care vor semna procesul-verbal.
  NUT 2 la art. 20.1
  Comandarea trenurilor speciale se face astfel:
  2.1. Dacă situaţia circulaţiei şi disponibilităţile de material rulant permit, pentru grupurile mari de călători, care nu pot fi satisfacute prin vagoane special comandate, ataşate la trenurile în circulaţie, la cerere, calea ferată poate aproba punerea la dispoziţie de trenuri speciale sau automotoare. Comandarea şi aprobarea trenurilor speciale se fac în aceleaşi condiţii ca şi pentru vagoanele special comandate.
  2.2. Dacă trenul special se comanda într-o statie care nu dispune de vagoane şi de locomotive, acestea trebuind să fie dirijate din alte staţii, se va incasa şi tariful pentru parcursul gol, pentru fiecare vagon în parte. Pentru locomotiva izolata adusă pentru a remorca trenul special se încasează, pentru parcursul gol, tariful pentru locomotiva pe distanta de la statia de domiciliu până la statia de pornire a trenului special şi înapoi.
  2.3. Dacă garnitura completa a trenului special comandata este transportată în stare goala de la o statie la statia de pornire, se încasează tariful pentru parcursul gol pentru distanta dus-întors, astfel:
  2.3.1. pentru locomotive (locomotiva izolata);
  2.3.2. pentru vagoanele din compunerea trenului.
  2.4. Tariful pentru parcursul gol al vagoanelor se calculează asa cum se arata la vagoane special comandate, ţinându-se seama de toate cursele care se fac în stare goala. Tariful pentru parcursul gol al locomotivei se încasează pe acelaşi bilet de călătorie cu care se încasează tarifele de transport, menţionându-se separat în bilet tarifele pentru eventuale parcursuri izolate ale acesteia sau ale automotoarelor izolate, produse până la înapoierea vehiculelor la domiciliu.
  2.5. Tarifele de urgentare şi tarifele de renunţare se determina şi se percep pentru fiecare urgentare sau renunţare, în cazul fiecărui vagon în parte.
  2.6. Plata tarifelor de transport şi accesorii se face în aceleaşi condiţii ca şi pentru vagoanele special comandate.
  2.7. La punerea la dispoziţie a trenului special comandat şi la acoperirea eventualelor pagube provocate din vina beneficiarului se aplică şi prevederile tarifare.
  NUT 3 la art. 20.1
  Calea ferată poate transporta cu anumite trenuri de călători cu vagoane specializate autoturisme înmatriculate, în buna stare tehnica. Fiecare autoturism trebuie să fie însoţit de minimum o persoană, posesoare a permisului de conducere.
  Nu se primesc la transport autoturisme care tracteaza remorci sau rulote, precum şi autoturisme echipate cu portbagaje deasupra masinii.
  NUT 4 la art. 20.2
  Calea ferată efectuează servicii de transport rutier cu mijloace auto şi naval cu nave feribot.


  Capitolul 2 Transportul bagajelor înregistrate


  Articolul 21

  Transportul bagajelor înregistrate. Trenurile care transporta bagaje
  21.1. Calea ferată efectuează orice transport de bagaje, cu condiţia ca:
  21.1.1. bagajele sa apartina unui călător care poseda legitimatie de călătorie şi care solicită deplasarea acestora până la destinaţia prevăzută în legitimatie;
  21.1.2. bagajele sa îndeplinească prevederile cuprinse în Regulament şi în tarif;
  21.1.3. transportul să fie posibil cu personalul şi cu mijloacele de transport prevăzute în mersul trenurilor;
  21.1.4. transportul sa nu fie împiedicat de împrejurări pe care calea ferată nu le poate evita şi a căror inlaturare nu depinde de ea.
  21.2. Calea ferată transporta bagaje înregistrate numai cu trenurile de călători prevăzute cu vagoane de bagaje. Aceste trenuri sunt publicate în mersul trenurilor.
  1, 2 21.3. Asigurarea şi interesul la eliberare a bagajelor înregistrate sunt reglementate prin normele uniforme.
  NUT 1 la art. 21.3
  Orice transport de bagaje înregistrate poate face obiectul unei declarari a interesului la eliberare, care se face pe recipisa de bagaje. Tariful pentru interesul la eliberare este prevăzut în tariful caii ferate.
  NUT 2 la art. 21.3
  În cazul în care bagajele înregistrate, la care s-a declarat interesul la eliberare, sunt întârziate din vina caii ferate şi rezultă o dăuna din aceasta cauza şi nu datorită avarierii sau pierderii, totale ori parţiale, care se tratează conform art. 85, în statia de destinaţie posesorul recipisei de bagaje poate solicita caii ferate drept despăgubire:
  2.1. pentru întârzierea la eliberare, suma calculată procentual din tariful de transport, care este în funcţie de valoarea declarata şi de mărimea întârzierii la eliberare;
  2.2. pentru daunele care au rezultat din cauza întârzierii:
  2.2.1. o sumă care se poate ridica până la valoarea tarifului încasat pentru interesul declarat, în cazul în care valoarea declarata este până la valoarea mărfii;
  2.2.2. o sumă care se poate ridica până la valoarea tarifului de transport şi a tarifului pentru interesul la eliberare, în cazul în care valoarea declarata este mai mare decât valoarea mărfii.
  La calculul despăgubirilor, conform prevederilor de mai sus, se va avea în vedere ca maximul despăgubirii acordate poate fi, după caz, valoarea tarifului încasat pentru interesul la eliberare şi/sau a tarifului de transport.
  Modul de calcul al despăgubirilor faţă de tariful de transport şi cel privind interesul la eliberare se va prevedea în tarif.


  Articolul 22

  Obiecte admise la transport cu trenurile de călători
  1-3 22.1. Bagajele înregistrate admise la transport sunt obiecte destinate scopurilor călătoriei, conţinute în cufere, geamantane, panere, valize, saci de voiaj, cutii sau în alte ambalaje de acest fel, precum şi aceste ambalaje.
  22.2. În cazul în care servesc pentru uzul călătorului, sunt admise la transport:
  22.2.1. fotolii portative sau pe roti pentru bolnavi;
  22.2.2. carucioare pentru copii;
  22.2.3. instrumente muzicale în cutii sau în huse;
  22.2.4. materiale pentru reprezentatiile artiştilor, cu condiţia ca impachetarea, volumul şi masa acestora să permită ridicarea şi aşezarea cu usurinta în vagonul de bagaje;
  22.2.5. instrumente de inginerie până la 4 metri lungime şi unelte de lucru manual;
  22.2.6. biciclete şi motorete cu un loc, cu condiţia ca accesoriile lor să fie demontate şi rezervorul de benzina să aibă robinet de golire şi să fie complet gol;
  22.2.7. saniute, schiuri, vele şi alte materiale sportive, care pot fi transportate ca bagaje;
  22.2.8. cufere cu esantioane, animale sau păsări închise în custi sau în colivii, care prezintă garanţii privind soliditatea şi nu constituie un pericol pentru personalul de serviciu, precum şi alte obiecte care nu servesc pentru uzul personal al călătorului, prevăzute în Normele uniforme privind transporturile.
  NUT 1 la art. 22.1
  Bagajele înregistrate sunt cele care se predau la magazia de bagaje pentru întocmirea documentelor de transport în vederea transportului.
  Bagajele înregistrate se expediază cu acelaşi tren cu care se transporta şi călătorul. În cazul în care la trenul respectiv nu este organizat transportul bagajelor înregistrate, acestea se vor expedia cu primul tren la care este organizat transportul bagajelor.
  NUT 2 la art. 22.1
  Pentru bagajele care se predau în tren la vagoanele de bagaje se întocmesc formalităţile pentru coletele cu plata ulterioară. Tarifarea coletelor cu plata ulterioară se face conform tarifului.
  NUT 3 la art. 22.1
  Expeditorii sunt obligaţi să se informeze la personalul primitor al statiei despre condiţiile care trebuie îndeplinite de coletele pe care doresc să le transporte cu trenurile de călători, din punct de vedere al conţinutului lor, al trenurilor cu care se pot transporta şi al documentelor de transport.


  Articolul 23

  Obiecte excluse de la transport ca bagaje
  Sunt excluse de la transport:
  1 23.1. obiectele care sunt excluse sau condiţional admise, în lipsa condiţiilor impuse la transport pe calea ferată prin normele tehnice interne sau internaţionale;
  23.2. obiectele al căror transport este interzis prin dispoziţii de ordin sanitar, veterinar, fitosanitar, fiscal, vamal şi administrativ sau prin restrictii de trafic ale caii ferate.
  NUT 1 la art. 23.1
  Nu sunt admise la transport cu trenurile de călători:
  1.1. Obiectele care sunt excluse sau condiţional admise la transporturile de marfa, prevăzute la art. 55 şi 56 din Regulamentul de transport, cu următoarele excepţii:
  1.1.1. acumulatoarele pentru telefoane selective şi acumulatoarele de radio, încărcate cu lichid cu masa minima de 10 kg, bine închise şi ambalate;
  1.1.2. filmele de cinema, ambalate în recipiente de lemn sau din metal bine închise sau în cutii de carton rezistent;
  1.1.3. filmele de fotografiat în ambalajul uzual (pachete sau bobine introduse în cutii de carton rezistent);
  1.1.4. chibriturile ambalate în lăzi de lemn.
  1.2. Expeditiile de bagaje formate din mai mult de 3 colete a 30 kg fiecare, având dimensiunile coletelor în metri până la 1,0 x 0,6 x 0,3.


  Articolul 24

  Înregistrarea şi transportul bagajelor
  1, 2 24.1. Înregistrarea şi expedierea bagajelor se fac pentru primul tren care transporta bagaje numai dacă au fost predate cu cel puţin 15 minute înainte de plecare.
  3 24.2. Înregistrarea bagajelor se face la cererea călătorului, în baza legitimatiei de călătorie valabilă cel puţin până la destinaţia bagajelor şi pe itinerarul prevăzut în legitimatie. Calea ferată nu răspunde de indicarea eronată a parcursului pentru expediţia de bagaje.
  24.3. Tariful de transport al bagajelor trebuie să fie plătit la înregistrare.
  NUT 1 la art. 24.1
  Bagajele şi cainii în custi trebuie predate la rampa magaziei de bagaje sau, în lipsa ei, la cantarul de bagaje.
  NUT 2 la art. 24.1
  Se predau la magazia de bagaje a statiei, contra recipisei de bagaje:
  2.1. coletele care prin volumul lor depăşesc spaţiul de deasupra sau de dedesubtul locului;
  2.2. maximum 3 colete a 30 kg fiecare, având dimensiunile în metri: 1,0 x 0,6 x 0,3;
  2.3. coletele în plus, peste un geamantan, care este admis la trenurile automotoare rapide;
  2.4. orice alte colete conţinând obiecte pentru fiecare călător, necesare călătorului cu ocazia călătoriei, pe care nu poate sau nu doreşte să le ia în vagonul-clasa.
  Aceste colete se transporta în vagoanele de bagaje ale trenurilor de călători, cu plata tarifului.
  NUT 3 la art. 24.2
  Predarea bagajelor pentru transport se poate face şi direct la vagonul de bagaje, intocmindu-se cupon cu plata ulterioară pe baza actului de identitate şi a legitimatiei de călătorie. La fel se procedează şi în cazul bagajelor de mana care depăşesc limitele de volum sau de masa, admise la transport cu vagoanele-clasa, depistate în tren.


  Articolul 25

  Recipisa de bagaje
  1, 2 25.1. La înregistrarea bagajelor se eliberează călătorului o recipisa de bagaje.
  1, 2 25.2. Recipisa trebuie să cuprindă menţiunile prevăzute în normele uniforme privind transporturile.
  NUT 1 la art. 25.1 şi 25.2
  Înscrisul doveditor al contractului de transport pentru bagaje şi caini este recipisa de bagaje. Aceasta se întocmeşte de agentul caii ferate, prin calchiere cu indigo, în patru exemplare, cu următoarele date:
  1.1. statia de expediţie;
  1.2. statia de destinaţie;
  1.3. numărul trenului;
  1.4. data;
  1.5. câtimea coletelor;
  1.6. masa pe fiecare colet, masa totală;
  1.7. numărul cainilor;
  1.8. valoarea declarata a bagajului înregistrat;
  1.9. tarife percepute pentru transportul bagajelor înregistrate;
  1.10. tarif perceput pentru declararea interesului la eliberare;
  1.11. semnatura agentului caii ferate.
  Datele cerute de formular sunt completate potrivit declaraţiei călătorului şi notei de cantar, întocmită de agentul caii ferate.
  După completare, formularul "Recipisa de bagaje" se înmânează călătorului, care este obligat sa verifice dacă cele înscrise în recipisa corespund declaraţiei sale.
  Orice neconcordanta se reclama pe loc, casierul fiind obligat sa completeze ori sa întocmească alta recipisa, după caz.
  Contractul de transport se considera încheiat după luarea în primire a bagajului de către calea ferată şi după stampilarea recipisei de bagaje şi înmânarea acesteia călătorului.
  NUT 2 la art. 25.1 şi 25.2
  Pentru coletele predate direct de călător la vagonul de bagaje al trenurilor de călători sau aduse din vagoanele-clasa la vagonul de bagaje al trenului respectiv, documentul de transport este "Cuponul de bagaje cu plata ulterioară", care are funcţia de recipisa de bagaje sau scrisoare de trasura de mesagerie, după caz, după cum transportul este de bagaje înregistrate sau mesagerie. Cuponul de bagaje cu plata ulterioară se întocmeşte de personalul de tren sau de conductorul de bagaje, iar dovada încheierii contractului de transport o constituie adeverinta cuponului cu plata ulterioară, care se înmânează expeditorului şi pe baza căreia, după achitarea tarifelor în statia de destinaţie, i se eliberează coletele. Cuponul de bagaje cu plata ulterioară se completează, prin calchiere cu indigo, în patru exemplare, cu următoarele date:
  2.1. statia de urcare;
  2.2. statia de coborare;
  2.3. numărul trenului;
  2.4. data;
  2.5. câtimea coletelor;
  2.6. tarifele încasate în statia de destinaţie;
  2.7. seria şi numărul buletinului de identitate;
  2.8. semnatura agenţilor caii ferate.
  Datele sunt completate potrivit declaraţiilor călătorului, care trebuie să prezinte, obligatoriu, buletinul de identitate, precum şi potrivit datelor stabilite de personalul de tren sau de conductorul de bagaje.


  Articolul 26

  Starea de prezentare, ambalajul şi marcarea bagajelor
  1 26.1. Bagajele având o stare şi un mod de prezentare sau de ambalare necorespunzătoare ori care prezintă semne evidente de avarii pot fi refuzate de calea ferată. Dacă le accepta la transport, calea ferată face o menţiune corespunzătoare pe recipisa de bagaje. Acceptarea de către călător a recipisei de bagaje cu o astfel de menţiune este considerată ca o dovadă ca exactitatea acestei menţiuni a fost recunoscută de călător.
  26.2. Bagajele trebuie să poarte etichete conţinând numele şi adresa expeditorului şi ale destinatarului, precum şi statia de destinaţie, amplasate într-un loc vizibil, bine fixate, scrise fără a se putea şterge, clar, nepermitand nici o confuzie.
  26.3. Inscripţiile vechi trebuie să fie inlaturate de călător. Dacă acest serviciu se face de calea ferată, călătorul va plati tariful aferent.
  2 26.4. Calea ferată poate refuza bagajele care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 26.2 şi 26.3.
  NUT 1 la art. 26.1
  Se primesc la transport, ca expeditii de bagaje înregistrate, maximum 3 colete a 30 kg fiecare, cu dimensiunile în metri: 1,0 x 0,6 x 0,3.
  Pentru a putea fi primite la transport cu trenurile de călători, coletele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  1.1. Privind ambalajul
  Sa fie impachetate în asa fel încât să se păstreze în stare intactă până la destinaţie, respectând condiţiile de transport, să se asigure integritatea conţinutului, sa nu fie posibila avarierea altor transporturi sau sustragerea din conţinutul coletului fără violarea ambalajului. Coletele cu ambalaj insuficient sau defectuos, care nu respecta condiţiile de ambalare arătate mai sus, se refuza la transport.
  1.2. Privind etichetarea
  Sa aibă înscrise datele sau aplicată durabil eticheta de către expeditor, conţinând numele şi adresa sa exactă şi statia de expediţie, numele şi adresa exactă ale destinatarului şi statia de destinaţie. O asemenea eticheta se introduce şi în interiorul coletului. Pe coletele de bagaje se pot indica numai statia de expediţie, numele şi adresa expeditorului şi statia de destinaţie. Expeditorul este obligat sa înlăture de pe colete etichetele vechi. Coletele neetichetate corespunzător sau de pe care nu se indeparteaza etichetele vechi se refuza la transport.
  1.3. Privind masa coletului
  Se primesc la transport în orice statie deschisă pentru traficul de bagaje transporturi destinate pentru orice statie, coletele având fiecare masa până la 30 kg.
  Se admite o toleranta în plus de 10% . Calea ferată poate modifica oricând limitele de masa ale coletelor care se primesc la expediere, în raport cu condiţiile de exploatare.
  1.4. Privind francarea obligatorie
  Coletele cu bagaje înregistrate, coletele cu ziare şi cainii se primesc la transport numai dacă tarifele se plătesc la statia de expediţie. Fac excepţie coletele predate cu plata ulterioară, care se tratează conform NUT 2 la art. 25 RT.
  1.5. Privind cantarirea
  Coletele cu bagaje înregistrate se cantaresc la predare, în mod obligatoriu şi gratuit, în prezenta călătorului sau a expeditorului. Coletele cu ziare până la 10 kg şi cele cu cărţi şi reviste până la 10 kg nu se cantaresc, luându-se în considerare masa indicată de expeditor. Se pot face totuşi cantariri de proba, în cazul în care se banuieste o declarare falsa a masei coletului. De asemenea, nu se cantaresc obiectele de mai jos, predate ca bagaje neambalate, luându-se de baza la stabilirea tarifelor masele fixate, după cum urmează:
  - biciclete cu o sa 20 kg, cu motor 30 kg;
  - biciclete cu doua sei 30 kg, cu motor 40 kg;
  - triciclete cu o sa 40 kg, cu motor 50 kg;
  - triciclete cu doua sei 50 kg, cu motor 60 kg;
  - motociclete cu sau fără atas 150 kg.
  În cazul predării la transport a unor bagaje sau când expeditorul o cere, cantarirea se face în mod obligatoriu, iar tariful se aplică la masa reală rotunjita, conform normelor generale.
  NUT 2 la art. 26.4
  Retragerea de la transport
  Dacă se cere în scris retragerea bagajelor de la transport după înscrierea transporturilor în registrul de cantar, se încasează tariful de retragere. Tariful de retragere nu se plăteşte:
  2.1. pentru bagajele retrase, când călătorul renunţa la călătorie din lipsa de loc la trenul şi la clasa pentru care poseda legitimatia de călătorie;
  2.2. pentru bagajele retrase, când trenul pentru care călătorul poseda legitimatia de călătorie s-a anulat.


  Articolul 27

  Răspunderea călătorului. Verificarea. Tarif suplimentar
  27.1. Călătorul este răspunzător de toate consecinţele nerespectării prevederilor art. 22, 23 şi 26.
  27.2. Calea ferată are dreptul, în caz de indicii de încălcare a prevederilor legale, sa verifice dacă conţinutul bagajelor corespunde normelor. Călătorul trebuie să fie invitat sa asiste la verificare. Dacă acesta nu se prezintă sau dacă nu poate fi găsit, verificarea trebuie să fie facuta în prezenta gardienilor feroviari ori a organelor de poliţie sau a 2 martori străini de calea ferată.
  1-7 27.3. Dacă se constata o încălcare a condiţiilor legale de transport, călătorul trebuie să plătească cheltuielile ocazionate de verificare şi/sau tariful aferent. În cazul încălcării art. 22 şi/sau 23, precum şi pentru falsa declarare de conţinut sau de masa, calea ferată percepe tariful suplimentar, inclusiv plata diferenţei dintre tariful de transport şi despăgubirea pentru eventualele prejudicii.
  NUT 1 la art. 27.3
  Depăşirea limitelor de masa şi de volum
  Coletele găsite asupra călătorilor în vagoanele-clasa, care întrec limitele de masa sau de volum, prevăzute pentru bagaje de mana la art. 17 din RT, trebuie duse de călător la vagonul de bagaje, intocmindu-se cupon cu plata ulterioară, urmând ca plata transportului să se facă în statia de destinaţie.
  În cazul în care călătorul refuza să îşi ducă coletele la vagonul de bagaje sau dacă trenul nu are vagon de bagaje, personalul de tren întocmeşte un proces-verbal de constatare a contravenţiei, indicând tarifele de transport la masa aproximativă a transportului şi tariful suplimentar.
  În cazul în care călătorul se prezintă imediat după sosirea trenului la magazia statiei de destinaţie cu coletele indicate în procesul-verbal, coletele se cantaresc şi se aplică tarifele, astfel cum s-a arătat mai sus, incasandu-se tariful şi tariful suplimentar, cu recipisa de bagaje şi jumătate din minimul amenzii legale. În caz contrar, procesul-verbal se tratează potrivit legii.
  NUT 2 la art. 27.3
  Vietati care nu îndeplinesc condiţiile fixate de tarif În cazul în care călătorii refuza să îşi ducă vietatile la vagonul de bagaje sau dacă cusca pentru caini este complet ocupată, conductorii de bilete întocmesc un proces-verbal de constatare a contravenţiei, inscriind tarifele şi amenda, astfel cum s-a arătat mai sus.
  Tarifele şi tarifele suplimentare se încasează în statia de destinaţie, cu recipisa de bagaje, iar amenda, cu chitanţa "Diverse încasări".
  În cazul în care călătorii nu se prezintă imediat în statia de destinaţie pentru a-şi achită datoriile de mai sus, procesul-verbal se tratează potrivit legii. Dacă ceilalţi călători obiecteaza asupra prezentei în vagonul-clasa a vietatilor, conductorul de bilete sau organul de control hotărăşte dacă este cazul să le excludă de la călătorie.
  NUT 3 la art. 27.3
  Colete cu conţinut exclus de la transport
  Coletele cu conţinut exclus de la transport cu trenurile de călători, găsite asupra călătorilor în vagoanele-clasa, se predau, împreună cu călătorul, primei staţii de oprire, intocmindu-se cupon cu plata ulterioară. Ele se tratează conform tarifului pentru distanta efectiv parcursă, incasandu-se în plus tariful suplimentar. Dacă coletele cu conţinut exclus de la transport au fost predate cu documente de transport şi conţinutul a fost fals declarat, acestea se tratează ca atare.
  NUT 4 la art. 27.3
  Colete clandestine
  Coletele găsite în vagoanele de bagaje sau în cabinele automotoarelor rapide fără documente de transport şi care nu sunt prisosuri, adică nu exista dovada ca au fost înregistrate şi li s-au ratacit documentele, se considera colete clandestine şi se predau la prima statie cu oprire suficienta, intocmindu-se cupon cu plata ulterioară.
  NUT 5 la art. 27.3
  Colete cu conţinut fals declarat
  Dacă se constată că o marfa a fost declarata necorespunzător, inexact sau incomplet, cu scopul de a se aplică tarife mai avantajoase, se încasează cu chitanţa "diverse încasări" diferenţa până la tarifele care trebuiau aplicate, dacă conţinutul ar fi fost real declarat, şi dublul acestei diferenţe drept tarif suplimentar.
  NUT 6 la art. 27.3
  Dacă se constată că o marfa exclusa de la transport cu trenurile de călători a fost declarata în documentul de transport necorespunzător, inexact sau incomplet, cu scopul de a fi admisă la transport cu aceste trenuri, transportul se preda la prima statie cu oprire suficienta şi se încasează tariful suplimentar pentru fiecare kilogram din masa coletului în care s-a aflat marfa respectiva.
  NUT 7 la art. 27.3
  Dacă se constată că marfa restrictionata la transport prin dispoziţii fiscale, sanitare, economice şi altele asemenea a fost declarata în documentul de transport nereglementar, inexact sau incomplet, cu scopul de a fi admisă la transport, în statia de destinaţie se încasează tariful suplimentar, cu chitanţa "Diverse încasări", pentru fiecare kilogram al transportului, iar transporturile se pun la dispoziţie organelor care au dispus restrictionarea.


  Articolul 28

  Eliberarea
  28.1. Eliberarea bagajelor se face în schimbul predării recipisei de bagaje şi, dacă este cazul, în schimbul achitării tarifelor care grevează expediţia.
  28.2. În statia de eliberare sunt asimilate cu eliberarile către deţinătorul recipisei:
  28.2.1. remiterea bagajelor autorităţilor vamale sau agenţilor economici comisionari, în locurile lor de expediţie sau în depozitele lor;
  28.2.2. încredinţarea pentru păstrare de animale vii unui terţ.
  1 28.3. Deţinătorul recipisei de bagaje poate cere eliberarea în statia de destinaţie, după sosirea trenului cu care bagajele trebuiau să fie transportate, de îndată ce a trecut timpul necesar pentru punerea lor la dispoziţie, precum şi, dacă este cazul, pentru îndeplinirea formalităţilor cerute de organele vamale sau de alte autorităţi administrative.
  28.4. În cazul în care nu se prezintă recipisa de bagaje, calea ferată nu este obligată sa elibereze bagajele decât celui care justifica dreptul sau. Dacă aceasta dovada pare insuficienta, calea ferată poate cere depunerea unei garanţii în lei sau în valută.
  28.5. Bagajele se eliberează în statia pentru care au fost înregistrate. La cererea deţinătorului recipisei, facuta în timp util, dacă împrejurările permit şi dacă prescripţiile vamale sau ale altor autorităţi administrative nu se opun la aceasta, bagajele pot fi restituite în staţiile de plecare sau din parcurs, în schimbul predării recipisei de bagaje.
  28.6. Deţinătorul recipisei, căruia bagajele nu îi sunt eliberate în conformitate cu art. 28.3, poate cere să se certifice pe recipisa data şi ora la care el a cerut eliberarea.
  2 28.7. În momentul eliberării, la cererea celui îndreptăţit, calea ferată trebuie să procedeze la verificarea bagajelor în prezenta sa, în vederea constatării unei pagube invocate de el. Cel îndreptăţit poate refuza primirea bagajelor, în cazul în care calea ferată nu da curs cererii sale.
  Rezervele făcute de călător, dacă şi-a primit totuşi bagajele, nu au nici un efect, dacă nu sunt confirmate în scris de calea ferată.
  28.8. Bagajele care nu se reclama în termen de 30 de zile calculate de la data sosirii pot fi utilizate de calea ferată în interes propriu sau pot fi valorificate prin licitaţie, pentru sumele obţinute fiind aplicabile prevederile art. 75.8. În cazul în care conţinutul bagajelor este supus alterarii sau poate provoca eventuale vătămări, calea ferată este în drept sa dispună vânzarea sau distrugerea, după caz, şi înaintea expirării termenului de 30 de zile.
  3 28.9. Dacă bagajele nu se ridica în termen de 24 de ore de la sosire, acestea vor fi supuse tarifelor de magazinaj, pentru timpul care depăşeşte acest termen.
  NUT 1 la art. 28.3
  Eliberarea bagajelor poate fi cerută şi în parcurs, direct de la conductorul vagonului de bagaje, care poate elibera bagajul numai dacă i se preda recipisa de bagaje şi dacă cererea i s-a făcut în timp util, pentru a putea descarca coletele, ori dacă dispoziţii de ordin fiscal, sanitar sau administrativ nu se opun eliberării bagajelor în statia respectiva.
  NUT 2 la art. 28.7
  În cazul în care călătorul sau destinatarul cere în scris, în statia de destinaţie, recantarirea transportului, se percepe tariful aferent. Dacă diferenţa de masa în plus sau în minus este mai mare de 2% sau coletul prezintă urme de violare, nu se percepe tariful de recantarire.
  NUT 3 la art. 28.9
  Transporturile de bagaje neridicate în termenul liber de magazinaj sunt supuse plăţii tarifului de magazinaj, care se calculează pe fiecare colet şi zi chiar începută. Bagajele neridicate în termen de 3 zile de la sosire se considera căzute în suferinta şi se pun la dispoziţie călătorului şi în statia de pornire.


  Articolul 29

  Constatarea pierderilor şi a avarierii expeditiilor de bagaje
  29.1. Pierderile parţiale sau avariile descoperite sau presupuse de calea ferată ori cele invocate de cel îndreptăţit se constata conform prevederilor art. 75. Calea ferată face cercetările şi comunică rezultatul celui interesat.
  29.2. Pierderile totale ale bagajelor se cercetează de calea ferată. În acest scop expeditorul sau destinatarul, după caz, trebuie să depună la calea ferată o descriere cat mai exactă posibil a expeditiei de bagaje.


  Articolul 30

  Alte forme de contractare a transporturilor de bagaje
  1 Calea ferată poate oferi călătorilor şi alte forme de contractare a transporturilor de bagaje, stabilite prin Normele uniforme privind transporturile.
  NUT 1 la art. 30
  Dacă necesităţile de transport impun alte forme de contractare a transportului de bagaje, acestea vor fi stabilite şi implementate prin dispoziţiile conducerii caii ferate, care se vor publică în Buletinul Comercial al Caii Ferate.


  Capitolul 3 Dispoziţii comune pentru transportul călătorilor şi al bagajelor


  Articolul 31

  Îndeplinirea formalităţilor administrative
  Călătorul trebuie să se conformeze normelor vamale, fiscale, de poliţie şi ale autorităţilor administrative atât în ceea ce priveşte persoana sa, cat şi pentru bagajele sale de mana şi înregistrate, respectiv pentru animalele şi păsările pe care le ia cu el. El trebuie să asiste la controlul bagajelor sale, în afară excepţiilor prevăzute în legi şi în alte acte normative. Calea ferată nu este răspunzătoare faţă de călător de prejudiciul rezultat din faptul ca acesta nu tine seama de aceste obligaţii.


  Articolul 32

  Informarea călătorilor. Mersul trenurilor
  32.1. Calea ferată trebuie să afiseze la loc vizibil, în staţii, mersul trenurilor şi tarifele pentru călători.
  1 32.2. În staţiile cu trafic de călători important trebuie să existe ghiseu de informaţii, panouri de informaţii care afişează compunerea trenurilor suplimentare, principalele legături între trenuri şi alte informaţii utile călătorului.
  32.3. Trenurile care circulă cu ordin special, care se pun şi se retrag din circulaţie în condiţiile stabilite de calea ferată, se afişează în spaţiul rezervat mersului trenurilor.
  NUT 1 la art. 32.2
  Informarea călătorilor despre posibilitatea de orientare în statie, despre trenul care îi interesează, precum şi despre alte condiţii de călătorie se face cu ajutorul indicatoarelor, tablourilor de sosire şi de plecare a trenurilor, avizelor scrise, anunţurilor prin statia de amplificare sau verbal. În incinta statiilor şi a agentiilor de voiaj trebuie să fie afişate tablouri cu mersul trenurilor.
  Informaţiile care se dau prin statia de amplificare trebuie să fie formulate din timp şi transmise clar, la momentul potrivit, iar pentru trenurile internaţionale, informaţiile se vor face şi în una sau în mai multe limbi de circulaţie internationala.
  Informaţiile verbale se dau de către şeful de statie sau de inlocuitorul sau şi de către agenţii caii ferate, iar în staţiile cu trafic intens şi de către salariaţi anume însărcinaţi cu informarea călătorilor.
  În staţiile cu trafic intens de călători funcţionează birouri de informaţii, încadrate cu salariaţi având o pregătire corespunzătoare, care, pe lângă informarea călătorilor, aplica şi vize pe legitimatiile de călătorie.
  Activitatea birourilor de informaţii trebuie astfel organizată încât călătorii să poată obţine informaţii precise şi în timpul cel mai scurt posibil. În acest scop, biroul de informaţii trebuie să posede tot materialul informativ necesar, cu toate corecturile la zi (mersul trenurilor, indicatoare kilometrice, tarife, harti şi alte mijloace de informare necesare) şi sa cunoască activitatea statiei în legătură cu traficul de călători.
  Înainte de plecarea trenurilor de călători din staţiile de îndrumare, precum şi din staţiile cu opriri mai mari de 5 minute călătorii sunt avizaţi prin statia de amplificare sau verbal asupra orelor de plecare a fiecărui tren.
  În acelaşi mod se face avizarea şi pentru trenurile care sosesc, indicandu-se numărul trenului, direcţia de circulaţie, precum şi linia de sosire. În cadrul avizării la sosirea sau la plecarea trenurilor, călătorii vor fi informati şi despre compunerea, amplasarea vagoanelor şi despre numerotarea vagoanelor. În restul statiilor, anunţarea plecării trenului se face prin conductorii de bilete cu invitaţia "Poftiti în vagoane!".


  Articolul 33

  Restituiri de tarife
  1 33.1. Tariful de transport se restituie în totalitate sau parţial, atunci când:
  33.1.1. legitimatia de călătorie nu a fost utilizata sau a fost utilizata parţial;
  33.1.2. datorită lipsei de loc, legitimatia a fost utilizata într-o clasa sau într-un tren de categorie inferioară celei menţionate pe legitimatie;
  33.1.3. bagajele înregistrate au fost retrase la statia de primire sau eliberate într-o statie din parcurs, în cazul în care călătorul are dreptul la restituirea tarifelor de călătorie.
  2 33.2. În situaţia prevăzută la art. 33.1.1 restituirea tarifului plătit poate fi cerută sub rezerva scaderilor prevăzute în normele uniforme. În cazul legitimatiilor de călătorie neutilizate sau utilizate parţial din motive cauzate de moarte, boala, accidentarea călătorului, reţinerea de către autorităţi şi de alte situaţii similare, acestea trebuie dovedite de călător cu acte.
  3-7 33.3. Restituirea totală sau parţială a tarifului se face în conformitate cu reglementările în vigoare aduse la cunoştinţa publicului călător.
  33.4. În cazurile prevăzute la art. 33.1.1 şi 33.1.2 este necesară viza de neutilizare în condiţiile stabilite prin Normele uniforme.
  33.5. Limitele maxime privind restituirile se stabilesc sub forma de suma pe kilogram masa, pe colet sau pe alte unităţi cantitative şi se prevăd în tarife.
  NUT 1 la art. 33.1
  Tariful legitimatiilor de călătorie emise de staţii pentru trenurile FRRL se poate restitui la cererea verbală a călătorului, indiferent de motive, cu condiţia ca acesta să prezinte legitimatia de călătorie şefului statiei emitente în termen de maximum o ora de la plecarea trenului pentru care a fost eliberata.
  Legitimatiile eliberate de agenţiile de voiaj pentru trenurile FRRL se pot prezenta pentru restituire şefului agenţiei de voiaj respective, în termen de maximum doua ore de la plecarea trenului. Legitimatiile emise pentru trenurile care pleacă după ora de închidere a agentiilor de voiaj trebuie prezentate, în termen de o ora de la plecarea trenului, şefului de gara, pentru a fi vizate de neutilizare, apoi şefului agenţiei de voiaj, pentru aprobarea restituirii a doua zi, în termen de doua ore de la deschiderea agenţiei.
  NUT 2 la art. 33.2
  Tariful legitimatiilor de călătorie emise pentru trenurile CRRL se poate restitui astfel:
  2.1. Dacă restituirea se cere cel puţin cu 24 de ore înainte de plecarea trenului pentru care s-au eliberat, în cadrul programului de lucru al unităţii emitente, tarifele de transport se restituie integral, inclusiv tariful tichetului de rezervare sau al suplimentului pentru tren intercity sau intercity expres; comisionul stabilit de tarif nu se restituie.
  2.2. Dacă restituirea se cere sub termenul prevăzut mai sus, se va restitui doar 50% din tariful de transport, dar numai în cazul în care s-a putut anula în diagrama rezervarea facuta; comisionul stabilit de tarif nu se restituie.
  2.3. Aceste tarife se mai restituie şi în cazurile în care trenul pentru care s-a emis legitimatia de călătorie nu mai circula, precum şi atunci când, din vina caii ferate, călătorul a pierdut legătură cu trenul pentru care îşi rezervase loc.
  2.4. După plecarea trenului nu se mai efectuează nici o restituire.
  NUT 3 la art. 33.3
  Pentru locurile rezervate la trenurile FRRL, tariful tichetelor se poate restitui dacă s-a anuntat din timp renunţarea şi s-a putut anula rezervarea facuta.
  Legitimatiile de călătorie, al căror tarif nu se poate restitui de staţii din orice motive, trebuie prezentate şefului de statie pentru aplicarea vizei de neutilizare, pentru parcursul total sau parţial, în cel mult o ora după plecarea trenului pentru care au fost valabile. În acest caz, restituirea se efectuează de către unitatea emitenta sau de către organele ierarhice superioare de care aparţine unitatea emitenta, după caz.
  NUT 4 la art. 33.3
  La legitimatiile de călătorie în trafic internaţional viza de neutilizare poate fi data pentru parcursul total sau parţial, după caz.
  NUT 5 la art. 33.3
  După expirarea acestor termene, restituirea se poate solicita numai pe bază de cerere scrisă, la care se anexează legitimatia vizata de neutilizare şi un act oficial, din care să rezulte ca persoana respectiva a fost în imposibilitate de a se prezenta la timp din cauza de boala, accident, a fost reţinută de autorităţi sau din alte asemenea cauze.
  Cererea se prezintă în termen de 3 zile de la plecarea trenului respectiv şi se rezolva de şeful statiei sau al agenţiei de voiaj. Cererile prezentate după expirarea acestui termen se rezolva de către organele ierarhice superioare ale subunitatilor menţionate mai sus, restituirea făcându-se pe cale de ordonantare, după ce s-a stabilit temeinicia motivului cererii de restituire.
  Suplimentul pentru tren accelerat şi suplimentul pentru tren rapid şi expres, precum şi biletul diferenţa de clasa urmează regimul legitimatiei pe care o însoţeşte. Suplimentul pentru trenul intercity sau intercity expres este valabil numai pentru trenul pentru care a fost emis.
  Comisionul încasat de agenţiile de voiaj, de regula, nu se restituie. În anumite cazuri conducerea caii ferate poate aproba restituirea acestuia.
  Tariful biletelor de călătorie, al diferenţelor de clasa şi al suplimentelor corespunzătoare categoriei trenului se restituie parţial, în cazurile de întreruperi de circulaţie, suprimari de trenuri, pierdere a legăturilor, imbolnavire în parcurs, însă numai pentru porţiunea de distanta neparcursa. Restituirea se face în statia unde s-a întrerupt călătoria sau în statia de pornire la care s-a înapoiat călătorul, în baza vizei de neutilizare parţială, înscrisă pe legitimatia de călătorie de către şeful statiei de întrerupere.
  Legitimatiile de călătorie emise pe bază de cecuri sau de alte instrumente de plată se restituie numai prin formatiile de călători ale organelor ierarhice superioare statiilor şi agentiilor de voiaj, pe cale de ordonantare, în contul agentului economic care le-a cumpărat, numai dacă sunt prevăzute cu viza de neutilizare parţială pusă pe legitimatiile respective de şeful statiei de întrerupere.
  NUT 6 la art. 33.3
  6.1. Tariful suplimentul de pat se restituie în următoarele cazuri:
  6.1.1. când vagonul de dormit pentru care a fost emis suplimentul de pat nu mai circula pe întreaga distanta;
  6.1.2. când călătorul s-a imbolnavit, a suferit un accident sau a fost reţinut de autorităţi.
  În aceste doua cazuri, restituirea se face integral, reţinându-se comisionul pe baza cererii scrise a călătorului, la care se anexează suplimentul de pat şi un act oficial, din care să rezulte ca a fost în unul din cazurile enumerate la pct. 6.1.2.;
  6.1.3. când călătorul renunţa la călătorie;
  6.1.4. când călătorul amana plecarea şi cere preschimbarea suplimentului de pat pentru alta zi.
  6.2. În ultimele doua cazuri, tariful suplimentului de pat se restituie în următoarele condiţii:
  6.2.1. dacă suplimentul se prezintă cu cel puţin 48 de ore înainte de plecarea trenului, se restituie tariful încasat, retinand-se comisionul;
  6.2.2. dacă suplimentul de pat se prezintă mai târziu, însă cel mai târziu cu doua ore înainte de plecarea trenului, se restituie numai 50% din tariful încasat, reţinându-se comisionul.
  După expedierea diagramei de la agenţia de voiaj sau de la statie, nu se poate restitui tariful încasat.
  Dacă locul plătit nu se ocupa în interval de o ora de la plecarea trenului din statia de primire sau din statia din parcurs indicată pe suplimentul de pat, locul se considera liber.
  6.3. Orice cerere de restituire a suplimentelor de pat, pentru cazuri neprevăzute mai sus, va fi rezolvată de către organele ierarhice superioare statiei, numai cu avizul societăţii comerciale prestatoare de servicii privind vagoanele de dormit şi vagoanele-restaurant, care urma să efectueze prestaţia.
  6.4. Restituirea suplimentului de cuseta se efectuează în aceleaşi condiţii ca şi pentru suplimentul de pat, emis la vagon de dormit.
  NUT 7 la art. 33
  În cazul în care călătorul solicita retragerea bagajelor la statia de primire, după ce tarifele de transport au fost achitate, se poate efectua restituirea acestor tarife, reţinându-se un procent de 10% din tariful de transport.
  Restituirea se face, dacă:
  7.1. aceasta se cere cu cel puţin o ora înainte de plecarea trenului;
  7.2. călătorul prezintă legitimatia de călătorie vizata de neutilizare.


  Capitolul 4 Răspunderea caii ferate în caz de moarte sau de ranire a călătorilor


  Articolul 34

  Baza răspunderii
  1 34.1. Calea ferată răspunde de paguba care rezultă din moartea, ranirea sau orice alta vătămare a integrităţii fizice sau mintale a unui călător, provocată printr-un accident în legătură cu exploatarea feroviara, produs în timpul în care călătorul se afla în vehicule, intra sau iese din acestea.
  34.2. Calea ferată este, de asemenea, răspunzătoare de paguba care rezultă din pierderea totală sau parţială sau din avarierea obiectelor pe care călătorul, victima a unui astfel de accident, le avea fie asupra sa, fie cu el ca bagaje de mana, inclusiv animale şi păsări.
  34.3. Calea ferată este scutită de aceasta răspundere:
  34.3.1. dacă accidentul a fost provocat de împrejurări străine de exploatare, pe care calea ferată, cu toate diligenţele cerute de particularităţile cazului respectiv, nu le putea evita şi ale căror consecinţe nu le putea preveni;
  34.3.2. total sau parţial, în măsura în care accidentul se datorează vinii călătorului sau ca urmare a unei comportări a acestuia, care nu este conformă cu comportarea normală a călătorilor;
  34.3.3. dacă accidentul se datorează comportamentului unui terţ pe care calea ferată, cu toate diligenţele cerute de particularităţile cazului respectiv, nu îl putea evita şi ale cărui consecinţe nu le putea inlatura.
  34.4. Regulamentul nu inlatura răspunderea pe care o poate avea calea ferată pentru cazurile neprevăzute la art. 34.1.
  NUT 1 la art. 34.1
  Cei îndreptăţiţi sa primească despăgubiri se pot adresa organelor ierarhice superioare statiei pe raza căreia s-a produs accidentul, pentru a li se întocmi "Raportul de accident". Cuantumul despăgubirilor pentru obiectele personale avute asupra lor se stabileşte pe bază de bonuri, chitanţe, facturi sau alte acte doveditoare.
  În baza formularului "Raport de accident" - completat şi semnat de declarant şi de agenţii caii ferate, precum şi a actelor doveditoare, din care să rezulte valoarea cheltuielilor efectuate de cel accidentat, calea ferată acorda despăgubirile solicitate.
  În cazul în care nu se pot prezenta acte doveditoare se procedează potrivit art. 39 RT.


  Articolul 35

  Daune-interese în caz de moarte
  1 35.1. În caz de moarte a călătorului, daunele-interese cuprind:
  35.1.1. cheltuielile necesare ca urmare a decesului, în special cele pentru transportul cadavrului, pentru inmormantare sau pentru incinerare;
  35.1.2. dacă moartea nu s-a produs imediat, daunele-interese prevăzute la art. 36.
  35.2. Dacă, în urma morţii călătorului, rămân lipsite de sustinator persoane faţă de care călătorul avea sau ar fi avut în viitor obligaţia de întreţinere în virtutea legii, aceste persoane au dreptul sa primească o indemnizaţie pentru aceasta pierdere.
  35.3. Acţiunea în daune-interese a persoanelor pe care călătorul le intretinea, fără a fi obligat prin lege, se exercită în condiţiile legii.
  NUT 1 la art. 35.1
  Dacă accidentul care a cauzat moartea s-a produs din vina caii ferate, aceasta este obligată sa întocmească, în baza declaraţiilor celui îndreptăţit, formularul "Raport de accident". În acest raport se vor înscrie, în mod obligatoriu, elementele care au cauzat decesul, dacă acesta a survenit înainte, imediat ori ulterior accidentului.


  Articolul 36

  Daune-interese în caz de ranire
  36.1. În caz de ranire sau orice vătămare a integrităţii fizice sau mintale a călătorului, daunele-interese cuprind:
  36.1.1. cheltuielile necesare, în special cele pentru tratament şi pentru transport;
  36.1.2. repararea prejudiciului cauzat fie de incapacitatea de muncă totală sau parţială, fie de sporirea trebuintelor.


  Articolul 37

  Repararea altor prejudicii
  1 Calea ferată trebuie să plătească daune-interese şi pentru alte prejudicii decât cele prevăzute la art. 35 şi 36, în special pentru prejudiciile morale şi fizice (pretium doloris), precum şi prejudiciul estetic, potrivit prevederilor legale referitoare la responsabilitatea civilă.
  NUT 1 la art. 37
  Orice alt prejudiciu de natura morala sau fizica pe care cel îndreptăţit îl solicita în plus se acordă numai în baza unei hotărâri judecătoreşti.


