ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 41 din 28 iunie 2016privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale, administrației publice locale și al instituțiilor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016
  (la 04-07-2023, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din LEGEA nr. 9 din 4 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 5 ianuarie 2023 )
  O cerință expresă a unor pături largi ale societății, care este tot mai des exprimată în spațiul public, se referă la debirocratizare și simplificarea administrativă. În acest context, este imperios necesară adoptarea unor măsuri urgente, în considerarea interesului public, în sensul reducerii eforturilor de procurare a documentelor în vederea obținerii serviciilor publice, precum și referitoare la facilitarea interconectării bazelor de date între instituțiile publice.
  Neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență va genera blocaje, ineficiență și pierderi, precum și afectarea în continuare a unei mari părți a populației României care se confruntă cu fenomenul birocrației excesive. În aceste condiții nu se poate asigura punerea în aplicare a Programului de guvernare și îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă și externă a țării și de a exercita conducerea generală a administrației publice, cu repercusiuni directe asupra cetățenilor, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare.
  Aplicarea Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE de la data de 1 iulie 2016 impune creșterea gradului de furnizare a serviciilor online și creșterea încrederii în tranzacțiile electronice, precum și stabilirea unui cadru de interoperabilitate a sistemelor informatice.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Capitolul I

  Măsuri privind simplificarea procedurilor administrative la nivelul administrației publice centrale și locale
  (la 04-07-2023, Titlul Capitolului I a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din LEGEA nr. 9 din 4 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 5 ianuarie 2023 )


  Articolul 1
  (1) Instituțiile publice, organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, au obligația de a publica, din oficiu, informații și modele de formulare sau cereri aferente tuturor serviciilor publice furnizate, în format electronic, atât pe pagina de internet proprie, cât și pe punctul de contact unic electronic, definit de Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea și funcționarea Punctului de contact unic electronic, în varianta actualizată și într-un format tehnic care să permită descărcarea și editarea lor în scopul completării în format electronic de către beneficiar.(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai acelor servicii publice pentru care este obligatorie, conform legii, completarea unor formulare sau cereri.
  (la 04-07-2023, Articolul 1, Capitolul I a fost modificat de Punctul 3., Articolul I din LEGEA nr. 9 din 4 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 5 ianuarie 2023 )


  Articolul 2
  (1) Instituțiile publice, organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, sunt obligate să accepte copia în format electronic după cartea de identitate, transmisă prin e-mail, asigurând condițiile prevăzute de reglementările legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.(2) Toate instituțiile publice, organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, au obligația să publice o adresă de e-mail pentru primirea în format electronic a copiei după cartea de identitate, pe punctul de contact unic electronic și pe pagina proprie de internet. Notă
  Conform alineatului (1) al articolului II din LEGEA nr. 9 din 4 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 5 ianuarie 2023, obligațiile prevăzute la art. 2 alin. (2), art. 6, 10, 13 și 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu completările ulterioare, se execută în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu excepția situațiilor în care aceste obligații s-au executat.
  (3) Fiecare instituție publică, organ de specialitate al administrației publice centrale sau locale, precum și persoana juridică de drept privat care, potrivit legii, a obținut statut de utilitate publică sau este autorizată să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, sunt obligate să elimine cerința de depunere a copiilor legalizate după documente la furnizarea serviciilor publice, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul de către funcționarul competent.(4) În cazul în care persoana se prezintă cu copia legalizată după document, în scopul furnizării serviciului public, instituția publică, organul de specialitate al administrației publice centrale sau locale ori persoana juridică de drept privat care, potrivit legii, a obținut statut de utilitate publică sau este autorizată să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, este obligată/obligat să o accepte.
  (la 04-07-2023, Articolul 2, Capitolul I a fost modificat de Punctul 4., Articolul I din LEGEA nr. 9 din 4 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 5 ianuarie 2023 )


  Articolul 2^1
  (1) Se interzice instituțiilor publice, organelor de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoanelor juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către alte instituții publice, organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoane juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică.(2) Instituțiile publice, organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, solicită entităților care au emis documentele prevăzute la alin. (1), în format electronic, copii sau extrase ale acestora, în baza consimțământului expres al beneficiarului serviciului public, prevederile art. 2 alin. (2) și ale art. 4 aplicându-se în mod corespunzător.
  (la 04-07-2023, Articolul 2^1, Capitolul I a fost modificat de Punctul 5., Articolul I din LEGEA nr. 9 din 4 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 5 ianuarie 2023 )


