ORDONANŢĂ nr. 17 din 30 ianuarie 2008
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 1 februarie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. V.2 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul I

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art.5. - (1) Salariile de bază sunt prevăzute în:
  a) anexele nr. I-V, pentru personalul de execuţie, şi sunt diferenţiate pe funcţii, grade şi trepte profesionale;
  b) anexa nr. VI, pentru personalul cu funcţii de conducere care face parte din comitetul director al spitalelor publice;
  c) anexa nr. VII, pentru personalul cu funcţii de conducere din cadrul Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. dr. C.T. Nicolau" Bucureşti şi din centrele de transfuzie sanguină regionale, judeţene şi al municipiului Bucureşti;
  d) anexa nr. VIII, pentru personalul cu funcţii de conducere care face parte din comitetul director al serviciilor de ambulanţă;
  e) anexa nr. IX, pentru personalul cu funcţii de conducere din cadrul Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti.
  (2) În trimestrul I al anului 2008 salarizarea personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar se face potrivit anexelor la prezenta ordonanţă de urgenţă.
  (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), salariile de bază care sunt sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară se stabilesc la 500 lei lunar, începând cu luna ianuarie 2008.
  (4) Începând cu data de 1 aprilie 2008, salariile de bază la limita minimă prevăzute în anexele nr. I-V sunt ierarhizate pe funcţii, grade şi trepte profesionale, în funcţie de nivelul de studii.
  (5) Salariile de bază individuale ale personalului contractual de execuţie din sectorul sanitar avute la data de 31 martie 2008, salariile de bază la limita minimă ierarhizate potrivit prevederilor alin. (4), precum şi salariile de bază la limita maximă se majorează în două etape, astfel:
  a) cu 6%, începând cu data de 1 aprilie 2008, faţă de nivelul din luna martie 2008;
  b) cu 5%, începând cu data de 1 octombrie 2008, faţă de nivelul din luna septembrie 2008.
  (6) Prevederile alin. (5) se aplică şi pentru personalul contractual la care este stabilit un singur nivel al salariului de bază.
  (7) Salariile de bază individuale calculate pentru cele două etape de majorare, precum şi salariile de bază individuale majorate potrivit prevederilor art. 5^1 se rotunjesc din 1 leu în 1 leu, în favoarea salariaţilor."
  2. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 5^1. - Salariile de bază individuale, precum şi salariile de bază la limita maximă pentru unele funcţii prevăzute în anexele nr. I, II, IV şi V se majorează începând cu data de 1 aprilie 2008 faţă de nivelul stabilit potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) lit. a), după cum urmează :
  a) cu 5% pentru nr. crt. 55 şi 56 din anexa nr. I şi nr. crt. 47 şi 48 din anexa nr. II;
  b) cu 10% pentru nr. crt. 7-9 şi, respectiv, 14-16 din anexa nr. I, nr. crt. 1 şi 4 din anexa nr. IV pct. 1), nr. crt. 1 din anexa nr. IV pct. 2), nr. crt. 1-5 şi, respectiv, 10-14 din anexa nr. V lit. A şi nr. crt. 1-6 din anexa nr. V lit. B;
  c) cu 15% pentru nr. crt. 3 din anexa nr. I lit. A, nr. crt. 3 din anexa nr. II lit. A, nr. crt. 2 şi 3 şi, respectiv, 5-7 din anexa nr. IV pct. 1), nr. crt. 2 din anexa nr. IV pct. 2), nr. crt. 6-9 şi, respectiv, 15-24 din anexa nr. V lit. A, nr. crt. 7-10 şi, respectiv, 11-20 din anexa nr. V lit. B şi nr. crt. 1-33 din anexa nr. V lit. C."
  3. După articolul 5^1 se introduce un nou articol, articolul 5^2, cu următorul cuprins:
  "Art. 5^2. - Salariile de bază la limita minimă şi maximă majorate potrivit prevederilor art. 5 alin. (4) şi (5) şi art. 5^1 sunt prevăzute în anexele nr. I-V."
  4. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Indemnizaţiile de conducere sunt stabilite în procente din salariul de bază al funcţiei de execuţie şi sunt prevăzute în anexa nr. X."
  5. La articolul 6, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins :
  "(5) Salariile de bază pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor publice se stabilesc de ministrul sănătăţii publice, respectiv de conducătorii ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, sau, după caz, de managerul spitalului, între limitele minime şi maxime prevăzute în anexa nr. VI, pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice, prin ordin al conducătorilor ministerelor cu reţea sanitară proprie sau, după caz, printr-un act administrativ al conducătorilor instituţiilor cu reţea sanitară proprie. Limitele minime şi maxime prevăzute în anexa nr. VI sunt stabilite în funcţie de numărul de paturi al spitalului public.
  (6) Salariile de bază pentru funcţiile de conducere de director, director adjunct ştiinţific, director adjunct financiar-contabilitate, director resurse umane şi contabil-şef din cadrul Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. dr. C.T. Nicolau" Bucureşti şi din centrele de transfuzie sanguină regionale, judeţene şi al municipiului Bucureşti sunt prevăzute în anexa nr. VII."
  6. La articolul 6, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:
