ANEXE din 19 august 2022 privind programele şcolare pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învăţământul primar şi gimnazial cu program integrat şi suplimentar de artă - discipline de specialitate artă - muzică, arte vizuale, coregrafie - ciclul primar şi gimnazial
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicate în  MONITORUL OFICIAL nr. 870 bis din 5 septembrie 2022 Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 4.739 din 19 august 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 870 din 5 septembrie 2022.

  Anexa nr. 1

  MINISTERUL EDUCAŢIEI


  Programa școlară

  pentru disciplina


  TEORIE - SOLFEGIU - DICTEU

  Clasele I – IV

  Învățământ integrat și suplimentar de artă – Muzică


  București, 2022


  Notă de prezentare


  Programa școlară pentru disciplina Teorie - solfegiu - dicteu reprezintă o ofertă curriculară pentru clasele I - IV din învățământul primar cu program integrat și suplimentar de artă – muzică, înscriindu-se în aria curriculară Arte. Această disciplină este prevăzută în planul-cadru de învățământ cu un buget de timp de 2 ore /săptămână.

  Programa disciplinei Teorie - solfegiu - dicteu este elaborată potrivit unui model de proiectare curriculară centrat pe competențe. Construcția programei este realizată astfel încât să contribuie la dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul primar. Din perspectiva disciplinei de studiu, orientarea demersului didactic pornind de la competențe permite accentuarea scopului pentru care se învață şi a dimensiunii acţionale în formarea personalității elevului.

  Structura programei școlare include, pe lângă Nota de prezentare, următoarele elemente:

  Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate prin învăţare, care permit identificarea şi rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale, în contexte particulare diverse.

  Competențele generale vizate la nivelul disciplinei Teorie - solfegiu - dicteu jalonează achizițiile de cunoaștere ale elevului pentru întregul ciclu primar.

  Competenţele specifice se formează pe parcursul unui an şcolar, sunt derivate din competenţele generale şi reprezintă etape în dobândirea acestora. Competenţele specifice sunt însoţite de exemple de activităţi de învăţare, care constituie modalităţi de organizare a activităţii didactice în scopul realizării competenţelor. Programa şcolară propune, cu caracter de exemplu, diferite tipuri de activităţi de învăţare, care integrează strategii didactice şi care valorifică experienţa concretă a elevului. Cadrul didactic are libertatea de a utiliza exemplele de activităţi de învăţare pe care le propune programa şcolară, de a le completa sau de a le înlocui, astfel încât acestea să asigure un demers didactic adecvat situaţiei concrete de la clasă. Se asigură, în acest fel, premisele aplicării contextualizate a programei şcolare şi proiectării unor parcursuri de învăţare personalizate, pornind de la specificul dezvoltării elevilor.

  Conţinuturile învăţării sunt organizate pe domenii şi reprezintă achiziţii de bază, mijloace informaţionale prin care se urmăreşte realizarea competenţelor. Modul de abordare propus urmărește progresia gradată, față de capacitatea elevilor din ciclul primar de a înțelege și utiliza noțiuni întâlnite și la alte discipline de specialitate, în mod special de la instrument.

  Spre exemplu, în primele două clase se utilizează exclusiv noțiunea de gamă, mai simplu de înțeles, pentru ca începând cu clasa a III-a și cu abordarea funcțiilor treptelor, să se treacă și la utilizarea noțiunii de tonalitate, percepută pentru moment la nivel intuitiv.

  Sugestiile metodologice includ clarificări conceptuale, recomandări privind prioritățile ce ar trebui urmărite de către profesor, strategii didactice şi elemente de evaluare continuă. Pornind de la competențele generale, sunt analizate strategiile de formare care contribuie predominant la realizarea acestora.

  Disciplina Teorie - solfegiu - dicteu își păstrează caracterul tradițional, cu abordări structurate strategic către dezvoltarea auzului muzical și a capacității interpretative, alături de operarea cu elemente de limbaj specific muzical.

  În contextul nevoii de clarificare a unor noțiuni utilizate la instrument, al exercițiilor tradiționale de dezvoltare a auzului, solfegiu și dicteu, momentele de satisfacție artistică au fost


  susținute în trecut doar prin abordarea unor cântece din repertoriul național și universal, cu valoare expresivă ridicată, utilizate pentru exemplificarea sau consolidarea anumitor noțiuni teoretice.

  Actuala programă propune ca element de noutate de mare importanță o competență generală care abordează aspecte creative, pentru prima oară în învățământul primar muzical. Această competență are ca scop generarea de structuri muzicale, dând ocazia elevilor de a-și manifesta creativitatea în contexte ritmico – melodice simple și diverse, crescând nivelul de satisfacție față de disciplina studiată, ca și respectul față de creațiile marilor compozitori.

  Apare, începând cu clasa a doua, în cadrul competenței generale doi, ce vizează operarea cu elementele de limbaj muzical, o competență specifică ce vizează expresivitatea interpretativă în cântul vocal (integrarea gradată a elementelor expresive în redarea unor texte muzicale).

  Programa încurajează și utilizarea noilor tehnologii, în mod special a unor softuri și platforme digitale de educare a auzului.

  Abordările de conținuturi temperează anumite excese prezente în programe anterioare, ce s-au dovedit nerealiste, spre exemplu utilizarea unor tonalități cu patru alterații constitutive la nivelul clasei a IV-a, actuala programă alocând pentru clasa a VI-a acest nivel.

  Construcția programei permite susținerea evoluțiilor elevilor, în direcția exprimării artistice, la instrument și în alte manifestări muzicale, constituind un demers complex ce depășește nivelul de „bază teoretică” pentru tinerii interpreți.

  Programa se adresează elevilor care parcurg disciplina Teorie - solfegiu - dicteu din clasa I. Pentru elevii de la anumite instrumente, care încep studiul muzicii în clase superioare (a III-a, a IV-a sau a V-a), se propune crearea la nivelul școlii a unei grupe de începători, cu parcurgerea în ritm accelerat a programelor, începând cu cele de ciclu primar și recuperarea pe parcursul ciclului gimnazial și liceal a decalajului față de elevii care au început studiul disciplinei din clasa I, profitând de capacitatea de înțelegere superioară a celor care parcurg programa de la început la o vârstă mai înaintată.


  Competențe generale  1. Identificarea elementelor de bază ale limbajului muzical


  2. Operarea cu elementele de bază ale limbajului muzical


  3. Generarea de structuri muzicale simple – aspecte creative


  CLASA I

  Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

  1. Identificarea elementelor de bază ale limbajului muzical


   Clasa I

   image

   1.2. Perceperea auditivă a sunetelor

   image

   1.3. Perceperea auditivă a duratelor

   image

    1. Identificarea unor elemente de notație muzicală

     • Identificarea elementelor de notație muzicală: portativul, cheia sol, cheia fa, bara de măsură, bara finală, semne de repetiție, prima și secunda volta

     • Recunoașterea notelor do (octava mică) – sol2 (octava a doua)

     • Identificarea structurii gamelor Do major și la minor natural

  2. Operarea cu elementele de bază ale limbajului muzical


   Clasa I

   image

   2.2. Redarea unui text muzical - solfegii, cântece din literatura muzicală

   image

   2.3. Notarea (inclusiv sub forma dicteului muzical a) unei structuri muzicale elementare

    1. Reprezentarea grafică a unor elemente ale limbajului muzical

     • Exerciții de scriere a elementelor de notație învățate

     • Exerciții de scriere a notelor do (octava mică) – sol2 (octava a doua) pe portativ

     • Exerciții de completare a unor șiruri ritmice cu duratele lipsă

     • Exerciții de completare a unor fragmente ritmice cu pauzele necesare

     • Exerciții de încadrare a duratelor învățate în măsurile de 2,3,4 pătrimi

  3. Generarea de structuri muzicale simple - aspecte creative


  Clasa I

  3.1. Alcătuirea unor structuri ritmice simple

  - Jocuri de creare a unor combinații ritmice cu anumite durate propuse


  - Jocuri de combinare a unor formule ritmice simple prestabilite

  3.2. Alcătuirea unor structuri ritmico-melodice simple

  • Jocuri de alcătuire a unor structuri ritmico-melodice pe o succesiune prestabilită de înălțimi

   image

  • Jocuri de alcătuire a unor structuri ritmico-melodice pe o succesiune prestabilită de durate

  • Crearea unor scurte fragmente melodice cu incipit dat


  Conţinuturi


  Domenii de conţinut

  Clasa I

  image

  Elemente de notație muzicală

  Portativ

  image

  Cheile Sol și Fa

  Sunetele și notele do (octava mică) – sol (octava a doua) Semne de alterație (diez, bemol, becar)

  Semnul de repetiție

  Prima volta și secunda volta

  Duratele: pătrime, optime, doime, notă întreagă și pauzele corespunzătoare; pauza de măsură întreagă

  Punctul ritmic (de prelungire) și durata de doime cu punct Legato-ul de prelungire

  Măsurile de 2, 3 și 4 pătrimi

  Gamă

  Tonul și semitonul

  image

  Gama Do major; gama la minor natural

  CLASA a II-a

  Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

  1. Identificarea elementelor de bază ale limbajului muzical


   Clasa a II-a

   image

   1.2. Recunoașterea elementelor de bază ale limbajului muzical

   image

   image

   1.3. Identificarea diferențelor între gamele majore și cele minore - în variantă naturală, armonică, sau melodică

   image

   image

    1. Perceperea auditivă a sunetelor și duratelor învățate

     • Exerciții de intonare a unor înălțimi de sunete

     • Exerciții de intonare a intervalelor muzicale învățate

     • Exerciții de reproducere a formulelor ritmice învățate


  2. Operarea cu elementele de bază ale limbajului muzical


   Clasa a II-a

   image

   2.2. Intonarea expresivă a unui text muzical - solfegii, cântece din literatura muzicală

   image

    1. Corelarea expresiei grafice cu imaginea sonoră

     • Construirea unui interval de pe un sunet dat

     • Exerciții de memorare și reproducere a unor structuri ritmico-melodice

     • Exerciții de scriere a unor structuri ritmice și ritmico-melodice (dicteu ritmic și ritmico-melodic)

  3. Generarea de structuri muzicale simple - aspecte creative


  Clasa a II-a

   1. Construirea unor fragmente ritmice

    • Alcătuirea unor fragmente ritmice utilizând formulele ritmice învățate

     image

    • Alcătuirea unui acompaniament ritmic simplu pentru o melodie dată

  3.2. Generarea unor fragmente melodico-ritmice

  • Alcătuirea unor melodii pe baza unui ritm dat

   image

  • Alcătuirea unor melodii pornind de la o structură prestabilită de înălțimi, cu utilizarea formulelor ritmice învățate

  • Alcătuirea unor melodii utilizând materialul sonor al unei game învățate


  Conţinuturi


  Domenii de conţinut

  Clasa a II-a

  image

  Elemente de notație

  Durate: șaisprezecimea și pauza corespunzătoare

  image

  Durate cu punct ritmic de prelungire: pătrimea cu punct, optimea cu punct Nuanțe: f, p, crescendo, decrescendo

  Termeni de mișcare: Allegro, Moderato, Andante, Adagio

  Formule ritmice

  image

  Formulele ritmice: grup de 4 șaisprezecimi, optime cu două șaisprezecimi, două șaisprezecimi urmate de o optime, trioletul de optimi, optime cu punct urmată de șaisprezecime, pătrimea cu punct urmată de optime Anacruza

  image

  Intervale muzicale simple

  Intervalele perfecte / mari și mici: prima, secunda, terța, cvarta, cvinta, sexta, septima, octava

  image

  Intervalele de cvartă mărită și cvintă micșorată

  Game

  Gama la minor în variantele naturală, armonică și melodică Game relative

  image

  Gama Sol major; gama mi minor (toate variantele) Gamele Fa major; gama re minor (toate variantele)

  Intervalul de secundă mărită în contextul variantei armonice a gamelor minore

  Structura gamelor cu 0-1 alterații constitutive și intervalele formate între treapta I și treptele III, VI și VII ale acestora


  CLASA a III-a

  Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

  1. Identificarea elementelor de bază ale limbajului muzical


   Clasa a III-a

   image

   1.2. Identificarea auditivă, în diferite contexte, a duratelor și formulelor ritmice învățate

   image

    1. Identificarea auditivă a sunetelor, intervalelor muzicale simple, gamelor

     • Exerciții de auz (reproducerea/intonarea și recunoașterea unor sunete, a unor intervale melodice și armonice)

     • Exerciții de intonare și recunoaștere a gamelor majore și minore învățate

     • Exerciții de recunoaștere a tonalității în funcție de alterațiile întâlnite

     • Exerciții de diferențiere între gamele majore și minore, respectiv între variantele gamelor minore

  2. Operarea cu elementele de bază ale limbajului muzical


   Clasa a III-a

   image

   image

   image

   2.2. Integrarea elementelor expresive în redarea unui text muzical - solfegii, cântece din literatura muzicală

   image

    1. Construirea unor elemente de limbaj muzical

     • Construirea și răsturnarea intervalelor simple

     • Analiza intervalelor melodice și armonice

     • Construirea gamelor majore cu două alterații constitutive după modelul Do major

     • Construirea gamelor minore cu două alterații constitutive după modelul la minor (toate variantele)

    1. Reflectarea imaginii sonore a unui fragment muzical într-o expresie grafică

     • Exerciții de memorare și reproducere a unui text muzical

     • Exerciții de scriere a unui text muzical (dicteu ritmic și melodico-ritmic)

  3. Generarea de structuri muzicale simple - aspecte creative


  Clasa a III-a

   1. Utilizarea formulelor ritmice/metro-ritmice învățate în alcătuirea unor mici compoziții

    • Alcătuirea unor fragmente ritmice combinând formulele ritmice învățate

     image

    • Completarea unor fragmente ritmice potrivit măsurii date

    • Realizarea a două versiuni ritmice diferite pentru o structura melodică dată

    • Crearea unui acompaniament ritmic ostinato la cântecele învățate

  3.2. Compunerea unor melodii folosind cunoștințele învățate

  • Jocuri muzicale după modelul întrebare-răspuns în tonalitățile învățate

  • Completarea tiparului întrebare-răspuns cu fraza lipsă

  • Alcătuirea a unor melodii scurte prin combinarea unor fragmente date


  Conţinuturi


  Domenii de conţinut

  Clasa a III-a

  Intervale muzicale

  image

  Intervale simple melodice și armonice Intervale complementare

  Secunda mărită și septima micșorată în context tonal

  Ritm și metru

  Sincopa pe timp și pe jumătate de timp Contratimpul pe timp și jumătate de timp

  image

  Măsurile de 2, 3, 4, 6 timpi cu unitatea de timp optime

  Tonalitatea

  Tonalități cu 0-2 alterații constitutive Funcțiile treptelor I, IV, V și VII în tonalitate

  image

  Structura gamelor cu 0-2 alterații constitutive și intervalele formate între treapta I și treptele III, VI și VII ale acestora

  CLASA a IV-a

  Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

  1. Identificarea elementelor de bază ale limbajului muzical


   Clasa a IV-a

   image

   image

   image

   1.2. Recunoașterea elementelor de limbaj muzical

   image

    1. Identificarea auditivă a intervalelor muzicale perfecte, mari, mici, mărite și micșorate, a trisonurilor majore și minore, a gamelor, a măsurilor și formulelor metro- ritmice învățate

     • Exerciții de intonare și recunoaștere a intervalelor perfecte, mari și mici în registre extinse

     • Exerciții de intonare și recunoaștere a intervalelor mărite și micșorate

     • Exerciții de comparare și diferențiere a intervalelor din punct de vedere calitativ

     • Exerciții de recunoaștere și diferențiere a gamelor cu 0-3 alterații constitutive

     • Exerciții de recunoaștere și diferențiere a trisonurilor majore și minore

     • Exerciții de recunoaștere și diferențiere a formulelor metro-ritmice învățate

  2. Operarea cu elementele de bază ale limbajului muzical


   Clasa a IV-a

   2.2. Redarea în scris a unui dicteu

   image

   2.3. Intonarea expresivă a unui text muzical - solfegii, cântece din literatura muzicală

   image

    1. Construirea gamelor majore și minore cu 3 alterații constitutive

     • Exerciții de construcție a gamelor La major și Mi bemol major

     • Exerciții de construcție a relativelor minore cu 3 alterații (toate variantele)


   image

   2.4. Formarea auzului/gândirii tonal-funcționale

  3. Generarea de structuri muzicale simple - aspecte creative


   Clasa a IV-a

   image

    1. Integrarea elementelor de limbaj muzical învățate într-o compoziție proprie

     • Completarea unor fragmente melodice date

     • Crearea unor melodii pe un text literar de mici dimensiuni

     • Exerciții de creare a unor melodii de tip întrebare și răspuns, care să conțină elementele de limbaj muzical studiate

     • Alcătuirea unor melodii utilizând materialul sonor al tonalităților nou învățate


   Conţinuturi


   Domenii de conţinut

   Clasa a IV-a

   Intervale muzicale

   image

   Intervale muzicale de la 1p la 8p, inclusiv intervale mărite și micșorate

   Acordul

   Trisonurile majore și minore (acordurile de 3 sunete) pe treptele principale

   image

   Răsturnarea trisonurilor

   Tonalitatea

   image

   Tonalități majore și minore cu 0-3 alterații constitutive Structura gamelor cu 0-3 alterații constitutive și intervalele formate între treapta I și treptele III, VI și VII ale acestora

   Ritmică

   Sincopa pe timp și pe jumătate de timp în contexte metrice diverse

   image

   Contratimpul pe timp și pe jumătate de timp în contexte metrice diverse


   MODEL proiectare unitate de învățare

   TEORIE - SOLFEGIU - DICTEU

   UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: FORMULE RITMICE PE O PĂTRIME

   Clasa a II-a

   Nr. ore alocate: 4 ore

   Detalieri de conținut

   Competențe specifice

   Activități de învățare

   Resurse

   Evaluare

   Împărțirea duratei de pătrime în două optimi și patru șaisprezecimi (1 oră)

   1.1. Perceperea auditivă a sunetelor și duratelor învățatei


   2.1.Corelarea expresiei grafice cu imaginea sonoră

   Exerciții de recunoaștere a formulelor ritmice, solfegiu, audiție

   Exerciții ritmice (pătrimi, grupuri de două optimi și de patru șaisprezecimi) în citirea unor fragmente

   - manual, solfegii, fișe Audiție - Fragment din Simfonia Nr. 94,

   „Surpriza” Partea a II-a de J. Haydn

   Observarea sistematică in cadrul grupului de lucru

   Evaluare prin testare audio și fișe de lucru
   3.1. Construirea unor fragmente ritmice

   muzicale simple, în audierea și reproducerea altor fragmente;

   Observarea raportului matematic între durate diferite (exemplificarea cu situații similare din viață, de exemplu împărțirea pizzei în familie)

   Exerciții de notare proporțională a duratelor
   Alcătuirea unor

   fragmente ritmice cu duratele învățate

   2. Combinații de o optime și două șaisprezecimi, adăugate formulelor deja experimentate (1 oră)

   1.1. Perceperea auditivă a sunetelor și duratelor învățatei


   2.1.Corelarea expresiei grafice cu imaginea sonoră


   3.1. Construirea unor fragmente ritmice

   Exerciții ritmice, solfegii și audiții; Exerciții de notare proporțională a duratelor în măsuri de 2 și 3 timpi

   Observarea diferențelor între formulele cu durate egale și a celor cu două tipuri de durate pe o pătrime (optimeși două șaisprezecimi) în fragmente muzicale interpretate / audiate Exerciții de reproducere a formulelor învățate, în diverse combinații

   Construirea unui fragment ritmic cu combinații ale

   duratelor și formulelor învățate

   Fragmente din creația bachiană, cuprinzând duratele învățate (corale, preludii, fragmente inițiale ale unor fugi din Clavecinul bine temperat, fișe, dicteu, solfegii, pian

   Observarea sistematică in cadrul grupului de lucru

   Evaluare scrisă prin fragment de dicteu simplu, fișe de lucru și solfegiere

   3. Trioletul de optimi și combinarea acestuia cu celelalte formule deja cunoscute

   (2 ore)

   1.1. Perceperea auditivă a sunetelor și duratelor învățatei


   2.1.Corelarea expresiei grafice cu imaginea sonoră

   Exerciții de auz ritmic și melodic-ritmic, pentru recunoașterea trioletului în context preponderent binar Audiții

   Solfegiu, Dicteu, Exerciții ritmice; exerciții de notare proporțională a

   Scurte fragmente din creația universală, fișe, dicteu, solfegii, pian

   Observarea sistematică in cadrul grupului de lucru

   Evaluare scrisă prin scurt dicteu, fișe de lucru, solfegii, exerciții de auz ritmic
   3.1. Construirea unor fragmente ritmice

   duratelor; jocuri de compunere a unor ritmuri; observarea grupului de trei optimi de triolet (egale), comparativ cu celelalte formule cu trei durate pe o pătrime în fragmentele audiate și interpretate;

   Alcătuirea unor fragmente ritmice utilizând formulele învățate și interpretarea lor

   expresivă
   Materiale de suport / auxiliare:


  Sugestii metodologice

  Studiul disciplinei Teorie - solfegiu - dicteu oferă elevilor mijloacele operării cu un limbaj universal. Prin intermediul solfegiului, dicteului, exercițiilor de recunoaștere a sunetelor, intervalelor, acordurilor, de memorie muzicală, se structurează competențe cu ajutorul cărora elevii pot citi, nota, reda creații muzicale. De asemenea, disciplina studiază elemente ale limbajului muzical din perspectivă științifică, adaptată la nivelul de percepție și cunoaștere specific vârstei elevilor, conceptualizând, clarificând, punând în contexte teoretice și practice noțiunile, elementele de limbaj pe care elevii le întâlnesc pe parcursul educației lor muzicale. Complexitatea fenomenului muzical, derivat în esenţă din dubla ipostază a muzicii, aceea de artă și de ştiinţă, implică multiple domenii specifice de studiu, precum şi multiple planuri educative. Prin denumire și tradiție, această disciplină se încadrează în categoria disciplinelor teoretice de specialitate, totuși, la nivelul educației din clasele primare, abordarea intuitivă, în context familiar, urmată de o practică asiduă și din ce în ce mai diversă precede conceptualizarea teoretică, al cărei impact de tip științific devine un fapt semnificativ mult mai târziu.

  Activităţile practice, ce trebuie susținute în fiecare săptămână, sunt reprezentate substanţial de solfegiere, dicteu și exerciții de auz muzical. Diversitatea tonală, intervalică și metro-ritmică a dicteelor și solfegiilor este extrem de importantă în dobândirea competențelor de operare cu elementele de limbaj, fiind benefică utilizarea unor manuale, cărți de solfegii, preluări din literatura românească și universală cât mai diferite.

  Privitor la exercițiile de auz muzical, recomandăm ca ele să vizeze în clasa I grupuri de 3-5 sunete, cu care elevii să se familiarizeze, apoi să recunoască anumite sunete din grup, urmând schimbarea și apoi amplificarea (ca număr de sunete) a grupului până la cele șapte sunete din Do major. Recomandăm și audierea unor scurte fragmente melodice (3-5 sunete), care să fie reproduse de către elev. Exerciții de atenție și reproducere a unor fragmente ritmice scurte (3-6 durate, cântate cu ta-ta, bătute din palme etc.) sunt de asemenea benefice. De la clasa a II-a, intervin în exersarea auzului și intervalele, atât sub formă melodică, cât și armonică, fără a renunța la identificarea sunetelor, memorarea și reproducerea de scurte melodii, respectiv de scurte fragmente ritmice. Procesul continuă similar și la apariția în clasa a IV-a a acordurilor majore și minore (fără a neglija intervalele, recunoașterea sunetelor sau identificarea sunetelor unor scurte melodii, alături de reproducerea unor fragmente ritmice din ce în ce mai complexe).

  Dată fiind prezența în multe dintre școli a conexiunii la internet și a laboratoarelor de informatică, anumite ore de teorie - solfegiu - dicteu ar putea fi susținute în aceste spații, care permit utilizarea în activitățile de învățare a unor softuri și platforme digitale destinate dezvoltării auzului, ca de pildă: www.teoria.com, www.musictheory.com, Absolute pitch, Perfect Ear etc. În anumite situații, utilizarea unor softuri disponibile pe telefoane și tablete, pentru acordaj (verificarea acurateții intonației), pentru exerciții de auz muzical sau pentru înregistrarea și redarea ulterioară a performanței interpretative poate să aducă o contribuție semnificativă la creșterea calității.

  Cooptarea elevilor într-un proces creativ, la început cu un ghidaj substanțial, pornind de la imaginarea unor combinații între fragmente date, în niște jocuri simple, ajungând după patru ani la utilizarea conștientă a materialului unei anumite tonalități și la practicarea unor structuri de tip întrebare - răspuns, necesită atenție și consecvență, având drept consecință o extraordinară deschidere a elevului către disciplină (riscând câteodată să devină irelevantă prin multitudinea de exerciții), prin faptul că îi permite acestuia să se exprime personal, cu o substanțială creștere a respectului față de sine, a încrederii în potențialul său.

  În contextul unor cerinţe strategice noi, structura şi conţinutul actual al programei permit de fapt abordări flexibile şi implicit o mare libertate profesorului în selectarea demersului didactic, a căilor, metodelor şi mijloacelor utilizate.


  Noțiunile de limbaj muzical sunt importante ca mijloace de investigare a lucrărilor artistice, ca primi pași către înțelegerea structurii lingvistice a limbajului muzical. Însă ele reprezintă la acest nivel mai mult un suport pentru accesul elevilor la anumite lucrări muzicale, pentru a le înțelege și aprecia, decât obiectivul primordial al programei.

  Este de dorit ca evaluarea operării cu elementele de limbaj muzical parcurse să se facă prin soluții practice, bazate pe cânt, audiție, construcție sau analiză scrisă, evitând centrarea pe cerințele de reproducere a unor definiții sau clasificări tehnice.

  Evaluarea elevilor se va face diversificat, pe tot parcursul anului școlar, implicând competențele de auz muzical, solfegiu, scrierea dicteului, operarea cu elementele de limbaj studiate. Mai ales în primele două clase, dificultățile create de existența unui ambitus restrâns și a unei complexe coordonări între gesturile de tactare, citirea textului și cântul propriu-zis pot să ducă la o evitare a solfegiului de către elev. Acesta trebuie încurajat să persevereze în efortul complex menționat, urmând a fi evaluat prioritar pentru efort și pentru alte activități din cadrul orei de teorie – solfegiu – dicteu.

  Evaluarea activităților de natură creativă (aferente competenței generale 3) vor ține cont de semnificativele diferențe de maturitate, comunicativitate, curaj, experiență muzicală între elevii începători, aceștia fiind încurajați să se manifeste personal și independent în aceste activități, evitând abordările critice și insistând asupra micilor realizări și asupra elementelor de avut în vedere la o proximă activitate.

  Stimularea creativității prin activități legate de competența generală 3, precum și alegerea inspirată a unor lucrări și fragmente de lucrări muzicale valoroase din literatura românească și universală (pentru solfegiu, dicteu și exerciții de dezvoltare a auzului muzical) pot crește semnificativ atractivitatea disciplinei și participarea cu o evoluție valorică accelerată a elevilor la activitățile orelor de Teorie – solfegiu – dicteu.


  Grup de lucru


  Nume, prenume

  Instituție de apartenență

  Brăescu, Adrian

  Ministerul Educației

  Streche, Loredana

  Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

  Amariței, Nicoleta Camelia

  Colegiul National de Artă „Octav Bancilă”, Iași

  Bogos, Gabriela

  Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti”, București

  Demian, Flaviu

  Liceul de Arte „Sigismund Toduță” Deva

  Gyergyai, Barna

  Școala Gimnazială „Molnár Józsiás”, Târgu Secuiesc

  Haralambie, Anca

  Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti”, București

  Hilca, Tatiana

  Universitatea Națională de Muzică București

  Iacob, Hilda

  Colegiul Național de Muzică „Sigismund Toduță”, Cluj-Napoca

  Keresztessy, János

  Școala Gimnazială „Molnár Józsiás”, Târgu Secuiesc

  Lupu, Olguța Carmen

  Universitatea Națională de Muzică București

  Tudoran, Marinela

  Liceul de artă „Sabin Drăgoi”,Arad

  Vodă, Bogdan

  Colegiul Național de Muzică „George Enescu”, București


  Anexa nr. 2

  MINISTERUL EDUCAŢIEI


  Programa școlară pentru disciplina


  VIOARĂ

  Clasele I-IV


  Învățământ integrat și suplimentar de artă – Muzică


  București, 2022


  Notă de prezentare

  Programa școlară pentru instrument principal, disciplina Vioară reprezintă oferta curriculară pentru clasele I-IV din învățământul primar cu program integrat și suplimentar de artă

  - muzică, înscriindu-se în aria curriculară Arte. Această disciplină este prevăzută în planul-cadru de învățământ cu 2 ore pe săptămână.

  Programa pentru Vioară este elaborată potrivit unui model de proiectare curriculară centrat pe competențe. Construcția programei este realizată astfel încât să contribuie la dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul primar/gimnazial. Din perspectiva disciplinei de studiu, orientarea demersului didactic pornind de la competențe permite accentuarea scopului pentru care se învață şi contribuie la dezvoltarea personalității elevului.

  Actuala programă se corelează cu programa corespondentă pentru ciclul gimnazial, asigurând astfel continuitatea structurării competențelor și o abordare coerentă între cele două niveluri de învățământ (primar și gimnazial).

  Structura programei școlare include, pe lângă Nota de prezentare, următoarele elemente:

  Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate prin învăţare, care permit identificarea şi rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale, în contexte particulare diverse.

  Competențele generale vizate la nivelul disciplinei Vioară jalonează achizițiile elevului pentru întregul ciclu primar.

  Competenţele specifice se formează pe parcursul unui an şcolar, sunt derivate din competenţele generale şi reprezintă etape în dobândirea acestora. Competenţele specifice sunt însoţite de exemple de activităţi de învăţare, care constituie modalităţi de organizare a activităţii didactice în scopul realizării competenţelor. Programa şcolară propune, cu caracter exemplificativ, diferite tipuri de activităţi de învăţare, care integrează strategii didactice şi care valorifică experienţa concretă a elevului. Cadrul didactic are libertatea de a utiliza exemplele de activităţi de învăţare pe care le propune programa şcolară, de a le completa sau de a le înlocui, astfel încât acestea să asigure un demers didactic adecvat situaţiei concrete de la clasă. Se asigură, în acest fel, premisele aplicării contextualizate a programei şcolare şi proiectării unor parcursuri de învăţare personalizate, pornind de la specificul dezvoltării elevilor.

  Conținuturile învățării constituie elemente de bază ale domeniului, mijloace informaționale prin care se urmărește realizarea competențelor. Astfel, ele sunt grupate pe următoarele domenii:

  Sugestiile metodologice includ recomandări privind strategiile didactice şi elementele de evaluare continuă. Pornind de la competențele generale, sunt prezentate diferite strategii de formare care contribuie predominant la realizarea acestora. Tot în această secțiune se oferă și un exemplu de proiectare didactică.

  Construcția programei permite susținerea evoluțiilor elevilor în direcția exprimării artistice la instrument și în alte manifestări muzicale, constituind un demers complex ce integrează și competențe, deprinderi, cunoștințe de la celelalte discipline ale educației muzicale.

  Programa de față se adresează elevilor care parcurg studiul viorii încă din clasa I. Pentru elevii de la anumite instrumente, care încep studiul muzicii mai târziu (în clasa a III-a, a IV-a sau a V-a), se va utiliza prezenta programă, cu parcurgerea ei de la primul an de studiu, într-un ritm adaptat nivelului de vârstă și progresului înregistrat de elevi.


