LEGE nr. 507 din 17 noiembrie 2004pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 94 din 26 august 2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, cu următoarele modificări și completări:1. La capitolul I secțiunea a 5-a, alineatul (1) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

  Articolul 23
  (1) Prin ordin comun al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului sănătății se aprobă protocolul-cadru de preluare a activităților prevăzute la art. 12, precum și termenele stabilite de comun acord pentru predarea-preluarea dosarelor fiscale, a documentelor referitoare la activitățile preluate și a bunurilor mobile.
  2. La capitolul I secțiunea a 6-a, alineatul (1) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

  Articolul 25
  (1) Debitorii care au beneficiat de înlesniri la plata obligațiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale sau bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, după caz, acordate în baza reglementărilor legale în materie, și care, până la data de 30 noiembrie 2004, fac dovada stingerii sumelor cuprinse în rate, precum și a obligațiilor fiscale curente, cu termene de plată până la aceeași dată, a constituirii garanției și plății oricăror alte obligații fiscale ce nu fac obiectul înlesnirilor la plată, precum și a îndeplinirii celorlalte condiții în care înlesnirile au fost aprobate, beneficiază de menținerea înlesnirii pentru sumele rămase de plată, începând cu data de 30 noiembrie 2004, cu toate efectele prevăzute de lege.
  3. La capitolul I secțiunea a 6-a, după alineatul (1) al articolului 25 se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:(1^1) Pentru debitorii care au stins anticipat ratele eșalonate, deși prin graficul de plată erau stabilite termene și după data de 30 noiembrie 2004, precum și pentru debitorii care au beneficiat de înlesniri la plată ale căror termene de plată din grafice au expirat până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe sau expiră până la data de 30 noiembrie 2004, înlesnirea la plată se consideră respectată la data la care toate condițiile din convenție au fost sau vor fi îndeplinite, dar nu mai târziu de data de 30 noiembrie 2004, inclusiv în situația în care nu au fost constituite în termen garanțiile sau nu a fost anunțată înstrăinarea de active.4. La capitolul I secțiunea a 6-a, alineatul (2) al articolului 25 va avea următorul cuprins:(2) Pentru plata cu întârziere a ratelor și a obligațiilor curente de către debitorii care se încadrează în prevederile alin. (1) sau (1^1), organul fiscal competent calculează și comunică acestora, până la data de 10 decembrie 2004, diferența de dobândă și penalitatea de întârziere aferentă, după caz, care se vor achita până la data de 20 decembrie 2004.5. La capitolul I secțiunea a 6-a, după articolul 26 se introduc articolele 26^1 -26^3 cu următorul cuprins:

  Articolul 26^1

  Se scutesc de la plată penalitățile de întârziere datorate și neachitate până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, de către Societatea Comercială «Piața de Gros București» - S.A., pentru plata cu întârziere a sumelor datorate ca urmare a plăților la extern efectuate de Ministerul Finanțelor Publice către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în cadrul împrumutului extern nr. 090/1994, în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 12/2001 pentru aprobarea unor reglementări privind datoria publică externă.


  Articolul 26^2

  Se acordă Societății Comerciale «Cost» - S.A. Târgoviște următoarele înlesniri la plată, prin ordine comune:
  a) se scutesc de la plată obligațiile bugetare datorate la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor și neachitate la data de 30 iunie 2004;
  b) se convertesc în acțiuni obligațiile bugetare restante datorate Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, acumulate între 1 ianuarie 2002 și data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor;
  c) se scutesc de la plată dobânzile și penalitățile aferente creanțelor proprii ale Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, calculate între data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor și data de 30 iunie 2004;
  d) se scutesc de la plată dobânzile și penalitățile de întârziere neachitate, aferente debitelor prevăzute la lit. a) și b), calculate până la data de 30 iunie 2004.