  Articolul 38

  Forma şi limitarea daunelor-interese în caz de moarte şi de ranire
  38.1. Daunele-interese prevăzute la art. 35.2 trebuie acordate sub forma de suma globală.
  38.2. Alocarea unei rente în cazul prevăzut la art. 35.2 se poate acorda, la cerere, numai în condiţiile legale.
  1 38.3. Totalul daunelor-interese care urmează a fi acordate potrivit art. 38.1 se stabileşte în conformitate cu prevederile legale. În aplicarea regulamentului, se fixează pentru fiecare călător o limita maxima, în suma globală sau sub forma de renta anuală, corespunzătoare acestei sume globale, prin tarif.
  NUT 1 la art. 38.3
  Aceasta suma poate fi acordată, potrivit legislaţiei în vigoare, fie ca o sumă globală, fie sub forma unei rente, la cererea celui îndreptăţit sau din iniţiativa caii ferate.


  Articolul 39

  Limitarea daunelor-interese în caz de pierdere sau de avariere a obiectelor
  1 Când calea ferată răspunde, potrivit art. 34.2, ea trebuie să repare paguba până la concurenta sumei stabilite pentru fiecare călător prin tarife.
  NUT 1 la art. 39
  Contravaloarea daunelor în caz de pierdere sau de avariere a obiectelor pe care călătorul le-a avut asupra sa nu poate depăşi cuantumul prevăzut în tarif pentru un bagaj înregistrat.


  Articolul 40

  Interzicerea de a limita răspunderea
  Dispoziţiile tarifare şi cele ale înţelegerilor speciale, încheiate între calea ferată şi călător, care urmăresc sa scutească dinainte, total sau parţial, calea ferată de răspunderea sa, în caz de moarte şi de ranire a călătorilor, sau care au ca efect sa rastoarne sarcina probei ce revine caii ferate sau care stabilesc limite mai mici decât cele fixate la art. 38.2 şi art. 39, sunt nule de drept. Totuşi, aceasta nulitate nu atrage şi pe aceea a contractului de transport.


  Articolul 41

  Transporturile mixte
  41.1. Când vehiculele feroviare sunt transportate cu feribotul sub pavilion român, dispoziţiile relative la răspunderea caii ferate, în caz de moarte şi de ranire a călătorilor, sunt aplicabile pagubelor prevăzute la art. 34.1, cauzate de un accident în legătură cu exploatarea feroviara, survenit în timp ce călătorul se afla în vehiculele menţionate ori în timpul în care intra sau iese din ele.
  41.2. Când, ca urmare a unei împrejurări excepţionale, calea ferată este obligată să îşi intrerupa provizoriu exploatarea şi transporta călătorii sau dispune transportul acestora cu un alt mijloc de transport, ea răspunde potrivit reglementărilor aplicabile acelui mijloc de transport.


  Capitolul 5 Răspunderea caii ferate pentru bagaje


  Articolul 42

  Răspunderea colectivă a caii ferate pentru bagaje
  42.1. Calea ferată care a primit bagaje la transport, eliberand o recipisa de bagaje, este răspunzătoare de executarea transportului pe întregul parcurs, până la eliberare.
  42.2. Calea ferată de plecare şi fiecare cale ferată următoare, prin însuşi faptul luării în primire a bagajelor, participa la contractul de transport şi îşi asuma obligaţiile care rezultă din acesta.
  Calea ferată de destinaţie poarta răspunderea, chiar dacă nu a primit bagajele.


  Articolul 43

  Întinderea răspunderii caii ferate
  43.1. Calea ferată este răspunzătoare de paguba care rezultă din pierderea totală sau parţială şi din avarierea bagajelor înregistrate, survenită din momentul primirii la transport până la eliberare, precum şi de eliberarea cu întârziere.
  43.2. Calea ferată nu este răspunzătoare de bagajele de mana, păsările şi animalele mici, a căror supraveghere îi incumba călătorului.
  43.3. Calea ferată este scutită de răspundere atunci când pierderea sau avarierea rezultă din riscurile speciale inerente unora sau mai multora dintre faptele de mai jos:
  43.3.1. pierderea, avarierea sau eliberarea cu întârziere a avut drept cauza o culpa a călătorului, o dispoziţie a acestuia, care nu rezultă din vina caii ferate, un viciu propriu al bagajelor sau împrejurări pe care calea ferată nu le putea evita şi ale căror consecinţe nu le putea preveni;
  43.3.2. se constata o lipsa a ambalajului sau defectuozitatea acestuia;
  43.3.3. bagajele sunt de o natura specială, nedeclarata.
  43.4. Calea ferată este, de asemenea, scutită de răspundere pentru paguba rezultată din cauza eliberării cu întârziere a bagajului, dacă probează ca întârzierea a fost cauzată de împrejurări pe care calea ferată nu putea să le evite şi/sau pe care n-ar fi putut să le înlăture.


  Articolul 44

  Sarcina probei
  1 44.1. Proba ca pierderea, avarierea sau eliberarea cu întârziere a avut drept cauza una dintre faptele prevăzute la art. 43.3 cade în sarcina caii ferate.
  44.2. În cazul în care calea ferată, ţinând seama de împrejurările de fapt, stabileşte ca pierderea sau avarierea a putut rezultă din unul sau mai multe riscuri speciale, prevăzute la art. 43.3, exista prezumţia ca paguba rezultă din aceste riscuri. Cei îndreptăţiţi păstrează totuşi dreptul de a face dovada ca paguba, în întregime sau în parte, nu a avut drept cauza unul din aceste riscuri.
  NUT 1 la art. 44.1
  Dovada ca paguba se datorează în întregime sau în parte caii ferate se face cu ocazia reclamaţiei administrative, la care se anexează actele doveditoare.


  Articolul 45

  Prezumţia de pierdere a bagajelor înregistrate
  45.1. Cel îndreptăţit poate să considere un bagaj ca pierdut, fără a avea de făcut alte dovezi, atunci când el nu s-a putut elibera sau nu a putut fi ţinut la dispoziţia sa în cele 14 zile care urmează după data la care cererea de eliberare a fost prezentată în conformitate cu art. 28.3.
  45.2. Când un bagaj înregistrat, considerat pierdut, este regasit în curs de un an de la data cererii de eliberare, calea ferată trebuie să-l înştiinţeze pe cel îndreptăţit, dacă adresa acestuia este cunoscută sau poate fi aflată.
  45.3. În termen de 30 de zile de la primirea acestei instiintari cel îndreptăţit poate pretinde sa i se elibereze bagajul în una dintre staţiile din parcurs. În acest caz, el trebuie să plătească tarifele aferente transportului bagajului de la statia de expediţie până la cea unde are loc eliberarea şi sa restituie despăgubirea primită, din care se vor scădea cheltuielile care au fost cuprinse în aceasta despăgubire. Cu toate acestea, el îşi păstrează drepturile la despăgubire, pentru eliberarea cu întârziere, prevăzute pentru declararea interesului eliberării la timp a bagajelor înregistrate.
  45.4. În cazul în care bagajul regasit nu a fost reclamat în termenul prevăzut la art. 45.3 sau când bagajul este regasit după mai mult de un an de la cererea de eliberare, calea ferată dispune de acesta fie prin utilizarea în interesul propriu, fie prin valorificarea prin licitaţie.


  Articolul 46

  Despăgubiri în caz de pierdere
  46.1. În caz de pierdere totală sau parţială a bagajelor, calea ferată trebuie să plătească, excluzând orice alte daune-interese:
  46.1.1. dacă valoarea pagubei este dovedită, o despăgubire egala cu aceasta valoare, fără a depăşi suma prevăzută în tarif, pe kilogram de masa bruta lipsa sau pe colet;
  46.1.2. dacă valoarea pagubei nu este dovedită, o despăgubire forfetara pe kilogram de masa bruta lipsa pe colet, prevăzută în tarif, care este în valoare de 30-50% din valoarea menţionată la art. 46.1.1.
  46.2. Calea ferată restituie, în plus, tariful de transport, taxe vamale şi celelalte sume plătite cu ocazia transportului coletului pierdut, sub rezerva excepţiilor prevăzute la art. 50 şi a celor privind declararea interesului eliberării la timp a bagajelor.
  1 46.3. Modul de despăgubire se stabileşte prin Normele uniforme privind transporturile.
  NUT 1 la art. 46.3
  Pentru a obţine despăgubirea la care este îndreptăţit, solicitantul trebuie să adreseze caii ferate o reclamaţie administrativă în condiţiile titlului IV.


  Articolul 47

  Despăgubiri în caz de avariere
  47.1. În caz de avariere a bagajelor, calea ferată trebuie să plătească, fără orice alte daune-interese, o despăgubire echivalenta cu deprecierea bagajelor, sub rezerva excepţiilor prevăzute la art. 52.2 şi a celor privind declararea interesului eliberării la timp a bagajelor.
  47.2. Despăgubirea nu poate depăşi:
  47.2.1. suma la care s-ar fi ajuns în caz de pierdere totală, dacă totalitatea bagajelor este depreciata prin avariere;
  47.2.2. suma la care s-ar fi ajuns în caz de pierdere a părţii depreciate, dacă numai o parte din bagaje este depreciata prin avariere.


  Articolul 48

  Despăgubiri în caz de eliberare cu întârziere
  48.1. În caz de eliberare cu întârziere a bagajelor înregistrate, calea ferată trebuie să plătească, pentru perioade indivizibile de 24 de ore, calculate din momentul cererii de eliberare, însă cel mult 8 zile:
  48.1.1. dacă cel îndreptăţit dovedeşte ca din aceasta cauza a rezultat o paguba, inclusiv o avariere, o despăgubire egala cu cuantumul pagubei, cel mult suma stabilită pe kilogram din masa bruta a bagajelor sau pe colet, prin tarife;
  48.1.2. dacă cel îndreptăţit nu dovedeşte ca din aceasta a rezultat o paguba, o despăgubire stabilită pe kilogram de masa bruta sau pe colet, prin tarif, care va fi de 4 sau de 5 ori mai mica decât cea stabilită conform art. 48.1.1.
  48.2. În caz de pierdere totală a bagajelor înregistrate, despăgubirea prevăzută la art. 48.1 nu poate fi cumulată cu cea prevăzută la art. 46.
  48.3. În caz de pierdere parţială a bagajelor înregistrate, despăgubirea prevăzută la art. 48.1 se plăteşte pentru partea care nu s-a pierdut.
  48.4. În caz de avariere a bagajelor înregistrate, care nu a rezultat din eliberarea cu întârziere, despăgubirea prevăzută la art. 48.1 se cumulează, dacă este cazul, cu cea prevăzută la art. 47.
  48.5. În nici un caz, cumulul despăgubirii prevăzute la art. 48.1 cu cele prevăzute la art. 46 şi 47 nu poate să dea loc la plata unei despăgubiri superioare celei care ar fi datorată în caz de pierdere totală a bagajelor.


  Articolul 49

  Declararea interesului eliberării la timp a bagajelor înregistrate
  1 Declararea interesului eliberării la timp a bagajelor înregistrate se stabileşte prin Normele uniforme privind transporturile.
  NUT 1 la art. 49
  În cazul în care călătorul declara interesul eliberării la timp a bagajelor înregistrate prin recipisa de bagaje, calea ferată încasează procentul stabilit prin tarif din suma declarata.


  Articolul 50

  Restituirea despăgubirilor
  Orice despăgubire plătită pe nedrept trebuie restituită. În caz de frauda, calea ferată are dreptul, pe lângă restituirea sumei plătite pe nedrept, la o sumă egala cu cea plătită fără să fie datorată, fără prejudiciul sancţiunilor penale şi contravenţionale.


  Articolul 51

  Autovehicule însoţite
  51.1. În caz de întârziere la încărcare a unui autovehicul dintr-o culpa imputabilă caii ferate sau la eliberarea cu întârziere a acestuia, calea ferată trebuie să plătească, atunci când cel îndreptăţit dovedeşte ca din aceasta a rezultat o paguba, o despăgubire al carei cuantum nu poate depăşi tariful de transport al vehiculului.
  51.2. Dacă cel îndreptăţit renunţa la contractul de transport, în caz de întârziere la încărcare dintr-o culpa imputabilă caii ferate, tariful de transport al vehiculului şi al călătorilor este restituit celui îndreptăţit. În plus, acesta poate cere, când face dovada ca din aceasta întârziere a rezultat o paguba, o despăgubire al carei cuantum nu poate depăşi tariful de transport al vehiculului.
  51.3. În caz de pierdere a unui vehicul sau a unor părţi din acesta, despăgubirea care se plăteşte celui îndreptăţit pentru paguba dovedită se calculează după valoarea uzuală a vehiculului şi nu poate depăşi suma stabilită în tarif.
  51.4. În ceea ce priveşte obiectele plasate în vehicul, calea ferată nu este răspunzătoare decât de paguba cauzată din culpa sa.
  Despăgubirea totală care se plăteşte nu poate depăşi suma stabilită prin tarif.
  51.5. Calea ferată nu răspunde de obiectele plasate în exteriorul vehiculului, decât în caz de dol.
  51.6. O remorca cu sau fără incarcatura este considerată vehicul.


  Capitolul 6 Dispoziţii comune privind răspunderea


  Articolul 52

  Decăderea din dreptul de a invoca limitele de responsabilitate
  52.1. Dispoziţiile art. 38, 39, 46-48 şi 51 din Regulament, care limitează despăgubirile la o anumită suma, nu se aplică, dacă s-a dovedit ca paguba a rezultat ca urmare a altor fapte pe care calea ferată le-a comis cu intenţia de a provoca o astfel de paguba.
  52.2. În toate cazurile când pierderea totală sau parţială, avarierea sau întârzierea bagajelor înregistrate sau a autovehiculelor însoţite are drept cauza un dol sau o neglijenţa vădită, imputabilă caii ferate, călătorul trebuie despăgubit pentru paguba probată, până la concurenta sumelor maxime prevăzute la art. 46-48.


  Articolul 53

  Dobânzi la despăgubire
  53.1. Când calculul despăgubirii implica convertirea sumelor exprimate în unităţi monetare străine, aceasta se face după cursul din ziua şi din locul plăţii despăgubirii.
  1 53.2. Cel îndreptăţit poate să ceara dobânzi pentru despăgubire, calculate în procentul pe an prevăzut în tarif, cu începere din ziua reclamaţiei prevăzute la art. 87 sau, dacă nu s-a făcut reclamaţia, din ziua chemării în judecata.
  53.3. Cu toate acestea, pentru despăgubirile datorate potrivit art. 35 şi 36, dobânzile nu curg decât din ziua în care s-au produs faptele care au servit la stabilirea cuantumului lor, dacă aceasta zi este ulterioară datei reclamaţiei sau chemării în judecata.
  53.4. Dobânzile nu sunt datorate în ceea ce priveşte bagajele, decât dacă despăgubirea depăşeşte nivelul stabilit în tarif pentru fiecare recipisa de bagaje.
  53.5. În legătură cu bagajele, dacă cel îndreptăţit nu prezintă caii ferate, într-un termen convenabil care îi este fixat, documentele justificative necesare pentru tratarea definitivă a reclamaţiei, dobânzile nu curg între expirarea termenului fixat şi prezentarea efectivă a documentelor.
  NUT 1 la art. 53.2
  Cuantumul dobânzii la sumele ce constituie despăgubire va fi determinat ca medie lunară a dobânzii practicate la banca cu care operează calea ferată.


  Titlul III Transportul mărfurilor


  Capitolul 1 Contractul de transport. Generalitati


  Articolul 54

  Condiţiile de acceptare la transport
  54.1. Calea ferată efectuează transporturile conform Regulamentului, atâta timp cat:
  1 54.1.1. expeditorul se conformează normelor Regulamentului şi tarifelor;
  2 54.1.2. transportul este posibil cu personalul şi cu mijloacele de transport obişnuite;
  54.1.3. transportul nu este împiedicat de împrejurări pe care calea ferată nu le poate evita şi care nu depind de ea pentru a fi inlaturate.
  3 54.2. Calea ferată nu este obligată sa primească mărfurile pentru a căror încărcare, transbordare sau descărcare sunt necesare mijloace speciale, în afară numai de cazurile în care staţiile în care ar trebui să se facă asemenea operaţiuni dispun de aceste mijloace.
  4 54.3. Calea ferată nu este obligată sa primească decât mărfurile al căror transport se poate face fără întârziere.
  5-9 54.4. În condiţiile stabilite de calea ferată, staţiile pot sa primească, provizoriu, în depozit transporturile care nu se pot expedia imediat, cu plata tarifului corespunzător. Luarea în păstrare se face sub rezerva ca primirea pentru expediere şi aplicarea ştampilei de primire pe documentul de transport să aibă loc numai atunci când expedierea va fi posibila. Calea ferată răspunde de marfa până la încheierea contractului de transport doar ca depozitar.
  NUT 1 la art. 54.1.1
  Mărfurile sunt admise la transport, dacă sunt îndeplinite condiţiile de transport pentru întreg parcursul până la eliberare. Se va mai tine seama şi de suspendarile sau de restricţiile de trafic, care pot exista la data predării mărfurilor la transport, fie pentru anumite mărfuri, fie pentru anumite parcursuri, precum şi de dispoziţiile autorităţilor administrative (pentru animale, transporturi funerare, plante vii, produse vegetale şi altele similare).
  NUT 2 la art. 54.1.2
  Calea ferată nu este obligată sa pună la dispoziţie expeditorului vagoane de un anumit tonaj, lungime sau de o anumită suprafaţa ori vagoane de construcţii speciale, cu amenajări speciale.
  NUT 3 la art. 54.2
  Expeditiile pentru care sunt necesare mijloace speciale de încărcare-descărcare se aproba de şeful statiei.
  NUT 4 la art. 54.3
  Pentru mărfurile derulate prin porturi, atunci când nevoile exploatării caii ferate o impun, încărcarea şi expedierea acestora se fac pe baza acceptelor portuare comunicate de calea ferată statiilor de expediţie.
  NUT 5 la art. 54.4
  În cazul în care întârzierea expedierii transporturilor este cunoscută şi statia are organizată depozitarea mărfurilor, şeful statiei poate aproba primirea transporturilor în depozit, cu plata tarifelor pentru depozitare.
  NUT 6 la art. 54.4
  Informaţii privind locurile şi condiţiile de depozitare se obţin prin staţiile respective şi agenţiile de marfa ale caii ferate.
  Cererile în vederea depozitarii mărfii pe terenurile sau în magaziile statiilor se depun la acestea sau la agenţiile de marfa.
  NUT 7 la art. 54.4
  Pentru vagoanele cerute la încărcare, expeditorii pot sa depoziteze mărfurile ce urmează a fi încărcate pe terenurile statiei sau în magaziile acesteia, cu plata tarifului de depozitare.
  NUT 8 la art. 54.4
  Depozitarea mărfurilor ce urmează a fi transportate se poate face o dată cu prezentarea comenzii pentru punerea mijlocului de transport la încărcare, iar cantitatea depozitata nu poate fi mai mare decât cea prevăzută în comanda.
  Expeditiile de vagoane cu mărfuri care au fost depozitate pe terenurile statiei sau în magaziile acesteia nu vor fi preluate la transport de către calea ferată decât după curăţirea terenului de resturile de mărfuri.
  NUT 9 la art. 54.4
  Pentru cantităţile de mărfuri depozitate pe terenul caii ferate în vederea expedierii lor, care din vina clientului nu sunt expediate, se va aplica tariful de magazinaj pentru întreaga perioadă de depozitare.
  NUT 10 la art. 54.4
  Calea ferată poate să interzică depozitarea în staţii, în vederea transportului, a mărfurilor periculoase sau a celor care prezintă inconveniente pentru exploatare.
  Nu pot fi depozitate în statie, în vederea încărcării, următoarele mărfuri: vietati, materii explozibile, materii inflamabile, inclusiv produse petroliere, materii care se descompun din cauza umezelii (var, carbid şi altele similare), mărfuri perisabile, mărfuri gretoase sau care pot produce infectii, obiecte preţioase şi alte mărfuri care, ca urmare a depozitarii, produc greutăţi caii ferate sau afectează mediul înconjurător, decât dacă sunt create condiţiile tehnice necesare şi s-a organizat aceasta activitate în statia respectiva.


  Articolul 55

  Mărfuri excluse de la transport
  55.1. Sunt excluse de la transport, în condiţiile prezentului regulament:
  55.1.1. mărfurile al căror transport este interzis prin dispoziţii legale sau pentru motive de ordine publică, fie chiar şi numai pe o porţiune din parcurs;
  1 55.1.2. obiectele care, din cauza dimensiunilor şi masei lor sau a însuşirilor, nu pot fi transportate cu instalaţiile sau cu mijloacele ordinare în exploatare, fie chiar numai pe o porţiune din parcurs;
  2, 3 55.1.3. materiile şi obiectele excluse de la transport prin Regulamentul privind normele tehnice referitoare la transportul mărfurilor periculoase.
  NUT 1 la art. 55.1.2
  Sunt excluse, de asemenea, de la transport, ca expeditii de mărfuri, cele a căror masă totală este mai mica de 10 kg.
  NUT 2 la art. 55.1.3
  Regulamentul privind normele tehnice referitoare la transportul mărfurilor periculoase este prevăzut în anexa nr. 1 NUT.
  NUT 3 la art. 55.1.3
  Dacă, în timpul transportului, se constată că au fost acceptate mărfuri excluse de la transport, chiar sub denumirea declarata, transportul trebuie să fie oprit.
  Dacă este cazul, se vor cere instrucţiuni de la expeditor.
  Expeditorul este obligat sa plătească tarifele de transport şi cheltuielile survenite până la statia unde a fost oprit transportul, inclusiv tarifele suplimentare pentru declararea inexactă a felului mărfii.
  Pentru perioada de reţinere a expeditiei se percep tarife orare de utilizare sau magazinaj, după caz.


  Articolul 56

  Mărfuri admise la transport în anumite condiţii
  Categoriile de mărfuri prezentate în continuare se primesc la transport numai dacă, pe lângă condiţiile generale, sunt îndeplinite şi condiţiile speciale prevăzute pentru aceste mărfuri, şi anume:
  1 56.1. materiile şi obiectele admise la transport în condiţiile Normelor tehnice privind transportul mărfurilor periculoase;
  2 56.2. mărfurile pentru care sunt stabilite condiţii speciale, prin dispoziţii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare şi altele similare, în condiţiile prevăzute de aceste dispoziţii; insotirea animalelor vii este obligatorie;
  3, 4 56.3 mărfurile pentru care transportul, încărcarea, descărcarea sau transbordarea prezintă greutăţi privind manipularea faţă de mijloacele sau instalaţiile caii ferate, admise la transport în condiţiile tehnice şi de exploatare convenite de către calea ferată cu clientul, pentru fiecare caz în parte;
  5-11 56.4. vehiculele feroviare care circulă pe roti proprii sunt admise la transport numai dacă se constata de către calea ferată ca ele sunt apte sa circule pe rotile lor proprii, fapt atestat printr-o inscripţie aplicată pe vehicul sau printr-un certificat special. Locomotivele, tenderele, automotoarele trebuie să fie însoţite de un agent, care să asigure întreţinerea şi ungerea vehiculului;
  12 56.5. cadavrele se admit la transport numai ca expeditii de vagoane şi numai pe baza autorizaţiilor sanitare de transport mortuar, eliberate conform legii. Insotirea cadavrelor este obligatorie;
  13-17 56.6. mărfurile perisabile, animalele, păsările, peştele viu, albinele, vagoanele cu gabaritul de încărcare depăşit, vehiculele cu sarcina pe osie depăşită se primesc la transport în condiţiile prevăzute în Normele uniforme privind transporturile.
  NUT 1 la art. 56.1
  Normele tehnice pentru transportul mărfurilor periculoase sunt prevăzute în anexa 1 NUT.
  NUT 2 la art. 56.2
  Pentru mărfurile la care sunt stabilite condiţii speciale de transport şi care au fost admise la transport fără îndeplinirea acestor condiţii, ca urmare a declarării denumirii lor inexacte, incomplete, prescurtate sau neprecise, se aplică tarifele suplimentare pentru declararea inexactă a felului mărfii. Dacă, în urma acestui fapt, ar rezultă pagube pentru calea ferată, pe lângă tarifele suplimentare pentru declararea inexactă a felului mărfii, cei în culpa sunt obligaţi sa repare prejudiciile cauzate, independent de sancţiunile penale prevăzute de lege.
  NUT 3 la art. 56.3
  Condiţiile tehnice şi de exploatare se vor conveni între calea ferată şi client, avându-se în vedere prevederile art. 58.8 RT, pentru transportul următoarelor categorii de mărfuri:
  3.1. obiecte care depăşesc gabaritul;
  3.2. obiecte care depăşesc lungimea constructivă a vagonului;
  3.3. obiecte grele a căror masă este mai mare de 30.000 kg şi care se manipuleaza cu mijloacele de mecanizare ale caii ferate;
  3.4. obiecte asimetrice;
  3.5. obiecte care depăşesc masa bruta pe osie şi metru liniar, avându-se în vedere prescripţiile art. 58.5 şi 58.8 RT.
  NUT 4 la art. 56.3
  În cazul expeditiilor la care operaţiunile de încărcare-descărcare se efectuează de calea ferată, se vor incasa tarifele de încărcare-descărcare prevăzute în tarifele căilor ferate.
  NUT 5 la art. 56.4
  Sunt considerate ca vehicule feroviare care circulă pe rotile lor proprii şi care trebuie să se conformeze prevederilor art. 56.4 RT:
  5.1. vehiculele neînscrise în parcul unei cai ferate;
  5.2. vehiculele nou-construite, cu initialele unei cai ferate;
  5.3. locomotivele care nu sunt autorizate sa circule pe calea ferată.
  NUT 6 la art. 56.4
  Organele de specialitate ale caii ferate, după ce constata ca vehiculele îndeplinesc condiţiile tehnice pentru transport, emit un certificat special prin care atesta aceasta, care se anexează la scrisoarea de trasura, şi fac înscrierea privind constatarea tehnica direct în scrisoarea de trasura în rubrica "Menţiuni ale caii ferate".
  NUT 7 la art. 56.4
  La transportul locomotivelor şi tenderelor, care circulă pe rotile lor proprii, expeditorul este obligat să asigure insotirea şi ungerea vehiculelor printr-un însoţitor competent.
  NUT 8 la art. 56.4
  Vehiculele feroviare care circulă pe rotile lor proprii pot fi încărcate cu alte mărfuri, pe baza unei aprobări înscrise în rubrica "Menţiuni ale caii ferate" din scrisoarea de trasura.
  NUT 9 la art. 56.4
  Certificatul de atestare a circulaţiei vehiculelor pe rotile lor proprii, precum şi menţiunile din scrisoarea de trasura vor fi semnate şi stampilate de către organele de specialitate.
  NUT 10 la art. 56.4
  Pentru constatarea îndeplinirii condiţiilor tehnice şi pentru emiterea certificatului de atestare a circulaţiei vehiculelor pe rotile lor proprii sau pentru inscripţia aplicată pe vehicul, calea ferată va aplica tariful respectiv.
  NUT 11 la art. 56.4
  Pentru transportul vehiculelor feroviare neînscrise în parcul unei cai ferate, care circulă pe rotile lor proprii, se aplică tariful special corespunzător, prevăzut în tariful caii ferate.
  Certificatul de atestare a circulaţiei vehiculelor pe roti proprii se acordă cu respectarea prevederilor art. 56.4 RT, prin agenţiile de marfa.
  NUT 12 la art. 56.5
  Cadavrele se pot expedia numai ca expeditii de vagoane complete.
  12.1. Cadavrul trebuie prezentat la transport în mod obligatoriu imbalsamat. Cadavrul trebuie să fie introdus într-un sicriu metalic sau să fie aşezat într-un cosciug obişnuit, captusit în interior cu tabla sau carton gudronat, pe al cărui fund se asterne un strat de aproximativ 5 cm alcătuit dintr-o materie absorbanta (turba, rumegus de lemn, praf de cărbune şi alte materiale asemănătoare), peste care se toarna o substanţa antiseptica.
  12.2. Scrisoarea de trasura trebuie însoţită de documentele stabilite de prevederile legale referitoare la aceste expeditii, şi anume:
  12.2.1. autorizaţia de inhumare, eliberata de autorităţile localităţii unde a avut loc decesul. Aceasta autorizaţie tine loc de pasaport de cadavru (bilet de voie);
  12.2.2. un permis de transport, eliberat de administraţia unde cadavrul trebuie transferat.
  Aceste documente se eliberează destinatarului în momentul eliberării cadavrului.
  Transportul cadavrelor se poate face şi cu trenurile de călători (personale sau accelerate), cu aprobarea caii ferate, care se înscrie pe scrisoarea de trasura în rubrica "Menţiuni ale caii ferate".
  Încărcarea şi descărcarea cadavrelor se face de expeditor, respectiv destinatar.
  12.3. Predarea cadavrelor la transport trebuie să fie avizată cu cel puţin 12 ore înaintea plecării trenului cu care cadavrul urmează să fie expediat. Cadavrele se transporta în vagoane acoperite. Mai multe cadavre pot forma o expediţie, dacă urmează a se transporta de la aceeaşi statie de expediţie pentru aceeaşi statie de destinaţie şi dacă au acordul organelor sanitare pentru acest mod de transport.
  Dacă cadavrul se transporta împreună cu carul funerar, care însă trebuie să fie bine închis, se poate utiliza pentru transport un vagon descoperit.
  Sicriele cu cadavre ambalate în furgoane mortuare închise şi cele destinate Facultăţii de medicina pot fi transportate şi în vagoane descoperite.
  12.4. Cadavrul trebuie să fie însoţit de o persoană al carei nume se înscrie în scrisoarea de trasura. Acest însoţitor poate lua loc în acelaşi vagon cu cadavrul. Se admite ca pe lângă acest însoţitor sa mai ia loc în acelaşi vagon cu cadavrul încă doua persoane.
  12.5. Transportul cadavrelor este supus francarii obligatorii. Tarifele de transport pentru cadavre, precum şi pentru insotitori se aplică potrivit tarifului caii ferate.
  12.6. Comandarea vagoanelor pentru transportul de cadavre se face fără perceperea tarifului de urgenta.
  12.7. Eliberarea cadavrelor se face în termen de doua ore după sosire.
  12.8. Cadavrele trebuie să fie ridicate până la cel mult 6 ore după sosirea lor în statia de destinaţie. Cadavrele care nu au fost ridicate în acest termen se predau autorităţilor locale.
  12.9. Transportul urnelor funerare (când conţin cenusa unui cadavru), dacă acestea sunt bine închise într-o cutie solida şi etansa de lemn, se face potrivit prevederilor obişnuite pentru transportul mărfurilor.
  Transportul urnelor funerare este supus francarii obligatorii.
  NUT 13 la art. 56.6
  Mărfurile transportate ca expeditii de vagoane, la care insotirea de către insotitorii expeditorului este obligatorie, sunt prevăzute în anexa nr. 16.1 NUT. Pentru restul mărfurilor neprevăzute în tabelul din anexa nr. 16.1 NUT insotirea este facultativă.
  Expeditorii expeditiilor de vagoane cu insotitori trebuie să respecte prevederile din anexa nr. 16 NUT.
  Expeditorii expeditiilor de vagoane, la care insotirea este facultativă şi la care se solicita insotirea, trebuie să facă în scrisoarea de trasura, în rubrica "Menţiuni ale expeditorului", următoarea menţiune: "Cu insotitori".
  NUT 14 la art. 56.6
  Aprobarea de însoţire a vagoanelor cu mărfuri, la care insotirea este facultativă, se solicita de la statia de expediţie. Se exceptează de la aceasta prevedere mărfurile expediate ca expeditii de vagoane, prevăzute în anexa nr. 16.2 NUT, la care, pentru insotirea transporturilor, nu este necesară aprobarea.
  NUT 15 la art. 56.6
  Insotirea expeditiilor de coletărie nu este admisă.
  NUT 16 la art. 56.6
  La expeditiile la care insotirea este obligatorie şi la cele pentru care se admite insotirea la cererea expeditorului, calea ferată este exonerată de răspunderea pentru lipsa totală sau parţială din conţinut şi pentru avaria pe care însoţitorul trebuia sa o înlăture, indiferent dacă insotirea s-a făcut efectiv sau nu.
  NUT 17 la art. 56.6
  Tarifarea insotitorilor este prevăzută în tariful caii ferate.


  Articolul 57

  Comandarea pentru încărcare a vagoanelor aparţinând caii ferate
  57.1. Expeditiile de vagoane complete se transporta şi se tarifeaza diferenţiat ca:
  57.1.1. vagoane izolate sau grupuri de vagoane;
  57.1.2. trenuri complete de marfa comandate dintre cele prevăzute în mersul trenurilor în vigoare;
  57.1.3. trenuri special comandate, care circulă după mers special, necuprinse în mersul trenurilor.
  1-5 57.2. Clientul depune, la statie sau la agenţia de marfa, comanda scrisă pentru punerea la dispoziţie a mijloacelor de transport, cu minimum 5 zile înainte de începerea încărcării.
  Calea ferată poate percepe tarife de urgenta, dacă clienţii solicita mijloacele de transport pentru încărcarea expeditiilor în interiorul celor 5 zile de la depunerea comenzii.
  57.3. Comanda trebuie să conţină următoarele: statia de destinaţie a expeditiei, felul mărfii, modul de prezentare la transport, cantitatea, data şi locul unde are loc încărcarea, tipul mijloacelor de transport, rechizitele necesare şi trenul cerut pentru expediere.
  57.4. La comandarea mijloacelor de transport pentru încărcare sau cel mai târziu la punerea lor la încărcare, clientul trebuie să convină, în condiţiile tarifului, împreună cu calea ferată, asupra trenului cu care doreşte îndrumarea expeditiei sale. Ca urmare:
  6, 7 57.4.1. clientul trebuie să predea expediţia către calea ferată în termenele convenite, pentru ca transportul să poată pleca cu trenul la ora programata;
  57.4.2. calea ferată trebuie să garanteze îndrumarea expeditiei cu trenul cerut;
  57.4.3. expeditorul plăteşte tariful orar de utilizare pentru mijloacele de transport care compun expediţia până la următorul tren, dacă expediţia nu a plecat din vina lui cu trenul convenit;
  8 57.4.4. când expediţia nu a plecat cu trenul convenit din vina caii ferate, aceasta nu va percepe tariful orar de utilizare. Dacă din aceasta cauza se depăşeşte termenul contractului de transport, clientul are dreptul şi la despăgubirile prevăzute în regulament;
  9-10 57.4.5. pentru mijloacele de transport încărcate care asteapta alt tren pentru îndrumare, ca urmare a faptului ca expeditorul a prezentat scrisori de trasura cu alta destinaţie decât cea din comanda, expeditorul plăteşte tariful orar de utilizare.
  11, 12 57.5. O dată cu depunerea comenzii, clientul depune la calea ferată garanţia, în lei sau în valută, prevăzută în tarife. Aceasta se restituie după încheierea contractului de transport.
  13 57.6. Calea ferată poate încheia cu clienţii cu care are relaţii stabile de afaceri convenţii-cadru de încărcare-descărcare, în care se reglementează modul cum se comanda mijloacele de transport pentru încărcare, locul de încărcare sau descărcare, modul de primire-predare a mărfurilor şi a mijloacelor de transport goale sau încărcate, programarea incarcarilor, modul de decontare a tarifelor, avizarea transporturilor şi alte condiţii. În acest caz, pentru aceşti clienţi, nu se percepe garanţie în lei sau valuta.
  14 57.7. Calea ferată nu este obligată să asigure pentru încărcare mijloace de transport de construcţie specială, dacă acestea nu sunt disponibile. În acest caz, se vor oferi pentru încărcare vagoane şi containere de uz general.
  15 57.8. Neinceperea încărcării în termen de 6 ore de la punerea mijloacelor de transport la dispoziţia clientului, conform comenzii, înseamnă renunţarea tacită la încărcare şi da dreptul caii ferate să facă venit garanţia.
  NUT 1 la art. 57.2
  Tarifele de urgenta sunt prevăzute în tariful caii ferate şi pot fi diferenţiate în funcţie de:
  1.1. felul vagonului solicitat;
  1.2. intervalul de timp dintre momentul depunerii comenzii şi data solicitată pentru punerea vagonului la încărcare.
  NUT 2 la art. 57.2
  Tariful de urgenta se încasează o dată cu încheierea contractului de transport.
  NUT 3 la art. 57.2
  Sunt exceptate de la perceperea tarifului de urgenta vagoanele solicitate în următoarele cazuri:
  3.1. pentru încărcarea cu: efecte de strămutare, efecte militare, cadavre, mărfuri din rezervele de stat, precum şi cele cu caracter umanitar şi pentru combaterea calamităţilor naturale;
  3.2. pentru încărcare de către clientul care le-a descărcat;
  3.3. cele prevăzute în tariful caii ferate.
  Atunci când vagoanele pentru care s-a plătit tariful de urgenta au fost puse la dispoziţie clientului pentru încărcare după expirarea termenului convenit conform art. 57.4.1 RT, se restituie tariful de urgenta.
  NUT 4 la art. 57.2
  Comanda pentru punerea la dispoziţie a mijloacelor de transport, în cazul solicitării de containere mari, se depune la agenţii care efectuează servicii special organizate pentru transport multimodal.
  NUT 5 la art. 57.2
  În cazul în care expeditiile de marfa nu necesita utilizarea exclusiva a unui vagon, nu se depune comanda pentru asigurarea vagonului. Transporturile se vor efectua ca expeditii de containere, coletărie sau mesagerie.
  NUT 6 la art. 57.4.1
  Termenele de predare a mijloacelor de transport de către calea ferată se convin, ţinându-se seama de programul de manevra al statiei, o dată cu depunerea comenzii pentru punerea la dispoziţie a mijloacelor de transport (anexa nr. 11.1 NUT), prin înscrierea acestora în comanda de calea ferată, în prezenta clientului.
  NUT 7 la art. 57.4.1
  Pentru mijloacele de transport particulare, stabilirea termenelor de predare a acestora către calea ferată, precum şi a trenului cerut pentru expediere se efectuează pe baza comenzii de predare a mijloacelor de transport particulare către calea ferată (anexa nr. 11.2 NUT).
  NUT 8 la art. 57.4.4
  Tariful orar de utilizare nu se va percepe de la data şi ora de la care expediţia a fost predată la calea ferată, atunci când nu a plecat cu trenul convenit din vina caii ferate.
  NUT 9 la art. 57.4.5
  Tariful orar de utilizare se aplică până la ora plecării primului tren din statie cu care se pot expedia vagoanele.
  NUT 10 la art. 57.4.5
  Pentru schimbarea statiei de destinaţie faţă de cea stabilită prin comanda punerii mijloacelor de transport la încărcare sau programarea incarcarilor se percepe şi tariful de schimbare a statiei de destinaţie, prevăzut în tarif.
  NUT 11 la art. 57.5
  Garanţia depusa poate fi retrasă, dacă vagoanele cerute nu au fost puse la dispoziţie pentru încărcare în termenii stabiliţi prin comanda.
  NUT 12 la art. 57.5
  În cazul în care clientul renunţa la comanda pentru încărcarea vagoanelor înainte de încheierea contractului de transport, garanţia depusa se face venit al caii ferate.
  NUT 13 la art. 57.6
  Normele uniforme privind convenţia-cadru de încărcare-descărcare sunt prevăzute în anexa nr. 4 NUT.
  NUT 14 la art. 57.7
  În cazul în care se solicita pentru încărcare vagoane de construcţie specială, calea ferată le poate asigura, după caz, din parcul de vagoane propriu sau al altor cai ferate. Expeditorul va suporta cheltuielile aferente, stabilite prin tarif.
  Calea ferată poate solicita constituirea unui depozit de garanţie de către expeditor pentru acoperirea chiriilor şi a tarifelor, pe măsura producerii lor. La lichidarea depozitului se va asigura acoperirea cheltuielilor caii ferate, restituindu-se clientului sumele depuse în plus, respectiv incasandu-se de la acesta sumele neacoperite prin depozit.
  NUT 15 la art. 57.8
  Neinceperea încărcării mijloacelor de transport în termenul de 6 ore de la punerea acestora la dispoziţie clienţilor da dreptul caii ferate de a retrage vagoanele puse la dispoziţie.
  Atunci când calea ferată retrage vagoanele puse la dispoziţie va face venit garanţia.