  "(7) Salariile de bază pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul director al serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti se stabilesc de autoritatea de sănătate publică, între limitele minime şi maxime prevăzute în anexa nr. VIII, pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice.
  (8) Salariile de bază pentru funcţiile de conducere din cadrul Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti sunt prevăzute în anexa nr. IX."
  7. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Personalul care beneficiază de salariu de merit se stabileşte o dată pe an, pentru o perioadă de 12 luni, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obţinute în activitatea desfăşurată în anul precedent, apreciată conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. În cazul în care pe parcursul anului intervin modificări ale funcţiei deţinute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare de salariu de merit, inclusiv modificarea funcţiei prin promovare, acordarea acestuia se menţine până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. În cazul în care pe parcursul anului se întrerup raporturile de muncă ale unor beneficiari de salarii de merit, acestea se pot redistribui, de la data de întâi a lunii următoare, altor persoane pe perioada rămasă."
  8. La articolul 8 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de bază corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:".
  9. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 10^1. - Personalul contractual încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, care prin natura atribuţiilor de serviciu prestează în mod sistematic activităţi peste durata normală a timpului de lucru sau desfăşoară sistematic activităţi în zilele nelucrătoare şi căruia nu i se poate acorda timp liber corespunzător şi nu beneficiază de prevederile art. 10, are dreptul la acordarea unui spor de până la 25%, calculat la salariul de bază. Categoriile de personal şi locurile de muncă se stabilesc de ordonatorul de credite la propunerea şefilor ierarhici."
  10. La articolul 11 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
  "(2) De sporul prevăzut la alin. (1) pot beneficia şi persoanele care deţin titlul ştiinţific de doctor în alte domenii decât cele în care îşi desfăşoară activitatea, dacă ordonatorul de credite apreciază că titlul ştiinţific de doctor este util în activitatea desfăşurată şi în realizarea atribuţiilor din fişa postului."
  11. La articolul 12, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
  "(5) Medicii care nu au contract individual de muncă cu unitatea sanitară care organizează serviciul de gardă şi care la nivelul acestei unităţi desfăşoară activitate numai în linia de gardă vor încheia cu această unitate sanitară publică un contract individual de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă şi beneficiază numai de drepturile aferente activităţii prestate în linia de gardă, stabilite conform prevederilor art. 12. Salariul de bază se stabileşte la limita minimă prevăzută pentru funcţia şi gradul profesional în care aceştia sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi se utilizează pentru stabilirea tarifului orar."
  12. La articolul 13 alineatul (1), literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "c) pentru activităţile care se desfăşoară în unităţile de urgenţă neurovasculare şi care solicită o încordare psihică foarte ridicată, precum şi pentru personalul din unităţi, secţii şi compartimente de boli infecţioase, care îşi desfăşoară activitatea în condiţii periculoase, un spor de până la 25% din salariul de bază;
  .....................................................................
  e) pentru condiţii deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologică, TBC, SIDA, dializă, personalul încadrat în blocul operator, recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromuscular şi neurologică, psihiatrie, medicină legală, asistenţă medicală de urgenţă şi transport sanitar acordată prin serviciile de ambulanţă şi structurile de primire a urgenţelor - UPU - SMURD, UPU şi CPU -, secţii şi compartimente de ATI şi de terapie intensivă, secţii şi compartimente de îngrijiri paliative, epidemii deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice, cuantumul sporului este de 50-100% din salariul de bază. Nivelul sporului se stabileşte de conducerea fiecărei unităţi sanitare cu personalitate juridică, de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli."
  13. La articolul 13, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
  "(5) Personalul contractual de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din sectorul sanitar beneficiază de un spor lunar de prevenţie, în procent de 11% din salariul de bază, care se acordă începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2008."
  14. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 17. - (1) Personalul contractual salarizat între limitele corespunzătoare funcţiei poate beneficia anual, în perioada mai-septembrie, de o creştere salarială prin evaluarea performanţelor profesionale individuale realizate în anul precedent, cu condiţia încadrării în nivelul alocaţiilor prevăzute pentru cheltuielile cu salariile în bugetul de venituri şi cheltuieli.