  Articolul 2^2
  (1) Instituțiile publice, organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, nu pot solicita persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, dosare, dosare cu șină, precum și niciun alt articol sau obiect de birotică sau papetărie.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul depunerii actelor necesare pentru participarea la concursurile pentru ocuparea unei funcții publice, precum și în cazul depunerii actelor necesare pentru participarea la procedurile de achiziții publice.(3) Instituțiile publice, organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, nu pot percepe taxe suplimentare pentru acoperirea costurilor articolelor sau obiectelor prevăzute la alin. (1).
  (la 04-07-2023, Capitolul I a fost completat de Punctul 6., Articolul I din LEGEA nr. 9 din 4 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 5 ianuarie 2023 )


  Articolul 3

  Instituțiile publice, organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, sunt obligate să accepte documentele eliberate de către persoanele juridice de drept public sau de drept privat în format electronic, care au o semnătură electronică calificată sau avansată, definite potrivit prevederilor art. 3 pct. 11 și 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014, în scopul furnizării serviciilor publice către beneficiar.
  (la 04-07-2023, Articolul 3, Capitolul I a fost modificat de Punctul 7., Articolul I din LEGEA nr. 9 din 4 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 5 ianuarie 2023 )


  Articolul 3^1

  Instituțiile publice, organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale și persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, care solicită copii în format fizic pe hârtie pentru diverse acte, cereri sau formulare au obligația de a asigura, în mod gratuit, fotocopierea acestora. Prevederile prezentului alineat nu se aplică pentru actele, cererile sau formularele emise de autoritățile și instituțiile publice centrale.
  (la 04-07-2023, Capitolul I a fost completat de Punctul 8., Articolul I din LEGEA nr. 9 din 4 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 5 ianuarie 2023 )


  Articolul 4
  (1) Datele cu caracter personal necesare pentru furnizarea unui serviciu public, care sunt colectate, deținute sau gestionate de o altă autoritate sau instituție publică, se iau direct de la respectiva autoritate sau instituție dacă acest lucru a fost solicitat expres de beneficiarul serviciului public sau dacă există consimțământul expres al acestuia.(2) Beneficiarul serviciului public poate reveni oricând asupra consimțământului, beneficiind de toate drepturile care decurg din reglementările legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.(3) Solicitarea prevăzută la alin. (1) are un format standard stabilit de către fiecare instituție publică, organ de specialitate a/al administrației publice centrale și locale, precum și persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, responsabilă/ responsabil cu aplicarea prezentei ordonanțe de urgență și poate fi transmisă și în format electronic.
  (la 04-07-2023, Alineatul (3), Articolul 4, Capitolul I a fost modificat de Punctul 9., Articolul I din LEGEA nr. 9 din 4 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 5 ianuarie 2023 )
  (4) Condițiile-cadru privind schimbul de date prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, urmând ca fiecare instituție sau autoritate să stabilească după adoptarea hotărârii, prin ordin sau prin instrucțiuni, procedurile de schimb de date raportat la scopul concret.


  Articolul 5

  Fiecare instituție publică, organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, au obligația de a-și informatiza procesele și procedurile. Aceste obligații vor fi definite și detaliate prin hotărâre a Guvernului.
  (la 04-07-2023, Articolul 5, Capitolul I a fost modificat de Punctul 10., Articolul I din LEGEA nr. 9 din 4 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 5 ianuarie 2023 )


  Articolul 6

  Instituțiile publice, organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, sunt obligate să specifice pe formularele proprii durata de completare a fiecăruia și motivul colectării informației. Fiecare entitate dintre cele enumerate anterior își va întocmi metodologia de calcul al duratei de completare a unui formular, metodologie disponibilă pe pagina proprie de internet și aprobată prin ordin al conducătorului instituției.
  (la 04-07-2023, Articolul 6, Capitolul I a fost modificat de Punctul 11., Articolul I din LEGEA nr. 9 din 4 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 5 ianuarie 2023 ) Notă
  Conform alineatului (1) al articolului II din LEGEA nr. 9 din 4 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 5 ianuarie 2023, obligațiile prevăzute la art. 2 alin. (2), art. 6, 10, 13 și 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu completările ulterioare, se execută în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu excepția situațiilor în care aceste obligații s-au executat.


  Articolul 7
  (1) Instituțiile publice, organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, au obligația de a oferi metode alternative de plată a serviciilor publice furnizate contra cost, fie prin plata cu cardul, fie prin intermediul altor sisteme de plată.
  (la 04-07-2023, Alineatul (1), Articolul 7, Capitolul I a fost modificat de Punctul 12., Articolul I din LEGEA nr. 9 din 4 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 5 ianuarie 2023 )
  (2) Pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute la alin. (1) ordonatorii de credite au obligația de a prevedea în bugetele proprii sumele necesare pentru realizarea acestor obligații.