  Capitolul 2 Încheierea şi executarea contractului de transport


  Articolul 58

  Predarea la transport şi încărcarea mărfii
  1-13 58.1. Expeditiile de marfa se predau caii ferate în zilele şi în orele de serviciu, afişate la staţii şi la agenţiile comerciale. Predarea-primirea mărfii la transport este stabilită în Normele uniforme privind transporturile.
  58.2. Expeditorul răspunde de exactitatea şi identitatea mărfurilor ce se expediază, în raport cu datele înscrise în actele de livrare şi în scrisorile de trasura, precum şi de integritatea mărfurilor încărcate de el în mijloacele de transport.
  14-17 58.3. Expeditorul şi calea ferată convin cine executa încărcarea şi descărcarea mărfii în mijlocul de transport. În lipsa unei convenţii, încărcarea şi descărcarea revin transportatorului pentru mesagerie şi coletărie şi, respectiv, expeditorului pentru vagoane complete şi containere.
  58.4. Cu excepţia cazului când încărcarea se face pe calea ferată, expeditorul răspunde de toate consecinţele unei încărcări defectuoase a mijloacelor de transport şi trebuie să repare prejudiciul suferit din aceasta cauza, chiar dacă încărcarea s-a făcut de altă persoană în numele expeditorului.
  18-24 58.5. Masa maxima care poate fi încărcată în mijlocul de transport nu trebuie să depăşească o limita determinata de caracteristicile tehnice ale mijloacelor de transport şi ale liniilor din parcurs. Limitele de încărcare se publică prin grija caii ferate, conform art. 4.5.
  25, 26 58.6. Pentru încărcarea, stivuirea, fixarea şi protejarea mărfurilor în mijlocul de transport se aplică Normele tehnice de încărcare a mijloacelor de transport.
  27 58.7. Incarcatura vagoanelor descoperite şi a platformelor nu trebuie să depăşească dimensiunile gabaritului de încărcare, admise pe liniile de parcurs. Dimensiunile gabaritului de încărcare sunt prevăzute în standardele de stat care se aplică şi pe calea ferată.
  28 58.8. Transportul mărfurilor perisabile, al vietatilor, cu gabaritul de încărcare depăşit, cu sarcina pe osie depăşită, mesageria, transportul multimodal şi în mijloace particulare se executa în mijloace speciale. Condiţiile speciale şi tehnologia de transport se stabilesc în Normele uniforme privind transporturile.
  29 58.9. Materiile şi obiectele periculoase se transporta în condiţii speciale, cu respectarea normelor tehnice internaţionale şi interne.
  30 58.10. Expeditiile transportate în condiţii speciale se pot tarifa după tarife speciale.
  31,32 58.11. Vagoanele, containerele şi rechizitele de încărcare care aparţin caii ferate, care se pun la dispoziţie expeditorului pentru încărcare, trebuie să fie în buna stare, curate şi corespunzătoare cu natura mărfii care urmează a fi încărcată.
  33 58.12. Expeditorul trebuie să verifice dacă mijloacele de transport şi rechizitele de încărcare, aparţinând caii ferate, puse la dispoziţia sa, corespund transportului în bune condiţii.
  34 58.13. Dacă expeditorul incarca mijlocul de transport sau foloseşte rechizitele de încărcare fără obiecţii, operează prezumţia ca acestea au fost corespunzătoare. Expeditorul răspunde de consecinţele utilizării unor mijloace de transport nepotrivite cu felul mărfii şi cu modul de prezentare a acesteia.
  35-37 58.14. Calea ferată îi avizează pe expeditori despre punerea la dispoziţie a mijloacelor de transport pentru încărcare prin afişarea în statie. În convenţiile-cadru de încărcare-descărcare se pot prevedea alte modalităţi de avizare. Calea ferată nu este obligată în nici un caz să obţină de la clienţi o confirmare a avizării punerii mijloacelor de transport la dispoziţie.
  38 58.15. Expeditorii trebuie să predea către calea ferată mijloace de transport încărcate, cu uşile, clapele sau gurile de golire închise, părţile mobile şi rechizitele montate.
  39-53 58.16. În condiţiile prevăzute în Normele uniforme, calea ferată se îngrijeşte de dezinfectarea, dezinsectia, curăţirea şi spalarea vagoanelor care aparţin caii ferate.
  54-62 58.17. Transbordarea mărfurilor între vagoane de ecartament diferit sau în cazul defectării vagoanelor ori în orice alta împrejurare impusa de condiţiile de exploatare se executa de către calea ferată. Transbordarea mărfurilor care necesita mijloace sau condiţii speciale sau care prezintă un pericol deosebit pentru cei care le manipuleaza se efectuează, la cererea caii ferate, de expeditor sau de destinatar.
  63 58.18. În cazul în care operaţiunile de încărcare, descărcare sau transbordare a mărfurilor se efectuează de către destinatar sau expeditor, aceştia răspund pentru degradarea mijloacelor de transport, a rechizitelor sau instalaţiilor caii ferate, produsă din vina lor, precum şi pentru pierderea părţilor mobile, ca urmare a nemontarii lor după încărcare, descărcare sau transbordare.
  NUT 1 la art. 58.1
  Mărfurile pot fi primite la transport ca:
  1.1. expeditii de vagoane;
  1.2. expeditii de coletărie;
  1.3. expeditii de mesagerie.
  NUT 2 la art. 58.1
  Se primesc la transport ca expeditii de vagoane mărfurile încărcate de un singur expeditor pentru un singur destinatar.
  NUT 3 la art. 58.1
  Mărfurile predate la transport având o masa totală de la 10 la 5.000 kg, inclusiv cele pentru transportul cărora nu este necesară punerea unui vagon la dispoziţia exclusiva a expeditorului, se primesc ca expeditii de coletărie.
  Coletele din compunerea unei expeditii de coletărie au următoarele limite:
  3.1. masa maxima - 1.000 kg;
  3.2. masa minima - 5 kg;
  3.3. lungimea maxima - 8 m.
  Celelalte dimensiuni ale coletelor trebuie să permită încărcarea în vagoane acoperite.
  Se exceptează de la dispoziţiile de mai sus butoaiele goale sau pline, cablurile pe bobine şi mărfurile care se manipuleaza prin rulare, care se primesc la transport ca expeditii de coletărie având mase mai mari de 1.000 kg de colet.
  NUT 4 la art. 58.1
  Nu se primesc la transport ca expeditii de coletărie:
  4.1. mărfurile al căror transport, ca expediţie de coletărie, este interzis conform prevederilor anexei nr. 1 NUT;
  4.2. cadavrele;
  4.3. vietatile, cu excepţia celor mici, predate în ambalaje;
  4.4. obiecte care depăşesc gabaritul;
  4.5. cele care depăşesc 5.000 kg, cu excepţia cazurilor în care s-a reglementat alta masa maxima limitată.
  NUT 5 la art. 58.1
  Pentru mărfurile prezentate la transport ca expeditii de coletărie, care se retrag de la transport, se aplică tariful pentru retragerea coletariei, prevăzut în tariful caii ferate.
  Prin retragere se înţelege luarea înapoi din statia de expediţie a mărfurilor prezentate la transport, înainte de încheierea contractului de transport.
  NUT 6 la art. 58.1
  Staţiile deschise pentru traficul de mărfuri, coletărie şi containere sunt prevăzute în indicatorul kilometric din tarifele caii ferate.
  NUT 7 la art. 58.1
  Aducerea şi ridicarea mărfurilor în şi din staţii se executa prin grija clientului.
  NUT 8 la art. 58.1
  Încărcarea-descărcarea vagoanelor cu mărfuri predate la transport ca expeditii de coletărie, pe liniile industriale, se face numai după obţinerea aprobării, la cererea clientului, adresată statiei.
  Aprobarea se acordă clientului atunci când expediţia întruneşte, cumulativ, următoarele condiţii:
  8.1. volumul coletariei asigura formarea vagoanelor colective;
  8.2. sunt spaţii corespunzătoare, cantar şi lucrători pentru manipularea, cantarirea şi încărcarea coletelor în vagon;
  8.3. sunt mijloace proprii de manevra şi de remorcare a vagoanelor de la statia de cale ferată la locul de încărcare, atunci când statia nu dispune de locomotiva de manevra;
  8.4. se asigura mijloace de transport pentru deplasarea agentului feroviar de la statie până la locul de încărcare şi invers.
  NUT 9 la art. 58.1
  Expeditiile de coletărie trebuie să fie ridicate din staţiile de destinaţie înăuntrul termenului liber de magazinaj, prevăzut în tariful caii ferate.
  Termenul liber de magazinaj începe să curgă după expirarea zilei în care se face avizarea, cu excepţia materiilor explozibile, pentru care termenul liber de magazinaj începe să curgă de la ora avizării.
  Materiile explozibile care nu au fost ridicate din statie în termen de 48 de ore, calculate de la ora avizării, vor fi predate autorităţilor competente sau se înapoiază la statia de expediţie. Duminicile, sărbătorile legale şi perioadele în care statia nu lucrează prelungesc termenele libere de magazinaj pentru expeditiile care se transporta la domiciliul destinatarului de către agenţii organizaţi să efectueze transport multimodal.
  NUT 10 la art. 58.1
  Dacă expeditiile de coletărie nu sunt ridicate de destinatar înăuntrul termenului liber de magazinaj, calea ferată este în drept sa transporte aceste mărfuri la domiciliul clientului, chiar dacă prin scrisoarea de trasura nu s-a cerut transportul la domiciliu. Costul transportului la domiciliul destinatarului se suporta de destinatar.
  NUT 11 la art. 58.1
  În staţiile de expediţie, tariful de magazinaj la expeditiile de coletărie se percepe în următoarele cazuri:
  11.1. la expeditiile care se predau în loturi, dacă aducerea acestora nu se efectuează până la expirarea termenului liber de magazinaj, atunci tariful de magazinaj se percepe pentru fiecare lot în parte, acordându-se termenul liber de magazinaj o singură dată, la depunerea primului lot;
  11.2. dacă tariful de transport care cade în sarcina expeditorului nu se plăteşte până la expirarea termenului liber de magazinaj.
  NUT 12 la art. 58.1
  Predarea-primirea expeditiilor de vagoane la şi de la client se efectuează sub semnatura şi ştampila, prin înscrierea numelui, prenumelui şi a funcţiei participanţilor la aceasta operaţiune, cu unul dintre următoarele formulare:
  12.1. registrele "Veghetor", prevăzute în anexele nr. 12.1.1 şi 12.1.2 NUT;
  12.2. lista de predare-primire, prevăzută în anexa nr. 12.2 NUT;
  12.3. arătarea vagoanelor, prevăzută în anexa nr. 12.3 NUT.
  NUT 13 la art. 58.1
  Mărfurile transportate, care se descarca în magaziile statiei, sub soproane sau pe terenul caii ferate, beneficiază de termen liber de magazinaj, stabilit prin tariful caii ferate.
  Tariful de magazinaj se va aplica din momentul expirării termenului liber de magazinaj şi până la eliberarea completa a magaziei, sopronului sau a terenului caii ferate şi curăţirea completa a acestora de întreaga cantitate de marfa depozitata.
  NUT 14 la art. 58.3
  Pentru încărcarea-descărcarea de către calea ferată a mărfurilor predate la transport ca expeditii de vagoane se percepe tariful de încărcare, respectiv descărcare, prevăzut în tariful caii ferate.
  Dacă vagonul se incarca cu doua sau mai multe categorii de mărfuri pentru care se percep tarife de încărcare-descărcare diferite şi în scrisoarea de trasura este înscrisă masa fiecărei categorii de mărfuri, tariful de încărcare-descărcare se calculează separat pentru fiecare categorie de mărfuri în parte.
  Dacă în scrisoarea de trasura este înscrisă masa fiecărei categorii de mărfuri, se aplică tariful de încărcare-descărcare cel mai mare.
  NUT 15 la art. 58.3
  În cazul în care descărcarea mărfurilor din vagoane basculante se face de calea ferată numai prin bascularea vagoanelor, folosindu-se locomotiva căilor ferate, pentru timpul de utilizare a locomotivei la efectuarea descărcării se percepe tariful de utilizare a locomotivei pentru descărcarea vagoanelor prin basculare, prevăzut în tariful caii ferate.
  NUT 16 la art. 58.3
  Pentru operaţiunile de încărcare-descărcare a expeditiilor de mesagerie şi de coletărie la domiciliul clientului se percepe tariful de încărcare-descărcare corespunzător, prevăzut în tariful caii ferate.
  NUT 17 la art. 58.3
  Încărcarea de către calea ferată a expeditiilor de coletărie, compuse din colete având masa mai mare de 500 kg, admise la transport pe bază de aprobări date de statia de încărcare, se efectuează cu perceperea tarifului corespunzător, prevăzut în tariful caii ferate.
  NUT 18 la art. 58.5
  Normele uniforme privind limitele de încărcare sunt prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 7 NUT.
  NUT 19 la art. 58.5.
  Containerele mici se primesc la transport ca expeditii de vagoane sau de coletărie. Containerele mici sunt cele cu o capacitate cuprinsă între 1 şi 3 mc. Reglementările pentru transportul mărfurilor în containere mici sunt prevăzute în anexa nr. 9 NUT.
  NUT 20 la art. 58.5
  Expeditiile de containere mari se asimilează expeditiilor de vagoane. Reglementările pentru transportul mărfurilor în containere mari sunt prevăzute în anexa nr. 9 NUT.
  NUT 21 la art. 58.5
  Prin limita de încărcare a vagoanelor se înţelege masa maxima care poate fi încărcată într-un vagon, în funcţie de caracteristicile constructive ale vagonului şi de masa maxima admisă pe osie şi pe metru liniar de vagon pe întregul parcurs. Limita de încărcare se calculează potrivit prevederilor cuprinse în anexele nr. 1, 2 şi 7 NUT.
  NUT 22 la art. 58.5
  Vagoanele transpuse de cale larga, în trafic local, pot fi încărcate cel mult până la masa maxima pe osie şi pe metru liniar, admisă de calea ferată.
  Masa maxima pe osie, care constituie masa bruta, se determina prin raportarea masei tarei plus masa încărcăturii, care constituie masa bruta, la numărul de osii ale vagonului.
  Masa maxima pe metru liniar se determina prin raportarea masei brute la lungimea vagonului.
  NUT 23 la art. 58.5
  Nu este permis ca masa neta a expeditiei plus ţara vagonului, raportată la numărul de osii sau la lungimea vagonului, să depăşească valorile cele mai mici admise pe osie şi pe metru liniar pe întregul parcurs. Masa maxima admisă pe osie şi metru liniar pe reţeaua căilor ferate se publică în Buletinul Comercial al Caii Ferate.
  NUT 24 la art. 58.5
  Depăşirea limitei de încărcare se admite în condiţiile prevăzute în anexa nr. 7 NUT.
  NUT 25 la art. 58.6
  Normele tehnice de încărcare a mijloacelor de transport sunt prevăzute în anexa nr. 2 NUT.
  NUT 26 la art. 58.6
  Pentru transporturile excepţionale se va obţine avizul de la Registrul Feroviar Roman, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 7 NUT.
  NUT 27 la art. 58.7
  Gabaritele de încărcare sunt prevăzute în anexa nr. 2 NUT.
  NUT 28 la art. 58.8
  Transporturile care se efectuează cu respectarea unor reguli speciale sunt prevăzute în:
  28.1. anexa nr. 5 NUT - Norme uniforme pentru transportul mărfurilor perisabile;
  28.2. anexa nr. 6 NUT - Norme uniforme pentru transportul vietatilor;
  28.3. anexa nr. 7 NUT - Norme uniforme pentru transportul mărfurilor cu gabarit de încărcare depăşit şi/sau cu masa maxima pe osie sau metru liniar depăşită;
  28.4. anexa nr. 8 NUT - Norme uniforme pentru transportul de mesagerie;
  28.5. anexa nr. 9 NUT - Norme uniforme pentru transportul combinat şi multimodal.
  NUT 29 la art. 58.9
  Materiile şi obiectele periculoase se transporta cu respectarea prevederilor cuprinse în anexa nr. 1 NUT - Normele tehnice de transport al mărfurilor periculoase.
  NUT 30 la art. 58.10
  Tarife speciale la expeditii care necesita condiţii speciale Tarifele speciale se pot aplica conform prevederilor din tarifele căilor ferate.
  30.1. Tarife speciale pentru vehicule de cale ferată care circulă pe roti proprii, remorcate de un mijloc de tracţiune
  30.2. Tarife speciale pentru vagoane de construcţie specială
  30.3. Tarife speciale pentru vagoane încărcate cu obiecte care depăşesc gabaritul şi vagoane care depăşesc gabaritul prin construcţie
  30.3.1. Obiectele care depăşesc gabaritul sau limita de încărcare maxima admisă pe osie sau metru liniar, precum şi cele ce depăşesc gabaritul prin construcţie se admit la transport numai pe bază de aprobări speciale. Aprobarea de circulaţie se da după încărcarea vagonului şi constatarea caracteristicilor încărcăturii, potrivit anexei nr. 7 NUT.
  30.3.2. Pe timpul stationarii vagoanelor în asteptarea aprobării transportului obiectelor cu gabarit depăşit, se percepe tariful de stationare, nu însă pentru mai mult de 48 de ore.
  Pe întreaga perioadă, de la punerea la dispoziţia expeditorului a vagoanelor pentru încărcare şi până la avizarea terminării încărcării, se percepe tariful orar de utilizare.
  În cazul refuzului la transport al unor astfel de expeditii, pentru perioada de la ora avizării expeditorului asupra neacceptării la transport şi până la ora descărcării sau până la ora avizării pentru obţinerea unei noi aprobări de transport, se percepe tariful orar de utilizare.
  30.4. Tarife speciale pentru vagoane încărcate cu obiecte de lungime excepţionala
  Expeditiile de mărfuri pentru care, din cauza lungimii lor, este necesară utilizarea mai multor vagoane pe care se reazema câte o parte din incarcatura sau este necesară utilizarea vagoanelor de siguranţă sunt expeditii de mărfuri cu obiecte de lungime excepţionala.
  30.5. Tarife speciale pentru vagoane particulare, definite conform Normelor uniforme pentru transporturile efectuate cu vagoane particulare, cuprinse în anexa nr. 10 NUT
  30.6. Tarife speciale pentru unităţi de transport multimodal, definite în anexa nr. 9 NUT
  30.7. Tarife speciale pentru mărfuri încărcate pe palete definite conform Normelor uniforme pentru folosirea paletelor şi boxpaletelor, cuprinse în anexa nr. 18 NUT
  30.8. Tarife speciale pentru vagoane acoperite cu prelate, definite conform Regulilor uniforme pentru folosirea rechizitelor, cuprinse în anexa nr. 13 NUT
  30.9. Tarife speciale pentru materii explozibile
  30.10. Tarife speciale pentru efecte de strămutare
  30.10.1. Prin efecte de strămutare se înţeleg obiectele casnice atât noi, cat şi vechi, care constituie gospodăria persoanelor fizice care îşi schimba domiciliul. Efectele de strămutare constituie transporturi complexe, formate din articole de uz casnic, ca de exemplu: mobila, cărţi, instrumente muzicale, articole de menaj, aparatura electrocasnica, lenjerie, îmbrăcăminte, cantităţi normale de provizii alimentare şi combustibil, vietati, vehicule şi altele similare.
  30.10.2. Gospodăriile individuale restrânse, pentru a fi considerate efecte de strămutare, trebuie să fie formate din cel puţin două categorii de obiecte casnice: mobila şi lemne de foc, vesela şi îmbrăcăminte şi altele asemănătoare.
  30.10.3. Tariful special pentru transportul efectelor de strămutare se aplică atunci când:
  30.10.3.1. transportul are caracterul unei gospodării individuale ce se muta;
  30.10.3.2. marfa este declarata în scrisoarea de trasura sub denumirea generica "Efecte de strămutare";
  30.10.3.3. la scrisoarea de trasura se anexează o lista specificativa, în care se arata conţinutul transportului.
  30.10.4. Lista specificativa se întocmeşte în 3 exemplare, se semnează de către expeditor şi se vizează de statia de expediere. În lista specificativa se trece, amănunţit, conţinutul fiecărui colet.
  30.10.5. Listele specificative nu constituie pentru clientela o dovadă din partea caii ferate ca s-au primit obiectele casnice trecute în aceste liste decât dacă primirea s-a făcut în fapt şi aceasta se certifica de calea ferată.
  30.11. Tarife speciale pentru trenuri complete de marfa comandate, dintre cele prevăzute în mersul trenurilor în vigoare
  30.11.1. Prin tren complet de marfa se înţelege expeditiile compuse din vagoane expediate de acelaşi expeditor aceluiaşi destinatar, formând un tren închis, indrumat împreună pe întregul parcurs pe o relaţie prevăzută în mersul trenurilor.
  30.11.2. În cazul în care aceste expeditii respecta condiţiile stabilite de calea ferată prin tarife, ele beneficiază de aplicarea tarifului special corespunzător.
  30.11.3. Expeditorul trebuie să predea întregul tren la locul şi la ora stabilită prin comanda pentru încărcarea vagoanelor.
  30.11.4. În cazul în care expeditorul nu preda toate vagoanele pentru formarea trenului deodată, pentru vagoanele care stationeaza, în vederea acumularii vagoanelor pentru formarea trenului complet, se percep, atunci când este cazul, cheltuielile cu paza vagoanelor.
  30.11.5. Pentru întârzierea expedierii trenului peste ora programata pentru expedierea trenului, din vina expeditorului, se percepe tarif de întârziere, prevăzut în tariful caii ferate, aplicându-se şi prevederile NUT 6.2 la art. 73.1 RT.
  30.11.6. Pentru grupurile de vagoane de marfa (doua sau mai multe vagoane), care compun trenurile complete şi care beneficiază de aceleaşi condiţii tarifare, se utilizează o singura scrisoare de trasura.
  30.11.7. În caz de anulare a unui tren complet comandat se percepe tariful de anulare a trenului, prevăzut în tarife.
  30.12. Tarife speciale pentru trenuri special comandate, care circulă după mers special, necuprinse în mersul trenurilor în vigoare
  30.12.1. Trenurile special comandate, necuprinse în mersul trenurilor în vigoare, se solicita de clienţii caii ferate pe bază de cerere şi se pun la dispoziţie acestora pe baza aprobării caii ferate.
  30.12.2. Comanda pentru solicitarea vagoanelor la încărcare pentru formarea acestor trenuri se primeşte însoţită atât de aprobarea cererii de întocmire a noii trase, cat şi cu achitarea tarifului de întocmire a noii trase.
  30.13. Tarife speciale pentru vagoane complete ataşate la trenurile de coletărie sau de containere mari
  Atasarea vagoanelor complete la trenurile de coletărie sau de containere mari se admite la cererea scrisă a expeditorului, facuta în rubrica "Menţiuni ale expeditorului", cu aprobarea caii ferate şi cu aplicarea tarifelor corespunzătoare, prevăzute în tariful cai ferate.
  30.14. Tarife speciale pentru vagoane de călători în trenuri de marfa
  30.15. Tarife speciale pentru vagoane complete de marfa ataşate la trenuri de călători
  Atasarea vagoanelor complete de marfa la trenurile de călători se admite la cererea scrisă a expeditorului, cu aprobarea caii ferate şi cu aplicarea tarifelor corespunzătoare prevăzute în tariful caii ferate.
  30.16. Tarife locale pentru transporturile în peage pe liniile caii ferate. În trafic local transportul în peage este cel efectuat cu mijloace de tracţiune, vagoanele şi personalul de tren aparţinând clienţilor, care se efectuează cu utilizarea infrastructurii caii ferate între doua linii industriale racordate din aceeaşi statie.
  Pentru transportul în peage vor fi următoarele tarife:
  30.16.1. tarife speciale pentru trenuri-naveta;
  30.16.2. tarife speciale pentru locomotive şi tendere, care nu aparţin unei cai ferate şi care circulă izolate;
  30.17. tarife locale pentru supraincarcaturi.
  NUT 31 la art. 58.11
  Pentru manevrarea vagoanelor de către calea ferată, de la linia de sosire-expediere a trenurilor la locurile stabilite pentru predarea-primirea vagoanelor şi invers, se percepe tariful de manevra corespunzător, prevăzut în tariful caii ferate.
  NUT 32 la art. 58.11
  În funcţie de felul prestaţiei de manevra efectuate de calea ferată, tarifele de manevra se pot diferentia şi aplica conform prevederilor tarifelor.
  NUT 33 la art. 58.12
  În cazul în care expeditorul, după verificarea mijloacelor de transport şi a rechizitelor de încărcare, constata că nu sunt îndeplinite condiţiile art. 58.11 RT, va comunică aceasta, în scris, şefului de statie, în termen de 3 ore de la punerea la dispoziţie a vagoanelor sau a rechizitelor de încărcare.
  În cazul în care statia constata ca mijlocul de transport sau rechizitele nu corespund condiţiilor art. 58.11 RT, face menţiune în acest sens în documentul de predare-primire, pe care o certifica. În acest caz, expeditorul este scutit de plată tarifelor corespunzătoare.
  Statia va asigura în acest caz un alt mijloc de transport sau rechizite care să corespundă transportului în bune condiţii.
  În cazul în care statia constata ca mijlocul de transport sau rechizitele corespund condiţiilor art. 58.11 RT, face menţiune în acest sens în documentul de predare-primire, pe care o certifica. În acest caz, expeditorul plăteşte tarifele corespunzătoare.
  NUT 34 la art. 58.13
  Calea ferată este exonerată de răspundere pentru alterarea, degradarea, scurgerea sau sustragerea mărfii, atunci când acestea sunt consecinţa tipului mijlocului de transport solicitat sau acceptat la transport.
  NUT 35 la art. 58.14
  În cazul în care expeditorul solicita în scris să fie avizat despre punerea la dispoziţie a vagonului pentru încărcare de către calea ferată, statia de expediţie va efectua avizarea, cu încasarea tarifului de avizare corespunzător.
  NUT 36 la art. 58.14
  Avizarea transportului se va face potrivit Normelor uniforme privind avizarea transporturilor, cuprinse în anexa nr. 12.7 NUT.
  NUT 37 la art. 58.14
  Tariful de avizare se percepe pentru avizarea:
  37.1. sosirii expeditiilor de:
  37.1.1. vagoane (individuale şi de grup);
  37.1.2. containere mari;
  37.1.3. coletărie;
  37.1.4. mesagerie;
  37.2. punerea la încărcare a mijlocului sau a mijloacelor de transport.
  NUT 38 la art. 58.15
  În cazul în care se incarca vagoanele rezultate din descărcări fără comanda aprobată de calea ferată, se aplică tariful de urgenta maxim, corespunzător felului vagonului reincarcat, prevăzut în tariful caii ferate.
  NUT 39 la art. 58.16
  Dezinfectarea vagoanelor este obligatorie atât înainte de punerea la dispoziţie pentru încărcare, cat şi după efectuarea transportului de mărfuri care, prin natura lor, pot infecta vagonul. Dezinfectarea acestor vagoane se executa de calea ferată, cu perceperea, din oficiu, a tarifului de dezinfectare.
  NUT 40 la art. 58.16
  Mărfurile care, prin natura lor, pot infecta vagonul sunt stabilite de calea ferată, de comun acord cu organele sanitare şi veterinare, şi se comunică de calea ferată în Buletinul Comercial al Caii Ferate.
  NUT 41 la art. 58.16
  Dezinsectia şi curăţirea vagoanelor este obligatorie după efectuarea transportului cu produse agricole vegetale şi derivatele lor, infestate de insecte.
  NUT 42 la art. 58.16
  În cazul în care în buletinul de analiza şi în scrisoarea de trasura s-a specificat ca produsele agricole care urmează a fi transportate nu sunt infestate, iar în statia de destinaţie, după descărcare, se constată că vagonul este infestat, atunci el se transmite după descărcare la dezinsecţie.
  Dezinsectia şi curăţirea vagonului se executa de calea ferată, cu perceperea, din oficiu, a tarifului de dezinsecţie.
  În operaţiunea de dezinsecţie intra şi curăţirea vagoanelor.
  NUT 43 la art. 58.16
  Spalarea prealabilă a vagoanelor-cisterna aparţinând unei cai ferate este necesară în următoarele cazuri:
  43.1. în cazul în care vagonul-cisterna este destinat pentru încărcarea unui alt produs decât cel pentru care este afectat vagonul şi este impropriu pentru transportul acestui produs;
  43.2. în cazul în care vagonul-cisterna este pus la încărcare pentru acelaşi produs pentru care este afectat vagonul, însă conţine reziduuri sau impuritati, care îl fac impropriu pentru transportul acestui produs.
  NUT 44 la art. 58.16
  Spalarea vagoanelor-cisterna, pentru încărcare la cererea beneficiarilor, se executa de calea ferată, în limita posibilităţilor, cu perceperea tarifelor de spalare, în cazul în care calea ferată nu dispune de vagoane-cisterna apte pentru transportul unui anumit produs, iar vagoanele disponibile necesita spalarea conform NUT 43.
  NUT 45 la art. 58.16
  Dacă, din lipsa de vagoane-cisterna apte pentru transportul unui anumit produs, acestea se spala de beneficiari pentru a face vagonul apt pentru încărcarea produsului respectiv, tarifele de spalare prevăzute în tariful caii ferate nu se percep.
  Pentru perioada de la punerea la dispoziţia clientului a vagoanelor-cisterna pentru spalare şi până la terminarea acestei operaţii, dar nu mai mult de 24 ore, nu se percepe tariful orar de utilizare a vagonului.
  NUT 46 la art. 58.16
  În cazul în care vagoanele-cisterna, acoperite sau descoperite, aparţinând caii ferate sau unei cai ferate străine, sunt utilizate pentru transportul mărfurilor care murdaresc vagoanele, făcându-le improprii pentru transportul altor mărfuri sau pentru transportul mărfurilor pentru care ele au fost destinate iniţial, fără o spalare prealabilă, se percepe, din oficiu, tariful de spalare.
  Mărfurile care murdaresc vagoanele, făcându-le improprii pentru transportul altor mărfuri fără o spalare prealabilă, se comunică de către calea ferată, prin publicare în Buletinul Comercial al Caii Ferate.
  NUT 47 la art. 58.16
  În cazul vagoanelor-cisterna la care, după descărcare, se constata reziduuri de marfa, acestea vor fi primite de calea ferată numai cu plata tarifului de spalare şi a tarifului de transport până la cea mai apropiată statie de spalare.
  NUT 48 la art. 58.16
  Totuşi, vagoanele se pot pune la dispoziţie pentru încărcare, dacă un alt client din aceeaşi statie accepta, prin menţiune scrisă pe documentul de predare-primire, sa curete sau sa spele vagoanele, făcându-le apte pentru încărcare. Pentru perioada de stationare a vagonului în vederea curatirii sau spalarii se percepe tariful orar de utilizare de la destinatarul care nu le-a curatat sau spălat, dar nu mai mult de 24 de ore.
  NUT 49 la art. 58.16
  Pentru parcursul efectuat fără incarcatura între statia de descărcare şi statia de spalare, dezinfectare sau dezinsecţie se percepe tariful de transport, în statia de destinaţie.
  NUT 50 la art. 58.16
  Tariful pentru parcursul efectuat fără incarcatura între statia de spalare sau dezinfectare şi cea de încărcare se percepe în statia de expediţie pentru fiecare vagon spălat sau dezinfectat şi pus la dispoziţie pentru încărcare.
  NUT 51 la art. 58.16
  Tariful pentru parcursul efectuat între statia de descărcare şi statia de spalare, dezinfectare sau dezinsecţie, respectiv între statia de spalare sau dezinfectare şi statia de încărcare, se calculează pentru distanta kilometrica până la cea mai apropiată statie de spalare, dezinsecţie sau dezinfectare, indiferent de statia unde s-a spălat, dezinsectat sau dezinfectat efectiv vagonul respectiv.
  NUT 52 la art. 58.16
  În cazul în care reglementările în vigoare prevăd ca vagoanele-cisterna, după descărcare, să fie indrumate la statia de spalare, se percepe tariful de transport pentru parcursul gol de la statia de destinaţie la statia de spalare.
  NUT 53 la art. 58.16
  Se exceptează de la dispoziţiile alineatelor de mai sus vagoanele spalate, dezinsectate sau dezinfectate, destinate sau puse la dispoziţie pentru încărcare chiar în statia unde s-a efectuat operaţiunea respectiva.
  NUT 54 la art. 58.17
  Transbordarea mărfurilor predate la transport ca expeditii de coletărie, în trafic local, precum şi pentru transporturile de coletărie din import care se transbordeaza în staţiile de frontieră de ecartament diferit se executa de calea ferată, fără plata tarifelor de transbordare.
  NUT 55 la art. 58.17
  Transbordarea şi refacerea încărcăturii la mărfurile predate la transport ca expeditii de vagoane se executa de calea ferată, cu plata tarifelor de transbordare, prevăzute în tariful caii ferate.
  Aceleaşi tarife se percep şi pentru vagoanele care se transborda în punctele de jonctiune între liniile de ecartament diferit.
  NUT 56 la art. 58.17
  Pentru următoarele mărfuri transbordarea, inclusiv transvazarea, şi refacerea încărcăturii se executa de către clienţi:
  56.1. produsele lichide în vagoane-cisterna, rezervoare, tancuri sau în vagoane acoperite sau descoperite, prevăzute cu instalaţii speciale pentru transportul lichidelor;
  56.2. mărfurile perisabile, în vagoane refrigerente sau frigorifere;
  56.3. păsările vii în vagoane etajate;
  56.4. mărfurile fragile, încărcate în vrac (sticlarie, olarie, portelanuri şi alte produse asemănătoare);
  56.5. mărfurile condiţional admise la transport, şi anume:
  56.5.1. materiile şi obiectele explozibile;
  56.5.2. materiile inflamabile, piesele de artificii şi alte mărfuri similare (se exceptează chibriturile obişnuite, a căror transbordare se executa de calea ferată);
  56.5.3. gazele comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune (se exceptează acidul carbonic, a cărui transbordare se executa de calea ferată);
  56.5.4. materiile radioactive;
  56.5.5. materiile corozive;
  56.5.6. materiile infectioase şi gretoase;
  56.6. mărfurile pentru a căror transbordare sunt necesare instalaţii speciale de care nu dispune calea ferată;
  56.7. mărfurile la care insotirea este obligatorie;
  56.8. efectele de strămutare;
  56.9. mărfurile transportate în vagoane asigurate de expeditor cu încuietori la uşi.
  Pentru cazurile deosebite, şeful statiei va solicita sprijinul organelor locale administrative.
  NUT 57 la art. 58.17
  Transbordarea tuturor mărfurilor, exclusiv a celor enumerate mai sus, în punctele de frontieră de jonctiune a liniilor de ecartament de 1.435 mm cu liniile de ecartament de 1.520 mm, se executa de calea ferată sau de alte organizaţii abilitate de către aceasta.
  NUT 58 la art. 58.17
  Dacă expediţia care se transbordeaza se compune din două sau mai multe categorii de mărfuri, pentru care sunt prevăzute tarife de transbordare diferite, iar din scrisoarea de trasura rezultă masa fiecărei categorii de mărfuri, tarifele de transbordare se calculează separat pentru fiecare categorie de mărfuri în parte. Dacă din scrisoarea de trasura nu rezultă masa fiecărei categorii de mărfuri, se aplică tariful de transbordare cel mai mare, din cele corespunzătoare mărfurilor transportate împreună.
  NUT 59 la art. 58.17
  Tarifele de transbordare nu se percep pentru transbordarea expeditiilor de vagoane care se efectuează în bazele de sortare sau în depozitele clienţilor, la care transbordarea se executa de aceştia, precum şi cele determinate de defectarea vagoanelor în parcurs, la care transbordarea se efectuează de calea ferată.
  În cazul în care transbordarea expeditiilor de vagoane se efectuează ca urmare a deteriorării vagonului sau a containerului mare din vina expeditorului, pe lângă tariful de transbordare se mai percep şi cheltuieli pentru remedierea defectiunilor produse vagonului sau containerelor mari.
  NUT 60 la art. 58.17
  În cazul în care transbordarea se efectuează de către expeditor, pentru perioada de la avizarea expeditorului pentru efectuarea transbordarii şi până la data şi ora de plecare a primului tren care poate lua vagoanele se percepe tariful orar de utilizare.
  NUT 61 la art. 58.17
  Dacă refacerea încărcăturii este provocată din vina expeditorului, pe timpul stationarii vagoanelor în vederea refacerii încărcăturii, se percepe tariful orar de utilizare.
  NUT 62 la art. 58.17
  Pentru refacerea încărcăturii provocate din vina expeditorului, pe lângă tarifele pentru aceasta operaţiune, se percep şi cheltuielile caii ferate cu aceasta operaţiune, necuprinse în tarif.
  NUT 63 la art. 58.18
  Expeditorii sau destinatarii sunt obligaţi ca, după terminarea operaţiunilor de încărcare-descărcare, sa monteze la locul lor părţile mobile ale vagonului. Pentru nemontarea părţilor mobile la vagoane se percep tarifele suplimentare prevăzute de tariful caii ferate.
  Pentru degradarea mijloacelor de transport, a rechizitelor şi instalaţiilor caii ferate, precum şi pentru pierderea părţilor mobile, ca urmare a nemontarii lor după încărcare, descărcare sau transbordare de către expeditori sau destinatari, se percep şi cheltuielile pentru remedierea pagubelor create.


  Articolul 59

  Încheierea contractului de transport
  59.1. Contractul de transport se încheie în momentul când:
  1-3 59.1.1. statia de expediţie a primit integral marfa care face obiectul expeditiei, în condiţiile Regulamentului, însoţită de scrisoarea de trasura, completată şi semnată de către expeditor;
  59.1.2. statia de expediţie aplica ştampila cu data primirii pe exemplarele scrisorii de trasura. Data imprimata de masina, de instalatia sau de dispozitivul respectiv echivaleaza cu ştampila statiei.
  4 59.2. Lipsa, neregulile din documentul de transport sau pierderea acestuia nu afectează existenta şi nici valabilitatea contractului de transport, care rămâne supus dispoziţiilor Regulamentului.
  NUT 1 la art. 59.1.1
  Pentru expeditiile care se repredau, destinatarul depune, în timp util, cererea de repredare a expeditiei la statia de destinaţie, astfel ca în termen de 3 ore din momentul avizării sosirii expeditiei să se obţină aprobarea caii ferate.
  Vagoanele rămân la dispoziţia destinatarului, care va depune o noua scrisoare de trasura, pe baza aprobării primite şi a efectuării formalităţilor de încheiere a noului contract de transport.
  În noua scrisoare de trasura, la rubrica "Menţiuni ale expeditorului", destinatarul va înscrie următorul text:
  "Răspunderea, ca urmare a sigilarii vagoanelor, revine expeditorului din prezenta scrisoare de trasura".
  Tariful orar de utilizare a vagoanelor se percepe începând de la expirarea a 3 ore din momentul avizării sosirii vagoanelor sosite şi până la ora de plecare a primului tren cu care vagoanele pot fi expediate.
  De asemenea, se percepe şi tariful de repredare prevăzut în tarif.
  NUT 2 la art. 59.1.1
  Mărfurile încărcate în mijloacele de transport închise, sigilate de expeditor, se iau în primire de calea ferată, fără a se verifica felul mărfurilor încărcate sau modul de încărcare şi de fixare a acestora în vagon, verificandu-se ca sigilarea să fie corespunzătoare.
  NUT 3 la art. 59.1.1
  Pentru mărfurile încărcate în mijloace de transport descoperite se procedează potrivit art. 66.3 RT.
  NUT 4 la art. 59.2
  Scrisoarea de trasura, completată conform art. 60 RT, se depune la statia de expediţie:
  4.1. pentru expeditiile de vagoane şi de coletărie, când se solicita utilizarea exclusiva a unui vagon, o dată cu punerea vagoanelor la încărcare;
  4.2. pentru containerele mari, coletărie şi coletărie predată prin servicii special organizate pentru transport multimodal, cu 24 de ore lucrătoare înainte de ora programata pentru expediere;
  4.3. pentru expeditiile de mărfuri perisabile şi vietati, precum şi pentru expeditii de coletărie, la care nu s-a stabilit utilizarea exclusiva a unui vagon, o dată cu predarea acestora caii ferate.


  Articolul 60

  Scrisoarea de trasura
  1 60.1. Calea ferată stabileşte modelele privind scrisoarea de trasura şi modul ei de completare. Scrisorile de trasura se tiparesc prin grija caii ferate sau de către clienţi, cu aprobarea caii ferate.
  2 60.2. Calea ferată publică, conform art. 4.5, reglementările referitoare la completarea scrisorii de trasura care îl interesează pe expeditor.
  60.3. Scrisoarea de trasura trebuie să cuprindă următoarele menţiuni obligatorii:
  60.3.1. data întocmirii;
  3 60.3.2. numele şi adresa expeditorului; în calitate de expeditor trebuie să fie înscrisă o singura persoana fizica sau juridică;
  60.3.3. denumirea statiilor de expediţie şi de destinaţie, conform nomenclatorului statiilor de cale ferată din tarif;
  4 60.3.4. numele şi adresa destinatarului; se admite numele unei singure persoane fizice sau juridice;
  60.3.5. numărul şi seria sigiliilor aplicate;
  5 60.3.6. denumirea mărfii, iar pentru expeditiile de coletărie şi de mesagerie, după caz, câtimea, felul ambalajului, marca şi numărul coletelor şi, în plus, pentru vagoanele particulare, ţara, pentru mărfurile a căror încărcare incumba expeditorului;
  60.3.7. enumerarea detaliată a anexelor la scrisoarea de trasura, necesare formalităţilor administrative în parcurs;
  60.3.8. numărul mijlocului de transport;
  60.3.9. masa bruta a mărfii şi alte elemente de calcul, care să permită determinarea cantităţii de marfa a expeditiei, exprimată sub alte forme;
  60.3.10. menţiunea de francare, în sensul că tarifele de transport se plătesc la expediere sau când se depune un depozit de francare.
  60.4. Nu sunt admise adăugarea altor anexe decât cele prevăzute în Regulament şi nici folosirea altui tip de document de transport.
  60.5. Cu o singura scrisoare de trasura pot fi predate la transport:
  60.5.1. obiecte indivizibile şi de dimensiuni excepţionale, a căror încărcare necesita mai mult de un vagon;
  6 60.5.2. expeditiile încărcate în mai multe vagoane, dacă dispoziţiile speciale ale tarifelor permit aceasta pentru întregul parcurs. În acest caz, grupul de vagoane constituie o expediţie distinctă. Dispoziţiile ulterioare date de expeditor nu trebuie să aibă ca efect despărţirea vagoanelor predate la transport cu o singura scrisoare de trasura.
  60.6. Nu pot fi predate la transport cu un singur document de transport:
  60.6.1. mărfurile care, datorită naturii lor, nu pot fi încărcate în comun cu alte mărfuri în acelaşi vagon;
  60.6.2. mărfurile admise la transport în anumite condiţii, când încărcarea lor în comun cu alte mărfuri este interzisă prin normele tehnice privind mărfurile periculoase;
  60.6.3. mărfurile a căror încărcare în comun ar contraveni normelor legale în vigoare;
  60.6.4. mărfurile a căror încărcare este în sarcina caii ferate, pe acelaşi document cu cele a căror încărcare este în sarcina expeditorului.
  60.7. Pentru expeditiile care circulă şi pe linii cu ecartament ingust, numărul scrisorilor de trasura este determinat de încărcarea vagoanelor de cale normală.
  7 60.8. Modul de lucru şi răspunderile în cazul utilizării scrisorii de trasura electronice se stabilesc prin normele uniforme.
  NUT 1 la art. 60.1
  Tipărirea sau completarea scrisorii de trasura pentru traficul local, precum şi a anexelor la acestea trebuie să fie facuta în limba română.
  În traficul internaţional CIM, tipărirea scrisorii de trasura se face în limba română şi în doua limbi de circulaţie internationala, respectiv franceza şi germană.
  NUT 2 la art. 60.2
  Reglementările referitoare la modul de completare a scrisorilor de trasura şi modelele acestora sunt cuprinse în Reguli privind completarea scrisorii de trasura din anexa nr. 3 NUT.
  NUT 3 la art. 60.3.2
  Adresa expeditorului se va completa cu numărul sau de telefon, telex sau fax.
  NUT 4 la art. 60.3.4
  Adresa destinatarului se va completa cu numărul sau de telefon, telex sau fax.
  La numele destinatarului nu poate fi adăugat alt nume (de exemplu, al unui expeditionar).
  NUT 5 la art. 60.3.6
  La denumirea mărfurilor se înscrie:
  5.1. denumirea sub care figurează în indexul alfabetic şi în nomenclatura mărfurilor din tarif;
  5.2. denumirea sub care figurează în anexa nr. 1 NUT;
  5.2.1. Pentru aceste mărfuri, pe scrisoarea de trasura se va aplica un semn distinct, conform anexei nr. 3 NUT.
  5.3. denumirea uzuală din comerţ pentru celelalte mărfuri.
  NUT 6 la art. 60.5.2
  Cu o singura scrisoare de trasura pot fi admise la transport:
  6.1. expediţia de mai multe vagoane încărcate cu aceeaşi marfa, în următoarele cazuri:
  6.1.1. transportul mărfurilor indivizibile;
  6.1.2. transportul mărfurilor care necesita vagoane de siguranţă;
  6.1.3. transportul mărfurilor în traficul cu transbordare, în cazul expeditiilor care se incarca în mai multe vagoane, care urmează a fi transbordate într-un singur vagon de alt ecartament;
  6.1.4. trenurile de marfa special comandate, trenurile-naveta şi marsrutizate, precum şi grupurile de vagoane, dacă toate vagoanele din compunerea acestora au acelaşi expeditor, acelaşi destinatar, aceeaşi statie de expediţie şi aceeaşi statie de destinaţie;
  6.2. expeditii cu mărfuri diferite, încărcate în acelaşi mijloc de transport, dacă la acest mod de transport nu se opun dispoziţiile legale sau nu se creează dificultăţi pentru exploatare;
  6.3. expeditii cu mărfuri încărcate în vagoane care au acelaşi regim (particulare sau ale unei singure cai ferate);
  6.4. expeditii de vagoane care îndeplinesc aceleaşi condiţii tarifare.
  NUT 7 la art. 60.8
  Calea ferată, la introducerea scrisorii de trasura electronice, va emite o dispoziţie specială.


  Articolul 61

  Răspunderea pentru menţiunile din scrisoarea de trasura
  1 61.1. Expeditorul răspunde de exactitatea indicaţiilor şi a declaraţiilor înscrise, prin grija sa, în scrisoarea de trasura. El suporta toate consecinţele rezultate din faptul ca aceste declaraţii sau indicaţii sunt incorecte, incomplete, prescurtate, insuficiente, neprecise sau scrise în alte rubrici decât în cele rezervate pentru fiecare din ele. Dacă o rubrica este insuficienta, printr-o menţiune facuta în acea rubrica expeditorul va indica unde se găseşte în scrisoarea de trasura completarea indicaţiilor sale.
  2-7 61.2. Pentru expeditiile încărcate de expeditor, menţiunile din scrisoarea de trasura referitoare la masa mărfii sau la numărul coletelor nu fac dovada împotriva caii ferate, decât dacă verificarea acestei mase şi a numărului coletelor a fost facuta efectiv de către calea ferată şi certificată în scris pe documentul de transport.
  NUT 1 la art. 61.1
  La cererea expeditorului, calea ferată poate completa scrisoarea de trasura, cu plata tarifului de completare prevăzut în tariful caii ferate. În acest caz, calea ferată este considerată ca împuternicit al expeditorului, însă ea nu poarta răspunderea pentru eventualele inexactitati în completarea scrisorii de trasura, pentru datele indicate de client.
  NUT 2 la art. 61.2
  Datele din scrisoarea de trasura trebuie să fie scrise cu caractere care nu se pot şterge, în rubricile formularului scrisorii de trasura; nu se admit corecturi şi ştersături.
  NUT 3 la art. 61.2
  Expeditorul este obligat sa determine, prin mijloace proprii, cantitatea de marfa pe care o prezintă la transport şi sa declare în scrisoarea de trasura masa expeditiei.
  Masa declarata de expeditor în scrisoarea de trasura trebuie să corespundă cu actele de livrare a mărfii.
  Totuşi, în cazul în care expeditorul nu are mijloace de stabilire a masei mărfii, iar în statia de expediere nu exista bascule-pod, expediţia se admite la transport, cantarirea mărfurilor urmând a se face în statia în care condiţiile de exploatare permit efectuarea acestei operaţiuni, cu perceperea tarifului de cantarire, manevra şi a tarifului orar de utilizare pentru perioada de efectuare a cantaririi, nu însă pentru mai mult de 12 ore.
  NUT 4 la art. 61.2
  În cazul în care determinarea prin cantarire a masei mărfii se efectuează într-o statie din parcurs sau în statia de destinaţie, tarifarea transportului se efectuează în statia de destinaţie.
  NUT 5 la art. 61.2
  Statia de expediţie, la cererea clienţilor, înainte de încheierea contractului de transport, când dispune de bascule-pod şi când condiţiile de exploatare îi permit, poate efectua cantarirea mărfurilor şi verificarea tarei vagonului, cu perceperea tarifului de cantarire, a tarifului de verificare a tarei vagonului şi a tarifului de manevra corespunzător. Pentru perioada de la depunerea cererii de cantarire şi până la predarea vagonului cantarit către client, se aplică tariful orar de utilizare, însă nu pentru mai mult de 12 ore. Dacă în urma verificării tarei vagoanelor se constata o diferenţa în plus sau în minus mai mare de 2% faţă de ţara înscrisă pe vagon, nu se percep tariful de verificare a tarei vagonului, tariful de manevra şi tariful orar de utilizare pentru perioada calculată ca mai sus.
  NUT 6 la art. 61.2
  Calea ferată este obligată sa cantareasca mărfurile din import pe care le transbordeaza direct sau le transvazeaza în punctele de frontieră de intrare în ţara, via terra, şi staţiile care deservesc navele feribot.
  Cantarirea se face după efectuarea transbordarii sau a transvazarii, fără perceperea tarifului de cantarire şi de manevra, însă cu perceperea tarifului orar de utilizare pentru perioada de efectuare a operaţiei de cantarire, dar nu pentru mai mult de 12 ore.
  NUT 7 la art. 61.2
  Calea ferată este obligată sa cantareasca mărfurile predate ca expeditii de coletărie şi de mesagerie.