  (2) Pentru personalul încadrat şi care începând cu data de 1 aprilie 2008 urmează să beneficieze de salarizarea prevăzută în anexa nr. I, salariile de bază individuale se stabilesc pe funcţia, gradul sau treapta profesională avută, după cum urmează:
  a) la limita minimă, dacă salariul de bază individual se situează sub salariul de bază minim;
  b) se menţine salariul de bază individual, dacă acesta se situează între salariul de bază minim şi maxim;
  c) conform evaluării performanţelor profesionale individuale, cu respectarea prevederilor alin. (1)."
  15. La articolul 20, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) Premiul anual se acordă în condiţiile prevăzute de lege."
  16. După articolul 40 se introduc şapte noi articole, articolele 40^1-40^7, cu următorul cuprins:
  "Art. 40^1. - (1) Salariile de bază individuale pentru medicii din unităţile sanitare publice cu paturi cu personalitate juridică, cu excepţia medicilor din comitetul director, pot fi majorate sau diminuate în funcţie de realizarea indicatorilor specifici de performanţă ai managementului secţiei, compartimentului, laboratorului ori serviciului medical, cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli repartizat secţiei, compartimentului, laboratorului sau serviciului medical.
  (2) Salariile de bază individuale ale medicilor pot fi majorate proporţional cu realizarea indicatorilor prevăzuţi la alin. (1), dar nu mai mult de 50% din nivelul salariului de bază individual.
  (3) În cazul în care salariul de bază individual al medicilor este stabilit la nivelul maxim, acesta poate fi depăşit cu procentul prevăzut la alin. (2) sau, după caz, la art. 40^2 .
  (4) Salariile de bază individuale ale medicilor, diminuate în condiţiile alin. (1), nu pot fi mai mici decât salariile de bază minime pe funcţii şi grade profesionale, prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.
  Art. 40^2. - În cazul în care spitalul sau, după caz, secţia, compartimentul, laboratorul ori serviciul medical dispune de venituri proprii, altele decât cele provenite din contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate, salariile de bază individuale ale medicilor pot fi majorate în condiţiile prevăzute la art. 40^1 alin. (1), dar nu mai mult de 100%.
  Art. 40^3. - Majorarea sau, după caz, diminuarea salariilor de bază individuale ale medicilor se face trimestrial, după evaluarea indicatorilor de performanţă şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al secţiei, compartimentului, laboratorului ori serviciului medical.
  Art. 40^4. - (1) Procentul concret de majorare sau, după caz, de diminuare a salariilor de bază individuale ale medicilor se propune de şeful de secţie, laborator ori serviciu medical şi se aprobă de comitetul director al spitalului, pe baza criteriilor aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  (2) Pentru şefii de secţie, laborator sau serviciu medical, precum şi pentru compartimentele aprobate distinct în structura spitalului, procentul concret de majorare ori, după caz, de diminuare a salariilor de bază individuale ale medicilor se propune de directorul medical şi se aprobă de managerul spitalului.
  Art. 40^5. - Majorarea salariilor de bază individuale ale medicilor, prevăzută la art. 40^1 şi 40^2 , se face cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului şi, respectiv, cu încadrarea în veniturile proprii, altele decât cele provenite din contractele încheiate cu casa de asigurări de sănătate.
  Art. 40^6. - Modificarea salariilor de bază individuale pentru medici, conform prevederilor art. 40^1-40^5 , se va reglementa prin acte adiţionale la contractul individual de muncă existent sau, după caz, la contractul de administrare.
  Art. 40^7. - (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază individuale, sporurilor, premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă este de competenţa ordonatorilor de credite.
  (2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale.
  (3) Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile în termen de 10 zile.
  (4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1), persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei."
  17. La articolul 41, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 41. - (1) Salariile individuale ale personalului contractual din cabinetele medicale individuale, organizate conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate se stabilesc prin negociere şi nu pot fi mai mici decât salariile de bază minime pe funcţii, grade şi trepte profesionale, prevăzute în anexa nr. I."
  18. Articolul 41^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 41^2. - Pentru asigurarea stabilităţii, personalul din sistemul sanitar beneficiază în trimestrul II şi trimestrul IV al fiecărui an calendaristic de câte o primă de stabilitate ale cărei sumă şi mod de acordare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."
  19. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 45. - Anexele nr. I-X fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă."


