ORDIN nr. 28 din 3 ianuarie 2019privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 5 februarie 2019
  Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 2.432/DPCVF din 19.07.2018, elaborat de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați;– art. 9 alin. (5) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; – Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;– Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare; – Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul:– art. 9 alin. (1) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, – art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul muncii și justiției sociale emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă standardele minime de calitate pentru serviciile sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice, după cum urmează:
  a) standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată, organizate ca centre de primire în regim de urgență pentru protecția victimelor violenței domestice, cod 8790CR-VD-I, prevăzute în anexa nr. 1;
  b) standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată, organizate ca centre de recuperare pentru victimele violenței domestice, cod 8790CR-VD-II, prevăzute în anexa nr. 2;
  c) standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată, organizate ca locuințe protejate pentru protecția victimelor violenței domestice, cod 8790CR-VD-III, prevăzute în anexa nr. 3;
  d) standardele minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, cod 8899CZ-VD-I, prevăzute în anexa nr. 4;
  e) standardele minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de informare și sensibilizare a populației în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, cod 8899CZ-VD-II, prevăzute în anexa nr. 5.
  f) standardele minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de asistență destinate agresorilor, cod 8899CZ-VD-III, prevăzute în anexa nr. 6;
  g) standardele minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de informare și consiliere pentru victimele violenței domestice de tip linie telefonică de urgență (help-line) cu program continuu, cod 8899CZ-VD-LTP, prevăzute în anexa nr. 7.


  Articolul 2

  Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexele nr. 1-7 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul 3

  Standardele minime de calitate prevăzute la art. 1, respectiv anexele nr. 1-7, includ fișele de autoevaluare, definite la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 4
  (1) Standardele minime de calitate prevăzute la art. 1 cuprind două secțiuni.(2) Secțiunea 1 - standardul minim de calitate este structurată după cum urmează:
  a) module: denumire și numerotare cu cifre romane;
  b) standarde: definire, rezultate așteptate și numerotare cu cifre arabe;
  c) condiții/criterii ale fiecărui standard: enunț, detaliere și numerotare compusă din litera S și cifre arabe corespunzătoare numărului standardului și numărului condiției/criteriului;
  d) indicatori de monitorizare (Im): documente și modalități de evidențiere a respectării standardului.
  (3) Secțiunea a 2-a cuprinde clarificări privind modalitatea de completare a fișei de autoevaluare - formular standard în care se înscriu de către solicitantul licenței de funcționare datele și punctajul estimat de acesta cu privire la gradul de îndeplinire a standardelor minime aferente procesului de acordare a serviciilor sociale.(4) Evaluarea în vederea acordării licenței serviciului social se realizează pe baza punctajului minim prevăzut în secțiunea a 2-a a fiecăreia dintre anexele nr. 1-7, a documentelor justificative și a vizitelor de evaluare în teren realizate de inspectorii sociali.


  Articolul 5
  (1) Furnizorii publici și privați de servicii sociale au obligația de a respecta în integralitate standardele minime de calitate atât în vederea primirii licenței de funcționare, cât și ulterior acordării acesteia, pentru întreaga perioadă de funcționare a serviciilor sociale. (2) Indiferent de forma de organizare a serviciilor sociale licențiate, furnizorilor de servicii sociale publici și privați le revine obligația monitorizării respectării standardelor minime de calitate.


  Articolul 6
  (1) Verificarea respectării standardelor minime de calitate revine inspectorilor sociali, potrivit prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.(2) Verificarea conformității și respectării normelor de igienă și sănătate publică, a normelor privind securitatea la incendiu, precum și a altor condiții/cerințe/norme pentru care au fost emise autorizații administrative prealabile de funcționare se realizează de personalul de specialitate desemnat de instituțiile care au emis autorizațiile de funcționare, respectiv, după caz: din domeniul sănătății publice, al pazei contra incendiilor, al sănătății și securității în muncă etc.(3) În realizarea vizitelor de evaluare în teren, inspectorii sociali au în vedere ansamblul de condiții și criterii aferente fiecărui standard, fără a se limita la indicatorii prevăzuți în fișa de autoevaluare, iar în situația în care apreciază încălcări ale unor cerințe care, potrivit legii, intră în competența instituțiilor menționate la alin. (2), în funcție de gravitatea constatărilor procedează după cum urmează:
  a) sesizează instituția/instituțiile responsabilă/responsabile;
  b) recomandă neacordarea/suspendarea licenței de funcționare și sesizează instituția/instituțiile responsabilă/responsabile;
  c) aplică prevederile art. 27 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 197/2012, cu modificările și completările ulterioare, și sesizează instituția/instituțiile responsabilă/responsabile.


  Articolul 7

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
  a) Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 383/2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecției victimelor violenței în familie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 3 august 2004;
  b) Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 384/2004**) pentru aprobarea Procedurii de conlucrare în prevenirea și monitorizarea cazurilor de violență în familie;
  **) Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 384/2004 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  c) Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.343/2015 privind aprobarea Instrucțiunilor de completare a fișelor de autoevaluare pentru serviciile sociale din domeniul protecției victimelor violenței în familie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 23 iulie 2015;
  d) Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 3.123/2015***) privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 2.126/2015 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile sociale acordate în comunitate, serviciilor sociale acordate în sistem integrat și cantinelor sociale.
  ***) Ordinele ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 3.123/2015 și nr. 2.126/2015 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 8

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi

  București, 3 ianuarie 2019.
  Nr. 28.

  Anexa nr. 1

  STANDARDE MINIME
  de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată, organizate ca
  centre de primire în regim de urgență pentru protecția victimelor violenței domestice,
  cod 08790CR-VD-I


  Anexa nr. 2

  STANDARDE MINIME
  de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată, organizate ca
  centre de recuperare pentru victimele violenței domestice, cod 08790CR-VD-II


  Anexa nr. 3

  STANDARDE MINIME
  de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă de lungă durată organizate
  ca locuințe protejate pentru persoanele victime ale violenței domestice, cod 8790CR-VD-III


  Anexa nr. 4

  STANDARDE MINIME
  de calitate pentru serviciile sociale, organizate ca centre de consiliere pentru prevenirea
  și combaterea violenței domestice, cod 8899CZ-VD-I


  Anexa nr. 5

  STANDARDE MINIME
  de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de informare și sensibilizare
  a populației în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, cod 8899CZ-VD-II


  Anexa nr. 6

  STANDARDE MINIME
  de calitate pentru serviciile sociale, organizate ca centre de asistență destinate agresorilor,
  cod 8899CZ-VD-III


  Anexa nr. 7

  STANDARDE MINIME
  de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de informare și consiliere
  pentru victimele violenței domesticede tip linie telefonică de urgență (help-line)
  cu program contiuu, cod 8899CZ-VD-LTP