ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 7 din 8 februarie 2021pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 9 februarie 2021
  Având în vedere contextul actual al epidemiei de COVID-19, precum și faptul că activitatea de vaccinare se află deja în etapa a II-a destinată unui număr mult mai mare de persoane,
  ținând cont de exigențele și nevoile necesare funcționării optime a centrelor de vaccinare, în vederea atingerii obiectivelor asumate prin Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și de faptul că etapa a II-a de vaccinare a început în data de 15 ianuarie 2021, este necesară indicarea procedurii de achiziție cu celeritate pentru a putea operaționaliza centrele de vaccinare.
  Având în vedere misiunile și operațiile în afara teritoriului statului român la care personalul din Ministerul Apărării Naționale este participant, conform hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării, precum rotația trupelor în teatrele de operații din Afganistan și Balcani, care se va desfășura în perioada februarie-martie 2021, cerința imperativă ca acesta să fie vaccinat împotriva COVID-19 și lipsa prevederilor legale clare și precise pentru realizarea unei capacități solide de vaccinare la nivelul unităților sanitare din rețeaua proprie a Ministerului Apărării Naționale,
  luând în considerare astfel situația extraordinară determinată de cerința obligatorie de creștere a capacității de vaccinare pentru a asigura vaccinarea personalului din cadrul sistemului național de apărare națională, ordine publică și securitate națională, precum și consecințele negative pe care le-ar genera nerealizarea acestei cerințe - impactul negativ extrem de puternic asupra participării personalului Ministerului Apărării Naționale la misiunile și operațiile în afara teritoriului statului român asumate prin angajamentele internaționale,
  neadoptarea în regim de urgență a măsurii poate determina repercusiuni grave, dată fiind necesitatea atingerii imunității colective (circa 70% din populație să fie protejată), pentru a permite ca pandemia să fie sub control și, în cele din urmă, eradicată.
  De asemenea, neadoptarea în regim de urgență a măsurii poate determina grave întârzieri cauzate de alegerea altor proceduri de achiziție cu durată mare de finalizare, care au drept consecință directă lipsa dotărilor din centre, fapt care poate determina blocarea procesului de vaccinare din etapa a II-a.
  Având în vedere importanța procesului de vaccinare, precum și a activităților de informare, programare la vaccinare, de monitorizare și raportare a reacțiilor adverse pe care medicii de familie le efectuează atât pentru persoanele aflate pe listele proprii, cât și pentru persoanele aflate pe lista altui medic de familie, este imperios necesară crearea cadrului legal cu privire la desfășurarea și decontarea întregii activități de la demararea etapei a II-a de vaccinare, luându-se în calcul numărul total al persoanelor vaccinate.
  În considerarea faptului că activitatea desfășurată de medici, în acord cu Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările și completările ulterioare, nu ar putea fi asumată ca fiind desfășurată în cadrul procesului de vaccinare care se derulează la nivel național,
  pentru claritatea normei juridice și pentru evitarea apariției unor inechități este necesar a se institui măsuri, astfel încât, începând cu etapa a II-a de vaccinare, procesul de vaccinare să se realizeze în centre de vaccinare, iar medicii de familie care au desfășurat activitatea de informare și programare la vaccinare încă de la apariția cadrului legislativ să beneficieze de acordarea drepturilor ca urmare a activităților prestate.
  Ținând cont de faptul că statul are, pe de o parte, obligația de asigurare a sănătății publice, prin accesul populației la servicii medicale, și, pe de altă parte, obligația de a asigura utilizarea eficientă a fondurilor alocate procesului de vaccinare împotriva COVID-19, astfel încât să fie atins potențialul maxim al sistemului public de sănătate din România,
  întrucât neadoptarea de măsuri ar avea impact direct asupra sănătății publice și ar conduce la afectarea intereselor cetățenilor în considerarea faptului că se impune crearea cadrului legal astfel încât să fie identificate pârghiile necesare în condițiile în care vaccinarea se realizează în dezacord cu Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere faptul ca statul are obligația respectării Constituției României, republicată, drept garant al dreptului la ocrotirea sănătății și trebuie, prin Ministerul Sănătății, să ia măsuri pentru ocrotirea sănătății publice,