  Articolul II

  Pe data de 1 aprilie 2008, anexele nr. I-VIII la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. I-X la prezenta ordonanţă.


  Articolul III

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătăţii publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Ministrul muncii, familiei şi
  egalităţii de şanse,
  Paul Păcuraru
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 30 ianuarie 2008.
  Nr. 17.


  Anexa I
  SALARII DE BAZĂ PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE MEDICO-SANITAR ŞI AUXILIAR SANITAR
  din următoarele unităţi sanitare:
  Spitale clinice judeţene de urgenţă, spitale judeţene de urgenţă, spitale regionale
  Spitale clinice de specialitate de urgenţă
  Spitale clinice, spitale de urgenţă
  Spitale de specialitate
  Institute şi centre medicale
  Institute şi centre de sănătate publică
  Institute de medicină legală
  Servicii de Ambulanţă
  A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar
                 
    Nr. crt.FUNCŢIANivel studiiSalariul de bază 01.04.2008 lei minim maximSalariul de bază 01.10.2008 lei minim maxim
      123456
    1Medic primarS1.5002.0941.5752.199
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S3.0004.1883.1504.398
    2Medic specialistS1.4301.6901.5021.775
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.8603.3803.0043.550
    3MedicS8001.3318401.398
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S1.6002.6621.6802.796
    4Medic stagiarS750   788  
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S1.500   1.576  
    5Medic rezident anul VI-VIIS1.407   1.478  
    6Medic rezident anul IV-VS1.316   1.382  
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.632   2.764  
    7Medic rezident anul IIIS1.279   1.343  
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.558   2.686  
    8Medic rezident anul IIS1.143   1.201  
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.286   2.402  
    9Medic rezident anul IS970   1.019  
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S1.940   2.038  
    10Farmacist primar1)S1.2501.7561.3131.844
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.5003.5122.6263.688
    11Farmacist specialistS1.1501.4061.2081.477
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.3002.8122.4162.954
    12FarmacistS8009968401.046
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S1.6001.9921.6802.092
    13Farmacist stagiarS750   788  
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S1.500   1.576  
    14Farmacist rezident anul IIIS1.112   1.168  
    15Farmacist rezident anul IIS1.038   1.090  
    16Farmacist rezident anul IS935   982  
    17Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principalS8001.7268401.813
    18Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialistS7501.3847881.454
    19Fiziokinetoterapeut, bioinginer medicalS7001.0667351.120
    20Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutantS650   683  
    21Dentist principalSSD7001.0667351.120
    22DentistSSD6501.0036831.054
    23Dentist debutantSSD600   630  
    24Asistent medical, moaşă; principalS8001.6888401.773
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S1.6003.3761.6803.546
    25Asistent medical, moaşăS7501.2647881.328
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S1.5002.5281.5762.656
    26Asistent medical, moaşă; debutantS700   735  
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S1.400   1.470  
    27Asistent medical principal6)SSD7501.3167881.382
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)SSD1.5002.6321.5762.764
    28Asistent medical6)SSD7001.1777351.236
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)SSD1.4002.3541.4702.472
    29Asistent medical debutant6)SSD650   683  
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)SSD1.300   1.366  
    30Asistent medical principal3)PL7001.3027351.368
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)PL1.4002.6041.4702.736
    31Asistent medical3)PL6501.1616831.220
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)PL1.3002.3221.3662.440
    32Asistent medical debutant3)PL600   630  
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)PL1.200   1.260  
    33Asistent medical principal3)M6501.1266831.183
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.3002.2521.3662.366
    34Asistent medical3)M6001.0216301.073
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.2002.0421.2602.146
    35Asistent medical debutant3)M570   599  
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.140   1.198  
    36Tehnician dentar principal4)M6501.1266831.183
    37Tehnician dentar4)M6001.0216301.073
    38Tehnician dentar debutant4)M570   599  
    39Soră medicală principală5)M6309896621.039
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.2601.9781.3242.078
    40Soră medicală5)M570852599895
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.1401.7041.1981.790
    41Soră medicală debutantă5)M550   578  
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.100   1.156  
    42Statistician medical, registrator medical; principalM6309896621.039
    43Statistician medical, registrator medicalM570852599895
    44Statistician medical, registrator medical; debutantM550   578  

  B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
                 
    Nr. crt.FUNCŢIANivel studiiSalariul de bază 01.04.2008 lei minim maximSalariul de bază 01.10.2008 lei minim maxim
      123456
    45Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicalăS8501.7268931.813
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S1.7003.4521.7863.626
    46Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medicalS8001.3848401.454
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S1.6002.7681.6802.908
    47Biolog, biochimist, chimist, fizician;S7501.0557881.108
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S1.5002.1101.5762.216
    48Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutantS700   735  
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S1.400   1.470  
    49Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principalS7501.6887881.773
    50Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent socialS7001.2647351.328
    51Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutantS650   683  
    52Profesor CFM, biolog, chimist; principal7)SSD7001.3027351.368
    53Profesor CFM, biolog, chimist7)SSD6501.0126831.063
    54Profesor CFM, biolog, chimist; debutant7)SSD600   630  

  C. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar
                 
    Nr. crt.FUNCŢIANivel studiiSalariul de bază 01.04.2008 lei minim maximSalariul de bază 01.10.2008 lei minim maxim
      123456
    55Infirmieră, agent DDDG564648593681
    56Infirmieră, agent DDD; debutantG557   585  
    57Brancardier, băieş, namolar, spălătoreasă, îngrijitoareG540589567619
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)G1.0601.1781.1141.238
    58Ambulanţier8)   5709545991.002
    59Şofer autosanitară I9)   560742588780
    60Şofer autosanitară II9)   550667578701
    61Şofer autosanitară III9)   540594567624


  ______
  *1) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.
  *2) Salariul de bază la limita minimă şi maximă cuprinde şi salariul de bază mai mare cu 100% prevăzut la pct. 2 din Nota la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul din anatomia patologică şi medicina legală care lucrează în morgi, prosecturi şi histopatologie, precum şi salariile de bază mai mari cu 100% prevăzute la art. 18 alin.(2) din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, cu modificările ulterioare.
  *3) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă care au studii de acest nivel.
  *4) Se aplică şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă.
  *5) Se aplică şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenţă, moaşă, maseur, gipsar, autopsier, instructor CFM, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator puericultor.
  *6) Se aplică urmatoarelor funcţii: asistent medical specialist; tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologica; asistent igienist pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, care au studii de acest nivel.
  *7) Se aplică şi funcţiilor de educator puericultor, asistent social şi cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă.
  *8) Se ocupă prin concurs de către personalul care îndeplineşte condiţiile de încadrare pentru funcţia de sofer autosanitară I, posedă diplomă de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sănătăţii nr. 388/1992 privind înfiinţarea Scolii de Ambulantieri, în cadrul Statiei de Salvare a Municipiului Bucureşti, şi are 2 ani vechime în funcţia de şofer autosanitară I.
  *9) Se aplică nivelurile I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanţă judetene şi al municipiului Bucureşti, iar nivelurile de salarizare II şi III, şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.
  NOTĂ:
  1. Se aplică şi personalului contractual din autorităţile de sănătate publică
  2. Se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din unităţile clinice, din institutele şi centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la lit. A nr. crt. 1-2, nr. crt. 5-11, nr. crt. 14-16 şi lit. B nr. crt. 45, 46, 49.


