ORDIN nr. 1.480 din 19 octombrie 2006
privind preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare româneşti
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 25 octombrie 2006  Având în vedere dispoziţiile art. 83 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Permisele de conducere străine pot fi preschimbate cu documente similare româneşti în condiţiile prezentului ordin.


  Articolul 2

  Pot fi preschimbate cu documente similare româneşti, fără susţinerea unui examen sau test, permisele de conducere naţionale eliberate de autorităţile statelor semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 şi ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980, denumită în continuare Convenţie, prevăzute în anexa nr. 1, precum şi cele eliberate de autorităţile statelor prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  (1) Permisele de conducere străine pot fi preschimbate cu documente similare româneşti, în condiţiile stabilite prin prezentul ordin, cu categoriile/subcategoriile echivalente permiselor de conducere româneşti.
  (2) Preschimbarea permiselor de conducere emise de statele cu care România a încheiat tratate bilaterale sau multilaterale în materie de recunoaştere reciprocă a permiselor de conducere se face conform condiţiilor prevăzute în aceste tratate.


  Articolul 4

  Pot solicita preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile statelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 persoanele care şi-au stabilit domiciliul sau reşedinţa în România.


  Articolul 5

  Nu pot fi preschimbate cu documente similare româneşti, chiar dacă au fost emise în statele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, următoarele categorii de documente:
  a) permisele de conducere internaţionale;
  b) permisele de conducere a căror valabilitate a expirat;
  c) permisele de conducere de elev conducător;
  d) permisele de conducere ale persoanelor care au fost condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru una dintre infracţiunile prevăzute la art. 24 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cazurilor când a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din actul normativ menţionat.


  Articolul 6

  (1) Pentru preschimbarea permiselor de conducere, solicitanţii vor depune personal, la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiei prefectului pe a cărei rază îşi au domiciliul sau reşedinţa, următoarele documente:
  a) permisul de conducere străin în original şi traducerea legalizată în limba română a acestuia;
  b) documentul de identitate al solicitantului în original şi în copie, respectiv:
  b(1) paşaportul şi permisul de şedere temporară sau, după caz, permanentă în România, în cazul cetăţenilor străini;
  b(2) paşaportul, cartea de identitate provizorie, buletinul sau cartea de identitate în cazul cetăţenilor români;
  c) fişa deţinătorului permisului de conducere, al cărei model se stabileşte de Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, completată prin dactilografiere, care să aibă ataşată în spaţiul special destinat o fotografie color 3 x 4 cm/4 x 5 cm, de dată recentă;
  d) fişa medicală completată de o unitate de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate autorizată, încheiată cu concluzia "APT CONDUCĂTOR AUTO", cu precizarea categoriei/categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, precum şi a eventualelor restricţii medicale ce vor fi menţionate în permisul de conducere preschimbat;
  e) certificatul de cazier judiciar;
  f) declaraţia notarială pe propria răspundere a solicitantului, din care să rezulte că permisul de conducere depus pentru preschimbare este autentic, că titularul acestuia nu mai posedă un alt permis de conducere naţional românesc ori străin sau un duplicat al acestuia, că nu a declarat pierderea sau furtul acestuia la organele emitente sau la alte autorităţi în vederea eliberării unui nou document, precum şi faptul că nu i s-a suspendat sau anulat exercitarea dreptului de a conduce;
  g) dovada achitării taxelor, prevăzute de lege, aferente preschimbării permisului de conducere.
  (2) Persoanele care, din motive obiective, nu se pot prezenta personal la serviciile publice comunitare pot depune cererile prin mandatar, cu procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României.
  (3) În cazul existenţei unor suspiciuni cu privire la autenticitatea permisului de conducere străin, preschimbarea acestuia poate fi efectuată numai după confirmarea autenticităţii şi valabilităţii permisului de conducere de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului aparţinător. Aceeaşi procedură se aplică şi în cazul permiselor de conducere străine pierdute sau furate.


  Articolul 7

  (1) După primirea şi verificarea dosarului de preschimbare a permisului de conducere, se restituie solicitantului documentul de identitate şi i se eliberează o dovadă înlocuitoare a acestuia cu drept de circulaţie, cu valabilitate de cel mult 30 de zile, în care se consemnează numărul de înregistrare al dosarului şi data depunerii, numele şi prenumele solicitantului, seria şi numărul permisului de conducere, statul emitent şi categoria/categoriile pentru care documentul este considerat a fi valabil, precum şi menţiunea "permisul de conducere a fost depus pentru preschimbare".
  (2) Permisul de conducere românesc se eliberează în termen de maximum 30 de zile de la depunerea dosarului. Dovada înlocuitoare prevăzută la alin. (1) se anulează la eliberarea permisului de conducere românesc.