  Competenţe generale


  1. Cunoașterea și operarea cu elementele de bază ale limbajului muzical

  2. Însușirea deprinderilor tehnice și interpretative instrumentale

  3. Cultivarea sensibilității, imaginației și creativității muzicale


  CLASA I

  Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

  1. Cunoașterea și operarea cu elementele de bază ale limbajului muzical


   Clasa I

   1.2. Observarea măsurilor de 2/4, 3/4, 4/4, a semnelor de repetiție, anacruza

   1.3. Redarea tuturor sunetelor prin articularea celor 4 degete pe toate coardele în poziția 1, extensia degetului 4

    1. Identificarea elementelor de limbaj muzical, valori de note și pauze corespunzătoare

     • Exerciții cu unitatea de timp pătrimea și pauza corespunzătoare acesteia

     • Exerciții cu optimi și pauza de optime

     • Exerciții cu doime și notă întreagă și pauzele acestora


  2. Însușirea deprinderilor tehnice și interpretative instrumentale


  Clasa I

   1. Aplicarea unei ținute corecte în susținerea instrumentului

    • Exerciții pentru pozarea mâinii drepte

    • Exerciții pentru pozarea mâinii stângi

    • Exerciții pentru poziția corpului

  2.2. Practicarea deprinderilor elementare ale emisiei sonore instrumentale

  • Exerciții de trăsături de arcuș

  • Exerciții de trăsături de arcuș detaché

  • Exerciții de trăsături de arcuș legato


  Conţinuturi


  Domenii de conţinut

  Clasa I

  Tehnică instrumentală

  Pozarea corectă pe instrument, prinderea arcușului și suplețea mâinii drepte și de articulația degetelor mâinii stângi

  Elemente de limbaj muzical

  Citirea și redarea notelor, a valorilor de note, a pauzelor, alterațiilor (pătrime, optime, doime, notă întreagă)

  Încadrarea în măsură, semnele de repetiție, voltele

  Aspecte culturale muzicale și interdisciplinare

  Elementele ludice combinate cu elemente de folclor (tradiții, obiceiuri, dansuri)


  SUGESTII pentru REPERTORIU


  Metode

  A. Rodionov – Metodă

  A.G. Grigorian – Metoda pentru începători

  E. Lepădătescu – Vioara magică, poziția I

  E. Schmitzer – Cartea cu mărgele

  Geanta – Manoliu, vol. I

  M. Bang – Metoda de vioară, vol. I Metoda rusească ”Micul violonist”, caietul I

  R. Klenck – Studiul poziției I

  S. Suzuki – Metoda de vioară, vol. I

  Piese

  A. Huber – Concert în Sol major

  A. Komarovski – Concertino în Sol major

  A. Vivaldi – Concert în Sol major, poziția I Ch. Dancla – Piese ușoare

  F. Kuchler – Concertino Sol

  N. Baklanova – Opt piese ușoare

  O. Rieding – Concert si minor

  O. Rieding – Concert Sol major

  P. Nicolici – Concertino

  Uniunea Compozitorilor Români – vol. I, Mici piese românești

  CLASA a II-a

  Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

  1. Cunoașterea și operarea cu elementele de bază ale limbajului muzical


   Clasa a II-a

   1.2. Perceperea gamelor majore și minore până la 3 alterații

   1.3. Reprezentarea semnelor care indică repetarea unui fragment

    1. Descoperirea valorilor de note cu punct și pauzele corespunzătoare

     • Exerciții cu legato de prelungire

     • Exerciții cu pătrime cu punct, optime cu punct, doime cu punct

     • Exerciții cu diviziuni de note

  2. Însușirea deprinderilor tehnice și interpretative instrumentale


   Clasa a II-a

   2.2. Aplicarea tehnicilor de arcuș

   2.3.Familiarizarea cu termeni elementari de dinamică

   - Accentul ritmic, accentul metric

    1. Îmbunătățirea emisiei sonore prin utilizarea mâinii drepte

     • Exerciții de utilizare a arcușului întreg

     • Exerciții de utilizare a porțiunilor de arcuș

     • Corelarea valorilor de note cu lungimea (porțiunea) arcușului


   Clasa a II-a

  3. Cultivarea sensibilității, imaginației și creativității muzicale


  Clasa a II-a

   1. Folosirea conștientă a elementelor simple de limbaj muzical

    • Exerciții de împărțire a textului muzical în fraze

    • Analiza frazelor

    • Compunerea de mici fragmente de tipul „întrebare și răspuns”


  Conţinuturi


  Domenii de conţinut

  Clasa a II-a

  Tehnică instrumentală

  Dobândirea independenței brațelor și a degetelor Suplețea brațelor și a poignet-ului mâinii drepte Întărirea și agilitatea degetelor mâinii stângi

  Tehnici de arcuș: detaché, martellato, staccato, legato

  Elemente de limbaj muzical

  Citirea și redarea notelor, a valorilor de note, a pauzelor cu punct Game majore și minore până la 3 alterații

  Aspecte culturale

  muzicale și interdisciplinare

  Prezentarea cursivă primare de frazare

  a

  unui

  program

  respectând

  elemente

  SUGESTII pentru REPERTORIU


  Exerciții tehnice:

  A.G. Grigorian, Game și arpegii în poziția I

  B. Garlitzki, Metoda pentru începători

  H. Schradieck vol I

  O. Ševčik op.1, caietul I (Tehnica viorii)

  O. Ševčik op.2, caietul I (Tehnica arcușului)

  O. Ševčik op.7, caietul I (Trilul)

  R. Klenck, Game în poziția I

  V.A. Alexeev, Game și arpegii în poziția I

  Studii:

  A. Fortunatov, Micul violonist, vol. I

  A. Fortunatov, Studii alese

  A.G. Grigorian, Metodă pentru începători

  H. Sitt op.32, Caietul I

  H.E. Kayser, Studii op.20

  I. Geantă și G. Manoliu, Manual de vioară,

  vol. II

  R. Klenck, Studiul poziției I, caietele I și II

  Piese:

  A. Blumenstengel, Goldene Stunden, caietul II (poziția I)

  A. Winkler, Ca la Oaș

  Ch. Dancla, Polka

  D. Alard, Duete ușoare op.23

  D. Bughici-A. Gherțovici, Mici piese pentru vioară

  E. Cuteanu, Cinci piese românești

  E. Jenkinson, Dansul elfilor

  Fr. Seitz, Gavota

  J.B. Ch. Dancla, Mici piese

  Concerte:

  A. Komarovski, Concertino în Sol major

  A. Vivaldi, Concert în Sol major, (poziția I)

  F Seitz, Concert nr.1 în Sol major, op.13 (poziția I)

  F Seitz, Concert nr.2 în Re major, op.22 (poziția I)

  Fr. Seitz, Concert nr. 5 – partea a III-a Fr. Seitz, Concert nr. 2 – partea a III-a

  O Rieding, Concert în si minor, op.35 (poziția I)

  O. Rieding, Concert în Re major, op. 36 (poziția I)


  J.Ph. Rameau, Rigaudon (poziția I)

  N. Baklanova, Opt piese ușoare

  O. Rieding, Gavotă în Do major, op. 42 (poziția I)

  O. Rieding, Impromptu în mi minor, op. 47 (poziția I)

  O. Rieding, Marcia în Sol major, op.44 (poziția I)

  Piese din Metoda de vioară „Geantă Manoliu”

  S. Stern, Album pentru copii

  W. Kroll, Donkey Doodle

  O. Rieding, Concert în Sol major, op. 34 (poziția I)

  R. Novaček, Concert în La major (Schuler Konzert) (poziția I)

  CLASA a III-a

  Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

  1. Cunoașterea și operarea cu elementele de bază ale limbajului muzical


   Clasa a III-a

   1.2. Studierea gamelor cu mai multe alterații (patru)

   1.3.Utilizarea ornamentelor

    1. Perceperea diferențelor ritmice

     • Exerciții cu dactil și anapest

     • Exerciții cu sincopă

     • Exerciții cu triolet

  2. Însușirea deprinderilor tehnice și interpretative instrumentale


   Clasa a III-a

   2.2. Observarea permanentă a calității emisiei sonore

    1. Operarea cu sunete într-o gamă variată de nuanțe

     • Exerciții de conștientizare a raportului dintre presiunea arcușului și zona de contact a acestuia cu coarda

     • Exerciții de conștientizare a raportului dintre viteza arcușului și zona de contact a acestuia cu coarda

     • Exerciții de îmbinare a presiunii arcușului cu viteza acestuia și zona de contact cu coarda


  3. Cultivarea sensibilității, imaginației și creativității muzicale


  Clasa a III-a

   1. Audierea atentă a diferitelor lucrări pentru vioară sau vioară cu acompaniament

    • Recunoașterea elementelor de limbaj ritmic

    • Recunoașterea elementelor de limbaj sonor

    • Recunoașterea elementelor de dinamică

  3.2. Manifestarea ideilor personale în interpretarea repertoriului ales

  • Identificarea elementelor tehnice deficitare

  • Observarea calității interpretative


  Conţinuturi


  Domenii de conţinut

  Clasa a III-a

  Tehnică instrumentală

  Dobândirea independenței brațelor și a degetelor Suplețea brațelor și poignet-ului mâinii drepte

  Articulație și suplețea brațelor și a poignet-ului mâinii stângi Schimburi de poziții I-III

  Vibrato

  Elemente de limbaj muzical

  Dactil, anapest, sincopă, triolet Game majore și minore cu 4 alterații

  Ornamente: tril, mordent, apogiatură, grupet

  Aspecte culturale

  muzicale și interdisciplinare

  Prezentarea cursivă a unui program respectând nuanțele

  SUGESTII pentru REPERTORIU


  Exerciții tehnice:

  A. Blumenstengel, caietele I, II

  A. G. Grigorian, Game și arpegii

  H. Schradieck, Școala tehnicii viorii, caietul I

  I. Geantă-G. Manoliu, Gamele din vol II și III

  O. Ševčik op.1, caietul I (Tehnica viorii)

  O. Ševčik op.2, caietul I (Tehnica arcușului)

  O. Ševčik op.7, caietul I (Trilul)

  R. Klenck, Game până în poziția a III-a

  Studii tehnico-melodice:

  A. Fortunatov, Studii alese caietul II

  E. Kayser op.20, Studii

  Fr. Wohlfahrt, 40 de studii elementare, op.54

  H. Sitt op.32, caietele II și III

  I. Geantă-G. Manoliu, vol. II, III și IV

  J. F. Mazas, Caietul I

  R. Klenck, Studiul pozițiilor la vioară

  S. Suzuki, vol. IV

  Piese:

  Bohm, Perpetuum mobile

  A. Ianșinov, Fusul, op.26 nr.3 (pozițiile I-III)

  A. Velehorschi, Duete

  A. Zeman, Excursie

  Artur Seybold, Arie spaniolă

  Bach, Bourre

  C. Dimitrescu, Dans țărănesc

  C. Porumbescu, 14 Melodii (prelucrare de R. Cionca) (pozițiile I-III)

  Ch. Dancla, 8 Piese ușoare

  D. Alard, Duete ușoare, op.23 (poziția I)

  Concerte:

  A. Huber, Concertino în Fa major, op.7 (pozițiile I-III)

  A. Ianșinov, Concertino în stil rusesc în la minor, op.35

  A. Komarovski, Concert în Re major

  A. Vivaldi, Concert în la minor

  A. Vivaldi, Concert în Sol major

  Fr. Seitz, Concert în Re major op.22

  Fr. Seitz, Concert în Sol major (pozițiile I-III) Fr. Seitz, Concert în Sol major op.13 (poziția I)


  E. Cuteanu, Cinci piese pentru tineret

  E. Lepadatescu, Vioara magica, caietul II

  F. Schubert, Serenada

  Fiocco, Allegro

  Fr.J. Gossec, Gavota

  G.B. Martini, Gavota în La major (pozițiile I- III)

  G.W. Gluck, Gavota

  Hrestomatia, vol II

  I.J. Pleyel, 6 Duete mici, op. 8 (poziția I)

  J. Offenbach, Barcarola

  J.B.Ch. Dancla, Mici piese pentru vioară

  J.F. Mazas, 12 Duete mici, op. 38 (poziția I)

  M.J. Gebauer, 12 Duete op. 10 (poziția I)

  M.J. Gebauer, 12 Duete, op. 10 (poziția I) Mezzacapo, Bolero

  Mollenhaur, Micul Paganini

  N. Baklanova, Temă cu variațiuni (pozițiile I- III)

  O. Rieding, 6 Piese ușoare (Gavota, Barcarola, Vals, Impromptu, Berceuse, Baladă)

  O. Rieding, Impromptu în mi minor op. 47 (poziția I)

  O. Rieding, Rondino în Re major op. 45 (poziția I)

  Ober, Tamburina și Presto

  P. Țipordei, Într-o glumă

  R. Schumann, Largo

  R. Stern, Album pentru copii

  S. Suzuki, vol. IV Suzuki, vol. IV Suzuki, vol. IV

  M. Niculescu, Concertino în Sol major

  (pozițiile I-III)

  N. Baklanova, Concertino (poziția I)

  O. Rieding, Concert în si minor (poziția III)

  O. Rieding, Concert mignon în la minor, op. 49 (pozițiile I-III)

  O. Rieding, Concert mignon în Sol major, op.48 (pozițiile I-III)

  S. Albu, Concertino (poziția I)

  CLASA a IV-a

  Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

  1. Cunoașterea și operarea cu elementele de bază ale limbajului muzical


   Clasa a IV-a

   1.2. Aplicarea elementelor de limbaj muzical specific în alte poziții

    1. Reprezentarea diferențelor ritmice

     • Exerciții cu formule ritmice

     • Exerciții cu contratimp

     • Exerciții cu sincopă și contratimp observând mutarea accentului


   Clasa a IV-a

   1.3.Aplicarea în interpretarea a elementelor de sintaxă muzicală

  2. Însușirea deprinderilor tehnice și interpretative instrumentale


   Clasa a IV-a

   2.2. Diversificarea trăsăturilor de arcuș

    1. Identificarea în interpretare a termenilor de dinamică și agogică muzicală asimilați în concordanță cu repertoriul abordat

     • Nuanțe cu intensitate uniformă și progresivă

     • Relația tempo și dinamică muzicală

     • Exerciții de diversificare a vibrato-ului

  3. Cultivarea sensibilității, imaginației și creativității muzicale


  Clasa a IV-a

   1. Diferențierea prin modalitățile sale tehnice și expresive a stilurilor muzicale variate, cunoscând particularitățile stilistice încadrate în epocă și adecvate vârstei

    • Interpretarea de lucrări preclasice

    • Interpretarea de lucrări clasice

    • Compararea unor elemente stilistice adecvate vârstei

  3.2. Aplicarea conștientă a elementelor de limbaj

  • Recunoașterea frazelor muzicale din piesele studiate

  • Descoperirea diferențelor expresive din piesele studiate

  • Observarea elementelor de caracter din piesele studiate


  Conţinuturi


  Domenii de conţinut

  Clasa a IV-a

  Tehnică instrumentală

  Dobândirea independenței brațelor și a degetelor Suplețea brațelor și poignet-ului mâinii drepte Întărirea și agilitatea mâinii stângi

  Pozițiile IV, V fixe Schimburi de poziție I-V

  Elemente de limbaj muzical

  Diferențierea dinamică a sunetelor Formule metro-ritmice

  Elemente de sintaxă: figură, celulă, motiv

  Aspecte culturale muzicale și interdisciplinare

  Prezentarea cursivă a unui program respectând termenii de dinamică și agogică


  SUGESTII pentru REPERTORIU


  Exerciții tehnice:

  A. Blumenstengel, caiete I și II

  A. A. Sarvaș, Studii pregătitoare pentru duble coarde, op.2

  A. G. Grigorian, Game și arpegii

  H. Schradieck, Școala tehnicii viorii

  O. Ševčik op.1, caietul I (Tehnica viorii)

  O. Ševčik op.2, caietul I (Tehnica arcușului)

  O. Ševčik op.7, caietul I (Trilul)

  O. Ševčik op.8, Schimburi de poziții

  Studii tehnico-melodice:

  A. Fortunatov, caietele I-II

  H. Kayser, op.20

  H. Sitt, op.32, caietele II, III, IV și V

  I. Geantă-G. Manoliu, vol. III și IV

  J. Dont, op.37

  J. Mazas, caietele I și II

  J.F. Mazas, Studii caietele I-II

  R. Klenck, Studiul pozițiilor la vioară

  Piese:

  Hilda Jerea, Suita ( Doinași Cântec de joc)

  A. Ianșinov, Fusul, op.26 nr.3 (pozițiile I-III)

  A. Severn, Dans polonez

  A. Vivaldi, Giga

  Artur Severn, Dans polonez

  Beethoven-Kreisler, Rondino

  C. Porumbescu, 14 melodii (prelucrare R. Cionca) (pozițiile I-III)

  D. Bughici, Suită de dansuri în stil românesc

  Dobosarski, Bătută, Oleandra și Hora

  F. Praht, Piese pentru vioară

  Fl. Eftimscu, Suita pentru vioară și pian

  H. Jerea, Suită (Doină și Cântec de joc)

  H. Wieniawski, Chansson polonez

  Hrestomatia, vol. I-III

  I. J. Pleyel, Duete

  J. Bloch, Trio-uri ușoare pentru 3 viori, op. 34 (pozițiile I-III)

  J. B. Ch. Dancla, 6 mici arii cu variațiuni

  J. B. Ch. Dancla, Duete op. 61 (pozițiile I-III)

  J. B. Ch. Dancla, Duete, op. 35 (pozițiile I-III)

  J. F. Mazas, Duete

  J .H. Fiocco, Allegro

  L. Boccherini, Menuet

  L. Feldman, Suita nr. 2

  L. Jansa, 6 Duete progresive, op. 47 (pozițiile I-III)

  L.van Beethoven, Menuet

  Mlinarscki, Mazurca

  N. Baklanova, Temă cu variațiuni (pozițiile I-III) Nath. Rubinstein, Fusul în sol minor

  Concerte:

  A. Huber, Concert în Fa major, op.7 (pozițiile I-III)

  A. Komarovski, Concert nr. 1 mi minor

  A. Komarovski, Concert nr. 2 în La major

  (pozițiile I-V)

  A. Mendelssohn, Concert în stil clasic

  A. Vivaldi, Concert în la major

  A. Vivaldi, Concert în Mi major

  A. Vivaldi, Concert în re minor

  A. Vivaldi, Concert în Sol major

  Ch. Beriot, Concert nr. 9 în la minor

  Fr. Seitz, Concert nr. 3 în sol minor (pozițiile I-V)

  G. Novaček, Concert în la minor

  G. Szeremi, Concertino în mi minor nr. 2, op. 64 (pozițiile I-III)

  J. Accolay, Concert în la minor

  L. Jansa, Concertino în si minor, op. 4 (pozițiile I-III)

  M. Niculescu, Concertino în Sol major

  (pozițiile I-III)

  O. Rieding, Concert mignon în la minor, op.49 (pozițiile I-III)

  O. Rieding, Concert mignon în Sol major, op.48 (pozițiile I-III)

  O. Rieding, Concertino în la minor, op. 21 (pozițiile I-III)

  O. Rieding, Concertino în Re major, op. 25 (pozițiile I-V)

  S. Albu, Concertino (poziția I)


  O. Rieding, Melodii ungurești

  O. Rieding, 6 Piese ușoare (Gavota, Barcarola, Vals, Impromptu, Berceuse, Balada)

  O. Rieding, Arie cu variațiuni (Air varie)

  W. A. Mozart, Allegretto

  W. M. Kepler, Sonatina


  Sugestii metodologice

  Ciclul primar reprezintă o etapă a studiului viorii în care se asimilează elementele de bază ale tehnicii instrumentale, strâns legate de limbajul muzical. Începerea activității va fi determinată de o dezvoltare fizică normală a copilului, de aptitudinile sale muzicale.

  Pentru început, se va insista asupra unei poziții corecte a corpului, așezării corecte a viorii și arcușului, pozării corecte a mâinilor, corectând permanent poziția acestora. Ținând seama că vârsta cuprinsă între 6 și 10 ani aduce transformări fizice esențiale, profesorul va observa și va regla continuu poziționarea viorii și a arcușului schimbând pe parcurs măsura acestora, după caz (de la 1/8,1/4,1/2,1/3).

  Se va urmări cunoașterea instrumentului și a capacităților sale sonore. Exemplificările profesorului sunt esențiale. Primele exerciții vor fi orientate spre așezarea corectă a viorii pe umăr, ținerea acesteia fără a crispa umărul, brațul mânii stâng urmărind poziția firească a tuturor componentelor motrice implicate în acest procedeu. Mâna dreaptă, solicitată să folosească arcușul, va fi urmărită cu aceeași atenție, cu scopul de a păstra o poziționare firească a degetelor pe baghetă și preocupare pentru a nu fi crispată. Se recomandă ca exercițiile pentru începători să fie sub formă de joc pentru ca elevul să fie interesat de activitatea destul de dificilă, caracteristică perioadei în care acesta încă nu este pregătit să cânte efectiv la instrument. Așezarea degetelor pe bagheta arcușului este foarte importantă, fiindcă așezarea incorectă poate duce la o poziție greșită a mâinii sau la rigidizarea încheieturii. La fel și pozarea corectă a mânii stângi, așezarea fiecărui deget pe coardă, poziția corectă a degetului mare și a brațului stâng sunt esențiale pentru formarea deprinderilor de tehnică violonistică, punând bazele necesare pentru performanța la acest instrument. La început se poate studia separat cu fiecare mână în parte (pe corzi libere la mâna dreaptă, coloane și mici exerciții pentru articulații digitale la mâna stângă, însoțite de pizz. la mâna dreaptă). Concomitent se va începe învățarea notelor muzicale, legând aceste cunoștințe de așezarea degetelor pe coarde în poziția 1. Copilul va fi îndemnat să cânte cu vocea mici cântece și ulterior, să reproducă imaginea auditivă formată. Se va evita formarea legăturii vizual-motric, fără o reprezentare auditivă.

  Se vor alege Metode pentru începători care să se desfășoare cât mai gradat, prezentând problemele noi în mai multe lecții. La această vârstă, copilul nu are o atenție stabilă și există riscul de a pierde informațiile asimilate. Combinarea mai multor metode, în funcție de evoluția elevului, este o soluție. Asimilarea duratelor muzicale și a raportului dintre ele se va face folosind metode speciale: tactare, bătăi din palme, numărat, exerciții.

  De la început se va urmări obținerea unui sunet de calitate, prin mijloace tehnice adecvate. Primele indicații de dinamică vor fi raportate la caracterul micilor piese studiate. Se va stimula imaginația copilului, prin exemplificări și exprimări verbale, sau reprezentări grafice – desene. Memorizarea repertoriului studiat va fi legată de reprezentări auditive, pentru evitarea unei asimilări mecanice, cauza principală a „rupturilor” în execuție.

  După însușirea vocabularului muzical – violonistic, se vor adăuga treptat Studii și Piese aparținând diferitelor stiluri. Primele piese vor fi pregătite prin solfegiere, jocuri, exemplificare, cântat în duo cu profesorul, punând bazele unui studiu pe termen lung.

  La sfârșitul ciclului primar se vor aborda piese cu o construcție mai amplă – Concert, Rondo, Tema cu variațiuni. Atât în muzica barocă, cât și în cea clasică, apar ornamentele. Se vor face exerciții pentru o execuție clară și transparentă. Evitarea lor, dar și o realizare greoaie sunt erori pedagogice la fel de grave.

  Piesele de caracter sunt, de obicei, cele mai îndrăgite (în special cele programatice), având calitatea de a stimula fantezia. Repertoriul românesc este foarte bine reprezentat, pe


  toate nivelurile de studiu. Ritmul și melodicitatea specifice deschid drumul către o interpretare angajată. Pe parcursul ciclului primar se vor fixa etapele studiului individual. Lecția de vioară trebuie să reprezinte un model de studiu pentru acasă.

  Pregătirea pentru scenă este o etapă importantă pe tot parcursul studiului instrumental, fiindcă apariția trebuie pregătită cu minuțiozitate, începând cu una, două piese mici finisate. Un succes va fi stimulativ, un eșec îl va inhiba. Sunt necesare discuții elev-profesor pentru analizarea evoluției scenice. Copilului i se vor releva întotdeauna realizările în vederea formării unei atitudini pozitive. Primii patru ani de studiu al viorii, în care elevul s-a familiarizat cu problemele instrumentale de bază, sunt decisivi pentru dorința de a continua sau a renunța.


  MODEL proiectare unitate de învățare


  UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: REPERTORIU ROMÂNESC

  Clasa a III-a

  Nr. ore alocate: 4 ore


  Detalieri de conținut

  Competențe specifice

  Activități de învățare

  Resurse

  Evaluare


  2.1. Operarea cu

  - solfegierea liniilor

  - vioară

  - feedback oferit în

  A. Winkler

  sunete într-o gamă

  variată de nuanțe

  melodice respectând

  indicațiile de dinamică

  • arcuș

  • partitură

  urma vizionării

  înregistrării

  „Ca la Oaș” –

  2.2.Observarea

  - audierea lucrării

  - suport

  - autoevaluarea în

  MEMORARE

  permanentă a calității emisiei sonore

  - redarea gradată pe fragmente și apoi integral a lucrării fără

  partitură

  pentru partitură

  • metronom

  • aparat

  baza criteriilor prestabilite  - înregistrarea audio-

  audio-video
  video a interpretării

  pentru
  elevului

  - perfecționarea

  înregistrare
  emisiei la duble coarde

  - vibrato pe valori

  scurte  Notă: Memorarea reprezintă o etapă de lucru ulterioară parcurgerii și asimilării elementelor constitutive (melodie, ritm, ornamente, tehnica emisiei sonore, înțelegerea formei, dinamică și tempo)


  Grup de lucru


  Nume, prenume

  Instituţie de apartenenţă

  Brăescu, Adrian

  Ministerul Educației

  Streche, Loredana

  Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

  Baltaga, Elena

  Colegiul Național de Muzică George Enescu – București

  Cîmpeanu, Liuța-Adriana

  Școala Gimnazială de Muzică Augustin Bena – Cluj-Napoca

  Gheorghe, Florentina

  Colegiul Național de Arte Regina Maria – Constanța

  Huștiuc Lina-Consuela

  Liceul de Artă Ștefan Luchian – Botoșani

  Iacob, Lucian-Edelin

  Colegiul Național de Artă Octav Băncilă – Iași

  Iaru, Virgil

  Liceul de Arte Ionel Perlea – Slobozia

  Orcula, Hortensia

  Școala Gimnazială de Arte Nr.4

  Popa Tania

  Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti – București

  Ursu Magdalena

  Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti – București

  Zătu, Veronica

  Liceul Vocațional de Muzică Tudor Ciortea – Brașov


  Anexa nr. 3

  MINISTERUL EDUCAŢIEI


  Programa școlară pentru disciplina


  PIAN

  Clasele I-IV

  Învățământ integrat și suplimentar de artă – Muzică


  București, 2022


  Notă de prezentare

  Programa școlară pentru Instrument principal, disciplina Pian reprezintă o ofertă curriculară pentru clasele I-IV din învățământul primar cu program integrat și suplimentar de artă – muzică, înscriindu-se în aria curriculară Arte. Această disciplină este prevăzută în planul- cadru de învățământ cu 2 ore pe săptămână.

  Programa pentru Pian este elaborată potrivit unui model de proiectare curriculară centrat pe competențe. Construcția programei este realizată astfel încât să contribuie la dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul primar gimnazial. Din perspectiva disciplinei de studiu, orientarea demersului didactic pornind de la competențe permite accentuarea scopului pentru care se învață şi contribuie la dezvoltarea personalității elevului.

  Actuala programă se corelează cu programa corespondentă pentru ciclul gimnazial, asigurând astfel continuitatea structurării competențelor și o abordare coerentă între cele două niveluri de învățământ (primar și gimnazial).

  Structura programei școlare include, pe lângă Nota de prezentare, următoarele elemente:

  Competențele sunt ansambluri structurate de cunoștințe, abilități și atitudini dezvoltate prin învățare, care permit identificarea și rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale, în contexte particulare diverse.

  Competențele generale vizate la nivelul disciplinei Pian jalonează achizițiile elevului pentru întregul ciclu primar.

  Competențele specifice se formează pe parcursul unui an școlar, sunt derivate din competențele generale și reprezintă etape în dobândirea acestora. Competențele specifice sunt însoțite de exemple de activități de învățare, care constituie modalități de organizare a activității didactice în scopul realizării competențelor. Programa școlară propune, cu caracter de exemplu, diferite tipuri de activități de învățare, care integrează strategii didactice și care valorifică experiența concretă a elevului. Cadrul didactic are libertatea de a utiliza exemplele de activități de învățare pe care le propune programa școlară, de a le completa sau de a le înlocui, astfel încât acestea să asigure un demers didactic adecvat situației concrete de la clasă. Se asigură, în acest fel, premisele aplicării contextualizate a programei școlare și proiectării unor parcursuri de învățare personalizate, pornind de la specificul dezvoltării elevilor.

  Conținuturile învățării constituie elemente de bază ale domeniului, mijloace informaționale prin care se urmărește realizarea competențelor. Astfel, ele sunt grupate pe următoarele domenii:

  Sugestiile metodologice includ recomandări privind strategiile didactice și elementele de evaluare continuă. Pornind de la competențele generale, sunt prezentate diferite strategii de formare care contribuie predominant la realizarea acestora. Tot în această secțiune se oferă și un exemplu de proiectare didactică.

  Construcția programei permite susținerea evoluțiilor elevilor în direcția exprimării artistice la instrument și în alte manifestări muzicale, constituind un demers complex ce integrează și competențe, deprinderi, cunoștințe de la celelalte discipline ale educației muzicale.


  Competențe generale  1. Cunoașterea și operarea cu elementele de bază ale limbajului muzical

  2. Însușirea deprinderilor tehnice și interpretative instrumentale

  3. Cultivarea sensibilității, imaginației și creativității muzicale


  CLASA I

  Competențe specifice și exemple de activități de învățare

  1. Cunoașterea și operarea cu elementele de bază ale limbajului muzical


   Clasa I

   1.2. Cunoașterea mișcărilor de bază ale limbajului pianistic

   1.3. Corelarea mișcărilor de bază cu efectul sonor vizat (scontat)

   1.4. Identificarea elementelor de limbaj muzical, valori de note și pauze corespunzătoare

   1.5. Observarea măsurilor de 2/4, 3/4, 4/4, a semnelor de repetiție, anacruza

    1. Cunoașterea instrumentului

     • Cunoașterea instrumentului

     • Poziția corectă la instrument

     • Exerciții de cădere de braț, mișcări precise, libere, armonioase

     • Exerciții cu sunete separate non legato

     • Exerciții de gimnastică pentru asigurarea supleții, căderii de braț pe sunete izolate și pe intervale

  2. Însușirea deprinderilor tehnice și interpretative instrumentale


   Clasa I

   2.2. Redarea corectă a semnelor grafice

    1. Recunoașterea semnelor grafice

     • Identificarea înălțimii notelor muzicale în cheile Sol și Fa, pe un ambitus restrâns

     • Identificarea duratelor muzicale

     • Identificarea indicațiilor dinamice și de tempo

  3. Cultivarea sensibilității, imaginației și creativității muzicale


  Clasa I

   1. Recunoașterea caracterului unei piese muzicale

    • Diferențierea modurilor Major – minor

    • Diferențierea dinamică (piano – mf – Forte)

    • Diferențierea termenilor de mișcare (lent – moderat – repede)


  Clasa I

  3.2. Realizarea expresivă a parcursului sonor

  • Exprimarea verbală asupra caracterului pieselor studiate

  • Prezentarea în public a lucrărilor muzicale studiate

  Conținuturi


  Domenii de conținut

  Clasa I

  Tehnică instrumentală

  Cunoașterea instrumentului Poziția corectă la instrument

  Exerciții de cădere de braț, mișcări precise, libere, armonioase Exerciții cu sunete non legato

  Exerciții de gimnastică pentru asigurarea supleții, căderii de braț pe sunete izolate și pe intervale

  Așezarea corectă la instrument

  Executarea mișcărilor elementare pentru producerea sunetului Exerciții de independență a mâinilor

  Exerciții pentru atac sincron a intervalelor armonice și acordurilor Exerciții cu diferite moduri de atac: legato, non legato, staccato, portato, etc.

