ORDIN nr. 123 din 31 august 2021privind modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 20/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de acordare a majorării prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 14 septembrie 2021
  În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 20/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de acordare a majorării prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 11 februarie 2021, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 1
  (1) În situațiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență, în care a intervenit limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, personalul îndreptățit din cadrul Ministerului Afacerilor Interne poate beneficia de o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcție/solda de funcție corespunzător/corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada respectivă, atunci când angajatorul nu a aprobat cererea prealabilă de acordare a zilelor libere prevăzute la art. 1 din ordonanța de urgență sau, după caz, atunci când se află într-o situație de familie monoparentală și optează pentru acordarea acestei majorări.
  2. La articolul 3 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
  g) cererea de acordare de zile libere în baza art. 4 alin. (1) din ordonanța de urgență, care nu a fost aprobată de conducerea unității (după caz).
  3. Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezentul ordin.


  Articolul II

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul afacerilor interne,
  Raed Arafat,
  secretar de stat

  București, 31 august 2021.
  Nr. 123.

  Anexa nr. 1

  (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 20/2021)
  UNITATEA ……………
  Serviciul/Compartimentul ……………
  Gradul, numele și prenumele solicitantului ………………………….
  APROB
  ………..............................……
  (gradul, numele și prenumele
  conducătorului/șefului unității)

  RAPORT
  privind acordarea majorării salariale prevăzute de art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările și completările ulterioare

  Am onoarea să raportez:
  Subsemnatul/Subsemnata ………………….., domiciliat/ă în ………………., vă adresez rugămintea de a-mi aproba prezenta cerere în vederea acordării:
  [ ] majorării salariale în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada ...................................................................;
  [ ] majorării salariale în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1^1) raportat la art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada ………. (în cazul solicitanților aflați într-o situație de familie monoparentală).

  Menționez că dețin calitatea de:
  [ ] părinte firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
  [ ] adoptator;
  [ ] persoană care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției;
  [ ] persoană care are copilul în plasament sau sub tutelă;
  [ ] persoană desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  [ ] părinte sau reprezentant legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învățământ;
  [ ] părinte sau reprezentant legal al copilului cu vârsta de până la 12 ani înscris în cadrul unei unități de învățământ sau de educație timpurie antepreșcolară, care suferă de o boală cronică;
  [ ] părinte sau reprezentant legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare - doar în situațiile în care activitatea serviciului de zi este limitată/suspendată, prin dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;
  [ ] părinte sau reprezentant legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare - doar dacă beneficiază de servicii de zi a căror activitate este limitată sau suspendată prin dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;
  [ ] părinte sau reprezentant legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere unul sau mai mulți copii școlarizați cu boli cronice, pentru care medicul de familie sau medicul specialist a emis adeverințe pentru realizarea educației în condițiile prevăzute în ordinul comun al ministrului educației și al ministrului sănătății prevăzut la art. 8^1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările și completările ulterioare.

  al/a
  Nr. crt.Numele și prenumeleCNPStatutul deținut*)Unitatea de învățământ și clasa/Serviciul de zi
  1.  2.  3.  4.
  *) Se va completa în mod corespunzător, pentru fiecare persoană în parte, după cum urmează:
  "1" - preșcolar; „2“ - școlar de până la 12 ani; „3“ - copil cu handicap înscris în unitate de învățământ special; „4“ - copil înscris în unitatea de educație timpurie antepreșcolară; „5“ - persoană cu handicap prevăzută la art. 1 alin. (4) sau (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările și completările ulterioare, care beneficiază de serviciul de zi aflat în administrarea primăriei; „6“ - persoană cu handicap prevăzută la art. 1 alin. (4) sau (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările și completările ulterioare, care beneficiază de serviciul de zi aflat în administrarea direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului; „7“ - copilul cu vârsta de până la 12 ani înscris în cadrul unei unități de învățământ sau de educație timpurie antepreșcolară, care suferă de o boală cronică.
  I. Declar că:
  [ ] mă aflu;
  [ ] nu mă aflu
  într-o situație de familie monoparentală, definită în condițiile art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare^1.
  ^1 Prin familie monoparentală se înțelege familia formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta; prin persoană singură se înțelege persoana care se află în una dintre următoarele situații:
  a) este necăsătorită;
  b) este văduvă;
  c) este divorțată;
  d) are soțul/soția declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;
  e) are soțul/soția arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau care execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;
  f) nu a împlinit vârsta de 18 ani și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)-e);
  g) a fost numită tutore sau i s-a încredințat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulți copii și se află în una din situațiile prevăzute la lit. a)-c).

