ORDIN nr. 250 din 2 februarie 2023privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Sănătății - aparat central și din unitățile sanitare finanțate integral de la bugetul de stat, precum și pentru personalul ale cărui drepturi se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2022
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 7 februarie 2023
  Văzând Referatul de aprobare nr. AR/1.928 din 2023 al Direcției generale economice din cadrul Ministerului Sănătății,
  având în vedere prevederile art. VI alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Prezentul ordin stabilește procedura de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Sănătății - aparat central și din unitățile sanitare finanțate integral de la bugetul de stat, precum și pentru personalul ale cărui drepturi se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2022, astfel:
  a) acordarea drepturilor menționate în favoarea personalului din cadrul aparatului central și din cadrul instituțiilor din subordinea Ministerului Sănătății;
  b) acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din cadrul aparatului central și din cadrul instituțiilor din subordinea Ministerului Sănătății.


  Articolul 2
  (1) Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii, prevăzute la art. 1, se realizează eșalonat, în 5 tranșe, potrivit prevederilor art. VI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sumele prevăzute la art. 1 lit. a) vor fi achitate de ordonatorii de credite conform eșalonării prevăzute la alin. (1), actualizate, fiecare în parte, cu indicele prețurilor de consum stabilit de Institutul Național de Statistică.(3) Termenul privind eșalonarea anuală la plată prevăzut la alin. (1) se calculează de la data la care hotărârea judecătorească, prevăzută la art. VI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021, cu modificările și completările ulterioare, devine executorie, iar plata fiecărei tranșe din valoarea titlului executoriu se realizează într-un an bugetar.(4) Actualizarea cu indicele prețurilor de consum stabilit de Institutul Național de Statistică a sumelor reprezentând drepturile de natură salarială datorate în temeiul titlului executoriu se determină după următoarea formulă de calcul:
  A = (suma de actualizat x IPC)/100,
  unde:– A - suma totală necesar a fi achitată, ca urmare a actualizării;– suma de actualizat - suma corespunzătoare unei tranșe, prin aplicarea procentului corespunzător anului în care se va efectua plata la valoarea titlului executoriu;– IPC - indicele prețurilor de consum, astfel cum a fost stabilit de Institutul Național de Statistică, valabil la data la care se efectuează plata sumei, comparativ cu luna în care această sumă trebuia plătită.
  (5) Acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale prevăzute la art. 1 lit. b) se realizează conform hotărârii judecătorești.


  Articolul 3

  Ministerul Sănătății, prin Direcția generală economică, va dispune toate măsurile ce se impun, inclusiv virări de credite bugetare, în condițiile legii, pentru asigurarea în bugetul propriu și bugetele instituțiilor din subordine a creditelor bugetare necesare pentru efectuarea plății sumelor stabilite prin titluri executorii, în baza solicitării instituțiilor.


  Articolul 4

  Legalitatea, oportunitatea și stabilirea necesarului de fonduri privind plata sumelor revin ordonatorului principal, secundar sau terțiar de credite, după caz.


  Articolul 5

  Ordonatorii de credite din subordinea Ministerului Sănătății au obligația de a angaja și de a utiliza creditele bugetare necesare aplicării prezentului ordin numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila

  București, 2 februarie 2023.
  Nr. 250.
  -----