  Însușirea și diferențierea modurilor de atac Recunoașterea efectului sonor al mișcărilor elementare Aplicarea instrumentală a mișcărilor studiate

  Elemente de limbaj muzical

  Exerciții cu unitatea de timp pătrimea și pauza corespunzătoare acesteia

  Exerciții cu optimi și pauza de optime

  Exerciții cu doime și notă întreagă și pauzele acestora Exerciții în măsurile de 2/4, 3/4, 4/4

  Identificarea înălțimii notelor muzicale în cheile Sol și Fa, pe un ambitus restrâns

  Identificarea duratelor muzicale

  Identificarea indicațiilor dinamice și de tempo

  Aspecte culturale muzicale și interdisciplinare

  Interpretarea de lucrări cu anacruză Executarea de lucrări cu semne de repetiție

  Efectuarea conexiunilor între semnele grafice asimilate din textul muzical

  Executarea cursivă a unui text muzical cu două mâini, în măsuri simple

  Diferențierea modurilor Major – minor Diferențierea dinamică (piano – mf – Forte)

  Diferențierea termenilor de mișcare (lent – moderat – repede) Exprimarea verbală asupra caracterului pieselor studiate Prezentarea în public a lucrărilor muzicale studiate

  SUGESTII pentru REPERTORIU


  Studii, metode:

  Alina-Elena Fotin, Metodă de pian

  B. Bartok, Microcosmos I

  Corina Ungureanu, Învățăm să cântăm la pian

  D. Voiculescu, Album de piese românești, vol. I

  D. Voiculescu, Carte fără sfârșit, vol. I

  M. Cernovodeanu, Metodă de pian

  Piese:

  A. C. Ionescu, Metoda de pian

  A. Dumitrescu, Metoda de pian

  A. Nicolaeva, Metodă de pian

  A. Pașcanu, Metoda de pian

  C. Czerny, Primul profesor de pian op. 599

  C. Muntean, DO, RE, MI – DAR

  (ED.Grafoart)


  M. Cernovodeanu, Mica metodă de pian

  O. Popescu, Povestea notelor

  Paula Bălan, Metodă de pian pentru cei mici

  Taina Scarlat, Învâț să cânt la pian

  J. Garscia, Abecedar pentru pian (1981)

  J. Pouillard – J. Herve, Metoda de pian (1991) Ed. Henry Lemoine

  M. D. Răducanu, Metoda de pian

  CLASA a II-a

  Competențe specifice și exemple de activități de învățare

  1. Cunoașterea și operarea cu elementele de bază ale limbajului muzical


   Clasa a II-a

   1.2.Elaborarea unei strategii de producere a sunetului

   - Operarea cu modurile diferite de atac (staccato – legato)

    1. Să aplice conștient elementele de bază ale limbajului pianistic

     • Poziționarea optimă a aparatului pianistic (corp, braț, mână) față de instrument

     • Rezolvarea problemelor tehnice conținute de textul muzical

  2. Însușirea deprinderilor tehnice și interpretative instrumentale


   Clasa a II-a

    1. Operarea cu semnele grafice

     • Identificarea înălțimii notelor muzicale în cheile Sol și Fa, pe un ambitus lărgit

     • Rezolvarea problemelor ritmice întâlnite (formule ritmice)

     • Diversificarea paletei sonore (semnele de dinamică)

  3. Cultivarea sensibilității, imaginației și creativității muzicale


   Clasa a II-a

   3.2. Participarea afectivă în interpretarea instrumentală

    1. Definirea caracterului unei piese muzicale

     • Compararea particularităților expresive ale pieselor studiate

     • Identificarea mesajului muzical


   Conținuturi


   Domenii de conținut

   Clasa a II-a

   Tehnică instrumentală

   Poziționarea optimă a aparatului pianistic (corp, braț, mână) față de instrument

   Rezolvarea problemelor tehnice conținute de textul muzical Operarea cu modurile diferite de atac (staccato – legato) Identificarea înălțimii notelor muzicale în cheile Sol și Fa, pe un

   ambitus lărgit

   Elemente de limbaj muzical

   Rezolvarea problemelor ritmice întâlnite (formule ritmice) Diversificarea paletei sonore


   Domenii de conținut

   Clasa a II-a

   Aspecte culturale muzicale și interdisciplinare

   Compararea particularităților expresive ale pieselor studiate Identificarea mesajului muzical

   Corelarea elementelor tehnice cu mesajul expresiv al lucrărilor muzicale studiate

   Realizarea planurilor sonore

   SUGESTII pentru REPERTORIU


   Studii:

   C. Czerny, 24 Studii cu cinci degete op. 777

   J. B. Duvernoy, Studii op. 176

   J. Fr. Burgmuller, Studii op. 100

   Repertoriu preclasic:

   G. Fr. Haendel, Menuet, Arie, Allemande

   G. Ph. Telemann, Menuet

   H. Purcell, Aria

   J. B. Lully, Menuet

   J. Ph. Rameau, Menuet

   J. S. Bach, Album pentru Anna Magdalena

   Repertoriu clasic:

   A. Diabelli, Sonatina în Do Major

   Fr. Kuhlau, Sonatine

   J. Haydn, Menuete

   J. L. Dussek, Sonatina în Do

   K. D. von Dittersdorf, Sonatina

   L. Boccherini, Menuet

   L. Köhler, Polca

   L. Mozart , Piese pentru copii

   L. van Beethoven, Sonatina în Sol Major, Menuet

   M. Clementi, Sonatina în Do Major, Sol Major

   T. Haslinger, Sonatina în Do

   Repertoriu romantic și/ sau modern:

   A. Grecianinov, Album de piese mici

   A. Jilinski, 30 piese pentru copii, op. 27

   B. Bartók, Pentru copii (I-II), Microcosmos (I-II)

   D. Șostakovici, Caietul copiilor, Dansul păpușii

   E. Gnesina, Piese

   I. Bercovici, Sonatina, Variațiuni

   J. Garscia, Piese ușoare pentru copii, op. 3 (1980)

   P. I. Ceaikovski, Piese ușoare din Albumul pentru copii

   R. Schumann, Călărețul sălbatic, Tăranul voios, Marș, Melodie din Album pentru tineret op. 68

   S. Maikapar, Piese

   S. Prokofiev, Marș

   Repertoriu românesc:

   A. C. Ionescu, Album de piese

   C. Petra Basacopol, Imagini pitorești

   D. Popovici, Joc de copii

   D. Voiculescu, Carte fără sfârșit (I-II), Album de piese românești (I-II)

   F. Lazăr, Piesă

   Fl. Dimitriu, Fabula, Pe drum de țară

   L. Comes, Sonatina I

   L. Dandara, Tren de munte, Libelula și broscuța

   M. Marbé, Toccatina, Tractorul

   M. Vlad, Mica Suită

   P. Rogojină, Joc haiducesc

   S. Drăgoi, Fa, Marițo

   T. Ciortea, Cimpoiul

   Piese la 4 mâini:

   A. Diabelli - Piese la patru mâini

   A. Nicolaeva Album de piese românești pentru pian

   D. Voiculescu, Carte fără sfârșit

   Fr. Wolfhart - Piese la 4 mâini


   CLASA a III-a

   Competențe specifice și exemple de activități de învățare


   1. Cunoașterea și operarea cu elementele de bază ale limbajului muzical


    Clasa a III-a

     1. Operarea cu elementele de limbaj pianistic asimilate

      • Recunoașterea elementelor tehnice în contexte noi

      • Utilizarea unor elemente pianistice noi, în funcție de dezvoltarea fizică

      • Explorarea tehnicii de producere a sonorităților adecvate textului muzical

   2. Însușirea deprinderilor tehnice și interpretative instrumentale


    Clasa a III-a

     1. Clasificarea reprezentărilor grafice

      • Executarea notelor muzicale în cheile Sol și Fa, pe întreaga claviatură

      • Adaptarea problemelor ritmice la contextul muzical

      • Citire la prima vedere a unui text muzical

   3. Cultivarea sensibilității, imaginației și creativității muzicale


    Clasa a III-a

    3.2. Cultivarea sensibilității, imaginației și creativității

     1. Exprimarea caracterului specific lucrărilor muzicale studiate

      • Definirea caracteristicilor stilistice repertoriale

      • Alegerea mijloacelor de exprimare adecvate

      • Audiții comparate

    • Să încadreze elementele de limbaj muzical în fraze

    • Să desprindă mesaje muzicale simple din piese accesibile

    • Să se exprime verbal asupra opțiunii interpretative


    Conținuturi


    Domenii de conținut

    Clasa a III-a

    Tehnică instrumentală

    Recunoașterea elementelor tehnice în contexte noi

    Utilizarea unor elemente pianistice noi, în funcție de dezvoltarea fizică

    Explorarea tehnicii de producere a sonorităților adecvate textului muzical

    Executarea notelor muzicale în cheile Sol și Fa, pe întreaga claviatură

    Adaptarea problemelor ritmice la contextul muzical Citire la prima vedere a unui text muzical

    Elemente de limbaj muzical

    Definirea caracteristicilor stilistice repertoriale Alegerea mijloacelor de exprimare adecvate Audiții comparate


    Domenii de conținut

    Clasa a III-a

    Aspecte culturale

    muzicale și interdisciplinare

    Exerciții de frazare

    Exerciții de exprimare cu privire la opțiunile interpretative Exerciții de înțelegere a mesajelor simple din piese accesibile


    SUGESTII pentru REPERTORIU


    Studii:

    C. Czerny,Studii op. 821, 849

    H. Bertini, Studii op. 100

    J. B. Duvernoy, Studii op. 176

    J. Fr. Burgmüller, Studii op. 100

    St. Heller, Studii op. 45, 46

    Repertoriul preclasic:

    J. S. Bach, Album pentru Ana Magdalena, 12 Preludii Mici

    G. Fr. Haendel, 2 Sarabande

    G. Ph. Telemann, Album de piese

    Repertoriul clasic:

    J. Haydn, Sonatina în Re Major, Piese

    L. van Beethoven, Sonatina în Fa Major, Dans German

    Sonatine de: M. Clementi, J. L. Dussek, A. Diabelli, Fr. Kirnberger, Fr. Kuhlau

    W. A. Mozart, Sonatine vieneze, Menuete, Piese din copilărie și adolescență

    Repertoriul romantic:

    E. Grieg, Piese lirice, Păsărica, Dansul zânelor, Arietta, Foaie de album

    Fr. Burgmüller, Piese

    P. I. Ceaikovski, Album pentru copii

    R. Schumann, Albumul pentru tineret, op. 68 (piese)

    Repertoriul modern:

    B. Bartók, Microcosmos (II-III), Pentru copii II

    D. Kabalevski, 30 de piese pentru copii, op. 27

    D. Șostakovici, Caietul copiilor, Dansul păpușii

    N. Rota, Șapte piese pentru copii Piese de A. Goedike, C. Gurlitt, S. Grecianinov, S. Maikapar (din diferite culegeri și metode)

    S. Prokofiev, Piese pentru copii

    Z. Kodály, Canoane

    Repertoriul românesc:

    A. C. Ionescu, Din lumea copiilor

    D. Nemțeanu Rotaru, Sonatina

    D. Voiculescu, Carte fără sfârșit II, Album de piese românești pentru pian III- IV

    L. Comes, Sonatina 1, 2

    L. Dandara, Miniaturi

    M. Eisikovits, 30 Mici piese pentru pian

    M. Jora, Poze și pozne

    M. Negrea, Dans românesc

    N. Chilf, Suita pentru copii

    S. Drăgoi, Miniaturi


    CLASA a IV-a

    Competențe specifice şi exemple de activități de învățare

    1. Cunoașterea și operarea cu elementele de bază ale limbajului muzical


     Clasa a IV-a

      1. Observarea/ Exploatarea capacităților de bază ale instrumentului

       • Exploatarea resurselor sonore și expresive

       • Introducerea exercițiilor de pedalizare

       • Definirea tehnicilor de producere a sonorităților adecvate textului muzical


    2. Însușirea deprinderilor tehnice și interpretative instrumentale


     Clasa a IV-a

      1. Descrierea reprezentărilor grafice legate de agogica muzicală

       • Definirea termenilor specifici

       • Exerciții practice pe texte muzicale

    3. Cultivarea sensibilității, imaginației și creativității muzicale


     Clasa a IV-a

     3.2. Afirmarea imaginii personale asupra lucrărilor interpretate

      1. Identificarea elementelor de limbaj muzical specifice fiecărui stil în interpretare

       • Analizarea textului muzical

       • Diversificarea paletei dinamice

     • Prezentarea în public

     • Conștientizarea reușitei ca un rezultat firesc al activității individuale


     Conţinuturi


     Domenii de conţinut

     Clasa a IV-a

     Tehnică instrumentală

     Exploatarea resurselor sonore și expresive Introducerea exercițiilor de pedalizare

     Definirea tehnicilor de producere a sonorităților adecvate textului muzical

     Elemente de limbaj muzical

     Definirea termenilor specifici Exerciții practice pe texte muzicale Analizarea textului muzical

     Aspecte culturale muzicale și interdisciplinare

     Diversificarea paletei dinamice Prezentarea în public

     Conștientizarea reușitei ca individuale


     un


     rezultat


     firesc


     al


     activității

     SUGESTII pentru REPERTORIU


     Studii:

     C. Czerny, Studii op. 821, 849

     H. Bertini, Studii op. 100

     J. B. Duvernoy, Studii op. 176

     St. Heller, Studii op. 45, 46

     Repertoriul preclasic:

     G. Fr. Haendel, Aria cu variațiuni, Sarabanda, 16 Piese mici pentru pian

     J. Ph. Rameau, Album

     J. S. Bach, Mici preludii, 6 Mici preludii, Invențiuni la 2 voci, Mica fugă în do minor

     Repertoriul clasic:

     J. Haydn, Divertismente, Sonatina în Sol Major, Sonatina Partita, Allegro în Fa Major, Menuete

     L. van Beethoven, Cinci contradansuri, Variațiuni în Fa Major, Sol Major, Fur Elise

     Sonatine de: M. Clementi, J. L. Dussek, G. Grazziolli, Fr. Kuhlau

     Repertoriul romantic:

     E. Grieg, Piese lirice

     F. Mendelssohn-Bartholdy, Cântece fără cuvinte

     Fr. Schubert, Scherzo în Si bemol Major, Landlere, Valsuri

     P. I. Ceaikovski, Album pentru tineret

     R. Schumann, Album pentru tineret


     W. A. Mozart, Sonatine vieneze, Dansuri germane, Piese din adolescență


     Piese moderne și de caracter:

     A. Haciaturian, Piese

     B. Bartók, Microcosmos (II-III, Pentru copii II, Rondo, Colinde, Mica Suită

     B. Smetana, Polca poetică

     D. Kabalevski, 30 de piese pentru copii, op. 27

     D. Șostakovici, Caietul copiilor, Dansul păpușilor

     S. Maikapar, Tarantella, Toccatina

     S. Porokofiev, Marș, Tarantella

     Z. Kodály, Canoane, Dansuri pe clape negre

     Repertoriul românesc:

     C. Silvestri, Suita I pentru copii

     D. Constantinescu, Sonatine

     D. Nemțeanu Rotaru, Sonatina

     L. Comes, Sonatine

     M. Jora, Poze și Pozne

     M. Marbe, Sonatina, Din lumea copiilor

     R. Paladi, Joc

     R. Șutzu, Inelușul învârtecuș

     S. Drăgoi, Hodoroaga, Sălcioara, Miniaturi, 30 Colinde


     Sugestii metodologice


     Ciclul primar reprezintă o etapă a studiului pianului, în care se asimilează elementele de bază ale tehnicii instrumentale, strâns legate de limbajul muzical. Începerea activității va fi determinată de o dezvoltare fizică normală a copilului. O statură mică sau o mână fragilă se vor adapta cu greutate la efortul necesar pentru acțiunea vizată.

     Pentru început, se va insista asupra unei așezări corecte la instrument, folosind scăunelul pentru picioare (unde este cazul), potrivind scaunul special pentru pian și corectând permanent poziția brațelor și a spatelui copilului. Ținând seama că vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani aduce transformări fizice esențiale, profesorul va observa și va regla continuu această necesitate.

     Se va urmări cunoașterea instrumentului și a capacităților sale sonore. Exemplificările profesorului sunt esențiale. Primele exerciții vor fi de orientare pe claviatură și de dezvoltare a rezistenței degetelor. Se vor executa căderi de braț, cu ambele mâini, atât separat cât și împreună, pe fiecare deget, sub formă de joc. Degetele 1 și 5 necesită o atenție specială, fiindcă utilizarea incorectă poate duce la o poziție greșită a mâinii sau la rigidizarea încheieturii. Concomitent se va începe învățarea notelor muzicale, treptat, atât în cheia Sol cât și în cheia Fa. Copilul va fi îndemnat să cânte cu vocea mici cântece și ulterior, să găsească clapele care reproduc imaginea auditivă formată. Se va evita formarea legăturii vizual-motric, fără o reprezentare auditivă.

     Se vor alege Metode pentru începători care să se desfășoare cât mai gradat, prezentând problemele noi în mai multe lecții. La această vârstă, copilul nu are o atenție stabilă și există riscul de a pierde informațiile asimilate. Combinarea mai multor metode, în funcție de evoluția elevului, este o soluție.

     Asimilarea duratelor muzicale și a raportului dintre ele se va face folosind metode speciale: tactare, bătăi din palme, numărat, exerciții.

     De la început se va urmări obținerea unui sunet de calitate, prin mijloace tehnice adecvate. Primele indicații de dinamică vor fi raportate la caracterul micilor piese studiate. Se va stimula imaginația copilului, prin exemplificări și exprimări verbale, sau reprezentări grafice – desene.

     Memorizarea repertoriului studiat va fi legată de reprezentări auditive, pentru evitarea unei asimilări mecanice, cauza principală a „rupturilor” în execuție.

     După însușirea vocabularului muzical – pianistic se vor adăuga treptat Studii și Piese aparținând diferitelor stiluri. Primele piese polifonice vor fi pregătite prin solfegierea vocilor, jocuri (o voce solfegiată, una cântată, profesorul cântă o voce, elevul alta, etc.) punând bazele


     unui studiu pe termen lung. Muzica clasică, abordată prin mici piese (Menuet, Allegro, Gavotte, etc.) va fi pregătită prin exerciții de frazare, exerciții pentru operarea cu diferite moduri de atac – jeu perlé, staccato, non legato, legato.

     Piesele clasice cu caracter dansant sunt asimilate cu mai mare ușurință, considerând că, la vârste mici, copiii sunt atrași de mișcarea ritmică.

     La sfârșitul ciclului primar se vor aborda piese clasice cu o construcție mai amplă – Sonatina, Rondo-ul, Tema cu variațiuni. Atât în muzica barocă, cât și în cea clasică, apar ornamentele. Se vor face exerciții pentru o execuție clară și transparentă. Evitarea lor, dar și o realizare greoaie sunt erori pedagogice la fel de grave.

     Piesele de caracter sunt, de obicei, cele mai îndrăgite, în special cele programatice, având calitatea de a stimula fantezia. Repertoriul românesc este foarte bine reprezentat, pe toate nivelurile de studiu. Ritmul și melodicitatea specifice deschid drumul către o interpretare angajată.

     Utilizarea pedalei de rezonanță se începe odată cu renunțarea la scăunelul pentru picioare. Există în prezent diverse aparate adaptate copiilor mici, ce facilitează pedalizarea, dar trebuie să se țină seama de complexitatea sarcinilor și de menținerea unei poziții corecte la pian. Se va începe cu exerciții simple de pedalizare pe timp și către sfârșitul ciclului se va folosi, în funcție de necesități, pedala sincopată.

     Pe parcursul ciclului primar se vor fixa etapele studiului individual. Lecția de pian trebuie să reprezinte un model de studiu pentru acasă. Este important să se consemneze, toate problemele de rezolvat și modul de abordare. Evaluarea va reflecta atât pregătirea constantă a lecțiilor cât și perspectivele de dezvoltare.

     Pregătirea pentru scenă este o etapă importantă pe tot parcursul studiului instrumental, fiindcă apariția trebuie pregătită cu minuțiozitate, începând cu una, două piese mici finisate. Un succes va fi stimulativ, un eșec îl va inhiba. Sunt necesare discuții elev - profesor pentru analizarea evoluției scenice. Copilului i se vor releva întotdeauna realizările în vederea formării unei atitudini pozitive.

     Primii patru ani de studiu al pianului, în care elevul s-a familiarizat cu problemele instrumentale de bază, sunt decisivi pentru dorința de a continua sau a renunța.


     MODEL proiectare unitate de învățare

     PIAN PRINCIPAL

     UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Repertoriul preclasic Clasa a III-a

     Nr. ore alocate: 4 ore


     Detalieri de conținut

     Competențe specifice

     Activități de învățare

     Resurse

     Evaluare

     1.J. S. Bach -

     Album pentru

     A. M. Bach: Menuet, Sol major, nr. 3 MEMORARE

     muzicale studiate

      1. Operarea cu elementele de limbaj pianistic asimilate

      1. Exprimarea caracterului specific lucrărilor

      2. Cultivarea sensibilității, imaginației și creativității

     • solfegierea liniilor melodice, respectând indicațiile de dinamică

     • audierea lucrării

     • evidențierea construcției formei muzicale

     • parcurgerea în auzul interior a elementelor muzicale constitutive (motive, fraze)

     • redarea gradată, pe fragmente și apoi integral, a lucrării

     • pian

     • partitură

     • aparatură audio-video

     • feedback oferit în urma vizionării înregistrării

     • autoevaluare în baza criteriilor de prestabilite
     - înregistrarea audio- video a execuției realizate de elev     Notă: Memorarea reprezintă o etapă de lucru ulterioară parcurgerii și asimilării elementelor constitutive (melodie, ritm, ornamente, tehnica emisiei sonore, înțelegerea formei, dinamică, tempo)


     Grup de lucru


     Nume, prenume

     Instituție de apartenență

     Brăescu, Adrian

     Ministerul Educației

     Streche, Loredana

     Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

     Coman Lavinia

     Universitatea Națională de Muzică – București

     Babeș Venera

     Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti” – București

     Enoiu-Pânzariu Andrei

     Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” – Iași

     Noveanu Monica

     Colegiul Național de Muzică „Sigismund Toduță” – Cluj-Napoca

     Zamfirescu Mihaela Eleonora

     Colegiul Național de Muzică „George Enescu” – București


     Anexa nr. 4

     MINISTERUL EDUCAŢIEI


     Programa școlară

     pentru disciplina


     CORZI GRAVE

     violă, violoncel, harpă, chitară

     Clasele III-IV


     Învățământ integrat și suplimentar de artă – Muzică


     București, 2022


     Notă de prezentare


     Programa școlară pentru disciplinele Corzi grave reprezintă oferta curriculară pentru clasele III - IV din învățământul cu program integrat și suplimentar de artă – muzică, înscriindu-se în aria curriculară Arte. Aceste discipline sunt prevăzute în planul-cadru de învățământ cu un buget de timp de 2 ore

     /săptămână la nivelul învățământului primar.

     Programele disciplinelor aferente catedrei Corzi grave sunt elaborate potrivit unui model de proiectare curriculară centrat pe competențe. Construcția programelor este realizată astfel încât să contribuie la dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul primar/gimnazial. Din perspectiva disciplinei de studiu, orientarea demersului didactic pornind de la competențe permite accentuarea scopului pentru care se învață şi a dimensiunii acţionale în formarea personalității elevului.

     Actualele programe se vor corela cu programele corespondente pentru ciclurile gimnaziale și liceale, asigurând astfel continuitatea structurării competențelor și o abordare coerentă între cele trei niveluri de învățământ (primar, gimnazial și liceal).

     Structura programelor școlare include, pe lângă Nota de prezentare, următoarele elemente:

     • Competenţe generale

     • Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

     • Conţinuturi

     • Sugestii metodologice

     Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate prin învăţare, care permit identificarea şi rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale, în contexte particulare diverse.

     Competențele generale vizate în prezenta programă, la nivelul disciplinelor corzilor grave, jalonează achizițiile elevului pentru cei doi ani de studiu din ciclul primar.

     Competenţele specifice se formează pe parcursul unui an şcolar, sunt derivate din competenţele generale şi reprezintă etape în dobândirea acestora. Competenţele specifice sunt însoţite de exemple de activităţi de învăţare, care constituie modalităţi de organizare a activităţii didactice în scopul realizării competenţelor. Programa şcolară propune, cu caracter de exemplu, diferite tipuri de activităţi de învăţare, care integrează strategii didactice şi care valorifică experienţa concretă a elevului. Cadrul didactic are libertatea de a utiliza exemplele de activităţi de învăţare pe care le propune programa şcolară, de a le completa sau de a le înlocui, astfel încât acestea să asigure un demers didactic adecvat situaţiei concrete de la clasă. Se asigură, în acest fel, premisele aplicării contextualizate a programei şcolare şi proiectării unor parcursuri de învăţare personalizate, pornind de la specificul dezvoltării elevilor.

     Conținuturile învățării constituie elemente de bază ale domeniului, mijloace informaționale prin care se urmărește realizarea competențelor. Astfel, ele sunt grupate pe următoarele domenii:

     • Elemente de tehnică instrumentală specifică

     • Elemente de notație/cultură muzicală

     • Aspecte interpretative și interdisciplinare

     Sugestiile metodologice includ recomandări privind strategiile didactice şi elementele de evaluare continuă. Pornind de la competențele generale, sunt prezentate diferite strategii de formare care contribuie predominant la realizarea acestora. Tot în această secțiune se oferă și un exemplu de proiectare didactică.


     Disciplinele violă, violoncel, harpă și chitară își păstrează caracterul tradițional, cu abordări structurate strategic către dezvoltarea auzului muzical, alături de operarea cu elemente de limbaj specific muzical, având un scop de susținere a eforturilor de profesionalizare a tinerilor interpreți.

     Construcția programei permite susținerea evoluțiilor elevilor în direcția exprimării artistice la instrument și în alte manifestări muzicale, constituind un demers complex ce integrează și competențe, deprinderi, cunoștințe de la celelalte discipline ale educației muzicale.

     Programa de față se adresează elevilor care parcurg disciplinele violă, violoncel, harpă și chitară din clasa a III-a. Pentru elevii care încep studiul muzicii mai târziu (în clasa a a IV-a sau a V-a), se va utiliza prezenta programă, cu parcurgerea ei de la primul an de studiu, într-un ritm adaptat nivelului de vârstă și progresului înregistrat de elev.

     Actuala programă permite, ca element de noutate, posibilitatea de a aborda studiul acestor instrumente începând cu clasa I, pentru elevii care au o dezvoltare fizică corespunzătoare, dacă baza materială a școlii este bine dezvoltată, cu acordul părinților, la recomandarea profesorului îndrumător. Parcurgerea programei se va face începând cu primul an de studiu, într-un ritm adaptat nivelului de vârstă și dezvoltare personală.


     Competențe generale     1. Cunoașterea și operarea cu elementele de bază ale limbajului muzical

     2. Însușirea deprinderilor tehnice și interpretative instrumentale

     3. Cultivarea sensibilității, imaginației și creativității muzicale


     1. INSTRUMENTE CU COARDE ȘI ARCUȘ

      Violă, Violoncel


      CLASA a III-a


      Competențe specifice și exemple de activități de învățare

      1. Cunoașterea și operarea cu elementele de bază ale limbajului muzical


       Clasa a III-a

       1.2. Redarea sunetelor prin articularea celor 4 degete pe toate coardele în poziția 1

        1. Identificarea elementelor de limbaj muzical, înălțimi și valori de note, pauze corespunzătoare, măsuri de două, trei și patru pătrimi, semne de repetiție,elemente de dinamică

         • Exerciții de identificare a înălțimii notelor muzicale în cheia de alto (do, la violă), respectiv în cheia de bas (fa, la violoncel)

         • Exerciții cu unitatea de timp pătrimea și pauza corespunzătoare acesteia

         • Exerciții cu optimi și pauza de optime

         • Exerciții cu doime și notă întreagă și pauzele acestora

         • Exerciții în măsurile de 2/4, 3/4, 4/4

         • Exerciții de diferențiere a dinamicii (piano-mezzoforte-forte)

       • Exerciții cu cele 4 degete

       • Exerciții de trecere de pe o coardă pe cea alăturată


      2. Însușirea deprinderilor tehnice și interpretative instrumentale


       Clasa a III-a

       2.2. Practicarea deprinderilor elementare ale emisiei sonore instrumentale

        1. Aplicarea unei ținute corecte în susținerea instrumentului

         • Exerciții pentru poziția corpului

         • Exerciții pentru pozarea mâinii drepte

         • Exerciții pentru pozarea mâinii stângi

       • Exerciții de trăsături de arcuș

       • Exerciții de trăsături de arcuș detaché, respectiv legato

       • Exerciții de uniformizare a sunetului pe toată lungimea arcușului

       • Exerciții de intonare corectă a înălțimilor și duratelor de note

      3. Cultivarea sensibilității, imaginației și creativității muzicale


      Clasa a III-a

       1. Interpretarea diferențiată dinamic a unor fragmente / piese

        • Explorarea diferențelor expresive în interpretarea unui fragment cu soluții dinamice diferite

        • Exerciții de schimbare a dinamicii propuse de compozitor pentru o piesă

        • Audierea comparată a mai multor interpretări ale aceleiași piese


      Conţinuturi


      Domenii de conţinut

      Clasa a III-a

      Elemente de tehnică instrumentală

      Pozarea corectă pe instrument, prinderea arcușului și suplețea mâinii drepte și de articulația degetelor mâinii stângi

      Poziția I

      Elemente de notație / cultură muzicală

      Citirea și redarea notelor, a valorilor de note, a pauzelor, alterațiilor (pătrime, optime, doime, notă întreagă)

      Utilizarea cheii de alto (do, pentru violă), respectiv de bas (fa, pentru violoncel)

      Încadrarea în măsură, semnele de repetiție, voltele Nuanțe (p, mf, f)

      Aspecte interpretative și interdisciplinare

      Interpretarea diferențiată dinamic

      Elementele ludice combinate cu elemente de folclor (tradiții, obiceiuri, dansuri)

      SUGESTII pentru REPERTORIU


      VIOLĂ

      Studii:

      Alexeev, Game și arpegii Brunner, Metodă de violă G.Naumann, Metodă de violă

      Hohmann, Metodă de violă (transcripție) I.Steiner, Studiul gamelor

      Kayser, Op. 20 Studii, caietul I Kreuz, Culegere studii, poz. I L.Surujon, Exerciții tehnice și game

      O. Sevcik, op. 1 caietul 1

      O. Sevcik, op. 2 caietul 1

      O. Sevcik, op. 7 caietul 1

      Rădulescu-Niculescu, Metoda de violă, vol. I, poz. I Schleming, Metodă, caietul I poz. I

      Sitt, Metodă de violă

      Sitt, Op. 32, Caietul I

      St. Sugarev, Metodă de violă, Caietul I poz. I Szeremi, Studii, Caietul I poz. I

      Waxmann, Game

      Piese:

      Bezrohova: cinci piese ușoare pentru violă și pian Cailley: piese pentru începători (cu pian)

      ***Culegere de piese vechi

      Geantă, Manoliu, Roze Stern, Transcripție de la vioară

      Mendelssohn, Cântec fără cuvinte Rieding, Concert pentru violă și pian Sbornic, Culegere de piese cu pian Suzuki – Culegere de piese și studii, vol. I


      VIOLONCEL

      Studii:

      George Iarosevici – Metoda de violoncel Vol. 1 Alexanian – Metoda de violoncel

      Friedrick Kummer – Metoda de violoncel (ediția Hugo Becker)

      Paul Tortellier – Metoda de violoncel Sapojnikov – Studiul practic al violoncelului – Game și exerciții

      Bernard Romberg – Școala pentru violoncel

      F. Dotzauer – Studii pentru violoncel Vol. 1 Feuillard – 60 de Studii pentru tineri violonceliști

      L.R. Feuillard – Etude du jeune violoncelliste 1 - 13 Oscar Bruckner – Studii pentru violoncel op. 30 nr. 1 - 9

      Klengel, caietele I și II Kummer op.60 (până la st.18)

      H. Schlemüller, Etüdenschule, Caietul I Struve, Culegere de studii pentru anul I (Nr. 1-23) Sebastian Lee – Studii pentru violoncel op. 70 nr. 1 – 6

      B. Benoy – Prima metodă de violoncel (The First Year Violoncello Method)

      Maria Petre Mărginean – Manual de violoncel pentru începători

      Friss Antal – Școala de violoncel – vol. I

      Piese:

      Baclanova – Mici piese Lucrări din metode, manuale Dotzauer, Sonata I

      Iarosevici – Piese pentru violoncel, vol. I și IV Lebel op.14

      Sapoșnicov, 10 cântece și melodii populare Album de muzică veche pentru violoncel (Ungaria)

      N. Baklanova – Mici piese

      H. Schlemuller – Piese

      J. Klengel – Album de piese

      S. Suzuki – Teorie și practică pentru violoncel Vol. 1 / Volumul cu acompaniament de pian Volumul ”Ansamblu pentru două violoncele” Cassia Harvey – Studiul gamelor în prima poziție

      Cassia Harvey – Tehnica pentru începători Kathy/David Blackwell – Cello Time Joggers (Prima metodă cu piese foarte ușoare pentru Violoncel) vol. 1


      CLASA a IV-a

      Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

      1. Cunoașterea și operarea cu elementele de bază ale limbajului muzical


       Clasa a IV-a

       1.2. Familiarizarea cu gamele majore și minore cu una sau mai multe alterații

       1.3. Familiarizarea cu termeni elementari de dinamică

        1. Utilizarea valorilor de note cu punct și a pauzelor corespunzătoare, a trioletelor

         • Exerciții cu legato de prelungire

         • Exerciții cu pătrime cu punct, optime cu punct, doime cu punct

         • Exerciții cu diviziuni normale și excepționale (triolet) ale duratelor de note

       • Exerciții în game majore și minore cu diezi

       • Exerciții în game majore și minore cu bemoli

       • Exerciții cu schimburi de poziție

       • Analiza materialului sonor al lucrărilor din game relative

       • Accentul ritmic, accentul metric

       • Exerciții cu elemente de dinamică constantă p, mp, mf, f

       • Exerciții cu dinamică graduală (crescendo, decrescendo)


      2. Însușirea deprinderilor tehnice și interpretative instrumentale


       Clasa a IV-a

       2.2. Extinderea ambitusului înălțimilor prin utilizarea pozițiilor a IV-a (violoncel), respectiv a II-a (violă), precum și a extensiilor

        1. Diversificarea emisiei sonore prin utilizarea mâinii drepte

         • Exerciții de utilizare a arcușului întreg și a segmentelor de arcuș

         • Corelarea valorilor de note cu lungimea (porțiunea) arcușului

         • Exerciții de conștientizare a raportului dintre viteza arcușului și zona de contact a acestuia cu coarda

         • Exerciții de îmbinare a presiunii arcușului cu viteza acestuia și zona de contact cu coarda

         • Exerciții de detaché, martellato, staccato, legato

       • Exerciții de abordare a poziției I cu cele două extensii – inferioară, superioară și ale poziției IV cu extensii inferioară și superioară (la violoncel)

       • Exerciții de extensie inferioară a degetului 1 pe toate corzile în poziția I și exerciții în poziția a II-a (violă)

       • Exerciții de schimburi de poziție

      3. Cultivarea sensibilității, imaginației și creativității muzicale


      Clasa a IV-a

      3.2. Utilizarea imaginației muzicale pentru crearea de scurte fragmente melodice

       1. Folosirea conștientă a elementelor simple de limbaj muzical

        • Exerciții de împărțire a textului muzical în fraze

        • Observarea construcțiilor de tip „întrebare - răspuns”

        • Exerciții de diferențiere a debuturilor de tip cruzic, respectiv anacruzic

        • Observarea diferențierilor dinamice de tip ”ecou”

      • Crearea de răspunsuri la scurte fragmente cu profil de întrebare

      • Combinarea unor fragmente date, de tip bricks, prin ordonare în funcție de alegerea elevului


      Conţinuturi


      Domenii de conţinut

      Clasa a IV-a

      Elemente de instrumentală

      tehnică

      Diferențieri ale segmentelor de arcuș utilizate, ale vitezei și presiunii

      Moduri de atac diferențiate – detache, martellato, staccato, legato Mobilitatea și suplețea încheieturii mâinii drepte

      Extinderi de ambitus prin adăugarea de noi poziții (a IV-a la violoncel, a II-a la violă)

      Schimburi de poziție

      Egalizarea articulației mâinii stângi, elemente de virtuozitate Extensii inferioare și superioare

      Elemente de notație / cultură muzicală

      Durate cu punct de prelungire Legato de prelungire

      Diviziuni normale și excepționale până la patru valori pe timp


      (inclusiv triolet)


      Game cu armuri având diezi și bemoli în armură


      Elemente de diferențiere dinamică – accente (metrice și ritmice),


      diversificarea

      nuanțelor

      constante

      și

      conștientizarea

      celor


      graduale (crescendo, decrescendo)


      Domenii de conţinut

      Clasa a IV-a

      Aspecte interpretative și interdisciplinare

      Diversificarea dinamicii și a modurilor de atac specifice mâinii drepte

      Utilizarea binomului întrebare – răspuns în construcția frazelor Utilizarea efectului de tip ecou în repetarea unor segmente Crearea de scurte fragmente melodice prin combinarea unor fragmente date (bricks)

      Crearea de scurte fragmente melodice prin utilizarea binomului întrebare – răspuns

      Elemente ludice combinate cu elemente de folclor și audiții comparate de lucrări în genuri și stiluri diferite


      Studii:

      Alexeerv, Game și arpegii

      Brun, Metodă

      Brunner, Metodă

      Casorti, Tehnica arcușului Consolini, Studii, schimb de poziții G.Naumann, Metodă

      Hohmann, Metodă (poz. I-III) I.Steiner, Studiul gamelor Kayser, Op. 20 Studii

      Matz. A, Studii de intonație Schloming, Metodă, caietul II Schradieck, Exerciții tehnice (caietul I) Sevcik, Op. 1,2,7

      Sitt, Metodă

      Sitt, Op. 32, Studii St.Sugarv, Metodă, caietul II Szeremi, Studii, caietul II Waxmann, Game

      Piese:

      Bootnianski, Sonata în Do major Ceaikovski, Cântec fără cuvinte Ianșinov, Concert nr, 1

      Kircov, Nocturnă

      Mozart, Menuet

      Sbornic, Culegere de piese

      Setz, Concert nr. 1

      Suzuki – Culegere de piese și studii, vol I și II

      SUGESTII pentru REPERTORIU VIOLĂ


      VIOLONCEL

      Studii:

      Dinicu, Davidoff, Alexanian, Kummer (primele 4 poziții)

      Dotzauer, Caietul I

      Hassel, Lagenwechselübungen Iarosevici, manual vol. II

      Jules des Swert, Op. 50 caietul I Klengel. Tägliche Übungen, caietele I și II Kummer op 57

      Stransky, op 31

      W. Schulz-Weimar, Lagenwechsel Klengel – Exerciții zilnice

      George Iarosevici – Metoda de violoncel Vol. 1 și vol 2 (Capitolele referitoare la Mâna mare inferioară și superioară)

      Alexanian – Metoda de violoncel Friedrick Kummer – Metoda de violoncel

      (redacția Hugo Becker) până la studiile 1-18 Paul Tortellier – Metoda de violoncel

      Carl Schroeder – Școala practică de violoncel Vol 1 Studii nr.1 - 32

      Bernard Romberg – Școala pentru violoncel

      F. Dotzauer – Studii pentru violoncel Vol. 1 (studii neparcurse în anul anterior) Feuillard – 60 de Studii pentru tineri violonceliști

      Oscar Bruckner – Studii pentru violoncel op. 30 nr. 10 - 20

      Sebastian Lee – 40 de Studii pentru violoncel op. 70 nr. 7– 40

      David Popper – Studii op. 76 Vol. 1

      Hugo Schlemuller – Op. 13, op. 14, op. 22.

