LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 28 iunie 2004
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Prezenta lege reglementează asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centre de permanență la nivelul colectivităților locale arondate.
  ---------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANȚA nr. 7 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2011.


  Articolul 2
  (1) Centrele de permanență sunt forme de organizare a activității medicale în sistemul sanitar, fixe sau mobile, fără personalitate juridică, care funcționează în afara programului de activitate al cabinetului de medicină de familie stabilit și prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale în asistența medicală primară încheiat cu casa de asigurări de sănătate, care sunt organizate în condițiile prevăzute de lege și care asigură continuitatea asistenței medicale primare.
  ---------
  Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din ORDONANȚA nr. 7 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2011.
  (2) Pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare, potrivit prezentei legi, cabinetele de medicină de familie pot angaja medici de medicină generală și asistenți medicali care au autorizată exercitarea profesiei în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în limita fondurilor contractate cu casele de asigurări de sănătate cu această destinație.
  ---------
  Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din ORDONANȚA nr. 7 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2011.
  (2^1) Asistenții medicali necesari pentru activitatea centrelor de permanență pot fi repartizați de medicii de familie asociați conform unui grafic stabilit de comun acord între medicii care asigură continuitatea asistenței medicale și asistenții medicali angajați, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.
  ---------
  Alin. (2^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din ORDONANȚA nr. 7 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2011.
  (2^2) Activitatea asistenților medicali prevăzuți la alin. (2^1) se plătește de către medicul de familie, cu tariful orar stabilit în funcție de salariul negociat pentru orele efectiv prestate în afara programului de lucru stabilit, și se suportă din sumele decontate de către casele de asigurări de sănătate cabinetelor medicale cu care au încheiat contract distinct pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență.
  ---------
  Alin. (2^2) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din ORDONANȚA nr. 7 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2011.
  (3) Centrele de permanență fixe sunt unități sanitare cu sediu stabil, fără personalitate juridică, care pot avea în dotare autospeciale pentru efectuarea consultațiilor la domiciliul pacienților. Activitatea în cadrul centrelor de permanență fixe se desfășoară în regim de gardă, la sediul acestora, precum și în zona arondată centrului, în cazul în care centrul dispune de autospecială pentru efectuarea consultațiilor la domiciliul pacienților.(4) Centrele de permanență mobile reprezintă forme de organizare a activității medicale care asigură continuitatea asistenței medicale primare în regim de gardă, de la nivelul serviciilor de ambulanță, cabinetelor de medicină de familie sau, după caz, de la domiciliul medicului, și care utilizează autospecialele pentru consultații la domiciliu.(5) Centrele de permanență prevăzute la alin. (1) se înființează și se desființează pe baza dispoziției emise de către directorul executiv al direcției de sănătate publică județene și a municipiului București, după caz.
  (la 13-07-2018, Alineatul (5) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 61 din 12 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 13 iulie 2018 )
  (6) Asocierea medicilor în vederea participării la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență se realizează pe baza unei convenții de asociere, în condițiile prevăzute în normele metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență.
  ---------
  Alin. (6) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din ORDONANȚA nr. 7 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2011.

  ---------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 11 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008.


  Articolul 3

  Centrele de permanență se organizează în zone izolate sau greu accesibile ori în localități din mediul urban sau rural în care direcțiile de sănătate publică, respectiv direcțiile medicale din ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie, consideră că este necesară asigurarea continuității asistenței medicale primare.
  --------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 32 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 20 iulie 2005.


  Articolul 4
  (1) Zonele și criteriile în baza cărora se înființează centrele de permanență sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătății, la propunerea direcțiilor de sănătate publică și cu acordul prealabil al consiliilor locale.
  (la 13-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 61 din 12 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 13 iulie 2018 )
  (1^1) Dacă, după înființarea centrelor de permanență, zonele în care au fost înființate nu mai îndeplinesc criteriile stabilite la alin. (1), centrele de permanență se desființează.
  (la 13-07-2018, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 61 din 12 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 13 iulie 2018 )
  (2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) centrele de permanență organizate în cadrul ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, care se înființează în zonele stabilite de direcțiile medicale din structura ministerelor și instituțiilor respective, cu acordul prealabil al Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, respectiv al Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.
  ---------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din ORDONANȚA nr. 7 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2011.


  Capitolul II Înființarea, organizarea și funcționarea centrelor de permanență

  Articolul 5

  Atribuțiile direcțiilor de sănătate publică privind funcționarea centrelor de permanență sunt următoarele:
  a) arondarea teritorială a localităților la centrele de permanență;
  b) controlul organizării și desfășurării activității;
  c) avizarea programării lunare a medicilor care participă la asigurarea continuității asistenței medicale primare în cadrul centrelor de permanență, stabilite de către medicul coordonator al centrului, până la data de 25 a lunii curente pentru luna următoare.
  ---------
  Art. 5 a fost modificat de art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 27 decembrie 2012.