  Anexa II
  SALARII DE BAZĂ PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE MEDICO-SANITAR ŞI AUXILIAR SANITAR
  din unităţile sanitare cu personalitate juridică necuprinse în Anexa nr. I.
  A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar
                 
    Nr. crt.FUNCŢIANivel studiiSalariul de bază 01.04.2008 minim maximSalariul de bază 01.10.2008 minim maxim
      123456
    1Medic primarS1.3001.7611.3651.850
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.6003.5222.7303.700
    2Medic specialistS1.2001.5131.2601.589
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.4003.0262.5203.178
    3MedicS7801.2748191.338
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S1.5602.5481.6382.676
    4Medic stagiarS750   788  
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S1.500   1.576  
    5Farmacist primar1)S1.1501.3551.2081.423
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.3002.7102.4162.846
    6Farmacist specialistS1.0001.1361.0501.193
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.0002.2722.1002.386
    7FarmacistS780896819941
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S1.5601.7921.6381.882
    8Farmacist stagiarS750   788  
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S1.500   1.576  
    9Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principalS7501.3157881.381
    10Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialistS7201.0397561.091
    11Fiziokinetoterapeut, bioinginer medicalS670867704911
    12Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutantS630   662  
    13Dentist principalSSD6501.0036831.054
    14DentistSSD600888630933
    15Dentist debutantSSD570   599  
    16Asistent medical, moaşă; principalS7501.0667881.120
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S1.5002.1321.5762.240
    17Asistent medical, moaşăS7009757351.024
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S1.4001.9501.4702.048
    18Asistent medical, moaşă; debutantS650   683  
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S1.300   1.366  
    19Asistent medical principal6)SSD7001.0267351.078
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)SSD1.4002.0521.4702.156
    20Asistent medical6)SSD650918683964
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)SSD1.3001.8361.3661.928
    21Asistent medical debutant6)SSD600   630  
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)SSD1.200   1.260  
    22Asistent medical principal3)PL6301.0126621.063
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)PL1.2602.0241.3242.126
    23Asistent medical3)PL600904630950
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)PL1.2001.8081.2601.900
    24Asistent medical debutant3)PL570   599  
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)PL1.140   1.198  
    25Asistent medical principal3)M650940683987
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.3001.8801.3661.974
    26Asistent medical3)M600794630834
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.2001.5881.2601.668
    27Asistent medical debutant3)M550   578  
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.100   1.156  
    28Tehnician dentar principal4)M650936683983
    29Tehnician dentar4)M600797630837
    30Tehnician dentar debutant4)M550   578  
    31Soră medicală principală5)M600845630888
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.2001.6901.2601.776
    32Soră medicală5)M570706599742
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.1401.4121.1981.484
    33Soră medicală debutantă5)M540   567  
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.060   1.114  
    34Statistician medical, registrator medical; principalM600845630888
    35Statistician medical, registrator medicalM570706599742
    36Statistician medical, registrator medical; debutantM540   567  

  B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
                 
    Nr. crt.FUNCŢIANivel studiiSalariul de bază 01.04.2008 lei minim maximSalariul de bază 01.10.2008 lei minim maxim
      123456
    37Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicalăS8201.3608611.428
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S1.6402.7201.7222.856
    38Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medicalS7801.0748191.128
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S1.5602.1481.6382.256
    39Biolog, biochimist, chimist, fizician;S720896756941
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S1.4401.7921.5121.882
    40Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutantS670   704  
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S1.340   1.408  
    41Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social principalS7001.0667351.120
    42Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent socialS6509756831.024
    43Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutantS630   662  
    44Profesor CFM, biolog, chimist; principal7)SSD6501.0126831.063
    45Profesor CFM, biolog, chimist7)SSD600894630939
    46Profesor CFM, biolog, chimist7); debutantSSD570   599  

  C. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar
                 
    Nr. crt.FUNCŢIANivel studiiSalariul de bază 01.04.2008 lei minim maximSalariul de bază 01.10.2008 lei minim maxim
      123456
    47Infirmieră, agent DDDG564590593620
    48Infirmieră, agent DDD; debutantG542   570  
    49Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoareG540561567590
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)G1.0601.1221.1141.180
    50Şofer autosanitară II   545635573667
    51Şofer autosanitară III   540565567594


  ______
  *1) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.
  *2) Salariul de bază la limita minimă şi maximă cuprinde şi salariul de bază mai mare cu 100% prevăzut la pct. 2 din Nota la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul din anatomia patologică şi medicina legală care lucrează în morgi, prosecturi şi histopatologie, precum şi salariile de bază mai mari cu 100% prevăzute la art. 18 alin.(2) din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, cu modificările ulterioare.
  *3) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă care au studii de acest nivel.
  *4) Se aplică şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă.
  *5) Se aplică şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenţă, moaşă, maseur, gipsar, autopsier, instructor CFM, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator puericultor.
  *6) Se aplică urmatoarelor funcţii: asistent medical specialist; tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologica, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, care au studii de acest nivel.
  *7) Se aplică şi funcţiilor de educator puericultor, asistent social şi cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă.