      Piese:

      Beethoven, 2 contradansuri Ceaikovski, Cântec trist

      Corelli, Sarabandă și gavotă, Preludiu, Agagio, Gavotă.

      Galliard - 6 sonate Iarosevici – Manual vol. II Klassishe Stücke vol. I Pergolesi - Tre giorni

      Sapoșnicov - 10 cântece și melodii populare vol. II Schlemüller, op. 12, 14, 22

      Sassmannshaus – Album de 18 piese pentru violoncel în prima poziție Vol. 1 Sassmannshaus – Album de 12 piese pentru violoncel în prima poziție Vol. 2

      Sapojnikov – Repertoriul pedagogic pentru școlile de muzică (clasa a II a)

      S. Suzuki – Teorie și practică pentru violoncel Vol. 2

      George Iarosevici – Piese pentru violoncel Vol. 4 nr. 21 – 25/Piese referitoare la mână mare inferioară și superioară

      N. Backlanova – Romanță

      N. Backlanova – Tarantella

      W.Henry Squire – At Morn, At Twilight, Cradle Song, In Dreamland

      Sassmannshaus – Cello Book nr.1, nr. 2, nr. 3 (duete)      Clasa a III-a

     2. INSTRUMENTE CU COARDE CIUPITE

      Harpă, chitară

      Competențe specifice și exemple de activități de învățare

      1. Cunoașterea și operarea cu elementele de bază ale limbajului muzical


       Clasa a III-a

        1. Identificarea elementelor de limbaj muzical, înălțimi și valori de note, pauze corespunzătoare, măsuri de două, trei și patru pătrimi, semne de repetiție, elemente de dinamică

         • Exerciții de identificare a înălțimii notelor muzicale în cheia sol și în cheia fa

         • Exerciții cu unitatea de timp pătrimea și pauza corespunzătoare acesteia

         • Exerciții cu optimi și pauza de optime,

         • Exerciții cu doime și notă întreagă și pauzele acestora

         • Exerciții în măsurile de 2/4, 3/4, 4/4

         •    Exerciții  de  diferențiere  a  dinamicii  (piano–mezzoforte-forte)                        


       Clasa a III-a

       1.2. Redarea sunetelor prin articularea celor 4 degete pe toate coardele în poziția 1

       • Exerciții cu cele 4 degete

       • Exerciții de ciupire a coardelor printr-o articulație corectă și relaxată care să permită emiterea unui sunet calitativ și lipsit de impurități sonore

       • Exerciții diferențiate de oprire a vibrațiilor coardelor, cu palma și cu degetele


      2. Însușirea deprinderilor tehnice și interpretative instrumentale


       Clasa a III-a

       întregii articulații

       2.2. Practicarea deprinderilor elementare ale emisiei sonore instrumentale

        1. Aplicarea unei ținute corecte în susținerea instrumentului

         • Exerciții pentru poziția corectă și relaxată a corpului

         • Exerciții pentru poziționarea mâinii drepte în vederea formării reflexului de articulare a degetelor cu o poziție corectă, utilizând o presiune adecvată, urmată de relaxarea imediată a întregii articulații

         • Exerciții pentru poziționarea mâinii stângi în vederea formării reflexului de articulare a degetelor cu o poziție corectă, utilizând o presiune adecvată, urmată de relaxarea imediată a

       • Exerciții de apăsare a coardei înaintea articulării

       • Exerciții de ciupire a coardei în manieră staccato și legato

       • Exerciții de uniformizare a rezonanței sonore pe întregul ambitus al instrumentului

       • Exerciții de acționare rapidă și corectă a levierelor și/sau a pedalelor


      3. Cultivarea sensibilității, imaginației și creativității muzicale


  Clasa a III-a

   1. Interpretarea diferențiată dinamic a unor fragmente / piese

    • Explorarea diferențelor expresive în interpretarea unui fragment cu soluții dinamice diferite

    • Exerciții de schimbare a dinamicii propuse de compozitor pentru o piesă

    • Audierea comparată a mai multor interpretări ale aceleiași piese


  Conţinuturi


  Domenii de conţinut

  Clasa a III-a

  Elemente de tehnică instrumentală

  Pozarea corectă pe instrument, formarea reflexului de efectuare a supleței și a articulării degetelor cu o presiune adecvată registrului mediu al instrumentului

  Elemente de notație / cultură muzicală

  Citirea și redarea notelor, a valorilor de note, a pauzelor, alterațiilor (pătrime, optime, doime, notă întreagă)

  Utilizarea cheii de sol, respectiv a cheii fa (pentru mâna stângă la harpă)

  Încadrarea în măsură, semnele de repetiție, voltele Dinamică (p, mf, f)

  Aspecte interpretative și interdisciplinare

  Interpretarea diferențiată dinamic

  Elementele ludice combinate cu elemente de folclor (tradiții, obiceiuri, dansuri)


  Studii:

  Marie-Hélène Gatineau, Methode de Harpe -

  Exerciții

  Grossi, Metodo per arpa

  Henriette Rènie, Methode pour harpe Nicholas Charles Bochsa, 50 de Exerciții progresive

  Joseph François Naderman, Exerciții

  Marcel Grandjany, Studii

  Nicholas Charles Bochsa, Studii din Caietul 1 John Thomas, 280 Technical Exercises for the Harp

  Piese:

  Rubin, Piese din Volumul 1

  Christoph Pampuch, Piese din Harpa Mundi Déborah Friou, Piese din Baroque Music for the Harp

  Marcel Grandjany, Barcarolle

  Marcel Tournier, Soupir

  Henriette Rènie, Angelus din Feuillets d’album

  Henriette Rènie, Air de danse, Gavette din Six Pièces brèves

  Alphonse Hasselmans, Carillon din Trois Petites Bluettes

  Bernard Andres, Aquatintes 1

  Carmen Petra-Basacopol, Piesă din Suita Cartea Junglei (Ursul Baloo)

  SUGESTII pentru REPERTORIU HARPĂ


  CHITARĂ

  Studii:

  Matteo Carcassi, Metodă de chitară

  Fernando Carulli, Metodă de chitară

  Piese:

  Carcassi M., Andantino Carcassi M., Rondo în E-dur Carulli F. Vals

  Ciufner G., Ecoseză

  Kalinin V., Polca

  Rubeț M.,Iată o broască pe potecă


  CLASA a IV-a


  Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

  1. Cunoașterea și operarea cu elementele de bază ale limbajului muzical


   Clasa a IV-a

   1.2. Familiarizarea cu tonalitățile majore și minore cu una sau mai multe alterații

   1.3. Familiarizarea cu termeni elementari de dinamică

    1. Utilizarea valorilor de note cu punct și a pauzelor corespunzătoare, a trioletelor

     • Exerciții cu legato de prelungire

     • Exerciții cu pătrime cu punct, optime cu punct, doime cu punct

     • Exerciții cu diviziuni normale și excepționale (triolet) ale duratelor de note


  2. Însușirea deprinderilor tehnice și interpretative instrumentale


   Clasa a IV-a

   2.2. Extinderea ambitusului înălțimilor

    1. Diversificarea emisiei sonore prin utilizarea replasărilor de deget diferențiate pulsatoric

     • Exerciții de adaptare a poziționării instrumentului în funcție de registru

     • Corelarea valorilor de note cu momentul replasării degetului pe coardă

     • Exerciții de conștientizare a raportului dintre viteza replasării degetului pe coardă și efectul sonor obținut prin evitarea impurităților sonore

     • Exerciții de îmbinare a presiunii de ciupire cu viteza de emisie instrumentală în raport cu efectul sonor emis în vederea dobândirii forței articulare naturale

     • Exerciții de staccato, legato


  3. Cultivarea sensibilității, imaginației și creativității muzicale


  Clasa a IV-a

   1. Folosirea conștientă a elementelor simple de limbaj muzical

    • Exerciții de împărțire a textului muzical în fraze

    • Observarea construcțiilor de tip „întrebare - răspuns”

    • Exerciții de diferențiere a debuturilor de tip cruzic, respectiv anacruzic

    • Observarea diferențierilor dinamice de tip ”ecou”

  3.2. Utilizarea imaginației muzicale pentru crearea de scurte fragmente melodice

  • Crearea de răspunsuri la scurte fragmente cu profil de întrebare

  • Combinarea unor fragmente date, de tip bricks, prin ordonare în funcție de alegerea elevului


  Conţinuturi


  Domenii de conţinut

  Clasa a IV-a

  Elemente de instrumentală

  tehnică

  Diferențieri ale presiunii și ale vitezei de ciupire prin menținerea pulsatorie constantă a emisiei sonore

  Moduri de atac diferențiate – staccato, legato

  Mobilitatea și suplețea încheieturilor

  Extinderi de ambitus prin adăugarea de noi poziții, registrul grav și acut

  Schimburi de poziție și maniere de articulare

  Egalizarea articulației mâinii stângi, elemente de virtuozitate

  Elemente de notație / cultură muzicală

  Durate cu punct de prelungire Legato de prelungire

  Diviziuni normale și excepționale până la patru valori pe timp


  (inclusiv triolet)


  Game și arpegii cu armuri având diezi și bemoli în armură


  Elemente de diferențiere dinamică – accente (metrice și ritmice),


  diversificarea

  nuanțelor

  constante

  și

  conștientizarea

  celor


  graduale (crescendo, decrescendo)


  Domenii de conţinut

  Clasa a IV-a

  Aspecte interpretative și interdisciplinare

  Diversificarea dinamicii și a manierei de articulare prin viteză și presiune diferențiată

  Utilizarea binomului întrebare – răspuns în construcția frazelor Utilizarea efectului de tip ecou în repetarea unor segmente Crearea de scurte fragmente melodice prin combinarea unor fragmente date (bricks)

  Crearea de scurte fragmente melodice prin utilizarea binomului întrebare – răspuns

  Elemente ludice combinate cu elemente de folclor și audiții comparate de lucrări în genuri și stiluri diferite


  Studii:

  -Marie-Hélène Gatineau, Methode de Harpe -

  Exerciții

  -Grossi, Metodo per arpa

  -Henriette Rènie, Methode pour harpe

  -Nicolas Charles Bochsa, 50 de Exerciții progresive

  -Joseph François Naderman, Exerciții

  -Marcel Grandjany, Studii

  -Nicholas Charles Bochsa, Studii din Caietul 1

  -John Thomas, 280 Technical Exercises for the Harp

  -Carlos Salzedo, Daily Dozen

  Piese:

  -Rubin, Piese din Volumul 1

  -Christoph Pampuch, Piese din Harpa Mundi

  -Déborah Friou, Piese din Baroque Music for the Harp

  -Johann Sebastian Bach, Preludiul în Do Major

  -Hans Joachim Zingel, Piese din New Harp Instruction

  -Déborah Friou, Piese din Baroque Music for the Harp

  -Marcel Grandjany, Nocturne și Reverie și/sau Preludiul 1

  -Felix Godefroid, Cântec de leagăn

  -Marcel Tournier, Offrande

  -Henriette Rènie, Esquisse din Feuillets d’album

  -Henriette Rènie, Conte de Noël din Six Pièces brèves

  -Alphonse Hasselmans, Istorietta, Ländler din Trois Petite Bluettes

  -Alphonse Hasselmans, Crépuscule din Feuillets d’automne

  -Danielle Garella, Reve și Chanson d’Amour

  din Celtic Suite No5

  -Bernard Andres, Aquatintes 2, Danses D’Automne

  -Carmen Petra-Basacopol, Piese din Suita Cartea Junglei

  SUGESTII pentru REPERTORIU HARPĂ


  CHITARĂ

  Studii:

  Matteo Carcassi, Metodă de chitară

  A. Andrei, 20 Micropréludes

  Fernando Carulli, Metodă de chitară

  Piese:

  Bach I. S., Menuet în a-moll

  Carcassi M., Marș

  Carulli F., Dans

  Ivanov-Kramskoi A., Piesa Kalinin V., Micul cowboy Krieger I., Menuet Paganini N., Vals spaniol

  Sor F., Andante în C-dur


  Sugestii metodologice

  Pregătirea de specialitate a elevilor de la profilul artistic, specializarea muzică, presupune valorificarea achizițiilor învățării dobândite prin educația de bază (disciplinele din trunchiul comun), ca modalitate de asigurare a egalității de șanse și de întregire a formării intelectuale, estetice și morale ale elevilor.

  Parcurgerea repertoriului nu este un scop în sine, ci un mijloc de orientare a elevului spre trasee ulterioare de pregătire superioară și ca posibilitate de atingere a unui nivel superior de performanță în interpretare.

  Acest deziderat reprezintă pentru profesor un scop ce pune accent pe deplasarea accentului de pe acumulările sterile de cunoștințe pe utilizarea acestora în practica muzical- instrumentală, de pe caracterul informativ, aplicativ, centrând procesul didactic pe elev și pe opțiunile sale.

  Acestea reprezintă un rezultat al întregului demers didactic cu specific artistic, la care participă elevul.

  Sugestiile metodologice ca sprijin pentru cadrul didactic se referă la conținutul învățării, metode, activități didactice și recomandări cu privire la abordarea repertoriului, precum și sugestii privind evaluarea continuă și sumativă în scopul orientării cadrului didactic în procesul de predare-învățare a unui instrument muzical.

  Repertoriul este un mijloc de realizare a competențelor. Parcurgerea acestuia nu constituie un obiectiv în sine, important fiind, de fapt, progresul elevilor în învățare. În procesul de învățământ, atât în cadrul ciclului primar, cât și ulterior, în cadrul ciclului gimnazial (clasele III-VIII) trebuie să se aibă în vedere valorificarea potențialului creativ în interpretare. Din acest moment, formarea unei concepții interpretative asupra operei va motiva demersul de perfecționare a tehnicii interpretative a elevului.

  În activitatea didactică se va pune accentul prioritar pe abordarea în interpretare a stilului clasic și baroc. În acest sens, trebuie avute în vedere:

  Nu trebuie omisă dezvoltarea muzicalității elevului, a gândirii sale muzicale. Aceasta nu exclude utilizarea exercițiilor de memorare a textelor muzicale studiate și de redare a acestora fără ajutorul partiturii.

  De asemenea, este absolut necesar ca fiecare operă muzicală să fie interpretată în integralitatea sa, cu acompaniament (pian sau ansamblu orchestral) și obligatoriu în public (audiții de clasă/catedră).

  Repertoriul însă are valoare de sugestie, rămânând la aprecierea cadrului didactic să propună alte repertorii, ținând cont de particularitățile de dezvoltare fizică, psihică și intelectuală a elevului.

  Câteva activități speciale vor veni în ajutorul profesorului în scopul realizării competențelor. Astfel, trebuie să se acorde o atenție special memorizării textului muzical, dar, totodată, memorizarea textului nu trebuie să devină un scop în sine, ci să fie un instrument de facilitare a eliberării de stresul partiturii.

  Cadrul didactic trebuie să dovedească disponibilitate pentru pregătirea continuă prin toate mijloacele oficiale. Printre acestea, se va pune accent pe participarea activă a elevului la diferite acțiuni, competiții, finalizând demersul prin adoptarea și implicarea sa responsabilă în pregătirea pentru performanță, eliminând astfel riscul promovării unor false valori.


  MODEL proiectare unitate de învățare

  VIOLĂ, VIOLONCEL, HARPĂ, CHITARĂ

  UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: CONSOLIDARE TEHNICĂ – SCHIMB DE POZIȚIE/REGISTRU

  Clasa a IV-a

  Nr. ore alocate: 4 ore

  Detalieri de conținut

  Competențe specifice

  Activități de învățare

  Resurse

  Evaluare

  1. Studiu cu schimburi de poziție/registru (specific fiecărui instrument)

  2. Gama Sol major

  2.2 Extinderea ambitusului înălțimilor

  1.1. Familiarizarea cu gamele majore și minore cu alterații.

  1. Învățarea soluțiilor tehnice specifice schimburilor de poziție/registru

  2. Consolidarea controlului motric al celor 2 mâini în schimburi de poziție/registru

  3. învățarea pe fragmente și apoi integral a studiului abordat

  4. înregistrarea audio- video a interpretării elevului

  • instrument

  • arcuș

  • partituri

  • suport pentru partitură

  • metronom

  • aparat audio-video pentru înregistrare

  • feedback oferit în urma vizionării înregistrării

  • autoevaluarea în baza criteriilor prestabilite

  Notă: Consolidarea tehnică a schimburilor de poziție/registru reprezintă o etapă de lucru ulterioară

  parcurgerii acestor elemente constitutive ale emisiei înălțimilor de sunete


  Grup de lucru


  Nume, prenume

  Instituţie de apartenenţă

  Brăescu, Adrian

  Ministerul Educației Naționale

  Streche, Loredana

  Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

  Paladi, Ani Marie

  Școala gimnazială de muzică nr 1 Iosif Sava – București

  Vidican, Miruna Elena

  Colegiul Național de Muzică George Enescu – București

  Vodă, Camelia Ioana

  Colegiul Național de Muzică George Enescu – București


  Anexa nr. 5

  MINISTERUL EDUCAŢIEI


  Programa școlară pentru disciplina


  VIOARĂ

  Clasele V-VIII


  Învățământ integrat și suplimentar de artă – Muzică


  București, 2022


  Notă de prezentare

  Programa școlară pentru Instrument principal - Vioară reprezintă oferta curriculară pentru clasele V-VIII din învățământul gimnazial cu program integrat și suplimentar de artă – muzică, înscriindu-se în aria curriculară Arte. Această disciplină este prevăzută în planul-cadru de învățământ cu un buget de timp de 3 ore /săptămână.

  Programa pentru Instrument principal - Vioară este elaborată potrivit unui model de proiectare curriculară centrat pe competențe. Construcția programei este realizată astfel încât să contribuie la dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul gimnazial. Din perspectiva disciplinei de studiu, orientarea demersului didactic pornind de la competențe permite accentuarea scopului pentru care se învață şi a dimensiunii acţionale în formarea personalității elevului.

  Actuala programă se corelează cu programa corespondentă pentru ciclul primar, asigurând astfel continuitatea structurării competențelor și o abordare coerentă între cele două niveluri de învățământ (primar și gimnazial).

  Structura programei școlare include, pe lângă Nota de prezentare, următoarele elemente:

  Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate prin învăţare, care permit identificarea şi rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale, în contexte particulare diverse.

  Competențele generale vizate în studiul instrumentelor cu coarde jalonează achizițiile elevului pentru întregul ciclu gimnazial.

  Competenţele specifice se formează pe parcursul unui an şcolar, sunt derivate din competenţele generale şi reprezintă etape în dobândirea acestora. Competenţele specifice sunt însoţite de exemple de activităţi de învăţare, care constituie modalităţi de organizare a activităţii didactice în scopul realizării competenţelor. Programa şcolară propune, cu caracter de exemplu, diferite tipuri de activităţi de învăţare, care integrează strategii didactice şi care valorifică experienţa concretă a elevului. Cadrul didactic are libertatea de a utiliza exemplele de activități de învăţare pe care le propune programa şcolară, de a le completa sau de a le înlocui, astfel încât acestea să asigure un demers didactic adecvat situaţiei concrete de la clasă. Se asigură, în acest fel, premisele aplicării contextualizate a programei şcolare şi proiectării unor parcursuri de învăţare personalizate, pornind de la specificul dezvoltării elevilor.

  Conținuturile învățării constituie elemente de bază ale domeniului, mijloace informaționale prin care se urmărește realizarea competențelor. Astfel, ele sunt grupate pe următoarele domenii:

  Sugestiile metodologice includ recomandări privind strategiile didactice şi elementele de evaluare continuă. Pornind de la competențele generale, sunt prezentate diferite strategii de formare care contribuie predominant la realizarea acestora. Tot în această secțiune se oferă și un exemplu de proiectare didactică.

  Construcția programei permite susținerea evoluțiilor elevilor în direcția exprimării artistice la instrument și în alte manifestări muzicale, constituind un demers complex ce integrează și competențe, deprinderi, cunoștințe de la celelalte discipline ale educației muzicale.


  Competenţe generale


  1. Operarea cu elementele limbajului muzical în vederea interpretării unor lucrări muzicale

  2. Valorificarea capacităților tehnice și de interpretare instrumentală


  CLASA a V-a

  Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare


  1. Operarea cu elementele limbajului muzical în vederea interpretării unor lucrări muzicale


   Clasa a V-a

   1.1. Aplicarea în mod conștient de diferite combinații ritmice, melodice și dinamice și operarea cu sunetele corespunzătoare celor cinci poziții

   - Executarea unor exerciții cu schimburi de poziții cu toate degetele pe diferite intervale, pe toate coardele până în poziția a cincea

   1.2. Reprezentarea elementelor de dinamică și agogică

   - Executarea unor exerciții pe corzi libere cu presiuni și viteze de arcuș diferite, în diferite porțiuni de arcuș

  2. Valorificarea capacităților tehnice și de interpretare instrumentală


  Clasa a V-a

  2.1. Preocuparea în rezolvarea problemelor tehnice specifice lucrărilor abordate și de perfecționare a emisiei sonore

  - Executarea unor exerciții sugerate în metodele de studii

  2.2. Coroborarea elementelor de frazare asimilate cu participarea afectivă adecvată repertoriului

  - Executarea unor exerciții de perfecționare a mâinii drepte prin studierea pe fragmente cu aplecare spre îmbunătățirea emisiei sonore


  Conţinuturi


  Domenii de conţinut

  Clasa a V-a

  Combinarea elementelor ritmico- melodice

  Redarea textului muzical și de solfegiere mentală a acestuia folosind auzul intern

  Elementele de dinamică și agogică

  Solfegierea dinamică a textului muzical Obținerea unor sonorități variate

  Probleme de tehnică Instrumentală

  Schimburi de poziție și duble coarde Stăpânirea tehnicilor de arcuș Noțiuni de acordaj

  Participarea afectivă în interpretare

  Redarea cu personalitate, înțelegere muzicală și expresivă a repertoriului în studiu

  Stimularea dezvoltării imaginației artistice


  SUGESTII pentru REPERTORIU


  Exerciții tehnice:

  A.A. Sarvaș op. 2, Studii pregătitoare pentru duble coarde

  H. Schradieck, Școala tehnicii viorii – Caietul I

  O. Ševčik op. 1, caietele I și II (Tehnica viorii)

  O. Ševčik op. 2, caietele I, II si III (Tehnica arcușului)

  O. Ševčik op. 7, caietele I și II (Trilul)

  O. Ševčik op. 8, Schimburi de poziție

  O. Ševčik op. 9, Duble coarde

  R. Klenck, Studiul gamelor

  S. Suzuki, vol. I (Exerciții de realizarea schimburilor de poziții I-V)

  Studii tehnico-melodice

  A. Blumestengel op. 33, 24 Studii, 5 poziții Fortunatov, Studii alese

  H. Kayser op. 20, Studii

  H. Sitt op. 32, Studii, caietul V (Duble coarde)

  H. Sitt, Studii op. 32 – caietele II și III

  J. Dont op. 37, Studii

  J.F. Mazas op. 36, Studii

  R. Klenck, Studiul pozițiilor la vioară

  Piese:

  A. Rubinstein, Melodie, op. 3 nr.1

  A. Seybold, Arie din secolul a XVII-lea, Poloneză

  Alte piese românești de dificultate similară, din Catalogul Uniunii Compozitorilor

  B. Bartok, Sonatina

  B. Dubosarski, Piese

  B. Godard, Berceuse de Jocelyn (pozițiile I-V) C Dimitrescu, Dans țărănesc, op. 15

  C.C. Nottara, Siciliana

  G. Ellerton, Tarantella

  H. Wieniawski, Mazurci

  I.J. Pleyel, 6 Duete mici, op. 59(pozițiile I-V)

  I.J. Pleyel, 6 Duete mici, op. 8(pozițiile I-IV)

  J. B. Ch. Dancla, Duete, op. 35 (pozițiile I-III)

  J. Brahms, Dansuri ungare (ediție ușoară)

  J. H. Fiocco, Allegro

  J. Ph. Rameau, Tamburina

  J.B. Ch. Dancla, Duete, op. 61 (pozițiile I-III) (Duos faciles et progressifs)

  J.F. Mazas, 8 Melodii ușoare pentru vioară solo, op.80 (pozițiile I-V)

  Kreisler, Siciliana și Rigaudon

  L. Feldman, Suita nr. 2

  L. Jansa, 6 Duete progresive, op. 74 (pozițiile I-III)

  L. van Beethoven-Kreisler, Rondino

  Mlinarski, Mazurca

  Nath. Rubinstein, Fusul în sol minor

  O. Rieding, Arie cu variațiuni în Sol op. 3 nr. 4, (Air varie) (pozițiile I-III)

  O. Rieding, Bolero, op. 3 nr. 3 (pozițiile I-V)

  Sonate:

  A. Corelli, Sonate

  A: Vivaldi, Sonatele în re minor, Do major, fa minor

  F.M. Veracini, 12 Sonate

  G.F: Haendel, Sonatele a III-a și a IV-a

  S. Suzuki, vol. V


  Concerte:

  A. Komarovski, Concert nr. 1 în mi minor

  (pozițiile I-VII)

  A. Komarovski, Concert nr. 2 în La major

  (pozițiile I-V)

  Fr. Seitz, Concert nr. 3 în sol minor, op. 12 (pozițiile I-V)

  Fr. Seitz, Concert nr. 4

  Fr. Seitz, Concert nr. 5 în Re major (pozițiile I-VII)

  G.B. Viotti, Condert nr.23 în Sol major (P.I)

  J.B. Accolay, Concert in la minor (pozițiile I- V)

  J.S. Bach, Concertul în la minor

  O. Rieding, Concertino în Re major, op. 25 (pozițiile I-V)

  O. Rieding, Concertino în Sol major, op. 5 (pozițiile I-V)


  Porpora-Kreisler, Tempo di Menuetto

  S. Suzuki, vol. V

  V. Monti, Czardas

  W.M. Keppler, Sonatina


  CLASA a VI-a

  Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

  1. Operarea cu elementele limbajului muzical în vederea interpretării unor lucrări muzicale


   Clasa a VI-a

   1.2. Aplicarea termenilor de dinamică și agogică.

    1. Aplicarea conștientă a diferitelor combinații ritmice, melodice și dinamice.

     • Executarea unor exerciții de redarea sunetelor corespunzătoare celor 7 poziții

     • Executarea unor exerciții pentru tehnica schimburilor de poziții până în poziția a VII-a cu diferite degete și intervale

  2. Valorificarea capacităților tehnice și de interpretare instrumentală


  Clasa a VI-a

  2.1. Îmbinarea elementelor tehnice cu cerințele expresiei repertoriale.

  - Executarea unor exerciții pentru recunoașterea în textul muzical a dificultăților tehnice și găsirea soluțiilor pentru rezolvare

  2.2. Identificarea mesajului muzical al repertoriului studiat.

  - Executarea unor exerciții de analiză comparată pe diferite stiluri și genuri muzicale sub raport expresiv


  Conţinuturi


  Domenii de conţinut

  Clasa a VI-a

  Combinarea elementelor ritmico- melodice

  Redarea textului muzical Citire la prima vedere

  Elemente de Dinamică și agogică

  Diversificarea paletei de nuanțe dinamice și agogice ajungând până la nuanțe extreme (fff., ff., f., p., pp., ppp., subito f., subito p.)

