HOTĂRÂRE nr. 521 din 24 august 1998privind înființarea Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara" - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 7 septembrie 1998
  În temeiul Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată și modificată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare, al Ordonanței Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile și al Ordonanței Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian,
  Guvernul României hotărăște:

  Articolul 1
  (1) Se înființează Societatea Naționala "Aeroportul Internațional Timișoara" - S.A., denumita în cele ce urmează Aeroportul Internațional Timișoara, cu sigla A.I.T., prin reorganizarea Regiei Autonome "Aeroportul Internațional Timișoara" care se desființează.(2) Aeroportul Internațional Timișoara este societate comercială pe acțiuni, cu capital integral de stat, care se organizează și funcționează pe bază de gestiune economică. Sursele de finanțare se asigura din venituri proprii și, în completare, prin transferuri de la bugetul de stat, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(3) Aeroportul Internațional Timișoara este persoana juridică română, cu sediul în comuna Giarmata, str. Aeroport nr. 1, județul Timiș.


  Articolul 2
  (1) Capitalul social inițial al Aeroportului Internațional Timișoara este de 8.307.515 mii lei și se constituie prin preluarea activului patrimonial al Regiei Autonome "Aeroportul Internațional Timișoara", conform datelor din bilanțul contabil al acesteia la data de 30 iunie 1998, actualizat potrivit prevederilor legale.(2) Bunurile aparținând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Aeroportul Internațional Timișoara", trec în proprietatea Aeroportului Internațional Timișoara la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și se regăsesc în capitalul social inițial.(3) Bunurile proprietate publică de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție, reprezentând piste de decolare-aterizare, cai de rulare, platforme de îmbarcare-debarcare, precum și terenurile de sub acestea, aflate în administrarea Regiei Autonome "Aeroportul Internațional Timișoara", se concesioneaza de către Ministerul Transporturilor Aeroportului Internațional Timișoara, în condițiile legii.(4) Contravaloarea bunurilor proprietate publică nu se regaseste în valoarea capitalului social al Aeroportului Internațional Timișoara.(5) Veniturile rezultate din exploatarea bunurilor proprietate publică, concesionate Aeroportului Internațional Timișoara, se constituie venituri proprii ale acestuia.(6) Capitalul social inițial este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, și este vărsat integral la data constituirii Aeroportului Internațional Timișoara.(7) Terenurile aflate în proprietatea Regiei Autonome "Aeroportul Internațional Timișoara", care nu fac obiectul domeniului public, trec în proprietatea Aeroportului Internațional Timișoara, includerea în capitalul social efectuandu-se potrivit legislației în vigoare.


  Articolul 3
  (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, acțiunile Aeroportului Internațional Timișoara sunt deținute în totalitate de statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, care își exercită drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de acționar unic.(2) Aeroportul Internațional Timișoara va putea fi privatizat în condițiile legii, statul păstrând pachetul de acțiuni care să-i asigure poziția majoritara.


  Articolul 4
  (1) Aeroportul Internațional Timișoara are ca obiect principal de activitate efectuarea de prestații, servicii, lucrări de exploatare, întreținere, reparare, dezvoltare și modernizare a bunurilor din patrimoniul sau, aflate în proprietate sau în concesiune, în vederea asigurării condițiilor pentru sosirea, plecarea și manevrarea la sol a aeronavelor în trafic național și/sau internațional, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri și posta, precum și servicii de interes public național.(2) Aeroportul Internațional Timișoara va putea efectua orice alte operațiuni și activități legale, necesare realizării obiectului sau de activitate.(3) Aeroportul Internațional Timișoara elaborează norme specifice care devin obligatorii, după aprobarea lor de către Ministerul Transporturilor, pentru persoanele fizice, precum și pentru agenții economici și organele autorității de stat care își desfășoară activitatea în perimetrul aeroportului.