  Solicitanții care nu se află într-o situație de familie monoparentală vor completa și următoarele:1. Precizez că am solicitat acordarea de zile libere prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările și completările ulterioare, prin Cererea nr. ……… din data de …………., care nu a fost aprobată de către conducerea unității.2. Referitor la soțul/soția sau, după caz, celălalt părinte, precizez următoarele:– este încadrat/încadrată în muncă sau, după caz, realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și nu beneficiază de zile libere sau de majorarea salarială în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările și completările ulterioare;– locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca;– nu se află în una sau mai multe dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările și completările ulterioare.
  Prin excepție de la cele precizate anterior, menționez că, în perioada/perioadele ……, soțul/soția sau, după caz, celălalt părinte s-a aflat/se află în una din situațiile prevăzute mai sus, astfel:
  *…………………………
  *(exemplu: în perioada 2.12.-15.12.2020, celălalt părinte s-a aflat în concediu de odihnă/nu este încadrat în muncă etc; în situația în care nu există cazuri care impun completarea spațiilor libere, la depunerea raportului solicitantul va menționa că „Nu este cazul.“)
  II. Declar că am luat cunoștință de dispozițiile legale privind acordarea majorării salariale prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările și completările ulterioare, datele prezentate în raport sunt reale și mă oblig să aduc la cunoștință în termen de 5 zile lucrătoare orice modificare a condițiilor care au stat la baza acordării acestui drept salarial.
  Anexez următoarele documente:– actul de identitate, în copie; – certificatul de naștere copil, în copie; – certificatul de încadrare în grad de handicap a copilului/copiilor, în copie (după caz);– declarația pe propria răspundere;– declarația pe propria răspundere a soțului/soției/celuilalt părinte;– cererea de acordare de zile libere în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările și completările ulterioare, care nu a fost aprobată de către conducerea unității, în copie (după caz);– decizia conducerii unității/instituției de învățământ, în copie (după caz);– alte documente relevante privind obligațiile de întreținere stabilite prin hotărâri/titluri executorii definitive în sarcina întreținătorilor legali ai copilului.

  Față de cele solicitate, rog dispuneți.
  Data: Semnătura
  ……………… ………………..


  Anexa nr. 2

  (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 20/2021)
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  (a părintelui care formulează cererea de acordare a majorării salariale)

  Subsemnatul/Subsemnata, ....................................., cu domiciliul în .................................., legitimat/legitimată cu ....... seria ........ nr. ...................., CNP .............................., angajat/angajată la ......................................, în funcția de ................................, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar prin prezenta, pe propria răspundere:1. am calitatea de:
  a) [ ] părinte firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
  b) [ ] adoptator;
  c) [ ] persoană care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției;
  d) [ ] persoană care are copilul în plasament sau sub tutelă;
  e) [ ] persoană desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  f) [ ] părinte sau reprezentant legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învățământ;
  g) [ ] părinte sau reprezentant legal al copilului cu vârsta de până la 12 ani înscris în cadrul unei unități de învățământ sau de educație timpurie antepreșcolară, care suferă de o boală cronică;
  h) [ ] părinte sau reprezentant legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare - doar în situațiile în care activitatea serviciului de zi este limitată/suspendată prin dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;
  i) [ ] părinte sau reprezentant legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare - doar dacă beneficiază de servicii de zi a căror activitate este limitată sau suspendată prin dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;
  j) [ ] părinte sau reprezentant legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere unul sau mai mulți copii școlarizați cu boli cronice, pentru care medicul de familie sau medicul specialist a emis adeverințe pentru realizarea educației în condițiile prevăzute în ordinul comun al ministrului educației și al ministrului sănătății prevăzut la art. 8^1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările și completările ulterioare.
  NOTĂ:
  Situațiile de la lit. a)-g) și j) se completează numai de către cei care au copii cu vârsta de până la 12 ani înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau au copii cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani înscriși în cadrul unei unități de învățământ.

  al/a copilului/copiilor:
  a) numele și prenumele .........................................................................., în vârstă de ....... ani;
  b) numele și prenumele .........................................................................., în vârstă de ....... ani;
  c) numele și prenumele .........................................................................., în vârstă de ....... ani.
  2. nu am calitatea de asistent personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere, în condițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.3. mă aflu/nu mă aflu într-o situație de familie monoparentală, definită în condițiile art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare^1.
  ^1 Prin familie monoparentală se înțelege familia formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta; prin persoană singură se înțelege persoana care se află în una dintre următoarele situații:– este necăsătorită;– este văduvă;– este divorțată;– are soțul/soția declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;– are soțul/soția arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau care execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;– nu a împlinit vârsta de 18 ani și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)-e);– a fost numită tutore sau i s-a încredințat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulți copii și se află în una din situațiile prevăzute la lit. a)-c).

  Totodată, mă angajez să restitui M.A.I. sumele încasate cu titlu necuvenit în baza art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările și completările ulterioare.
  Data: Semnătura
  ……………… ………………..

  -----