  Articolul 8

  (1) Permisele de conducere străine ale membrilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine, ale corespondenţilor de presă străini, precum şi ale reprezentanţilor organizaţiilor economice, culturale sau ale altor asemenea organizaţii străine, cu statut diplomatic, acreditaţi în România, vor fi preschimbate, cu toate categoriile înscrise în acestea, indiferent de statul emitent.
  (2) Pentru preschimbarea permiselor de conducere, aceste categorii de persoane vor depune următoarele documente:
  a) permisul de conducere străin în original, însoţit de traducerea legalizată în limba română a acestuia;
  b) documentul de identitate în original şi în copie, respectiv paşaport diplomatic şi carte de identitate eliberată de Ministerul Afacerilor Externe sau, după caz, paşaport de serviciu şi carte de identitate eliberată de Ministerul Afacerilor Externe;
  c) fişa deţinătorului permisului de conducere, completată prin dactilografiere, care să aibă ataşată în spaţiul special destinat o fotografie color 3 x 4 cm/4 x 5 cm, de dată recentă, precum şi semnătura;
  d) fişa medicală completată de o unitate de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate autorizată, cu menţionarea categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule;
  e) dovada achitării taxelor prevăzute de lege, aferente preschimbării permisului de conducere.
  (3) După primirea şi verificarea actelor menţionate, se restituie solicitantului documentul de identitate.


  Articolul 9

  După preschimbare, instituţia prefectului va remite misiunii diplomatice sau oficiului consular al statului emitent permisul de conducere străin, prin adresă oficială, în cuprinsul căreia informează cu privire la efectuarea preschimbării.


  Articolul 10

  Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor este autorizată să întreprindă demersurile necesare pe lângă autorităţile competente din statele în care este stabilit un număr semnificativ de cetăţeni români, în vederea încheierii, în condiţiile legii, a unor tratate bilaterale între România şi statele respective pentru preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere.


  Articolul 11

  Permisele de conducere străine aflate în curs de preschimbare la data intrării în vigoare a prezentului ordin urmează fie procedura legală anterioară, fie prevederile prezentului ordin, dacă acest lucru este în favoarea solicitantului.


  Articolul 12

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 13

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.


  Articolul 14

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 570/2005 privind preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare româneşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 7 aprilie 2005, se abrogă.
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Bucureşti, 19 octombrie 2006.
  Nr. 1.480.


  Anexa 1
  LISTA cuprinzând statele semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, pentru care permisele de conducere naţionale emise de acestea pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise
  1. Republica Africa de Sud
  2. Republica Albania
  3. Republica Armenia
  4. Republica Austria
  5. Republica Azerbaidjan
  6. Uniunea Bahamas
  7. Statul Bahrain
  8. Republica Belarus
  9. Regatul Belgiei
  10. Republica Bosnia şi Herţegovina
  11. Republica Federativă a Braziliei
  12. Republica Bulgaria
  13. Republica Cote d'Ivoire
  14. Republica Croaţia
  15. Republica Cuba
  16. Regatul Danemarcei
  17. Republica Estonia
  18. Republica Macedonia
  19. Federaţia Rusă
  20. Republica Finlanda
  21. Republica Franceză
  22. Georgia
  23. Republica Federală Germania
  24. Republica Elenă
  25. Republica Cooperatistă Guyana
  26. Republica Ungară
  27. Republica Islamică Iran
  28. Statul Israel
  29. Republica Italiană
  30. Republica Kazahstan
  31. Statul Kuwait
  32. Republica Letonia
  33. Republica Liberia
  34. Republica Lituania
  35. Marele Ducat de Luxemburg
  36. Regatul Maroc
  37. Principatul Monaco
  38. Statul Mongoliei
  39. Republica Federală Nigeria
  40. Regatul Norvegiei
  41. Republica Uzbekistan
  42. Republica Islamică Pakistan
  43. Republica Filipinelor
  44. Republica Polonă
  45. Republica Centrafricană
  46. Republica Moldova
  47. Republica Congo
  48. Republica Cehă
  49. Serenisima Republică San Marino
  50. Republica Senegal
  51. Serbia
  52. Republica Seychelles
  53. Republica Slovacă
  54. Republica Slovenia
  55. Regatul Suediei
  56. Confederaţia Elveţiană
  57. Republica Tadjikistan
  58. Republica Tunisiană
  59. Republica Turkmenistan
  60. Ucraina
  61. Republica Orientală a Uruguayului
  62. Republica Zimbabwe


  Anexa 2
  LISTA cuprinzând statele care nu au semnat Convenţia asupra circulaţiei rutiere, pentru care permisele de conducere naţionale emise de acestea pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise
  1. Canada
  2. Republica Cipru
  3. Republica Coreea
  4. Republica Arabă Egipt
  5. Regatul Haşemit al Iordaniei
  6. Republica Irlanda
  7. Republica Islanda
  8. Japonia
  9. Republica Libaneză
  10. Republica Malta
  11. Regatul Unit al Marii Britanii
  12. Regatul ţărilor de Jos (Olanda)
  13. Republica Portugheză
  14. Muntenegru
  15. Republica Arabă Siriană
  16. Regatul Spaniei
  17. Statele Unite ale Americii
  18. Republica Turcia
  19. Republica Populară Chineză*)
  ------- Notă *) Permisele emise de autorităţile competente din Republica Populară Chineză se preschimbă cu permise de conducere româneşti valabile doar pentru categoria B, până la încheierea tratatului bilateral cu acest stat.
  -------