  Articolul 62

  Plata prestaţiei de transport
  1-9 62.1. Tarifele de transport şi accesorii sunt plătite de către expeditor, dacă nu exista o convenţie contrară între expeditor şi calea ferată.
  62.2. Atunci când tarifele sunt în sarcina destinatarului şi când destinatarul nu a ridicat scrisoarea de trasura şi nici nu a modificat contractul de transport, expeditorul rămâne obligat la plata tarifelor.
  4, 5 62.3. Dacă cheltuielile nu pot fi stabilite exact în momentul predării mărfii la transport, calea ferată pretinde drept garanţie depunerea unei sume reprezentând aproximativ aceste cheltuieli. Decontarea cu expeditorul se face după eliberarea mărfii în statia de destinaţie.
  62.4. Plata către calea ferată a tarifelor de transport se face:
  62.4.1. cu ocazia încheierii contractului de transport;
  6 62.4.2. o dată cu eliberarea mărfii;
  62.4.3. prin facturarea periodică, atunci când între calea ferată şi client exista convenţie de plată centralizata a tarifelor de transport.
  7, 8 62.5. În cazul întârzierii plăţii preţului de transport, calea ferată este în drept:
  62.5.1. sa perceapă majorări de întârziere, prevăzute în tarife;
  9, 10 62.5.2. sa refuze sau sa oprească transporturile pentru rau-platnici.
  62.6. Amenzile vamale şi ale altor autorităţi administrative, stabilite în contul caii ferate, care se referă la expeditii, se încasează de la expeditor sau de la destinatar, după caz.
  NUT 1 la art. 62.1
  Pentru următoarele categorii de mărfuri tarifele de transport nu pot face obiectul unei convenţii între calea ferată şi expeditor şi se plătesc, în mod obligatoriu, la expediere:
  1.1. materiile şi obiectele încadrate la clasele 1 şi 2, prevăzute la art. 2.1 din anexa nr. 1 NUT;
  1.2. mărfurile perisabile;
  1.3. categoriile de mărfuri stabilite prin tarifele caii ferate.
  NUT 2 la art. 62.1
  Tarifele accesorii înregistrate în statia de expediere se încasează de la expeditor, iar cele înregistrate în staţiile din parcurs şi în statia de destinaţie, de la destinatar.
  NUT 3 la art. 62.1
  Plata tarifelor de transport este obligatorie în momentul încheierii contractului de transport de către expeditor, atunci când prin convenţii nu s-au stabilit alte termene, conform prevederilor de mai jos.
  Atunci când exista garanţia încasării creanţelor, calea ferată poate încheia cu clienţii convenţii prin care se stabileşte ca plata tarifelor care compun preţul transportului să fie efectuată la destinaţie, înainte de eliberarea transporturilor sau centralizat, la termenele de scadenta convenite.
  Pentru clienţii cu care exista relaţii stabile de afaceri, prin convenţii-cadru de încărcare-descărcare, se pot conveni termene de scadenta a plăţii care nu vor depăşi 5 zile lucrătoare, în cazul facturarii prestaţiilor, iar când plata se face la casa statiei, doua zile lucrătoare. În acest caz, înmânarea duplicatului scrisorii de trasura expeditorului, respectiv a unicatului, destinatarului, se face după efectuarea plăţii.
  Pentru traficul combinat, atunci când plata se efectuează pe baza chitanţei-mandat, termenul de plată nu va depăşi 5 zile lucrătoare.
  NUT 4 la art. 62.3
  Reglementările cu privire la constituirea garanţiei pentru plata prestaţiei de transport şi decontarea cu expeditorul sunt prevăzute în tariful caii ferate.
  NUT 5 la art. 62.3
  Calea ferată poate pretinde drept garanţie o sumă reprezentând cheltuielile de transport şi tarifele orare de utilizare pentru vagoane. Procedeul de calcul al acestei garanţii este prevăzut în anexa nr. 11 NUT şi se efectuează potrivit tarifului caii ferate.
  NUT 6 la art. 62.4.3
  Plata tarifelor de transport se efectuează cu instrumente de plată, stabilite de Banca Naţionala a României, sau în numerar.
  Înainte ca agentul caii ferate să aplice ştampila "achitat" pe scrisoarea de trasura, clientul trebuie să plătească contravaloarea tarifelor corespunzătoare, după caz, în lei sau în valută, plătite în numerar sau cu instrumente de plată legal valabile: fila cec, ordin de plată şi altele similare, acceptate de calea ferată.
  Calea ferată poate încheia, la cererea clienţilor, convenţii de plată centralizata a preţului transportului, în condiţiile prevăzute de NUT 3 la art. 62.1 RT. După facturarea transporturilor potrivit prevederilor art. 62.4.3 RT se poate acorda un termen de plată de până la 3 zile.
  Prin convenţiile de plată centralizata se poate trata plata transportului şi prin compensare, care se realizează în condiţii de reciprocitate şi se efectuează în termene de plată stabilite de către părţi. Pentru sumele rămase necompensate se vor aplica majorările pentru întârzierea plăţii de la data când clientul este dator.
  NUT 7 la art. 62.5
  Majorările de întârziere se aplică din momentul în care trebuie efectuată plata prestaţiei de transport şi se stabilesc prin tariful caii ferate. Majorările de întârziere se încasează o dată cu celelalte tarife.
  NUT 8 la art. 62.5
  Pe lângă majorările de întârziere a plăţii preţului de transport pentru vagoanele neeliberate şi tariful orar de utilizare, se vor incasa şi cheltuielile cu paza vagoanelor, atunci când este cazul.
  NUT 9 la art. 62.5.2
  Calea ferată este în drept sa oprească transporturile prin restrictionarea incarcarilor mărfurilor destinate pentru rau-platnici.
  Calea ferată stabileşte clienţii rau-platnici, avându-i în vedere pe cei care:
  9.1. în mod repetat nu îşi îndeplinesc obligaţiile de achitare a preţului prestaţiei de transport;
  9.2. nu efectuează plata preţului prestaţiei de transport la termenele scadente prevăzute în convenţii, potrivit art. 62.1 RT;
  9.3. se sustrag de la achitarea unor obligaţii legate de plată preţului prestaţiei de transport.
  Reluarea transporturilor se face numai după plata integrală a creanţelor, dacă nu s-au efectuat înţelegeri de reesalonare a plăţii, cu garantarea plăţii.
  Pentru perioada în care vagoanele stationeaza, ca urmare a opririi transporturilor, se aplică tariful orar de utilizare, până la reluarea transporturilor.
  NUT 10 la art. 62.5.2
  Calea ferată poate face publică lista cuprinzând numele rau-platnicilor prin Buletinul Comercial al Caii Ferate.


  Articolul 63

  Declararea interesului la eliberare
  1 63.1. Orice expediţie poate face obiectul unei declaraţii a interesului la eliberare, înscrisă pe scrisoarea de trasura, percepandu-se tariful respectiv. Condiţiile de declarare a interesului la eliberare se stabilesc în normele uniforme privind transporturile.
  2 63.2. Din motive de exploatare, calea ferată poate introduce restrictii în aplicarea declarării interesului la eliberare.
  NUT 1 la art. 63.1
  Tariful pentru declararea interesului la eliberare se încasează la expediere, pentru întregul parcurs.
  NUT 2 la art. 63.2
  Calea ferată introduce restrictii în aplicarea interesului la eliberare prin tarif.


  Articolul 64

  Ramburse şi deburse
  64.1. Expeditorul poate incarca expediţia sa cu un ramburs până la o valoarea egala cu valoarea mărfii.
  64.2. Calea ferată nu este obligată sa achite expeditorului rambursul, decât dacă suma i-a fost plătită de destinatar. Valoarea rambursului trebuie pusă la dispoziţie expeditorului în termen de 30 de zile de la achitarea lui de către destinatar.
  64.3. Dacă marfa a fost eliberata destinatarului fără să se fi încasat în prealabil rambursul, calea ferată este obligată sa plătească expeditorului valoarea pagubei, până la maximum suma rambursului pastrandu-şi dreptul de acţiune împotriva destinatarului.
  64.4. Debursele se efectuează pentru executarea unor operaţiuni legate de marfa transportată.
  64.5. Transporturile încărcate cu rambursele şi debursele sunt supuse perceperii unor tarife.
  1 64.6. Rambursele şi debursele se admit în conformitate cu prevederile Normelor uniforme privind transporturile.
  NUT 1 la art. 64.6
  Calea ferată introduce restrictii în aplicarea ramburselor şi deburselor prin tarif.


  Articolul 65

  Starea, ambalarea şi marcarea mărfii
  1 65.1. Când natura mărfii cere ca ea să fie ambalata, expeditorul trebuie să o protejeze astfel încât ea să fie ferita de pierderea totală sau parţială, precum şi de avarii în timpul transportului şi sa nu poată pricinui pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor caii ferate sau celorlalte mărfuri. Expeditorul trebuie să folosească ambalajele care corespund standardelor sau altor norme tehnice în vigoare.
  65.2. Când se prezintă pentru transport o marfa cu semne vizibile de deteriorare, degradare, calea ferată poate pretinde expeditorului să îşi asume răspunderea, făcând menţiuni în acest sens în scrisoarea de trasura.
  65.3. Ambalajul se considera ca suficient în cazul în care se apreciază ca el protejeaza marfa, de la predarea ei la transport până la eliberarea ei destinatarului, de riscurile inerente la transport şi de consecinţele lor.
  65.4. Dacă, ţinând seama de dispoziţiile de mai sus, se apreciază ca ambalarea este necesară, statia de expediţie poate să refuze expediţia chiar şi atunci când expeditorul recunoaşte, sub semnatura, în scrisoarea de trasura, lipsa, insuficienta sau defectuozitatea ambalajului.
  65.5. Expeditorul este răspunzător de consecinţele lipsei, insuficienţei sau defectuozităţii ambalajului, conform menţiunilor din scrisoarea de trasura, inclusiv de viciile ascunse ale ambalajului. Expeditorul este obligat sa repare paguba suferită de calea ferată din aceasta cauza.
  65.6. Mărfurile care, prin natura lor, nu au nevoie de ambalaj, se primesc la transport neambalate. Calea ferată poate să pretindă ca aceste mărfuri neambalate să fie prezentate la transport în unităţi de manipulare mai mari (legături, pachete, palete, containere, o anumită masa pe colet şi alte modalităţi care facilitează operaţiunile de manipulare).
  65.7. La expeditiile de vagoane complete acoperite sau de containere, expeditorul trebuie să introducă în interiorul acestora datele de identificare a expeditiei, care să corespundă cu cele din scrisoarea de trasura.
  2 65.8. La expeditiile de coletărie sau de mesagerie, expeditorul este obligat să aplice pe fiecare colet etichete de identificare sau inscripţii exterioare distincte, care nu se pot şterge, fixate rezistent, care să nu permită confuzii şi sa corespundă datelor din scrisoarea de trasura. Fiecare colet va avea înscrise, cat mai vizibil, un număr de ordine, masa neta şi bruta.
  2 65.9. La expeditiile de vagoane sau de containere, expeditorul este obligat să aplice pe ambele părţi ale acestora, în locurile special stabilite, etichete care să permită identificarea transportului. Calea ferată poate pretinde folosirea unor etichete tipizate.
  2 65.10. Dacă la transportul unor mărfuri sunt necesare măsuri speciale de manipulare, depozitare şi de precautie, în funcţie de natura lor, expeditorul trebuie să aplice etichete sugestive, care să indice modul de manipulare şi de depozitare a mărfurilor. Calea ferată poate pretinde folosirea unor etichete tipizate.
  65.11. Coletele, paletele, containerele şi vagoanele cu etichete sau inscripţii vechi, neindepartate, nu se primesc la transport.
  3 65.12. Mărfurile care se transporta în vrac în vagoane descoperite trebuie astfel însemnate sau marcate de expeditor încât sustragerea din conţinut sa nu fie posibila fără urme vizibile.
  NUT 1 la art. 65.1
  Materiile şi obiectele periculoase trebuie să fie ambalate în mod corespunzător, conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 1 NUT.
  NUT 2 la art. 65.8, art. 65.9 şi art. 65.10
  Etichetele care se aplică expeditiilor de mărfuri prezentate la transport sunt prezentate în anexele nr. 12.5.1-12.5.5 NUT. Calea ferată poate pune la dispoziţie, la cerere, contra cost, etichete tipizate.
  NUT 3 la art. 65.12
  Mărfurile transportate în vrac în vagoane descoperite se marcheaza cu dungi de vopsea sau de var, cu sipci, sarma sau în alt mod asemănător.
  Expeditorul va menţiona în scrisoarea de trasura modul de marcare în rubrica "Menţiuni ale expeditorului".


  Articolul 66

  Aplicarea sigiliilor
  1-3 66.1. Expeditorul trebuie să aplice sigilii proprii la toate sistemele de închidere-deschidere care permit accesul în interiorul vagoanelor acoperite, al containerelor, boxpaletelor cu capac, al mijloacelor acoperite cu prelate şi la alte dispozitive care se sigileaza, încărcate de el. Pentru expeditiile însoţite nu este obligatorie sigilarea.
  66.2. Sigiliile trebuie astfel confectionate şi aplicate încât sa nu permită înlocuirea sau violarea lor fără urme vizibile.
  4 66.3. Calea ferată aplica sigiliile sale ori de câte ori considera ca este în interesul ei să execute sigilarea.
  5 66.4. Calea ferată stabileşte modelul sigiliilor aplicate de expeditor.
  66.5. Calea ferată poate să refuze la transport expeditiile ale căror sigilii aplicate de predator, organele vamale sau de alte autorităţi administrative sunt deteriorate sau defectuoase.
  6 66.6. Calea ferată poate admite folosirea de către expeditor a unor încuietori speciale.
  NUT 1 la art 66.1
  Elementele de identificare a sigiliilor aplicate de expeditor se trec în scrisoarea de trasura.
  NUT 2 la art. 66.1
  Expeditorul trebuie să predea caii ferate mijloacele de transport numai după aplicarea sigiliilor proprii.
  NUT 3 la art. 66.1
  La vagoanele-cisterna se vor sigila dispozitivele de încărcare, descărcare sau de protecţie a acestora, după caz.
  NUT 4 la art. 66.3
  Pentru vagoanele care se incarca la linia publică, calea ferată poate aplica sigilii proprii, la cererea expeditorului, cu perceperea tarifului de sigilare.
  NUT 5 la art. 66.4
  Sigiliile expeditorului, confectionate conform STAS 5891-88, Tip IV, trebuie să conţină următoarele elemente:
  5.1. denumirea expeditorului (în caz de necesitate, prescurtata);
  5.2. numărul de control (format din 5 cifre);
  5.3. initialele caii ferate;
  5.4. denumirea statiei de expediţie (în caz de necesitate, prescurtata).
  NUT 6 la art. 66.6
  Incuietorile speciale trebuie astfel confectionate şi aplicate încât sa nu permită înlocuirea sau violarea lor fără urme vizibile.
  Acestea vor purta elemente de identificare similare sigiliilor, care vor fi menţionate în scrisoarea de trasura.
  Folosirea incuietorilor speciale se aproba de calea ferată.


  Articolul 67

  Verificarea de către calea ferată
  67.1. Calea ferată are întotdeauna dreptul sa verifice dacă expediţia corespunde menţiunilor făcute de expeditor în scrisoarea de trasura şi dacă normele referitoare la transportul mărfurilor admise în anumite condiţii au fost respectate.
  67.2. Rezultatul verificării menţiunilor înscrise de expeditor în documentul de transport trebuie să fie înscris în acesta.
  1 67.3. În cazul în care la colete, la mijlocul de transport, la sigilii, la semnele de marcaj sau la mărfuri se constata urme de violare, pierderi, scurgeri, alterări, avarieri, substituiri, diluari, scaderi de masa peste toleranţele legale, se verifica conţinutul expeditiei. Rezultatul verificării se consemnează într-un proces-verbal de constatare. La verificarea conţinutului expeditiei, expeditorul sau destinatarul trebuie să fie invitat, după cum aceasta are loc în statia de expediţie, în parcurs sau în statia de destinaţie. Dacă cel invitat nu se prezintă, verificarea se face de către agenţii caii ferate în prezenta organelor de poliţie ori a unui specialist autorizat sau a doi martori care nu sunt salariaţi ai caii ferate.
  Cheltuielile produse cu verificarea se suporta, după caz, de expeditor sau destinatar, în afară de cazul când verificarea se face din vina caii ferate.
  2 67.4. Când, în urma verificării, se constata o alta masa, altfel de marfa sau alte date care modifica preţul de transport, se recalculează tarifele şi se stabilesc diferenţele de tarif. Masa constatată de către calea ferată rămâne determinanta pentru calcularea tarifelor de transport.
  67.5. Când, cu ocazia verificărilor, se constata pagube, se stabilesc elementele necesare calculului despăgubirilor.
  NUT 1 la art. 67.3
  Dacă, în urma verificării vagoanelor, se constata vina expeditorului calea ferată percepe tariful orar de utilizare pentru perioada efectuării verificării, însă nu pentru mai mult de 12 ore. În cazul în care, pentru efectuarea verificării, este necesară efectuarea manevrei, cantaririi, transbordarii, refacerea încărcăturii sau îndrumarea vagoanelor la o alta statie, se percep tariful de manevra, cantarire, transbordare, refacere a încărcăturii, precum şi tariful de transport, conform tarifului caii ferate.
  În cazul în care, după verificarea vagoanelor, este necesară sigilarea vagoanelor de către calea ferată, se percepe şi tariful de sigilare.
  NUT 2 la art. 67.4
  Când, în urma verificării, se constata o masa a mărfii în plus sau în minus mai mare de 2% faţă de masa declarata, se percep tariful suplimentar pentru falsa declarare a masei mărfii, tariful de cantarire şi de manevra sau alte tarife, atunci când este cazul. Pentru perioada stationarii în vederea verificării, se percepe şi tariful orar de utilizare, însă nu pentru mai mult de 12 ore.


  Articolul 68

  Supraincarcaturi
  68.1. Se considera supraincarcatura cantitatea de marfa care depăşeşte limita de încărcare admisă în funcţie de caracteristicile constructive ale vagonului sau ale containerului, respectiv de sarcina admisă pe osie sau pe metru liniar de vagon. Se considera, de asemenea, supraincarcatura depăşirea limitei de încărcare a paletelor care aparţin caii ferate sau a celor aparţinând clienţilor, pe care le manipuleaza calea ferată.
  1, 2 68.2. Supraincarcatura constatată în statia de predare trebuie să fie descarcata de expeditor.
  3-8 68.3. Supraincarcatura constatată în parcurs se descarca de expeditorul avizat în acest sens. Supraincarcatura poate fi descarcata şi de calea ferată, pe cheltuiala expeditorului. Supraincarcaturile descărcate de calea ferată se pun la dispoziţie expeditorului.
  9-11 68.4. Dacă cel îndreptăţit dispune ca supraincarcatura să fie expediată la statia de destinaţie a încărcăturii principale, la o alta statie de destinaţie sau să fie înapoiată la statia de expediţie, aceasta se tratează ca o expediţie distinctă.
  NUT 1 la art. 68.2
  Dacă expeditorul nu descarca supraincarcatura constatată în statia de expediere în termen de 6 ore de la ora avizării supraincarcaturii vagonului, calea ferată este în drept sa descarce supraincarcatura cu mijloace proprii, cu perceperea tarifului de încărcare-descărcare şi a tarifului orar de utilizare, aplicat din momentul avizării supraincarcaturii vagonului, însă nu pentru mai mult de 12 ore.
  NUT 2 la art. 68.2
  Dacă supraincarcatura este descarcata de expeditor în statia de expediere, pe timpul reţinerii vagonului supraincarcat se percepe tariful orar de utilizare de la ora avizării supraincarcaturii către client şi până la data şi ora primului tren cu care poate fi expediat vagonul după descărcarea supraincarcaturii.
  NUT 3 la art. 68.3
  Pentru supraincarcaturi descărcate în statia de expediere şi neridicate de expeditor după expirarea termenului de magazinaj se percepe tariful de magazinaj prevăzut în tariful caii ferate, pentru întreaga perioadă de depozitare.
  NUT 4 la art. 68.3
  Pe timpul reţinerii vagonului în parcurs, în vederea descărcării supraincarcaturii de către expeditor, se aplică tariful orar de utilizare de la data şi ora avizării supraincarcaturii şi până la data şi ora primului tren cu care poate fi expediat vagonul după descărcarea supraincarcaturii.
  NUT 5 la art. 68.3
  Calea ferată poate descarca supraincarcaturile constatate în parcurs, dacă dispune de mijloacele necesare în statia în care a fost oprit transportul. Descărcarea cu mijloacele proprii ale caii ferate se face cu perceperea tarifului de încărcare-descărcare. Pe timpul reţinerii vagonului pentru descărcarea supraincarcaturii se percepe tariful orar de utilizare, însă nu pentru mai mult de 12 ore.
  NUT 6 la art. 68.3
  Supraincarcaturile constatate în raport cu sarcina admisă pe osie sau pe metru liniar de vagon se descarca numai dacă transportul la destinaţie al întregii cantităţi de marfa nu este posibil.
  În cazul în care valoarea tarifelor pentru descărcare depăşeşte preţul transportului în continuare al supraincarcaturii, este necesar să se obţină acordul clientului care urmează să le suporte. Dacă nu se obţine o dispoziţie a clientului în termen de 72 de ore, supraincarcatura se poate descarca.
  NUT 7 la art. 68.3
  Supraincarcaturile descărcate de calea ferată se pun la dispoziţie expeditorului.
  NUT 8 la art. 68.3
  Pentru supraincarcaturile descărcate şi depozitate în staţiile din parcurs se percepe tariful de magazinaj prevăzut în tariful caii ferate, pentru întreaga perioadă de depozitare până la transmiterea unei dispoziţii ulterioare executabile a expeditorului. Tariful de magazinaj pentru mărfurile depozitate în staţiile din parcurs, precum şi pentru alte operaţiuni legate de supraincarcatura se percepe de la destinatar.
  NUT 9 la art. 68.4
  Dacă supraincarcatura se trimite ca o incarcatura separată la o alta statie de destinaţie ori se înapoiază la statia de expediţie, expeditorul, o dată cu dispoziţia sa, trebuie să depună o noua scrisoare de trasura la statia iniţială de expediţie şi sa achite tarifele de transport corespunzătoare.
  NUT 10 la art. 68.4
  În cazul în care, ca urmare a dispoziţiei expeditorului, supraincarcatura descarcata în parcurs se incarca de calea ferată, se percepe tariful de încărcare-descărcare, iar când aceasta face obiectul unui vagon complet, se percepe şi tariful orar de utilizare pentru perioada încărcării, însă nu pentru mai mult de 12 ore.
  NUT 11 la art. 68.4
  În cazul în care supraincarcatura nu necesita utilizarea exclusiva a unui vagon, ea poate fi expediată ca expediţie de coletărie.


  Articolul 69

  Tarife suplimentare
  69.1. Tarifele suplimentare sunt garantate prin dreptul de gaj al caii ferate privind marfa, oricare ar fi locul unde s-au constatat faptele care justifica perceperea lor.
  1 69.2. Calea ferată poate să perceapă un tarif suplimentar pentru:
  69.2.1. declararea incorectă, inexactă sau incompleta a materiilor şi obiectelor periculoase, excluse sau admise condiţionat la transport, potrivit normelor tehnice privind transportul mărfurilor periculoase;
  69.2.2. depăşirea limitei de încărcare, când mijlocul de transport a fost încărcat de expeditor;
  69.2.3. necuratirea mijloacelor de transport după descărcare sau nemontarea părţilor mobile ale acestora la locul lor;
  69.2.4. alte cauze prevăzute în tarif.
  69.3. Nu se percep tarife suplimentare în cazul în care supraincarcarea a intervenit în parcurs din cauza influentelor atmosferice, dacă se dovedeşte ca incarcatura nu depasea limita de încărcare în momentul predării la transport.
  NUT 1 la art. 69.2
  Tarifele suplimentare sunt prevăzute în tarifele caii ferate.


  Articolul 70

  Documente pentru formalităţile administrative
  70.1. Expeditorul trebuie să anexeze la scrisoarea de trasura documentele necesare pentru îndeplinirea formalităţilor vamale, fiscale, de poliţie, sanitar-veterinare, fitosanitare sau reglementate de alte autorităţi, înainte de eliberarea mărfii. Aceste documente trebuie să se refere numai la mărfurile care fac obiectul aceleiaşi scrisori de trasura, dacă normele organelor vamale, ale autorităţilor administrative publice sau ale caii ferate nu dispun altfel.
  1, 2 70.2. Dacă expeditorul asista personal la îndeplinirea formalităţilor cerute de organele vamale sau de alte autorităţi administrative publice ori este reprezentat printr-un mandatar, este suficient ca aceste documente să fie prezentate cu ocazia îndeplinirii formalităţilor menţionate. În acest caz, expeditorul va înscrie în rubrica "Menţiuni ale expeditorului" din scrisoarea de trasura, cine şi unde îi îndeplineşte formalităţile.
  3 70.3. Calea ferată nu este obligată sa verifice dacă documentele prezentate sunt suficiente şi exacte.
  70.4. Expeditorul răspunde faţă de calea ferată pentru orice pagube care rezultă din lipsa, insuficienta sau inexactitatea acestor documente şi pentru neefectuarea menţiunilor în scrisoarea de trasura, în afară de cazul în care calea ferată este în culpa.
  70.5. Calea ferată răspunde, în caz de culpa, de consecinţele pierderii, nefolosirii sau folosirii gresite a anexelor la scrisoarea de trasura.
  70.6. Expeditorul este obligat să se conformeze prescripţiilor vamale sau ale altor autorităţi administrative privitoare la ambalaj şi la acoperirea cu prelate a mărfurilor.
  NUT 1 la art. 70.2
  Formalităţile vamale efectuate în cursul transportului, care se îndeplinesc de calea ferată, se efectuează cu perceperea tarifului corespunzător prevăzut în tariful caii ferate.
  NUT 2 la art. 70.3
  Pentru formalităţile fitosanitare efectuate în staţiile de frontieră se plătesc tarifele prevăzute în tariful caii ferate.


  Articolul 71

  Îndeplinirea formalităţilor administrative
  1-3 71.1. În cursul transportului, formalităţile cerute de organele vamale sau de alte autorităţi administrative publice se îndeplinesc de calea ferată, fără garantarea plăţii taxelor vamale care revin, potrivit legii, importatorului sau comisionarului în vama, după caz.
  Calea ferată poate să încredinţeze aceasta sarcina unui mandatar.
  71.2. În îndeplinirea acestor formalităţi, calea ferată răspunde de culpa sa sau a mandatarului sau. Eventuala despăgubire nu poate niciodată să depăşească pe cea prevăzută în caz de pierdere a mărfii.
  71.3. Expeditorul, printr-o menţiune facuta în scrisoarea de trasura, sau destinatarul, în cazul în care are dreptul sa modifice contractul de transport, poate cere:
  71.3.1. sa asiste personal la aceste formalităţi sau să fie reprezentat de un mandatar, cu precizarea statiei unde se vor efectua formalităţile;
  71.3.2. sa îndeplinească personal aceste formalităţi sau să fie îndeplinite de un mandatar, potrivit legii;
  71.3.3. sa plătească taxele vamale, alte tarife şi cheltuieli, când asista, el însuşi sau mandatarul sau, la formalităţi, oricând le îndeplineşte, în condiţiile legii. Nici expeditorul, nici destinatarul care are dreptul la dispoziţie, nici mandatarul lor nu poate lua în primire marfa, decât în condiţiile legii.
  71.4. Calea ferată hotărăşte, conformându-se normelor vamale, dacă marfa trebuie transportată la biroul vamal sau dacă vamuirea trebuie să aibă loc în statie.
  Cheltuielile ocazionale sunt garantate prin dreptul de gaj al caii ferate privind marfa.
  71.5. Dacă procedura pentru îndeplinirea formalităţilor cerute de expeditor nu poate fi executată, calea ferată procedează în modul pe care îl considera cel mai avantajos pentru interesele celui îndreptăţit şi aduce la cunoştinţa expeditorului măsurile luate.
  71.6. Dacă expeditorul a înscris în scrisoarea de trasura o menţiune de francare care include taxele vamale, calea ferată poate să îndeplinească formalităţile vamale, la alegerea sa, fie în cursul transportului, fie la destinaţie.
  71.7. Destinatarul poate să îndeplinească formalităţile vamale la statia de destinaţie, dacă prin scrisoarea de trasura se cere vamuirea la destinaţie sau dacă, în lipsa acestei cereri, marfa a sosit nevamuita.
  71.8. Dacă, în termenul fixat de tariful în vigoare, în statia de destinaţie formalităţile vamale nu sunt îndeplinite nici de destinatar, nici de mandatarul expeditorului, iar scrisoarea de trasura nu a fost scoasa de la casa statiei, calea ferată considera expediţia împiedicată la eliberare, procedând conform Regulamentului.
  4 71.9. Expeditiile sosite în statia de destinaţie nevamuite se avizează către destinatar şi din acest moment stau la dispoziţia lui, în condiţiile art. 73, până ce acesta obţine liberul de vama conform legii. Pentru executarea în statia de destinaţie a altor formalităţi administrative se procedează în mod similar.
  71.10. Destinatarul poarta răspunderea integrală pentru neachitarea în termen a taxelor vamale.
  NUT 1 la art. 71.1
  Formalităţile vamale efectuate în cursul transportului, care se îndeplinesc de calea ferată, se efectuează cu perceperea tarifului corespunzător prevăzut în tariful caii ferate.
  NUT 2 la art. 71.1
  Formalităţile vamale efectuate de calea ferată în statia de frontieră, atunci când aceasta nu efectuează formalităţi vamale pentru tranzit intern, se îndeplinesc de calea ferată cu perceperea tarifului corespunzător prevăzut în tariful caii ferate. Acelaşi tarif se percepe în statia de destinaţie pentru operaţiunile efectuate de calea ferată, operaţiuni cerute de organele vamale sau de alte autorităţi administrative în aceste staţii.
  NUT 3 la art. 71.1
  Pentru formalităţile fitosanitare efectuate în staţiile de frontieră se plătesc tarifele prevăzute în tariful caii ferate.
  NUT 4 la art. 71.9
  În avizarea destinatarului se va menţiona ca transportul este sub regim vamal, pentru ca acesta să efectueze formalităţile vamale.


  Articolul 72

  Termenele contractului de transport
  1, 5-11 72.1. Termenele contractului de transport pentru vagoane complete încep să curgă de la ora 24,00 a zilei în care marfa a fost primită la transport şi insumeaza:
  72.1.1. termenul de expediere - 24 de ore;
  2 72.1.2. termenul de transport, pentru fiecare fracţiune indivizibilă de 400 km - câte 48 de ore;
  3 72.1.3. termenul suplimentar de 24 de ore, o singură dată, pentru trecerea de pe liniile principale pe liniile secundare sau inguste şi invers; liniile principale se publică în tarife;
  4 72.1.4. termenele suplimentare stabilite prin normele uniforme.
  72.2. Distanţele se raportează la ruta tarifara.
  72.3. Termenele contractului de transport se prelungesc, cu excepţia unei culpe imputabile caii ferate, cu durata stationarii necesare pentru:
  72.3.1. verificarea expeditiei, din care rezultă diferenţe faţă de menţiunile făcute de expeditor în scrisoarea de trasura;
  72.3.2. îndeplinirea formalităţilor cerute de organele vamale sau de alte autorităţi administrative;
  72.3.3. modificarea contractului de transport;
  72.3.4. tratamente speciale care trebuie acordate mărfii;
  72.3.5. transbordarea sau refacerea unei incarcaturi efectuate defectuos de către expeditor;
  12 72.3.6. circulaţia pe mare, pe cai navigabile interioare sau cu mijloace rutiere, dacă nu exista legătură feroviara;
  72.3.7. pentru alte cazuri prevăzute în Normele uniforme;
  72.3.8. orice întrerupere a traficului care împiedica, în mod temporar, începerea sau continuarea transportului (calamitati naturale, evenimente de cale ferată, incendii, greve şi alte situaţii excepţionale).
  Cauza şi durata acestor prelungiri trebuie să fie menţionate de calea ferată în scrisoarea de trasura. Dacă este cazul, ele pot fi dovedite prin alte mijloace.
  13 72.4. Termenul contractului de transport se suspenda sambata, duminica şi în zilele de sarbatori legale, atunci când calea ferată nu lucrează în aceste zile, dacă a făcut public acest fapt.
  72.5. Când termenul contractului de transport trebuie să ia sfârşit după ora de terminare a programului de lucru al statiei de destinaţie, expirarea acestui termen se amana până la trecerea a doua ore de la ora când se reîncepe programul statiei.
  14 72.6. În cadrul termenului contractului de transport, expediţia trebuie să sosească în statia de destinaţie şi să fie avizată destinatarului. Pentru expeditiile care nu pot ajunge în statia de destinaţie, deoarece liniile de descărcare ale destinatarului sunt inaccesibile din vina lui, durata de executare a contractului de transport se încheie o dată cu avizarea destinatarului asupra opririi acestor transporturi în parcurs. În acest caz mijloacele de transport stau la dispoziţia clientului în condiţiile art. 73.
  72.7. Calea ferată poate stabili şi alte termene ale contractului de transport prin normele uniforme privind transporturile.
  NUT 1 la art. 72.1
  Termenul contractului de transport începe să curgă de la ora 24,00 a zilei în care marfa a fost primită la transport, cu excepţia mărfurilor perisabile şi a vietatilor, pentru care acest termen începe să curgă de la ora convenită între expeditor şi calea ferată asupra trenului cu care se doreşte îndrumarea expeditiei.
  NUT 2 la art. 72.1.1
  Termenul de expediere se acordă o singură dată pentru operaţiunile necesare transportului în staţiile de expediţie şi de eliberare.
  NUT 3 la art. 72.1.2
  Termenul de transport se calculează la distanta tarifara dintre statia de expediţie şi statia de eliberare.
  Calculul termenului de transport se face raportandu-se distanta tarifara la fracţiunea indivizibilă a termenului de transport, rezultatul rotunjindu-se la cifra întreaga superioară, cifra care se înmulţeşte cu termenul de transport pentru fracţiunea indivizibilă.
  NUT 4 la art. 72.1.3
  Termenul suplimentar de transport se acordă o singură dată pentru o expediţie, pentru transporturile care:
  4.1. circula pe linie secundară sau ingusta; lista liniilor secundare este prezentată în Indicatorul kilometric;
  4.2. circula de pe linii principale pe linii secundare sau inguste şi invers; lista liniilor principale este prezentată în Indicatorul kilometric;
  4.3. se expediază sau sunt destinate pentru staţiile ce deservesc complexul Bucureşti; lista statiilor ce deservesc complexul Bucureşti este prezentată în Indicatorul kilometric.
  NUT 5 la art. 72.1
  Termenele contractului de transport se calculează prin însumarea termenelor de expediere, de transport şi suplimentar.
  NUT 6 la art. 72.1
  Termenele contractului de transport se stabilesc pentru expeditiile de:
  6.1. vagoane;
  6.2. vagoane cu mărfuri perisabile;
  6.3. coletărie;
  6.4. mesagerie.
  NUT 7 la art. 72.1
  Termenul contractului de transport pentru expeditii de vagoane este prevăzut la art. 72.1 RT. Acest termen nu se aplică pentru expeditiile excepţionale prevăzute în tarif, care circulă conform prevederilor anexelor nr. 1 şi 2 NUT.
  NUT 8 la art. 72.1.
  Termenul contractului de transport pentru expeditii de vagoane cu mărfuri perisabile şi vietati insumeaza:
  8.1. termenul de expediere - 4 ore;
  8.2. termenul de transport, pentru fiecare fracţiune indivizibilă de 300 km - 24 ore;
  8.3. termenul suplimentar - 10 ore.
  NUT 9 la art. 72.1
  Mărfurile perisabile sunt cuprinse în anexa nr. 5 NUT.
  NUT 10 la art. 72.1
  Termenul contractului de transport pentru expeditii de coletărie este cel prevăzut pentru expeditii de vagoane complete prezentat la art. 72.1 RT.
  NUT 11 la art 72.1
  Termenul contractului de transport pentru expeditii de mesagerie insumeaza:
  11.1. termenul de expediere - 24 de ore;
  11.2. termenul de transport, pentru fiecare fracţiune indivizibilă de 400 km - 24 de ore.
  NUT 12 la art. 72.3.6
  Duratele prelungirii termenului contractului de transport, în cazul utilizării rutelor cu folosirea liniei de feribot, sunt prevăzute în tarifele corespunzătoare.
  NUT 13 la art 72.4
  Calea ferată face cunoscute publicului staţiile şi secţiile de circulaţie unde nu se lucrează sambetele, duminicile şi în zilele de sarbatori legale, prin afişare la avizierele statiei şi prin publicarea în Buletinul Comercial al Caii Ferate.
  NUT 14 la art. 72.6
  Termenul contractului de transport ese respectat, dacă înainte de expirarea lui:
  14.1. sosirea mărfii este avizată şi este ţinuta la dispoziţia destinatarului;
  14.2. marfa este ţinuta la dispoziţia destinatarului;
  14.3. marfa este pusă la dispoziţia destinatarului.


  Articolul 73

  Regimul mijloacelor de transport aflate la dispoziţia clientului
  1-21 73.1. Pe durata în care mijloacele de transport şi rechizitele stau la dispoziţia clientului pentru încărcare, descărcare, transbordare, aranjarea încărcăturii, împiedicarea la transport, împiedicarea la eliberare, executarea dispoziţiei ulterioare, executarea operaţiunilor administrative, vamuire se percep tarife orare de utilizare a mijloacelor de transport. Pe durata în care calea ferată nu lucrează, în condiţiile prevăzute la art. 72.4 sau din cauza accidentelor ori a catastrofelor de cale ferată, precum şi din motive de forta majoră, calea ferată nu percepe tarife orare de utilizare.
  73.2. Pentru mijloacele de transport şi rechizitele de încărcare aparţinând caii ferate străine se percep tarife orare de utilizare, în concordanta cu chiriile plătite în traficul internaţional.
  73.3. Pe perioada în care statia de cale ferată nu are program de lucru, se întrerupe perceperea tarifului orar de utilizare pentru vagoanele puse la dispoziţie pentru încărcare, descărcare, transbordare la clienţii deserviti de statia respectiva.
  22, 23 73.4. Tarifele orare de utilizare se plătesc de expeditor sau de destinatar, după cum mijloacele de transport au stat la dispoziţia acestora.
  24 73.5. Evidenta mijloacelor de transport puse la dispoziţie clienţilor, în vederea calculării tarifului orar de utilizare a mijloacelor de transport, se tine de calea ferată.
  NUT 1 la art. 73.1
  Tariful orar de utilizare se aplică pentru vagoanele care aparţin unei cai ferate: româneşti sau străine.
  NUT 2 la art. 73.1
  Pentru vagoanele care nu aparţin unei cai ferate, precum şi pentru vagoanele închiriate de la o cale ferată şi care stationeaza pe liniile unei cai ferate, se percepe tariful de stationare stabilit în tarifele caii ferate pe liniile căreia stationeaza.
  NUT 3 la art. 73.1
  Tariful de stationare pentru vagoanele care nu aparţin unei cai ferate şi pentru vagoanele închiriate de la o cale ferată şi care stationeaza pe liniile unei cai ferate se aplică în condiţiile stabilite prin tarife.
  NUT 4 la art. 73.1
  Tarifele orare de utilizare a vagoanelor la încărcare-descărcare se aplică începând cu ora punerii vagoanelor la dispoziţia expeditorului sau destinatarului la linia publică, rampe, cheiuri, magazii de mărfuri ale caii ferate, terenuri ale caii ferate sau portuare închiriate, antestatii, magazii proprii ale clienţilor, porţi de acces, depozitele vamale ale caii ferate sau ale clienţilor, depozitele de mărfuri ale clienţilor, guri de încărcare-descărcare ale produselor lichide, antrepozite publice, liniile statiei şi în alte locuri similare.
  NUT 5 la art. 73.1
  Ora punerii vagoanelor la dispoziţia clientului reprezintă:
  5.1. ora programata pentru punerea vagoanelor la încărcare-descărcare la fronturile publice din statie, în condiţiile respectării acestui program sau după expirarea a 3 ore de la punerea efectivă a vagoanelor la fronturi, când programul nu este respectat;
  5.2. momentul plecării din statie a vagoanelor cu convoiul de manevra, atunci când manevra este efectuată de calea ferată, pentru alte fronturi de încărcare-descărcare decât cele publice din statie;
  5.3. momentul expirării a 3 ore de la ora de avizare, când manevra este efectuată de client sau când fronturile acestuia sunt blocate din vina lui.
  NUT 6 la art. 73.1
  Tarifele orare de utilizare a vagoanelor la încărcare, în condiţiile în care calea ferată a respectat data şi ora pentru punerea vagoanelor la dispoziţia clientului, se aplică până la:
  6.1. momentul expirării termenului de predare a vagoanelor caii ferate, dacă predarea în fapt a acestora a fost facuta înainte de expirarea acestor termene, convenite conform art. 57.4.1;
  6.2. ora de plecare a urmatorului tren cu care vagoanele pot fi expediate, în cazul în care au fost predate statiei după expirarea termenului de predare convenit.
  NUT 7 la art. 73.1
  Tarifele orare de utilizare a vagoanelor la încărcare, în condiţiile în care calea ferată nu a respectat data şi ora pentru punerea vagoanelor la dispoziţia clientului, se aplică până la predarea vagonului caii ferate.
  NUT 8 la art. 73.1
  Tarifele orare de utilizare a vagoanelor la descărcare se aplică până la:
  8.1. momentul aducerii vagoanelor în statie. În cazul în care timpul scurs între momentul avizării descărcării vagonului şi cel de aducere a vagoanelor în statie depăşeşte durata procesului tehnologic corespunzător, tariful orar de utilizare care se aplică după momentul avizat al descărcării vagonului va fi durata acestui proces tehnologic, atunci când manevra este efectuată de calea ferată;
  8.2. momentul predării-primirii vagonului gol către calea ferată, atunci când manevra este efectuată de client. Pentru perioadele în care manevra este întreruptă din vina caii ferate nu se aplică tariful orar de utilizare;
  8.3. momentul avizării descărcării vagoanelor în cazul în care acestea au fost solicitate în timp util pentru reîncărcare (operaţiune dubla);
  8.4. momentul avizării terminării descărcării vagoanelor la linia publică.
  NUT 9 la art. 73.1
  Pentru Portul Constanta şi pentru alte porturi stabilite prin tarife, tariful orar de utilizare se aplică pentru perioada care începe să curgă după 3 ore de la avizarea vagoanelor pentru încărcare-descărcare şi până în momentul predării acestora caii ferate pentru expediere (după încărcare-descărcare), perioada redusă cu timpul tehnologic de manevrare a vagoanelor de către calea ferată.
  NUT 10 la art. 73.1
  Timpul tehnologic de manevrare a vagoanelor de către calea ferată se stabileşte de calea ferată pentru fiecare operator portuar în parte şi se înscrie în convenţiile-cadru de încărcare-descărcare care se încheie cu aceştia.
  NUT 11 la art. 73.1
  Prin convenţia-cadru de încărcare-descărcare se pot acorda tarife orare de utilizare reduse, potrivit tarifelor caii ferate.
  NUT 12 la art. 73.1
  Pentru perioada de stationare a vagoanelor destinate sau sosite cu navele feribot în staţiile care le deservesc se percepe tariful orar de utilizare atunci când staţionarea se produce din motive imputabile clientului.
  NUT 13 la art. 73.1
  Pentru expeditiile de vagoane sosite din import, la care vamuirea mărfii se efectuează în statia de frontieră, tariful orar de utilizare se aplică din momentul expirării a 3 ore de la ora de avizare asupra sosirii vagonului în statia de frontieră.
  În avizare se comunică termenul până la care trebuie îndeplinite formalităţile administrative necesare, astfel încât vagoanele să poată fi expediate cu primul tren din grafic. Termenul comunicat nu poate fi însă mai mic de 6 ore de la ora avizării.
  Tariful orar de utilizare se aplică până la ora predării vagonului caii ferate, cu toate formalităţile îndeplinite, atunci când predarea se face înainte de expirarea termenului acordat de calea ferată pentru îndeplinirea formalităţilor administrative.
  Atunci când predarea vagonului se face după expirarea termenului acordat de calea ferată pentru îndeplinirea formalităţilor administrative, tariful orar de utilizare se aplică până la ora de plecare a primului tren cu care pot fi expediate vagoanele.
  NUT 14 la art. 73.1
  Vagoanele care se incarca-descarca în linie curenta trebuie să se încarce-descarce în cel mult:
  14.1. 30 de minute, pentru vagoanele izolate care se îndrumă cu trenuri în circulaţie;
  14.2. 3 ore, pentru grupurile de vagoane care se îndrumă în curse speciale.
  NUT 15 la art. 73.1
  Dacă circulaţia permite, calea ferată poate acorda timpi mai mari de încărcare-descărcare în linie curenta, cu aplicarea tarifelor orare de utilizare majorate, conform tarifului caii ferate.
  NUT 16 la art. 73.1
  Pentru timpul de asteptare a vagoanelor în statie, în vederea îndrumării lor în linie curenta, pentru timpii de ducere şi de aducere a vagoanelor la şi de la punctele de încărcare-descărcare situate în linie curenta, precum şi pentru întreaga perioadă de stationare a vagoanelor în linie curenta se percepe tariful orar de utilizare.
  NUT 17 la art. 73.1
  În cazul în care operaţiunea de încărcare-descărcare nu se termina până la expirarea timpilor maximi de încărcare-descărcare acordati, vagoanele vor fi retrase din linia curenta pe liniile statiei, vagoanele rămânând la dispoziţia clientului, cu aplicarea tarifului orar de utilizare.
  NUT 18 la art. 73.1
  Regimul containerelor mari, aflate la dispoziţia clientului, precum şi modul de aplicare a tarifului orar de utilizare sunt prevăzute în anexa nr. 9 NUT.
  NUT 19 la art. 73.1
  Regimul paletelor şi al rechizitelor aflate la dispoziţia clientului, precum şi modul de aplicare a tarifului orar de utilizare sunt prevăzute în anexele nr. 13 şi 18 NUT.
  NUT 20 la art. 73.1
  Aplicarea tarifelor orare de utilizare nu se întrerupe din cauza ca organele vamale sau administrative nu lucrează.
  NUT 21 la art. 73.1
  La vagoanele utilizate în interesul caii ferate nu se aplică tariful orar de utilizare. Pentru staţionarea acestor vagoane se aplică instrucţiunile caii ferate.
  NUT 22 la art. 73.4
  Tarifele orare de utilizare se plătesc în ziua în care mijloacele de transport şi rechizitele au fost predate caii ferate, respectiv pentru vagoanele primite la transport, în ziua expedierii vagoanelor cu trenul de grafic până la care se calculează acest tarif, cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare, dacă nu s-au stabilit alte termene de plată în convenţiile-cadru de încărcare-descărcare sau în convenţiile de plată centralizata.
  NUT 23 la art. 73.4
  Tarifele orare de utilizare calculate în parcurs se plătesc de destinatar.
  NUT 24 la art. 73.5
  Evidenta de calcul al tarifului orar de utilizare este prevăzută în anexa nr. 14 NUT.