  Articolul 6
  (1) Atribuțiile consiliilor locale privind funcționarea centrelor de permanență constau în:
  a) asigurarea spațiilor necesare desfășurării activității centrelor de permanență;
  b) asigurarea personalului auxiliar;
  c) asigurarea dotării minimale necesare funcționării centrelor de permanență, stabilită prin ordin al ministrului sănătății;
  d) asigurarea utilităților necesare funcționării centrelor de permanență.
  e) asigurarea pazei centrelor de permanență.
  ---------
  Lit. e) a alin. (1) al art. 6 a fost introdusă de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 124 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie 2012, care modifică pct. 7 al art. unic din ORDONANȚA nr. 7 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2011.
  (2) Consiliile locale pot finanța, din venituri proprii, asigurarea truselor de urgență cu medicamentele și materialele sanitare necesare acordării asistenței medicale la nivelul centrelor de permanență, în conformitate cu baremul minim stabilit prin ordin al ministrului sănătății, precum și achiziția de aparatură și mobilier medical necesare desfășurării activității medicale de urgență.
  (la 11-11-2016, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Articolul II din LEGEA nr. 198 din 3 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 08 noiembrie 2016 )
  (3) Fac excepție de la prevederile alin. (1) și (2) centrele de permanență organizate în cadrul ministerelor și instituțiilor centrale cu rețea sanitară proprie, pentru care condițiile necesare funcționării, inclusiv dotarea cu medicamente și materiale sanitare pentru trusele de urgență, se asigură de ministerele și instituțiile centrale în structura cărora acestea se organizează.
  ---------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din ORDONANȚA nr. 7 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2011.


  Articolul 7
  (1) Continuitatea asistenței medicale primare este asigurată prin centrele de permanență de medici de familie, medici de medicină generală și asistenți medicali care își exercită profesia în condițiile legii.(2) Medicii prevăzuți la alin. (1), care își desfășoară activitatea în localitățile arondate teritorial la centrele de permanență, aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, asigură continuitatea asistenței medicale primare prin centrele de permanență, în condițiile prezentei legi.
  ---------
  Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 124 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie 2012, care modifică pct. 8 al art. unic din ORDONANȚA nr. 7 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2011.
  (3) Activitatea medicului se desfășoară, de regulă, la sediul centrului de permanență.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), medicul se poate deplasa la urgențe majore pe raza localității unde se găsește situat centrul de permanență.(5) Prin centrele de permanență organizate în condițiile legii se acordă serviciile medicale prevăzute în normele metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență.(6) Serviciile medicale prevăzute la alin. (5) se acordă tuturor persoanelor care le solicită, indiferent de calitatea de asigurat sau neasigurat al acestora.(7) În situația în care nu pot să participe la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, în condițiile prezentei legi, sau nu pot respecta programarea avizată de către direcțiile de sănătate publică ori direcțiile medicale din structura ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, după caz, medicii asigură înlocuirea lor de către un alt medic, cu informarea, în scris, a direcțiilor de sănătate publică sau a direcțiilor medicale din structura ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, după caz.
  ---------
  Alin. (7) al art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 124 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie 2012, care modifică pct. 9 al art. unic din ORDONANȚA nr. 7 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2011.

  ---------
  Art. 7 a fost modificat de subpct. 1 al pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 244 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009, care modifică articolul unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 2 aprilie 2009.


  Articolul 8
  (1) Centrele de permanență funcționează cu un număr de minimum 7 posturi de medic și, după caz, cu minimum 7 posturi de asistent medical. Criteriile de organizare a activității centrelor, precum și alte aspecte privind funcționarea acestora se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, cu consultarea ministerelor și a instituțiilor cu rețea sanitară proprie, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  ---------
  Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de subpct. 2 al pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 244 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009, care modifică articolul unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 2 aprilie 2009.
  (2) În situația în care medicii de familie nu pot fi asigurați din unitățile administrativ-teritoriale respective sau din unitățile sanitare aparținând ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, pot participa la asociere medici din unitățile administrativ-teritoriale, altele decât cele arondate centrului.(3) Direcțiile de sănătate publică, respectiv direcțiile medicale din ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie, numesc pentru fiecare centru de permanență un medic coordonator dintre medicii de familie asociați.
  --------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA nr. 32 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 20 iulie 2005.


  Articolul 9
  (1) Finanțarea asigurării continuității serviciilor în asistența medicală primară se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, prin transferuri către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație.
  ---------
  Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din ORDONANȚA nr. 7 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2011.
  (1^1) Finanțarea asigurării continuității serviciilor în asistența medicală primară, respectiv plata personalului medical care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de permanență și dotarea trusei de urgență se poate face și de la bugetele locale.
  ---------
  Alin. (1^1) al art. 9 a fost introdus de art. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 11 februarie 2014.
  (2) Plata medicilor care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de permanență se face în baza unui contract distinct încheiat între medic și casa de asigurări de sănătate, în condițiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(3) Plata asistenților medicali se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare sau, după caz, în conformitate cu reglementările specifice ale ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, pentru asistenții medicali ai centrelor de permanență organizate în cadrul acestora.
  --------
  Art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA nr. 11 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008.


