NORME din 18 decembrie 2003 (*actualizate*)
privind reevaluarea imobilizărilor corporale
(actualizate până la data de 12 februarie 2007*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 12 februarie 2007, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 105 din 31 ianuarie 2007.

  Articolul 1

  (1) Prin operaţiunea de reevaluare se realizează actualizarea valorii imobilizărilor corporale existente în patrimoniul persoanelor juridice prevăzute la art. 1 din hotărâre la data de 31 decembrie 2003.
  (2) Pentru realizarea reevaluării persoanele juridice prevăzute la art. 1 din hotărâre vor proceda la efectuarea inventarierii imobilizărilor respective în conformitate cu prevederile Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.388/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 18 decembrie 1995.
  (3) Reevaluarea imobilizărilor corporale se efectuează, de regulă, de evaluatori autorizaţi.
  (4) În cazul reevaluării efectuate de specialişti din cadrul persoanelor juridice prevăzute la art. 1 din hotărâre, componenţa comisiilor de reevaluare va fi astfel stabilită încât să asigure un număr corespunzător de cadre cu pregătire tehnică în domeniu, care să poată aprecia starea acestora, respectiv gradul de uzură fizică şi morală a bunurilor inventariate supuse reevaluării, utilitatea sau valoarea de piaţă, după caz.


  Articolul 2

  (1) Se supun reevaluării imobilizările corporale existente în patrimoniul persoanelor juridice şi evidenţiate în balanţa contabilă întocmită la data de 31 decembrie 2003, după cum urmează:
  a) imobilizările corporale aflate în patrimoniu, astfel: terenuri; construcţii; echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru); aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare; mijloace de transport; animale şi plantaţii; mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale;
  b) imobilizările corporale date în locaţie de gestiune, concesiune sau închiriate, după caz, şi cele date în folosinţă asocierilor în participaţiune, conform contractelor încheiate, se reevaluează de către persoanele juridice care le au evidenţiate în patrimoniu;
  c) investiţiile efectuate la imobilizările corporale luate în concesiune, cu chirie sau în locaţie de gestiune se supun reevaluării de către persoanele juridice care le-au efectuat şi care le-au înregistrat în contabilitate;
  d) capacităţile puse în funcţiune parţial, de natura imobilizărilor corporale pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca imobilizări corporale;
  e) imobilizările corporale la care în perioada 1 aprilie 1994 - 31 decembrie 2003 s-au efectuat lucrări de modernizare care au majorat valoarea de înregistrare a acestor imobilizări corporale. Pentru aceste active reevaluarea se efectuează separat pentru valorile reprezentând modernizări, prin aplicarea ratei inflaţiei corespunzătoare perioadei scurse după efectuarea modernizării;
  f) imobilizările corporale predate în sistem de leasing se reevaluează de persoanele juridice care le au evidenţiate în patrimoniu, avându-se în vedere valoarea prevăzută în contractul încheiat între părţi;
  g) imobilizările corporale aflate la sucursale, filiale şi la subunităţile din străinătate se reevaluează de către agenţii economici din ţară, în cazul în care sunt înregistrate în patrimoniul acestora;
  h) bunurile amortizabile, respectiv imobilizările corporale, înregistrate în Registrul-inventar, în cazul persoanelor fizice autorizate care desfăşoară activităţi independente.
  (2) Nu sunt supuse reevaluării:
  a) imobilizările corporale a căror valoare de intrare a fost recuperată integral pe calea amortizării la data de 31 decembrie 2003;
  b) imobilizările corporale trecute în conservare;
  c) imobilizările corporale aparţinând patrimoniului public, înscrise în activul bilanţului la agenţii economici prevăzuţi la art. 1 din hotărâre;
  d) imobilizările corporale în curs;
  e) imobilizările corporale evidenţiate în conturi în afara bilanţului;
  f) imobilizările corporale care au ieşit din patrimoniul agenţilor economici între data de 1 ianuarie 2004 şi data aprobării situaţiilor financiare ale anului 2003.


  Articolul 3

  (1) Pentru efectuarea reevaluării imobilizărilor corporale se va stabili valoarea rămasă, actualizată la data de 31 decembrie 2003, avându-se în vedere:
  a) valoarea de intrare a imobilizărilor corporale supuse reevaluării, evidenţiată în contabilitate;
  b) amortizarea calculată până la data de 31 decembrie 2003, evidenţiată în contabilitate în creditul contului 281 "Amortizări privind imobilizările corporale" şi în debitul contului 8045 "Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe";
  c) amortizarea aferentă imobilizărilor corporale pentru care s-au obţinut scutiri totale sau pentru o perioadă limitată la calculul amortizării, potrivit art. 16 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) rata inflaţiei comunicată de Institutul Naţional de Statistică pentru intervalul cuprins între:
  - data înregistrării în evidenţa contabilă a imobilizărilor corporale care nu au fost reevaluate şi luna decembrie 2003; sau
  - data ultimei reevaluări înregistrate în evidenţa contabilă pentru imobilizările corporale care au fost reevaluate şi luna decembrie 2003.
  (2) În cazul reevaluării efectuate de specialişti din cadrul persoanelor juridice prevăzute la art. 1 din hotărâre, comisiile de reevaluare constituite vor analiza diferenţele rezultate din reevaluare şi valorile actualizate ale imobilizărilor corporale reevaluate în corelaţie cu utilitatea bunurilor respective şi cu valoarea de piaţă, iar în cazurile în care se vor constata supraevaluări sau subevaluări ale valorii acestora, ele vor fi eliminate. La stabilirea utilităţii bunurilor se va avea în vedere ca în exerciţiile financiare viitoare, pentru imobilizările corporale respective, să existe o încărcare corespunzătoare cu comenzi şi contracte, astfel încât prin vânzarea producţiei realizate să se asigure recuperarea plusului de amortizare generat de reevaluare, sau posibilitatea de a fi închiriate terţilor.
  ───────────────────