  Probleme de tehnică instrumentală

  Tehnica mâinii drepte: trăsături specifice de arcuș (staccato, spiccato)

  Tehnica mâinii stângi: vibrato, intonație, emisie sonoră Acorduri de 3 și 4 sunete

  Participarea afectivă și interpretativă

  Redarea cu personalitate, înțelegerea muzicală și expresivă a repertoriului studiat

  Stimularea dezvoltării imaginației artistice


  SUGESTII pentru REPERTORIU


  Exerciții tehnice:

  A. A. Sarvaș op. 2, Studii pregătitoare pentru duble coarde

  A. A. Sarvaș op. 3, Studiul dublelor coarde

  A. G. Gregorian, Game și arpegii

  Chr. H. Hohmann, Studiul gamelor

  H. Schradieck, Școala tehnicii viorii – Caietul I

  J. Bloch, Studiul gamelor

  J. Hrimaly, Studiul gamelor

  O. Ševčic op. 1, caietele I și II (Tehnica viorii)

  O. Ševčik op. 2, caietele I, II si III (Tehnica arcușului)

  O. Ševčik op. 3

  O. Ševčik op. 7, caietele I și II (Trilul)

  O. Ševčik op. 8, Schimburi de poziție

  O. Ševčik op. 9, Duble coarde

  R. Klenck, Studiul gamelor

  S. Suzuki, vol VI

  Studii tehnico-melodice:

  F. Fiorillo, 36 Studii sau Capricii

  Fortunatov, Studii alese

  H. Sitt op. 32, caietul IV (pozițiile VI și VII)

  H. Sitt op. 32, caietul V – Duble coarde

  J. Dont op. 37, 24 Studii

  J.B. Ch. Dancla op. 68, Studii pentru vioară cu acompaniamentul unei a doua viori

  J.F. Mazas op. 36, Studii

  R. Klenck, Studiul pozițiilor

  R. Kreutzer, 42 Studii sau Capricii (primele studii)

  Piese:

  A. Dvořak, Humoresca

  A. Rubinstein, Melodie op. 3 nr. 1

  Alte piese românești de dificultate similară, din Catalogul Uniunii Compozitorilor

  C. Porumbescu, Balada, Reverie

  C.C. Nottara, Siciliana, op.1

  Ch.A. Beriot, Scene de balet, op.100 Ch.Beriot, Variațiuni în re minor

  F: Kreisler, Suferința dragostei(Libeslied, Schon Rozmarin)

  Fr. Kreisler, Siciliană și Rigaudon

  G. Enescu, Adagio, Balada, Nocturna, Pastorala

  G. Pugnani, Largo Espressivo

  H. Wieniawski, Mazurca Dudziar (Le Menetrier), op. 19 nr.2

  H. Wieniawski, Mazurca Piesn Polska

  (Chanson polonaise) op. 12

  H. Wieniawski, Mazurci

  Hrestomația, pentru clasele a VI-a

  I. J. Pleyel, 6 Duete mici, op. 59 (pozițiile I-V)

  J. Brahms, Dansuri ungare

  J. Sibelius, Vals trist, op. 44 (pozițiile I-VI)

  J. B. Ch. Dancla, Solo de concert nr. 1 în si minor, op. 77

  L. Feldmann, Suita nr. 2

  M. T. von Paradis, Siciliana

  Sonate:

  A. Corelli, Sonate

  A. Vivaldi, Sonatele in re minor, DO major, fa minor, La major

  ECles, Sonata in sol minor

  F.M. Veracini, 12 Sonate

  G.Fr. Haendel, Sonatele II, III, IV, V, VI


  Concerte:

  Ch. A. de Beriot, Concert nr. 9 în la minor

  G.B. Viotti, Concert nr. 23 în Sol major

  G.B. Viotti, Concert nr. 28 în la minor

  G.B. Viotti, Concert nr. 29 în mi minor G.B: Viotti, Concert nr. 20 în Re major Haydn, Concert în Sol major

  J.S. Bach, Concertul în la minor

  P. Castruci, Concert în sol minor

  P. Rode, Concert nr. 6 în Sib major

  P. Rode, Concert nr. 7 în la minor, op. 9

  P. Rode, Concert nr. 8 în mi minor, op. 13

  Sphor, Concertul nr. 2

  W.A. Mozart, Adelaide

  W.A. Mozart, Mic concert


  P. I. Ceaikovski, Cântec fără cuvinte

  Porpora-Kreisler, Tempo din Menuetto

  R. M. Glier, Vals

  S. Suzuki, vol. VI


  CLASA a VII-a

  Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

  1. Operarea cu elementele limbajului muzical în vederea interpretării unor lucrări muzicale


   Clasa a VII-a

   1.1. Reprezentarea în auzul interior a structurilor ritmico-melodice și dinamice

   - Executarea unor exerciții de solfegiere mentală a partiturii

  2. Valorificarea capacităților tehnice și de interpretare instrumentală


  Clasa a VII-a

   1. Aplicarea unei tehnici instrumentale fluente în vederea obținerea unei sonorități optime

    • Executarea unor exerciții pentru obținerea unei cursivități

    • Executarea unor exerciții pentru expresivitate

    • Executarea unor exerciții pentru împărțirea corectă a porțiunilor de arcuș


  Conţinuturi


  Domenii de conţinut

  Clasa a VII-a

  Structuri ritmico- melodice și armonice

  Combinații de formule ritmice și melodice Cântatul în ansamblu (duet, trio)

  Elemente de tehnică instrumentală

  Asimilarea pozițiilor superioare poziției a VII-a Emisia flageoletelor artificiale

  Pizzicato de mână stângă

  Capacitatea de receptare a muzicii, cultivarea sensibilității

  și imaginației muzicale

  Elemente de sintaxă muzicală în interpretare

  Interpretare în fața publicului a unui repertoriu variat stilistic Participarea în calitate de auditor în diferite manifestări artistice

  SUGESTII pentru REPERTORIU


  Studii:

  A. Casorti, Tehnica arcușului la vioară, op.50

  A. A. Sarvaș op. 3, Studiul dublelor coarde

  A. G. Gregorian, Game și arpegii

  Ch. H. Hohmann, Studiul gamelor

  D. Vlădescu, Tehnica viorii (exerciții pentru mâna stângă)

  E. Singer, Studii zilnice

  Fleca, Studiul gamelor

  Studii tehnico-melodice:

  B. Campagnoli, 7 Divertismente op.18

  (pozițiile I-VII) Ch. Dancla, op.3

  E. Polo, 30 de Studii progresive în duble coarde (poziția I-III)

  F. Fiorillo, 36 Stuii sau Capricii

  H. Sitt, Studii op.32, caietul IV (pozițiile a VI-a și a VII-a)

  J. Dont, 24 Studii, op.37


  H. Schradieck, Școala tehnicii viorii – Caietul I și II

  J. Bloch, Studiul gamelor

  J. Hrimaly, Studiul gamelor

  J.B Ch. Dancla, 50 de studii zilnice, op.74

  O. Ševčick op. 1, caietele II și III (Tehnica viorii)

  O. Ševčik op. 2, caietele II și III (Tehnica arcușului)

  O. Ševčik op. 7, caietele I și II (Trilul)

  O. Ševčik op. 8, Schimburi de poziție

  O. Ševčik op. 9, Duble coarde

  R. Klenck, Studiul gamelor

  J. F. Mazas, Studii, op.36

  P. Rode, 24 Capricii

  R. Kreutzer, 42 de Studii sau Capricii

  Piese:

  A. Corelli – La Folia

  A. Dvořak – Humoresca

  C. Porumbescu – Balada

  Ch. A. Beriot – 4 Arii cu variațiuni (op. 5, op. 12, op. 42)

  Ch. A. Beriot – Scene de balet, op.100

  Ch. Beriot – Variațiuni în re minor și Mi major

  D. Bughici – Suită în stil românesc

  Fr. Drdla – Souvenir

  Francoeur-Kreisler – Sicilian și Rigaudon

  G. Enescu – Balada

  G. Enescu – Nocturna

  Granados-Kreisler – Dans spaniol

  H. Schradieck – Perpetuum mobile

  H. Vieuxtemps – Reverie nr. 3 op. 22

  H. Wieniawski – Amintiri din Posen op. 3

  H. Wieniawski – Mazurka Kuyawiak

  I. Scărlătescu – Bagatela

  J. Brahms – Dansuri ungare

  J. Brahms – Vals în La major nr. 15, op. 39

  J.B. Ch. Dancla – Solo de concert nr.2 în Sol major și nr. 3 în la minor, op. 77

  Kreisler – Trilogia

  L. Feldman – Suita nr. 2

  M. Chiriac – Serenada

  M. de Falla – Dans spaniol La vida breve

  M.P. Musorgski – Gopak

  N. Paganini – Sonatine

  P. Constantinescu – Sonatina

  P. de Sarasate – Dans spaniol nr.37

  P. de Sarasate – Malaguena

  P. de Sarasate – Romanță andaluză Pugnani-Kreisler – Preludii și Allegro Raffa – Cavatina

  Sonate:

  A. Corelli – Sonate

  A. Vivaldi – Sonata în La major

  F.M. Veracini – 12 Sonate

  G. Tartini – Didona

  G.F. Haendel – Sonatele II, V și VI

  P. Locatelli – Sonate

  Senaille – Sonată în sol minor


  Concerte:

  Castrucci – Concert în sol minor

  Ch. A. de Beriot – Concert nr. 7 în Sol major, op. 76

  Ch. A. de Beriot – Concert nr. 9 în la minor, op. 104

  G. Tartini – Concert în re minor

  G.B. Viotti – Concerte

  J. Haydn – Concert nr. 2 în Sol major

  J.M. Leclair – Concert nr.1 în re minor, op. 7

  J.S. Bach – Concert în la minor

  J.S. Bach – Concert în Mi major

  Kabalevski – Concert în Do major

  P. Nardini – Concert în mi minor

  P. Rode – Concert nr. 4 în La major

  P. Rode – Concert nr. 7 în la minor

  P. Rode – Concert nr. 8 în mi minor

  R. Kreutzer – Concert nr. 13 în RE major

  R. Kreutzer – Concert nr. 19

  S. Suzuki – vol. VII

  Sphor – Concert nr. 2


  Tartini-Kreisler – Variațiuni pe o temă de Corelli

  V. Filip – Capricii pentru vioară solo

  V. Filip – Suită românescă

  Vitalli – Ciaccona

  W.A. Mozart – Menuet în Re major


  CLASA a VIII-a

  Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

  1. Operarea cu elementele limbajului muzical în vederea interpretării unor lucrări muzicale


   Clasa a VIII-a

   1.1. Aplicarea elementelor de sintaxă muzicală.

   - Executarea unor exerciții de analiză a textului studiat (celulă, motiv, frază, perioadă)


  2. Valorificarea capacităților tehnice și de interpretare instrumentală


  Clasa a VIII-a

   1. Practicarea la nivel curricular a elementelor de bază ale tehnicii instrumentale.

    • Game și arpegii pe o singură coardă și în 3 octave

    • Spiccato și ricochee pe o singură coardă și pe mai multe coarde


  Conţinuturi


  Domenii de conţinut

  Clasa a VIII-a

  Operarea cu elemente de tehnică și limbaj muzical

  Trilul pe duble coarde și pe valori

  Vibrato stilizat și diferențiat în funcție de lucrarea abordată

  Capacitatea de receptare a muzicii

  Audiții comparate ale unor interpretări consacrate Redarea cu personalitate a textului muzical

  Cultivarea sensibilității, imaginației și creativității

  Înțelegerea muzicală și expresivă a repertoriului studiat

  SUGESTII pentru REPERTORIU


  Studii:

  A. Casorti, Tehnica arcușului la vioară

  A. A. Sarvaș op. 3, Studiul dublelor coarde

  A. A. Sarvaș, Studiul acordurilor, op.5

  A. G. Grigorian, Game și arpegii

  C. Flesch, Game și arpegii (1-5)

  D. Vlădescu, Tehnica viorii (exerciții pentru mâna stângă)

  Ghilels, Game și arpegii

  Studii tehnico-melodice:

  Ch. Beriot, Vieuxtemps, Alard, Culegere de studii

  E. Polo, 30 de Studii progresive pe duble coarde

  F. Fiorillo, 36 de Studii sau Capricii

  J.B.Ch. Dancla, 20 de Studii, op. 37 (cele accesibile)

  L. Feldman, Studii melodice, Caietele I și II

  L.J. Massart, Arta exersării studiilor la Kreutzer


  H. Schradieck, Școala tehnicii viorii – Caietul I și II

  J. Bloch, Studiul gamelor

  J. Hrimaly, Studiul gamelor

  M. Iftinchi, Schimburile de poziții duble coarde

  O. Ševčik op. 1, caietele II și III (Tehnica viorii)

  O. Ševčik op. 2, caietele III, IV, V (Tehnica arcușului)

  O. Ševčik op. 8, Schimburi de poziție

  O. Ševčik op. 9, Duble coarde

  R. Cionca, Studiul gamelor

  R. Klenck, Studiul gamelor

  P. Rode, 24 de Capricii (cele accesibile)

  R. Kreutzer, 42 Studii sau Capricii

  Piese:

  A. Corelli, La Folia

  Ch.A. de Beriot, Variațiuni op. 15 în Mi major

  H. Wieniawski, Legenda, op. 17

  J. Brahms, Dansuri ungare

  J. Raff, Cavatina nr. 3 în Re major op. 85

  L. van Beethoven, Romanța în Fa major op. 50

  L. van Beethoven, Romanța în Sol major op. 40

  M. de Falla, Dans Spaniol La vida breve

  M.P. Musorgski, Gopak

  Pugnani-Kreisler, Preludiu și Alegro

  S. Suzuki, vol. VIII

  T. Fuchs, Serenada pentru vioară

  T. Vitali, Ciaccona

  Tartini-Kreisler, Variațiuni pe o temă de Corelli

  W.A. Mozart, Rondo in Do major, KV373

  Sonate:

  Corelli, Sonate

  Händel, Sonata în La major Händel, Sonata în Mi major Händel, Sonata în sol minor

  Concerte:

  Rode, Concertele 7 și 8 (partea I)

  Beriot, Concertul nr. 9, 7,1, scene de balet


  Sugestii metodologice

  Pregătirea de specialitate a elevilor de la profilul artistic, specializarea muzică, presupune valorificarea achizițiilor învățării dobândite prin educația de bază (disciplinele din trunchiul comun), ca modalitate de asigurare a egalității de șanse și de întregire a formării intelectuale, estetice și morale ale elevilor.

  Parcurgerea repertoriului nu este un scop în sine, ci un mijloc de orientare a elevului spre trasee ulterioare de pregătire superioară și ca posibilitate de atingere a unui nivel superior de performanță în interpretare.

  Acest deziderat reprezintă pentru profesor un scop ce pune accent pe deplasarea accentului de pe acumulările sterile de cunoștințe pe utilizarea acestora în practica muzical- instrumentală, de pe caracterul informativ, aplicativ, centrând procesul didactic pe elev și pe opțiunile sale.

  Acestea reprezintă un rezultat al întregului demers didactic cu specific artistic, la care participă elevul.

  Sugestiile metodologice ca sprijin pentru cadrul didactic se referă la conținutul învățării, metode, activități didactice și recomandări cu privire la abordarea repertoriului, precum și


  sugestii privind evaluarea continuă și sumativă în scopul orientării cadrului didactic în procesul de predare-învățare a unui instrument muzical.

  Repertoriul este un mijloc de realizare a competențelor. Parcurgerea acestuia nu constituie un obiectiv în sine, important fiind, de fapt, progresul elevilor în învățare. În procesul de învățământ gimnazial (clasele V-VIII) trebuie să se aibă în vedere valorificarea potențialului creativ în interpretare. Din acest moment, formarea unei concepții interpretative asupra operei va motiva demersul de perfecționare a tehnicii interpretative a elevului.

  În activitatea didactică se va pune accentul prioritar pe abordarea în interpretare a stilului clasic. În acest sens, trebuie avute în vedere:

  Repertoriul însă are valoare de sugestie, rămânând la aprecierea cadrului didactic să propună alte repertorii, ținând cont de particularitățile de dezvoltare fizică, psihică și intelectuală a elevului.

  Câteva activități speciale vor veni în ajutorul profesorului în scopul realizării competențelor. Astfel, trebuie să se acorde o atenție special memorizării textului muzical, dar, totodată, memorizarea textului nu trebuie să devină un scop în sine, ci să fie un instrument de facilitare a eliberării de stresul partiturii.

  Cadrul didactic trebuie să dovedească disponibilitate pentru pregătirea continuă prin toate mijloacele oficiale. Printre acestea, se va pune accent pe participarea activă a elevului la diferite acțiuni, competiții, finalizând demersul prin adoptarea și implicarea sa responsabilă în pregătirea pentru performanță, eliminând astfel riscul promovării unor false valori.


  MODEL proiectare unitate de învățare


  VIOARĂ

  UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: REPERTORIU ROMÂNESC

  Clasa a VI-a

  Nr. ore alocate: 4 ore


  Detalieri de conținut

  Competențe specifice

  Activități de învățare

  Resurse

  Evaluare


  1.1. Aplicarea

  2.1. Îmbinarea

  - vioară

  - feedback oferit în

  G. Enescu

  conștientă a

  diferitelor

  elementelor tehnice cu

  cerințele expresive ale

  • arcuș

  • partitură

  urma vizionării

  înregistrării

  „Nocturna” –

  combinații ritmice,

  piesei

  - suport

  - autoevaluarea în

  MEMORARE

  melodice și dinamice

  - învățarea pe

  fragmente și apoi

  pentru partitură

  baza criteriilor prestabilite  1.2. Aplicarea indicațiilor și agogică

  • înțelegerea termenilor existenți în textul muzical

  • utilizarea tehnicilor adecvate

  integral al lucrării fără partitură

  - înregistrarea audio- video a interpretării elevului

  • metronom

  • aparat audio-video pentru înregistrare  Notă: Memorarea reprezintă o etapă de lucru ulterioară parcurgerii și asimilării elementelor constitutive (melodie, ritm, ornamente, tehnica emisiei sonore, înțelegerea formei, dinamică și tempo)

  Grup de lucru


  Nume, prenume

  Instituţie de apartenenţă

  Brăescu, Adrian

  Ministerul Educației

  Streche, Loredana

  Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

  Baltaga, Elena

  Colegiul Național de Muzică George Enescu – București

  Cîmpeanu, Liuța-Adriana

  Școala gimnazială de muzică Augustin Bena – Cluj-Napoca

  Gheorghe, Florentina

  Colegiul Național de Arte Regina Maria – Constanța

  Huștiuc Lina-Consuela

  Liceul de Artă Ștefan Luchian – Botoșani

  Iacob, Lucian-Edelin

  Colegiul Național de Artă Octav Băncilă – Iași

  Iaru, Virgil

  Liceul de Arte Ionel Perlea – Slobozia

  Orcula, Hortensia

  Școala Gimnazială de Arte Nr.4

  Popa Tania

  Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti – București

  Ursu Magdalena

  Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti – București

  Zătu, Veronica

  Liceul Vocațional de Muzică „Tudor Ciortea” – Brașov


  Anexa nr. 6

  MINISTERUL EDUCAŢIEI


  Programa școlară pentru disciplina

  PIAN

  Clasele V-VIII

  Învățământ integrat și suplimentar de artă – Muzică


  București, 2022


  Notă de prezentare

  Programa școlară pentru Instrument principal, disciplina Pian reprezintă o ofertă curriculară pentru clasele V-VIII din învățământul gimnazial cu program integrat și suplimentar de artă – muzică, înscriindu-se în aria curriculară Arte. Această disciplină este prevăzută în planul-cadru de învățământ cu 3 ore pe săptămână.

  Programa pentru Pian este elaborată potrivit unui model de proiectare curriculară centrat pe competențe. Construcția programei este realizată astfel încât să contribuie la dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul gimnazial. Din perspectiva disciplinei de studiu, orientarea demersului didactic pornind de la competențe permite accentuarea scopului pentru care se învață şi contribuie la dezvoltarea personalității elevului.

  Actuala programă se corelează cu programa corespondentă pentru ciclul liceal, asigurând astfel continuitatea structurării competențelor și o abordare coerentă între cele două niveluri de învățământ (gimnazial și liceal).

  Structura programei școlare include, pe lângă Nota de prezentare, următoarele elemente:

  Sugestiile metodologice includ recomandări privind strategiile didactice şi elementele de evaluare continuă. Pornind de la competențele generale, sunt prezentate diferite strategii de formare care contribuie predominant la realizarea acestora. Tot în această secțiune se oferă și un exemplu de proiectare didactică.

  Construcția programei permite susținerea evoluțiilor elevilor în direcția exprimării artistice la instrument și în alte manifestări muzicale, constituind un demers complex ce integrează și competențe, deprinderi, cunoștințe de la celelalte discipline ale educației muzicale.

  Programa de față se adresează elevilor care parcurg studiul pianului încă din clasa I. Pentru elevii de la anumite instrumente, care încep studiul muzicii mai târziu (în clasa a III-a, a IV-a sau a V-a), se va utiliza prezenta programă, cu parcurgerea ei de la primul an de studiu, într-un ritm adaptat nivelului de vârstă și progresului înregistrat de elevi.


  Competenţe generale  1. Operarea cu elementele limbajului muzical în vederea interpretării unor lucrări muzicale


  2. Valorificarea capacităților tehnice și de interpretare instrumentală


  CLASA a V-a

  Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

  1. Operarea cu elementele limbajului muzical în vederea interpretării unor lucrări muzicale


   Clasa a V-a

   1.2. Să-și reprezinte elemente de dinamică și agogică

    1. Să aplice conștient combinații melodice, ritmice și armonice

     • Exerciții pe probleme

     • Exerciții cu toate gamele majore și minore pe patru octave separat și împreună

     • Exerciții cu game cromatice separat

     • Exerciții cu acorduri mici, arpegii pe patru sunet

     • Exerciții cu arpegii mari pe patru octave

  2. Valorificarea capacităților tehnice și de interpretare instrumentală


   Clasa a V-a

   2.2. Să exprime propriile sentimente în repertoriul abordat

    1. Să rezolve problemele de tehnică instrumentală

     • Reducere la o schemă sau model

     • Îmbinarea elementelor tehnice în lucrările muzicale din literatura de specialitate


   Conţinuturi


   Domenii de conţinut

   Clasa a V-a

   Elemente de tehnică instrumentală specifică

   Exerciții pe probleme

   Exerciții cu toate gamele majore și minore pe patru octave separat și împreună

   Exerciții cu game cromatice separat

   Exerciții cu acorduri mici, arpegii pe patru sunet Exerciții cu arpegii mari pe patru octave

   Elemente de notație/cultura muzicală

   Solfegierea dinamică a textului muzical Aplicarea instrumentală

   Redarea corectă a textului Citire la prima vedere

   Aspecte interpretative

   Reducere la o schemă sau model

   Îmbinarea elementelor tehnice în lucrările muzicale din literatura de specialitate

   Audierea interpretărilor de referință

   Interpretarea pe scenă și conștientizarea actului interpretativ


   SUGESTII pentru REPERTORIU


   Studii:

   C. Czerny, Studii op. 299, 821 St. Heller, Studii op. 45

   Repertoriul preclasic:

   J. S. Bach, Invențiuni la 2 voci

   Repertoriul clasic:

   J. Haydn, 6 Divertismente, Sonatine

   L. van Beethoven, Sonata op. 49 nr. 2

   M. Clementi, Sonatine

   W. A. Mozart, Sonatine vieneze

   Repertoriul romantic și modern:

   A. Haciaturian, Sonatina, Album pentru copiilor

   E. Grieg, Piese lirice

   F. Mendelssohn-Bartholdy, Cântece fără cuvinte

   D. Kabalevski, 24 de piese pentru copii

   M. P. Mussorgski, O lacrimă

   P. I. Ceaikovski, Album pentru copiilor

   Repertoriul românesc:

   C. Petra Basacopol, Imagini pitorești

   F. Lazăr, Suita pentru copiilor

   P. Constantinescu, Tocco-Toccatina

   S. Drăgoi, Suita de dansuri populare

   Tudor Ciortea, Rondoletto


   CLASA a VI-a

   Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

   1. Operarea cu elementele limbajului muzical în vederea interpretării unor lucrări muzicale


    Clasa a VI-a

    1.2. Să aplice indicațiile de dinamică și agogică

     1. Să realizeze combinații de elemente melodice, armonice, ritmice

      • Analizarea textelor muzicale și identificarea elementelor melodice, armonice, ritmice

      • Introducerea elementelor de polifonie

      • Exerciții pe probleme

      • Game majore și minore pe patru octave

      • Exerciții cu game în sexte, terțe și decime

      • Exerciții cu acorduri mici, arpegii mici și mari

    • Explicarea termenilor existenți în textul muzical

    • Executarea indicațiilor de dinamică și agogică

    • Compararea diferitelor nuanțe

    • Exerciții cu nuanțe diferite (p, mf, f)

   2. Valorificarea capacităților tehnice și de interpretare instrumentală


  Clasa a VI-a

   1. Să îmbine elementul tehnic cu cerințele expresive repertoriale

    • Exerciții de recunoaștere într-un text muzical a diferitelor elemente tehnice

    • Exerciții de rezolvare a problemelor tehnice ivite și raportarea acestora la contextul muzical

    • Prezentarea pe scenă a repertoriilor parcurse

  2.2. Să identifice mesajul muzical al repertoriului studiat

  • Compararea diferitelor stiluri muzicale

  • Diferențierea caracterului expresiv al lucrărilor muzicale studiate


  Conţinuturi


  Domenii de conţinut

  Clasa a VI-a

  Elemente de tehnică instrumentală specifică

  Exerciții pe probleme

  Game majore și minore pe patru octave Exerciții cu game în sexte, terțe și decime Exerciții cu acorduri mici, arpegii mici și mari Explicarea termenilor existenți în textul muzical Executarea indicațiilor de dinamică și agogică Compararea diferitelor nuanțe

  Exerciții cu nuanțe diferite (f, p)

  Elemente de notație/cultura muzicală

  Exerciții de recunoaștere într-un text muzical a diferitelor elemente tehnice

  Exerciții de rezolvare a problemelor tehnice ivite și raportarea acestora la contextul muzical

  Prezentarea pe scenă a repertoriilor parcurse Analizarea textelor muzicale și identificarea elementelor melodice, armonice, ritmice

  Introducerea elementelor de polifonie

  Aspecte interpretative

  Compararea diferitelor stiluri muzicale

  Diferențierea caracterului expresiv al lucrărilor muzicale studiate

  SUGESTII pentru REPERTORIU

  Studii:

  C. Czerny, Studii op. 299

  M. Clementi, 50 Preludii și studii pentru pian

  N. Makarova, 6 Studii op. 16

  St. Heller, Studii op. 45, 46

  Repertoriul preclasic:

  C. Daquin, Le Coucou

  G. Fr. Haendel, 6 Fughete, Allemande, Suite (părți)

  J. S. Bach, Invențiuni la 2 și 3 voci, 6 Mici preludii, Preludii și fughete, Mica Suită în La Major, Fuga în Do Major

  Repertoriul clasic:

  C. Ph. Em. Bach, Solfegietto, 3 Sonate ușoare pentru pian

  D. Cimarosa, 32 de Sonate

  J. Haydn, Sonate nr. 1 în Do, nr. 2 în Si bemol, nr. 3 în Do, nr. 7 în Do, nr. 8 în Sol, nr. 9 în Fa, nr. 10 în Do, nr. 11 în Sol

  L. van Beethoven, Rondo în Do op. 51, Variațiuni în Re, în Sol, Sonata op. 49, Bagatele op. 33, Ecoseze, Contradansuri

  W. A. Mozart, Andantino în Mi bemol K. V. 283, Sonata facile K. V. 545, Pastorala variată, 6 Deutsche Tanze K. V 536

  Repertoriul romantic:

  E. Grieg, Tablouri poetice, Piese lirice

  F. Liszt, Consolations

  F. Mendelssohn-Bartholdy, Cântece fără cuvinte, 6 Piese pentru copii

  Fr. Chopin, 3 Ecoseze, Mazurci

  Fr. Schubert, 3 Marșuri militare op. 51, Andantino în Do, Scherzo-uri, Momente muzicale


  J. Brahms, Valsuri

  P. I. Ceaikovski, Bagatelle, Humoresca, Mazurca, Anotimpuri (Mai, Aprilie)

  R. Schumann, Album pentru tineret, Sonatele pentru tineret op. 118, nr. 1 și 2

  Repertoriul modern și de caracter:

  A. Copland, Pisica și șoarecele

  A. Haciaturian, Sonatina

  B. Bartok, Microcosmos IV, Seara la secui, Sonatina, Dansul ursului, 6 Dansuri românești

  Repertoriul românesc:

  C. Petra Basacopol, Imagini de la Muzeul satului

  D. Constantinescu, Toccatina

  D. Voiculescu, Carte fără sfârșit, vol. III

  L. Comes, Cântece și jocuri pentru pian, Sonatine III, IV

  M. Jora, Poze și pozne


  Cl. Debussy, 2 Arabesca, Dans boem, Piese din Colțul copiilor

  D. Kabalevski, Tema cu variațiuni în Re, Sonatina în Do, în la

  I. Bercovici, Toccata

  J. Ibert, Măgărușul alb

  M. Reger, Humoresca, Carte pentru tineret

  S. Prokofiev, Gavota, Viziuni fugitive

  Z. Kodály, 12 Dansuri pe clape negre (1965)

  M. Negrea, Impresii de la țară, 3 Dansuri, 3 Schițe românești

  N. Chilf, Suita pentru copii

  P. Constantinescu, 4 Fabule

  R. Șutzu, Vârtelnița

  S. Drăgoi, Miniaturi, Colinde

  S. Toduță, Suita de cântece și dansuri

  Șt. Mangoianu, Burlesca, Joc din Oaș

  T. Olah, Sonatina


  CLASA a VII-a

  Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

  1. Operarea cu elementele limbajului muzical în vederea interpretării unor lucrări muzicale


   Clasa a VII-a

   1.2. Aprofundarea deprinderilor de utilizare a elementelor de limbaj muzical

    1. Aprofundarea elementelor de limbaj din textul muzical, corelate cu tehnica instrumentală corespunzătoare

     • Exerciții pe probleme

     • Exerciții cu game majore și minore pe toată claviatura, lucrate în terțe, sexte. decime, în diferiți timpi în forte și piano

     • Exerciții cu arpegii mici și mari

     • Exerciții cu acorduri mici și mari separat și împreună

     • Exerciții pe octave lucrate separat

     • Exerciții de pedalizare

  2. Valorificarea capacităților tehnice și de interpretare instrumentală


  Clasa a VII-a

   1. Utilizarea tehnicii instrumentale în operarea cu elemente de limbaj muzical

    • Parcurgerea unui repertoriu variat stilistic

    • Folosirea tehnicii instrumentale ca mijloc de expresie

  2.2. Diferențierea prin modalitățile sale tehnice și expresive a stilurilor muzicale variate, cunoscând particularitățile stilistice încadrate în epocă și adecvate vârstei

  • Interpretarea unor lucrări din epoci diferite

  • Compararea unor elemente stilistice

  2.3. Diversificarea și îmbogățirea paletei mijloacelor de exprimare în planul nuanțării și expresivității muzicale

  - Aplicarea corectă a elementelor de ritm, metru, agogică, dinamică și nuanțare naturală în lucrările studiate


  Conţinuturi


  Domenii de conţinut

  Clasa a VII-a

  Elemente de tehnică instrumentală specifică

  Exerciții pe probleme

  Exerciții cu game majore și minore pe toată claviatura, lucrate în terțe, sexte. decime, în diferiți timpi în f și p

  Exerciții cu arpegii mici și mari

  Exerciții cu acorduri mici și mari separat și împreună Exerciții pe octave lucrate separat

  Exerciții de pedalizare

  Elemente de notație/cultura muzicală

  Parcurgerea unui repertoriu variat stilistic

  Folosirea tehnicii instrumentale ca mijloc de expresie Aplicarea unor tehnici de tușeuri specifice stilului lucrării interpretate

  Exerciții specifice de descifrare (solfegiere, redare cu instrumentul, etc) corespunzătoare clasei

  Exerciții vizând precizia ritmică

  Aspecte interpretative

  Interpretarea de lucrări din epoci diferite Compararea unor elemente stilistice

  Aplicarea corectă a elementelor de ritm, metru, agogică, dinamică și nuanțare naturală în lucrările studiate

  SUGESTII pentru REPERTORIU


  Studii:

  C. Czerny, Studii op. 802, op. 399, op. 335,

  op. 299

  Fr. Liszt, Studii op. 1

  J. B. Cramer, Studii, vol. I

  M. Clementi, 50 Preludii și exerciții

  Repertoriul preclasic:

  D. Scarlatti, Sonate

  Fr. Couperin, Les petits moulins a vent

  G. B. Martini, Allegro

  G. Fr. Haendel, Suite în re minor, sol minor (părți) Variațiuni în Si bemol Major

  J. S. Bach, Invențiuni la 3 voci, 2 Fugi în Do Major, Preludii și fughete, Suite franceze

  L. C. Daquin, Le Coucou, L Hirondelle

  I. Albeniz, Sonata în Re

  Repertoriul clasic:

  Ph. Em. Bach, Allegro în La Major, Sonata în Si bemol

  J. S. Bach, Invențiuni la 3 voci, 2 Fugi în Do Major, Preludii și fughete, Suite franceze

  J. Haydn, Sonate nr. 4 în Re Major, nr. 5, în La Major, nr. 12 în La Major, nr. 13 în Mi Major, nr. 14 în Re Major, nr. 22 în Mi Major, nr. 24 în Re Major, nr. 27 în Sol Major, nr. 30 în La Major, nr. 33 în Re Major, nr. 34 în mi minor, nr. 35 în Do Major

  Repertoriul romantic:

  C. M. von Weber, Rondo brillant

  Ch. Sinding, Vânt de primăvara

  E. Grieg, Piese lirice, Dansuri norvegiene

  F. Mendelssohn-Bartholdy, Cântece fără cuvinte, Capriccio op. 33 în la minor

  Fr. Chopin, Impromptu în La bemol Major, Mazurci, Valsuri

  Fr. Liszt, Consolation, Vals Capriccio, l Hymme de l enfant a son reveil

  Fr. Schubert, Allegretto în do op. 915, Momente muzicale op. 94, Impromptus op. 90 nr. 2 și nr. 4, op. 142, nr. 2

  P. I. Ceaikovski, Anotimpuri, Chanson triste op. 40 nr. 2


  L. van Beethoven, Sonata op.2 nr. 1 în fa minor, op. 14 nr. 1 în sol Major, op. 49 în Sol Major, Rondo în Do Major, în Sol Major, Variațiuni în Do Major op. 69, în la minor, Bagatele op. 126 nr. 2

  M. Albeniz, Sonata în Re

  W. A. Mozart, Sonata în Mi bemol Major K.V 282, în Re Major K. V. 284, în Do Major K. V. 279, în Si bemol Major K. V 570, în Fa Major

  K. V. 332, în La Major K. V. 331, în Sol Major

  K. V. 283, Rondo în Re Major K. V. 485, Pastorala variată

  P. I. Ceaikovski, Anotimpuri, Chanson triste op. 40 nr. 2

  R. Schumann, Album pentru tineret, Sonata op. 118

  R. Schumann, Album pentru tineret, Sonata op. 118

  Repertoriul de piese moderne și de caracter

  A. Haciaturian, Sonatina în Do, Aventurile lui Ivan

  B. Bartók, Microcosmos, Sonatina, 6 Dansuri românești

  Cl. Debussy, Colțul copiilor, 2 Arabesca, Clair de lune din Suita bergamască

  D. Șostakovici, 3 Dansuri fantastice

  H. Villa-Lobos, Suita pentru copii nr. 1, Camera copilului

  I. Albeniz, Toccata

  S. Prokofiev, Romeo și Julieta (selecții) Viziuni fugitive, Poveștile bunicii

  S. Rachmaninov, Preludiul în do diez minor, Polichinelle

  Z. Kodály, 3 Dansuri

  Repertoriul românesc:

  A. Hrisanide, Menuet

  A. Stroe, 4 Piese pentru pian

  A. Winkler, 4 Bagatele pentru pian

  C. Petra Basacopol, Imagini de la Muzeul Satului, Rondo

  D. Bughici, Șase piese pentru pian

  L. Brânduș, Cântec liric

  M. Andricu, Suita pentru copii op. 81

  M. Negrea, Impresii de la țară, Sonatina

  P. Constantinescu, Fabule, Toccata, Joc, Cântec

  P. Vermessy, Schițe pentru pian

  S. Toduță, Suita de cântece și dansuri

  T. Ciortea, Joc țigănesc

  T. Olah, Sonatina

  CLASA a VIII-a

  Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

  1. Operarea cu elementele limbajului muzical în vederea interpretării unor lucrări muzicale


   Clasa a VIII-a

   1.2. Reconstrucția și redarea instrumentală a unei forme muzicale prin elemente de limbaj muzical

   - Analizarea formelor muzicale ale lucrărilor muzicale studiate

    1. Completarea elementelor de limbaj din textul muzical, corelate cu tehnica instrumentală corespunzătoare

     • Exerciții cu game majore și minor simple, octave, acorduri mari, arpegii mari, arpegiu de septimă de dominantă

