LEGE nr. 67 din 1 aprilie 2015
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8 din 19 februarie 2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 28 februarie 2013, cu următoarele modificări şi completări:
  1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
  privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii"
  2. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
  "(2^1) În activitatea de siguranţă a transporturilor sunt implicate unităţile specializate medicale/psihologice agreate de Ministerul Transporturilor, acestea fiind definite de Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare."
  3. La articolul 11, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Examinarea medicală şi psihologică este obligatorie pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor.
  (1^2) Se consideră a fi apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru funcţiile din siguranţa transporturilor persoanele care îndeplinesc baremele de sănătate stabilite pentru aceste funcţii şi deţin un aviz sau un certificat medical, după caz, precum şi un aviz psihologic de aptitudine, în termen de valabilitate."
  4. La articolul 11, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(2) Examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor se asigură numai de către unităţile specializate medicale şi/sau psihologice, publice sau private, agreate de Ministerul Transporturilor.
  (3) Pentru activitatea prevăzută la alin. (2), unităţile agreate percep tarife care se constituie în venituri proprii."
  5. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  "(4) Tarifele prevăzute la alin. (3) se percep solicitantului examinării medicale şi/sau psihologice."
  6. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - (1) Pentru a examina şi a emite avizul sau certificatul medical şi/sau avizul psihologic pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor, unităţile specializate medicale şi/sau psihologice trebuie să deţină certificat de agreare emis de Ministerul Transporturilor.
  (2) Certificatul de agreare reprezintă actul care atestă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor specifice realizării activităţii prevăzute la art. 11 alin. (2).
  (3) Ministerul Transporturilor acordă, suspendă şi retrage certificatul de agreare, în condiţiile ordinelor prevăzute la art. 13.
  (4) Ministerul Transporturilor controlează unităţile prevăzute la alin. (1) în ceea ce priveşte examinarea medicală/psihologică, precum şi respectarea criteriilor şi condiţiilor de agreare, acordând viza anuală pe certificatul de agreare prin structura de specialitate cu atribuţii în domeniu, din cadrul Ministerului Transporturilor.
  (5) Tarifele pentru verificarea unităţilor prevăzute la alin. (1) în vederea agreării de către Ministerul Transporturilor, precum şi pentru viza anuală prevăzută la alin. (4), se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.
  (6) Veniturile obţinute conform prevederilor alin. (5) se constituie în venituri proprii ale Ministerului Transporturilor şi rămân la dispoziţia acestuia, fiind utilizate la finanţarea activităţii de evaluare în vederea agreării şi/sau verificării unităţilor specializate medicale şi/sau psihologice prevăzute la alin. (1), conform art. 67 şi 68 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare."
  7. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - Prin ordin al ministrului transporturilor se stabilesc:
  a) funcţiile din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avizele de aptitudine medicală şi/sau psihologică, precum şi cele pentru care este obligatoriu şi controlul stării de sănătate la intrarea în serviciu;
  b) înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei centrale medicale şi psihologice în siguranţa transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti; finanţarea activităţii comisiei se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor;
  c) procedura de control şi de aplicare a sancţiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, în cazul nerespectării art. 12 alin. (4);
  d) normele privind procedura de agreare şi avizare a unităţilor specializate medicale şi/sau psihologice şi componenţa comisiilor medicale şi psihologice în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor;
  e) modelul avizului sau certificatului medical, după caz, şi/sau psihologic de aptitudine;
  f) normele metodologice privind examinarea medicală şi/sau psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor;
  g) periodicitatea examinărilor medicale şi psihologice pentru funcţiile din siguranţa transporturilor;
  h) tarifele prevăzute la art. 12 alin. (5)."
  8. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 14. - Prin ordin comun al ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii se stabilesc baremurile de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor."
  9. La articolul 15, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - (1) În cadrul unităţilor sanitare din reţeaua proprie a Ministerului Transporturilor funcţionează, în continuare, comisiile medicale şi psihologice, care îşi menţin titulatura şi atribuţiile privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor.
  (2) Până la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. 13 lit. d), comisiile medicale şi psihologice prevăzute la alin. (1) vor efectua examinările medicale şi psihologice pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor, conform programărilor, în organizarea, funcţionarea, componenţa şi locaţia existentă la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă."
  10. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 15^1. - (1) Personalului declarat inapt, retras temporar sau cu aviz restrictiv pentru funcţii în siguranţa transporturilor i se poate recomanda, de către comisiile medicale sau de către Comisia centrală medicală şi psihologică în siguranţa transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti, recuperarea în unităţi specializate.
  (2) După derularea procesului de recuperare în unităţile prevăzute la alin. (1), persoanele care doresc să se reintegreze pe aceeaşi funcţie sau pe o funcţie diferită din siguranţa transporturilor sunt, în mod obligatoriu, reexaminate la comisiile medicale sau la Comisia centrală medicală şi psihologică în siguranţa transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti, în vederea reevaluării afecţiunii pentru care s-a recomandat recuperarea."

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  PETRU GABRIEL VLASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON
  POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 1 aprilie 2015.
  Nr. 67.
  -----