  Articolul 8

  Instituțiile publice, organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, sunt obligate să folosească cu precădere mijloacele electronice pentru comunicarea cu beneficiarii serviciilor publice, acolo unde beneficiarul are și este de acord să furnizeze o adresă de poștă electronică.
  (la 04-07-2023, Articolul 8, Capitolul I a fost modificat de Punctul 13., Articolul I din LEGEA nr. 9 din 4 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 5 ianuarie 2023 )


  Articolul 9

  Instituțiile publice, organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, sunt obligate să își dezvolte capacitatea de furnizare a serviciilor publice electronice. Planul de dezvoltare a serviciilor publice electronice va fi elaborat conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență și se adoptă prin ordin al conducătorului entității respective.
  (la 04-07-2023, Articolul 9, Capitolul I a fost modificat de Punctul 14., Articolul I din LEGEA nr. 9 din 4 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 5 ianuarie 2023 ) Notă
  Conform alineatului (2) al articolului II din LEGEA nr. 9 din 4 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 5 ianuarie 2023, planul de dezvoltare a serviciilor publice electronice, prevăzut la art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu completările ulterioare, va fi elaborat în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.


  Articolul 10

  Instituțiile publice, organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, au obligația ca, împreună cu fiecare set de date încărcat pe portalul www.data.gov.ro, să încarce și denumirea, descrierea și durata de timp în care este recomandată actualizarea setului de date.
  (la 04-07-2023, Articolul 10, Capitolul I a fost modificat de Punctul 15., Articolul I din LEGEA nr. 9 din 4 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 5 ianuarie 2023 ) Notă
  Conform alineatului (1) al articolului II din LEGEA nr. 9 din 4 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 5 ianuarie 2023, obligațiile prevăzute la art. 2 alin. (2), art. 6, 10, 13 și 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu completările ulterioare, se execută în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu excepția situațiilor în care aceste obligații s-au executat.


  Articolul 11

  Instituțiile publice, organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, au obligația de a publica seturi de date de interes public pe portalul www.data.gov.ro. Procedura de publicare și de actualizare a acestor seturi de date se stabilește prin hotărâre a Guvernului.
  (la 04-07-2023, Articolul 11, Capitolul I a fost modificat de Punctul 16., Articolul I din LEGEA nr. 9 din 4 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 5 ianuarie 2023 )


  Articolul 12
  (1) Instituțiile publice, organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, au obligația de a prevedea explicit în caietele de sarcini și în contractele aferente procedurilor de achiziție publică demarate, care includ dezvoltări de programe informatice la solicitarea instituției sau autorității, faptul că toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către contractant sau membrii asocierii, aferente produsului sau serviciului livrat, se transferă către autoritatea contractantă.
  (la 04-07-2023, Alineatul (1), Articolul 12, Capitolul I a fost modificat de Punctul 17., Articolul I din LEGEA nr. 9 din 4 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 5 ianuarie 2023 )
  (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Agenția Națională pentru Achiziții Publice va aproba, prin ordin, instrucțiuni privind caietele de sarcini și contractele aferente, prevăzute la alin. (1).(3) Verificarea îndeplinirii acestei condiții intră în atribuțiile Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională, înființat prin Hotărârea Guvernului nr. 941/2013 privind organizarea și funcționarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională, pentru documentațiile care se supun avizării acestuia.


  Articolul 13

  Fiecare instituție publică, organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, au obligația de a analiza taxele aferente serviciilor publice furnizate sau, după caz, serviciilor publice pentru care monitorizează și/sau controlează furnizarea, precum și procedurile de furnizare și numărul de documente solicitate beneficiarului pentru furnizarea serviciilor publice respective. Fiecare autoritate dintre cele menționate anterior are obligația de a înainta Guvernului un raport sintetic cu privire la cele constatate, precum și propuneri de intervenție, precum înlăturarea/comasarea de taxe, proceduri sau documente.
  (la 04-07-2023, Articolul 13, Capitolul I a fost modificat de Punctul 18., Articolul I din LEGEA nr. 9 din 4 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 5 ianuarie 2023 ) Notă
  Conform alineatului (1) al articolului II din LEGEA nr. 9 din 4 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 5 ianuarie 2023, obligațiile prevăzute la art. 2 alin. (2), art. 6, 10, 13 și 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu completările ulterioare, se execută în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu excepția situațiilor în care aceste obligații s-au executat.
  Conform alineatului (3) al articolului II din LEGEA nr. 9 din 4 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 5 ianuarie 2023, organele de specialitate ale administrației publice locale și persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, realizează analiza prevăzută la art. 13 teza I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, iar înaintarea către Guvern a documentelor prevăzute la art. 13 teza a II-a din aceeași ordonanță de urgență se realizează în 10 zile de la împlinirea termenului de analiză. Aceste prevederi se aplică și instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale, care nu au executat aceste obligații.