     • Exerciții de transpoziție în diferite tonalități și cu diferite formule ritmice


   Clasa a VIII-a


  2. Valorificarea capacităților tehnice și de interpretare instrumentală


  Clasa a VIII-a

   1. Utilizarea adecvată a tușeului pianistic la stilul repertorial

    • Identificarea și redarea particularităților tehnice ale diferitelor moduri de atac la stilurile studiate

    • Execuția în public a lucrărilor muzicale studiate

    • Exprimarea unor opinii referitoare la repertoriul parcurs

  2.2. Autoevaluarea prestației scenice (evoluții în audiții, recitaluri, examene, etc)

  • Recunoașterea apartenenței lucrărilor muzicale audiate la un anume gen și stil muzical

  • Formularea judecăților de valoare despre lucrări audiate/ variante de interpretări

  • Diferențierea prin audiție a diverselor interpretări, în scopul formării propriei versiuni

  2.3. Interpretarea creativă a lucrării coordonând mijloacele de expresie muzicală cunoscute

  • Analizarea și utilizarea cursivă a aspectelor timbrale întâlnite în lucrările abordate

  • Prezentarea cursivă a unui program respectând termenii de dinamică și agogică

  • Memorarea și interpretarea creativă a lucrării, coordonând mijloacele de expresie muzicală


  Conţinuturi


  Domenii de conţinut

  Clasa a VIII-a

  Elemente de tehnică instrumentală specifică

  Exerciții cu game majore și minor simple, octave, acorduri mari, arpegii mari, arpegiu de septimă de dominantă

  Exerciții de transpoziție în diferite tonalități și cu diferite formule ritmice

  Analizarea formelor muzicale ale lucrărilor muzicale studiate Solfegierea și frazarea ideilor muzicale

  Reprezentarea planurilor dinamic și agogic ale lucrărilor muzicale

  studiate

  Elemente de notație/cultura muzicală

  Identificarea și redarea particularităților tehnice ale diferitelor moduri de atac la stilurile studiate

  Recunoașterea apartenenței lucrărilor muzicale audiate la un anume gen și stil muzical

  Formularea judecăților de valoare despre lucrări audiate/ variante de interpretări

  Diferențierea prin audiție a diverselor interpretări, în scopul formării propriei versiuni

  Aspecte interpretative

  Analizarea și utilizarea cursivă a aspectelor timbrale întâlnite în lucrările abordate

  Prezentarea cursivă a unui program respectând termenii de dinamică și agogică

  Memorarea și interpretarea creativă a lucrării, coordonând mijloacele de expresie muzicală

  Execuția în public a lucrărilor muzicale studiate Exprimarea unor opinii referitoare la repertoriul parcurs


  SUGESTII pentru REPERTORIU


  Studii:

  C. Czerny, Studii op. 740, op. 399 Fr. Chopin, Studiul op. 25 nr. 2 Fr. Liszt, Studii op. 1

  J. B. Cramer, Studii, caietul I și II

  Repertoriul preclasic:

  J. S. Bach, Invențiuni la 3 voci, Suite franceze, Preludii și fughette, Clavecinul bine temperat, nr. 2 în do minor, nr. 21 în Si bemol Major, Fantezia în do minor

  G. Fr. Haendel, Suite

  J. Ph. Rameau, Les Niais de Sologne și alte piese

  D. Scarlatti, Sonate

  Repertoriul clasic:

  C. Ph. Em. Bach, Sonate

  D. Cimarosa, Sonate

  J. Chr. Bach, Sonate

  J. Haydn, Sonate

  L. van Beethoven, Bagatele op. 33, Sonate op. 2 nr. 1 în fa, op. 10 nr. 2 în Fa, op. 10 nr.

  1 în do, op. 14 nr. 1 în Mi, op. 14 nr. 2 în Sol, op. 79 în Sol

  M. Clementi, Sonate, Re op. 26 nr. 3, Fa op. 6 nr. 2, Re op. 33 nr. 3

  W. A. Mozart, Sonate, Fa K. V. 280, mi bemol K. V. 282, Sol K. V. 282, Fa K. V. 332,

  Si bemol K. V. 570, Romanze La bemol K. V. 205

  Repertoriul romantic:

  C. M. von Weber, Rondo brillant, Perpetuum mobile

  F. Mendelssohn-Bartholdy, Cântece fără cuvinte, Rondo capriccioso

  Fr. Chopin, Mazurci, Valsuri, Rondo op. 1, Impromptu în La bemol Major op. 29, Fantaisie Impromptu op. 66, Poloneza în La Major, op. 40 nr. 1

  Fr. Schubert, Momente muzicale, Impromptus op. 90 și op. 142

  P. I. Ceaikovski, Anotimpuri

  R. Schumann, Album pentru tineret, Sonate pentru tineret op. 118, Noveleta 1, Arabesca

  Repertoriul de piese moderne și de caracter:

  A. Scriabin, Preludii

  B. Bartók, Microcosmos V, Bagatele Cl. Debussy, Colțul copiilor, Preludii, Serenada nr. 2

  H. Villa-Lobos, Polichinelle

  S. Prokofiev, Romeo și Julieta, Viziuni fugitive

  S. Rachmaninov, Preludii, Studii tablouri

  Repertoriul românesc:

  Al .Mendelssohn, 24 Comentarii pentru pian

  C. Petra Basacopol, Rondo

  D. Gheciu, 10 Miniaturi

  E. Tereny, Un poco alla Bartók

  G. Enescu, Suita în stil vechi

  G. Jódál, Sonatina

  L. Dandara, Toccata

  M. Negrea, Impresii de la țară, Sonatina

  P. Constantinescu, Trei piese, Fabule

  S. Toduță, Suita de cântece și dansuri

  T. Ciortea, Suita pentru pian, Suita pe teme târnave

  V. Herman, Piese din Opt piese pentru pian


  Sugestii metodologice

  Ciclul gimnazial se clădește pe acumulările muzicale și instrumentale din clasele primare. Este o etapă importantă în orientarea către liceu, având în vedere dezvoltarea fizică a elevilor și consolidarea trăsăturilor de voință și caracter, decisive în orientarea profesională. Ciclul se încheie cu un concurs de admitere în liceu, unde, pregătirea aprofundată va influența viitorul elevilor.

  Se va continua dezvoltarea tehnicii instrumentale prin efectuarea conștientă a unor exerciții de degete, a gamelor Majore și minore, la octavă, terță, sextă și decimă, paralel și contrar, arpegii frânte și lungi, octave, acorduri. Studiile abordate vor viza rezistența la efort fizic și psihic. Se vor aborda și studii artistice, unde tehnica instrumentală devine un mijloc de expresie, dar fără a depăși posibilitățile de exprimare ale elevului.

  Muzica polifonică va fi extinsă la scriitura până la trei voci, continuând etapele de studiu utilizate anterior: solfegiere, construirea pe câte două voci a întregului, memorizarea fiecărei voci în parte, diferențierea sonoră a planurilor. Se vor analiza formele lucrărilor studiate. În clasele a VII-a și a VIII-a se pot studia suite de dansuri, ce presupun cunoașterea caracterului fiecăruia. Lucrările se audiază integral, stabilind caracteristicile mișcărilor. Ornamentele vor fi analizate și realizate în funcție de compozitor și caracterul pieselor, urmărindu-se integrarea în fluența discursului muzical.

  Sonata clasică ocupă un loc special în studiul instrumental. Construcția formei, diferențierea tonală, între secțiunile componente vor fi însușite gradual în repertoriile abordate. Se va urmări realizarea stilistică: frazare, tușeu, pedalizare dinamică, tempo. Se recomandă studierea integrală a unei sonate, ca gen, pentru diferențierea specificității părților, a tempo- urilor și caracterului. Se vor audia atât sonate, cât și simfonii, în vederea înțelegerii genului.

  Intrarea în adolescență este o etapă de mari transformări, fizice și psihice, de voință și orientare. Muzica romantică oferă un cadru de afirmare a calităților pianistice și muzicale, dezvoltate în anii anteriori. Încurajarea propriilor trăiri și opinii, reprezintă un imbold în manifestarea trăsăturilor de personalitate. În funcție de preferințe și nevoile de exprimare, vor fi abordate piese moderne și românești, utilizând mijloace de expresie specifice.

  Se va diversifica utilizarea pedalei, în funcție de stil și efectul dorit. Utilizarea pedalei

  „una corda” va fi pentru obținerea unor sonorități speciale. Pedala de rezonanță nu înlocuiește un legato obținut prin tușeu, după cum pedala „una corda” nu suplinește obținerea unei nuanțe reduse, executată prin tehnică de producere a sunetului.

  Studiul individual devine un instrument de bază în asimilarea problemelor pianistice. Elevul va fi ajutat să proiecteze munca pe termen scurt și lung, pentru a rezolva toate cerințele instrumentale, muzicale și repertoriale. Responsabilizarea elevului față de muncă este o acțiune cu multiple avantaje, fiind o bază a existenței.


  MODEL proiectare unitate de învățare

  PIAN

  UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:REPERTORIU CLASIC

  Clasa a VI-a

  Nr. ore alocate: 4


  Detalieri de conținut

  Competențe specifice

  Activități de învățare

  Resurse

  Evaluare

  W. A. Mozart

  1.1. Să realizeze combinații de elemente melodice, armonice, ritmice

  - audierea lucrării

  - pian

  - evaluare

  – Sonata

  - citirea integrală a

  - partitură

  formativă

  Facile, KV

  lucrării, respectând

  - aparatură

  - autoevaluare în

  545, p. I,

  DESCIFRARE

  indicațiile de dinamică

  - evidențierea

  audio-video

  baza criteriilor de

  prestabilite  1.2. Să aplice

  construcției formei  indicațiile de

  muzicale (frazare,

  dinamică și agogică

  articulații, structură)

  - rezolvarea


  problemelor tehnice


  (ornamente, formule


  ritmice, pasaje cu


  mâini alternative)


  - executarea unor


  exerciții ajutătoare


  pentru egalizarea


  articulației degetelor


  - adaptarea tușeului


  pianistic la specificul


  scriiturii mozartiene

  Notă: Se va avea în vedere necesitatea obișnuirii elevilor atât cu respectarea textului muzical cât și cu elemente stilistice și de interpretare creativă.


  Grup de lucru


  Nume, prenume

  Instituție de apartenență

  Brăescu, Adrian

  Ministerul Educației

  Streche, Loredana

  Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

  Coman Lavinia

  Universitatea Națională de Muzică – București

  Babeș Venera

  Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti” – București

  Enoiu-Pânzariu Andrei

  Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” – Iași

  Noveanu Monica

  Colegiul Național de Muzică „Sigismund Toduță” – Cluj-Napoca

  Zamfirescu Mihaela Eleonora

  Colegiul Național de Muzică „George Enescu” – București


  Anexa nr. 7

  MINISTERUL EDUCAŢIEI


  Programa școlară pentru


  INSTRUMENTE DE SUFLAT

  flaut, oboi, clarinet, fagot, corn, trompetă, trombon, nai, taragot, saxofon


  Clasele V-VIII

  Învățământ integrat și suplimentar de artă – Muzică


  București, 2022


  Notă de prezentare

  Programa școlară pentru Instrument principal - instrumente de suflat reprezintă o ofertă curriculară pentru clasele V-VIII din învățământul gimnazial cu program integrat și suplimentar de artă – muzică, înscriindu-se în aria curriculară Arte. Această disciplină este prevăzută în planul-cadru de învățământ cu un buget de timp de 3 ore/săptămână.

  Programa pentru Instrument principal - instrumente de suflat este elaborată potrivit unui model de proiectare curriculară centrat pe competențe. Construcția programei este realizată astfel încât să contribuie la dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul gimnazial. Din perspectiva disciplinei de studiu, orientarea demersului didactic pornind de la competențe permite accentuarea scopului pentru care se învață şi a dimensiunii acţionale în formarea personalității elevului.

  Structura programei școlare include, pe lângă Nota de prezentare, următoarele elemente:

  Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate prin învăţare, care permit identificarea şi rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale, în contexte particulare diverse.

  Competențele generale vizate în studiul instrumentelor de suflat jalonează achizițiile elevului pentru întregul ciclu gimnazial.

  Competenţele specifice se formează pe parcursul unui an şcolar, sunt derivate din competenţele generale şi reprezintă etape în dobândirea acestora. Competenţele specifice sunt însoţite de exemple de activităţi de învăţare, care constituie modalităţi de organizare a activităţii didactice în scopul realizării competenţelor. Programa şcolară propune, cu caracter de exemplu, diferite tipuri de activităţi de învăţare, care integrează strategii didactice şi care valorifică experienţa concretă a elevului. Cadrul didactic are libertatea de a utiliza exemplele de activităţi de învăţare pe care le propune programa şcolară, de a le completa sau de a le înlocui, astfel încât acestea să asigure un demers didactic adecvat situaţiei concrete de la clasă. Se asigură, în acest fel, premisele aplicării contextualizate a programei şcolare şi proiectării unor parcursuri de învăţare personalizate, pornind de la specificul dezvoltării fizico-afective a fiecărui elev.

  Sugestiile de repertoriu sunt prezentate pe specificul fiecărui instrument.

  Conținuturile învățării constituie elemente de bază ale domeniului, mijloace informaționale prin care se urmărește realizarea competențelor. Astfel, ele sunt grupate pe următoarele domenii:

  Sugestiile metodologice includ recomandări privind strategiile didactice şi elementele de evaluare continuă. Pornind de la competențele generale, sunt prezentate diferite strategii de formare care contribuie la realizarea acestora. Tot în această secțiune se oferă și un exemplu de proiectare didactică.

  Construcția programei permite susținerea elevilor în direcția exprimării artistice la instrument, concretizată în manifestări muzicale, constituind un demers complex ce integrează și cunoștințe, deprinderi, competențe și de la celelalte discipline muzicale.

  În cadrul actualei programe sunt cuprinse următoarele instrumente de suflat: flaut, oboi, clarinet, fagot, corn, trompetă, trombon, nai, taragot, saxofon.

  Programa de față se adresează elevilor care studiază un instrument de suflat din clasa a V-a. Aceasta permite, ca element de noutate, posibilitatea de a aborda studiul acestor instrumente mai devreme, pentru elevii care au o dezvoltare fizică corespunzătoare, cu acordul părinților, la recomandarea profesorului îndrumător. Parcurgerea programei se va face începând cu primul an de studiu, într-un ritm adaptat nivelului de vârstă și dezvoltare personală. Studiul tubei începe în cadrul ciclului liceal, însă există posibilitatea de a adapta conținuturile pentru ciclul gimnazial, în funcție de dezvoltarea fizică și posibilitățile psiho-

  intelectuale ale elevului.


  Competenţe generale


  1. Operarea cu elementele limbajului muzical în vederea interpretării unor lucrări muzicale


  2. Valorificarea capacităților tehnice și de interpretare instrumentală


  CLASA a V-a

  Competenţe specifice cu exemple de activităţi de învăţare

  1. Operarea cu elementele limbajului muzical în vederea interpretării unor lucrări muzicale


   Clasa a V-a

   1.2. Cunoașterea principalelor elemente de limbaj muzical

   1.3. Formarea deprinderilor de utilizare a elementelor de limbaj

    1. Formarea deprinderilor tehnice de bază

     • Prezentarea descriptivă a instrumentului (construcţie, părţi componente, evoluție istorică, date teoretice)

     • Mânuirea (asamblarea, dezasamblarea, întreținerea) instrumentului

     • Principiile de funcționare a instrumentului

     • Emisia corectă – sonoritate caracteristică


  2. Valorificarea capacităților tehnice și de interpretare instrumentală


  Clasa a V-a

   1. Obținerea deprinderilor tehnice de bază

    • Exerciții de repirație și de emisie corectă

    • Exerciții de formare a ambușurii

    • Emisia, mai întâi doar cu ancia/muștiucul, apoi și cu instrumentul

    • Exerciții pentru dobândirea unei poziţii corecte a corpului în timpul cântatului la instrument

    • Game majore și minore cu maxim o alterație

    • Articularea nonlegato și legato

  2.2. Folosirea conștientă a elementelor simple de limbaj muzical

  • Exerciții de împărțire a textului muzical în fraze

  • Analiza motivelor, frazelor

  • Recunoașterea formelor muzicale simple (liedul, menuetul și rondoul)

  2.3. Familiarizarea cu termeni elementari de dinamică și agogică

  • Exerciții cu elemente de dinamică constantă: p, mp, mf, f, etc.

  • Exerciții cu nuanțe dinamice (crescendo, decrescendo)


  Conţinuturi


  Domenii de conţinut

  Clasa a V-a

  Elemente de tehnică instrumentală specifică

  Prezentarea principalelor date şi caracteristici ale instrumentului Exerciții de formare a respirației profesională

  Exerciții de formare a ambușurii Explicarea grifurilor

  Exerciții de utilizare a grifurilor/digitațiilor întâlnite în materialul specific anului I

  Exerciții de cunoaștere a reprezentărilor grafice ale elementelor simple de limbaj muzical

  Exerciții de emisie corectă

  Elemente de notație/cultură muzicală

  Descifrarea textelor muzicale simple cu ajutorul instrumentului Exerciții cu intervale simple

  Identificarea raportului matematic între durate

  Redarea duratelor cu ajutorul instrumentului în diferite măsuri Exerciții de articulare nonlegato și legato a sunetelor Exerciții în tonalități cu maxim o alterație

  Aspecte interpretative

  Exerciții de împărțire a textului muzical în fraze Analiza motivelor, frazelor

  Recunoașterea formelor muzicale simple (liedul, menuetul și

  rondoul)

  Exerciții cu elemente de dinamică constantă: p, mp, mf, f, etc. Exerciții cu elemente de dinamică fluctuantă (nuanțarea crescendo, decrescendo)

  SUGESTII pentru REPERTORIU

  Piese:

  Piese din albumul, Forty little pieces in progressive order for the Beginner Flautist (transcris și adaptat pentru flaut și pian de Louis Moyse):

  D. Hellbach Pictures, vol. I:

  Game, studii:

  Exercitii de respirație specifică cântatului la flaut;

  Exerciții cu capul flautului;

  Game Majore și minore cu o alterație (ambitusul re1- re3).

  M. Moyse, Metodă de flaut pentru începători; Taffanel-Gauber, Metodă de flaut pentru începători;

  Fr. Carajee, Metoda de flaut;

  D. Pop, Metodă de flaut, vol. I;

  A. I. Oltean-Zehnder și M. Anica, Flautino I,

  Metoda de flaut pentru începători;

  I. Havaletz, Metodă de flaut pentru începători;

  T. Wye, Practice books for the Flute, vol. I;

  Z. Jeney, Metodă de flaut, vol. I;

  C. Ambach, Die moderne Flötenschule, vol. I;

  I. Ory, La flute Traversiére, vol. I;

  B. G. Haase, Die neue magic Flute 1 (Noul flaut fermecat);

  D. Cristache, Metodă de studiu pentru începători

  FLAUT (anul I de studiu)


  Piese:

  L. Puşecinikov, Culegere de piese pentru oboi şi pian (la alegere, spre exemplu, piesa Mic vals);

  E. Cuteanu, 5 piese pentru tineret (originale pentru vioară): Piesa nr. 1, Allegro, Piesa nr. 2, Rubato-Allegretto;

  I. Cudalbu, G. Barnea, Album de piese românești pentru instrumente de suflat (flaut, oboi, clarinet, fagot) și pian;

  D. Szabo-Geza, Mica suită pentru oboi şi pian (Bălăioara, Tropotita, Cântec vesel).

  Game, studii:

  Exercitii de respirație specifică cântatului la oboi.

  Exerciții cu ancia.

  Game Majore și minore cu o alterație.

  P. Tornea, Metoda pentru oboi (Partea a II-a, Exerciții elementare pentru cunoașterea și deprinderea gamelor);

  Wiktor Socewicz – Game, arpegii și intervale pentru oboi;

  Mendel Andreas, Technical basics of oboe playing.

  S. Crozzoli, Le prime lezione di oboe.

  P. Tornea, Metoda pentru oboi (Partea I, Exerciții elementare pentru cunoașterea și deprinderea grifurilor);

  L. Puşecinikov, Metoda pentru oboi vol. I;

  A. Tolksdorf, F. Rösler, Schuler für Oboe, vol. I;

  K. Gekeler, Gekeler Method for Oboe; Schaeferdiek Marc, Method for oboe, vol. I.

  OBOI (anul I de studiu)

  Piese:

  Antonio de Cabezon, Pavana Italiană; Girolmo Frescobaldi, Couranta; Bernardo Pasquini, Pastorale;

  G. Ph. Telemann, Menuet;

  C. Gervaise, Menuet din Suita în re Nr. 4;

  L. Marchandd, Menuet;

  J. S. Bach, Musette din Suita Engleză Nr.3;

  J. Ph. Rameau, Menuet;

  W. A. Mozart, Romanța K.V. 229;

  F. Schubert, Vals german;

  V. Maklakov, Cântec;

  B. Kliuner, Vals;

  V. Voloșinov, Marș;

  A.T. Grecianinova, Cântec;

  M. Glinka, Cântec;

  W. A. Mozart, Dans.

  Game, studii:

  Exercitii de respirație specifică cântatului la clarinet.

  Exerciții cu muștiucul.

  Game Majore și minore cu o alterație.

  R. Kitzer, Metodă de clarinet, vol. I;

  D. Ungureanu, Metodă de clarinet, vol. I;

  E. Koch, Schule für Klarinete;

  C. Rozanov, Metodă de clarinet; Hovai, Metodă de clarinet;

  A. Dismacek, Metodă de clarinet. Rudi Reiki, Studii, vol. I.

  CLARINET (anul I de studiu)

  Piese:

  G. B. Pergolesi, Piesa;

  B. Bartok, Adagio; Andante;

  A. Haciaturian, Andantino;

  A. Tegnar, Cantec suedez pentru copii;

  R. Hanmer, Bassoon Bagatelles.

  Game, studii:

  Exerciții de respirație specifică cântatului la fagot.

  Exerciții cu ancia.

  Game Majore și minore cu o alterație.

  J. Weissenborn-Hofmeister, Schulen Nr. 120

  Metodă pentru începători

  FAGOT (anul I de studiu)

  Piese:

  Mici piese solo sau cu pian

  S. Kokenyessy, Horn Tutor 1 (culegere de piese)

  D. Kabalevski, Vals, Ținutul meu

  Game, studii:

  Exerciții de respirație specifică cântatului la corn;

  Exerciții cu muștiucul;

  CORN (anul I de studiu)


  Piese:

  A. Popa, Ansambluri pentru copii

  W. A. Mozart, Menuet

  J. Hook, Sonata (p. I)

  Ph. Em. Bach, Tema cu variațiuni

  Ph. Em. Bach, Temă cu variațiuni

  D. Marinescu, Doină și joc

  R. Schumann, Plugarul vesel

  L. van Beethoven, Cântec solemn

  Game, studii:

  Exercitii de respirație specifică cântatului la trompetă;

  Exerciții cu muștiucul;

  Game Majore și minore cu o alterație.

  D. Ungureanu, Metoda de Trompetă (Vol. I);

  H. Rapp, Metoda de Trompeta pentru începători;

  J. Porret, Metoda de Trompetă (Vol. I);

  H. Clark, Metoda de începători;

  J. B. Arban, Metoda de Trompetă.

  P. I. Ceaikovski, Piesă veche franțuzească

  D. Sostakovici, Coliba

  W. A. Mozart, Piesă veselă

  J. S. Bach, Menuet

  Game Majore și minore cu o alterație. Gh. Păunescu, Exercițiile 1-32

  Charles F. Gouse, Learn to play the french horn, vol. 1;

  S. Kokenyessy, Horn Tutor 1;

  S. Dünser și A. Stopfner, Horn fuchs, vol. 1;

  B. Tuckwell, Fifty first exercises for horn; Pottag-Hovey, Method for french horn, vol. 1.

  TROMPETĂ (anul I de studiu)

  Piese:

  Mici piese cu acompaniament de pian transcrise de la diferite instrumente;

  A. Bambola, duete (elev-profesor).

  Game, studii

  Exercitii de respirație specifică cântatului la trombon.

  Exerciții cu muștiucul.

  Game Majore și minore cu o alterație.

  A. Bambola, Caietul I, studii pe poziții;

  T. Dorsey, Lecțiile 1-10;

  V. Blajevici, Exerciții (pp. 1-19);

  R. Muller, Caietul 1 (exerciții în poziții 1-3)

  TROMBON (anul I de studiu)

  Piese:

  G. Fr. Händel, Menuet;

  G. Fr. Händel, Largo;

  G. Fr. Händel, Bourée;

  G. Fr. Händel, Gavotte

  G. Fr. Händel, Impertinence;

  P. I. Ceaicovski, Cântec vechi francez;

  F. J. Gossec, Gavotta;

  A. Corelli, Largo;

  G. B. Somis, Tambourine;

  L. Boccherini, Scherzo;

  R. Schumann, Melodie;

  L. v. Beethoven, Oda bucuriei;

  L. v. Beethoven, To Joy;

  J. Haydn, Saint anthony chorale;

  J. Haydn, Quadrille

  J. Haydn, Menuet;

  J. Haydn, Dans lent;

  W. A. Mozart, Children song; Children song, Frere Jaques;

  French children song, Au claire la lune; Dutch Folk song, The Farmers;

  Game, studii:

  Exercitii de respirație specifică cântatului la nai; Game Majore și minore cu o alterație;

  Gh. Zamfir, Metodă de nai; Gh. Zamfir, Traite du nai;

  R. Pătuleanu, Metodă de nai clasic;

  O. Lianu, Metodă pentru însuşirea naiului;

  V. Iovu, Metodă de nai; Al. Pal, Metoda de nai;

  C. Pușcoiu, New method for Panpipes

  (partea I);

  J. Domide, Lehrgang für panflöte, vol. I;

  I. Havaletz, Metoda de nai clasic, Vol. I.

  NAI (anul I de studiu)  Piese:

  Pavele Pavele, Mazarica, Hora miresii, Zorile se varsă;

  Luca Novac, Cântece din Banat; Marius Cîrnu, Melodii de joc din Banat.

  Game, studii:

  Game Majore și minore cu o alterație

  Ioan Berci și Iulius Havaletz, Metodă (pp. 1-9); Kaldy Gyula, Metodă (pp.7-12)

  TARAGOT (anul I de studiu)

  French Lullaby, Sleep Well;

  image

  M. Corrette, Fanfare;

  J. B. Lully, Andantino;

  J. B. Rameau, Rondino;

  N. Miascovski, Mazurka

  Ch. Petzold, Menuet în Sol Major.


  LUCRĂRI FOLCLORICE

  Mociriţă cu trifoi;

  Când eram pe Ialomiţa; Ştii tu mândro;

  Aseară vântul bătea; Foaie verde ca aluna; Trenule maşină mică;

  Mândra mea-i de la Buzău; Radu mami;

  Ionel, Ionelule;

  Cântă cucu bată-l vina; Pe marginea Dunării; Tudoriţo nene;

  Trandafir de la Moldova; Ungurica;

  Balta;

  Hora-n două părți; Foaie verde sălcioară

  Am un leu şi vreau să-l beau; Ciuleandra;

  Barbu lăutaru; Alunelu;

  Foaie verde lămâiţă.

  Piese:

  A. Chailleaux, Andante și Allegro;

  A. Campra, Chanson du Papillon;

  G. F.Handel, Allegro, Largo și Final.

  F. Ferran, Sonatina pentru saxofon alto și pian

  „Baghira”;

  G. F. Händel, Andate și Bourrée (din Sonata nr. 3).

  J.B.Singelee, Solo de concert, op. 74.

  Game, studii:

  Exerciții de respirație specifică cântatului la saxofon.

  Exerciții cu muștiucul.

  Game Majore și minore cu o alterație.

  J. M. Londeix - Le detache și Staccato

  - Exerciții de mecanica pentru toate saxoanele

  Rubank, Elementary Method for Beginner Rubank, Intermediate Method for Beginner Cl. Delangle, Metoda pentru începători

  C. Horceag, Metoda pentru începători Amadeo Russo, Metodă completă de saxofon

  G. Lacour, 50 de studii progresive Vol. I-II

  SAXOFON (anul I de studiu)


  CLASA a VI-a

  Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

  1. Operarea cu elementele limbajului muzical în vederea interpretării unor lucrări muzicale


   Clasa a VI-a

   1.2.Continuarea formării deprinderilor de utilizare a elementelor de limbaj muzical

    1. Analizarea principalelor elemente de limbaj din textul muzical, corelate cu tehnica instrumentală corespunzătoare

     • Explicarea grafiei sunetelor

     • Abordarea noilor grifuri ce derivă din extinderea ambitusului

     • Exerciții de utilizare a grifurilor nou învățate


  2. Valorificarea capacităților tehnice și de interpretare instrumentală


  Clasa a VI-a

   1. Completarea deprinderilor tehnice și interpretative

    • Exerciții de respiratie, emisie, intonatie

    • Exerciții pentru dobândirea unei poziţii corecte a corpului în timpul cântatului la instrument

    • Mânuirea corectă a instrumentului pentru obținerea automatismelor de folosire și întreținere a acestuia

    • Exerciții de dezvoltare a articulării sunetelor

    • Exerciții în tonalități până la două alterații (inclusiv)

  2.2. Audierea atentă a diferitelor lucrări pentru instrument de suflat cu acompaniament

  • Recunoașterea elementelor de limbaj ritmic învățate

  • Recunoașterea elementelor de limbaj sonor învățate

  • Înțelegerea motivelor/frazelor muzicale

  2.3. Exersarea elementelor cu rol determinant în dezvoltarea sensibilității și expresivităţii muzicale

  - Utilizarea nuanțelor muzicale (nuanțarea)


  Conţinuturi


  Domenii de conţinut

  Clasa a VI-a

  Elemente de tehnică instrumentală specifică

  Deprinderea unei abușuri corecte

  Date teoretico-practice legate de extinderea ambitusului Automatizarea grifurilor învăţate

  Citirea corectă şi cursivă a textului musical, spre exemplu: solfegierea cu/fără intonație, citirea notelor folosind grifura, dar fără suflat în instrument („ la rece”) ș.a.

  Aplicarea elementelor de limbaj muzical necesare redării unei


  Domenii de conţinut

  Clasa a VI-a


  lucrări muzicale

  Poziţia corectă a corpului în timpul cântatului la instrument Formarea tehnicii de respirație corectă (profesională) Locul respirațiilor şi al cezurilor în materialul studiat Manierele de articulare: legato, staccato, tenuto/portato Game majore și minore cu două alterații

  Exercitii de respirație, emisie, intonatie

  Exerciții pentru dobândirea unei poziţii corecte a corpului în timpul cântatului la instrument

  Mânuirea corectă a instrumentului pentru obținerea automatismelor de folosire și întreținere a acestuia Exerciții de dezvoltare a articulării sunetelor

  Elemente de notație/cultura muzicală

  Tipuri de articulare: legato, staccato, tenuto/portato Game majore și minore cu două alterații Recunoașterea elementelor de limbaj ritmic învățate

  Recunoașterea elementelor de limbaj sonor învățate Înțelegerea motivelor/frazelor muzicale

  Aspecte interpretative

  Elemente simple de structură a melodiei (motivul, fraza, perioada muzicală, tema muzicală)

  Urmărirea constantă a liniei melodice și analizarea elementelor de limbaj din textul muzical

  Dinamica, nuanțarea „naturală”


  SUGESTII pentru REPERTORIU


  image

  FLAUT (anul II de studiu)

  Game, studii:

  Game Majore și minore până la două alterații (inclusiv). Ambitusul do1-mi3

  G. Gariboldi, Primele exerciții;

  D. Pop, Metodă de flaut, vol. II;

  D. Cristache, Metodă de studiu pentru începători (continuare);

  A. I. Oltean-Zehnder și M Anica, Flautino II, Metoda de flaut pentru începători;

  M. Moyse, Metodă de flaut, Paris; Taffanel-Gauber, Metodă de flaut; Fr. Carajee, Metoda de flaut;

  T. Wye, Practice books for the Flute, vol. II;

  Z. Jeney, Metodă de flaut, vol. II;

  B. G. Haase, Die neue magic Flute 2 (Noul flaut fermecat).

  M. Moyse, 24 Petites etudes melodiques avec variotions (facile) pour Flute


  Piese:

  Piese din albumul, Piese mici pentru flaut și pian, transcripții de Petre Maticiuc:

  Flautul fermecat).

  L. Weiner, Foxdance;

  G. Bizet, Menuet;

  J. B. Loillet, Menuet si Rondo;

  J. Ph. Rameau, Gavotta;

  V. Jianu, Pastel, Sarabanda;


  image

  D. Buciu, Doina;

  La flûte Classique, vol. I, Culegere de piese pentru flaut și pian.