  Articolul 26^3

  Societatea Comercială «Rulmenți» - S.A. Bârlad beneficiază de menținerea valabilității înlesnirii la plata obligațiilor către Ministerul Finanțelor Publice, rezultate din executarea garanțiilor de stat aferente creditelor externe contractate de societate anterior privatizării, sub condiția ca, până la data de 31 decembrie 2004, aceasta să facă dovada achitării integrale a sumelor eșalonate, cu termene de plată scadente până la acea dată.
  6. La capitolul I secțiunea a 8-a, articolul 29 va avea următorul cuprins:

  Articolul 29
  (1) În cadrul compartimentului înființat în structura Cancelariei Primului-Ministru vor fi delegați specialiști din Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Ministerul Justiției și din Arhivele Naționale.(2) Pe lângă specialiștii care urmează să exercite atribuțiile Comisiei centrale pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr. 9/1998, ministerele prevăzute la alin. (1) vor delega încă 1-2 funcționari, conform solicitării șefului Cancelariei Primului-Ministru, pentru funcționarea compartimentului.
  7. La capitolul I secțiunea a 8-a, după articolul 31 se introduce articolul 31^1 cu următorul cuprins:

  Articolul 31^1
  (1) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanțelor Publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 9/1998 se transferă, în vederea aplicării acestei legi, la Cancelaria Primului-Ministru.(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat și în bugetele celor doi ordonatori principali de credite, în scopul asigurării creditelor bugetare în limita cărora vor fi efectuate plățile.
  8. La capitolul I, titlul secțiunii a 10-a va avea următorul cuprins:
  Reglementări privind taxa pe valoarea adăugată
  9. La capitolul I secțiunea a 10-a, partea introductivă a alineatului (1) al articolului 38 va avea următorul cuprins:

  Articolul 38
  (1) Prin derogare de la prevederile art. 157 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se amână plata taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru:
  10. La capitolul I secțiunea a 10-a, după articolul 38 se introduce articolul 38^1 cu următorul cuprins:

  Articolul 38^1
  (1) Prin derogare de la prevederile art. 157 alin. (2), art. 208 alin. (7) lit. b) și ale art. 212 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se amână plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor pentru importurile de echipamente efectuate în perioada octombrie 2004 - decembrie 2005, destinate înzestrării Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații.(2) Amânarea plății taxei pe valoarea adăugată și a accizelor la organele vamale, prevăzută la alin. (1), se acordă până la data de 31 ianuarie 2006.(3) Contractele de import pentru echipamentele la care se amână plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor, la organele vamale, se vor stabili de către Ministerul Administrației și Internelor și Serviciul Român de Informații, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, atât cantitativ, cât și valoric.(4) Taxa pe valoarea adăugată și accizele aferente importurilor de echipamente se achită la organele vamale până la expirarea termenului de amânare.
  11. La capitolul II secțiunea a 2-a articolul II punctul 1, litera c) a alineatului 2 al articolului 5 va avea următorul cuprins:
  c) plăți către persoane juridice în limita unui plafon zilnic maxim de 100.000.000 lei, plățile către o singură persoană juridică fiind admise în limita unui plafon zilnic în sumă de 50.000.000 lei. Sunt interzise plățile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri și servicii, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 50.000.000 lei. Se admit plăți către o singură persoană juridică în limita unui plafon zilnic în numerar în sumă de 100.000.000 lei, în cazul plăților către rețelele de magazine de tipul Cash&Carry, care sunt organizate și funcționează în baza legislației în vigoare. Sunt interzise plățile fragmentate în numerar către astfel de magazine, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 100.000.000 lei.
  12. La capitolul II secțiunea a 2-a articolul II, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Alineatele 6 și 7 ale articolului 5 se abrogă.13. La capitolul II secțiunea a 2-a articolul II punctul 3, alineatul 2 al articolului 6 va avea următorul cuprins:
  Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 2 lit. c), alin. 4 și ale art. 6 alin. 1, după caz, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
  14. La capitolul II secțiunea a 2-a, articolul III va avea următorul cuprins:

  Articolul III

  În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe se vor modifica Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/1996, cu modificările și completările ulterioare.
  15. La capitolul II secțiunea a 3-a, articolul VI va avea următorul cuprins:

  Articolul VI

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 8 noiembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