  Capitolul II Modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative

  Articolul 14

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, următoarele acte normative se modifică, se completează sau se abrogă, după cum urmează:I. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: Notă
  Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999 a fost abrogată de articolul VI din Legea nr. 1 din 6 ianuarie 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 15 din 6 ianuarie 2017.
  1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 1

  Eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanțe, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de notarii publici, preschimbarea actelor de identitate, eliberarea permiselor de vânătoare și de pescuit, examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii permisului de conducere, înmatricularea autovehiculelor și a remorcilor, precum și alte servicii prestate de unele instituții publice sunt supuse taxelor extrajudiciare de timbru.
  2. La articolul 5 alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:
  h) eliberarea cărții de identitate;
  3. La articolul 5 alineatul (1), după litera k) se introduc două noi litere, literele l) și m), cu următorul cuprins:
  l) eliberarea cazierului judiciar;
  m) eliberarea sau prelungirea valabilității actelor de identitate pentru cetățenii străini.
  4. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 6
  (1) Taxele extrajudiciare de timbru se pot plăti prin mijloace electronice de plată, prin ordin de plată sau numerar, cu excepția taxei prevăzute la cap. V din anexă, pentru taxele de până la 10 lei, sau prin alte mijloace de plată prevăzute de lege.
  5. La anexă, la capitolul I, punctele 1, 3, 6, 7 și 9 - 12 se abrogă.6. La anexă, la capitolul I, punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate pentru animalele peste 2 ani7. La anexă, la capitolul II, litera c) a punctului 1 și punctul 4 se abrogă.8. La anexă, la capitolul II punctul 1, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) preschimbarea actelor de identitate pentru cetățeni români, precum și înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței cetățenilor români;
  II. La articolul 13, litera c) a alineatului (2) și litera b) a alineatului(4) din Ordonanța Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.III. Alineatele (2) și (3) ale articolului 28 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Amenzile care se cuvin bugetului de stat pot fi achitate, prin mijloace de plată online, în conturile dedicate, la instituțiile de credit autorizate cu care există încheiate convenții sau la unitățile Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se achită, prin mijloace de plată online, prin instituții de credit autorizate cu care există încheiate convenții sau la casieriile autorităților administrației publice locale ori ale altor instituții publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcționează, de cetățenia, domiciliul sau de reședința contravenientului ori de locul săvârșirii contravenției, precum și la ghișeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României. O copie de pe chitanță se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poștă sau electronic, prin e-mail, organului din care acesta face parte, potrivit dispozițiilor alin. (1).
  (la 30-06-2016, Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. III al art. 14, Cap. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016. )
  (3) Plata amenzilor contravenționale achitate prin intermediul sistemelor electronice de plată prevăzute de lege se dovedește prin prezentarea extrasului de cont al plătitorului sau a dovezii de plată emise de către sistemele de plăți, aceasta specificând data și ora efectuării plății; în aceste situații se elimină obligativitatea pentru plătitor de a preda o copie de pe extrasul de cont sau de pe dovada de plată emisă de sistemul de plăți către agentul constatator sau organul din care acesta face parte.
  IV. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 11, alineatul (5) va avea următorul cuprins:(5) Solicitanții unei operațiuni de înscriere a dreptului de proprietate în evidențele autorităților competente pentru un vehicul rutier utilizat dobândit din alt stat trebuie să facă dovada certificării autenticității vehiculului de către Registrul Auto Român. Certificarea autenticității vehiculului atestă faptul că formularul-tip al documentului care confirmă înmatricularea anterioară a vehiculului, eliberat de autoritățile competente din țara de proveniență, este autentic.2. La articolul 11, alineatele (6) și (8) se abrogă.3. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 11^1
  (1) Autoritățile competente să realizeze operațiuni de înmatriculare, autorizare provizorie și eliberare a permiselor de conducere încasează:
  a) tarifele aferente confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare și provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial, păstrării sau rezervării combinației numărului de înmatriculare;
  (la 25-05-2023, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 11^1 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 mai 2023 )

