ORDIN nr. 4.018 din 15 martie 2024privind aprobarea Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare și a Calendarului înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2024-2025 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 25 martie 2024
  Având în vedere:– prevederile art. 30 alin. (1) și (3) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 8, 10, 15 și 16 din Metodologia de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 566/2022;– prevederile art. 89 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4.183/2022, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Ordinului ministrului educației nr. 6.072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior, cu modificările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 199DGIP din 5.02.2024 al proiectului de ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare și a Calendarului înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2024-2025 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare,
  în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Se aprobă Calendarul înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2024-2025 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală management resurse umane și rețea școlară, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Direcția generală informatizare, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației,
  Ligia Deca

  București, 15 martie 2024.
  Nr. 4.018.

  Anexa nr. 1

  METODOLOGIE-CADRU
  de înscriere a copiilor în unități de învățământ
  preuniversitar cu personalitate juridică
  cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar
  și în servicii de educație timpurie complementare


  Anexa nr. 2

  CALENDARUL
  înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2024-2025
  în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu
  grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar
  și în servicii de educație timpurie complementare

  Etapa

  Descrierea etapei

  Perioada

  Etapa de reînscrieri

  Sunt reînscriși copiii care au frecventat unitatea de învățământ în anul școlar curent și care urmează să o frecventeze și în anul școlar următor, ca urmare a exprimării acestei opțiuni de către părinții/reprezentanții legali ai acestora, printr-o cerere scrisă. Pentru unitățile de învățământ care au și grupe de nivel antepreșcolar, în baza continuității, copiii de 3 ani din grupa mare de la creșă pot fi reînscriși în grupa mică de la grădiniță, în limita locurilor disponibile pentru acest nivel de vârstă și în ordinea descrescătoare a vârstei, dacă părinții solicită acest lucru. În situația în care, prin aplicarea criteriului vârstei, numărul cererilor depășește numărul locurilor disponibile, departajarea se face prin aplicarea criteriilor generale, respectiv specifice de departajare, menționate la art. 6 din Metodologia-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.018/2024.

  20-24 mai 2024

  Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după finalizarea etapei de reînscrieri

  24 mai 2024, ora 14.00

  Etapa I din cadrul procesului de înscrieri

  Copiii sunt înscriși în această etapă pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor din planul de școlarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri.

  27 mai-14 iunie 2024
  27-31 mai 2024
  (colectarea cererilor)
  3-5 iunie 2024
  (procesarea cererilor din faza I - prima opțiune)
  6-10 iunie 2024
  (procesarea cererilor din faza a II-a - a doua opțiune)
  11-12 iunie 2024
  (procesarea cererilor din faza a III-a - a treia opțiune)

  Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri

  14 iunie 2024, ora 14.00

  Etapa a II-a din cadrul procesului de înscrieri

  În această etapă se realizează înscrierea copiilor, pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse.

  17 iunie-5 iulie 2024
  17-21 iunie 2024
  (colectarea cererilor)
  24-26 iunie 2024
  (procesarea cererilor din faza I - prima opțiune)
  27 iunie-1 iulie 2024
  (procesarea cererilor din faza a II-a - a doua opțiune)
  2-4 iulie 2024
  (procesarea cererilor din faza a III-a - a treia opțiune)

  Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri

  5 iulie 2024, ora 14.00

  Etapa de ajustări

  În această etapă se realizează înscrierea copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape din lipsă de locuri sau din diferite alte motive sau care nu au participat la primele două etape, pe locurile rămase libere în urma derulării celei de-a doua etape a înscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de ISJ/ISMB și pe baza dosarelor depuse de părinți la inspectoratul școlar. La această etapă au acces următoarele categorii de copii:
  - copiii care au rămas nerepartizați după derularea celor două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani și de 5 ani;
  - copiii care au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învățământul primar și nu au fost admiși ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE;
  - copiii de peste 2 ani care solicită înscrierea în grupa mică din învățământul preșcolar.

  19-29 august 2024

  Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după etapa de ajustări

  30 august 2024, ora 14.00

  Introducerea în SIIIR a tuturor copiilor înscriși în anul școlar 2024-2025 în unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar, repartizarea pe formațiuni de studiu

  9 septembrie 2024, ora 16.00

  -----