  Articolul 74

  Eliberarea mărfii la destinaţie
  1 74.1. Calea ferată îl avizează pe destinatar despre sosirea şi punerea la dispoziţie a expeditiilor pentru descărcare, prin afişare în statia de destinaţie. Clienţii care au convenţie-cadru de încărcare-descărcare cu calea ferată stabilesc în aceste convenţii modul de avizare a sosirii expeditiilor. Calea ferată nu este obligată în nici un caz să obţină de la clienţi o confirmare a avizării transporturilor.
  2 74.2. Calea ferată este obligată sa remită destinatarului un exemplar al scrisorii de trasura şi sa elibereze marfa în statia de destinaţie, contra semnăturii de primire. Eliberarea mărfii este condiţionată de respectarea condiţiilor convenite pentru plata creanţelor.
  74.3. Sunt asimilate eliberării mărfii, când sunt efectuate conform normelor în vigoare la staţii de destinaţie:
  74.3.1. predarea mărfii autorităţilor vamale sau fiscale, în antrepozitele lor, când acestea nu se afla sub paza caii ferate;
  74.3.2. antrepozitarea la calea ferată a mărfii sau depozitarea ei la expeditionari, comisionari ori într-un antrepozit public.
  74.4. Convenţiile încheiate cu destinatarul stabilesc obligaţia caii ferate sa predea marfa destinatarului în altă parte decât în statia de destinaţie, pe o linie industriala, într-un depozit sau în alte locuri similare.
  3 74.5. După sosirea mărfii în statia de destinaţie, destinatarul poate cere caii ferate sa îi remită scrisoarea de trasura şi sa îi elibereze marfa.
  4, 5 74.6. Destinatarul trebuie să descarce complet mijloacele de transport, să le curete de orice resturi care provin de la marfa descarcata, sa îndepărteze sigiliile şi etichetele vechi, sa inchida uşile şi clapele, sa monteze părţile mobile ale vagoanelor înainte de a le preda caii ferate. Calea ferată poate face ea aceste operaţiuni, pe cheltuiala destinatarului, în condiţiile prevăzute în normele uniforme.
  74.7. Dacă este constatată pierderea mărfii sau dacă marfa nu a sosit la expirarea termenului contractului de transport, destinatarul poate să îşi valorifice în nume propriu, faţă de calea ferată, drepturile care îi revin din contractul de transport, cu condiţia să execute, în prealabil, obligaţiile care îi sunt impuse prin contractul de transport.
  74.8. Dacă o parte din mărfurile menţionate în scrisoarea de trasura lipseşte la eliberare, totalul sumelor care rezultă din scrisoarea de trasura trebuie să fie plătit. Destinatarul are dreptul de a reclama restituirea tarifelor pentru mărfurile neeliberate.
  6, 7 74.9. Calea ferată are asupra mărfurilor transportate drepturile unui creditor gajist pentru totalitatea creanţelor care i se cuvin din executarea transportului. Aceste drepturi subzistă atâta timp cat marfa se afla în posesia caii ferate sau a unei terţe persoane care o deţine în numele ei.
  NUT 1 la art. 74.1
  Avizarea destinatarului despre sosirea şi punerea la dispoziţie a expeditiilor pentru descărcare se face în condiţiile prevăzute de NUT 35, 36 şi 37 la art. 58.14 RT.
  NUT 2 la art. 74.2
  Calea ferată poate conveni cu clienţii caii ferate, de la caz la caz, atunci când se întârzie plata preţului transportului, ca expeditiile să fie totuşi eliberate, dacă exista garanţia încasării ulterioare a preţului transportului şi a primei trepte a majorărilor de întârziere, cu condiţia garantarii plăţilor cu mărfurile din expeditiile care vor sosi pe adresa clientului, care vor putea fi valorificate după expirarea termenelor de plată convenite.
  Termenul de plată convenit nu va depăşi 30 de zile calendaristice.
  În perioada termenului de plată se aplică prima treapta de majorare a întârzierii plăţii, fără să se mai perceapă următoarele trepte de majorare.
  În cazul în care, până la data la care s-a încheiat convenţia, expeditiile sunt grevate de majorări progresive, acestea se vor percepe, deoarece convenţia nu are efecte retroactive în raport cu data încheierii ei.
  Nerespectarea termenelor de plată convenite anulează facilităţile de plată care s-au stabilit prin convenţii şi se aplică majorările pentru întârzierea plăţilor, calculate din momentul încheierii contractului de transport, al eliberării, respectiv al plăţii tarifelor orare de utilizare, după caz, prevăzute în tarife.
  Prevederile de mai sus vor face obiectul unei convenţii.
  Calea ferată nu va încheia convenţii sau acte adiţionale cu clienţii care nu lichidează datoriile în termenele de plată convenite.
  NUT 3 la art. 74.5
  La cererea clienţilor, în statia de destinaţie, după ridicarea scrisorii de trasura de la casa statiei, atunci când aceasta dispune de bascule-pod şi când condiţiile de exploatare îi permit, calea ferată poate efectua cantarirea mărfurilor şi verificarea tarei vagonului, cu perceperea tarifului de cantarire, a tarifului de verificare a tarei vagonului şi a tarifului de manevra corespunzător. Pentru perioada de la depunerea cererii de cantarire şi până la predarea vagonului cantarit, clientului i se aplică tariful orar de utilizare, însă nu pentru mai mult de 12 ore. Dacă, în urma verificării tarei vagoanelor, se constata o diferenţa în plus sau în minus mai mare de 2% faţă de ţara înscrisă pe vagon, nu se percep tariful de verificare a tarei vagonului, tariful de manevra şi tariful orar de utilizare pentru perioada calculată mai sus.
  NUT 4 la art. 74.6
  După descărcarea mărfurilor, destinatarul este obligat să efectueze curăţirea vagoanelor.
  Calea ferată poate primi vagoanele necuratate în staţiile în care ea efectuează curăţirea vagoanelor, cu perceperea tarifului de curăţire. Staţiile în care calea ferată efectuează curăţirea vagoanelor şi tariful de curăţire se publică în tariful caii ferate.
  Până la curăţirea completa de către destinatar în staţiile în care calea ferată nu efectuează curăţirea vagoanelor, acestea vor fi supuse tarifului orar de utilizare.
  NUT 5 la art. 74.6
  Calea ferată poate primi vagoanele goale cu părţile mobile nemontate în staţiile în care ea efectuează aceasta operaţiune, cu perceperea tarifului de montare a părţilor mobile ale vagonului, prevăzut în tariful caii ferate. Staţiile în care calea ferată efectuează montarea părţilor mobile ale vagonului şi tariful de montare a părţilor mobile ale vagonului se publică în tariful caii ferate.
  Până la montarea părţilor mobile ale vagoanelor de către client în staţiile în care calea ferată nu efectuează aceasta operaţiune, vagoanele vor fi supuse tarifului orar de utilizare.
  NUT 6 la art. 74.9
  Mărfurile care nu au putut fi eliberate în termen de 120 de ore, calculate de la ora avizării punerii lor la dispoziţie expeditorului sau destinatarului, sunt considerate mărfuri în suferinta. Mărfurile în suferinta pot fi descărcate de calea ferată în magazii sau pe rampe, în funcţie de natura mărfii, cu perceperea tarifelor de descărcare, de magazinaj şi tarifului orar de utilizare.
  Tariful de magazinaj se percepe pentru întreaga perioadă de depozitare a mărfii.
  Tariful orar de utilizare se calculează de la ora avizării punerii vagoanelor la dispoziţie până la descărcarea mărfii, maximum 144 de ore, iar, în continuare, se aplică tariful de stationare prevăzut în tariful caii ferate pentru mărfurile care nu se descarca din vagon, sau tariful de depozitare corespunzător prevăzut în tariful caii ferate pentru mărfurile care s-au depozitat, după caz.
  NUT 7 la art. 74.9
  După trecerea a 6 ore de la ora avizării, calea ferată poate descarca, atunci când destinatarul nu se prezintă pentru descărcare, următoarele mărfuri: vietati, materii şi obiecte explozibile, materii inflamabile, inclusiv produse petroliere, materii care se descompun din cauza umezelii (var, carbid etc.), mărfuri perisabile, mărfuri gretoase sau care pot produce infectii, vehicule, obiecte preţioase, cu perceperea tarifelor de magazinaj sporit şi, atunci când este cazul, cu perceperea tarifelor de descărcare, de manevra, pentru asigurarea pazei şi întreţinerii acestor mărfuri, precum şi alte cheltuieli.


  Articolul 75

  Constatarea pierderii sau a avarierii mărfii
  75.1. Când o pierdere parţială sau o avariere este descoperită sau presupusa de calea ferată sau când ea este invocată de cel îndreptăţit, trebuie să se întocmească fără întârziere şi, dacă este posibil, în prezenta celui îndreptăţit, un proces-verbal prin care se constata starea mărfii, masa sa şi, pe cat posibil, mărimea pagubei, cauza acesteia şi momentul când s-a produs.
  O copie de pe acest proces-verbal trebuie să fie înmânată, gratuit, celui îndreptăţit.
  1-4 75.2. Când cel îndreptăţit nu accepta constatările din procesul-verbal, el poate cere ca starea şi masa mărfii, precum şi cauza şi valoarea pagubei să fie constatate de un expert sau de un specialist autorizat, numit de părţi, ori de un expert desemnat pe cale judiciară.
  75.4. Cel îndreptăţit poate, fără să facă nici o dovadă, sa considere marfa ca pierdută, când ea nu a fost eliberata destinatarului sau nu i-a fost pusă la dispoziţie în cele 30 de zile care urmează termenului contractului de transport.
  75.4. Pierderile totale descoperite sau invocate se cercetează de calea ferată, rezultatul investigatiilor comunicându-se celor interesaţi.
  Pentru urmărirea transporturilor, la cererea beneficiarilor, calea ferată percepe tarife.
  75.5. Cel în drept, primind plata despăgubirii pentru marfa pierdută, poate să ceara să fie avizat imediat în cazul în care marfa este gasita, dar nu mai târziu de 12 luni de la data primirii despăgubirii.
  75.6. În termen de 30 de zile de la primirea avizului de gasire a mărfii, cel în drept poate să ceara ca marfa sa îi fie eliberata, fără cheltuieli, fie în statia de expediţie, fie în statia de destinaţie prevăzută în scrisoarea de trasura, în schimbul restituirii despăgubirii pe care a primit-o şi sub rezerva acordării tuturor drepturilor la indemnizarile pentru întârziere, prevăzute de tarife.
  75.7. Când termenele de mai sus nu sunt respectate, calea ferată poate dispune de marfa, fie prin utilizarea în interes propriu, fie prin valorificare prin licitaţie.
  75.8. Sumele obţinute din valorificarea transporturilor se fac venit al caii ferate.
  NUT 1 la art. 75.2
  Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Feroviara Română - AFER, în temeiul unui examen de autorizare, atesta calitatea persoanei de a face constatările prevăzute la art. 75.2 RT.
  NUT 2 la art. 75.2
  Candidaţii la examenul de autorizare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  2.1. să fie autorizaţi în funcţia de şef de statie sau operator sau să fie absolvenţi ai învăţământului superior, specialitatea transporturi;
  2.2. să aibă o vechime în specialitate de minimum 5 ani;
  2.3. sa nu fi fost condamnaţi de instanţele de judecată la pedepse privative de libertate pentru fapte penale legate de activităţi economico-financiare, respectiv sustrageri de bunuri.
  NUT 3 la art. 75.2
  Pentru participarea la examenul de autorizare se plăteşte tariful stabilit de Autoritatea Feroviara Română - AFER, care se publică în Buletinul Comercial al Caii Ferate.
  NUT 4 la art. 75.2
  Specialiştii autorizaţi nu au dreptul să fie angajaţii unuia dintre agenţii economici pentru care este numit de către expeditor, destinatar sau calea ferată, să efectueze constatarea, respectiv expertiza în condiţiile legii.


  Articolul 76

  Rectificarea încasărilor
  76.1. În caz de aplicare gresita a unui tarif sau de greseala de calcul la încasarea tarifelor, ceea ce nu s-a încasat trebuie plătit şi ceea ce s-a încasat în plus trebuie restituit.
  76.2. Suma neincasata se plăteşte caii ferate de către expeditor sau destinatar, potrivit menţiunii de francare din scrisoarea de trasura.
  1, 2 76.3. Pentru sumele datorate în temeiul prezentului articol curge o dobânda stabilită prin tarife, din ziua punerii în întârziere pentru plata sau din ziua reclamaţiei ori, dacă nu a avut loc nici punerea în întârziere, nici reclamaţia, din ziua chemării în judecata.
  Sumele încasate în minus din vina salariaţilor caii ferate se vor achită de clientul care a efectuat plata iniţial, fără dobânda.
  Dacă cel îndreptăţit nu prezintă caii ferate documentele justificative necesare pentru tratarea definitivă a reclamaţiei, într-un termen acceptabil care i s-a fixat, dobânzile nu curg de la expirarea termenului fixat şi până la prezentarea efectivă a documentelor.
  NUT 1 la art. 76.3
  Dobânzile aplicate din ziua punerii în întârziere pot fi diferenţiate, iar penalităţile pot fi progresive, potrivit tarifului caii ferate.
  NUT 2 la art. 76.3
  Termenele pentru depunerea documentelor se comunică reclamantului de către calea ferată. În cazul nerespectării termenelor stabilite, reclamantul nu are dreptul la dobânzi sau la penalităţi până la depunerea documentelor.


  Capitolul 3 Modificarea contractului de transport


  Articolul 77

  Modificarea contractului de transport de către expeditor
  77.1. Expeditorul poate să modifice contractul de transport prin dispoziţii ulterioare, indicând:
  77.1.1. retragerea mărfii la statia de expediţie;
  77.1.2. oprirea mărfii în parcurs;
  77.1.3. amânarea eliberării mărfii;
  77.1.4. eliberarea mărfii unei alte persoane decât destinatarului înscris în scrisoarea de trasura;
  77.1.5. eliberarea mărfii la o alta statie decât statia de destinaţie înscrisă în scrisoarea de trasura;
  77.1.6. înapoierea mărfii la statia de expediţie.
  77.2. Calea ferată poate extinde dreptul expeditorului privind modificarea contractului cu următoarele:
  77.2.1. stabilirea unui ramburs;
  77.2.2. majorarea, micşorarea sau anularea unui ramburs;
  77.2.3. preluarea în sarcina sa a tarifelor unei expeditii nefrancate sau majorarea celor luate în sarcina sa.
  77.3. În nici un caz dispoziţiile nu trebuie să aibă ca efect divizarea expeditiei.
  1 77.4. Aceste dispoziţii trebuie să fie date printr-o declaraţie în forma prevăzută de calea ferată. Declaraţia trebuie reprodusa şi semnată de expeditor pe duplicatul scrisorii de trasura care trebuie prezentat caii ferate.
  Orice dispoziţie data într-o alta forma decât cea prevăzută este nulă.
  77.5. Când calea ferată da curs dispoziţiilor expeditorului fără sa ceara prezentarea duplicatului, ea este răspunzătoare faţă de clienţi pentru paguba care ar rezultă din aceasta cauza. Eventuala despăgubire nu trebuie să depăşească despăgubirea prevăzută în caz de pierdere a mărfii.
  77.6. Dreptul expeditorului de a modifica contractul de transport, chiar dacă este în posesia duplicatului scrisorii de trasura, se stinge în cazul în care expediţia a fost eliberata destinatarului.
  NUT 1 la art. 77.4
  Declaraţia se înscrie în formularul "Dispoziţii ulterioare ale expeditorului", prevăzut în anexa nr. 15.1 NUT.


  Articolul 78

  Modificarea contractului de transport de către destinatar
  78.1. Când expeditorul nu a luat în sarcina sa tarifele aferente transportului pe calea ferată de destinaţie şi nu a făcut în scrisoarea de trasura menţiunea "destinatar neautorizat sa dea dispoziţii ulterioare", destinatarul poate, prin dispoziţii ulterioare, sa modifice contractul de transport, indicând:
  78.1.1. oprirea mărfii în parcurs;
  78.1.2. amânarea eliberării mărfii;
  78.1.3. eliberarea mărfii pe calea ferată de destinaţie unei alte persoane decât destinatarului înscris în scrisoarea de trasura;
  78.1.4. eliberarea mărfii pe calea ferată de destinaţie la o alta statie decât statia de destinaţie înscrisă în scrisoarea de trasura, cu excepţia unor dispoziţii contrare tarifelor;
  78.1.5. modul de îndeplinire a formalităţilor vamale sau ale altor autorităţi administrative publice.
  Dispoziţiile destinatarului nu sunt executorii decât după intrarea expeditiei pe reţeaua caii ferate de destinaţie.
  78.2. Dreptul destinatarului de a modifica contractul de transport se stinge în cazul în care:
  78.2.1. a ridicat scrisoarea de trasura;
  78.2.2. a acceptat marfa;
  78.2.3. şi-a valorificat drepturile în conformitate cu art. 81;
  78.2.4. a indicat o persoană şi aceasta a ridicat scrisoarea de trasura sau şi-a valorificat dreptul în conformitate cu art. 74.
  78.3. Dacă destinatarul a dispus ca marfa să fie eliberata unei persoane, aceasta nu este autorizata sa modifice contractul de transport.
  78.4. În cazul în care transportul circula numai pe reţeaua unei cai ferate, dispoziţiile prezentului articol nu se aplică.
  În acest caz, dreptul de a dispune asupra expeditiei poate aparţine destinatarului, din momentul încheierii contractului de transport, dacă pe scrisoarea de trasura este facuta o menţiune în acest sens de către expeditor.
  Dispoziţiile date de destinatar sunt similare cu cele pe care le poate da expeditorul.


  Articolul 79

  Executarea dispoziţiilor ulterioare
  79.1. Calea ferată nu poate refuza executarea dispoziţiilor ulterioare, date de expeditor sau de destinatar, şi nici întârzia executarea lor, în afară de cazurile în care:
  79.1.1. executarea nu mai este posibila în momentul în care dispoziţiile sosesc la statia care trebuie să le execute;
  79.1.2. executarea este de natura sa perturbe serviciul normal al exploatării;
  79.1.3. executarea este contrară actelor normative în vigoare;
  79.1.4. valoarea mărfii, când este vorba de o schimbare a statiei de destinaţie, nu acoperă, după aprecierea caii ferate, toate tarifele care vor greva marfa la sosirea la noua sa destinaţie, numai dacă aceste tarife nu se plătesc sau plata lor nu se garantează imediat.
  79.2. Cel care a dat dispoziţii este înştiinţat, cat mai curând posibil, despre piedicile care se opun executării lor. Când calea ferată nu este în măsura sa prevadă aceste modificări, cel care a dat dispoziţiile suporta toate consecinţele care rezultă din începerea executării lor.
  79.3. Tarifele şi cheltuielile care apar ca urmare a executării unei dispoziţii, cu excepţia celor care rezultă din vina caii ferate, trebuie să fie plătite de expeditor sau de destinatar, în conformitate cu menţiunea de francare.
  79.4. Calea ferată este răspunzătoare, în cazul în care este vinovata, de consecinţele neexecutării sau executării inexacte a unei dispoziţii. Cu toate acestea, eventuala despăgubire nu trebuie să fie niciodată mai mare decât cea prevăzută în caz de pierdere a mărfii.
  79.5. Tarifele de transport se calculează pe distanţele parcurse efectiv, ca urmare a executării dispoziţiei ulterioare. Tarifele aplicabile sunt cele în vigoare pe fiecare din aceste parcursuri, în ziua plăţii.
  Dispoziţiile de mai sus sunt aplicabile, prin analogie, tarifelor accesorii şi altor cheltuieli, precum şi cursurilor de convertire.


  Articolul 80

  Împiedicarea la transport
  80.1. Constituie împiedicare la transport faptul ca începerea sau continuarea transportului este împiedicată sau nu mai este posibila pe itinerarul prevăzut. Pot constitui impiedicari la transport calamitatile naturale (inundaţii, inzapeziri şi alte fenomene naturale care pot opri continuarea transportului), perturbarile în serviciu (deraieri, accidente şi alte evenimente asemănătoare, din cauza cărora transportul se opreşte în parcurs), sechestrarea mărfii, lipsa documentelor insotitoare pentru îndeplinirea formalităţilor vamale sau administrative, grevele şi alte cazuri similare.
  80.2. În caz de împiedicare la transport, calea ferată hotărăşte dacă este preferabil sa transporte marfa, modificând, din oficiu, itinerarul sau, dacă este indicat, în interesul expeditorului sa îi ceara instrucţiuni, comunicându-i informaţiile utile de care dispune.
  80.3. În afară de cazul când calea ferată este în culpa, ea poate să perceapă tariful de transport aplicabil pe itinerarul parcurs efectiv şi poate dispune de termenele contractului de transport corespunzătoare acestui itinerar.
  80.4. În cazul în care continuarea transportului nu este posibila, calea ferată cere instrucţiuni de la expeditor.
  80.5. Dacă instrucţiunile expeditorului modifica destinatarul sau statia de destinaţie ori sunt date statiei unde se găseşte marfa, expeditorul trebuie să le înscrie pe duplicatul scrisorii de trasura şi să prezinte acest duplicat caii ferate.
  80.6. Când calea ferată da curs instrucţiunilor expeditorului fără a pretinde prezentarea duplicatului scrisorii de trasura, este răspunzătoare pentru paguba care rezultă din aceasta cauza. Eventuala despăgubire nu trebuie să depăşească niciodată pe cea prevăzută pentru pierderea mărfii.
  80.7. Dacă expeditorul, înştiinţat de împiedicare la transport, nu da în termen de 72 de ore instrucţiuni executabile, calea ferată procedează potrivit normelor privind împiedicarea la eliberare. Suma obţinută din vânzarea mărfii, după scăderea tarifelor care grevează marfa, trebuie să fie ţinuta la dispoziţia expeditorului; dacă suma obţinută este mai mica decât aceste tarife, expeditorul trebuie să plătească diferenţa.
  80.8. Când împiedicarea la transport încetează înaintea sosirii instrucţiunilor expeditorului, marfa este indrumata la destinaţia sa, fără a aştepta instrucţiunile, expeditorul fiind înştiinţat despre aceasta în cel mai scurt timp posibil.
  80.9. Când împiedicarea la transport intervine după ce destinatarul a modificat contractul de transport, calea ferată trebuie să înştiinţeze despre aceasta destinatarul. Dispoziţiile articolelor anterioare se aplică în mod corespunzător.
  80.10. În afară de cazul în care calea ferată este vinovata, ea poate, în caz de împiedicare la transport, sa perceapă tariful orar de utilizare a mijlocului de transport.


  Articolul 81

  Împiedicarea la eliberare
  81.1. Se considera împiedicare la eliberare, dacă: destinatarul refuza primirea expeditiei sau nu poate fi găsit sau nu ridica scrisoarea de trasura în termenul prevăzut de normele în vigoare de la statia de destinaţie ori expediţia nu poate fi eliberata din alte cauze (sechestre, hotărâri judecătoreşti, marfa grevata de un ramburs neadmis în traficul respectiv şi alte situaţii similare).
  81.2. În caz de împiedicare la eliberarea mărfii, calea ferată trebuie să-l înştiinţeze pe expeditor fără întârziere, pentru a-i cere instrucţiuni.
  81.3. Când împiedicarea la eliberare încetează înainte de sosirea instrucţiunilor expeditorului la statia de destinaţie, marfa se eliberează destinatarului. Expeditorul trebuie să fie înştiinţat despre aceasta fără întârziere.
  81.4. În cazul în care destinatarul refuza marfa, expeditorul are dreptul sa dea instrucţiuni, chiar dacă nu poate prezenta duplicatul scrisorii de trasura.
  81.5. Expeditorul poate, de asemenea, sa ceara, printr-o menţiune în scrisoarea de trasura, ca marfa sa îi fie înapoiată din oficiu, dacă apare o împiedicare la eliberare. În afară de acest caz, este necesar consimţământul sau scris.
  1 81.6. Dacă marfa a fost valorificată prin vânzare, atunci suma obţinută după scăderea tarifelor de transport care grevează marfa trebuie să fie ţinuta la dispoziţia expeditorului. Dacă suma este mai mica decât aceste tarife, expeditorul trebuie să plătească diferenţa.
  81.7. Dacă împiedicarea la eliberare apare după ce destinatarul a modificat contractul de transport, calea ferată trebuie să înştiinţeze despre împiedicare acest destinatar.
  81.8. În nici un caz marfa nu se va înapoia expeditorului fără consimţământul sau scris.
  NUT 1 la art. 81.6
  La dispoziţia expeditorului se va tine suma obţinută după valorificarea prin vânzare, după scăderea tuturor tarifelor şi cheltuielilor datorate caii ferate.


  Capitolul 4 Răspunderea caii ferate


  Articolul 82

  Responsabilităţi
  1 82.1. Calea ferată care a primit la transport marfa cu scrisoarea de trasura este răspunzătoare de executarea transportului şi de integritatea mărfii pe întreg parcursul, până la eliberare.
  82.2. Când calea ferată a cantarit mărfurile, ea răspunde de cantitatea constatată pe cantarul sau.
  82.3. În cazul în care s-a încasat tariful de cantarire de către calea ferată, aceasta răspunde de cantitatea înscrisă de ea în scrisoarea de trasura, indiferent de faptul ca a efectuat sau nu cantarirea. În situaţia în care nu a înscris masa constatată, calea ferată răspunde de masa înscrisă de expeditor.
  2 82.4. Calea ferată va putea face dovada ca, în realitate, a primit mai puţin de la expeditor sau ca marfa sosita la destinaţie corespunde cu masa neta ori cu specificăţiile din actele de livrare sau din scrisoarea de trasura.
  82.5. Pentru restul expeditiilor în vagoane complete, precum şi pentru cele în containere, boxpalete şi alte unităţi de incarcatura, sigilate, calea ferată nu răspunde pentru lipsurile cantitative, până la proba contrară, dacă mijlocul de transport închis a ajuns la destinaţie fără urme de violare, sustragere, scurgere, avariere şi cu sigiliile intacte, iar mărfurile încărcate în mijlocul de transport deschis, cu semnele sau marcajele intacte.
  NUT 1 la art. 82.1
  Pentru depăşirea termenului contractului de transport calea ferată este răspunzătoare de pagubele care apar ca urmare a pierderii totale sau parţiale a mărfii, ca urmare a lipsei din masa mărfii, avarierii, alterarii sau diminuării calităţii mărfii din alte cauze, din momentul primirii mărfii la transport până la eliberarea ei în statia de destinaţie.
  Acceptarea mărfurilor fără rezerve de către calea ferată nu conduce la pierderea dreptului acesteia de a dovedi ca prejudiciile sunt urmarea unor vicii proprii ale mărfurilor.
  NUT 2 la art. 82.4
  Calea ferată poate dovedi ca diferenţele cantitative nu provin din culpa sa, ci din cea a expeditorului, dintr-un viciu propriu al mărfii (deteriorare interioară, uscare, scurgere etc.) sau dintr-un caz de forta majoră.


  Articolul 83

  Întinderea răspunderii
  83.1. Calea ferată este răspunzătoare pentru paguba care rezultă din pierderea totală sau parţială şi din avarierea mărfii, survenită din momentul primirii la transport şi până la eliberare, precum şi pentru paguba care rezultă din depăşirea termenului contractului de transport.
  83.2. Sarcina probei ca avarierea mărfii s-a produs în timpul transportului şi din vina cărăuşului revine celui care reclama.
  83.3. În cazul în care, însă, coletul sau mijlocul de transport a fost violat pe parcurs sau poarta urme de violare ori semnele de pe mărfurile transportate într-un mijloc de transport deschis poarta, de asemenea, urme de violare, se presupune - până la proba contrară - ca mărfurile au fost avariate din vina caii ferate.
  1 83.4. Calea ferată este scutită de răspunderea prevăzută la art. 83.1, dacă:
  83.4.1. pierderea, avarierea sau depăşirea termenului contractului de transport a avut drept cauza o culpa a celui îndreptăţit, o dispoziţie a acestuia care nu a rezultat dintr-o vina a caii ferate, un viciu propriu al mărfii (deteriorare anterioară, pierdere de masa sau de calitate şi altele similare) sau împrejurări pe care calea ferată nu le putea evita şi ale căror urmări nu le putea inlatura;
  83.4.2. se constata diferenţa între cantarul folosit la primirea produselor spre transport şi cel folosit la eliberarea acestora către destinatar, atunci când lipsa nu este reală sau se datorează expeditorului.
  2 83.5. Calea ferată este scutită de răspunderea prevăzută la art. 83.1 şi în cazul în care pierderea, avarierea sau depăşirea termenului contractului de transport este provocată de riscuri speciale inerente, care se datorează:
  83.5.1. cauzelor naturale inerente transportului în vehicule deschise, fie şi acoperite cu prelate, potrivit dispoziţiilor aplicabile sau înţelegerilor încheiate între expeditor şi calea ferată şi menţionate în scrisoarea de trasura;
  83.5.2. lipsei sau defectuozităţii ambalajului pentru mărfurile care, prin natura lor, sunt expuse la pierderi din masa sau avarii, dacă nu sunt ambalate ori sunt prost ambalate;
  83.5.3. operaţiunilor de încărcare, efectuate de expeditor, sau de descărcare, executate de destinatar;
  83.5.4. încărcării defectuoase, în cazul când aceasta încărcare a fost efectuată de expeditor;
  83.5.5. îndeplinirii de către expeditor, destinatar, comisionar vamal sau de către alt mandatar a formalităţilor cerute de organele vamale sau de alte autorităţi administrative;
  83.5.6. naturii anumitor mărfuri expuse, din cauze inerente acestei naturi, la pierderea totală sau parţială şi la avariere, îndeosebi prin spargere, ruginire, deteriorare interioară şi spontana, uscare, imprastiere, scăderea naturala a masei etc.;
  83.5.7. denumirii neregulate, inexacte sau incomplete a obiectelor excluse de la transport sau admise în anumite condiţii ori nerespectării de către expeditor a măsurilor de prevedere prescrise pentru obiectele admise în anumite condiţii;
  83.5.8. transportului care, potrivit dispoziţiilor aplicabile sau înţelegerilor încheiate între expeditor şi calea ferată şi menţionate în scrisoarea de trasura, trebuie să fie efectuate cu însoţitor dacă pierderea sau avarierea rezultă dintr-un risc pe care insotirea avea drept scop sa îl evite;
  83.5.9. transportului de animale vii sau de păsări vii.
  83.6. Calea ferată are aceeaşi răspundere ca pentru vehicule deschise fără prelata şi atunci când se transporta în astfel de vehicule mărfuri care, conform dispoziţiilor aplicabile, nu se transporta în vehicule deschise.
  3, 4 83.7. Dovada ca pierderea, scăderea în masa, avarierea se datorează cauzelor prevăzute la art. 83.4 cade în sarcina caii ferate.
  5 83.8. Atunci când calea ferată, ţinând seama de împrejurările de fapt, stabileşte ca pierderea sau avarierea ar putea rezultă din unul sau mai multe dintre riscurile speciale prevăzute la art. 83.5, exista prezumţia ca paguba rezultă din aceste riscuri. Cel îndreptăţit păstrează totuşi dreptul de a face dovada ca paguba, în întregime sau în parte, nu a avut drept cauza unul dintre aceste riscuri. Aceasta prezumţie nu este aplicabilă dacă exista o lipsa cantitativă mare sau o pierdere de colet.
  6 83.9. În cazul mărfurilor care, datorită naturii lor, suferă în mod obişnuit o pierdere de masa în timpul transportului, calea ferată nu răspunde, oricare ar fi parcursul efectuat, decât de acea parte din lipsa care depăşeşte toleranţele prevăzute mai jos:
  83.9.1. 2% din masa pentru mărfurile lichide sau predate la transport în stare umeda;
  83.9.2. 1% din masa pentru mărfurile uscate.
  83.10. Limitarea răspunderii prevăzute la art. 83.9 nu poate fi invocată dacă se face dovada, după împrejurările de fapt, ca pierderea nu rezultă din cauzele care justifica toleranta.
  83.11. În cazul în care se transporta mai multe colete cu o singura scrisoare de trasura, pierderea din masa în timpul transportului se calculează pentru fiecare colet, dacă masa acestuia, la predare, s-a indicat separat în scrisoarea de trasura sau poate fi constatată în alt mod.
  83.12. În caz de pierdere totală a mărfii, la calcularea despăgubirii nu se face nici o scădere pentru pierderea din masa în timpul transportului.
  NUT 1 la art. 83.4
  Calea ferată este scutită de răspundere, cu condiţia ca mijlocul de transport şi expediţia să fie eliberate, fără urme de violare, sustragere, scurgere şi alte cauze similare.
  NUT 2 la art. 83.5
  Calea ferată este exonerată de răspundere pentru avarieri sau sustrageri de marfa, dacă acestea sunt consecinţa tipului de vagon solicitat sau acceptat la transport de expeditor, atunci când expeditorul îşi asuma aceasta responsabilitate, făcând menţiunea în acest sens în rubrica "Menţiuni ale expeditorului" din scrisoarea de trasura.
  NUT 3 la art. 83.7
  Calea ferată trebuie să întocmească fără întârziere şi, dacă este posibil, în prezenta celui îndreptăţit, un proces-verbal de constatare conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 17 NUT, când o pierdere parţială sau o avariere este descoperită sau presupusa de calea ferată sau când ea este invocată de cel îndreptăţit.
  NUT 4 la art. 83.7
  Calea ferată are obligaţia ca în procesul-verbal de constatare, încheiat conform prevederilor cuprinse în Anexa nr. 17 NUT, sa detalieze cauzele care au condus la producerea pagubei, prin completarea tuturor rubricilor prevăzute în actul constatator, în vederea stabilirii răspunderii.
  NUT 5 la art. 83.8
  Când cel îndreptăţit nu accepta concluziile din procesul-verbal de constatare, el poate cere ca starea şi masa mărfii, precum şi cauza şi valoarea pagubei să fie constatate de un expert numit de părţi sau pe cale judiciară, conform legislaţiei în vigoare.
  NUT 6 la art. 83.9
  Calea ferată este exonerată de răspundere, în limitele tolerantelor prevăzute la art. 83.9 RT, numai în condiţiile în care mijlocul de transport se eliberează destinatarului, cu sigiliile intacte la toate sistemele de asigurare.


  Articolul 84

  Prezumţia în caz de repredare şi prezumţia de pierdere a mărfii
  1 84.1. Când un transport predat în conformitate cu Regulamentul a făcut obiectul unei repredari supuse aceloraşi reguli şi când o pierdere parţială sau o avariere este constatată după aceasta repredare, exista prezumţia ca ea s-a produs în cursul executării ultimului contract de transport, dacă transportul a rămas în paza caii ferate şi a fost repredat în aceeaşi stare în care a sosit la statia de repredare.
  Aceasta prezumţie este, de asemenea, aplicabilă când contractul de transport anterior repredarii nu era supus Regulamentului, dacă acesta ar fi fost aplicabil, în cazul când transportul s-ar fi efectuat direct între prima statie de expediţie şi ultima statie de destinaţie.
  Aceasta prezumţie este aplicabilă şi atunci când contractul de transport anterior reexpedierii era supus unei alte convenţii şi dacă aceasta convenţie conţine aceeaşi prezumţie în favoarea transportului mărfurilor.
  84.2. Cel îndreptăţit poate, fără a avea de făcut alte dovezi, sa considere marfa ca pierdută, când ea nu a fost eliberata destinatarului sau nu a fost ţinuta la dispoziţia sa, în cele 30 de zile care urmează după împlinirea termenelor contractului de transport.
  84.3. Cel îndreptăţit, primind plata despăgubirii pentru marfa pierdută, poate cere, în scris, să fie înştiinţat fără întârziere, în cazul când marfa este gasita în decurs de un an de la plata despăgubirii. Despre aceasta cerere calea ferată eliberează o dovadă scrisă.
  84.4. În termen de 30 de zile de la primirea înştiinţării, cel îndreptăţit poate pretinde sa îi fie eliberata marfa pierdută la una din staţiile din parcurs. În acest caz, el trebuie să plătească tarifele aferente transportului de la statia de expediţie şi până la statia unde are loc eliberarea şi sa restituie despăgubirea primită, din care se vor scădea tarifele care au fost cuprinse în aceasta despăgubire. Cu toate acestea, el păstrează drepturile sale la despăgubire, pentru depăşirea termenelor contractului de transport prevăzute la art. 85.
  84.5. În lipsa fie a cererii prevăzute la art. 84.3, fie a instrucţiunilor date în termenul prevăzut la art. 84.4 sau dacă marfa este regasita după mai mult de un an de la data despăgubirii, calea ferată va dispune de marfa, fie prin utilizarea în interes propriu, fie prin valorificare prin licitaţie.
  NUT 1 la art. 84.1
  Calea ferată este obligată sa verifice dacă expediţia în cauza a îndeplinit una dintre următoarele condiţii:
  1.1. marfa sa nu fi ieşit de sub paza caii ferate;
  1.2. expediţia nu trebuie să fi suferit nici o modificare în alcătuirea sa (micşorare, înlocuire sau adaugare etc.), sa fi suferit o paguba (pierderi parţiale sau îndepărtarea mărfii devenită inutilizabila în timpul transportului) ori să se fi constatat diferenţe de masa care să angajeze ulterior răspunderea caii ferate;
  1.3. pentru transportul în vagoane complete, expediţia nu trebuie să fi suferit nici o transbordare din partea expeditorilor sau a destinatarilor succesivi, în momentul încheierii unui nou contract, numai dacă nu este vorba de o transbordare impusa de condiţiile speciale de exploatare.


  Articolul 85

  Despăgubiri
  1 85.1. Calea ferată este obligată sa plătească despăgubiri pentru pierderea totală sau parţială, avarierea mărfii sau pentru depăşirea termenului contractului de transport. Când se încasează tarife necuvenite, calea ferată este obligată să le restituie. Calea ferată îşi asuma aceste obligaţii în condiţiile prevăzute în cap. 4 al Regulamentului.
  2 85.2. În caz de pierdere totală sau parţială a mărfii, calea ferată trebuie să plătească, excluzând alte daune-interese, o despăgubire calculată după factura, după preţul curent al mărfii şi, în lipsa şi a uneia şi a celuilalt, după preţul mărfurilor de aceeaşi natura şi calitate, la locul şi data la care marfa a fost primită la transport. Despăgubirea nu poate depăşi valoarea pe kilogram brut de marfa lipsa stabilită prin tarif. În afară de aceasta, calea ferată trebuie să restituie tariful de transport, taxele vamale şi celelalte sume plătite de client cu ocazia transportului mărfii pierdute.
  85.3. De asemenea, calea ferată trebuie să plătească o despăgubire echivalenta cu avarierea mărfii, fără alte daune-interese. Suma se calculează aplicându-se la valoarea mărfii, stabilită potrivit art. 85.2, procentul de avariere constatat.
  Despăgubirea nu poate depăşi:
  85.3.1. dacă marfa este avariata, suma la care s-ar fi ajuns în caz de pierdere totală;
  85.3.2. dacă numai o parte din marfa este avariata, suma la care s-ar fi ajuns în caz de pierdere a părţii avariate.
  Calea ferată trebuie să restituie, în plus, în proporţia determinata de procentul de avariere, tarifele prevăzute la art. 85.2.
  3,4 85.4. În caz de depasire a termenului contractului de transport, calea ferată este obligată sa plătească 2% din tariful de transport pentru fiecare zi de întârziere, fără ca suma totală să poată depăşi jumătate din tariful de transport.
  Dacă se face dovada ca a rezultat un prejudiciu din cauza întârzierii, se va plati pentru acesta o despăgubire ce nu poate depăşi tariful de transport.
  Despăgubirile pentru depăşirea termenului contractului de transport nu se pot cumula cu cele care trebuie plătite în caz de pierdere totală sau parţială a mărfurilor.
  În caz de pierdere parţială, ele se vor plati, dacă este cazul, numai pentru marfa nepierduta.
  Despăgubirile pentru depăşirea termenului contractului de transport, în caz de avariere, se cumulează, dacă este cazul, cu despăgubirea prevăzută la art. 85.3.
  Numai depăşirea termenului de transport total da dreptul la despăgubire.
  Calea ferată poate să prevadă, în Normele uniforme sau în convenţii speciale, alte modalităţi de despăgubire pentru depăşirea termenului contractului de transport.
  5 85.5. Calea ferată este supusă decăderii din dreptul de a invoca limitele de responsabilitate prevăzute la art. 75, 85 şi 87, dacă s-a dovedit ca prejudiciul a rezultat dintr-un fapt comis de calea ferată, cu intenţia de a provoca un astfel de prejudiciu.
  85.6. În caz de declarare a interesului la eliberare, în afară de despăgubirile prevăzute în acest articol, se poate cere o despăgubire pentru paguba suplimentară dovedită până la concurenta sumei declarate.
  85.7. Cel în drept poate cere dobânzi la despăgubire, calculate la nivelul stabilit prin tarif, începând cu ziua înregistrării reclamaţiei administrative prevăzute la art. 87.
  Dacă cel îndreptăţit nu prezintă caii ferate, într-un termen convenabil care îi este fixat, documentele justificative necesare pentru lichidarea definitivă a reclamaţiei, dobânzile nu curg între expirarea termenului fixat şi prezentarea efectivă a documentelor.
  NUT 1 la art. 85.1
  Calea ferată va acorda despăgubire pentru paguba reală şi dovedită pentru o expediţie care a făcut obiectul unui contract de transport.
  NUT 2 la art. 85.2
  La reclamaţia administrativă trebuie să se anexeze, în cazul pierderii totale sau parţiale a mărfii, următoarele acte:
  2.1. exemplarul original al scrisorii de trasura;
  2.2. procesul-verbal de constatare, în cazul pierderii parţiale a mărfii;
  2.3. factura sau orice alt act, prin care e posibila determinarea valorii mărfii;
  2.4. orice acte justificative care dovedesc temeinicia reclamaţiei.
  NUT 3 la art. 85.4
  Atunci când se face dovada de către cel îndreptăţit ca a rezultat o paguba la marfa transportată din cauza întârzierii transportului, calea ferată va plati o despăgubire potrivit art. 85.3 RT.
  NUT 4 la art. 85.4
  În nici un caz, cumulul despăgubirilor prevăzute la art. 85.3 RT şi la art. 85.4 RT nu poate să dea loc la plata unei despăgubiri superioare celei care s-ar datora în cazul de pierdere totală a mărfii.
  NUT 5 la art. 85.5.
  Calea ferată va acorda celui îndreptăţit despăgubirea pentru paguba dovedită până la cel mult dublul sumelor prevăzute a se acordă potrivit art. 85.2 şi 85.3 RT.


  Articolul 86

  Răspunderea în traficul cale ferată-naval
  86.1. În cazul transporturilor de cale ferată-naval, cărora li se aplică Regulamentul, ca urmare a prevederilor art. 1.3, la cauzele de exonerare enunţate la art. 86.3 se adauga cele prevăzute la art. 83.
  86.2. Transportatorul nu poate să se prevaleze de dispoziţia de mai sus, decât dacă face proba ca pierderea, avarierea sau depăşirea termenului contractului de transport a survenit pe parcursul naval din momentul încărcării mărfii la bordul navei şi până la descărcarea ei de pe nava.
  86.3. Cauzele de exonerare a răspunderii sunt următoarele:
  86.3.1. acţiunile, neglijenţa sau omisiunea căpitanului, pilotului sau a prepuşilor transportatorului în navigaţia sau în administraţia vasului;
  86.3.2. imposibilitatea navei de a naviga, cu condiţia ca transportatorul să facă dovada ca aceasta stare nu este imputabilă unei lipse de grija normală din partea sa, de a pune nava în stare de navigare sau de a-i asigura o armare, o echipare şi o aprovizionare corespunzătoare sau de a amenaja şi pune în buna stare toate părţile vasului unde este încărcată marfa, în asa fel ca ele să fie apte pentru primirea, transportul şi păstrarea mărfii;
  86.3.3. incendiul, cu condiţia ca transportatorul să facă dovada ca acesta nu a fost cauzat prin fapta sau din vina sa, a căpitanului, echipajului, pilotului ori a prepuşilor săi;
  86.3.4. pericolele, primejdiile sau accidentele pe mare ori pe alte ape navigabile;
  86.3.5. salvarea sau încercarea de salvare de vieţi ori de bunuri pe mare;
  86.3.6. încărcarea mărfii pe puntea navei, cu consimţământul, în scris, al expeditorului în scrisoarea de trasura şi cu condiţia ca marfa sa nu se afle încărcată în vagon.
  86.4. Cauzele de exonerare menţionate mai sus nu suprima şi nici nu micşorează cu nimic obligaţiile generale ale transportatorului şi îndeosebi obligaţia sa de a manifesta o grija normală pentru a pune nava în stare de navigaţie sau pentru a-i asigura o armare, o echipare şi o aprovizionare corespunzătoare ori pentru a amenaja şi pune în buna stare toate părţile vasului unde este încărcată marfa, în asa fel ca ele să fie apte pentru primirea, transportul şi păstrarea mărfii.
  86.5. Când cărăuşul invoca unele dintre cauzele de exonerare menţionate mai sus, el rămâne totuşi răspunzător, dacă cel îndreptăţit face dovada ca pierderea, avarierea mărfii sau depăşirea termenului contractului de transport se datorează altor culpe ale transportatorului, căpitanului, echipajului, pilotului sau ale prepuşilor săi, decât cele prevăzute în Regulament.
  86.6. Când un acelaşi parcurs naval este deservit de mai mulţi transportatori, regimul de răspundere aplicabil pe acest parcurs trebuie să fie acelaşi pentru toţi transportatorii.
  În cazul în care transportatorii au fost înscrişi pe lista transportatorilor navali, adoptarea regimului prevăzut la alineatul de mai sus trebuie să facă, în prealabil, obiectul unei înţelegeri.