  G. F. Haendel, Sonate, în sol minor, în la

  minor, Do major, Fa major (la alegere);

  W. A. Mozart, Sonatine nr. 1, 2.

  Piese:

  L. Puşecinikov, Culegere de piese pentru oboi şi pian (la alegere);

  E. Cuteanu, 5 piese pentru tineret:

  I. Cudalbu, G. Barnea, Album de piese românești pentru instrumente de suflat (flaut, oboi, clarinet, fagot) și pian;

  C.W. Gluck, Minuet in F, din opera „Orfeu”;

  L. Düssek, Menuet;

  A. Varlamov, Piesă rusă;

  G. Fr. Haendel, Aria din opera „Rinaldo”. Corelli-Barbirolli, Suita concertantă pentru oboi şi pian (Preludiu, Sarabanda, Gavotta).

  Game, studii:

  Exercitii de respirație specifică cântatului la oboi

  Game Majore și minore cu până la două alterații (inclusiv);

  Wiktor Socewicz, Game, arpegii și intervale pentru oboi;

  Mendel Andreas, Technical basics of oboe playing:

  P. Tornea, Metoda pentru oboi (Partea a II-a, Exerciții elementare pentru cunoașterea și deprinderea gamelor);

  L. Puşecinikov, Metoda pentru oboi I

  (continuare)

  S. Crozzoli, Le prime lezione di oboe.

  G. A. Hinke, Studii elementare pentru oboi

  pp. 3-24

  A. Tolksdorf, F. Rösler, Schuler für Oboe, vol. I;

  L. Wiedemann, 45 de Studii, nr. 1-4.

  OBOI (anul II de studiu)

  Piese:

  D. Ungureanu, Album de Mici Piese pentru clarinet și pian;

  Ion Cudalbu, Culegere de piese pentru clarinet și pian;

  C. Rozanov, Metodă de clarinet cu acompaniament de pian;

  Kezdok Szomara, Colecție de piese; Bercles Kalman, Colecție de piese;

  A. Dismacek, Cântec și joc;

  A. Dismacek, Joc.

  Game, studii:

  Game Majore și minore cu două alterații (inclusiv).

  R. Kitzer, Metodă de clarinet vol I

  D. Ungureanu, Metodă de clarinet vol I

  E. Koch, Schule fur Klarinete

  C. Rozanov, Metodă de clarinet

  Hovai, Metodă de clarinet

  F. Demnitz, Școala elementară pentru clarinet

  A. Dismacek, Metodă de clarinet. Rudi Reiki, Studii vol. I.

  CLARINET (anul II de studiu)

  Piese:

  V. Herman, Trilisestile-Joc moldovenesc;

  J. Haydn, Menuet din Simfonia Nr. 7;

  W. A. Mozart, Cântec de primavară;

  L.v. Beethoven, Marmota;

  P. I. Ceaikovski, Lied Italian;

  Al. T. Grecianinov, Coleg vessel;

  D. B. Kabalevski, Glia noastră;

  R. Schumann, Cȃntecul Secerătorilor (ar. A. Gedike);

  R. Schumann, Moş Crăciun (ar. A. Gedike);

  F. Mendelssohn, Cântec fără cuvinte op. 85, nr. 14 (ar. A. Gedike);

  Game, studii:

  Game Majore și minore până la doua alterații

  J. Weissenborn, Studii pentru fagot op. 8, Vol. 1

  FAGOT (anul II de studiu)


  image

  K. Pivonka, Allegretto din Das Fagott, vol. 5 (Selman/Angerböfer);

  D. Kabalevsky, Tocatina, op. 27, nr. 12;

  I. Urcan, Culegere de piese Româneşti

  (violoncel).

  A. Vivaldi, Sonata în Mi minor

  J. S. Bach, Bourrée din Suita nr. 3 pentru violoncel solo.

  Piese:

  Piese si prelucrări pentru Corn si Pian; Gh. Păunescu, Duete și piese cu acompaniament de pian;

  W. A. Mozart, Cântec de Primăvară; Gh. Păunescu, Sincopa;

  Gh. Păunescu, Menuet nr. 1; Gh. Păunescu, Menuet nr. 2.

  Game, studii:

  Exercitii de respirație specifică cântatului la oboi

  Game Majore și minore până la două alterații (inclusiv).

  Ambitus extins până la două octave Gh. Păunescu, Exercițiile 31-70

  Stefan Dünser & Andreas Stopfner, Horn fuchs, vol. 1;

  -Charles F. Gouse, Learn to play the french horn, vol. 1;

  -Barry Tuckwell, Fifty first exercises for horn;

  -Pottag-Hovey, Method for french horn, vol. 1

  CORN (anul II de studiu)

  Piese:

  Fr. Schubert, Serenade

  T. Brediceanu, Doina și Joc

  G.F Händel, Sonatina

  W. A. Mozart, Sonatina

  R. Louthe, Concertino de Concurs

  V. Scelokov, Concert Nr. 3

  G. Enescu, Cântec vechi

  J. Brahms, Cântec de leagăn

  G. Fr. Haendel, Sonata în fa

  Game, studii

  Game Majore și minore cu două alterații (inclusiv).

  D. Ungureanu, Metoda de Trompetă (Vol. II);

  J. Porret, Metoda de Trompetă (Vol. I-II);

  J. B. Arban, Metoda de Trompetă.

  H. J. Krumpfer, Studii de Trompetă (Vol. I)

  TROMPETĂ (anul II de studiu)

  Piese:

  Transcripții de la diferite instrumente

  V. Blajevici, Piese;

  J. Rameau, Menuet;

  P. I. Ceaikovski, Arie;

  F. Chopin, Andante;

  L. v. Beethoven, Cântec;

  J.S. Bach, Menuet (transcripție de la corn).

  Game, studii:

  Game Majore și minore cu două alterații.

  A. Bambula, Caietul I, capitolul III;

  R. Müller, Caietul I, Capitolul: intervale în gamele Fa, Sib și Mib;

  T. Dorsey, Lecțiile 10-30.

  B. Grigoriev, Studiile 1-42;

  V. Blajevici, Școala pentru trombon, studii.

  TROMBON (anul II de studiu)

  Piese:

  Fr. Schubert, Moment Musical, op. 94, nr. 3; Ph. Lavigne, Allegro Giocoso, from Sonata La Persana;

  W. A. Mozart, Minuet from Eine kleine Nachtmusik;

  G. Ph. Telemann, Gavotta;

  J. S. Bach, Menuet;

  J. S. Bach, Chorale;

  Game, studii: Exercitii de respirație specifică cântatului la NAI

  Game Majore și minore cu până la două alterații (inclusiv).

  R. Pătuleanu, Exerciții de tehnică pentru nai

  Gh. Zamfir, Metodă de nai;

  Gheorghe Zamfir: Traite du nai (nr. 71-90);

  R. Pătuleanu, Metodă de nai clasic;

  O. Lianu, Metodă pentru însușirea naiului”;

  NAI (anul II de studiu)


  image

  V. Iovu, Metodă de nai; Al. Pal, Metoda de nai;

  C. Pușcoiu, New method for Panpipes

  (părțile I, II, III, IV, V);

  J. Domide, Lehrgang für panflöte, vol. II.

  C. Pușcoiu, Etudes for pan flute


  Piese:

  Sorocul banatean, Pe loc, Brau, Ardeleana, Hora mare, De doi;

  Luca Novac, Cântece din Banat; Marius Cîrnu, Melodii de joc din Banat.

  Game, studii:

  Game Majore și minore cu două alterații

  Ioan Berci și Iulius Havaletz, Metodă (pp. 10- 21);

  Kaldy Gyula, Metodă (pp.14-16)

  TARAGOT (anul II de studiu)

  R. Schumann, Prima Durere;

  A. Corelli, Sarabanda;

  W. A. Mozart, Burlesque;

  J. Haydn, Andante;

  J. Haydn, Dans lent;

  H. Purcell, Trumpet air;

  J. Kriger, Bourée;

  G. Ph. Telemann, Minuet;

  J. S. Bach, Andante;

  G. Fr. Händel, Alla Hornpipe, from Water Music;

  G. Fr. Händel, March;

  G. Fr. Händel, Gavotte;

  G. Fr. Händel, Largo;

  A. Corelli, Sarabande;

  N. Miascovski, Mazurca.


  LUCRĂRI FOLCLORICE

  Au plecat olteni la coasă; Doi voinici din Valea Mare; Mă dusei să trec la Olt; Bădiţă cu ochii verzi;

  Bade-al meu de astă vară; Asta e poteca mea; Argeşule apa ta;

  Sârbă veche din Muntenia; Banu Mărăcine;

  Bulgăraş de gheaţă rece; Izvoraş cu apa rece; Cântec vechi din Muntenia; Purtată;

  Busuioc floare cătată; Pe marginea Dunării;

  De-aș avea fântână-n curte; Bună seara dragii mei; Hora miresei;

  Hai mândră la joc; Păscui calul pe răzoare; Coborâi din deal în vale;

  Ciobănaș cu trei sute de oi; Foaie verde flori mărunte; Frunză verde ș-un dudău; Sunt o fată frumușică;

  1. auzi cum răsună valea; Înflorit-a ruguțu;

   Și-am auzit o minciună; Joc din Maramures.


   Piese:

   G. F. Händel, Allegro, Largo et Final

   G. F. Händel, Allegro (M. Mule)

   G. Bizet, Toreador (din opera Carmen)

   G. Bizet, L’Arlessiene

   C. Debussy, Micul Negru

   C. Debussy, Clar de Lună

   J. B. Singelée, Fantaisie Brilliante, op.86

   J. B. Singelee, Concertino, op.78

   A. Vivaldi, Concerto op. 3, nr. 6.

  Game, studii:

  Game Majore și minore cu două alterații.

  M. Mule – Game și arpegii

  Rubank, Metodă intermediară pentru saxofon

  L. Mayeur, Grand Method for Saxophone

  P. de Ville, Metoda universală pentru saxofon

  H.Klose, 25 de Studii;

  Guy Lacour, 50 Etudes Progressive Vol. II.

  SAXOFON (anul II de studiu)

  CLASA a VII-a

  Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

   1. Operarea cu elementele limbajului muzical în vederea interpretării unor lucrări muzicale


    Clasa a VII-a

    1.2. Aprofundarea deprinderilor de utilizare a elementelor de limbaj muzical

     1. Aprofundarea elementelor de limbaj din textul muzical, corelate cu tehnica instrumentală corespunzătoare

      • Exerciții de cunoaștere/recunoaștere a grafiei sunetelor care derivă din extinderea ambitusului

      • Exerciții pentru formarea deprinderilor de utilizare şi automatizare a grifurilor învățate şi a noilor grifuri

    • Aplicarea unor tehnici de emisie sonoră specifice stilului lucrării interpretate

    • Exerciții specifice de descifrare a textului muzical (solfegiere/redare vocală, apoi redare cu instrumentul) corespunzătoare clasei

    • Exerciții vizând exactitatea ritmică


   2. Valorificarea capacităților tehnice și de interpretare instrumentală


  Clasa a VII-a

   1. Stăpânirea/automatizarea deprinderilor tehnice și interpretative

    • Exerciţii pentru dezvoltarea respiraţiei profesionale

    • Exerciții de consolidare a emisiei sonore şi de susţinere a coloanei de aer

    • Exerciții de sincronizare și dezvoltare a deprinderilor motrice

    • Exerciții în tonalități până la trei alterații (inclusiv)

  2.2. Diferențierea prin modalitățile sale tehnice și expresive a stilurilor muzicale variate, cunoscând particularitățile stilistice încadrate în epocă și adecvate vârstei

  • Interpretarea de lucrări din epoci diferite

  • Compararea unor elemente stilistice

  2.3. Diversificarea și îmbogățirea paletei mijloacelor de exprimare în planul nuanțării și expresivității muzicale

  - Aplicarea corectă a elementelor de ritm, metru, agogică, dinamică și nuanțare în lucrările studiate


  Conţinuturi


  Domenii de conţinut

  Clasa a VII-a

  Elemente de tehnică instrumentală specifică

  Analizarea aspectelor tehnice întâlnite în lucrările abordate Consolidarea unei poziţii corecte a corpului în timpul cântatului la instrument

  Tehnicii de respirație și de emisie sonoră specifice stilului studiat

  Elemente de notație/cultura muzicală

  Ornamente

  Urmărirea constantă a liniei melodice și redarea caracterului acesteia

  Game majore și minore cu trei alterații

  Aspecte interpretative

  Observarea şi analizarea elementelor de tehnică instrumental necesare redării artistice a unei lucrări muzicale

  Audiţii comparate;

  Forme muzicale simple (strofice: lied, rondo, menuet) sau complexe (tematice: sonata, Tema cu variațiuni, concertul) Mijloace tehnice de expresie: cezură, nuanţă, accent, agogică

  SUGESTII pentru REPERTORIU

  Piese:

  P. Constantinescu, Cântec vechi;

  L. Comes, Două dansuri din Apuseni;

  V. Jianu, Madrigal, Pastel, Sarabanada și Bourée, Preludiu și Rigaudon;

  I. Cudalbu, Amintiri

  I. Bogar, Rondo;

  J. Andersen, Barcarolle;

  P. D. Paradisi, Siciliana;

  L. Bocherini, Menuet;

  Fr. J. Gossec, Tambourin;

  Fr. Schubert, Serenada, Andante;

  G. Fauré, Siciliana;

  S. Prokofiev, Gavota.

  G. Bizet, Menuet (din Suita Arleziana);

  J. B. Loeillet, Sonata a IX-a în Sib major, a X-a

  în la minor (la alegere);

  G. F. Haendel, Sonate, în Do major, în la

  minor, sol minor, Fa minor (la alegere);

  A. Vivaldi, Sonata în Do major;

  G. Ph. Telemann, Sonata Fa major;

  B. Marcello, Sonata în Sib major;

  F. M. Veracini, Sonata în Fa major;

  W. A. Mozart, Sonatine. Anonymus, Temă cu variațiuni.

  Game și studii:

  Game Majore și minore până la trei alterații (inclusiv). Ambitusul do1-sol3

  Taffanel-Gaubert, Grand exercices journaliers de mécanisme;

  M. Moyse, Exercices journaliers;

  T. Wye, Practice Book, no. 2.

  D. Pop, Metoda de flaut vol. II

  D. Cristache, Metodă de studiu pentru începători (continuare).

  B. G. Haase, Die neue magic Flute 3 (Noul flaut fermecat).

  G. Gariboldi, 30 Easy and Progressive Studies for Flute;

  E. Köhler, 20 Easy Melodic Progressive Exercices op.39, vol. I, II;

  A. Oltean, Flautino 3;

  E. Köhler, Studii, op. 33, caiet I;

  Culegere de studii, Flautissim/Diving among the studies, vol. I.

  FLAUT (anul III de studiu)

  Piese:

  I. Cudalbu, G. Barnea, Album de piese românești pentru instrumente de suflat (flaut, oboi, clarinet, fagot) și pian (spre exemplu, Mica Romanță);

  V. Jianu, Sarabanda;

  C. Petra-Basacopol, Piese de caracter pentru oboi și pian, op. 80 (I Andante con moto e

  Game și studii:

  Game Majore și minore cu până la trei alterații (inclusiv).

  Wiktor Socewicz, Game, arpegii și intervale pentru oboi

  Mendel Andreas, Technical basics of oboe playing

  P. Tornea, Metoda pentru oboi

  OBOI (anul III de studiu)


  Piese:

  I. Cudalbu, Culegere de piese pentru clarinet și pian;

  D. Ungureanu, Album de piese pentru clarinet și pian;

  M. Negrea, Suită;

  C. Debussy, Piesă pentru clarinet și pian;

  L. Dittersdorf, Scherzzo.

  V. Tucek, Concert;

  J. Kozeluh, Concert;

  K. Stamitz, Concert;

  Game și studii:

  Game Majore și minore cu trei alterații (inclusiv).

  R. Kitzer, Metodă de clarinet vol. II;

  D. Ungureanu, Metodă de clarinet vol. I;

  E. Koch, Schule für Klarinete;

  C. Rozanov, Metodă de clarinet;

  F. Demnitz, Școala elementară pentru clarinet;

  A. Dismacek, Metodă de clarinet.

  I. Cudalbu, Studii pentru clarinet;

  R. Reiki, Studii vol. I.

  rubato);

  W. A. Mozart, Adagio în Do major K.V. 580a;

  W. A. Mozart, Kanzonetta;

  L.v. Beethoven, Menuet;

  J. Gordon, 7 Bagatele solo (la alegere). Corelli-Barbirolli, Suită concertantă în Fa major pentru oboi şi orchestra (Preludiu și Allamanda sau Preludiu și Giga);

  J. B. Loeillet, Sonata în Do major pentru oboi și pian.

  S. Crozzoli, Le prime lezione di oboe.

  G. A. Hinke, Studii elementare pentru oboi,

  pp. 25-31;

  A. Tolksdorf, F. Rösler, Metodă pentru oboi

  vol. I, Studiile nr. 146-203;

  L. Wiedemann, 45 de Studii (nr. 5 - 8).

  CLARINET (anul III de studiu)

  Piese:

  L. v. Beethoven, Contradans;

  Dmitri Borisovici Kabalevski, Toccatina;

  W. A. Mozart, Dans German; Giovanni Battista Pergolesi, Aria; Mihail Glinka, Cantec spaniel;

  J. S. Bach, Menuet;

  C. Dimitrescu, Cȃntec de leagăn (transcripție);

  S. Lancen, Romantica;

  R. Schumann, Iarna (ar. A. Gedike); vol. 5 (Selman/Angerböfer).

  J. B. de Boismortier, Suite din Das Fagott;

  J. E. Galliard, Sonate la minor din Das Fagott

  vol. 5 (Selman/Angerböfer);

  L. Merci, Sonata în sol minor.

  A. Vivaldi, Concert în la minor

  Game și studii:

  Game Majore și minore până la trei alterații. Julius Weissenborn, Studii pentru fagot, op. 8, Vol. 2.

  FAGOT (anul III de studiu)

  Piese:

  Piese cu acompaniament de pian:

  M. Glinka, Steaua Nordului pentru corn și pian; Fr. Schubert, Serenadă din Cântecul lebedelor (aranjament pentru corn și pian de Daniel Kelley).

  B. Marcello Sonate (transcripție pentru corn și pian);

  Game și studii:

  Game Majore și minore până la trei alterații (inclusiv);

  Transpoziție Es;

  Gh. Păunescu, Exercițiile (nr. 71-100); Bai-Lin, Lip flexibilities (exerciții);

  Vincent Cichowicz, Flow Studies (exerciții). John Ericson, Technique Exercises for Horn. Maxime Alphonse, Caietul I (exercițiile 1-10) Charles F. Gouse, Learn to play the french horn, vol. 2;

  CORN (anul III de studiu)


  Piese:

  P. I. Ceaikovski, Dans Napolitan;

  P. Baltassari, Sonata (a II-a și a III-a);

  N. Berdaev, Concert Nr. 3;

  W. A. Mozart, Concert Nr. 1;

  J. S. Bach, Preludiu;

  G. Fr. Haendel, Bouree;

  I. Cudalbu, Album de piese românești;

  Z. Vancea, Piesă românească.

  Game și studii:

  Game Majore și minore cu trei alterații (inclusiv).

  D. Ungureanu, Metoda de Trompetă (Vol. I- II);

  J. Porret, Metoda de Trompetă (Vol. I-II);

  J. B. Arban, Metoda de Trompetă.

  H. J. Krumpfer, Studii de Trompetă (Vol. I-II)

  P. I. Ceaikovski, Arioso

  K. M. Weber, Cântecul ielelor

  N. R. Korsakov, Cântec de leagăn

  S. Rahmaninov, Tema din prima parte a Concertului pentru pian nr. 3 (aranjament pentru corn și pian de Daniel Kelley).

  V. Bujanovsky, Studii selectate pentru corn.

  TROMPETĂ (anul III de studiu)

  Piese:

  P. I. Ceaicovski, Arie (din opera Iolanta);

  M. Glinka, Andante (Steaua nordului);

  G. F. Händel, Arie (do minor);

  E. Grieg, Romanță;

  J. Rameau, Menuet;

  L. Pergolesi, Siciliana;

  J. S. Bach, Bourée;

  R. Kreisler, Veche piesă franceză; Alte transcripții.

  V. Blajevici, Concertino nr. 2, p I.

  B. Marcello, Sonată;

  F. Galliard, Sonată.

  Game și studii:

  Game Majore și minore cu trei alterații (inclusiv).

  Exerciții pentru ajustarea sunetelor (47-56) Exrciții pentru lejeritatea și siguranța articulației (57-72)

  Exerciții în legato pe poziții (73 b-77) A.Bambula, Caietul I;

  R. Müller, Caietul I, intervale în gamele Do, Sol, Re, La;

  T. Dorsey, Lecțiile 40-94.

  Lafosse, Studii, vol. I, partea 1 (1-46);

  V. Blajevici, Studii 43-71; B.Grigoriv, Studii (pag. 57-100).

  TROMBON (anul III de studiu)

  Piese:

  G. Fr. Händel, Largo

  J. S. Bach, Menuet din Suita în si minor

  A. Corelli, Preludiu din Sonata in A minor

  G. Fauré, Berceuse

  Ph. Lavinge, Musette 1 din Sonata ,,La Persane”;

  W. A. Mozart, Ave Verum;

  J. S. Bach, Allegro din Branderbung, concertul nr.5

  J. Brahms, Scherzo din Symphony nr. 2

  G. Fr. Händel, Alla Hornpipe din Water Music

  G. Fr. Händel, Rondo

  G. Fr. Händel, Marș din Occasional Oratorio

  J. Haydn, Serenade din String Quartet nr. 17, în Fa major;

  J. Haydn, Menuet;

  Fr. Schubert, Ave Maria;

  J. S. Bach, Rondeau din Suite nr. 2 în B minor;

  L. v. Beethoven, Menuet în Sol major;

  J. S. Bach, Simfonia from Cantata, nr. 156;

  Game și studii:

  Game Majore și minore cu trei alterații (inclusiv).

  J. Domide, C. Pană, Pastorale Kaprizien for panflöte (exercițiile 1-30);

  Gh. Zamfir, Metodă de nai;

  R. Pătuleanu, Metodă de nai clasic;

  O. Lianu, Metodă pentru însuşirea naiului;

  V. Iovu, Metodă de nai; Al. Pal, Metoda de nai;

  C. Pușcoiu, New method for Panpipes

  (părțile I, II, III, IV, V);

  J. Domide, Lehrgang für panflöte, vol. III. Gh. Zamfir, Traite du nai (nr. 92-125); Alexandru Pal, Metoda de nai (pp. 162-17);

  V. Iovu, Metodă de nai (pp. 85-90);

  J. Domide, Der junge Panflote virtuose

  (Studiile 21-31);

  C. Pușcoiu, Etudes for pan flute;

  NAI (anul III de studiu)


  image

  J. S. Bach, Air from suite nr. 3 în Re major;

  L. Boccherini, Menuet;

  J. Haydn, Menuet;

  N. Miascovski, Mazurca;

  R. Schumann, Călăreţul sălbatic;

  R. Schumann, Plugarul vesel; Gh. Zamfir, Anna;

  Gh. Zamfir, Tarantella;

  C. Arvinte, De-a lungu;

  B. Buevski, Melodie.

  Piese:

  Pe loc, Sorocuri, Brâuri, Ardelene, De doi;

  L. Novac, Cântece din Banat;

  M. Cîrnu, Melodii de joc din Banat.

  Game și studii:

  Game Majore și minore cu trei alterații (inclusiv).

  I. Berci și Iul. Havaletz, Metodă (pp. 22-27);

  K. Gyula, Metodă (pp.17-19).

  TARAGOT (anul III de studiu)

  Piese:

  A. Corelli, Adagio și Giga;

  R. Shumann, Adagio și Allegro;

  R. Shumann, Fantezia „Scenele Copiilor”;

  R. Korsakov, Zborul Cărăbușului;

  J. B. Singelee, Solo de concert, op. 91;

  J. Demersseman, Carnaval de Venice;

  J. Demersseman, Serenada Spaniola, op. 9;

  E. Bozza, Aria pentru saxofon alto.

  C. W. Gluck, Scene des Champs-Elysees;

  V. Monte, Csardas;

  J. Demersseman, Carnaval de Venice;

  L. Mayeur, Carnaval de Venice;

  G. Kalincovich, Tarantella;

  P. Ituralde, Pequena Csardas;

  J. Naulais, Petite Suite Latine;

  R. Planel, Suita romantică;

  G. Ph. Telemann, Sonata pentru saxofon alto; (adapatare de J.M.Londeix)

  W. A. Mozart, Sonata, k. 304.

  Game și studii:

  Game Majore și minore cu trei alterații.

  M. Mule, 30 de exerciții și studii

  M. Mule, Exerciții zilnice pentru toate tonaliățile.

  H. Klose, 15 studii cantabile

  H. Klose, 25 de studii zilnice

  H. Klose, 25 de studii de mecanisme.

  SAXOFON (anul III de studiu)


  CLASA a VIII-a

  Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

  1. Operarea cu elementele limbajului muzical în vederea interpretării unor lucrări muzicale


   Clasa a VIII-a

    1. Completarea elementelor de limbaj din textul muzical, corelate cu tehnica instrumentală corespunzătoare

     • Explicarea şi comunicarea datelor teoretice referitoare la noile elemente de limbaj muzical

     • Exerciţii pentru consolidarea deprinderilor de utilizare şi automatizare a grifurilor

     • Analizarea elementelor de limbaj din textul muzical studiat


   Clasa a VIII-a

   1.2. Utilizarea fluentă a elementelor de limbaj muzical învățate

   - Exerciții specifice de descifrare/citire corectă (solfegiere, redare cu instrumentul, etc.) a elementelor de limbaj muzical din textul muzical


  2. Valorificarea capacităților tehnice și de interpretare instrumentală


  Clasa a VIII-a

   1. Deținerea lejerității în timpul cântatului la instrument

    • Exerciţii pentru aprofundarea/dezvoltarea respiraţiei profesionale

    • Exerciții pentru omogenizarea sonoră și timbrală

    • Exerciții de dezvoltare a articulării sunetelor și pentru agilitatea degetelor

    • Exerciții în tonalități până la patru alterații (inclusiv)

  2.2. Autoevaluarea prestației scenice (evoluții în audiții, recitaluri, examene, etc.)

  • Recunoașterea apartenenței lucrărilor muzicale audiate la un anume gen și stil muzical

  • Formularea judecăților de valoare despre lucrări audiate/variante de interpretări

  • Diferențierea prin audiție a diverselor interpretări, în scopul formării propriei versiuni

  2.3. Interpretarea creativă a lucrării coordonând mijloacele de expresie muzicală cunoscute

  • Analizarea și utilizarea cursivă a aspectelor timbrale întâlnite în lucrările abordate

  • Prezentarea cursivă a unui program respectând termenii de dinamică și agogică

  • Memorarea și interpretarea creativă a lucrării, coordonând mijloacele de expresie muzicală


  Conţinuturi


  Domenii de conţinut

  Clasa a VIII-a

  Elemente de tehnică instrumentală specifică

  Obținerea stereotipului dinamic în interpretare Aprofundarea respirației profesionale

  Emisie-sonoritate, articularea sunetelor, independența degetelor-agilitate

  Omogenizare sonoră și timbrală pe ambitusul cunoscut

  Elemente de notație/cultura muzicală

  Elemente de limbaj: tonalităţi, intonaţia funcţională, ritm, metru, tempo (egalitatea pulsaţiei metrice), dinamica, nuanţarea

  „naturală”

  Game majore și minore cu patru alterații

  Aspecte interpretative

  Elemente de structură a melodiei (motiv-Temă)

  Formele specifice ale clasicismului muzical, strofice (lied, rondo, menuet) și tematice (sonata, Tema cu variațiuni, concertul) Audiții, recitaluri, concerte, etc.

  Cronici de specialitate

  SUGESTII pentru REPERTORIU

  Piese:

  B. Romberg, Rondo;

  G .de Frumerie, Pastorală;

  C. W. Gluck, Aria din opera Orpheu;

  R. Rosetti, Rondo;

  W. A. Mozart, Andante;

  F. M. Bartholdi, Fantezie;

  W. Popp, Aria boemă rusă;

  Game și studii:

  Game Majore și minore până la patru alterații (inclusiv) pe tot ambitusul flautului. Taffanel-Gaubert, Grand exercices journaliers de mécanisme;

  M. Moyse, Exercices journaliers;

  J. Galway, Warm up;

  P. L. Graf, Check-up.

  FLAUT (anul IV de studiu)


  image

  T. Wye - Practice Book, no. 2. Dumitru Pop, Metoda de flaut, vol. II (continuare).

  E. Köhler, 20 Easy Melodic Progressive Exercices op. 39, vol. II;

  E. Köhler, Studii, op. 33, caiet I;

  E. Köhler, 25 Romantische Etüden für Flöte,

  op. 66;

  Culegere de studii, Flautissim/Diving among the studies, vol. II;

  L. Drouet, 25 studii celebre;

  G. Gariboldi, 30 studii ușoare (continuare);

  M. Moyse, 24 studii melodice cu variațiuni;

  H. Kohler, Studii;

  N. Platonov, 30 Studii.


  image

  OBOI (anul IV de studiu)

  Game și studii:

  Game Majore și minore cu până la patru alterații (inclusiv);

  Wiktor Socewicz, Game, arpegii și intervale pentru oboi;

  Mendel Andreas, Technical basics of oboe playing.

  P. Tornea, Metoda pentru oboi (Partea a IV- a, Exerciții pentru egalizarea tehnicii și a sonorității);

  A. Tolksdorf, F. Rösler, Metodă pentru oboi I.

  L. Wiedemann, 45 studii pentru oboi.

  V. Jianu, Preludiu și Rigaudon,

  P. Constantinescu, Cântec vechi;

  T. Brediceanu, Doina și Joc;

  H. Popescu, Capriciu rustic;

  P. Elinescu, Elegia română, O idilă, Scenă pastorală română;

  L. Comes, 2 dansuri din Apuseni.

  C. P. Basacopol, Suita pentru flaut și pian;

  B. Marcello, Sonate;

  J. B. Loillet, Sonata în la minor;

  G. Ph. Telemann, Sonate în Sol major, Re major, si minor (la alegere);

  G. Ph. Telemann, Sonata în Do major pentru flaut și chitară;

  G. F. Haendel, Sonate în Re major, Fa major,

  Sol major (la alegere);

  L. Vinci, Sonata în Re major;

  J. Kr. Vanhal, Sonata nr. 2 pentru flaut și pian.

  A. Vivaldi, Concert în Fa major (La tempesta di mare) și în Re major (Il cardelino);

  J. A. Hasse, Concert în Sol major;

  A. E. Gretry, Concertul în Do major;

  G. B. Pergolesi, Concert în Sol major;

  J. Haydn, Concert în Re major.Fr. Chopin,

  Variațiuni pe o Temă de Rossini;

  B. Dancla, Variațiuni pe o Temă de Mercadante


  Piese:

  C. Petra-Basacopol, Piese de caracter pentru oboi și pian, op. 80 (II Moderato ma con spirito, III Allegro vivo - ben ritmato e giocoso);

  V. Jianu, Sarabanda şi Bourrée;

  A. Mendelsohn, Pastel (unul la alegere din cele 6); V(ojiteck) Jiroveç, Adagio pentru oboi şi pian;

  R. Schumann, Romanţa a III-a pentru oboi şi pian;

  Székely Endre, Rondo;

  H. Grezki, Dans rusesc.

  G. Fr. Haendel, Sonata a VI-a în Re major (transcripție pentru oboi și pian);

  G. Donizetti, Sonata în Fa major pentru oboi și pian;

  T. Albinoni, Concert pentru oboi şi orchestră în Sib major, op. VII nr. 3

  T. Albinoni, Concert pentru oboi şi orchestră în Re major, op. VII, nr. 6;

  T. Albinoni, Concert pentru oboi şi orchestră în re minor, op. IX, nr. 2 (partea I);

  Al. Marcello, Concert pentru oboi şi orchestră

  în Re minor;

  D. Cimarosa, Concert pentru oboi şi orchestră

  în Do major (partea a II-a și a III-a);

  G. Fr. Haendel, Concertul nr. 1, op. 3, nr. 8;

  W. A. Mozart, Tema și două variațiuni (din din

  Divertismentul nr. 13).


  Piese:

  P. Constantinescu, Cântec vechi;

  V. Jianu, Preludiu și Rigoudon;

  K. Dittersdorf, Scherzzo;

  Liviu Comes, Două dansuri din Apuseni;

  Ion Cudalbu, Culgere de piese pentru clarinet și pian

  Ion Cudalbu, Miniatură pentru clarinet și pian

  G. F. Haendel, Sonatele 1 și 2 (transcripți de la oboi);

  G. F. Haendel, Andante din Sonata I pentru vioară și pian;

  Johann Baptist Wanhal, Sonata în Si bemol major pentru clarinet și pian;

  J. B. Wanhal, Sonata în Mi bemol major pentru clarinet și pian.

  K. Eeber, Concertino;

  V. Tucek, Concert;

  J. Kozeluh, Concert;

  K. Stamitz, Concertele 1 și 2;

  E. Cavallini, Concert în Mi bemol major pentru clarinet și pian;

  Fr. Kramar, Concert

  Game și studii:

  Game Majore și minore cu patru alterații (inclusiv).