  Articolul 5
  (1) Cheltuielile de capital ale Aeroportului Internațional Timișoara, aferente patrimoniului propriu, se asigura din surse proprii, credite interne sau externe și din alte surse atrase, potrivit legii.(2) Finanțarea programelor de investiții aeroportuare, aprobate de către Guvern până la data infiintarii Aeroportului Internațional Timișoara, se asigura din surse proprii, credite bancare și, în completare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor.(3) Crearea de noi bunuri proprietate publică, dezvoltarea și modernizarea celor existente în scopul extinderii și modernizării activității Aeroportului Internațional Timișoara se asigura integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor. Obiectivele de investiții respective se aproba prin hotărâre a Guvernului.(4) Bunurile de natura proprietății publice, rezultate în urma finalizarii programelor de investiții aprobate de Guvern până la data infiintarii Aeroportului Internațional Timișoara, precum și alte bunuri de natura proprietății publice nou-create sau rezultate în urma dezvoltării și/sau modernizării celor existente se concesioneaza acestuia în condițiile legilor în vigoare.(5) Obligațiile de plată ale Aeroportului Internațional Timișoara, nescadente până la data infiintarii acestuia, conform condițiilor și perioadelor prevăzute în contractele aflate în derulare pentru realizarea programelor de investiții aparținând domeniului privat al statului sau domeniului privat al Aeroportului Internațional Timișoara, se vor asigura din surse proprii și, în completare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor.(6) Obligațiile de plată nescadente până la data infiintarii Aeroportului Internațional Timișoara, pentru crearea de noi bunuri proprietate publică, pentru modernizarea sau dezvoltarea bunurilor proprietate publică existente, inclusiv sumele aferente din împrumuturi, împreună cu dobânzile și comisioanele, se vor asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform condițiilor și perioadelor prevăzute în contractele aflate în derulare.


  Articolul 6

  Prestarea de servicii în interesul instituțiilor statului se va efectua pe baza unor contracte încheiate între Aeroportul Internațional Timișoara cu avizul Ministerului Transporturilor, pe de o parte, și solicitant, pe de altă parte.


  Articolul 7

  Aeroportul Internațional Timișoara poate pune la dispoziție spații și utilități necesare instituțiilor statului care desfășoară activități în cadrul Aeroportului Internațional Timișoara și au ca scop apărarea și siguranța naționala, precum și ordinea publică.
  Pentru asigurarea acestor spații și utilități, Aeroportul Internațional Timișoara, cu avizul Ministerului Transporturilor, va încheia contracte cu instituțiile statului implicate în activitățile de apărare, siguranța naționala și ordine publică, care își desfășoară activitatea în cadrul aeroportului.


  Articolul 8
  (1) Aeroportul Internațional Timișoara este condus de adunarea generală a acționarilor, constituită din împuterniciții mandatați sa reprezinte interesele capitalului de stat.(2) Adunarea generală a acționarilor are atribuții și competente stabilite prin statut.(3) Până la privatizarea Aeroportului Internațional Timișoara, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de Ministerul Transporturilor prin ministrul transporturilor sau prin împuterniciții mandatați de acesta.


  Articolul 9
  (1) Aeroportul Internațional Timișoara este administrat de consiliul de administrație, ales de adunarea generală a acționarilor.(2) În perioada în care statul este acționar unic, consiliul de administrație și președintele acestuia sunt numiți prin ordin al ministrului transporturilor.(3) Președintele consiliului de administrație este și directorul general al Aeroportului Internațional Timișoara.(4) Atribuțiile consiliului de administrație și ale președintelui acestuia sunt stabilite prin statut.


  Articolul 10

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Aeroportul Internațional Timișoara preia activul și pasivul pe baza bilanțului contabil la data de 30 iunie 1998, precum și toate drepturile și obligațiile Regiei Autonome "Aeroportul Internațional Timișoara" și se substituie în toate litigiile în curs ale acesteia.


  Articolul 11

  Personalul salariat al Regiei Autonome "Aeroportul Internațional Timișoara", preluat de către Aeroportul Internațional Timișoara, este considerat transferat de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 12

  Prezenta hotărâre intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.


  Articolul 13

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 38/1997 privind reorganizarea activității aeroporturilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 4 martie 1997, referitoare la Regia Autonomă "Aeroportul Internațional Timișoara", se abroga.

  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Traian Basescu
  Ministrul finanțelor,
  Daniel Daianu
  Ministrul reformei,
  președintele Consiliului
  pentru Reforma,
  Ioan Muresan

  București, 24 august 1998.
  Nr. 521.

  ANEXĂ

  STATUTUL
  Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara" - S.A.