  Titlul IV Reclamaţii administrative. Acţiuni. Prescripţii


  Articolul 87

  Reclamaţii administrative
  87.1. În toate cazurile în care se aplică Regulamentul, orice acţiune privind răspunderea, cu orice titlu ar fi, nu poate fi exercitată împotriva caii ferate decât în condiţiile şi în limitele acestor reglementări.
  87.2. Aceleaşi reglementări se aplică şi pentru orice acţiune exercitată împotriva agenţilor şi altor persoane pentru care calea ferată răspunde potrivit art. 3.
  87.3. Reclamaţiile administrative, rezultate din contractul de transport, sunt obligatorii şi trebuie adresate în scris caii ferate în termen de 3 luni de la datele prevăzute la art. 92.4, 92.5 şi 93.3, în afară cazurilor prevăzute la art. 92.1, 92.3 şi 93.2.
  87.4. Dreptul de a reclama aparţine persoanei care are dreptul de a acţiona calea ferată, conform art. 88.
  87.5. În cazul restituirilor sau al despăgubirilor privind expeditiile de călători sau bagaje, cel îndreptăţit anexează la reclamaţie legitimatiile de călătorie sau recipisele de bagaje şi alte documente în legătură cu prejudiciul, fie în original, fie în copii, acestea din urma legalizate. În caz de aprobare a reclamaţiei, documentele se vor preda în original caii ferate, la lichidarea drepturilor, înainte de efectuarea plăţilor.
  87.6. În cazul expeditiilor de marfa, pentru despăgubiri privind pierderea sau avarierea, când reclamaţia este facuta de expeditor, el trebuie să prezinte duplicatul scrisorii de trasura. Când reclamaţia este facuta de destinatar, el trebuie să prezinte unicatul scrisorii de trasura.
  87.7. Reclamantul este obligat să depună, o dată cu reclamaţia, exemplarul corespunzător din scrisoarea de trasura şi celelalte acte doveditoare, pe care le considera necesare pentru a justifica temeinicia reclamaţiei, inclusiv cele de constatare a pagubei, în original sau în copii legalizate.
  Proba valorii, de regula, se face cu factura de cumpărare.
  87.8. În momentul soluţionării reclamaţiei, calea ferată va cere sa i se prezinte, în original, unicatul scrisorii de trasura sau, după caz, duplicatul, pentru a menţiona pe ele modul cum s-a lichidat reclamaţia.
  87.9. Reclamaţiile trebuie să fie motivate.
  87.10. În cazul restituirilor privind expeditiile de marfa, cel îndreptăţit trebuie să anexeze la cererea sa de restituire scrisoarea de trasura, alte documente susceptibile de a justifica temeinicia ei şi, în special, justificarea şi devizul cheltuielilor.
  Cel îndreptăţit trebuie să anexeze la cererea sa de despăgubire pentru pierdere sau avariere toate documentele susceptibile de a justifica temeinicia ei şi de a proba valoarea mărfii, în special cu factura de cumpărare.
  87.11. Reclamaţiile privind expeditiile de marfa, prezentate de alte persoane decât cel îndreptăţit conform art. 88, nu sunt luate în considerare decât dacă sunt însoţite de o declaraţie, pe o fila separată, prin care cel îndreptăţit consimte ca suma de plată să fie vărsată reclamantului. Aceasta declaraţie de la cel îndreptăţit, a cărui semnatura trebuie să fie legalizată dacă se cere de calea ferată, trebuie să fie întocmită în conformitate cu dispoziţiile legale.


  Articolul 88

  Persoanele care pot exercita dreptul de acţiune împotriva caii ferate
  1.2 88.1. Acţiunea judiciară contra caii ferate, care se naşte din contractul de transport, aparţine persoanei care poseda legitimatia de călătorie sau recipisa de bagaje ori scrisoarea de trasura, după caz, sau care, în lipsa acestora, dovedeşte dreptul sau în alt mod.
  88.2. În caz de ranire, acţiunea aparţine persoanei ranite, iar în caz de moarte prin accident, moştenitorilor ei legali.
  88.3. Acţiunea de restituire a unei sume plătite în virtutea contractului de transport nu aparţine decât celui care a efectuat aceasta plata.
  88.4. Acţiunea relativă la rambursele prevăzute de regulament aparţine numai expeditorului.
  88.5. Celelalte acţiuni contra caii ferate care deriva din contractul de transport aparţin:
  88.5.1. expeditorului, atâta timp cat el are dreptul sa modifice contractul de transport;
  88.5.2. destinatarului, din momentul în care, fie ca a primit scrisoarea de trasura, fie ca şi-a valorificat drepturile care îi aparţin.
  88.6. Pentru a exercita aceste acţiuni, expeditorul trebuie să prezinte duplicatul scrisorii de trasura. În lipsa duplicatului, el nu poate acţiona calea ferată decât dacă destinatarul l-a autorizat pentru aceasta sau dacă face dovada ca destinatarul a refuzat marfa.
  88.7. Pentru a exercita acţiunile sale, destinatarul trebuie să prezinte scrisoarea de trasura, dacă aceasta i-a fost predată.
  NUT 1 la art. 88.1
  Expeditorul sau destinatarul are dreptul de acţiune judiciară contra caii ferate până în momentul când:
  1.1. a retras scrisoarea de trasura;
  1.2. a acceptat marfa;
  1.3. şi-a valorificat dreptul care îi aparţine în temeiul art. 74 RT.
  NUT 2 la art. 88.1
  Dreptul de acţiune contra caii ferate de o altă persoană decât cea indreptatita va fi luat în considerare numai dacă aceasta poseda o declaraţie de la cel îndreptăţit, a cărui semnatura să fie legalizată în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.


  Articolul 89

  Calea ferată care poate fi actionata
  89.1. Acţiunea judiciară pentru restituirea unei sume plătite în temeiul contractului de transport poate fi exercitată împotriva caii ferate care a încasat această sumă sau împotriva aceleia în folosul căreia ea a fost încasată.
  89.2. Acţiunea judiciară referitoare la ramburs nu poate fi exercitată decât împotriva caii ferate de predare.
  89.3. Celelalte acţiuni judiciare care izvorăsc din contractul de transport pot fi exercitate împotriva caii ferate de expediţie, împotriva caii ferate de destinaţie sau împotriva aceleia pe parcursul căreia s-a produs faptul care a dat naştere acţiunii.
  Calea ferată de destinaţie poate fi actionata în judecata, chiar dacă nu a primit nici marfa, nici scrisoarea de trasura.
  89.4. Dacă reclamantul are de ales între mai multe cai ferate, dreptul sau de opţiune se stinge de îndată ce acţiunea a fost intentată împotriva uneia dintre aceste cai ferate.
  89.5. Acţiunea judiciară poate fi exercitată împotriva unei alte cai ferate în cazurile menţionate la art. 89.1, 89.2, 89.3, când ea este formulată în instanţa, pe cale de cerere reconvenţională sau de excepţie, în legătură cu acelaşi contract de transport.


  Articolul 90

  Stingerea acţiunii izvorâte din răspunderea caii ferate, în caz de moarte şi de ranire a călătorilor
  90.1. Orice acţiune a celui îndreptăţit, intemeiata pe răspunderea caii ferate, în caz de moarte şi de ranire a călătorilor, este stinsă, dacă el nu semnaleaza, în scris, accidentul survenit călătorului, în termen de 6 luni de la cunoaşterea pagubei.
  90.2. Totuşi, acţiunea nu se stinge, dacă:
  90.2.1. accidentul nu a fost semnalat sau a fost semnalat cu întârziere, ca urmare a unor împrejurări care nu sunt imputabile celui îndreptăţit;
  90.2.2. cel îndreptăţit dovedeşte ca accidentul a avut drept cauza o culpa a caii ferate.


  Articolul 91

  Stingerea dreptului la acţiune împotriva caii ferate
  91.1. Acceptarea bagajelor sau a mărfii de către cel îndreptăţit stinge orice drept la acţiunea izvorata din contractul de transport împotriva căilor ferate, în caz de pierdere parţială, de avariere a mărfii sau de depasire a termenului contractului de transport, respectiv eliberarea cu întârziere.
  91.2. Dreptul la acţiune nu se stinge:
  91.2.1. în caz de pierderi parţiale sau de avariere a mărfii, dacă:
  91.2.1.1. pierderea sau avarierea mărfii a fost constatată înainte ca cel îndreptăţit sa fi primit marfa, în conformitate cu art. 82;
  91.2.1.2. constatarea care trebuia să fie facuta în conformitate cu art. 75 a fost omisa numai din vina caii ferate;
  91.2.2. în caz de reclamaţie pentru pagube neaparente, a căror existenta este constatată după primirea bagajelor sau a mărfii de către cel îndreptăţit, dacă acesta:
  91.2.2.1. cere constatarea, în conformitate cu art. 75, de îndată ce a descoperit paguba şi cel mai târziu în 3 zile de la primirea bagajelor sau în 5 zile de la acceptarea mărfii;
  91.2.2.2. dovedeşte, în plus, ca paguba s-a produs în timpul dintre primirea la transport şi eliberarea mărfii;
  91.2.3. în caz de eliberare cu întârziere a bagajelor, dacă cel îndreptăţit, în termen de 21 zile, îşi valorifica drepturile;
  91.2.4. în caz de depasire a termenului contractului de transport la expeditiile de marfa, dacă cel îndreptăţit, în termen de 60 de zile, şi-a valorificat drepturile la una din căile ferate indicate la art. 89.3;
  91.2.5. dacă cel îndreptăţit dovedeşte ca paguba are drept cauza un dol sau o culpa grava imputabilă caii ferate.
  91.3. Răspunderea pentru pierderea totală a bagajelor se stinge dacă, în timp de 14 zile de la sosirea trenului cu care trebuia sa sosească bagajele, acestea nu au fost cerute în statia de destinaţie, în afară de cazul când coletul este regasit şi poarta indicaţiile necesare pentru avizare.
  91.4. Dacă o parte din bagajele menţionate în recipisa de bagaje lipseşte chiar la eliberare, călătorul poate cere, înainte de a le lua în primire pe celelalte, ca pe recipisa calea ferată sa îi ateste acest lucru.
  91.5. Dacă marfa a fost repredata în conformitate cu art. 84.1, acţiunile, în caz de pierdere parţială sau de avariere, izvorâte din unul dintre contractele de transport anterioare, se sting ca şi când ar fi vorba de un singur contract.


  Articolul 92

  Prescripţia acţiunii privind expeditiile de călători şi de bagaje
  92.1. Acţiunile pentru daune-interese, întemeiate pe răspunderea caii ferate în caz de moarte şi de ranire a călătorilor, se prescriu:
  92.1.1. pentru călători, în 3 ani, calculati din ziua următoare celei în care s-a produs accidentul;
  92.1.2. pentru ceilalţi îndreptăţiţi, în 3 ani, calculati din ziua următoare celei în care s-a produs decesul călătorului.
  92.2. Celelalte acţiuni care izvorăsc din contractul de transport sunt prescrise după trecerea unui an.
  92.3. Cu toate acestea, prescripţia este de 2 ani, dacă acţiunea este intemeiata pe o paguba rezultată dintr-un act sau dintr-o acţiune sau dintr-o omisiune comisă fie cu intenţia de a provoca o astfel de paguba, fie având cunoştinţa ca ar putea rezultă o astfel de paguba şi acceptând producerea ei.
  92.4. Prescripţia prevăzută la art. 92.2 curge pentru acţiunea:
  92.4.1. în daune, pentru pierderea totală din a 14-a zi care urmează după expirarea termenului prevăzut la art. 28.3;
  92.4.2. în daune, pentru pierderea parţială, avarierea sau eliberarea cu întârziere din ziua în care a avut loc eliberarea;
  92.4.3. privind plata sau restituirea tarifului de transport, a tarifelor accesorii sau a tarifelor suplimentare ori privind rectificarea, în caz de aplicare incorectă a unui tarif sau de greseala de calcul sau de încasare, din ziua plăţii sau, dacă nu s-a făcut plata, din ziua în care plata ar trebui să fie facuta;
  92.4.4. privind plata unui supliment de tarif reclamat de organele vamale sau de alte autorităţi administrative din ziua cererilor acestor autorităţi.
  92.5. În toate celelalte cazuri privind transportul călătorilor, din ziua expirării valabilităţii legitimatiei de călătorie:
  92.5.1. ziua indicată ca punct de începere a prescripţiei nu este niciodată cuprinsă în termen.
  92.6. În caz de reclamaţie adresată caii ferate în conformitate cu art. 87 RT, însoţită de documentele justificative necesare, prescripţia se suspenda până la rezolvarea reclamaţiei, însă cel mai târziu până la expirarea unui termen de 3 luni, calculat de la înregistrarea reclamaţiei.
  92.6.1. În ziua în care calea ferată respinge în scris reclamaţia, aceasta restituie documentele. În caz de acceptare parţială a reclamaţiei, prescripţia reîncepe să curgă pentru partea de reclamaţie care rămâne în litigiu.
  92.6.2. Dovada primirii reclamaţiei sau a răspunsului, precum şi a restituirii documentelor revine în sarcina părţii care invoca acest fapt.
  92.6.3. După încetarea suspendării, prescripţia îşi reia cursul, socotindu-se şi timpul scurs înainte de suspendare.
  92.6.4. Prescripţia nu se va împlini totuşi înainte de expirarea unui termen de 6 luni, calculat de la încetarea cauzei de suspendare.
  92.7. Reclamaţiile ulterioare având acelaşi obiect nu suspenda prescripţia.
  92.8. Acţiunea prescrisă nu poate fi exercitată nici chiar pe cale de cerere reconvenţională sau de excepţie.
  92.9. Pentru calculul termenelor, ziua acceptării mărfii de cel îndreptăţit nu se ia în considerare.
  92.10. Dacă un termen trebuie să ia sfârşit într-o sambata ori duminica sau într-o zi de sărbătoare legală, expirarea lui se prelungeşte până la prima zi lucrătoare care urmează.


  Articolul 93

  Prescripţia dreptului de acţiune privind expeditiile de mărfuri
  93.1. Dreptul de acţiune, izvorat din contractul de transport, se prescrie prin trecerea unui an.
  93.2. Cu toate acestea, prescripţia este de 2 ani în ceea ce priveşte acţiunea:
  93.2.1. pentru plata unui ramburs încasat de calea ferată de la destinatar;
  93.2.2. pentru plata unui rest din preţul unei vânzări efectuate de calea ferată;
  93.2.3. intemeiata pe o paguba rezultată dintr-o acţiune sau dintr-o omisiune comisă, fie cu intenţia de a provoca o paguba, fie având reprezentarea ca ar putea rezultă o astfel de paguba şi acceptând producerea ei;
  93.2.4. intemeiata pe unul din contractele de transport anterioare repredarii, în cazul prevăzut la art. 84.1.
  93.3. Prescripţia curge pentru acţiunea:
  93.3.1. în daune, pentru pierderea totală, din a 30-a zi care urmează după expirarea termenului contractului de transport;
  93.3.2. în daune, pentru pierderea parţială, avarierea mărfii sau depăşirea termenului contractului de transport, din ziua în care a avut loc eliberarea mărfii;
  93.3.3. privind plata sau restituirea tarifelor de transport şi accesorii, a altor tarife sau a tarifelor suplimentare ori privind rectificarea, în caz de aplicare incorectă a unui tarif sau în caz de greseala de calcul sau de încasare:
  93.3.3.1. dacă s-a făcut plata, din ziua plăţii;
  93.3.3.2. dacă nu s-a făcut plata, din ziua primirii mărfii la transport, dacă plata incumba expeditorului, sau din ziua în care destinatarul a retras scrisoarea de trasura, dacă plata incumba acestuia;
  93.3.3.3. dacă este vorba de sume plătite în condiţiile prevederilor art. 62.3, din ziua în care calea ferată remite contul cheltuielilor; în lipsa acestei remiteri, termenul pentru creanţele caii ferate curge începând din a 30-a zi după expirarea termenului contractului de transport;
  93.3.4. caii ferate privind restituirea unei sume plătite de destinatar în locul expeditorului sau invers şi pe care calea ferată trebuie să o restituie celui îndreptăţit, din ziua în care a fost facuta cererea de restituire;
  93.3.5. referitoare la ramburse, prevăzute la art. 64, din a 30-a zi care urmează după expirarea termenului contractului de transport;
  93.3.6. privind plata preţului unei vânzări, din ziua vânzării;
  93.3.7. privind plata unui supliment de tarife reclamat de organele vamale sau de alte autorităţi administrative, din ziua cererii acestor autorităţi;
  93.3.8. în toate celelalte cazuri, din ziua în care dreptul poate fi exercitat.
  Ziua indicată ca punct de începere a prescripţiei nu este niciodată cuprinsă în termen.
  93.4. În caz de reclamaţie adresată caii ferate în conformitate cu art. 87, însoţită de documentele justificative necesare, prescripţia se suspenda până în ziua în care calea ferată respinge, în scris, reclamaţia şi restituie documentele (maximum 3 luni). În caz de acceptare parţială a reclamaţiei, prescripţia reîncepe să curgă pentru partea de reclamaţie care rămâne în litigiu. Dovada primirii reclamaţiei sau a răspunsului, precum şi dovada restituirii documentelor sunt în sarcina părţilor care invoca acest fapt.
  Reclamaţiile ulterioare având acelaşi obiect nu suspenda prescripţia.
  93.5. Acţiunea prescrisă nu mai poate fi exercitată nici chiar pe cale de cerere reconvenţională sau de excepţie.
  93.6. În măsura în care prezentul Regulament nu dispune altfel, acesta se completează cu prevederile în vigoare referitoare la suspendarea şi întreruperea prescripţiilor.


  Titlul V Raporturile dintre căile ferate


  Articolul 94

  Lichidarea conturilor între căile ferate
  94.1. Orice cale ferată care a încasat, fie în statia de primire, la predare, fie la destinaţie, tarifele sau celelalte creanţe care rezultă din contractul de transport trebuie să plătească căilor ferate partea care le revine.
  Modalităţile de plată se stabilesc prin înţelegeri încheiate între căile ferate.
  94.2. Calea ferată de predare este răspunzătoare de tariful de transport şi de celelalte tarife pe care nu le-a încasat atunci când expeditorul le-a luat în sarcina sa.
  94.3. Când calea ferată de destinaţie eliberează marfa fără a incasa tarifele sau alte creanţe care rezultă din contractul de transport, ea este răspunzătoare de aceste sume.
  94.4. În cazul încetării plăţilor din partea uneia dintre căile ferate, constatate legal la cererea uneia dintre căile ferate creditoare, consecinţele se suporta de toate celelalte cai ferate care au participat la transport, proporţional cu partea lor din tariful de transport.
  94.5. Dreptul de acţiune în regres împotriva caii ferate, a carei stare de încetare de plati a fost constatată, rămâne rezervat.


  Articolul 95

  Regres în caz de pierdere sau de avariere
  95.1. Calea ferată care a plătit o despăgubire pentru pierderea totală sau parţială a mărfii ori pentru avarierea ei, în baza Regulamentului, are drept de acţiune în regres împotriva căilor ferate care au participat la transport, în conformitate cu următoarele dispoziţii:
  95.1.1. calea ferată care a cauzat paguba este singura răspunzătoare;
  95.1.2. când paguba a fost cauzată din vina mai multor cai ferate, fiecare dintre ele răspunde de paguba pe care a cauzat-o, iar dacă distincţia nu este posibila, despăgubirea este repartizata între ele în conformitate cu art. 95.1.3;
  95.1.3. dacă nu se poate dovedi ca paguba a fost cauzată din vina uneia sau mai multor cai ferate, despăgubirea este repartizata între toate căile ferate care au participat la transport, cu excepţia celor care dovedesc ca paguba nu s-a produs pe liniile lor, repartizarea se face proporţional cu distanţele kilometrice de aplicare a tarifelor.
  95.2. În caz de insolvabilitate a uneia dintre aceste cai ferate, partea care îi revine şi nu este plătită de ea este repartizata între toate celelalte cai ferate care au participat la transport, proporţional cu distanţele kilometrice de aplicare a tarifelor.


  Articolul 96

  Regres în caz de depasire a termenului contractului de transport
  96.1. Art. 95 se aplică şi în caz de despăgubire, plătită pentru depăşirea termenului contractului de transport.
  Dacă aceasta a fost cauzată de mai multe cai ferate, despăgubirea este repartizata între aceste cai ferate, proporţional cu durata întârzierii pe liniile respective.
  96.2. Termenele contractului de transport al expeditiilor de mărfuri, stabilite prin art. 72, se împart în felul următor:
  96.2.1. când doua cai ferate au participat la transport:
  96.2.1.1. termenul de expediere se împarte în părţi egale;
  96.2.1.2. termenul de transport se împarte proporţional cu distanţele kilometrice de aplicare a tarifelor;
  96.2.2. când trei cai ferate sau mai multe au participat la transport:
  96.2.2.1. termenul de expediere se împarte în părţi egale între calea ferată de predare şi calea ferată de destinaţie;
  96.2.2.2. termenul de transport se împarte între toate căile ferate:
  96.2.2.2.1. o treime în părţi egale;
  96.2.2.2.2. restul de două treimi, proporţional cu distanţele kilometrice de aplicare a tarifelor.
  96.3. Termenele suplimentare ale expeditiilor de mărfuri, la care o cale ferată are dreptul, se atribuie acestei cai ferate.
  96.4. Timpul scurs între predarea mărfii către calea ferată şi începerea termenului de expediere se atribuie exclusiv caii ferate de predare.
  96.5. Împărţirea de mai sus nu se ia în considerare decât în cazul când termenul total al contractului de transport nu a fost respectat.


  Articolul 97

  Procedura acţiunii în regres
  97.1. Valabilitatea plăţii efectuate de calea ferată care exercită una dintre acţiunile în regres prevăzute la art. 95 şi 96 nu poate fi contestată de calea ferată împotriva căreia se exercită acţiunea în regres, când despăgubirea a fost stabilită de o autoritate judiciară şi când acestei ultime cai ferate i s-a dat posibilitatea sa intervină în proces. Judecătorul sesizat cu acţiunea principala stabileşte termenele acordate pentru înştiinţare şi pentru intervenţie.
  97.2. Calea ferată care îşi exercită acţiunea în regres trebuie să îşi formuleze cererea la una şi aceeaşi instanţa împotriva tuturor căilor ferate cu care nu a căzut de acord, sub sancţiunea de a-şi pierde dreptul de regres împotriva acelora pe care nu le-a chemat în judecata.
  97.3. Judecătorul trebuie să hotărască prin una şi aceeaşi hotărâre asupra tuturor acţiunilor în regres cu care este sesizat.
  97.4. Căile ferate acţionate nu mai pot exercita nici o acţiune în regres ulterioară.
  97.5. Acţiunile în regres nu pot fi introduse în instanţa referitor la cererea de despăgubire, exercitată de cel îndreptăţit, potrivit contractului de transport.


  Articolul 98

  Competenţa în materie de acţiuni în regres
  98.1. Instanţa de la sediul caii ferate împotriva căreia se exercită acţiunea în regres este singura competenţa pentru toate acţiunile în regres.
  98.2. Când acţiunea trebuie să fie intentată împotriva mai multor cai ferate, calea ferată reclamanta are dreptul sa aleagă între instanţele competente, în temeiul art. 98.1, pe aceea căreia îi va prezenta cererea sa.


  Articolul 99

  Înţelegeri referitoare la acţiunile în regres
  Căile ferate pot deroga prin înţelegeri de la dispoziţiile referitoare la acţiunile în regres reciproce din acest titlu, cu excepţia celei menţionate la art. 97.5 RT.


  Articolul 100

  Derogări temporare
  100.1. Dacă situaţia economică şi financiară a unei cai ferate este de natura sa provoace dificultăţi grave în ceea ce priveşte aplicarea dispoziţiilor titlului V, doua sau mai multe cai ferate pot deroga şi pot sa decidă, pentru traficul cu calea ferată aflată în dificultate, ca:
  100.1.1. transporturile care se expediază din fiecare dintre aceste cai ferate să fie obligatoriu francate la predare până la frontierele căilor ferate aflate în dificultate, dar nu mai departe;
  100.1.2. transporturile cu destinaţie pentru fiecare dintre aceste cai ferate trebuie să fie francate de expeditor până la frontierele căilor ferate în dificultate, dar nu mai departe;
  100.1.3. transporturile cu destinaţia sau cu expediţia în şi din calea ferată în dificultate nu trebuie să fie grevate de nici un ramburs sau deburs, decât dacă acestea sunt admise în limitele unor anumite sume;
  100.1.4. expeditorul nu poate modifica contractul de transport în ceea ce priveşte calea ferată de destinaţie, francarea şi rambursul.
  100.2. Dispoziţiile art. 62, 64, 77 şi 78 în traficul cu calea ferată în dificultate pot fi restrictionate.
  100.3. Măsurile prevăzute la art. 100.1 şi 100.2 intră în vigoare cel mai devreme la expirarea unui termen de doua zile de la data publicării lor, conform art. 4.5.


  Titlul VI Alte dispoziţii


  Articolul 101

  Contravenţii
  101.1. Contravenţiile prevăzute în Regulamentul de transport pe căile ferate din România, săvârşite de persoanele fizice şi juridice, se stabilesc şi se sancţionează prin hotărâre a Guvernului României.
  1 101.2. Procesele-verbale de contravenţii se întocmesc de agenţii autorizaţi de calea ferată, stabiliţi prin Normele uniforme privind transporturile.
  NUT 1 la art. 101.2
  Procesele-verbale de contravenţii se întocmesc de şefii de staţii, controlori de bilete, operatorii programatori, impiegatii de mişcare, şefii de tren, şefii de manevra, conductorii de tren, magazinerii, veghetorii de încărcare, şefii depourilor de locomotive, şefii remizelor de locomotive, şefii reviziilor de vagoane, şefii de tura de la reviziile de vagoane, revizorii tehnici de vagoane, şefii secţiilor de întreţinere a caii ferate, picherii, maistrii, şefii secţiilor şi districtelor de electrificare, centralizare şi telecomanda ai caii ferate.
  De asemenea, pot încheia procese-verbale de contravenţie gardienii feroviari, angajaţii caii ferate împuterniciţi de aceasta, ofiţerii şi subofiterii din Poliţia pentru transporturi feroviare din cadrul Ministerului de Interne, precum şi ofiţerii şi subofiterii din transporturi militare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale pentru călătorii care utilizează documente de transport militare.


  Articolul 102

  Publicarea Normelor uniforme
  Calea ferată publică Normele uniforme privind transporturile în Buletinul Comercial al Caii Ferate.
  NUT 1 la art. 102
  Buletinul Comercial al Caii Ferate se editează de Editura Feroviara şi se vinde prin agenţiile caii ferate. Cei interesaţi pot face abonamente semestriale sau anuale.
  Tfa publică în Buletinul Comercial al Caii Ferate toate normele, tarifele, dispoziţiile şi informaţiile conform RT, suportand preţul de publicare.


  Articolul 103

  Dispoziţii finale
  1 Buletinele de mesagerie se vor folosi în continuare până când Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători - "C.F.R. Călători" - S.A. le va scoate din uz. În această perioadă buletinele de mesagerii se considera scrisori de trasura de mesagerie.
  NUT 1 la art. 103
  Buletinele de mesagerie sunt valabile până la data de 31 decembrie 1999. Până la această dată se vor folosi în paralel cu scrisoarea de trasura pentru mesagerie.


  Anexa 1 NUT

  NORME TEHNICE
  de transport al mărfurilor periculoase

  Articolul 1

  Materiile şi obiectele periculoase se transporta pe căile ferate din România, cu respectarea prevederilor cuprinse în prezenta anexa.


  Articolul 2

  La predarea transportului, manipularea, depozitarea, eliberarea materiilor şi a obiectelor periculoase şi a documentelor de transport, precum şi la întocmirea acestora se respecta prevederile din:
  2.1. - Anexa I CIM - Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase - RID, care se publică de către C.F.R. Marfa.
  2.2. - De asemenea, se vor respecta prevederile referitoare la: transportul materialelor nucleare şi radioactive, transportul armelor şi muniţiilor şi protecţia mediului.


  Articolul 3

  Mijloacele de transport al materiilor şi obiectelor periculoase trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice prevăzute în RID, precum şi în reglementările tehnice elaborate de organele de supraveghere tehnica din România.


  Articolul 4

  În traficul internaţional se vor respecta reglementările internaţionale la care România este parte, precum şi convenţiile şi înţelegerile cu administraţiile de cale ferată la care Ministerul Transporturilor sau C.F.R. Marfa, după caz, este parte.


  Articolul 5

  Doi sau mai mulţi transportatori feroviari autorizaţi pot încheia înţelegeri care să deroge de la prevederile art. 1, privind admiterea mărfurilor la transport, care vor fi aprobate de Ministerul Transporturilor, la propunerea C.F.R. Marfa, cu avizul Autorităţii Feroviare Române - AFER sau al organului tehnic de supraveghere din România, după caz.
  Aceste înţelegeri trebuie să fie publicate de către C.F.R. Marfa, care este depozitarul acestor înţelegeri.


  Articolul 6

  Mărfurile prevăzute în RID trebuie să fie declarate cu denumirea sub care figurează în aceasta anexa.


  Articolul 7

  Se percep tarife suplimentare prevăzute în tariful caii ferate în caz de înscrieri, în scrisoarea de trasura, incorecte, inexacte incomplete sau imprecise, care au avut ca efect: acceptarea la transport a materiilor excluse de RID, acceptarea la transport a mărfurilor pentru care sunt stabilite condiţii speciale, prin dispoziţii legale, fără îndeplinirea acestor dispoziţii, precum şi nerespectarea condiţiilor de siguranţă impuse de RID.


  Articolul 8

  În cazul în care, ca urmare a nerespectării condiţiilor cuprinse în prezenta anexa, ar rezultă pagube pentru calea ferată, pe lângă tarifele suplimentare prevăzute la art. 7, cei în culpa sunt obligaţi sa repare şi prejudiciile cauzate, indiferent de sancţiunile prevăzute de lege.


  Anexa 2 NUT

  NORME TEHNICE
  de încărcare a mijloacelor de transport

  Articolul 1

  Materialele şi obiectele se incarca, se aseaza şi se fixează pe şi în mijlocul de transport pe căile ferate din România potrivit reglementărilor prezentei anexe.


  Articolul 2

  La predarea materialelor şi a obiectelor la transport se respecta reglementările prevăzute în:
  2.1. Prescripţii de încărcare - anexa II la Regulamentul pentru folosirea reciprocă a vagoanelor de marfa în traficul internaţional (RIV);
  2.2. Reglementările caii ferate privind transportul în vagoane acoperite, containere, pe palete şi altele similare, publicate de calea ferată.


  Articolul 3

  Anexa II la RIV se aplică şi în traficul intern şi se publică de către C.F.R. Marfa.


  Articolul 4

  Doi sau mai mulţi transportatori feroviari autorizaţi pot încheia înţelegeri care să deroge de la prevederile art. 3, privind admiterea mărfurilor la transport, care vor fi aprobate de Ministerul Transporturilor, la propunerea C.F.R. Marfa, cu avizul Autorităţii Feroviare Române - AFER.
  Aceste înţelegeri trebuie să fie publicate de către C.F.R. Marfa, care este depozitarul lor.


  Articolul 5

  Atunci când în urma nerespectării măsurilor impuse de prezenta anexa, ar rezultă pagube pentru calea ferată, cei în culpa sunt obligaţi sa repare prejudiciile cauzate, independent de sancţiunile penale prevăzute de lege.


  Anexa 3 NUT

  NORME UNIFORME
  pentru completarea scrisorii de trasura

  Articolul 1

  Scrisoarea de trasura se foloseşte în trafic local la expeditiile de vagoane complete, containere mari (încărcate într-un singur vagon sau pentru un singur container mare), coletărie şi mesagerie.


  Articolul 2

  Scrisoarea de trasura este formată din 5 file, numerotate astfel:
  2.1. fila 1 - exemplarul de serviciu - însoţeşte transportul până la statia de destinaţie;
  2.2. fila 2 - copia - se păstrează în arhiva statiei de expediţie;
  2.3. fila 3 - avizul şi adeverirea de primire - însoţeşte transportul până la statia de destinaţie şi se păstrează în arhiva statiei de destinaţie;
  2.4. fila 4 - duplicatul - se preda expeditorului după încheierea contractului de transport;
  2.5. fila 5 - unicatul - însoţeşte transportul până la statia de destinaţie şi se preda destinatarului la eliberarea mărfii.
  În cazul în care plata transportului se efectuează centralizat, la scrisoarea de trasura se poate anexa o fila suplimentară.


  Articolul 3

  Expeditorul va completa partea încadrată cu linii negre groase, iar calea ferată, cealaltă parte neincadrata cu linii negre groase.
  3.1. Datele din rubricile scrisorii de trasura trebuie să fie înscrise în limba română, clar, citeţ şi exact, cu litere de tipar, care nu se pot şterge, şi numai în rubrica rezervată fiecăreia.
  În rubricile în care sunt marcate câmpuri pentru înscrierea cifrelor (de exemplu: codul, masa, numărul vagonului, poziţia de trafic şi altele similare) se înscrie câte o cifra în fiecare camp, începând de la dreapta spre stanga.
  Datele se înscriu prin dactilografiere, tipărire, stampilare sau prin înscriere manuală, utilizându-se pix cu pasta. În cazul utilizării masinii de scris sau a pixului, la înscriere se va folosi indigoul pentru înscrierea simultană a datelor pe filele scrisorii de trasura.
  În datele înscrise de expeditor nu se admit corecturi sau ştersături. Datele înscrise pot fi modificate de calea ferată, cu condiţia aplicării ştampilei cu data aparţinând statiei şi cu semnatura agentului care a efectuat modificarea, atunci când aceste modificări sunt admise prin reglementări sau în situaţia în care sunt cauzate de unele greşeli produse de agenţii caii ferate.
  Numărul scrisorii de trasura tipărit pe prima fila va fi reprodus de expeditor şi pe celelalte 4 file ale scrisorii de trasura.
  3.2. Expeditorul, la completarea rubricilor scrisorii de trasura, trebuie să respecte prevederile de mai jos:
  3.2.1. Statia de destinaţie se înscrie cu majuscule, cu denumirea completa, fără prescurtări. În aceasta rubrica trebuie să fie înscrisă o singura statie de destinaţie.
  3.2.2. Codul poziţie program se completează cu numărul comenzii sau cu numărul poziţiei din programul de transport.
  3.2.3. Destinatarul poate fi o singura persoana fizica sau juridică şi se completează cu denumirea şi adresa completa, fără prescurtări. Se vor completa toate datele din formular, inclusiv numărul blocului, scara, etajul, apartamentul, telefonul, telefaxul şi telexul.
  3.2.4. Codul destinatarului se completează, după caz, cu codul SIRUES al agentului economic sau cu codul atribuit de calea ferată pentru persoane fizice.
  3.2.5. Expeditorul va completa rubrica încadrată în linii groase, conform instrucţiunilor menţionate la art. 3.2.3. În plus, expeditorul va înscrie data şi va semna.
  3.2.6. Codul expeditorului se completează, după caz, cu codul SIRUES al agentului economic sau cu codul atribuit de calea ferată pentru persoane fizice.
  3.2.7. La rubrica "ambalaj", subrubricile acesteia se completează în conformitate cu "Lista codurilor de ambalaj" din ultima pagina a acestei anexe, cu numărul de bucăţi sau colete care fac parte din expediţia respectiva, cu felul ambalajului mărfurilor, evitandu-se denumirea generica de colet. Astfel pot fi: saci, baloturi, cutii, lăzi, butoaie, legături, stelaje, palete, boxpalete, containere şi altele similare.
  Codul ambalajelor se completează conform listei anexate. Pentru mărfurile paletizate în coloana "număr bucăţi" se înscrie numărul paletelor sau al boxpaletelor predate la transport, iar în coloana "cod" se înscrie, după caz:
  3.2.7.1. în cazul paletelor, în regim de schimb: 72
  3.2.7.2. în cazul boxpaletelor, în regim de schimb: 92
  3.2.7.3. în cazul paletelor, în regim de restituire: 74
  3.2.7.4. în cazul boxpaletelor, în regim de restituire: 94.
  3.2.8. Denumirea mărfii se completează în felul următor:
  3.2.8.1. cu denumirea prevăzută în indexul alfabetic din Tariful local de mărfuri al C.F.R. Marfa;
  3.2.8.2. cu denumirea prevăzută în anexa nr. 1 NUT;
  3.2.8.3. cu denumirea uzuală din comerţ pentru celelalte mărfuri, în cazul în care completarea nu se face potrivit art. 3.2.8.1 şi 3.2.8.2.
  În cazul în care spaţiul rubricii nu este suficient pentru declararea tuturor mărfurilor care compun expediţia, aceasta se face pe o lista specificativa. În acest caz, în rubrica din scrisoarea de trasura se înscrie menţiunea "mărfuri diferite conform listei specificative anexate".
  3.2.8.4. La expeditiile de mărfuri la care se folosesc materiale de protecţie contra caldurii sau frigului (gheaţa, paie şi altele asemenea) expeditorul trebuie să declare separat mărfurile şi separat materialele de protecţie utilizate.
  3.2.8.5. Dacă la expeditiile de vagoane se folosesc rechizite de încărcare (musamale, obloane particulare, stanoage), sub denumirea mărfurilor trebuie să se înscrie denumirea rechizitelor sau a dispozitivelor de asigurare utilizate.
  3.2.8.6. În cazul paletelor de schimb se va face menţiunea "de schimb", iar în cazul paletelor de restituire se va menţiona "de restituire".
  3.2.8.7. În cazul utilizării containerelor, cu excepţia containerelor mari, se vor menţiona numerele de identificare a acestora şi initialele caii ferate pentru cele care sunt proprietatea căilor ferate sau menţiunea "particular" şi, eventual, marcajul, numărul de identificare, pentru cele care sunt proprietatea agenţilor economici.
  3.2.9. Masa stabilită de expeditor se completează în felul următor:
  3.2.9.1. Se înscrie masa expeditiei care se prezintă la transport. Masa expeditiei este masa bruta a mărfurilor, coletelor încărcate în stare ambalata în vagon, respectiv masa neta a mărfurilor încărcate în vagon în stare neambalata (vrac). În cazul în care expediţia este formată din mai multe feluri de marfa, se va declara masa fiecărui fel de marfa.
  3.2.9.2. În cazul în care în vagon se expediază materialele de protecţie contra frigului, caldurii, accesorii de încărcare, fixare şi altele asemănătoare aparţinând expeditorului, acesta trebuie să declare dacă a inclus în masa mărfii şi masa materialelor respective.
  3.2.9.3. În cazul în care expediţia conţine palete (atât în regim de schimb, cat şi în regim de restituire), se declara separat masa acestora.
  3.2.9.4. În cazul utilizării containerelor (în afară containerelor mari), se declara masa proprie a containerelor folosite, indiferent dacă sunt proprietatea caii ferate ori sunt particulare.
  3.2.9.5. Masele stabilite de expeditor în scrisoarea de trasura trebuie să corespundă cu cele cuprinse în actele de livrare anexate la scrisoarea de trasura care se insumeaza, iar masa totală rezultată se înscrie pe ultimul rând al rubricii. Dacă pentru declararea mărfurilor se utilizează lista specificativa, masa totală menţionată în lista specificativa trebuie să corespundă cu masa din scrisoarea de trasura.
  În cazul în care înscrierea mărfurilor în rubricile "număr bucăţi", "felul ambalajului", "denumirea mărfii", "masa stabilită de expeditor" rămân randuri libere, acestea trebuie anulate de expeditor.
  3.2.10. Menţiunile de francare care se înscriu sunt: "Francat", când tarifele se încasează de la expeditor, "Transmis", când tarifele se încasează la destinaţie.
  3.2.11. "Număr accept portuar" se completează cu numărul acceptului statiei care deserveşte portul de destinaţie.
  3.2.12. "Vagon sau container mare" se completează taindu-se cu o linie cuvântul care nu corespunde mijlocului de transport folosit (în cazul folosirii vagonului, se taie cuvintele "container mare", şi invers).
  3.2.13. "Număr" se completează prin menţionarea tuturor cifrelor care formează numărul mijlocului de transport (vagon sau container mare).
  3.2.14. "Seria" se înscrie trecandu-se seria sablonata pe vagon sau pe containerul mare, cu respectarea caracterului literei (majuscule sau litere mici) şi a poziţiei acestora. Pentru vagoanele de cale larga se va indica litera A pentru vagoanele acoperite, D pentru vagoanele descoperite şi Z pentru cisterne.
  3.2.15. "Tonajul" se completează trecandu-se cifra înscrisă pe vagon sau pe containerul mare, care reprezintă limita de încărcare a mijlocului de transport respectiv.
  3.2.16. "Volumul" se completează avându-se în vedere inscripţia în metri cubi sablonati pe cutia vagonului sau a containerului mare.
  3.2.17. "Suprafaţa" se completează cu numărul de metri patrati sablonati pe cutia vagonului sau a containerului mare.
  3.2.18. "Lungimea" se completează numai în cazul în care lungimea vagonului este sablonata pe acesta.
  3.2.19. "Număr osii" se completează cu numărul de osii ale vagonului.
  3.2.20. "Ţara înscrisă" se completează cu ţara în kg, sablonata pe vagon sau pe containerul mare.
  3.2.21. "Sigilii" aplicate de expeditor se completează cu câtimea (numărul) şi seria sigiliilor aplicate, precum şi cu însemnele expeditorului.
  3.2.22. "Menţiuni ale expeditorului admise de regulamente, tarife sau convenţii" se completează cu modul de stabilire a masei mărfii, cel de-al doilea element de determinare cantitativă a mărfii, numele celui care a stabilit cantitatea de marfa, numărul şi felul documentelor insotitoare, anexate de expeditor la scrisoarea de trasura, semnele şi marcajele aplicate pe incarcatura vagoanelor descoperite, mijloacele de protecţie (prelatele), indicandu-se numărul inscripţionat pe prelata şi proprietarul acestora, precum şi orice alte menţiuni admise de Regulamentul de transport, convenţii şi tarife cu privire la transportul în cauza.
  3.2.23. "Masa totală", stabilită de expeditor, se completează cu masa totală a mărfii, încărcată în vagon (cifra trebuie să corespundă cu totalul stabilit conform art. 3.1.9.5).


  Articolul 4

  Formularele scrisorilor de trasura şi precizările modului de completare pentru fiecare formular se aproba şi se publică de către C.F.R. Marfa.
                    LISTA CODURILOR DE AMBALAJE
      Vagon1
      Ladă, lădiţă2
      Stelaj din lemn  
      Stelaj metalic4
      Container5
      Cufăr  
      Valiză din piele  
      Valiză din material plastic8
      Sac din pânză9
      Sac din material plastic10
      Tambur, bobină (pentru cablu electric, cablu de oţel şi altele similare)11
      Sul (carton asfaltat, împletituri de sârmă şi altele similare)12
      Butelie, recipient (aragaz, oxigen, hidrogen, acid carbonic)13
      Damigeană, balon (pline cu acizi sau cu alte produse)14
      Legătură (mături, ţevi, topoare, fier sau oţel laminat şi altele similare)15
      Colac (sârmă, fier sau oţel-beton)  
      Bucată (orice obiecte neambalate)  
      Coş de nuiele18
      Coş din material plastic  
      Pachet (ziare, reviste şi altele similare)20
      Tobă (carbid, clorură de calciu pulbere sau deşeuri de metal)21
      Cutie din carton22
      Cutie din tablă23
      Butoi din lemn24
      Butoi din tablă25
      Butoi din material plastic26
      Butoi din placaj  
      Bidon din tablă28
      Bidon din material plastic29
      Balot (hârtie, stofă, tablă şi altele similare)30
      Putină31
      Coş din papură32
      Ciubăr33
      Alte feluri de ambalaje nedenumite mai sus34


  Anexa 4 NUT

  NORME UNIFORME
  privind convenţia-cadru de încărcare-descărcare

  Articolul 1

  Convenţia-cadru de încărcare-descărcare se încheie cu clienţii cu care calea ferată are relaţii stabile de afaceri.
  Clienţii care au relaţii stabile de afaceri cu calea ferată sunt cei cu care se stabileşte programarea incarcarilor şi care îşi desfăşoară activitatea de încărcare-descărcare pe liniile industriale proprii sau închiriate sau la linia publică, atunci când au terenuri sau magazii închiriate, expeditionarii care comanda vagoane la încărcare-descărcare, precum şi cei stabiliţi de calea ferată în alte cazuri.


