ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 70 din 29 iunie 2021pentru modificarea și completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 iunie 2021
  Având în vedere că prin Legea nr. 288/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative s-a modificat art. 8 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările și completările ulterioare, prevăzându-se ca dreptul la compensație lunară pentru chirie, în cuantum de până la 50% din solda lunară, să fie utilizat în mod similar cu cea acordată cadrelor militare în activitate, sumele putând fi justificate doar cu un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe,
  luând în considerare că nu s-a prevăzut clar și precis posibilitatea legală de justificare a sumelor și cu un contract de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe, așa cum se prevede pentru cadrele militare în activitate,
  ținând seama că acest lucru a dus la un blocaj cu privire la soldații și gradații profesioniști care au prezentat contracte de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe, neexistând predictibilitate, claritate și precizie în aplicarea normelor legale și în acest caz,
  având în vedere că soldații și gradații profesioniști sunt beneficiari ai dreptului la pensie militară de stat, fără a exista pentru cei aflați în această situație și familiile lor dispoziții legale care să le confere dreptul la asistență medicală și medicamente ori accesul la cercurile militare, casele de odihnă, sanatoriile, căminele de garnizoană și alte amenajări recreative sau sportive, în mod similar ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor aflați în rezervă și în retragere, pensionari militari,
  evidențiind faptul că în executarea misiunilor specifice domeniului apărării nu se realizează o diferențiere între cadrele militare și soldații și gradații profesioniști,
  ținând seama că neaplicarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență, urgente, cu caracter excepțional, în sprijinul soldaților și gradaților profesioniști, aduce grave prejudicii, cu efecte pe termen lung, în ceea ce privește pierderea motivației acestei categorii de personal, demisii și pierderea atractivității profesiei, în condițiile în care Ministerul Apărării Naționale se confruntă cu deficite din ce în ce mai mari de personal, aceste consecințe negative fiind de natură a afecta grav capacitatea de apărare a țării,
  având în vedere că elementele de fapt ale situației extraordinare se concretizează în tratamentul diferențiat nejustificat cu privire la acordarea compensației lunare pentru chirie pentru soldații și gradații profesioniști, prin raportare la cadrele militare, ceea ce a generat un blocaj în acordarea acestui drept soldaților și gradaților profesioniști, respectiv cu privire la acordarea dreptului la asistență medicală gratuită și medicamente, pentru soldații și gradații profesioniști în rezervă sau scoși din evidențele militare, care au calitatea de pensionari militari, precum și pentru membrii de familie ai acestora, prin raportare la cadrele militare aflate în rezervă și retragere și familiile lor, precum și la accesul la facilitățile de odihnă și tratament ale instituțiilor militare, elementele de drept ale situației extraordinare sunt reprezentate de dispozițiile art. 8 alin. (2) lit. a) și ale art. 8 alin. (2^1) din Legea nr. 384/2006, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de lipsa prevederilor legale referitoare la dreptul la asistență medicală gratuită și medicamente, pentru soldații și gradații profesioniști în rezervă sau scoși din evidențele militare, care au calitatea de pensionari militari, precum și pentru membrii de familie ai acestora.
  Luând în considerare domeniul de responsabilitate al instituției militare, împrejurările de față vizează interesul public și constituie elementele unei situații extraordinare ce nu suferă amânare, impunându-se emiterea unei ordonanțe de urgență care să reglementeze cadrul legal necesar, clar, precis și predictibil,
  în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 24 octombrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 8 alineatul (2), litera a) se abrogă.2. La articolul 8, alineatul (2^1) se modifică și va avea următorul cuprins: (2^1) Soldații și gradații profesioniști au dreptul la o compensație lunară pentru chirie, în cuantumul și condițiile prevăzute pentru cadrele militare în activitate.3. La articolul 19, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Soldații și gradații profesioniști trecuți în rezervă sau scoși din evidențele militare în baza prevederilor art. 45 alin. (1) lit. a), c), d) și o) beneficiază gratuit de asistență medicală și medicamente, în condițiile prevăzute la art. 23 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.4. La articolul 19, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins: (4) Soldații și gradații profesioniști în rezervă sau scoși din evidențele militare, care au calitatea de pensionari militari, au acces la cercurile militare, casele de odihnă, sanatoriile, căminele de garnizoană și alte amenajări recreative sau sportive, beneficiind de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale.(5) De drepturile prevăzute la alin. (2) și (4) beneficiază și soldații și gradații profesioniști în rezervă sau scoși din evidențele militare, foști pensionari militari de invaliditate datorită unor accidente în serviciu ori unor boli contractate în timpul și din cauza îndeplinirii obligațiilor militare, care ulterior au optat pentru pensia din sistemul asigurărilor sociale de stat.(6) Membrii familiilor soldaților și gradaților profesioniști în rezervă sau scoși din evidențele militare, care au calitatea de pensionari militari, beneficiază gratuit de asistență medicală în condițiile art. 23 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul II

  Soldații și gradații profesioniști care au contractat un credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau care au încheiat un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe, după data intrării în vigoare a Legii nr. 288/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative și până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, au dreptul la compensația lunară pentru chirie care poate fi utilizată pentru plata unei rate sau a unei fracțiuni din rată de la data depunerii la compartimentul documente clasificate a opțiunii prin raport, dacă la momentul încheierii contractului îndeplineau condițiile de acordare a compensației lunare pentru chirie.


  Articolul III

  Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 24 octombrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a acesteia, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare

  București, 29 iunie 2021.
  Nr. 70.
  ----