  Anexa III
  SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIILE DE SPECIALITATE DIN ACTIVITATEA DE CERCETARE
                 
    Nr. crt.FUNCŢIANivel studiiSalariul de bază 01.04.2008 lei minim maximSalariul de bază 01.10.2008 lei minim maxim
      123456
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale          
    1Cercetător ştiinţific principal gradul IS8502.4558932.578
    2Cercetător ştiinţific principal gradul IIS8002.2968402.411
    3Cercetător ştiinţific principal gradul IIIS7501.7947881.884
    4Cercetător ştiinţificS7001.3867351.456
      b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate          
    5Asistent de cercetare ştiinţificăS6501.0926831.147
    6Asistent de cercetare ştiinţifică stagiarS600   630  
      c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare pe trepte profesionale          
    7Asistent IM620875651919
    8Asistent IIM580745609783
    9Asistent IIIM550688578723
    10Asistent stagiarM540   567  


  Anexa IV
  SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIILE DE SPECIALITATE DIN
  ALTE SECTOARE DE ACTIVITATE CARE SE UTILIZEAZĂ ÎN UNITĂŢILE
  SANITARE PUBLICE
  1). UNITĂŢI DE CULTURĂ
                   
    Nr. crt.FUNCŢIANivel studiiSalariul de bază 01.04.2008 lei minim maximSalariul de bază 01.10.2008 lei minim maxim
      123456
    1Documentarist, traducător, desenator-artistic;          
        gradul IS7301.0677671.121
        gradul IIS7009767351.025
        gradul IIIS680919714965
        debutantS650   683  
    2Documentarist, traducător, desenator-artistic;          
        treapta IAM6639616971.010
        treapta IM647842680885
        treapta IIM638785670825
        debutantM595   625  
    3Fotograf, laborant foto; treapta IM; G663824697866
        treapta IIM; G647727680764
        treapta IIIM; G638670670704
        debutantM; G595   625  
    4Bibliotecargradul IAS7301.4997671.574
        gradul IS7001.0307351.082
        gradul IIS680938714985
        debutantS650   683  
    5Bibliotecar-arhivistgradul ISSD7001.1767351.235
        gradul IISSD6709617041.010
        gradul IIISSD630824662866
        debutantSSD600   630  
    6Bibliotecartreapta IAM6639616971.010
        treapta IM647842680885
        treapta IIM638785670825
        debutantM595   625  
    7GarderobierM; G613670644704

  2). CULTE
                   
    Nr. crt.FUNCŢIANivel studiiSalariul de bază 01.04.2008 lei minim maximSalariul de bază 01.10.2008 lei minim maxim
      123456
    1Preotgradul IS7301.3727671.441
        gradul IIS7001.1437351.201
        definitivS6801.0307141.082
        debutantS650   683  
    2Preotgradul IM6631.0376971.089
        definitivM6469986791.048
        debutantM605   636  

  NOTĂ:
  Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat să certifice asimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot.
  3). NAVIGAŢIE
                 
    Nr. crt.FUNCŢIANivel studiiSalariul de bază 01.04.2008 leiSalariul de bază 01.10.2008 lei
    minimmaximminimmaxim
      123456
    1CăpitanM600766630805
    2Ofiţer punteM580698609733
    3Ofiţer mecanic, ofiţer electricianM580682609717
    4Conducător şalupă   550663578697
    5Motorist, marinarM550632578664
    6Motorist, marinar; debutantM540   567  

  4). AGRICULTURĂ
                 
    Nr. crt.FUNCŢIANivel studiiSalariul de bază 01.04.2008 lei minim maximSalariul de bază 01.10.2008 lei minim maxim
      123456
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale          
    1Medic primar veterinar*)S8201.5258611.602
    2Medic veterinar gradul IS8001.0868401.141
    3Medic veterinar gradul IIS720951756999
    4Medic veterinar gradul IIIS680799714839
    5Medic veterinar debutantS650   683  
    6Asistent veterinar ISSD720951756999
    7Asistent veterinar IISSD680766714805
    8Asistent veterinar IIISSD630715662751
    9Asistent veterinar debutantSSD600   630  
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale          
    10Asistent veterinar I, tehnician veterinar IAM680818714859
    11Asistent veterinar I, tehnician veterinar IM620732651769
    12Asistent veterinar II, tehnician veterinar IIM580663609697
    13Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutantM550   578  

  ____________ Notă *) În funcţia de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.


  Anexa V
  SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIILE DE SPECIALITATE DIN
  COMPARTIMENTELE TEHNIC, ECONOMIC, ADMINISTRATIV
  ŞI INFORMATICĂ
  A. Activitatea de specialitate din compartimentele financiar, contabilitate, aprovizionare, resurse umane, salarizare, contencios, investiţii
                 