  Articolul 2

  Pentru clienţii posesori de linii particulare industriale convenţia-cadru de încărcare-descărcare se aplică numai pentru perioadele în care aceste linii au avizul de funcţionare dat de gestionarul infrastructurii.


  Articolul 3

  Pentru liniile particulare, avizul de funcţionare se acordă numai cu îndeplinirea condiţiilor impuse de calea ferată, condiţii care se publică în Buletinul Comercial al Caii Ferate.


  Articolul 4

  Programul de lucru dintre calea ferată şi client se va stabili în funcţie de programul de lucru al statiei.


  Articolul 5

  Convenţiile-cadru de încărcare-descărcare vor cuprinde, după caz, următoarele:
  5.1. datele de identificare a părţilor participante la convenţie;
  5.2. perioada de valabilitate a convenţiei;
  5.3. inzestrarea tehnica a liniei particulare;
  5.4. programul de lucru dintre calea ferată şi client;
  5.5. mijloacele de tracţiune particulare, folosite în activitatea de manevra, autorizate sa circule pe liniile caii ferate;
  5.6. modul de predare-primire a mărfurilor şi a mijloacelor de transport goale sau încărcate;
  5.7. documentele cu care se face predarea-primirea vagoanelor;
  5.8. locul de predare-primire a mijloacelor de transport între calea ferată şi client;
  5.9. locul de încărcare sau descărcare;
  5.10. modul de avizare, între calea ferată şi client, asupra punerii la dispoziţie a mijloacelor de transport;
  5.11. modul de efectuare a manevrei;
  5.12. personalul caii ferate şi al clientului, desemnat să efectueze operaţiunile de avizare, predare-primire, constatare şi alte operaţiuni pentru care executanţii trebuie precizati;
  5.13. stabilirea capacităţilor de încărcare-descărcare şi de depozitare a fronturilor de lucru;
  5.14. modul şi termenele de decontare şi de plată a tarifelor;
  5.15. reducerile tarifului orar de utilizare, acordate conform NUT 10 de la art. 73.1 RT, prevăzute în tarife;
  5.16. programarea incarcarilor;
  5.17. modul de comandare a vagoanelor;
  5.18. modul de prelungire, reziliere sau de modificare a convenţiei;
  5.19. alte reglementări de interes comun.


  Articolul 6

  Dacă nu s-a convenit altfel, reglementările specifice din convenţia-cadru de încărcare-descărcare, încheiată între calea ferată şi un client, proprietar de linie industriala, se aplică şi pentru alţi clienţi care obţin acordul scris, potrivit legii, privind utilizarea fronturilor de lucru de la proprietarul liniei industriale.
  Acordul scris se încheie conform prescripţiilor caii ferate şi se prezintă înaintea încheierii cu calea ferată a convenţiei-cadru.


  Articolul 7

  Convenţiile-cadru de încărcare-descărcare trebuie să respecte prevederile Regulamentului de transport pe căile ferate din România, Normele uniforme pentru transportul feroviar şi tarifele caii ferate.


  Anexa 5 NUT

  NORME UNIFORME
  pentru transportul mărfurilor perisabile

  Articolul 1

  Prin prezentele norme se reglementează modul de primire a mărfurilor perisabile pe calea ferată.


  Articolul 2

  Sunt considerate mărfuri perisabile şi li se aplică prezentele prevederi următoarele mărfuri: fructele proaspete de orice fel, legumele şi zarzavaturile proaspete de orice fel, cartofii timpurii (predati până la data de 31 august a anului respectiv), carnea şi organele de animale în stare proaspăta, zvantata, refrigerata sau congelata, mezelurile, păsările tăiate, vanatul, laptele şi produsele lactate, cu excepţia branzeturilor sarate şi a cascavalului, peştele proaspăt şi congelat, icrele proaspete, racii, melcii, ouăle, berea, margarina, drojdia de bere, plantele vii, gheaţa.


  Articolul 3

  Transportul mărfurilor perisabile se efectuează în condiţii care să asigure integritatea lor cantitativă şi calitativă. În acest scop, transportul acestor mărfuri se executa cu prioritate.
  3.1. Expeditorul este obligat să prezinte la transport mărfurile perisabile în bune condiţii de calitate, ambalate corespunzător naturii fiecărei marfi, şi să efectueze încărcarea potrivit regulilor tehnice, astfel ca mărfurile sa nu sufere pierderi calitative în timpul transportului.
  3.2. Calea ferată este obligată sa primească mărfurile perisabile spre expediere, potrivit programului de transport, la termenele şi la orele programate, şi să execute transportul în condiţiile şi în termenele prevăzute de Regulamentul de transport, pentru a evita deprecierea sau alterarea mărfurilor perisabile.


  Articolul 4

  Mărfurile perisabile se pot expedia ca:
  4.1. expeditii de vagoane;
  4.2. expeditii de coletărie;
  4.3. expeditii de mesagerie.
  Mărfurile perisabile admise la transport, pe fel de expediţie, se stabilesc de calea ferată şi se publică în tarifele caii ferate.


  Articolul 5

  Pentru identificarea cu usurinta a expeditiilor de mărfuri perisabile faţă de celelalte transporturi, expeditorul trebuie să aplice pe fiecare colet şi pe fiecare vagon eticheta "MĂRFURI PERISABILE", conform anexei nr. 12.5.1 NUT, de asemenea, sa înscrie în rubrica "Menţiuni ale expeditorului" din scrisoarea de trasura, cu culoare roşie, menţiunea "Marfa perisabila".


  Articolul 6

  Luarea în primire a expeditiilor de coletărie se va face la orele stabilite de statie, cu cel puţin 2 ore înainte de plecarea trenului, iar cele de mesagerie, conform punctului 4.4 din anexa nr. 8 NUT. Trenurile cu care se pot expedia expeditiile de coletărie şi de mesagerie se afişează de calea ferată la avizierul statiei.


  Articolul 7

  Mărfurile perisabile, supuse dispoziţiilor de ordin sanitar, fitosanitar şi altele asemănătoare, se admit la transport numai dacă sunt însoţite de certificatele emise de organele în drept, potrivit legislaţiei în vigoare, menţionate în scrisoarea de trasura.


  Articolul 8

  Eliberarea transporturilor
  Destinatarul este obligat sa ridice, respectiv sa descarce expediţia fără întârziere.


  Anexa 6 NUT

  NORME UNIFORME
  pentru transportul vietatilor


  Articolul 1

  Vietatile care se transporta pe calea ferată sunt animalele, păsările şi pestii vii, albinele şi altele, care sunt stabilite de calea ferată şi publicate în tarife.


  Articolul 2

  Transportul vietatilor pe calea ferată se efectuează în condiţii care să evite îmbolnăvirea sau moartea acestora. În acest scop, transportul acestor mărfuri se executa cu prioritate şi numai în vagoane acoperite sau speciale.


  Articolul 3

  Expeditorul este obligat să prezinte la statia de încărcare următoarele documente, care condiţioneaza încărcarea vietatilor:
  3.1. act de adeverire a proprietăţii;
  3.2. act de adeverire a stării de sănătate;
  3.3. certificat sanitar-veterinar de transport.


  Articolul 4

  Predarea expeditiilor de vagoane încărcate cu vietati se efectuează numai în cursul zilei cu lumina, care se considera astfel:
  4.1. în perioada 22 martie - 21 septembrie, între orele 6,00 şi 20,00;
  4.2. în perioada 22 septembrie - 21 martie, între orele 8,00 şi 17,00.


  Articolul 5

  La îmbarcare, expeditorul trebuie să asigure hrana şi apa necesare animalelor pe toată durata transportului.


  Articolul 6

  Imbarcarea-debarcarea vietatilor se face în prezenta medicului veterinar, care va înscrie, sub semnatura şi ştampila, în registrul-tip aflat la statie, numărul fiecărui vagon. De asemenea, pe scrisoarea de trasura va menţiona, sub semnatura şi ştampila, numărul fiecărui certificat sanitar eliberat, faptul ca a sistat la imbarcarea-debarcarea vietatilor şi ca au fost respectate condiţiile sanitar-veterinare.


  Articolul 7

  Expeditiile de vietati vor fi însoţite, conform anexei nr. 16 NUT.
  În acest scop, expeditorul va asigura personal special pe cheltuiala sa. Insotirea nu este necesară pentru animalele vii mici, predate la transport ambalate ca expeditii de mesagerie.


  Articolul 8

  Calea ferată este obligată sa primească vietatile pentru expediere numai în cursul zilei cu lumina şi să execute transportul în condiţiile şi la termenele prevăzute de Regulamentul de transport, pentru a se evita accidentarea sau îmbolnăvirea animalelor.


  Articolul 9

  Pentru identificarea cu usurinta a expeditiilor de vietati, expeditorul trebuie să înscrie cu culoare roşie în rubrica "Menţiuni ale expeditorului" din scrisoarea de trasura menţiunea "Atenţie, vietati!".


  Articolul 10

  Pe durata transportului, insotitorilor le sunt opozabile prevederile din legislaţia sanitar-veterinara în vigoare, având obligaţia de a respecta şi normele de protecţia muncii şi PSI în vigoare pentru transportul feroviar şi prevederile anexei nr. 16 NUT. Statia de expediţie remite expeditorului, pentru fiecare însoţitor, o legitimatie de însoţitor, completată în forma cuvenită. Dacă intervine îmbolnăvirea sau decesul vietatilor, insotitorii au obligaţia sa anunţe despre aceasta şefului statiei din prima statie unde trenul are oprire.


  Articolul 11

  După debarcarea vietatilor în statia de destinaţie (care se va face, în mod obligatoriu, în prezenta medicului veterinar), insotitorii vagoanelor au obligaţia de a aduna tot gunoiul din vagon şi de a închide uşile vagonului.


  Anexa 7 NUT

  NORME UNIFORME
  pentru transportul mărfurilor cu gabarit de încărcare depăşit şi/sau cu masa maxima pe osie sau pe metru liniar depăşită

  Capitolul 1 Definirea transporturilor negabaritice şi cu masa pe osie şi pe metru liniar depăşită


  Articolul 1

  Se considera ca un transport este negabaritic atunci când conturul geometric transversal limita al gabaritului de încărcare este depăşit într-un punct sau în mai multe puncte din conturul geometric transversal majorat cu sporul în curbe al unui vagon gol sau încărcat, care stationeaza pe o linie de cale ferată amplasata în aliniament şi în palier.


  Articolul 2

  Se mai considera transport negabaritic şi următoarele cazuri:
  2.1. toate incarcaturile a căror lungime depăşeşte traversa frontala a vagonului sau care sunt aşezate între lonjeroanele vagoanelor de construcţie specială;
  2.2. toate incarcaturile care depăşesc lăţimea maxima a platformei vagonului (peste lăţimea maxima a bridelor şi a tepuselor) şi dacă, la verificarea lor prin măsurători, se constată că latimile majorate la sporul în curbe cu raza de 250 m depăşesc într-un punct dimensiunile gabaritului caii ferate;
  2.3. toate incarcaturile care nu depăşesc lăţimea maxima a platformei vagonului, dar au o înălţime mai mare de 3.500 mm, masurata de la coroana sinei;
  2.4. când masa bruta a vehiculului (ţara sau ţara plus incarcatura) depăşeşte masa maxima pe osie sau masa maxima pe metru liniar, admisă de linie şi pe poduri chiar numai pe o porţiune de pe ruta de circulaţie a acestui transport sau este depăşită capacitatea ori limita maxima de încărcare admisă de vagon, care este sablonata pe acesta.


  Articolul 3

  Un transport este considerat excepţional, dacă, din cauza dimensiunilor lui, a masei sau a naturii lui, în raport cu linia, podurile şi cu instalaţiile de cale ferată sau cu vagoanele de cale ferată puse la dispoziţie, impune condiţii speciale de încărcare şi de circulaţie.


  Capitolul 2 Condiţii de primire la transport


  Articolul 4

  Mărfurile negabaritice sau cu tonaj depăşit fac parte din categoria celor admise condiţionat la transport sau excluse.
  Primirea la transport a acestor mărfuri se poate face numai pe baza unui acord de principiu prealabil, emis de organele competente ale caii ferate, iar efectuarea transportului, numai pe baza aprobării de circulaţie.


  Articolul 5

  Solicitarea emiterii acordului de principiu trebuie facuta de către calea ferată, în baza proiectului de încărcare, întocmit de o unitate de specialitate, pentru mărfurile cu o formă deosebită sau/şi pe baza unei cereri-tip pentru mărfurile negabaritice, a căror forma se încadrează în prevederile anexei II RIV.


  Articolul 6

  Unităţile de specialitate care întocmesc proiectul de încărcare sunt publicate de calea ferată în Buletinul Comercial al Caii Ferate.


  Articolul 7

  Toate acordurile se comunică solicitanţilor.


  Articolul 8

  În mod excepţional, nu este necesar acordul de principiu, numai pentru parcursul intern, la următoarele transporturi negabaritice:
  8.1. mărfurile sosite din import, dacă sunt încărcate, fixate şi legate de vagon conform prevederilor din anexa II RIV, iar vagonul corespunde din punct de vedere tehnic;
  8.2. mărfurile care au lungimea mai mica de 23 m (fără a forma o incarcatura comuna pe doua vagoane), sau contur transversal, ce se încadrează în alineament şi în palier (fără nici o depasire) în conturul gabaritului sporit de vagon O-VM şi sunt aşezate cu baza mare pe vagon;
  8.3. mărfurile care nu vor avea tonajul depăşit şi vor fi încărcate numai pe vagoane de construcţie obişnuită care corespund din punct de vedere tehnic, iar aşezarea, fixarea şi legarea lor de acest vagon se vor face numai cu respectarea tuturor instrucţiunilor interne pentru transportul feroviar, luându-se măsuri şi pentru securitatea lor la circulaţia pe linie electrificata;
  8.4. vagoanele în stare goala, amenajate pe baza unui proiect întocmit de un institut de specialitate. Institutul de specialitate trebuie să fie agreat de Ministerul Transporturilor şi publicat în Buletinul Comercial al Caii Ferate. În cazul în care proiectul este elaborat de un alt institut, este necesar ca acesta să fie avizat de un institut de specialitate agreat de Ministerul Transporturilor.
  Aceste vagoane trebuie să aibă dispozitivele de amenajare în buna stare şi să fie fixate pe vagonul respectiv.


  Articolul 9

  Verificarea şi măsurarea transporturilor negabaritice se vor face în staţii, la lumina zilei, de către o comisie având următoarea componenta:
  9.1. şeful statiei sau împuternicitul sau;
  9.2. şeful reviziei de vagoane sau împuternicitul sau;
  9.3. delegatul competent, care reprezintă întreprinderea sau unitatea încărcătoare.


  Articolul 10

  Cererea de aprobare de circulaţie pe ruta din acordul de principiu se va întocmi şi semna de către organul de la infrastructura şi transport marfa din cadrul comisiei de verificări şi măsurare.
  Competentele pentru emiterea aprobării de circulaţie sunt aceleaşi ca la acordul de principiu.


  Articolul 11

  Cererile pentru acordul de principiu şi aprobarea de circulaţie se vor face în conformitate cu instrucţiunile caii ferate.


  Anexa 8 NUT

  NORME UNIFORME
  pentru transportul de mesagerie

  Articolul 1

  Mărfuri admise la transport ca expeditii de mesagerie
  1.1. Se admit la transport, ca expeditii de mesagerie, mărfurile care se transporta în vagoanele de bagaje ale trenurilor de călători sau în trenuri de mesagerie, predate cu scrisoare de trasura pentru mesagerie.
  1.2. Staţiile deschise traficului de mesagerie se stabilesc de calea ferată şi se publică în tariful caii ferate.
  Se primesc expeditii de mesagerii numai pentru staţiile deschise acestui trafic.
  1.3. Masa maxima pe colet admisă la transport ca expediţie de mesagerie ordinară este de 60 kg, iar pentru mesageria rapida este de 30 kg.
  1.4. Coletele cu masa peste 60 kg, până la maximum 100 kg de colet, se primesc la transport numai dacă:
  1.4.1. în statia de expediţie exista mijloace de încărcare. În cazul în care nu exista astfel de mijloace coletele se pot totuşi primi, dacă expeditorul le incarca singur în vagonul de bagaje al trenului;
  1.4.2. coletele sunt destinate statiei finale a trenului sau unei staţii din parcurs în care trenul pentru care au fost primite are oprire de cel puţin 5 minute şi nu necesita transbordari.
  1.5. Coletele cu masa peste 100 kg de colet nu se primesc la transport cu trenurile de călători decât în cazurile prevăzute de tarif. În toate cazurile menţionate mai sus se admite o toleranta în plus de 10%. Calea ferată modifica oricând limitele de masa a coletelor care se primesc la expediere, în raport cu posibilităţile de exploatare.
  1.6. Masa maxima admisă la transport ca o expediţie de mesagerie ordinară este de 3.000 kg.


  Articolul 2

  Felul expeditiilor de mesagerie
  2.1. Expeditiile de mesagerie pot fi:
  2.1.1. mesagerii rapide, care se expediază cu vagoanele de bagaje ale trenurilor de călători de rang superior, respectiv: accelerate, rapide, expresuri şi intercity;
  2.1.2. mesagerii ordinare, care se expediază cu vagoanele de bagaje ale trenurilor de călători de rang inferior, respectiv: personale, curse de persoane şi trenuri mixte, precum şi cu trenurile de mesagerie.
  Expeditorii sunt obligaţi să se informeze la personalul statiei despre condiţiile care trebuie îndeplinite de coletele ce urmează a fi transportate cu trenurile de călători, din punct de vedere al conţinutului lor, despre trenurile cu care se pot expedia şi despre documentele de transport.
  2.1.3. Felul expeditiei de mesagerie se solicita de expeditor prin documentul de transport şi se tarifeaza diferit, conform tarifului caii ferate.
  Tarifele de transport pentru expeditiile de mesagerie se aplică pentru masa totală a expeditiei, inclusiv ambalajele.


  Articolul 3

  Mărfuri excluse de la transport ca expeditii de mesagerii
  Sunt excluse de la transport ca expeditii de mesagerii mărfurile care nu sunt admise pentru transport cu trenurile de călători.
  3.1. Nu sunt admise la transport cu trenurile de călători:
  3.1.1. obiectele care sunt excluse sau condiţionat admise la transport cu trenurile de marfa prevăzute în normele tehnice de transport al mărfurilor periculoase (anexa nr. 1 NUT) cu excepţia:
  3.1.1.1. acumulatoarelor pentru telefoane selective şi acumulatoarelor de radio încărcate cu lichid, având masa de minimum 10 kg, bine închise şi ambalate;
  3.1.1.2. filmelor de cinema ambalate în recipiente de lemn sau din metal, bine închise sau în cutii de carton rezistent;
  3.1.1.3. filmelor de fotografiat, în ambalajul uzual (pachete sau bobine introduse în cutii de carton rezistent);
  3.1.1.4. chibriturilor ambalate în lăzi de lemn;
  3.1.1.5. altor obiecte prevăzute în tariful caii ferate;
  3.1.2. articolele al căror transport este oprit prin dispoziţii de ordin fiscal, economic sau administrativ sau cele restrictionate, dacă nu se îndeplinesc condiţiile fixate prin dispoziţiile de restrictii;
  3.1.3. coletele care depăşesc limitele de masa stabilite.
  De asemenea, nu sunt admise la transport ca expeditii de mesagerie rapida: vietatile, legumele, respectiv zarzavaturile, fructele ambalate în saci, ambalaje de orice fel, mărfuri predate în ambalaje fragile.


  Articolul 4

  Predarea mărfurilor ca expeditii de mesagerie se face cu respectarea reglementărilor arătate în continuare.
  4.1. În staţiile cu magazie de mesagerii, expeditorii trebuie să prezinte mărfurile la usa magaziei.
  4.2. În staţiile care nu au magazie de mesagerie, mărfurile trebuie prezentate la locul unde se afla instalat cantarul de primire.
  4.3. Expeditiile de mesagerie trebuie predate la transport cu cel puţin o ora înainte de plecarea trenului cu care urmează să se expedieze, în cadrul programului de lucru al statiei.
  4.4. Transportul expeditiilor de mesagerie cu vietati se face conform anexei nr. 6 NUT.
  4.5. Expeditiile de mesagerie cu mărfuri perisabile se transporta conform anexei nr. 5 NUT.
  4.6. În cazul în care calea ferată a limitat sau a oprit primirea mesageriilor la un anumit tren pe o perioadă limitată, din motive impuse de nevoile exploatării, publicul trebuie avizat prin anunţuri afişate la ghiseele caselor de bagaje şi de mesagerii.


  Articolul 5

  Scrisoarea de trasura de mesagerie
  5.1. Înscrisul doveditor al contractului de transport pentru mesagerii însoţite de călător este scrisoarea de trasura de mesagerie cu menţiunea arătată la art. 9 din anexa nr. 6 NUT. Completarea se face potrivit anexei nr. 3 NUT. După completare se înmânează călătorului, care este obligat sa verifice dacă cele înscrise în scrisoarea de trasura corespund declaraţiei sale. Orice neconcordanta se reclama pe loc, agentul caii ferate fiind obligat sa completeze sau sa întocmească alta scrisoare de trasura de mesagerie, după caz. Contractul de transport se considera încheiat după înmânarea scrisorii de trasura călătorului.
  5.2. Documentul de transport pentru mesagerii neinsotite este scrisoarea de trasura de mesagerie care se întocmeşte de expeditor.
  Formularul se obţine de la statie contra cost.
  5.4. Scrisoarea de trasura de mesagerie este un imprimat de vânzare care se compune din 5 părţi (file), şi anume:
  5.4.1. exemplarul de serviciu însoţeşte transportul până la statia de destinaţie;
  5.4.2. copia se păstrează în statia de expediţie;
  5.4.3. avizul şi adeverirea de primire însoţesc transportul la destinaţie. Ele servesc la avizarea destinatarului şi la confirmarea de primire a transportului de către destinatar, iar după eliberarea transportului se păstrează în arhiva statiei;
  5.4.4. duplicatul se înmânează expeditorului;
  5.4.5. unicatul însoţeşte transportul şi se înmânează destinatarului.
  Toate cele 5 părţi se completează prin scriere la masina sau cu pixul, prin calchiere cu indigo, de către expeditor, în partea neincadrata cu linii groase, şi de către calea ferată, în partea încadrată cu linii groase.
  5.5. Completarea scrisorii de trasura de mesagerie se face de către expeditor potrivit anexei nr. 3 NUT.


  Articolul 6

  Condiţii de primire la transport a expeditiilor de mesagerie
  6.1. Ambalajul trebuie să respecte reglementările menţionate în continuare.
  6.1.1. Mărfurile prezentate la transport ca expeditii de mesagerie trebuie să fie ambalate şi etichetate de către expeditor. Mărfurile care se predau la transport în ambalajele standardizate trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în STAS.
  6.1.2. Ambalajele care nu sunt standardizate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  6.1.2.1. să asigure integritatea conţinutului;
  6.1.2.2. sa prevină vătămarea persoanelor, a instalaţiilor caii ferate sau a altor mărfuri;
  6.1.2.3. să permită o manipulare uşoară.
  6.1.3. Ambalajele care s-ar putea desface din cauza masei sau a dimensiunilor mari trebuie să fie legate cu banda de oţel, sarma sau sfoara, fără noduri, rupturi, suduri.
  Mărfurile balotate trebuie să fie bine legate cu franghii sau cu sfoara, fără noduri, şi cusute la colturi sau la capete.
  Cutiile cu păsări sau cu animale mici vii trebuie să fie solide şi prevăzute cu podele de scandura, bine lipite între ele, şi cu pereţi imprejur, pentru a nu permite scurgerea.
  Cainii trebuie să aibă botnite. Laditele sau coşurile cu fructe sau cu zarzavaturi trebuie să fie solide pentru a permite suprapunerea lor.
  Lazile cu peste sau cu alte mărfuri, transportate cu gheaţa, trebuie să fie etanse, pentru a nu permite scurgerea apei.
  Butoaiele sau alte ambalaje, care se pot rostogoli, trebuie să fie asigurate cu pene de lemn pentru a nu se rostogoli.
  Articolele admise la transport neambalate trebuie să fie legate, formând legături cat mai mari, respectându-se însă limitele de masa admise pe colet.
  Articolele indivizibile cu mase mici nu se primesc la transport decât ambalate în asa fel încât sa formeze colete.
  Coletele trebuie să fie solid impachetate, în asa fel încât să se asigure integritatea conţinutului, sa nu fie posibila avarierea altor transporturi sau sustragerea din conţinutul coletului fără violarea ambalajului.
  În cazul în care ambalajul nu corespunde, agentul caii ferate este obligat sa refuze primirea coletelor.
  6.2. La etichetarea expeditiilor de mesagerie se vor respecta următoarele prevederi:
  6.2.1. La expeditiile de mesagerii, etichetarea coletelor se face numai de expeditori, care trebuie să aplice pe fiecare colet câte o eticheta, care să conţină toate datele necesare identificarii transportului, şi sa înlăture etichetele vechi de pe ambalajele care au servit anterior pentru aceste transporturi.
  6.2.2. Expeditorul este obligat sa introducă în interiorul coletelor o eticheta interioară, în cazul în care s-ar pierde eticheta de pe colet.
  Datele de pe etichete trebuie să fie scrise clar, durabil, pentru a nu se şterge.
  6.2.3. Etichetele de identificare trebuie să fie confectionate din material rezistent şi legate, lipite sau fixate durabil de colet.
  Datele respective pot fi scrise şi direct pe colet.
  6.2.4. Pe coletele care impun un anumit mod de manipulare, păstrare sau transport, pe lângă etichetele menţionate mai sus, expeditorul trebuie să aplice etichetele speciale prevăzute în anexa nr. 12.5 NUT, după caz.
  6.2.5. Expeditorul este obligat sa înlăture de pe colete etichetele vechi. Coletele neetichetate sau de pe care nu s-au îndepărtat etichetele vechi se refuza la transport.
  6.3. La cantarirea coletelor se va avea în vedere ca:
  6.3.1. operaţiunile de cantarire să se efectueze numai de către agenţii caii ferate;
  6.3.2. coletele de mesagerie să se cantareasca la predare, în mod obligatoriu şi gratuit, în prezenta expeditorului.
  În cazul expeditiilor de mesagerie cu marcaj STAS, cu masa uniforma, se face numai cantarire prin sondaj.
  În cazul în care se constata la cantarele de control diferenţe de masa în plus, se vor incasa diferenţele de tarif în statia de expediere, de la expeditor, iar în restul cazurilor, de la destinatar.
  În cazul expeditiilor a căror masă este declarata de expeditor, la care se constata, cu ocazia efectuării cantaririlor prin sondaj, diferenţe de masa în plus, se aplică tariful la masa determinata de calea ferată;
  6.3.3. recantarirea expeditiilor de mesagerie să se efectueze în următoarele situaţii:
  6.3.3.1. din oficiu, atunci când acestea prezintă urme de violare, sustrageri sau scurgeri din conţinut;
  6.3.3.2. la cererea scrisă a destinatarului.
  În cazuri de diferenţe, în plus sau în minus, mai mici de 2%, sau dacă coletul prezintă urme de violare, nu se percepe tariful de recantarire.
  6.4. Francarea expeditiilor de mesagerie
  Expeditiile de mesagerie se primesc la transport cu plata tarifelor în statia de expediţie, respectiv cu ocazia încheierii contractului de transport.
  6.5. Retragerea de la transport
  Dacă se cere în scris retragerea mesageriilor de la transport după înscrierea transporturilor în registrul de cantar, se încasează tariful de retragere.


  Articolul 7

  Eliberarea documentelor de transport şi a expeditiilor de mesagerii în statia de destinaţie
  7.1. Calea ferată avizează destinatarii cu privire la sosirea expeditiilor de mesagerie. Pentru acest serviciu se va incasa tariful de avizare.
  7.2. În cazul în care destinatarul declara agentului caii ferate ca refuza sa primească expediţia, se va cere ca refuzul să fie înscris pe avizul şi adeverirea de primire cu formula "Refuz primirea expeditiei", destinatarul semnand, stabilindu-se identitatea şi calitatea cum s-a arătat mai sus.
  Dacă destinatarul refuza sa înscrie menţiunea de mai sus, agentul caii ferate preda avizul statiei, care avizează recomandat prin posta destinatarul.
  7.3. Pentru transporturile ai căror destinatari locuiesc în alta localitate decât cea în care se afla statia de destinaţie, avizarea se face prin posta cu telegrama. În acest caz, avizarea se considera facuta după 24 de ore de la ora prezentării telegramei de avizare. Avizarile prin posta se fac în ziua sosirii transporturilor.
  Recipisele poştale se păstrează de calea ferată, iar costul lor urmează a se incasa de la destinatar.
  7.4. Avizarea sosirii expeditiilor de mesagerie se poate face telefonic, pentru agenţii economici din localitate sau din alte localităţi, care au telefon. Avizarea în acest mod se stabileşte printr-o minuta, încheiată anterior între statia de cale ferată şi destinatar.
  În acest caz, termenul liber de magazinaj începe să curgă de la data şi ora avizării telefonice.
  7.5. Dacă până la expirarea termenului liber de magazinaj destinatarul nu se prezintă pentru eliberarea expeditiei, va fi reavizat de calea ferată prin telegrama, pe cheltuiala destinatarului.
  După expirarea termenului liber de magazinaj se aplică tariful de magazinaj prevăzut în tariful caii ferate.
  Expeditiile de mesagerie se eliberează destinatarului sau împuternicitului sau. Acesta va semna avizul şi adeverirea de primire şi va înscrie datele de identitate. În cazul agenţilor economici, aceştia se vor prezenta la casa statiei de destinaţie cu ştampila unităţii destinatare. Agentul economic destinatar va semna şi va ştampila avizul şi adeverirea de primire, ca dovada a primirii mărfii fără obiecţii. Agentul caii ferate va inmana destinatarului unicatul, precum şi anexele la scrisoarea de trasura pentru mesagerie, eventual recipisa poştală.
  7.6. În cazul în care eliberarea este solicitată de un delegat al întreprinderii sau de o altă persoană fizica decât destinatarul indicat în scrisoarea de trasura de mesagerie, aceasta semnează de primirea transportului şi va fi identificata de agentul caii ferate, notând sub semnatura acesteia numărul buletinului de identitate, organul care l-a emis şi datele emiterii.


  Articolul 8

  Modificarea contractului de transport pentru mesagerie
  Modificarea contractului de transport pentru mesagerie se face potrivit prevederilor RT şi normelor uniforme.
  8.1. Dacă se cere înapoierea în statia de expediţie, o dată cu dispoziţia ulterioară expeditorul trebuie să depună un depozit provizoriu care să acopere tarifele de magazinaj, cheltuielile poştale care grevează transportul în statia de destinaţie şi tarifele de transport pentru inapoiere.
  8.2. În cazul întreruperii circulaţiei, transportul expeditiilor de mesagerie se efectuează în continuare conform dispoziţiilor date de calea ferată, fără nici un spor de tarif.


  Articolul 9

  Retragerea expeditiilor de mesagerie
  9.1. Retragerea expeditiilor de mesagerie se poate cere numai dacă expediţia respectiva este încă în statia de expediţie.
  9.2. Dacă retragerea expeditiilor de mesagerie se cere înainte de înscrierea rezultatului cantaririi în registrul de primire a expeditiilor de mesagerie, expeditiile se pun la dispoziţie expeditorului fără a se îndeplini nici o formă şi fără perceperea vreunui tarif.
  9.3. Dacă retragerea se cere după înscrierea rezultatului cantaririi în registrul de primire a expeditiilor de mesagerii, trebui depusa o cerere scrisă la şeful statiei, care aproba retragerea în schimbul plăţii tarifului de retragere.
  9.4. Retragerea cerută după plecarea expeditiei de mesagerii din statia de expediţie se tratează ca modificare a contractului de transport.


  Articolul 10

  Expeditii de mesagerie rapida
  10.1. Sunt considerate expeditii de mesagerie rapida transporturile de colete conţinând mărfuri admise la transport, a căror expediere se solicită să se efectueze cu vagoanele de bagaje aflate în compunerea trenurilor de rang superior, cu masa maxima pe expediţie de cel mult:
  10.1.1. 200 kg/expediţie în relaţia directa statie de expediţie - statie finala;
  10.1.2. 100 kg/expediţie în relaţia:
  10.1.2.1. statie de expediţie - statie din parcurs;
  10.1.2.2. statie din parcurs - statie din parcurs;
  10.1.2.3. statie de expediţie - statie finala cu transbordare.
  10.2. Staţiile deschise pentru traficul de mesagerie rapida se stabilesc de calea ferată şi se publică în tariful caii ferate.
  10.3. Expeditiile de mesagerie rapida se primesc la transport în toate staţiile, pentru toate staţiile deschise la acest trafic, în toate zilele săptămânii în care circulă trenurile de rang superior care asigura acest transport.
  10.4. Termenul contractului de transport pentru expeditiile de mesagerie rapida este de 24 de ore, în relaţia directa, şi de 32 de ore, în relaţia indirecta.
  Termenul contractului de transport pentru expeditiile de mesagerie ordinară este cel prevăzut la art. 72 RT.
  Termenul contractului de transport pentru expeditiile de mesagerie se calculează de la ora de plecare a primului tren care circulă, prevăzut pentru aceste transporturi, şi până la punerea la dispoziţie destinatarului a expeditiei în statia de destinaţie.
  10.5. Ora punerii transportului la dispoziţie destinatarului este:
  10.5.1. ora afişării în statie a sosirii expeditiei de mesagerie pe panoul de avizare al statiei;
  10.5.2. ora de sosire a trenului în statia de destinaţie, în cazul în care s-a efectuat avizarea destinatarului până în momentul sosirii trenului;
  10.5.3. ora de avizare a destinatarilor, în cazul în care aceasta s-a efectuat după sosirea trenului.


  Anexa 9 NUT

  NORME UNIFORME
  pentru transportul combinat şi multimodal

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Transportul mărfurilor în mijloace de transport specifice traficului combinat UTI (unităţi de transport intermodal) sau în containere mici este admis între staţiile deschise pentru transportul combinat şi multimodal.
  Staţiile deschise pentru transportul combinat şi multimodal se publică în Buletinul Comercial al Caii Ferate. Transportul mărfurilor în UTI sau în containere mici între alte staţii decât cele deschise pentru transportul combinat şi multimodal se admite numai cu aprobarea caii ferate.


  Articolul 2

  UTI sau containerele mici se pun la dispoziţie clientului, în urma cererii scrise sau telefonice a acestuia, la locul indicat de acesta.


  Articolul 3

  Masa mărfii încărcate în UTI sau într-un container mic nu trebuie să depăşească valoarea înscrisă pe acesta.


  Articolul 4

  Mărfurile încărcate în UTI sau în containere mici se vor asigura respectându-se reglementările menţionate în anexa nr. 2 NUT.


  Articolul 5

  Pentru UTI sau pentru containerele mici aparţinând unei cai ferate se percepe un tarif de utilizare prevăzut în tarifele căilor ferate.


  Articolul 6

  Prestaţiile efectuate prin serviciile organizate pentru transportul combinat şi multimodal, precum şi plata tarifelor de transport pe calea ferată, când s-a convenit în acest fel, se fac cu "Decont-Chitanţa" prezentată în anexa nr. 9.1 NUT.


  Articolul 7

  Pentru UTI sau pentru containerele mici sosite în stare încărcată se acordă în statia de destinaţie un termen liber de magazinaj de 24 de ore.
  Termenul liber de magazinaj începe să curgă de la ora avizării destinatarului. Pentru neridicarea în termenul liber de magazinaj a UTI sau a containerelor mici încărcate, din vina beneficiarului, pentru fiecare UTI sau container mic încărcat se percepe tariful de magazinaj prevăzut în tarifele caii ferate.


  Articolul 8

  Tariful orar de utilizare a UTI sau a containerelor mici aparţinând unei cai ferate se aplică din momentul plecării de la punctele organizate pentru transportul combinat şi multimodal către domiciliul clientului, până la înapoierea acestora la punctele respective.


  Articolul 9

  Dacă, în termen de 30 de zile calculate din ziua care urmează zilei punerii la dispoziţie expeditorului sau destinatarului, UTI sau containerul mic nu este restituit caii ferate, aceasta poate să îl considere pierdut şi sa pretindă plata valorii sale.


  Articolul 10

  După descărcarea mărfurilor din UTI şi din containere mici, destinatarul este obligat să efectueze curăţirea acestora.
  Calea ferată poate primi UTI sau containere mici necuratate în staţiile în care ea efectuează curăţirea acestora, cu perceperea tarifului de curăţire. Staţiile în care calea ferată efectuează curăţirea UTI şi a containerelor mici şi tariful de curăţire se publică în tariful caii ferate.
  Până la curăţirea completa a UTI şi a containerelor mici de către destinatar, în staţiile în care calea ferată nu efectuează curăţirea acestora, UTI şi containerele mici care aparţin caii ferate vor fi supuse tarifului orar de utilizare.


  Capitolul 2 Normele uniforme pentru transportul combinat şi multimodal, pentru unităţi de transport intermodal (UTI)


  Articolul 11

  Unităţile de transport intermodal (UTI) cuprind: containere mari, cutii mobile, flaturi, eurocontainere, containere speciale, semiremorci rutiere, cutii amovibile şi alte asemenea.


  Articolul 12

  Fiecare UTI prezentat la transport face obiectul unui singur contract de transport. Cazurile când se transporta mai multe UTI cu un contract de transport se prevăd în tarifele caii ferate.


  Articolul 13

  Mărfurile transportate în vrac în UTI descoperite pot fi marcate cu dungi de vopsea sau de var, cu sipci, sarma sau în alte moduri asemănătoare.
  În acest caz, expeditorul va face menţiunea expresă în scrisoarea de trasura în rubrica "Menţiuni ale expeditorului".


  Articolul 14

  Dacă UTI sunt prevăzute cu instalaţii speciale (instalaţii refrigerente, bazine cu apa, mecanisme etc.) expeditorului îi revine sarcina de a asigura el însuşi sau de a se îngriji să fie asigurată funcţionarea lor. Aceasta obligaţie trece asupra destinatarului din momentul în care acesta şi-a valorificat drepturile în condiţiile reglementărilor caii ferate.


  Articolul 15

  După eliberarea UTI şi în lipsa unor înţelegeri speciale, calea ferată nu este obligată sa intervină pentru predarea la transport a UTI gol care se înapoiază.


  Articolul 16

  În caz de pierdere a UTI, contravaloarea acestuia se calculează potrivit valorii sale de achizitionare în momentul declarării pierderii de către client sau al expirarea termenului de restituire caii ferate sau conform valorii prevăzute în tariful caii ferate, după caz.


  Articolul 17

  Expeditiile de mărfuri încărcate în UTI particulare se tarifeaza atât la cursa încărcată, cat şi la cursa goala, prin aplicarea de tarife speciale prevăzute în tarifele căilor ferate.


  Articolul 18

  Calea ferată, în funcţie de capacitatea de depozitare pe platforma terminalului şi în baza unei înţelegeri, încheiată cu beneficiarii de transport la cererea acestora, poate aproba depozitarea UTI particulare sau închiriate, încărcate sau goale, cu perceperea tarifului de depozitare, prevăzut în tarifele caii ferate.


  Capitolul 3 Norme uniforme pentru transportul combinat şi multimodal în containere mici


  Articolul 19

  Containerele mici sunt mijloace de transport având o capacitate de 1-3 mc.


  Articolul 20

  Fiecare container mic în parte, prezentat la transport ca expediţie de coletărie, face obiectul unui singur contract de transport. Pot face obiectul unui singur contract de transport maximum 3 containere mici având acelaşi expeditor şi acelaşi destinatar.
  Ca expeditii de vagoane cu containere mici se admit minimum 6 containere mici de vagon. În acest caz, se întocmeşte un singur contract de transport pentru toate containerele mici din compunerea expeditiei.


  Articolul 21

  După eliberarea containerelor mici şi în lipsa unor înţelegeri speciale, calea ferată nu este obligată sa intervină pentru predarea la transport a containerului mic gol care se înapoiază.


  Articolul 22

  În caz de pierdere a containerului mic, contravaloarea acestuia se calculează potrivit valorii de înlocuire a containerului mic în momentul declarării pierderii de către client sau la expirarea termenului prevăzut pentru restituirea acestora sau conform valorii prevăzute în tariful caii ferate, după caz.


  Capitolul 4 Norme uniforme pentru transportul multimodal cale ferată - naval


  Articolul 23

  Pentru transportul mărfurilor cu navele feribot din dotarea caii ferate, pe segmentul maritim, se aplică convenţiile internaţionale de transport feroviar şi maritim.


  Articolul 24

  Documentele de transport utilizate sunt:
  24.1. scrisoarea de trasura;
  24.2. foaia de conosament.


  Articolul 25

  Preţul prestaţiei de transport se stabileşte potrivit tarifelor caii ferate. Tarifele utilizate sunt convenite prin înţelegeri internaţionale: TEA, Tariful Internaţional Româno-Turc etc.; în regim feribot, tarifele sunt stabilite de calea ferată, corespunzător pieţei navlului pentru transporturile realizate în regim RO-RO sau în regim de nava comercială.


  Anexa 9.1 NUT
    M.T.I SERIA H2Regim special
    Secţia E.C.M .........   Specificaţie pentru E.C
    Districtul E.C.M. ....DECONT-CHTANŢĂ Nr. * 0000907Taxe C.F.R. ....... lei
        Taxe E.C. ......... lei
      (Se înmânează clientului)Total ........... lei
    Matca   Încasat cu CEC nr. ....
        Numerar .............
     
    Cu vehiculul auto Nr. ...... tonaj ........ cond. auto ........ foaie de parcurs
    nr. ............. s-aridicatde la sau la(staţia, magazia)...................
    predatîntreprinderea
    mărfurile de mai jos pentru a fi camionate-coletărie, mesagerie, vag. complete
    containere, transcontaineresosire  
    predare

  -------T-------------------T-------------------------T------T----------------T---------T----------------T-----------¬
  - Nr. -Numele şi prenumele- Staţia de destinaţie*) - Nr. - Felul - -Greutatea (tone)- Categoria -
  - poz - destinatarului ------------------------- -colete- ambalajelor -Denumirea+-------T--------+localităţii-
  -C.F.R.- ------------- -Nr. poz. din consemnaţie - - Nr. container - mărfii - - -(TLM 56.12)-
  -sosire- predătorului -Nr. **) - -(transcontainer)- - brută - netă - -
  -pred. - - - - - - - - -
  +------+-------------------+-------------------------+------+----------------+---------+-------+--------+-----------+
  - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
  +------+-------------------+-------------------------+------+----------------+---------+-------+--------+-----------+
  +------+-------------------+-------------------------+------+----------------+---------+-------+--------+-----------+
  +------+-------------------+-------------------------+------+----------------+---------+-------+--------+-----------+
  +------+-------------------+-------------------------+------+----------------+---------+-------+--------+-----------+
  +------+-------------------+-------------------------+------+----------------+---------+-------+--------+-----------+
  +------+-------------------+-------------------------+------+----------------+---------+-------+--------+-----------+
  +------+-------------------+-------------------------+------+----------------+---------+-------+--------+-----------+
  +------+-------------------+-------------------------+------+----------------+---------+-------+--------+-----------+
  +------+-------------------+-------------------------+------+----------------+---------+-------+--------+-----------+
  +------+-------------------+-------------------------+------+----------------+---------+-------+--------+-----------+
  +------+-------------------+-------------------------+------+----------------+---------+-------+--------+-----------+
  L------+-------------------+-------------------------+------+----------------+---T-----+-------+--------+------------
  Total- - -Total- - -
  L------+--------------------+-----+-------+---------
    M.T.II SERIA H2Regim special
    Secţia E.C.M .........   Specificaţie pentru E.C
    Districtul E.C.M. ....DECONT-CHTANŢĂ Nr. * 0000907Taxe C.F.R. ....... lei
        Taxe E.C. ......... lei
      (Se anexează la raportulTotal ........... lei
    Matcade activitate zilnic)Încasat cu CEC nr. ....
        Numerar .............
     
    Cu vehiculul auto Nr. ...... tonaj ........ cond. auto ........ foaie de parcurs
    nr. ............. s-aridicatde la sau la(staţia, magazia)...................
    predatîntreprinderea
    mărfurile de mai jos pentru a fi camionate-coletărie, mesagerie, vag. complete
    containere, transcontaineresosire  
    predare

  -------T-------------------T-------------------------T------T----------------T---------T----------------T-----------¬
  | Nr. |Numele şi prenumele| Staţia de destinaţie*) | Nr. | Felul | |Greutatea (tone)| Categoria |
  | poz | destinatarului |------------------------ |colete| ambalajelor |Denumirea+-------T--------+localităţii|
  |C.F.R.| ------------- |Nr. poz. din consemnaţie | | Nr. container | mărfii | | |(TLM 56.12)|
  |sosire| predătorului |Nr. **) | |(transcontainer)| | brută | netă | |
  |pred. | | | | | | | | |
  |------+-------------------+-------------------------+------+----------------+---------+-------+--------+-----------+
  | 1 | 2 | 3 - 4 - 5 | 6 - 7 - 8 - 9 |
  |------+-------------------+-------------------------+------+----------------+---------+-------+--------+-----------|
  |------+-------------------+-------------------------+------+----------------+---------+-------+--------+-----------|
  |------+-------------------+-------------------------+------+----------------+---------+-------+--------+-----------|
  |------+-------------------+-------------------------+------+----------------+---------+-------+--------+-----------|
  |------+-------------------+-------------------------+------+----------------+---------+-------+--------+-----------|
  |------+-------------------+-------------------------+------+----------------+---------+-------+--------+-----------|
  |------+-------------------+-------------------------+------+----------------+---------+-------+--------+-----------|
  |------+-------------------+-------------------------+------+----------------+---------+-------+--------+-----------|
  |------+-------------------+-------------------------+------+----------------+---------+-------+--------+-----------|
  |------+-------------------+-------------------------+------+----------------+---------+-------+--------+-----------|
  |------+-------------------+-------------------------+------+----------------+---------+-------+--------+-----------|
  L------+-------------------+-------------------------+------+----------------+---T-----+-------+--------+------------
  Total| | |Total| | |
  L------+--------------------+-----+-------+---------
    M.T.III SERIA H2Regim special
    Secţia E.C.M .........   Specificaţie pentru E.C
    Districtul E.C.M. ....DECONT-CHTANŢĂ Nr. * 0000907Taxe C.F.R. ....... lei
        Taxe E.C. ......... lei
      (Rămâne la carnet)Total ........... lei
    Matca   Încasat cu CEC nr. ....
        Numerar .............
     