  Articolul 5

  O arie geografică poate fi declarată zonă defavorizată pentru o perioadă de cel puțin 3 ani, dar nu mai mult de 10 ani.
  2. La articolul 6 alineatul (1), după litera c) se introduce litera c^1) cu următorul cuprins:
  c^1) scutirea de impozit pe profitul aferent investițiilor noi, pe perioada existenței zonei defavorizate, se aplică numai persoanelor juridice care au obținut înainte de data de 1 iulie 2003 certificatul permanent de investitor în zona defavorizată;
  3. Alineatul (1) al articolului 14^1 va avea următorul cuprins:

  Articolul 14
  (1) Agenții economici care operează în zonele defavorizate beneficiază de facilitățile fiscale prevăzute la art. 6, până la atingerea intensității maxime admise a ajutorului de stat, conform Regulamentului privind ajutorul de stat regional, aprobat de Consiliul Concurenței.
  4. După alineatul (1) al articolului 14^1 se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:(1^1) În calculul intensității ajutorului de stat se au în vedere costurile eligibile aferente valorii investițiilor efectuate până la data de 15 septembrie 2004.5. După alineatul (2) al articolului 14^1 se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:(2^1) Intensitatea ajutorului de stat, prevăzută la art. 14^1 alin. (1), se determină luându-se în calcul ajutorul de stat primit de agenții economici începând cu data de 2 ianuarie 2003.6. În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe se abrogă prevederile literelor b), d) și e) ale alineatului (1) al articolului 6.
  16. La capitolul II secțiunea a 4-a articolul VII, după punctul 1 se introduce punctul 1^1 cu următorul cuprins:1^1. La data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe se abrogă art. 88-90 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările și completările ulterioare.17. La capitolul II secțiunea a 4-a articolul VII punctul 2, alineatul (2) al articolului 190^1 va avea următorul cuprins:(2) Pentru produsele de proveniență străină care sunt destinate a fi acordate ca tratație pasagerilor acestor nave nu se datorează drepturi de import.18. La capitolul II secțiunea a 17-a articolul XXX, punctul 1 se abrogă.19. La capitolul II secțiunea a 18-a articolul XXXI punctul 1, la articolul 1 alineatul (1) partea introductivă se modifică, iar după litera d) se introduce litera e) cu următorul cuprins:

  Articolul 1
  (1) Societățile comerciale cuprinse în anexele nr. 1 și 3 la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază, la cererea Agenției Domeniilor Statului, de următoarele înlesniri la plată:
  ...............................................................
  e) dobânzile și penalitățile de întârziere aferente obligațiilor fiscale prevăzute la lit. a) și la art. 4, calculate și neachitate între data intrării în vigoare a prezentului act normativ și data emiterii ordinului comun de către autoritățile competente, se scutesc la plată prin act adițional la ordinul comun.
  20. La capitolul II secțiunea a 18-a articolul XXXI punctul 1, după alineatul (2) al articolului 1 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:(3) În condițiile alin. (2), începând cu data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentului act normativ, pentru sumele ce fac obiectul înlesnirilor la plată prevăzute la alin. (1) se suspendă executarea silită până la emiterea ordinului comun de către autoritățile competente.21. La capitolul II secțiunea a 18-a articolul XXXI punctul 2, articolul 2 va avea următorul cuprins:

  Articolul 2
  (1) În condițiile art. 1 alin. (2) beneficiază de prevederile art. 1 alin. (1) și societățile comerciale care au fost privatizate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă.(2) Societățile comerciale prevăzute la alin. (1) beneficiază de înlesnirile prevăzute la art. 1 alin. (1) numai în cazul în care concesionarii care au încheiat contracte de concesiune în urma privatizării îndeplinesc condițiile stipulate la art. 1 alin. (2).
  22. La capitolul II secțiunea a 18-a articolul XXXI punctul 9, articolul 11 se abrogă.23. La capitolul II secțiunea a 18-a articolul XXXI punctul 9, articolele 12 și 13 vor avea următorul cuprins:

  Articolul 12

  Orice alte obligații bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare, inclusiv dobânzi și penalități de întârziere, datorate și neachitate la data intrării în vigoare a prezentei legi de către societățile comerciale cuprinse în anexele nr. 1 și 3 la Legea nr. 268/2001, cu modificările și completările ulterioare, ce nu fac obiectul înlesnirilor la plată acordate conform art. 1 sau 4, după caz, se eșalonează la plată pe o perioadă de 5 ani cu o perioadă de grație de 6 luni inclusă în perioada de eșalonare.