    Nr. crt.FUNCŢIANivel studiiSalariul de bază 01.04.2008 lei minim maximSalariul de bază 01.10 2008 lei minim maxim
      123456
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale          
    1Consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate; gr. IA inginer, economist; specialist IAS8001.3728401.441
    2Referent de specialitate, inspector de specialitate, economist, referent, inginer; gradul IS7801.0978191.152
    3Referent de specialitate, inspector de specialitate, economist, referent, inginer; gradul IIS7001.0217351.073
    4Referent de specialitate, inspector de specialitate, economist, referent, inginer; gradul IIIS680944714992
    5Referent, inspector, inginer, economist; debutantS650   683  
    6Referent, subinginer, tehnician-economist, conductor arhitect; gr. ISSD7801.0348191.086
    7Referent, subinginer, tehnician-economist, conductor arhitect; gr. IISSD7509557881.003
    8Referent, subinginer, tehnician-economist, conductor arhitect; gr. IIISSD670851704894
    9Referent, subinginer, tehnician-economist, conductor arhitect; debutantSSD640   672  
      b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios          
    10Consilier juridic gradul IAS8001.3728401.441
    11Consilier juridic gradul IS7801.0978191.152
    12Consilier juridic gradul IIS7001.0217351.073
    13Consilier juridic gradul IIIS680944714992
    14Consilier juridic debutantS650   683  
      c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale          
    15Tehnician, merceolog, contabil, referent; IAPL7509897881.039
    16Tehnician, merceolog, contabil, referent; IPL7209527561.000
    17Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIPL690932725979
    18Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIIPL670792704832
    19Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutantPL630   662  
    20Tehnician, merceolog, contabil, referent; IAM730847767890
    21Tehnician, merceolog, contabil, referent; IM700787735827
    22Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIM680709714745
    23Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIIM620650651683
    24Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutantM610   641  
                 
    Nr. crt.FUNCŢIANivel studiiSalariul de bază 01.04.2008 lei minim maximSalariul de bază 01.10 2008 lei minim maxim
      123456
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale          
    1Analist, programator, inginer de sistem; IAS8001.3728401.441
    2Analist, programator, inginer de sistem; IS7801.3018191.367
    3Analist, programator, inginer de sistem; IIS7501.1657881.224
    4Analist, programator, inginer de sistem; IIIS7001.0127351.063
    5Analist, programator, inginer de sistem; IVS680927714974
    6Analist, programator, inginer de sistem; debutantS650   683  
    7Informatician, gradul ISSD7801.0348191.086
    8Informatician, gradul IISSD750947788995
    9Informatician, gradul IIISSD670827704869
    10Informatician, debutantSSD640   672  
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale          
    11Analist (programator) ajutor IAM730941767989
    12Analist (programator) ajutor IM700871735915
    13Analist (programator) ajutor IIM680787714827
    14Analist (programator) ajutor IIIM660722693759
    15Analist (programator) debutantM610   641  
    16Operator, controlor date; IM692871727915
    17Operator, controlor date; IIM677787711827
    18Operator, controlor date; IIIM667722701759
    19Operator, controlor date; IVM630656662689
    20Operator, controlor date; debutantM610   641  

  NOTĂ: Începând cu data de 1 aprilie 2008, salariile de bază pentru personalul din compartimentele de informatică din cadrul Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti vor fi mai mari cu 40% faţă de salariile de bază prevăzute în prezenta anexă.
  C. Funcţii comune din activitatea de secretariat, administrativ şi gospodărire, întreţinere, reparaţii şi deservire
                 
    Nr. crt.FUNCŢIANivel studiiSalariul de bază 01.04.2008 lei minim maximSalariul de bază 01.10 2008 lei minim maxim
      123456
    1Stenodactilograf IM637754669792
    2Stenodactilograf IIM620690651725
    3Stenodactilograf debutantM581   611  
    4Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; IAM637833669875
    5Secretar- dactilograf, secretar, dactilograf; IM; G620738651775
    6Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; IIM; G610673641707
    7Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; debutantM; G581   611  
    8Administrator IM637896669941
    9Administrator IIM620817651858
    10Administrator IIIM610738641775
    11Şef depozit IM620809651850
    12Şef depozit IIM610738641775
    13Casier, magaziner; IM620789651829
    14Casier, magaziner; IIM; G610708641744
    15Casier, magaziner.; debutantM; G581   611  
    16Funcţionar, arhivar; IM637771669810
    17Funcţionar, arhivar; IIM620708651744
    18Funcţionar, arhivar; IIIM610646641679
    19Funcţionar, arhivar; debutantM581   611  
    20Şef formaţie pază, pompieri   599708629744
    21Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I   610642641675
    22Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II   599625629657
    23Maistru I   620871651915
    24Maistru II   610809641850
    25Şofer I   620888651933
    26Şoferii   610851641894
    27Muncitor calificat I   660851693894
    28Muncitor calificat II   650809683850
    29Muncitor calificat III   630754662792
    30Muncitor calificat IV   610708641744
    31Muncitor calificat V   580654609687
    32Muncitor calificat VI   560642588675
    33Muncitor necalificat   540625567657


  Anexa VI
  LIMITELE
  minime şi maxime ale salariilor de bază
  pentru funcţiile de conducere care fac parte
  din comitetul director al spitalelor publice
           
    Nr. crt.FUNCŢIASalariu de bază 01.04.2008 lei minim maxim
      123
    1Spitale cu peste 400 de paturi:    
    - manager30004500
    - director medical22003800
    - director de cercetare-dezvoltare20003500
    - director financiar-contabil18003400
    - director de îngrijiri12002700
    - alţi directori15003200
    2Spitale cu sub 400 de paturi:    
    - manager20003200
    - director medical18003100
    - director de cercetare-dezvoltare17003000
    - director financiar-contabil16002700
    - director de îngrijiri10002100
    - alţi directori14002500