    Cu vehiculul auto Nr. ...... tonaj ........ cond. auto ........ foaie de parcurs
    nr. ............. s-aridicatde la sau la(staţia, magazia)...................
    predatîntreprinderea
    mărfurile de mai jos pentru a fi camionate-coletărie, mesagerie, vag. complete
    containere, transcontaineresosire  
    predare

  -------T-------------------T-------------------------T------T----------------T---------T----------------T-----------¬
  | Nr. |Numele şi prenumele| Staţia de destinaţie*) | Nr. | Felul | |Greutatea (tone)- Categoria |
  | poz | destinatarului | ----------------------- |colete| ambalajelor |Denumirea+-------T--------+localităţii|
  |C.F.R.| ------------- |Nr. poz. din consemnaţie | | Nr. container | mărfii | | |(TLM 56.12)|
  |sosire| predătorului |Nr. **) | |(transcontainer)| | brută | netă | |
  |pred. | | | | | | | | |
  +------+-------------------+-------------------------+------+----------------+---------+-------+--------+-----------+
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
  +------+-------------------+-------------------------+------+----------------+---------+-------+--------+-----------+
  +------+-------------------+-------------------------+------+----------------+---------+-------+--------+-----------+
  +------+-------------------+-------------------------+------+----------------+---------+-------+--------+-----------+
  +------+-------------------+-------------------------+------+----------------+---------+-------+--------+-----------+
  +------+-------------------+-------------------------+------+----------------+---------+-------+--------+-----------+
  +------+-------------------+-------------------------+------+----------------+---------+-------+--------+-----------+
  +------+-------------------+-------------------------+------+----------------+---------+-------+--------+-----------+
  +------+-------------------+-------------------------+------+----------------+---------+-------+--------+-----------+
  +------+-------------------+-------------------------+------+----------------+---------+-------+--------+-----------+
  +------+-------------------+-------------------------+------+----------------+---------+-------+--------+-----------+
  +------+-------------------+-------------------------+------+----------------+---------+-------+--------+-----------+
  L------+-------------------+-------------------------+------+----------------+---T-----+-------+--------+------------
  Total| | |Total| | |
  L------+--------------------+-----+-------+---------

  (Verso pentru ex. I, II, III al anexei 9.1)
  -------T----------------------------------------------------------------------------T------------¬
  |***) - TAXE E.C. DE ÎNCASAT PENTRU: - TOTAL |
  |Taxe +---------T---------T----------T-----------T------T----------T----------T----+taxe E.C.M. |
  |C.F.R.|Expediţie|Transport|Staţionare|Manipulaţie| Taxe |Utilizare |Penalizare|Alte|(11+12+13+14|
  | | | | | |macara|containere| |taxe|+15+16+17+18|
  +------+---------+---------+----------+-----------+------+----------+----------+----+------------+
  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
  +------+---------+---------+----------+-----------+------+----------+----------+----+------------+
  +------+---------+---------+----------+-----------+------+----------+----------+----+------------+
  +------+---------+---------+----------+-----------+------+----------+----------+----+------------+
  +------+---------+---------+----------+-----------+------+----------+----------+----+------------+
  +------+---------+---------+----------+-----------+------+----------+----------+----+------------+
  +------+---------+---------+----------+-----------+------+----------+----------+----+------------+
  +------+---------+---------+----------+-----------+------+----------+----------+----+------------+
  +------+---------+---------+----------+-----------+------+----------+----------+----+------------+
  +------+---------+---------+----------+-----------+------+----------+----------+----+------------+
  +------+---------+---------+----------+-----------+------+----------+----------+----+------------+
  +------+---------+---------+----------+-----------+------+----------+----------+----+------------+
  |TOTAL | | | | | | | | | |
  L------+---------+---------+----------+-----------+------+----------+----------+----+-------------
  Întocmitor Şofer gestionar Rediţionar E.C.M. Verificator E.C.M.
  ..................... ..................... ..................... .....................
  Data .../... 19 ..... Data .../... 19 ..... Data .../... 19 ..... Data .../... 19 .....
  ------------------------------------T-----------------------------T-------------------------------
  INDICAŢII -Semnătura clientului pentru -Am primit pentru prestaţiile EC
  *) Staţia de destinaţie. -confirmarea prestaţiei -Suma de lei ...................
  Se completează numai -(primirea mărfii, -...............................
  la predare. -staţionarea autovehiculului) - (în cifre) (în litere)
  - -
  **) Nr. poz. consem. Nr. ..........-Intrat la data, ora .........-
  Se completează numai la sosire.- -Semnătura
  ***) Pentru taxele C.F.R. achitate -Ieşit la data, ora ..........-
  de E.C. se predau clientului - -Data ........../...... 19 .....
  piese separate (scrisoare - L.S. - Încărcători-descărcători
  trăsură, chitanţă etc.). - -


  Anexa 10 NUT

  NORME UNIFORME
  pentru transporturile efectuate cu vagoane particulare

  Articolul 1

  Sunt considerate ca vagoane particulare:
  1.1. vagoanele aparţinând unor persoane fizice sau juridice, înscrise în parcul unei cai ferate;
  1.2. vagoanele aparţinând unei cai ferate din România, închiriate cu contract unor persoane fizice sau juridice.


  Articolul 2

  Expeditiile de mărfuri încărcate în vagoane particulare se tarifeaza atât la cursa încărcată, cat şi la cursa goala, prin aplicarea de tarife speciale prevăzute în tarifele căilor ferate.


  Articolul 3

  Pentru vagoanele care stationeaza pe liniile exploatate de un transportator feroviar autorizat se percep tarife de stationare prevăzute în tarifele căilor ferate.
  Pentru vagoanele particulare goale sau încărcate, care se incarca-descarca pe liniile exploatate de un transportator feroviar autorizat, tarifele de stationare se aplică pentru aceeaşi perioadă pentru care se calculează tariful orar de utilizare pentru vagoanele care se incarca sau se descarca la linia publică, prevăzută în normele uniforme de la art. 73 RT.


  Articolul 4

  În caz de defectare a vagoanelor particulare încărcate se acordă următoarele termene libere de stationare:
  4.1. pentru vagoanele particulare înscrise în parcul unei cai ferate din România - 10 zile calendaristice;
  4.2. pentru vagoanele particulare înscrise în parcul unei cai ferate străine - 14 zile calendaristice;
  4.3. termenele prevăzute mai sus încep să curgă din ziua care urmează zilei avizării defectării vagonului.


  Articolul 5

  Tarifele de stationare, calculate pentru vagoanele particulare, atunci când sunt depăşite termenele libere de stationare pe liniile exploatate de un transportator feroviar autorizat, se percep de la:
  5.1. expeditor, pentru staţionarea survenită în statia de expediţie;
  5.2. destinatar, pentru staţionarea survenită în parcurs sau în statia de destinaţie.


  Articolul 6

  Vagonul gol particular, care se trimite pentru transbordarea mărfurilor dintr-un vagon particular defect, stationeaza pe liniile exploatate de un transportator feroviar autorizat, fără plata tarifului de stationare, până la data şi ora când expira termenul liber de stationare a vagonului defect.


  Articolul 7

  Pentru vagoanele particulare încărcate, rămase defecte şi care, în urma avizării caii ferate, se expediază la destinaţie fără a fi transbordate, nu se aplică tariful de stationare pe liniile statiei unde acestea au rămas defecte.


  Articolul 8

  Transporturile efectuate cu vagoane particulare se supun prevederilor RT, acordurilor, convenţiilor şi înţelegerilor internaţionale la care România este parte şi care sunt prevăzute la NUT (3) şi NUT (4) de la art. 1 RT.


  Articolul 9

  Înscrierea în parc a vagoanelor particulare se face pe baza instrucţiunilor emise de calea ferată inmatriculatoare şi publicate în Buletinul Comercial al Caii Ferate.
  În vederea înmatriculării, proprietarul vagonului va încheia cu calea ferată un contract de înscriere în parc.


  Articolul 10

  Vagoanele particulare înscrise în parcul unei cai ferate din România pot circula în trafic internaţional, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în reglementările internaţionale prevăzute la NUT (4) şi NUT (5) de la art. 1 RT, precum şi Regulamentul pentru folosirea reciprocă a vagoanelor de marfa în trafic internaţional (RIV) şi Regulamentul pentru folosirea reciprocă a vagoanelor de călători, posta şi bagaje în trafic internaţional (RIC).


  Anexa 11 NUT

  COMANDA
  pentru punerea la dispoziţie a mijloacelor de transport

  Articolul 1

  Mijloacele de transport se solicita de la calea ferată cu respectarea:
  1.1. art. 57 RT, pentru vagoane;
  1.2. anexei nr. 9 NUT, pentru unităţi de transport intermodal (UTI).


  Articolul 2

  Punerea la dispoziţie a vagoanelor aparţinând caii ferate se face ca urmare a solicitării clientului, cu întocmirea formularului prevăzut în anexa nr. 11.1 NUT, completat de acesta, şi care se prezintă la statia de expediţie sau la agenţia de marfa de care aparţine statia de expediţie.


  Articolul 3

  Formularul "Comanda pentru punerea la dispoziţie a vagoanelor pentru încărcare" (Comanda vagoanelor) se completează cu respectarea următoarelor prevederi:
  3.1. se întocmeşte în doua exemplare, prin calchiere cu indigo: un exemplar rămâne la calea ferată şi un exemplar se înmânează clientului în momentul predării-primirii vagoanelor;
  3.2. se semnează şi se stampileaza de împuternicitul caii ferate şi de cel al clientului;
  3.3. trenul cu care se solicita expedierea se stabileşte de client, de comun acord cu şeful de statie sau cu şeful agenţiei de marfa;
  3.4. termenul de predare a vagoanelor la calea ferată se stabileşte de şeful de statie sau de şeful agenţiei de marfa.


  Articolul 4

  Expedierea vagoanelor particulare sau închiriate de la o cale ferată se face ca urmare a solicitării clientului, cu întocmirea formularului prevăzut în anexa nr. 11.2 NUT, completat de acesta, şi care se prezintă la statia de expediţie sau la agenţia de marfa de care aparţine statia de expediţie.


  Articolul 5

  Formularul "Comanda pentru punerea la dispoziţie a mijloacelor de transport" se completează cu respectarea următoarelor prevederi:
  5.1. se întocmeşte în doua exemplare, prin calchiere cu indigo: un exemplar rămâne la calea ferată şi un exemplar înmânează clientului;
  5.2. se semnează şi se stampileaza de calea ferată şi de către client;
  5.3. trenul cu care se solicita expedierea se stabileşte de client, de comun acord cu şeful de statie sau cu şeful agenţiei de marfa;
  5.4. termenul de predare a vagoanelor la calea ferată se stabileşte de şeful statiei sau de şeful agenţiei de marfa.


  Anexa 11.1 NUT

      Statia CF: .............................. COD SIRUES: [][][][][]


           ACCEPT TRANSPORTATOR Nr. ........ DATA ..../...../....


                   COMANDA Nr. [][][][][]
  pentru punerea la dispoziţie a vagoanelor pentru încărcare

      Date de identificare a clientului:
      Denumirea clientului: ..................... COD SIRUES: [][][][][][][][][]
      Adresa clientului: .......................................................
      Data DEPUNERII comenzii: Data solicitată pentru PUNEREA vagoanelor la
                                        dispoziţia clientului, pentru încărcare:
      ora / zi / luna / an ora / zi / luna / an
      [][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][]

             Locul de PREDARE a vagonului către calea ferată: ...............
             Locul de ÎNCĂRCARE a vagoanelor de către client: ...............

    TRENUL cu care se solicita expedierea: Nr. tren [][][][][] Termenul de PREDARE
                                                                 a vagoanelor la
                                                                   calea ferată:
      ora / zi / luna / an ora / zi / luna / an
      [][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][]

      Tariful de urgenta***) în valoare de: [][][][][][][][] lei,
  încasat cu ........... nr. ...... la data (zi, luna, an) |_ _ / _ _ / _ _ _ _|
      Felul MĂRFII: ...................... Poz. tarifara [][][][]
      Mod de prezentare la transport: ............................. Cantitatea TOTALĂ de marfa: [][][][][] tone
      Felul VAGOANELOR solicitate: ............ (litera de serie), ........ (cod)
  Nr. osii pe vag. []
      Rechizite solicitate: ..................................... Nr. TOTAL de vagoane solicitate: [][][]
      Statia de destinaţie: .............................. COD SIRUES [][][][][]
      Nr. accept portuar: [][][][][] durata de valabilitate a acceptului:
      Fel marfa ............................................ - de la data de (zi, luna, an) |_ _ / _ _ / _ _ _ _|
      Cantitatea de tone din accept [][][][][] - la data (zi, luna, an) |_ _ / _ _ / _ _ _ _|

      GARANŢIA: [][][][][][][][][][] lei
      conform art. 57.5 din RT
      în litere ...............................................................
      încasată cu .............................. nr. ................. la data (zi, luna, an) |_ _ / _ _ / _ _ _ _|

      GARANŢIA*): [][][][][][][][][][] lei
      conform art. 62.3 din RT
      în litere ...............................................................
      încasată cu .............................. nr. ................. la data (zi, luna, an) |_ _ / _ _ / _ _ _ _|

      SOLD DEPOZIT: [][][][][][][][][][] lei
      Alte precizări ............................................................. ................................................................................................................................................................

                 ŞEF STATIE CLIENT
         (semnatura şi ştampila) (semnatura şi ştampila**)

  ---------------
      *) Valoarea garanţiei poate fi de minimum valoarea solicitată de statie pentru transporturile din prezenta comanda.
      **) În cazul persoanelor fizice se va înscrie seria şi numărul buletinului de identitate.
      ***) Se încasează pentru cazurile prevăzute la NUT 3 de la art. 57.3. din RT şi în cele prevăzute în tariful caii ferate.


  Anexa 11.2 NUT

      Statia CF: .................................... COD SIRUES: [][][][][]


             ACCEPT TRANSPORTATOR Nr. ........... DATA ..../...../.....


              COMANDA Nr. [][][][][]
  pentru expedierea vagoanelor particulare

      Date de identificare a clientului:
      Denumirea clientului: ...................... COD SIRUES: [][][][][][][][][]
      Adresa clientului: ........................................................
      Data DEPUNERII comenzii:
      ora / zi / luna / an
      [][][][][][][][][][]
                   Locul de PREDARE a vagonului către calea ferată: .............

    TRENUL cu care se solicita expedierea: Nr. tren [][][][][] Termenul de PREDARE
                                                                 a vagoanelor la
                                                                   calea ferată:
      ora / zi / luna / an ora / zi / luna / an
      [][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][]

      Felul MĂRFII: ...................... Poz. tarifara [][][][]
      Mod de prezentare la transport: ............................. Cantitatea TOTALĂ de marfa: [][][][][] tone
      Felul VAGOANELOR solicitate: ............ (litera de serie), ........ (cod)
  Nr. osii pe vag. []
      Rechizite solicitate: ..................................... Nr. TOTAL de vagoane solicitate: [][][]
      Statia de destinaţie: .............................. COD SIRUES [][][][][]

      Nr. accept portuar: [][][][][] durata de valabilitate a acceptului:
      Fel marfa ............................................ - de la data de (zi, luna, an) |_ _ / _ _ / _ _ _ _|
      Cantitatea de tone din accept [][][][][] - la data (zi, luna, an) |_ _ / _ _ / _ _ _ _|

      GARANŢIA*): [][][][][][][][][][] lei
      conform art. 62.3 din RT
      în litere ................................................................
      încasată cu .............................. nr. ................. la data (zi, luna, an) |_ _ / _ _ / _ _ _ _|

      SOLD DEPOZIT: [][][][][][][][][][] lei
      Alte precizări ............................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

               ŞEF STATIE CLIENT
          (semnatura şi ştampila) (semnatura şi ştampila**)

  -------------
      *) Se încasează pentru cazurile prevăzute la NUT 3 de la art. 62.3. din RT şi în cele prevăzute în tariful caii ferate.
      **) În cazul persoanelor fizice se va înscrie seria şi numărul buletinului de identitate.


  Anexa 12 NUT

  NORME UNIFORME
  pentru predarea-primirea expeditiilor de mărfuri

  Articolul 1

  La predarea-primirea transporturilor se vor respecta Regulamentul de transport pe căile ferate din România şi Normele uniforme pentru transportul feroviar.


  Articolul 2

  Anexa cuprinde reglementări de detaliu privind predarea-primirea expeditiilor, respectiv formularele folosite, etichetarea transporturilor şi modul de prezentare la transport a mărfurilor pentru manipulare mecanizata.


  Articolul 3

  Expeditiile de vagoane se predau, respectiv se primesc între clienţi şi calea ferată folosindu-se următoarele formulare:
  3.1. Registrul veghetor, prevăzut în anexa nr. 12.1.1 NUT, pentru staţiile unde predarea-primirea expeditiilor se efectuează de personal specializat;
  3.2. Registrul veghetor, prevăzut în anexa nr. 12.1.2 NUT, pentru staţiile unde predarea-primirea expeditiilor se efectuează de acelaşi personal care întocmeşte şi "Evidenta de calcul al tarifului orar de utilizare";
  3.3. Lista de predare-primire, prevăzută în anexa nr. 12.2 NUT, pentru clienţii cu care s-au încheiat convenţii-cadru de încărcare-descărcare, atunci când în acestea se prevede folosirea lor;
  3.4. Arătarea vagoanelor, prevăzută în anexa nr. 12.3 NUT, pentru predarea-primirea trenurilor complete la clienţi cu care s-au încheiat convenţii-cadru de încărcare-descărcare, atunci când în acestea se prevede folosirea lor.


  Articolul 4

  Certificatul de atestare a circulaţiei vehiculelor este prevăzut în anexa nr. 12.4 NUT.


  Articolul 5

  Expeditiile se prezintă la transport caii ferate, având următoarele etichete aplicate durabil pe colete, vagoane şi unităţi de transport intermodal (UTI):
  5.1. Etichete de manipulare (anexa nr. 12.5.1 NUT);
  5.2. Etichete de pericol (anexa nr. 12.5.2 NUT);
  5.3. Etichete privind regimul vamal şi de "dezinfectat" (anexa nr. 12.5.3 NUT);
  5.4. Etichete de restrictii la manevra (anexa nr. 12.5.4 NUT);
  5.5. Etichete de identificare a transporturilor (anexa nr. 12.5.5 NUT).


  Articolul 6

  Mărfurile care se transporta pe calea ferată trebuie să respecte regulile privind modul de prezentare a mărfurilor la transport pe calea ferată, destinate traficului intern şi exportului (anexa nr. 12.6 NUT).


  Articolul 7

  Avizarea către destinatari se efectuează prin afişare la staţii, pe panouri special amenajate, despre:
  7.1. sosirea şi punerea la dispoziţie a expeditiilor, formular prevăzut în anexa nr. 12.7.1 NUT;
  7.2. punerea la dispoziţie a mijloacelor de transport pentru încărcare, formular prevăzut în anexa nr. 12.7.2 NUT.


  Articolul 8

  Modul de completare şi de folosire a formularelor este prezentat în "Instrucţiunile de serviciu pentru transporturile feroviare".


  Anexa 12.1.1 NUT

  REGISTRUL VEGHETOR

  ┌─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
  │ │ │ │ │ │ Avizarea │ Predarea │ Predarea │ Semnătura │ Semnătura │
  │Expediere│ │ │ │ Masa │expeditorului │ vagonului │ vagonului │şi ştampila│şi ştampila│
  │(Nr. ST) │ Numărul │Denumirea│La sau de│expediţiei│ sau │clientului │căii ferate│clientului │clientului │
  │ Sosire │vagonului│ mărfii │la staţia│ în kg │destinatarului│ │ │la primirea│la predarea│
  │ (PS) │ │ │ │ ├───────┬──────┼─────┬─────┼─────┬─────┤ vagonului │ vagonului │
  │ │ │ │ │ │ ziua │ ora │ziua │ ora │ziua │ ora │ │ │
  ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┴──────┼─────┴─────┼─────┴─────┼───────────┼───────────┤
  │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
  ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┬──────┼─────┬─────┼─────┬─────┼───────────┼───────────┤
  ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼───────────┤
  ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼───────────┤
  ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼───────────┤
  ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼───────────┤
  ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼───────────┤
  ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼───────────┤
  ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼───────────┤
  ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼───────────┤
  └─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────────┴───────────-


  Anexa 12.1.2 NUT

  REGISTRUL VEGHETOR
  şi evidenţa de calcul a tarifelor orare de utilizare

  ┌───────────┬─────────┬─────────┬──────┬──────────┬──────────────┬──────────┬─────────┬─────────┐
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ Expediere │ Numărul │Denumirea│La sau│ Masa │ Avizarea │ Punerea │ │Predarea │
  │ (Nr. ST) │vagonului│ mărfii │de la │expediţiei│expeditorului │vagoanelor│Predarea │vagonului│
  │Sosire (PS)│ │ │staţia│ în kg │ sau │ la │vagonului│ căii │
  │ │ │ │ │ │destinatarului│dispoziţia│la client│ ferate │
  │ │ │ │ │ │ │clientului│ │ │
  │ │ │ │ │ ├───────┬──────┼─────┬────┼────┬────┼────┬────┤
  │ │ │ │ │ │ ziua │ ora │ziua │ ora│ziua│ora │ziua│ ora│
  ├───────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼───────┴──────┼─────┴────┼────┴────┼────┴────┤
  │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
  ├───────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼───────┬──────┼─────┬────┼────┬────┼────┬────┤
  ├───────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  ├───────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  ├───────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  ├───────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  ├───────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  ├───────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  ├───────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  └───────────┴─────────┴─────────┴──────┴──────────┴───────┴──────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┘

  - continuare -

  ┌───────────┬──────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────────┐
  │ Termenul │ Plecarea │ Plecarea │ │ │ TOTALUL │ Semnătura │ Semnătura │
  │ stabilit │ trenului │trenului, din│ Ore de │ Tariful │tarifului│şi ştampila│şi ştampila│
  │ pentru │ stabilit │grafic, pănă │utilizare│ orar de │ de │clientului │clientului │
  │ predarea │ pentru │ la care se │ │utilizare│utilizare│la primirea│la predarea│
  │vagoanelor │expedierea│ calculează │ │ (lei) │ (lei) │vagoanelor │vagoanelor │
  │căii ferate│vagoanelor│ tariful │ │ │ │ │ │
  ├─────┬─────┼────┬─────┼──────┬──────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
  │ziua │ ora │ziua│ ora │ ziua │ ora │ │ │ │ │ │
  ├─────┴─────┼────┴─────┼──────┴──────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
  │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │
  ├─────┬─────┼────┬─────┼──────┬──────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
  ├─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
  ├─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
  ├─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
  ├─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
  ├─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
  ├─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
  ├─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
  └─────┴─────┴────┴─────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────────-


  Anexa 12.2 NUT

  LISTA DE PREDARE-PRIMIRE
  La elaborarea listelor de predare-primire se vor efectua următoarele operaţiuni:
  1. listele se întocmesc în doua exemplare, prin calchiere cu indigo: un exemplar rămâne la calea ferată şi un exemplar se înmânează clientului în momentul predării-primirii vagoanelor;
  2. listele se semnează şi se stampileaza de împuternicitul caii ferate şi de către cel al clientului;
  3. listele care se întocmesc pentru predarea grupurilor de vagoane de la calea ferată la client se numeroteaza cu numere impare, începând cu nr. 1 în fiecare luna;
  4. listele care se întocmesc pentru predarea grupurilor de vagoane de la client la calea ferată se numeroteaza cu numere pare, începând cu nr. 2 în fiecare luna.

  Anexa la ANEXA 12.2 NUT

  LISTA DE PREDARE-PRIMIRE
  Nr. .......... ora ........ din ziua ........... luna ........

  ┌──────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────────┬───────────────┬───────────────────────────────┬───────────┐
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ Masa │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ Osii ├───────────────┬───────────────┤ │
  │ │ │ │ │ Masa │ │ │ │ vehiculului │ frânată │Observaţii:│
  │Expediere (Nr. ST)│ Numărul │La sau de│Denumirea│expediţiei│ Seria │ Lungimea ├─────┬─────────┼────┬────┬─────┼───────┬───────┤ │
  │ Sosire (PS) │vagonului│la staţia│ mărfii │ în kg │vagonului│vehiculului│Goale│Încărcate│Tara│Neto│Bruto│automat│de mână│ │
  ├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
  │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │
  ├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
  ├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
  ├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
  ├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
  ├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
  ├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
  ├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
  ├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
  ├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
  ├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
  └──────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────────┴─────┴─────────┴────┴────┴─────┴───────┴───────┴───────────┘
  Delegat staţie, Client,
  (semnătura şi ştampilă) (semnătura şi ştampila


  Anexa 12.3 NUT

  ARĂTAREA VAGOANELOR

  Articolul 1

  Arătarea vagoanelor se întocmeşte pentru toate trenurile de marfa, inclusiv pentru vagoanele care se ataşează la locomotivele izolate, şi însoţeşte trenul până la statia de descompunere a acestora.


  Articolul 2

  Arătarea vagoanelor pentru trenurile sau grupurile de vagoane care se eliberează clienţilor poate fi folosită pentru eliberarea acestora, având în acest caz funcţia de lista de predare-primire.


  Articolul 3

  La elaborarea aratarii vagoanelor se efectuează următoarele operaţiuni:
  3.1. arătarea vagoanelor se întocmeşte în trei exemplare, prin calchiere cu indigo: doua exemplare rămân la calea ferată şi un exemplar se înmânează clientului în momentul predării-primirii vagoanelor;
  3.2. se semnează şi se stampileaza de împuternicitul caii ferate şi de către cel al clientului;
  3.3. se întocmeşte pentru predarea grupurilor de vagoane de la calea ferată la client şi se numeroteaza cu numere impare, începând cu nr. 1 în fiecare luna;
  3.4. se întocmeşte pentru predarea grupurilor de vagoane de la client la calea ferată şi se numeroteaza cu numere pare, începând cu nr. 2 în fiecare luna.


  Articolul 4

  Pentru arătarea vagoanelor se foloseşte formularul din anexa la prezenta anexa.


  Anexa la ANEXA 12.3 NUT

  ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
  Staţia ................... Cod └─┴─┴─┴─┴─┘ Tren nr. └─┴─┴─┴─┘ din .............
  ┌─┐ ┌─┐
  Cod circulaţie └─┘ Cod ordine transmitere vagoane din tren ........ └─┘

  Ora ┌─┬─┬─┬─┐ Grupa plan formare sau cod prima staţie de
  de sosire ....... └─┴─┴─┴─┘ ┌─┬─┬─┬─┬─┐
  destinaţie └─┴─┴─┴─┴─┘ a vagoanelor goale ..........
  de expediere ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐
  sau tranzit └─┴─┴─┴─┘ De prelucrare ........................ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘

  ARĂTAREA VAGOANELOR

  ┌──────────────────────────┬─────────┬───────────┬───────────────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────────┬───────┬───────┐
  │ Numărul │ Seria │ Lungimea │ Osii │ Greutatea │ │ │ │ │
  │ vagonului │vagonului│vehiculului├─────┬─────────┼───────────────┬────────────┤Denumirea│ │Poziţia│ Grupa │
  │ (vehiculului) │ │ │Goale│Încărcate│ Vehicul │ Frânată │ mărfii │ Staţia │ de │ plan │
  │ │ │ │ │ ├────┬────┬─────┼───────┬────┤ ├─────────┬──────────┤sosire │formare│
  │ │ │ │ │ │Tara│Neto│Bruto│automat│Mână│ │Expediţie│Destinaţie│ │ │
  ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  │1│2│3│4│5│6│7│8│9│10│11│12│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │
  ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  ├─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  │Total (de reportat) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └──────────────────────────┴─────────┴───────────┴─────┴─────────┴────┴────┴─────┴───────┴────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────┴───────┘


  ┌──────────────────────────┬─────────┬───────────┬───────────────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────────┬───────┬───────┐
  │ Numărul │ Seria │ Lungimea │ Osii │ Greutatea │ │ │ │ │
  │ vagonului │vagonului│vehiculului├─────┬─────────┼───────────────┬────────────┤Denumirea│ │Poziţia│ Grupa │
  │ (vehiculului) │ │ │Goale│Încărcate│ Vehicul │ Frânată │ mărfii │ Staţia │ de │ plan │
  │ │ │ │ │ ├────┬────┬─────┼───────┬────┤ ├─────────┬──────────┤sosire │formare│
  │ │ │ │ │ │Tara│Neto│Bruto│automat│Mână│ │Expediţie│Destinaţie│ │ │
  ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  │1│2│3│4│5│6│7│8│9│10│11│12│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │
  ├─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  │ Report │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  ├─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼────┼─────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
  │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────┴─────────┴───────────┴─────┴─────────┴────┴────┴─────┴───────┴────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────┴───────┤
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ RECAPITULAŢIA ARĂTĂRII PE SERII (VAGOANE CONVENŢIONALE) │
  ├─────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┤
  │ │ │ │ Descoperite │ C.F.R. străine │ Cazane C.F.R. │ Speciale │
  │ │ │ ├───────────┬────────┬────┬───────┬───────┼────┬────┬─────────┬─────┼───────────────────────┼─────┬───────┬────┬───┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ străine │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┬─────┬────────┤ │ │ │ │
  │ │ │ │ │Rgs, │ │ │ │ │ │Fcckkp, │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Acoperite│ Platforme │Rgsx, │ │Eacs, │ │ │ │Facos │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ Starea │Total│ C.F.R. │ şi │Sg, Sgg,│Eacs│vernil │Eacs │Tals│Fals│Faccops │Alte │Albe+ │Negre│ Alte Z │ If │Alte │ │ │
  │vagonului│ │ străine │demontabile│kg, Lg │ │cereale│fosfaţi│ │ │Fakimo uy│serii│motorină│ │ │ │refrig.│Ucs │Ucs│
  ├─────────┼─────┼─────────┼───────────┼────────┼────┼───────┼───────┼────┼────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼────┼───┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18│
  ├─────────┼─────┼─────────┼───────────┼────────┼────┼───────┼───────┼────┼────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼────┼───┤
  │ Înc ├─────┼─────────┼───────────┼────────┼────┼───────┼───────┼────┼────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼────┼───┤
  ├─────────┼─────┼─────────┼───────────┼────────┼────┼───────┼───────┼────┼────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼────┼───┤
  │ Col. ├─────┼─────────┼───────────┼────────┼────┼───────┼───────┼────┼────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼────┼───┤
  └─────────┴─────┴─────────┴───────────┴────────┴────┴───────┴───────┴────┴────┴─────────┴─────┴────────┴─────┴────────┴─────┴───────┴────┴───┘
  PREDAT, PRIMIT

  - continuare -
  ┌─────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────┐
  │ C.F.R. străine │ DPW │ Inactiv │
  ├───────────┬────┬────────┼─────────┬───────────┼────────┬───────┤
  │ Cereale │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┬─────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Hek,│Alte │Acoperite│Descoperite│Serv. │Defecte│
  │Uagps│Uagps│Hekm│speciale│ │ │auxiliar│C.F.R. │
  │ │ │Heks│ │ │ │ │STR │
  ├─────┼─────┼────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────┤
  │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │
  ├─────┼─────┼────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────┤
  ├─────┼─────┼────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────┤
  ├─────┼─────┼────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────┤
  ├─────┼─────┼────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────┤
  └─────┴─────┴────┴────────┴─────────┴───────────┴────────┴───────-


  Anexa 12.4 NUT

  NORME UNIFORME
  privind autorizarea manevrelor, precum şi a circulaţiei vehiculelor în cazuri speciale, cu mijloacele clientului, pe infrastructura caii ferate

  Capitolul 1 Condiţii de autorizare


  Articolul 1

  Prezentele reglementări stabilesc condiţiile autorizării mijloacelor care aparţin clienţilor pentru a circula:
  1.1. pe liniile statiilor caii ferate, la care sunt racordate liniile industriale respective, în vederea executării operaţiunilor de manevra;
  1.2. pe anumite linii ferate, în peage, în cazurile prevăzute în tarife, cu ocazia deplasarii de la un agent economic la altul;
  1.3. pe anumite linii ferate, cu ocazia intrării, respectiv iesirii, în şi din atelierele de reparat material rulant sau din uzinele constructoare de material rulant.
  Autorizaţia pentru manevre şi circulaţie se acordă conform prevederilor instrucţiunilor de serviciu.
  Prezentele reglementări stabilesc condiţiile pentru obţinerea autorizării necesare pentru efectuarea prestaţiilor de servicii auxiliare feroviare privind manevra şi circulaţia în cazurile arătate la pct. 1.1, 1.2 şi 1.3, pentru care nu este necesară licenta pentru operator de transport feroviar.


  Articolul 2

  În legătură cu autorizarea vehiculelor de tracţiune de orice tip în vederea circulaţiei pe liniile statiilor căilor ferate se stabilesc următoarele:
  2.1. vehiculele de tracţiune (locomotiva, locotractorul, drezina, autocamioanele feroviare) care aparţin agentului economic posesor de cai ferate industriale pot circula pentru executarea operaţiunilor de manevra pe liniile de cale ferată ale statiilor numai în baza autorizării acestor operaţiuni, conform prezentelor reglementări;
  2.2. agentul economic care solicită autorizarea va inainta întreaga documentaţie agenţiei de marfa, care o tratează potrivit prevederilor reglementărilor caii ferate.


  Articolul 3

  Documentaţia trebuie să cuprindă:
  3.1. cererea agentului economic;
  3.2. dovada eliberata de statia de racord a liniei industriale sau de statia cap de secţie, prin care să se certifice ca este necesar ca vehiculul de tracţiune să aibă acces la liniile caii ferate pentru manevra şi remorcare de material rulant al caii ferate;
  3.3. procesul-verbal de constatare tehnica a vehiculului-motor, întocmit de delegatul caii ferate;
  3.4. procesul-verbal de executare a reparaţiilor, de revizie ulterioară şi de proba la presiune la rece a locomotivelor cu abur;
  3.5. certificatul de probe pentru cazanele cu abur;
  3.6. adeverinte privind plata taxelor, reprezentând cheltuielile făcute de personalul caii ferate cu ocazia deplasarii în vederea autorizării;
  3.7. chitanţa privind plata tarifelor pentru avizarea circulaţiei mijloacelor de transport ale agenţilor economici.


  Articolul 4

  Procesul-verbal de constatare tehnica a vehiculului de tracţiune aparţinând agentului economic se întocmeşte, la cererea agentului economic care solicită autorizarea, de către:
  4.1. recepţia caii ferate din atelierele de reparat material rulant;
  4.2. uzina constructoare, cu ocazia luării în primire a vehiculului după reparatie sau construcţie;
  4.3. delegatul caii ferate respective, în cazul în care vehiculul a fost reparat:
  4.3.1. în atelierele proprii;
  4.3.2. în afară atelierului de reparat materialul rulant, aparţinând caii ferate, de către alt agent economic.


  Articolul 5

  Procesul-verbal de constatare tehnica trebuie să cuprindă următoarele elemente:
  5.1. caracteristicile principale ale vehiculului motor, incluzând viteza maxima, anul construcţiei şi constructorul;
  5.2. constatările rezultate în urma verificării în circulaţie a vehiculului motor, conform prevederilor instrucţiunilor caii ferate;
  5.3. rezultatul probelor de parcurs, efectuate în prezenta delegatului caii ferate, care va stabili dacă vehiculul corespunde din punct de vedere al siguranţei circulaţiei;
  5.4. propunerile asupra termenului pentru care se emite autorizaţia (maximum 3 ani, fără depăşirea termenului de revizie interioară); de asemenea, se va specifică obligaţia agentului economic de a executa reviziile periodice conform reglementărilor caii ferate în vigoare.


  Articolul 6

  Dacă vehiculul este supus unor operaţiuni importante ca RK, RG, RR, precum şi unor reparaţii care impun ridicarea vehiculelor de pe osii, darea lui în funcţiune se va face după o noua verificare de către organele caii ferate şi după reînnoirea autorizării pe bază de dosar.


  Articolul 7

  Documentaţia întocmită de agentul economic care solicită autorizarea vehiculului se verifica de biroul reparaţii locomotive al caii ferate respective, în vederea emiterii autorizaţiei de circulaţie de către calea ferată.


  Articolul 8

  În cazul în care se cere reautorizarea unei locomotive cu abur între doua RGI, nu se impune refacerea procesului-verbal de presiune la rece, acesta fiind valabil până la prima RGI, însă la documentaţia respectiva se va ataşa o copie de pe procesul-verbal de presiune la rece şi autorizaţia veche, restul documentaţiei refacandu-se.


  Articolul 9

  Vehiculele de tracţiune aparţinând agenţilor economici vor avea aplicate pe ambele părţi ale marchizei (cutiei de conducere) o inscripţie cu dimensiunile 200/120 mm, cu următorul cuprins:
  Autorizarea caii ferate nr. ..................
  Expira la .................................... .


  Articolul 10

  Agenţii economici trebuie să prezinte organelor caii ferate documentaţia completa, precum şi actul de autorizare, în baza căruia a fost construită linia industriala pe care circulă vehiculul de tracţiune în cauza, al cărui număr va fi menţionat în procesul-verbal.


  Articolul 11

  Cheltuielile ocazionate de autorizarea vehiculului de tracţiune vor fi cele indicate prin acte de delegatul caii ferate şi vor cuprinde:
  11.1. salariul personalului în perioada respectiva;
  11.2. cheltuieli de transport pe calea ferată, auto etc., conform tarifelor oficiale;
  11.3. cheltuieli de deplasare la agentul economic, probe de parcurs şi altele similare.


  Articolul 12

  Dosarele pentru autorizare se întocmesc de agenţii economici, în doua exemplare, din care un exemplar se trimite direct agenţiei de marfa respective pentru verificare, conform art. 7.
  Toate actele conţinute la dosar vor fi originale, cu excepţia procesului-verbal de presiune la rece şi a vechii autorizaţii (vezi art. 8).


  Capitolul 2 Autorizările vehiculelor de tracţiune de orice tip, proprietatea agentului economic sau închiriate de la calea ferată pentru a circula pe anumite linii ale caii ferate, cu ocazia deplasarii de la un agent economic la altul sau de la agentul economic la depoul de locomotive cel mai apropiat


  Articolul 13

  Dosarul pentru autorizare se întocmeşte în condiţiile prevăzute la cap. I pentru o perioadă de maximum 3 ani, fără depăşirea termenului pentru RGI la locomotivele cu aburi.


  Articolul 14

  În cererea pentru obţinerea autorizării, agentul economic va specifică secţia de remorcare pentru care se cere autorizarea, arătând şi staţiile cap de secţie.
  Întrucât în staţiile cap de secţie se efectuează manevre, la documentaţie se va anexa, conform indicaţiilor menţionate la art. 3, dovezi eliberate de staţiile cap de secţie şi depou, din care să rezulte ca vehiculul de tracţiune remorcheaza garnitura, compusa din vagoane ale caii ferate sau din vagoane proprii de la agentul economic, pe secţia respectiva, şi executa operaţiuni de manevra în staţiile indicate sau spalari cu revizii în depou, cu specificarea depoului respectiv.


  Articolul 15

  Autorizarea în astfel de cazuri se da conform art. 17 atât pentru circulaţia pe liniile caii ferate menţionate în autorizaţie, cat şi pentru manevra în staţiile cap de secţie.
  Conducerea vehiculului, izolat sau cu tren în linie curenta, se va face de personalul agentului economic, autorizat de organele caii ferate la siguranţa circulaţiei, care va cunoaşte foarte bine secţia de remorcare respectiva.


  Capitolul 3 Circulaţia vehiculelor de tracţiune de orice tip pe liniile ferate, de la statia de domiciliu a agentului economic la atelierele de reparaţii material rulant, pentru reparaţii şi, invers, de la atelierele de reparaţii material rulant sau uzina constructoare la agentul economic, după ieşirea din construcţie sau reparatie


  Articolul 16

  Circulaţia acestor vehicule se face numai în stare rece, pregătite pentru a fi transportate în compunerea trenurilor de marfa, conform prevederilor instrucţiei de remorcare şi de franare şi numai în baza procesului-verbal de constatare tehnica, specificat la pct. 3.3, în condiţiile arătate la art. 4 şi 5, astfel:
  16.1. În cazul circulaţiei vehiculului de la agentul economic proprietar la atelierele de reparaţii material rulant, procesul-verbal de constatare tehnica întocmit de delegatul caii ferate respective va cuprinde datele indicate la art. 5.1, 5.2, 5.3 şi 5.4.
  16.2. În cazul circulaţiei vehiculului de la uzina constructoare sau de la atelierul de reparaţii material rulant la agentul economic proprietar, după construcţie sau după efectuarea reparaţiilor, procesul-verbal de constatare tehnica, întocmit de recepţia de tracţiune din atelierele de reparaţii material rulant sau, respectiv, de recepţia caii ferate din uzina constructoare, trebuie să conţină toate datele indicate la art. 5.
  Un exemplar al acestui proces-verbal se anexează la documentele de transport ale vehiculului.
  16.3. În cazul în care se impune ca circulaţia locomotivelor, proprietate a agenţilor economici sau închiriate de la calea ferată, să se facă în presiune, cu personal propriu, în cursa izolata (locomotive ale căror viteze maxime de circulaţie sunt sub cele ale vitezelor trenurilor de marfa, prevăzute pe secţiile respective de remorcare, sau alte cauze), aceasta nu se admite decât cu aprobarea conducerii caii ferate, la cererea agentului economic proprietar al vehiculului şi în baza procesului-verbal de constatare tehnica întocmit.


  Capitolul 4 Autorizarea prestatorilor de servicii auxiliare feroviare privind manevra şi circulaţia


  Articolul 17

  Prestatorii de servicii auxiliare feroviare privind manevra şi circulaţia (PSAF) pentru executarea manevrelor şi a circulaţiei în cazurile prevăzute la pct. 1.1, 1.2 şi 1.3 trebuie să fie autorizaţi să execute aceste prestaţii, în interes propriu sau pentru alţii, prin convenţia-cadru de încărcare-descărcare sau prin contracte pentru prestaţii de servicii auxiliare feroviare privind manevra şi circulaţia, încheiate de agentul economic cu transportatorul feroviar autorizat respectiv sau cu C.F.R., după caz.


  Articolul 18

  În acest scop, PSAF trebuie să fie o persoană juridică în al carei statut se prevede, între atribuţii, executarea operaţiunilor de manevra şi circulaţie feroviara, care poseda autorizaţiile pentru vehiculele de tracţiune, emise conform prezentelor reglementări, are personalul privind siguranţa circulaţiei autorizat de Tfa respectiv şi a stabilit un salariat corespunzător, responsabil cu siguranţa circulaţiei, autorizat de Tfa.


  Anexa 12.5 NUT


  NORME UNIFORME
  pentru etichetele care se aplică expeditiilor de mărfuri

  Articolul 1

  Etichetele expeditiilor de mărfuri trebuie să îi informeze pe cei interesaţi despre caracteristicile transportului şi ale manipulării.


  Articolul 2

  Se folosesc următoarele etichete:
  2.1. Etichete de manipulare (anexa nr. 12.5.1 NUT);
  2.2. Etichete de pericol (anexa nr. 12.5.2. NUT);
  2.3. Etichete privind regimul vamal şi "de dezinfectat" (anexa nr. 12.5.3 NUT);
  2.4. Etichete de restrictii la manevra (anexa nr. 12.5.4 NUT);
  2.5. Etichete de identificare a transporturilor (anexa nr. 12.5.5 NUT).
  2.6. Modul de aplicare a etichetelor se stabileşte prin instrucţiuni ale caii ferate, publicate în Buletinul Comercial al Caii Ferate.


  Anexa 12.5.1 NUT

  ETICHETE DE MANIPULARE

  Articolul 1

  Eticheta nr. 1 "realimentarea cu gheaţa a expeditiilor"
  Vagoanele pentru care se cere prin scrisoarea de trasura realimentarea cu gheaţa în parcurs trebuie să fie prevăzute de către statia de expediţie cu o eticheta conform modelului nr. 1, format mare, pe ambii pereţi laterali ai vagonului.
  Aceste etichete trebuie să poarte numele statiei în care se cere realimentarea cu gheaţa.
  Expeditorul trebuie să fie invitat sa lipeasca pe originalul scrisorii de trasura o eticheta conform modelului nr. 1 format mic.


  Articolul 2

  Eticheta nr. 2 "vagoane încărcate cu animale vii"
  Pentru vagoanele încărcate cu animale vii se folosesc etichetele-model nr. 2.


  Articolul 3

  Eticheta nr. 3 "vagoane încărcate cu mărfuri perisabile"
  Pentru vagoanele încărcate cu mărfuri perisabile se folosesc etichetele-model nr. 3.


  Articolul 4

  Pentru expeditiile cu declararea interesului la eliberare se foloseşte eticheta nr. 4.


  Articolul 5