  Articolul 13

  Sumele scutite la plată conform art. 1 sau 4, după caz, se evidențiază în contabilitatea agenților economici în conturi extrabilanțiere până la data la care se constată respectarea eșalonărilor acordate conform art. 1 alin. (1) lit. d) sau art. 4, după caz.
  24. La capitolul II "Modificarea, completarea, suspendarea și abrogarea unor acte normative în domeniul financiar", după secțiunea a 18-a se introduce secțiunea a 18^1 -a "Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale", cu următorul cuprins:

  Secţiunea 18^1 Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale

  Articolul XXXI^1

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:
  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
  privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
  2. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:(2) Prevederile alin. (1) se aplică și salariaților disponibilizați prin concedieri colective, în urma procesului de restructurare și reorganizare din cadrul societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale.3. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:(3) În cazul în care persoanele disponibilizate potrivit prevederilor alin. (2) beneficiază de plăți compensatorii sau de alte forme de compensații potrivit contractelor colective de muncă, din bugetul asigurărilor pentru șomaj se acordă venituri de completare pentru un număr de luni egal cu diferența dintre perioada prevăzută în prezenta ordonanță de urgență și numărul de luni pentru care s-au acordat plăți compensatorii.4. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:(2) Lista societăților comerciale și regiilor autonome care pot efectua concedieri colective potrivit alin. (2) al art. 1 se stabilește prin hotărâre a Guvernului, iar numărul de persoane care pot beneficia de măsurile de protecție socială este cel prevăzut în programele de restructurare sau reorganizare, aprobate potrivit legii.
  25. La capitolul II secțiunea a 19-a articolul XXXII punctul 4, alineatul (4) al articolului 5 se abrogă.26. La capitolul II "Modificarea, completarea, suspendarea și abrogarea unor acte normative în domeniul financiar", după secțiunea a 19-a se introduce secțiunea a 19^1 -a "Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale «Roman» - S.A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale «Roman» - S.A." cu următorul cuprins:

  Secţiunea 19^1 Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale «Roman» - S.A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale «Roman» - S.A

  Articolul XXXII^1

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale «Roman» - S.A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale «Roman» - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 26 octombrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 3 se introduce articolul 3^1 cu următorul cuprins:

  Articolul 3^1
  (1) Înlesnirile la plată prevăzute la art. 3 se acordă prin ordin comun.(2) Se scutesc de la plată dobânzile, majorările de întârziere și penalitățile de orice fel aferente creanțelor scutite de la plată, potrivit art. 3, calculate de la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor societății și până la emiterea ordinului comun, prin act adițional la ordinul comun.»
  2. Litera d) a alineatului (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:
  d) se scutesc de la plată dobânzile, majorările de întârziere și penalitățile de orice fel aferente debitelor prevăzute la lit. a), calculate până la data conversiei în acțiuni.
  3. Litera c) a alineatului (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:
  c) se scutesc de la plată dobânzile, majorările de întârziere și penalitățile de orice fel aferente debitelor prevăzute la lit. a), calculate până la data conversiei în acțiuni.
  4. După articolul 8 se introduce articolul 8^1 cu următorul cuprins:

  Articolul 8^1

  În cazul în care creanțele deținute de Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Transilvania Sud și de Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. față de societate au fost preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, conversia în acțiuni a acestor creanțe se realizează potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.
  5. La articolul 12 se introduc alineatele (6)-(8) cu următorul cuprins:(6) Pentru menținerea și dezvoltarea producției de autocamioane, Societatea Comercială Pesaka Astana (M) este obligată să participe alături de societatea administrator, Societatea Comercială "Roman" - S.A. Brașov și/sau filialele "Roman" - S.A., la realizarea tuturor investițiilor tehnologice necesare, altele decât cele deja angajate prin contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni, și la finanțarea și/sau cofinanțarea contractelor comerciale încheiate de Societatea Comercială "Roman" - S.A. Brașov și/sau filialele acesteia.(7) Pentru realizarea scopului prevăzut la alin. (6), volumul investițiilor tehnologice necesar a fi realizate și sumele necesare finanțării și cofinanțării producției se stabilesc prin negociere între societatea administrator, Societatea Comercială "Roman" - S.A. Brașov, filialele acesteia și Societatea Comercială Pesaka Astana (M).(8) Obligațiile prevăzute la alin. (2), (6) și (7) vor fi cuprinse în contractele de vânzare-cumpărare încheiate potrivit alin. (1).6. La articolul 23 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:(2) De la data semnării contractelor de privatizare la societățile comerciale prevăzute la alin. (1), întreg perimetrul terenului aferent platformei industriale a societății comerciale respective se consideră parc industrial, potrivit legii.7. După articolul 23 se introduc articolele 23^1 și 23^2 cu următorul cuprins:

  Articolul 23^1

  Parcul industrial cumpără energia electrică necesară desfășurării tuturor activităților din incintă și o revinde în regim de subconsumator agenților economici sau persoanelor fizice autorizate care își desfășoară activitatea în acest perimetru.


  Articolul 23^2

  În cazul în care societățile privatizate potrivit art. 23 au debite față de furnizorii de utilități aflați în subordinea autorității publice locale, acestea pot acorda următoarele înlesniri la plată:
  a) eșalonarea la plată a debitului pe o perioadă de 5 ani;
  b) scutirea de la plata dobânzilor, majorărilor de întârziere și a penalităților de orice fel aferente debitului datorat și neachitat la data aprobării eșalonării la plată.
  27. La capitolul II, titlul secțiunii a 20-a va avea următorul cuprins:
  Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie
  28. La capitolul II secțiunea a 20-a, partea introductivă a articolului XXXIII va avea următorul cuprins:

  Articolul XXXIII

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 28 mai 2004, se modifică și se completează după cum urmează:
  29. La capitolul II secțiunea a 20-a, articolul XXXIII se completează cu punctele 2-5 cu următorul cuprins:2. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:(2^1) Creanțele comerciale restante ale Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A. și ale Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A., în limita sumei de 1.361 miliarde lei, se preiau prin protocol, în vederea recuperării, de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe.3. Alineatul (5) al articolului 6 va avea următorul cuprins:(5) Dobânzile, majorările de întârziere și penalitățile de orice fel datorate de consumatorii de energie electrică, ale căror creanțe se preiau, conform alin. (2) și (2^1), de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, calculate până la data preluării, se anulează.4. Alineatele (3) și (4) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:(3) Sumele rezultate ca urmare a lansării emisiunilor titlurilor de stat vor fi virate de Ministerul Finanțelor Publice în conturile societăților comerciale prevăzute la art. 6 alin. (1), precum și în contul Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., corespunzător datoriilor către aceasta ale Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Banat" - S.A., Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A., Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A. și Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A., în prima zi lucrătoare de la data emisiunii.(4) Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A., Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Banat" - S.A., Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A., Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A. și Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A., precum și Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului răspund de realitatea și corectitudinea datelor și informațiilor cuprinse în protocoalele de predare-preluare prevăzute la art. 6.5. Alineatele (3)-(5) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:(3) Dobânzile, majorările de întârziere și penalitățile de orice fel pretinse de producătorii de energie electrică și de transportatorul de energie electrică de la Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., aferente filialelor sale, "Electrica Banat" S.A., "Electrica Dobrogea" - S.A., "Electrica Moldova" S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A., precum și către acestea în nume propriu, calculate până la data preluării de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanțelor prevăzute la art. 6 alin. (2) și (2^1), se anulează.(4) Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. va utiliza, pe măsura încasării, sumele virate, în conformitate cu art. 7 alin. (3), pentru achitarea datoriilor restante către Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A.(5) Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A. va utiliza sumele încasate, potrivit alin. (4), pentru plata datoriilor restante către Fondul de risc pentru garanții de stat pentru împrumuturi externe.30. La capitolul II secțiunea a 20-a articolul XXXIII, după punctul 5 se introduce punctul 6 cu următorul cuprins:6. După articolul 15 se introduce articolul 15^1 cu următorul cuprins:

  Articolul 15^1
  (1) Până la data de 15 decembrie 2004, contravaloarea în lei a garanțiilor reținute în cotă de 10% din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului și construcțiilor metalice livrate la Combinatul minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina se compensează cu obligațiile datorate la bugetul de stat la data de 31 august 2004 și neachitate de către societățile comerciale furnizoare. Sumele rămase după efectuarea operațiunilor de compensare se restituie societăților comerciale furnizoare de la bugetul de stat, de la capitolul "Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenții bilaterale și acorduri interguvernamentale", în limita sumei disponibile la acest capitol din bugetul Ministerului Economiei și Comerțului. Operațiunile de stingere menționate se vor efectua la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe.(2) Operațiunile de stingere a garanțiilor de 10%, prevăzute la alin. (1), se realizează cu condiția încheierii în prealabil a unei convenții între fiecare societate comercială furnizoare și Ministerul Economiei și Comerțului, prin care să se prevadă obligația expresă a acestor societăți de a aduce furnitura livrată, pe cheltuială proprie, într-o nouă garanție, care să expire o dată cu garanția externă. Ministerul Economiei și Comerțului va confirma suma garanțiilor reținute și nestinse, actualizată la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe.(3) În cazul în care societățile comerciale furnizoare care au beneficiat de prevederile alin. (1) nu își îndeplinesc obligațiile asumate prin convenție, acestea vor restitui contravaloarea garanțiilor stinse, actualizate la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, la data restituirii garanției. Recuperarea sumelor stinse prin compensare, conform prevederilor alin. (1), care constituie venituri la bugetul de stat, se face de către organele teritoriale competente ale Ministerului Finanțelor Publice, în baza convenției care constituie titlu executoriu.(4) În procedura de stingere prevăzută la alin. (1) și (2) nu sunt cuprinse societățile comerciale furnizoare aflate în procedura de dizolvare-lichidare sau de reorganizare judiciară și de faliment, după caz, conform prevederilor legale în vigoare. Ministerul Economiei și Comerțului și Ministerul Finanțelor Publice, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, va emite norme metodologice de aplicare a acestor prevederi.
  31. La capitolul II secțiunea a 21-a articolul XXXIV punctul 1, litera c^1) a alineatului (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:
  c^1) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;
  32. La capitolul II secțiunea a 21-a articolul XXXIV, după punctul 2 se introduce punctul 3 cu următorul cuprins:3. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:(5) Sunt exceptate de la obligația repartizării profitului pentru destinația și în cuantumul prevăzut la alin. (1) lit. f) societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care se angajează prin împrumuturi externe contractate fără garanția statului să nu distribuie dividende în situația neîndeplinirii anumitor parametri de performanță financiară sau a altor angajamente prevăzute în aceste împrumuturi.33. La capitolul II secțiunea a 22-a, articolul XXXV va avea următorul cuprins:

  Articolul XXXV

  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După articolul 161 se introduce articolul 161^1 cu următorul cuprins:

  Articolul 161^1
  (1) În limita ajutorului de stat acordat Societății Comerciale "Automobile Dacia" - S.A. cu ocazia privatizării, se acordă, până la data de 31 decembrie 2006, societății în cauză facilitățile fiscale prevăzute la alin. (2), în condițiile prevăzute de prezentul articol.(2) Facilitățile acordate Societății Comerciale "Automobile Dacia" - S.A. sunt următoarele:
  a) scutirea de la plata taxelor vamale și de la plata taxei pe valoarea adăugată a importului de bunuri, precum și scutirea de taxa pe valoarea adăugată a achizițiilor de bunuri din țară, care se constituie în active amortizabile, definite conform Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a componentelor care conduc la crearea acestora, reprezentând aport în natură la capitalul social sau achiziționate din aportul în numerar la capitalul social al societății comerciale. Sunt, de asemenea, scutite de taxa pe valoarea adăugată prestările de servicii contractate de Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A. cu prestatori din țară, care concură la realizarea de active amortizabile prevăzute în prezentul alineat. Furnizorii/ prestatorii din țară aplică scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și prestările de servicii prevăzute în prezentul alineat, cu exercitarea dreptului de deducere a taxei din amonte, respectiv taxa aferentă achizițiilor destinate realizării acestor operațiuni;
  b) scutirea de la plata taxelor vamale și a taxei pe valoarea adăugată a importului de echipamente tehnologice, mașini și utilaje constituind active amortizabile conform Legii nr. 15/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Lista cuprinzând aceste bunuri se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  (3) Scutirile de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (2) lit. a) pentru livrări/prestări în țară se aplică de furnizori/prestatori pe baza declarației pe propria răspundere a Societății Comerciale "Automobile Dacia" S.A. În situația în care organele de control fiscal constată că scutirea de taxă pe valoarea adăugată a fost aplicată în mod eronat de furnizori/prestatori, acestea se vor îndrepta împotriva Societății Comerciale "Automobile Dacia" - S.A., care va fi obligată la plata taxei pe valoarea adăugată de care a fost scutită în mod eronat.(4) În cazul nerespectării angajamentului privind programul de investiții suplimentare, prevăzut la alin. (6), de către firma "Renault" - S.A. la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A., aceasta din urmă va fi obligată să plătească taxele și impozitele de care a fost scutită conform alin. (2), proporțional cu valoarea nerealizată a investițiilor.(5) Verificarea îndeplinirii programului de investiții suplimentare, prevăzut la alin. (6), se realizează în termen de 6 luni de la terminarea fiecărui an fiscal și va fi efectuată de o firmă internațională de audit, agreată de comun acord cu Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. Rezultatele verificărilor vor fi transmise Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Argeș, pentru aplicarea măsurilor prevăzute de lege în caz de constatare a nerespectării programului de investiții suplimentare.(6) Programul de investiții suplimentare care va fi realizat de firma "Renault" - S.A. la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A. este de minimum 301,87 milioane euro și va fi efectuat pe componentele menționate, conform următorului grafic:


  Trimestrul IV
  2004

  Anul
  2005

  Anul
  2006

  Total

  Mecanică

  4,72

  17,62

  22,52

  44,86

  Caroserie

  26,79

  78,55

  93,95

  199,29

  POE/Asistență

  12,95

  4,62

  26,83

  44,4

  Mediu
  Înconjurător

  0,36

  1,35

  1,45

  3,16

  Comercial

  2,31

  4,9

  2,96

  10,16

  Total:

  47,12

  107,0

  147,7

  301,87
  2. După alineatul (5) al articolului 238 se introduc alineatele (6) și (7) cu următorul cuprins:(6) În situația în care patronatele nu cad de acord asupra unui protocol comun, vor fi publicate prețurile minimale stabilite de organizația patronală de ramură care deține cel puțin 70% din totalul cifrei de afaceri realizate de societățile comerciale producătoare de alcool, distilate și băuturi alcoolice distilate. Cifra de afaceri care stă la baza stabilirii reprezentativității va fi preluată din raportările contabile ale agenților economici la data de 30 iunie 2004, aferentă producției sus-menționate.(7) Agenții economici producători de alcool, distilate și băuturi alcoolice distilate, care realizează prețuri mai mici decât prețurile minime publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor notifica aceste prețuri Ministerului Finanțelor Publice - direcția cu atribuții în autorizarea antrepozitelor fiscale. Prețurile astfel notificate vor fi analizate în cadrul Comisiei de autorizare a antrepozitelor fiscale și a importatorilor de produse accizabile supuse marcării și vor putea fi practicate de agenții economici numai în condițiile în care aceștia nu înregistrează pierderi din activitatea de producție de alcool, distilate și băuturi alcoolice distilate și nu au obligații restante la bugetul general consolidat.
  34. La capitolul II secțiunea a 25-a articolul XXXVIII, după litera c) se introduc literele d)-f) cu următorul cuprins:
  d) art. 1 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestații vamale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 240/1998, cu modificările și completările ulterioare;
  e) Legea nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 8 mai 2002, cu modificările și completările ulterioare;
  f) orice alte dispoziții contrare.
  35. La capitolul II secțiunea a 26-a, după articolul XXXX se introduce articolul XXXXI cu următorul cuprins:

  Articolul XXXXI

  Pe data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 11 octombrie 2004, se abrogă.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU

  București, 17 noiembrie 2004.
  Nr. 507.
  -----