  NOTĂ:
  1. Pentru unităţile sanitare cu paturi cu personalitate juridică, care au sub 400 de paturi, salariile de bază la limita minimă şi maximă includ şi indemnizaţia de conducere, cu excepţia unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Transporturilor.
  2. Personalul de specialitate medico-sanitar care face parte din comitetul director şi are contractul individual de muncă suspendat pe perioada mandatului, conform legii, poate fi inclus în linia de gardă organizată în unitatea sanitară respectivă, în specialitatea în care este confirmat prin ordin al ministrului sănătăţii publice. Orele de gardă efectuate se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază la limita maximă al gradului profesional în care este confirmat prin ordin al ministrului sănătăţii publice.
  Face excepţie de la această prevedere, personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţia de manager în spitale cu peste 400 de paturi.
  3. Funcţia de director de cercetare-dezvoltare se utilizează numai pentru spitalele clinice.


  Anexa VII
  LIMITELE
  minime şi maxime ale salariilor de bază pentru funcţiile de conducere din cadrul Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucureşti şi din centrele de transfuzie sanguină regionale, judeţene şi al municipiului Bucureşti
           
    Nr. crt.FUNCŢIASalariul de bază 01.04.2008 lei minim maxim
    0123
    1Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucureşti    
    - director21503700
    - director adjunct ştiinţific17003400
    - director adjunct financiar-contabilitate15002700
    - director resurse umane14002500
    2Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului Bucureşti:    
    - director16003000
    - contabil-şef11502500
    3Centre de transfuzie sanguină regionale:    
    - director15002700
    - contabil-şef10002300
    4Centre de transfuzie sanguină judeţene:    
    - director14002500
    - contabil-şef9002100

  NOTĂ:
  1. Salariile de bază la limita minimă şi maximă, prevăzute în prezenta anexă, includ şi indemnizaţia de conducere.
  2. Salariile de bază între limitele minime şi maxime, prevăzute în prezenta anexă, se stabilesc de ministrul sănătăţii publice.


  Anexa VIII
  LIMITELE
  minime şi maxime ale salariilor de bază pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul director al Serviciilor de Ambulanţă
           
    Nr. crt.FUNCŢIASalariul de bază 01.04.2008 lei minim maxim
    0123
    1- manager general20003200
    2- director medical18003100
    3- director economic16002700
    4- director tehnic14002500
    5- asistent şef10002100

  NOTĂ:
  Medicii care ocupă în comitetul director funcţia de director medical, şi au contractul individual de muncă suspendat pe perioada mandatului în acelaşi serviciu de ambulanţă, conform legii, pot fi incluşi în linia de gardă organizată în serviciul de ambulanţă respectiv.
  Orele de gardă efectuate se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază la limita maximă al gradului profesional în care este confirmat prin ordin al ministrului sănătăţii publice.


  Anexa IX
  LIMITELE
  minime şi maxime ale salariilor de bază pentru funcţiile de conducere din cadrul Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti
           
    Nr. crt.FUNCŢIASalariul de bază 01.04.2008 lei minim maxim
    0123
    1- director21003500
    2- director adjunct16003200
    3- contabil şef14002600

  NOTĂ:
  1. Salariile de bază la limita minimă şi maximă, prevăzute în prezenta anexă, includ şi indemnizaţia de conducere.
  2. Salariile de bază între limitele minime şi maxime, prevăzute în prezenta anexă, se stabilesc de ministrul sănătăţii publice.


  Anexa X
  INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE
  maxime lunare, în procente din salariul de bază
         
    Nr. crt.FUNCŢIAIndemnizaţia de conducere maximă lunară în % din salariul de bază
    I.Funcţii de conducere
         
    1Director general, manager general şi manager55
    2Director, director executiv50
    3Director general adjunct50
    4Director administrativ40
    5Director adjunct40
    6Contabil-şef40
    7Medic şef ambulator de specialitate şi altele similare40
    8Director de îngrijiri35
    9Şef serviciu30
    10Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu25
    11Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog) şef secţie, şef laborator şi altele similare25
    12Medic şef serviciu medicină legală, anatomie patologică şi altele similare25
    13Asistent medical-şef pe unitate25
    14Şef formaţie muncitori15
    II.Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din salariul de bază  
    1Director program de rezidenţiat medicină de urgenţă25
    2Responsabil de formare în rezidenţiat medicină de urgenţă20
    3Farmacist şef serviciu15
    4Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moaşă, laborant şi altele similare) - şef10
    5Chimist, biolog, biochimist, cu gestiune10
    6Spălătoreasă cu gestiune7
    7Şef echipă7
    8Medic inspector, farmacist inspector - autoritatea de sănătate publică25
    III.Indemnizaţii pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bază şi care nu fac parte din salariul de bază  
         
    1Membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză şi recuperare a capacităţii de muncă şi ai comisiilor medicalecel mult 25% în cursul unei luni, din salariul de bază al funcţiei de execuţie îndeplinite

  -----