  Articolul 10
  (1) Transportul cazurilor de urgență ale centrelor de permanență este asigurat, după caz, de ambulanțele celei mai apropiate substații a serviciului județean de ambulanță sau a Serviciului de ambulanță București-Ilfov al municipiului București și al județului Ilfov, respectiv de serviciile de ambulanță organizate de ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie care au înființate centre de permanență.
  ---------
  Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 124 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie 2012, care modifică pct. 11 al art. unic din ORDONANȚA nr. 7 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2011.
  (2) Pe lângă centrele de permanență care asigură asistență medicală pentru cel puțin 10 localități, se înființează o substație de ambulanță sau SMURD.
  ---------
  Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 124 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie 2012, care modifică pct. 11 al art. unic din ORDONANȚA nr. 7 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2011.
  (3) Activitatea în afara centrului de permanență este coordonată de dispeceratul medical al serviciului public de ambulanță sau, după caz, de dispeceratul integrat de urgență.
  ---------
  Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din ORDONANȚA nr. 7 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2011.
  (4) Coordonatorii centrelor de permanență organizate în cadrul rețelei sanitare a Ministerului Internelor și Reformei Administrative sunt numiți conform prevederilor art. 8 alin. (3). Pentru activitățile desfășurate în afara centrului de permanență, coordonarea va fi asigurată de conducătorii centrelor medicale de diagnostic și tratament ambulatoriu ale Ministerului Internelor și Reformei Administrative, respectiv ai centrelor medicale județene și ale municipiului București.
  --------
  Alin. (4) al art. 10 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA nr. 11 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008.
  (5) În cazul centrelor de permanență organizate în cadrul rețelei sanitare a Ministerului Internelor și Reformei Administrative, respectiv a Ministerului Transporturilor, vehiculul special dotat pentru deplasările medicilor la consultațiile de urgență va fi asigurat de unitățile Ministerului Internelor și Reformei Administrative, respectiv de unitățile Ministerului Transporturilor din teritoriul arondat centrului de permanență respectiv.
  --------
  Alin. (5) al art. 10 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA nr. 11 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008.

  --------
  Art. 10 [inițial cu un singur alineat] a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA nr. 32 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 20 iulie 2005.


  Articolul 11

  Programul de funcționare a centrelor de permanență se stabilește între orele 15,00-8,00 în zilele lucrătoare și permanent, în zilele nelucrătoare.


  Capitolul III Dispoziții tranzitorii și finale

  Articolul 12

  Medicii de familie asociați în centre de permanență au obligația de a afișa la cabinetul medical în care își desfășoară activitatea în timpul programului de lucru următoarele date:
  a) centrul de permanență care asigură rezolvarea situațiilor de urgență în afara programului de activitate;
  b) numărul de telefon al centrului de permanență;
  c) programul fiecăruia dintre medicii asociați;
  d) numărul de apel telefonic unic 112 pentru apeluri de urgență.

  ---------
  Art. 12 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din ORDONANȚA nr. 7 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2011.


  Articolul 13
  (1) În situația în care nu există spațiu disponibil, până la asigurarea spațiilor de către autoritățile locale pentru organizarea unui centru de permanență independent, rezolvarea situațiilor de urgență în afara programului de activitate poate fi asigurată prin rotație, de către medicii de familie asociați în acest scop, la sediul fiecărui cabinet medical.
  ---------
  Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 124 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie 2012, care modifică pct. 13 al art. unic din ORDONANȚA nr. 7 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2011.
  (2) În situațiile prevăzute la alin. (1) fiecare medic de familie are obligația de a afișa la cabinetul medical programarea și locul unde se asigură rezolvarea situațiilor de urgență, numele medicului, numărul de telefon al cabinetului medical programat, precum și numărul de telefon la care poate fi apelată substația serviciului de ambulanță corespunzător.
  ---------
  Art. 13 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din ORDONANȚA nr. 7 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2011.


  Articolul 14

  Centrele de permanență înființate până la data intrării în vigoare a prezentei legi își vor reorganiza activitatea conform prevederilor acesteia.


  Articolul 14^1
  (1) În cazul în care medicii de familie nu respectă prevederile art. 7 alin. (2) și (7), casele de asigurări de sănătate cu care sunt în relație contractuală diminuează lunar, cu 10%, valoarea minimă garantată a punctului per capita, respectiv venitul lunar al medicilor nou-veniți într-o localitate, stabilit în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.
  ---------
  Alin. (1) al art. 14^1 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 124 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie 2012, care modifică pct. 14 al art. unic din ORDONANȚA nr. 7 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2011.
  (2) Dispozițiile alin. (1) se aplică până la data încheierii de către medicul de familie și casa de asigurări de sănătate a contractului distinct pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, în condițiile prezentei legi.
  ---------
  Art. 14^1 a fost introdus de pct. 14 al articolului unic din ORDONANȚA nr. 7 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2011.


  Articolul 15

  Abrogat.
  --------
  Art. 15 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA nr. 11 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008.


  Articolul 16

  Dispozițiile referitoare la funcționarea centrelor de permanență din cadrul ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006.
  ---------
  Art. 16 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA nr. 32 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 20 iulie 2005.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU

  București, 16 iunie 2004.
  Nr. 263.
  -----------