  în considerarea faptului că este imperios necesar ca la nivelul acestor centre de vaccinare să fie asigurate dotările necesare funcționării acestora, iar aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 15 ianuarie 2021, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Unitățile sanitare din rețeaua proprie a Ministerului Apărării Naționale pot organiza centre de vaccinare împotriva COVID-19 care funcționează în interiorul acestora sau în unități militare, în condițiile prevăzute în Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările și completările ulterioare. Finanțarea acestor centre se asigură prin transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apărării Naționale.2. La articolul 1, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Personalul medico-sanitar din centrele de vaccinare, organizate de unitățile sanitare sau de către autoritățile administrației publice locale, după caz, are obligația să efectueze procesul de vaccinare cu respectarea programării în platforma națională Rovaccinare, conform fiecărei etape, astfel cum sunt ele stabilite în Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările și completările ulterioare.3. La articolul 1, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:(10) Medicul de familie, medicul curant și operatorul de call center au obligația să programeze grupele populaționale prioritare în platforma națională Rovaccinare, conform fiecărei etape, astfel cum sunt ele stabilite în Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările și completările ulterioare.4. La articolul 3, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Medicii de familie cu liste proprii, aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate în vederea informării, programării la vaccinare, monitorizării și raportării reacțiilor adverse pentru persoanele aflate pe listele proprii, beneficiază de un tarif pe serviciu după cum urmează:
  a) pentru primii 50% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 30 lei/serviciu;
  b) peste pragul de 50,001% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 50 lei/serviciu;
  c) peste pragul de 60,001% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 60 lei/serviciu.
  (3) Tarifele prevăzute la alin. (2) sunt aplicabile exclusiv pentru serviciile acordate persoanelor de pe lista medicilor de familie, înscrise de către medicii de familie pe platforma de programare, și validate ca servicii de vaccinare în Registrul electronic național de vaccinare, potrivit schemei complete de vaccinare, iar pragurile prevăzute la alin. (2) se calculează prin raportare la numărul total de persoane programate și vaccinate din lista fiecărui medic de familie, indiferent de modalitatea de programare la vaccinare a acestora.
  5. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) Plata personalului medico-sanitar și a registratorilor medicali care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate de către unitățile sanitare, inclusiv cele reglementate la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum și plata medicilor de familie pentru activitățile prevăzute la art. 3 alin. (2)-(7) se fac în baza unui contract distinct, de natură civilă, încheiat cu casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al unității sanitare sau al furnizorului de servicii în asistență medicală primară, în condițiile prevăzute prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care se aprobă în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  6. La articolul 5, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) privind plata personalului medico-sanitar și a registratorilor medicali care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum și cheltuielile privind plata medicilor de familie pentru activitățile prevăzute la art. 3 alin. (2)-(7) prin transferuri către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pe baza solicitărilor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate formulate în acest sens.
  7. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 7^1

  Pentru dotarea și operaționalizarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, în limitele prevăzute de Ordinul ministrului sănătății nr. 72/2021 privind stabilirea reglementărilor pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1 alin. (8) și art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, autoritățile contractante pot achiziționa materialele și echipamentele de necesitate imediată prin negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, cu respectarea prevederilor art. 68 alin. (1) lit. f) coroborat cu art. 69 alin. (4) și art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
  8. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 12, cu următorul cuprins:

  Articolul 12

  Persoanele aparținând grupelor populaționale prevăzute în etapele de vaccinare astfel cum sunt ele stabilite în Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările și completările ulterioare, se programează în platformă și prin intermediul instituțiilor cu care acestea au raporturi de muncă sau raporturi de serviciu, după caz.


  Articolul II

  Personalul medico-sanitar și registratorii medicali din centrele de vaccinare împotriva COVID-19, precum și medicii de familie cu liste proprii aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate beneficiază de prevederile art. 3 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, pentru etapele a II-a și a III-a.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horațiu Gorun
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marius-Mihai Vasiliu,
  secretar de stat

  București, 8 februarie 2021.
  Nr. 7.
  ----