  R. Kitzer, Metodă de clarinet vol. II;

  D. Ungureanu, Metodă de clarinet vol. I;

  E. Koch, Schule für Klarinete

  C. Rozanov, Metodă de clarinet

  Hovai, Metodă de clarinet

  F. Demnitz, Școala elementară pentru clarinet

  A. Dismacek, Metodă de clarinet

  I. Cudalbu, Studii pentru clarinet

  R. Reiki, Studii vol. I

  L. Wiedmann, Studii de clarinet vol. 4

  CLARINET (anul IV de studiu)

  Piese:

  W.A. Mozart –Rondo in Fa M

  Ludwig Milde, Tarantella

  Benedetto Marcello, Sonata a doua în mi minor Antonio Vivaldi, Concert în Do Major;

  A. Vivaldi, Concertele în Mi minor, La minor, Re minor;

  Balys Dvarionas, Tema cu variațiuni

  Game și studii:

  Game Majore și minore până la patru alterații

  Intervalul de terta in toate gamele studiate

  J. Weissenborn, Studii pentru fagot, op. 8, Vol. 2.

  FAGOT (anul IV de studiu)

  Piese:

  Piese ale compozitorilor ruși aranjate pentru corn și pian (Editura „Muzica” Moscovei 1984); Gh. Păunescu, Scherzo;

  Gh. Păunescu, În excursie; Gh. Păunescu, Intermezzo;

  Gh. Păunescu, Piesă în stil românesc

  Saint Saens, Lebăda

  B. Ed. Muller, Gebet pentru corn și pian, op. 65;

  B. Ed. Muller, Am Abend, op.71;

  J. S. Bach, Aria în aranjament pentru corn și pian;

  R. Glier, Nocturnă pentru corn și pian;

  E. Grieg, Cântec de leagăn pentru corn și pian;

  J. Pachelbel, Canon în Re aranjament pentru

  Game și studii:

  Game Majore și minore până la patru alterații (inclusiv);

  Transpoziție Es, D, C;

  Bai-Lin, Lip flexibilities (exerciții);

  - Vincent Cichowicz, Flow Studies (exerciții). John Ericson, Technique Exercises for Horn

  M. Alphonse, Caietul I (studiile 11-70); Koprasch, Caietul I (studiile 1-10);

  - V. Bujanovsky, Studii selectate pentru corn.

  CORN (anul IV de studiu)


  image

  corn și pian;

  S. Rahmaninov, Vocalise aranjament pentru corn și pian;

  A. Scriabin, Romanță pentru corn și pian;

  Fr. Schubert, Adagio din Octetul în Fa major, op. 166;

  J. B. (Jean-Baptiste) Loeillet, Sonata nr. 1

  W. A. Mozart, Concertul 1 în Re major partea I și II

  W. A. Mozart, Concertul 3 (partea a II-a);

  J. D. Skroup, Concert în Sib Major pentru corn și orchestră;

  G. P. Telemann, Concert Re major pentru corn și orchestră.

  Piese:

  G. Dumitrescu, Dans Tărănesc;

  N. Petri, Fantezie.

  P. Baltassari, Sonata (integral);

  G.Fr. Händel, Sonata a VI-a (partza I și a II-a);

  G. Ph. Telemann, Sonata.

  W. A. Mozart, Concert, nr. 3;

  F. Stolberg, Concert;

  J. Bull, Giga;

  T. Albinoni, Concertul nr. 1;

  W.A. Mozart, Sonatina în Si bemol;

  G. Ph. Telemann, Sonata în Fa;

  F. Couperin, Pastorala.

  Game și studii:

  Game Majore și minore cu patru alterații (inclusiv).

  D. Ungureanu, Metoda de trompetă (Vol. I-II)

  J. B. Arban, Metoda de trompetă

  A. Vizutti, Metoda de trompetă

  C. Colin, Studii de flexibilitate.

  TROMPETĂ (anul IV de studiu)

  Piese:

  F. Weissenberg, Romanța;

  I. Liadov, Andante;

  J. S. Bach, Sarabandă;

  W. A. Mozart, Arie;

  A. Rubinstein, Melodie;

  F. Galliard, Siciliana (din Sonata V);

  L. v. Beethoven, Sonata nr. 2;

  N. R. Korsakov, Concertino.

  Game și studii:

  Game Majore și minore cu patru alterații.

  A. Bambula, Caietul I

  A. Lafosse, Studii în legato vol, 1 (pp. 79- 83);

  V. Blajevici, Studii și duete (școala pentru trombon, pp. 62-83);

  B. Grigoriev, Studii (pp.100-138);

  T. Dorsey, Studii (pp. 94-132).

  TROMBON (anul IV de studiu)

  image

  Piese:

  E. Grieg, In the Hall of the Mountaing King;

  A. Dvořák, Slavonic Dance, op. 46, nr. 4;

  G. Fauré, Pavane;

  A. Borodin, Waltz din opera Tsar Igor

  Fr. Schubert, Serenade; Gh. Zamfir, Sancta Maria;

  Gheorghe Zamfir, Tarantella;

  C. Gounoud, Ave Maria; Fr. Schubert, Ave Maria;

  G. Bizet, Habanera din opera Carmen;

  A. Weber, Memory din opera Cat’s;

  J. Offenbach, Barcarolle;

  Game și studii:

  Game Majore și minore cu patru alterații (inclusiv).

  Gh. Zamfir, Metodă de nai;

  R. Pătuleanu, Metodă de nai clasic;

  O. Lianu, Metodă pentru însuşirea naiului;

  V. Iovu, Metodă de nai; Al. Pal, Metoda de nai;

  C. Pușcoiu, New method for Panpipes

  (părțile I, II, III, IV, V);

  J. Domide, Lehrgang fur panflote, vol. IV;

  J. Domide, C. Pană, Pastorale Kaprizien for panflöte

  NAI (anul IV de studiu)


  Gh. Zamfir, Traite du nai, (nr. 125-135) Al. Pal, Metoda de nai, (pp. 173-181) Vasile Iovu, Metodă de nai, (pp. 90-95)

  J. Domide, Der junge Panflote virtuose

  (Studiile 31-41);

  C. Pușcoiu, Etudes for pan flute

  J. Haydn, Menuet;

  J. S. Bach, Menuet;

  C. Franck, Panis Angelicus; Fr. Schubert, Serenadă;

  J. Haydn, Serenadă;

  R. Schumann, Visuri;

  J. S. Bach, Arie;

  W. A. Mozart, Arie din opera Don Juan;

  L. v. Beethoven, Menuet;

  C. W. Gluck, Aria din opera Orfeu

  C. Saint-Saëns, The Swan, din Le carnaval des animaux;

  B. Buevski, Melodie;

  C. Dimitrescu, Dans Taranesc op.15.

  Ph. Lavinge, Allegro din Sonata, La Persane;

  J. S. Bach, Allegro, din Brandenburg Concerto, nr. 3

  C. P. Stamitz, Concertul in Sol M pentru flaut, op.29;

  Michel Blave, Sonata în Sol major, op. 2, nr. 1,

  „L’ Henriette”;

  G. F. Handel, Sonata în Do major, op. 1 nr. 7.


  LUCRĂRI FOLCLORICE

  Laie Chioru;

  Foaie verde a bobului; Hai, hai, cu trăsioara; Mă sui în dealul Clujului;

  Bade de dragostea noastră; Joc din Ardeal;

  Joc din Maramureş Mierliţa când e bolnavă; Spune, spune, pui de corb; Argeşule apa ta;

  Sârba fetiţelor; Sârba lui Pompieru; Mărie şi Mărioară; Hora Basarabiei;

  Trotuş râuşor de munte; În gară la Leordeni;

  Mână Gheorghe boii bine; De când ne-a aflat mulțimea; Hora ca la Caval;

  Mă uit pe Gilort în sus; Mă suii în dealul Clujului; Mărioară de la Gorj; Sârbă veche lăutărească; Pe drumul Banatului; Zărzărică, Zărzărea Sârba lui Budală;

  Sârba lui Fănică Luca; Sârba de la Argeș; Imnul lui Iancu Jianu; Hora pe loc; Corogheasca;

  Hora Moldovei Mari; Breaza de la Dragodana;

  image

  image  image

  Brau pe sase;

  Doina instrumentala de la Dragomiresti; Valentin Purice, Doina si Hora;

  Doina Oltului;

  Gheorghe Zamfir, Doina de Jale.

  Piese:

  Sorocul bănățean, Axion, Pe loc, Brâu, Ardeleana, Hora mare, Hora mică, De doi; Luca Novac, Cântece din Banat;

  Marius Cîrnu, Melodii de joc din Banat.

  Game și studii:

  Game Majore și minore cu patru alterații (inclusiv).

  Ioan Berci și Iulius Havaletz, Metodă (pp. 28- 32);

  Kaldy Gyula, Metodă (pp.19-22).

  TARAGOT (anul IV de studiu)

  Piese:

  J. Demersseman, Fantezie;

  S. Joplin, Ellite Syncopation;

  J. B. Singelee, Fantaisie Brillante, op. 75;

  J. B. Singelee, Fantaisie Billiante, op. 86;

  L. Vinchi, Sonata

  W. A. Mozart, Concert, K. 207, p. I;

  R. Binge, Concert

  J. B. Singelee, Concertino, op.91;

  Game și studii:

  Game Majore și minore cu patru alterații.

  J. M. Londeix, Game și Intervale

  M. Mule, Exerciții zilnice în toate tonalitățile

  H. Klose, Metodă completă pentru saxofon

  H. Klose, 15 studii cantabile;

  M. Mule, Diverse studii în toate tonalitățile.

  SAXOFON (anul IV de studiu)

  Sugestii metodologice


  În clasa a V- a, elevul începe procesul de cunoaștere și acomodare cu instrumentul muzical ales. În clasele a VI-a și a VII-a, elevul continuă procesul de formare, insistându-se pe latura tehnico- instrumentală generală. Începând cu clasa a VIII-a, formarea unei concepţii interpretative asupra operei va motiva demersul de dezvoltare/perfecţionare a tehnicii instrumentale.

  Alegerea repertoriului se va face în funcție de dezvoltarea particularităților fizice, psihice și intelectuale ale elevului.

  În situația unui repertoriu restrâns, privind stilul preclasic sau clasic, se recomandă transpunerea adecvată, din punct de vedere al dificultăţii, a unor lucrări din repertoriul altor instrumente.

  În asimilarea şi în redarea corectă a problemelor de natură tehnică, se recomandă:

  Prin această document/Programă se intenţionează orientarea pregătirii de specialitate de bază a elevilor, dincolo de care, fiecare elev, sub îndrumarea cadrului didactic, îşi poate prefigura un traseu de învățare vizibilă personalizat-performantă. În acest document, repertoriul are valoare de sugestie, rămânând la latitudinea profesorului să propună și alte repertorii, ţinând cont de particularităţile de dezvoltare fizică, psihică şi intelectuală a elevilor.


  MODEL proiectare unitate de învățare

  INSTRUMENTE DE SUFLAT DE LEMN ȘI ALAMĂ

  UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: ARTICULAREA SUNETELOR ÎN LEGATO ȘI NONLEGATO

  (STACCATO, TENUTO/PORTATO)


  Clasa a VI-a

  Nr. ore alocate: 3 ore


  Detalieri de conținut

  Competențe specifice

  Activități de învățare

  Resurse

  Evaluare

  Game și

  2.1.Continuarea/ evoluarea deprinderilor tehnice de bază

  - audierea programului

  - instrument

  - autoevaluare

  arpegii,

  propus

  - caiet

  în baza

  exerciții,

  - evidențierea modului de

  - partitură

  criteriilor

  studii și

  articulare utilizat (legato,

  - aparatură

  prestabilite

  lucrări muzicale

  nonlegato)

  - exersarea noilor maniere de articulare a sunetelor pe

  audio-video

  - evaluare formativă


  game, arpegii și exerciții
  specifice


  • aplicarea manierelor de articulare învățate în studiile și lucrările muzicale propuse

  • rezolvarea problemelor tehnice legate de articularea

  sunetelor
  Grup de lucru


  Nume, prenume

  Instituție de apartenență

  Brăescu, Adrian

  Ministerul Educației

  Streche, Loredana

  Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

  Albu, Mihăiță

  Liceul de Artă „Victor Brauner” Piatra Neamț

  Cernătescu, Dalila

  Universitatea Națională de Muzică din București

  Cîrnu, Marius

  Liceul de Artă „Ion Vidu” – Timișoara

  Chira, Beniamin

  Inspectoratul Școlar Județean Cluj

  Gorovei, Ilie

  Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” – Iași

  Iolan, Gered

  Liceul de Arte – Târgu Mureș

  Mureșan, Dumitru

  Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” – Cluj-Napoca

  Mutihac, Ioan

  Liceul de Artă „Ștefan Luchian” – Botoșani

  Pasăre, Mitel

  Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” – Târgu Jiu

  Pețanca, Marcel

  Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti” – București

  Sandu, Gina

  Liceul de Arte „Dinu Lipatti” – Pitești


  Anexa nr. 8

  MINISTERUL EDUCAŢIEI


  Programa școlară pentru

  INSTRUMENTE de PERCUȚIE

  tobă mică, vibrafon, marimbafon, timpan Clasele V-VIII

  Învățământ integrat și suplimentar de artă – Muzică


  București, 2022


  Notă de prezentare

  image

  Programa școlară pentru Instrumente de percuție reprezintă o ofertă curriculară pentru clasele V-VIII din învățământul gimnazial cu program integrat și suplimentar de artă – muzică, înscriindu-se în aria curriculară Arte. Această disciplină este prevăzută în planul-cadru de învățământ cu un buget de timp de 3 ore /săptămână.

  Programa pentru Instrument principal - percuție este elaborată potrivit unui model de proiectare curriculară centrat pe competențe. Construcția programei este realizată astfel încât să contribuie la dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul gimnazial, totuși, recomandăm ca studiul instrumentelor de percuție să înceapă din clasele primare. Din perspectiva disciplinei de studiu, orientarea demersului didactic pornind de la competențe permite accentuarea scopului pentru care se învață şi a dimensiunii acţionale în formarea personalității elevului.

  Actuala programă se corelează cu programa corespondentă pentru ciclul liceal, asigurând astfel continuitatea structurării competențelor și o abordare coerentă între cele două niveluri de învățământ (gimnazial și liceal).

  Structura programei școlare include, pe lângă Nota de prezentare, următoarele elemente:

  Sugestiile metodologice includ recomandări privind strategiile didactice şi elementele de evaluare continuă. Pornind de la competențele generale, sunt prezentate diferite strategii de formare care contribuie predominant la realizarea acestora. Tot în această secțiune se oferă și un exemplu de proiectare didactică.

  Construcția programei permite susținerea evoluțiilor elevilor în direcția exprimării artistice la instrument și în alte manifestări muzicale, constituind un demers complex ce integrează și competențe, deprinderi, cunoștințe de la celelalte discipline ale educației muzicale.

  În cadrul acestei discipline se studiază ca instrumente de bază:

  Toba mică- clasele V-VIII Vibrafonul - clasele V-VIII Marimbafonul- clasele V-VIII Timpanul- clasele V-VIII

  Pe lângă aceste instrumente de bază, se vor studia și celelalte instrumente de percuție: cinele, toba mare, tamburină, trianglo, castagnete, toate începând cu clasa a VIII-a.


  Competenţe generale


  1. Operarea cu elementele limbajului muzical în vederea interpretării unor lucrări muzicale


  2. Valorificarea capacităților tehnice și de interpretare instrumentală


  CLASA a V-a

  Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

  1. Operarea cu elementele limbajului muzical în vederea interpretării unor lucrări muzicale


   Clasa a V-a

   1.2.Cunoașterea principalelor elemente de limbaj muzical

   1.3. Formarea deprinderilor de utilizare a elementelor de limbaj

    1. Formarea deprinderilor tehnice de bază

     • Istoricul și descrierea instrumentelor de percuție, scopul lor în orchestră

     • Exerciții de gimnastică pentru maleabilitatea și flexibilitatea mâinilor cu baghetele

     • Poziția la instrument și poziția baghetelor

     • Exerciții ritmice cu baghetele pe instrument

  2. Valorificarea capacităților tehnice și de interpretare instrumentală


  Clasa a V-a

   1. Obținerea deprinderilor tehnice de bază

    • Exerciții cu note egale

    • Exerciții cu diviziuni normale ale valorilor de note

  2.2. Familiarizarea cu termeni elementari de dinamică și agogică

  • Exerciții cu elemente de dinamică constantă p, mp, mf, f, etc.

  • Exerciții cu nuanțe dinamice (crescendo, decrescendo)


  Conţinuturi


  Domenii de conţinut

  Clasa a V-a

  Elemente de tehnică instrumentală specifică

  Toba mică

  Istoricul și descrierea instrumentelor de percuție, scopul lor în orchestră

  Exerciții de gimnastică pentru maleabilitatea și flexibilitatea mâinilor cu baghetele

  Poziția la instrument și poziția baghetelor Exerciții ritmice cu baghetele pe instrument Exerciții cu note egale

  Exerciții cu diviziuni normale și excepționale ale valorilor de note


  Marimba

  Istoricul și descrierea instrumentelor de percuție, scopul lor în orchestră

  Exerciții de gimnastică pentru maleabilitatea și flexibilitatea mâinilor cu baghetele

  Poziția la instrument și poziția baghetelor


  Domenii de conţinut

  Clasa a V-a


  Exerciții în cadrul gamei Do – la

  Exerciții cu note egale

  Exerciții cu diviziuni normale și excepționale ale valorilor de note

  Vibrafon

  Istoricul și descrierea instrumentelor de percuție, scopul lor în orchestră

  Exerciții pentru utilizarea pedalei

  Poziția la instrument și poziția baghetelor Exerciții în cadrul gamei Do – la

  Exerciții cu note egale

  Exerciții cu diviziuni normale și excepționale ale valorilor de note Utilizarea metronomului

  Timpane (an I de studiu – opțional)

  Istoricul și descrierea instrumentelor de percuție, scopul lor în orchestră

  Exerciții de gimnastică pentru maleabilitatea și flexibilitatea mâinilor cu baghetele

  Utilizarea pedalelor în cadrul acordării instrumentului (opțional) Poziția la instrument și poziția baghetelor

  Exerciții pentru estomparea sunetelor Exerciții ritmice cu baghetele pe instrument Exerciții cu note egale

  Exerciții cu diviziuni normale și excepționale ale valorilor de note

  Multipercuție

  Exerciții de gimnastică pentru maleabilitatea, agilitate și flexibilitatea mâinilor cu baghetele

  Utilizarea resurselor mișcării corporale în raport cu instrument Exerciții pentru independența mâinilor și picioarelor

  Elemente de notație/cultura muzicală

  Redarea, cu ajutorul instrumentului, a elementelor de limbaj muzical (ritm, metru, tempo)

  Exerciții de cunoaștere a reprezentărilor grafice ale elementelor simple de limbaj muzical

  Descifrarea textelor muzicale simple Identificarea raportului matematic între durate

  Redarea duratelor cu ajutorul instrumentului în diferite măsuri Exerciții ritmico-melodice cu baghetele pe instrument

  Exerciții ritmico-melodice în diferite valori până la șaisprezecimi Exerciții tehnice libere pe instrument

  Aspecte interpretative

  Exerciții cu elemente de dinamică constantă p, mp, mf, f, etc. Exerciții cu nuanțe dinamice (crescendo, decrescendo)


  SUGESTII pentru REPERTORIU


  Toba mică:

  Metode: E.Keune, H.Knauer, Kupinski (studiile 1-22 – pauze și contratimpi)

  Marimba:

  N.Zivkovic – Funny Mallets

  Vibrafon:

  W.Schluter – Solobook for Vibraphone (vol. I), N.Zivkovic – Funny Vibraphone

  Timpane:

  E.Keune, G.Berlioz – 30 Pieces Progressives

  Multipercuție:

  N.Rosauro – 10 Beginning Studies for Multiple Percussion

  P.Ohl – Setup- Etuden und Duos J.Beck – Istra F.Dupin – Sept Moments Musicaux


  CLASA a VI-a

  Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

  1. Operarea cu elementele limbajului muzical în vederea interpretării unor lucrări muzicale


   Clasa a VI-a

   1.2. Continuarea formării deprinderilor de utilizare a elementelor de limbaj muzical

    1. Analizarea principalelor elemente de limbaj din textul muzical, corelate cu tehnica instrumentală corespunzătoare

     • Cunoașterea și utilizarea elementelor de limbaj

     • Identificarea formulelor de cvintolet și sextolet

     • Exerciții pentru dezvoltarea tremolo-ului (la toate instrumentele)

     • Exerciții pentru dezvoltarea tehnicii de 4 baghete la marimba

     • Exerciții de legato, contratimpi și sincope


  2. Valorificarea capacităților tehnice și de interpretare instrumentală


  Clasa a VI-a

   1. Completarea deprinderilor tehnice și interpretative

    • Exerciții de aplicare practica cu ajutorul instrumentului

    • Exerciții de recunoaștere si comparare a masurilor în funcție de accent

    • Dezvoltarea capacității de receptare a muzicii

  2.2. Exersarea elementelor cu rol determinant în dezvoltarea sensibilității și expresivității muzicale

  • Exprimarea propriilor opinii referitoare la maniera și valoarea artistica a interpretării

  • Audiții muzicale (aceeași lucrare în interpretări diferite)


  Conţinuturi


  Domenii de conţinut

  Clasa a VI-a

  Elemente de tehnică instrumentală specifică


  Toba mică

  Cunoașterea și utilizarea elementelor de limbaj

  Utilizarea formulelor de dactil, anapest, triolet, sincopa, cvintolet și sextolet

  Exerciții de legato, contratimpi și sincope

  Exerciții pentru dezvoltarea tremolo-ului (la toate instrumentele; în optimi, triolete, șaisprezecimi și trezecișidoimi)

  Poziția la instrument, poziția celor 4 baghete și exerciții pentru dezvoltarea tehnicii de 4 baghete.

  Descifrarea masurilor de 2 /4, 3/4, 6/8, 9/8, 12/8 Măsurile de 2/2, 3/2, alla breve

  Valori ternare în măsurile 3/8, 6/8, 9/8, 12/8 Măsura de 4/8

  Exerciții de gimnastică pentru maleabilitatea și flexibilitatea mâinilor cu baghetele

  Poziția la instrument și poziția baghetelor Exerciții ritmice cu baghetele pe instrument Exerciții cu note egale


  Domenii de conţinut

  Clasa a VI-a


  Marimba


  Vibrafon


  Timpane (an I de studiu – opțional)


  Multipercuție

  Exerciții cu diviziuni normale și excepționale ale valorilor de note Utilizarea metronomului

  Exerciții de gimnastică pentru maleabilitatea și flexibilitatea mâinilor cu baghetele

  Exerciții de citire în cheia fa

  Poziția la instrument și poziția baghetelor Exerciții în cadrul gamei Do – la, Fa – re , Sol – mi Exerciții cu note egale

  Exerciții cu diviziuni normale și excepționale ale valorilor de note Exerciții pentru dezvoltarea tehnicii de 4 baghete la marimba

  Exerciții pentru utilizarea pedalei

  Poziția la instrument și poziția baghetelor

  Exerciții pentru dezvoltarea tehnicii de articulare și estompare a sunetelor (dead stroke, mallet dampening)

  Exerciții de sincronizare și dezvoltare a deprinderilor motrice Exerciții cu note egale

  Exerciții cu diviziuni normale și excepționale ale valorilor de note

  Exerciții de gimnastică pentru maleabilitatea și flexibilitatea mâinilor cu baghetele

  Cheia fa

  Utilizarea pedalelor în cadrul acordării instrumentului (opțional) Poziția la instrument și poziția baghetelor

  Exerciții pentru estomparea sunetelor Exerciții ritmice cu baghetele pe instrument Exerciții cu note egale

  Exerciții de agilitate

  Exerciții cu diviziuni normale și excepționale ale valorilor de note

  Exerciții de gimnastică pentru maleabilitatea, agilitate și flexibilitatea mâinilor cu baghetele

  Utilizarea resurselor mișcării corporale în raport cu instrument Exerciții pentru independența mâinilor și picioarelor

  Elemente de notație/cultura muzicală

  Exerciții de aplicare practică cu ajutorul instrumentului

  Exerciții de recunoaștere și comparare a măsurilor în funcție de accent Dezvoltarea capacității de receptare a muzicii

  Aspecte interpretative

  Exprimarea propriilor opinii referitoare la maniera si valoarea artistica a interpretării

  Audiții muzicale (aceeași lucrare în interpretări diferite)


  SUGESTII pentru REPERTORIU


  Toba mică:

  Metode: E.Keune, H.Knauer, Kupinski

  Marimba:

  L.H.Stevens – Method of Movement for Marimba with 590 exercises

  E.Kopetzki – Marimba Joy

  R. Wiener – Seven Marimba Songs for Aninya

  Vibrafon:

  W.Schluter – Solobook for Vibraphone (vol. I), N.Zivkovic – Funny Vibraphone

  Timpane:

  E.Keune, G.Berlioz – 30 Pieces Progressives

  Multipercuție:

  M.Houllif – Two Dances F.Dupin – Amulettes et Grigris J.Moore – Sonata no.1


  CLASA a VII-a

  Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

  1. Operarea cu elementele limbajului muzical în vederea interpretării unor lucrări muzicale


   Clasa a VII-a

   1.2. Aprofundarea deprinderilor de utilizare a elementelor de limbaj muzical

    1. Formarea deprinderilor tehnice de bază în cântatul la xilofon

     • Noțiuni generale asupra instrumentului, descrierea și poziția la instrument

     • Exerciții de lovituri libere de articulație a brațelor cu baghetele

     • Gama Sol major, Do major, Re major, La major și relativele minore

     • Exerciții de tremolo


  2. Valorificarea capacităților tehnice și de interpretare instrumentală


  Clasa a VII-a

  2.1. Stăpânirea deprinderilor tehnice și interpretative

  - Exerciții de sincronizare și dezvoltare a deprinderilor motrice

  2.2. Diversificarea și îmbogățirea paletei mijloacelor de exprimare în planul nuanțării și expresivității muzicale

  - Aplicarea corectă a elementelor de ritm, metru, agogică, dinamică și nuanțare naturală în lucrările studiate


  Conţinuturi


  Domenii de conţinut

  Clasa a VII-a

  Elemente de tehnică instrumentală specifică

  Noțiuni generale asupra instrumentului, descrierea și poziția la instrument (xilofon)

  Exerciții de lovituri libere de articulație a brațelor cu baghetele

  Toba mică

  Utilizarea formulelor de dactil, anapest, triolet, sincopa, cvintolet, sextolet, septolet și treizecișidoimi

  Exerciții de legato și agilitate

  Exerciții pentru dezvoltarea tremolo-ului (la toate instrumentele) Poziția la instrument, poziția celor 4 baghete și exerciții pentru dezvoltarea tehnicii de 4 baghete.

  Descifrarea masurilor simple și compuse (omogene și eterogene) Exerciții de gimnastică pentru maleabilitatea și flexibilitatea mâinilor cu baghetele

  Poziția la instrument și poziția baghetelor Exerciții ritmice cu baghetele pe instrument Exerciții cu note egale

  Exerciții cu diviziuni normale și excepționale ale valorilor de note Utilizarea metronomului

  Marimba

  Poziția la instrument și poziția baghetelor Exerciții în cadrul gamelor


  Domenii de conţinut

  Clasa a VII-a


  Exerciții cu note egale

  Exerciții cu diviziuni normale și excepționale ale valorilor de note Exerciții pentru dezvoltarea tehnicii de 4 baghete la marimba

  Vibrafon

  Exerciții pentru utilizarea pedalei

  Poziția la instrument și poziția baghetelor

  Exerciții pentru dezvoltarea tehnicii de articulare și estompare a sunetelor (dead stroke, mallet dampening)

  Exerciții de sincronizare și dezvoltare a deprinderilor motrice Exerciții cu note egale

  Exerciții cu diviziuni normale și excepționale ale valorilor de note


  Timpane

  Exerciții de gimnastică pentru maleabilitatea și flexibilitatea mâinilor cu baghetele

  Utilizarea pedalelor în cadrul acordării instrumentului (opțional) Poziția la instrument și poziția baghetelor

  Exerciții pentru estomparea sunetelor Exerciții ritmice cu baghetele pe instrument Exerciții cu note egale

  Exerciții de agilitate

  Exerciții cu diviziuni normale și excepționale ale valorilor de note Exerciții pentru dezvoltarea tremolo-ului


  Multipercuție

  Exerciții de gimnastică pentru maleabilitatea, agilitate și flexibilitatea mâinilor cu baghetele

  Utilizarea resurselor mișcării corporale în raport cu instrument Exerciții pentru independența mâinilor și picioarelor

  Elemente de notație/cultura muzicală

  Game până la 2 alterații Exerciții de tremolo

  Exerciții vizând precizia ritmică


  Apogiatura simplă, dublă, triplă și multiplă


  Exerciții de tremolo

  Aspecte interpretative

  Exerciții de sincronizare și dezvoltare a deprinderilor motrice Aplicarea corectă a elementelor de ritm, metru, agogică, dinamică și nuanțare naturală în lucrările studiate

  Exprimarea propriilor opinii referitoare la maniera si valoarea artistica a interpretării

  Audiții muzicale (aceeași lucrare în interpretări diferite)


  SUGESTII pentru REPERTORIU


  Toba mică:

  Metode: E.Keune, H.Knauer, Kupinski

  Marimba:

  L.H.Stevens – Method of Movement for Marimba with 590 exercises E.Kopetzki – Marimba Joy, Ruud Wiener – Seven Marimba Songs for Aninya

  A.Gomez – Rain Dance

  M.Peters – Yellow After The Rain

  E.Kopetzki – Dance of the Witches, Three Elements

  K.Larson – Suita Mexicana

  Vibrafon:

  W.Schluter – Solobook for Vibraphone (vol. I și II) N.Zivkovic – Funny Vibraphone

  Timpane:

  E.Keune, G.Berlioz – 30 Pieces Progressives

  Multipercuție:

  E.Buyle – Roll On, E.Kopetzki – Groove Yard

  J.Campbell – Tork

  J.Spears – Introduction and Furioso


  CLASA a VIII-a

  Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

  1. Operarea cu elementele limbajului muzical în vederea interpretării unor lucrări muzicale


   Clasa a VIII-a

   1.2. Utilizarea fluentă a elementelor de limbaj muzical învățate

    1. Completarea elementelor de limbaj din textul muzical, corelate cu tehnica instrumentală corespunzătoare

     • Explicarea şi comunicarea datelor teoretice referitoare la noile elemente de limbaj muzical

     • Exerciții pentru consolidarea deprinderilor de utilizare și automatizarea mișcărilor

     • Analizarea elementelor de limbaj din textul muzical studiat

  2. Valorificarea capacităților tehnice și de interpretare instrumentală


   Clasa a VIII-a

   2.2. Interpretarea creativă a lucrării coordonând mijloacele de expresie muzicală cunoscute

    1. Autoevaluarea prestației scenice (evoluții în audiții, recitaluri, examene, etc)

     • Recunoașterea apartenenței lucrărilor muzicale audiate la un anume gen și stil muzical

     • Formularea judecăților de valoare despre lucrări audiate/ variante de interpretări

     • Diferențierea prin audiție a diverselor interpretări, în scopul formării propriei versiuni


   Conţinuturi


   Domenii de conţinut

   Clasa a VIII-a

   Elemente de tehnică instrumentală specifică

   Explicarea și comunicarea datelor teoretice referitoare la noile elemente de limbaj muzical

   Exerciții pentru consolidarea deprinderilor de utilizare şi automatizarea mișcărilor

   Analizarea elementelor de limbaj din textul muzical studiat Exerciții de tremolo măsurat și liber

   Exerciții de tremolo cu nuanțe în crescendo și decrescendo Exerciții cu piano, subito, forte, forte subito piano, pe diferite valori de note Exerciții cu lovituri în diferite valori de note

   Toba mică

   Utilizarea diferitelor formule ritmice Exerciții de legato și agilitate

   Exerciții pentru dezvoltarea tremolo-ului (la toate instrumentele) Poziția la instrument, poziția celor 4 baghete și exerciții pentru dezvoltarea tehnicii de 4 baghete.

   Descifrarea masurilor simple și compuse (omogene și eterogene) Exerciții de gimnastică pentru maleabilitatea și flexibilitatea mâinilor cu baghetele

   Poziția la instrument și poziția baghetelor Exerciții ritmice cu baghetele pe instrument


   Domenii de conţinut

   Clasa a VIII-a


   Marimba


   Vibrafon


   Timpane


   Multipercuție

   Exerciții cu note egale

   Exerciții cu diviziuni normale și excepționale ale valorilor de note Utilizarea metronomului

   Poziția la instrument și poziția baghetelor Exerciții în cadrul gamelor

   Exerciții cu note egale

   Exerciții cu diviziuni normale și excepționale ale valorilor de note Exerciții pentru dezvoltarea tehnicii de 4 baghete la marimba

   Exerciții pentru utilizarea pedalei

   Poziția la instrument și poziția baghetelor

   Exerciții pentru dezvoltarea tehnicii de articulare și estompare a sunetelor (dead stroke, mallet dampening)

   Exerciții de sincronizare și dezvoltare a deprinderilor motrice Exerciții cu note egale

   Exerciții cu diviziuni normale și excepționale ale valorilor de note

   Utilizarea pedalelor în cadrul acordării instrumentului (opțional) Poziția la instrument și poziția baghetelor

   Exerciții pentru estomparea sunetelor Exerciții ritmice cu baghetele pe instrument Exerciții cu note egale

   Exerciții de agilitate

   Exerciții cu diviziuni normale și excepționale ale valorilor de note Exerciții pentru dezvoltarea tremolo-ului

   Exerciții de gimnastică pentru maleabilitatea, agilitate și flexibilitatea mâinilor cu baghetele

   Utilizarea resurselor mișcării corporale în raport cu instrument Exerciții pentru independența mâinilor și picioarelor

   Elemente de notație/cultura muzicală

   Recunoașterea apartenenței lucrărilor muzicale audiate la un anume gen și stil muzical

   Game în tonalitățile majore până la 4 alterații și relativele lor (xilofon/marimba)

   Aspecte interpretative

   For