  b) tarifele aferente emiterii certificatelor de înmatriculare, a autorizațiilor provizorii și a permiselor de conducere.
  (2) Tarifele menționate la alin. (1) lit. a) pot fi achitate prin virament, prin mijloace de plată online, prin intermediul POS-urilor instalate la unitățile Trezoreriei Statului sau la sediile instituțiilor publice beneficiare ale sumelor și prin alte modalități de plată reglementate de acte normative în vigoare, prin mandat poștal sau în numerar la ghișeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituțiilor prefectului, la casieriile unităților Trezoreriei Statului, în condițiile legii. Pentru sumele încasate prin intermediul POS-urilor instalate la unitățile Trezoreriei Statului, comisioanele se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul instituțiilor publice din structura cărora fac parte unitățile Trezoreriei Statului, iar pentru cele încasate prin intermediul POS-urilor instalate la sediile instituțiilor publice beneficiare, comisioanele se suportă din bugetele acestora.(3) Tarifele menționate la alin. (1) lit. b) se încasează într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat», prin următoarele mijloace de plată: prin virament, prin mijloace de plată online, inclusiv prin Sistemul național electronic de plată online - SNEP, prin intermediul POS-urilor instalate de către Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat» la sediile serviciilor publice emitente ale documentelor, prin mandat poștal, precum și prin alte modalități de plată reglementate de acte normative în vigoare.(4) Tarifele prevăzute la alin. (1) lit. a) se încasează într-un cont distinct de disponibil deschis la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe numele instituției prefectului din care face parte serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.(5) Unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care își au deschise conturile instituțiile prefectului din care fac parte serviciile publice comunitare regim permise conducere și înmatriculare a vehiculelor încasează tarifele prevăzute la alin. (1) lit. a) în numerar, în contul prevăzut la alin. (4).(6) Sumele încasate în numerar la ghișeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor se depun la casieriile instituțiilor prefectului în aceeași zi, la terminarea programului de lucru.(7) Sumele predate la instituțiile prefectului potrivit alin. (6) se depun de către acestea în contul distinct de disponibil prevăzut la alin. (4) în următoarea zi lucrătoare.(8) Tarifele prevăzute la alin. (1) lit. a), încasate în contul prevăzut la alin. (4) în cursul lunii anterioare, se virează de către instituțiile prefectului, în primele cincisprezece zile ale lunii în curs, în baza facturilor emise de către Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, în contul de venituri al bugetului activității finanțate integral din venituri proprii «Venituri din prestări servicii» al acestei instituții.
  (la 25-05-2023, Alineatul (8) din Articolul 11^1 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 mai 2023 )
  (9) Restituirea sumelor prevăzute la alin. (1), achitate eronat sau pentru care nu au fost prestate serviciile aferente, se face de către Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, respectiv de către Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat», la cererea scrisă a plătitorului adresată acestora, însoțită de documentul prin care s-a efectuat plata. Cererea și documentul prin care s-a efectuat plata pot fi transmise atât în format fizic, cât și prin mijloace electronice.
  (la 28-11-2020, Alineatul (9) din Articolul 11^1 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 271 din 25 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1133 din 25 noiembrie 2020 )

  (la 01-09-2020, Articolul 11^1 din Secțiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 152 din 31 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 01 septembrie 2020 )
  4. La articolul 23, după alineatul (9) se introduc patru noi alineate, alineatele (9^1)-(9^4), cu următorul cuprins:(9^1) Pentru asigurarea și verificarea legalității examenului de obținere a permisului de conducere, modul de desfășurare a probei teoretice se înregistrează video, iar în cazul probei practice atât video, cât și audio, cu sisteme tehnice de monitorizare. Pentru proba practică, sistemele tehnice de monitorizare se instalează pe autovehiculele folosite la susținerea probei practice, iar în cazul categoriilor A1, A2 și A, acestea se instalează pe autovehiculul în care se află examinatorul.
  (la 02-03-2023, Alineatul (9^1) din Articolul 23 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 11 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 31 ianuarie 2023 )
  (9^2) Prin excepție de la prevederile alin. (9^1), nu se înregistrează audio sau video proba practică susținută în poligon pentru categoriile AM, A1, A2 și A.
  (la 02-03-2023, Alineatul (9^2) din Articolul 23 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 11 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 31 ianuarie 2023 )
  (9^3) Sistemele tehnice de monitorizare prevăzute la alin. (1) se asigură de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor care organizează examenul de obținere a permisului de conducere.(9^4) Procedura și condițiile tehnice în care se realizează și stochează înregistrările prevăzute la alin. (9^1), precum și măsurile pentru protejarea acestora și a datelor cu caracter personal se stabilesc, în condițiile legii, prin ordin al ministrului afacerilor interne.
  V. Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 13 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 20, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice solicită extras de pe cazierul judiciar sau extras din cazierul judiciar, în baza consimțământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice.
  (la 25-12-2022, Alineatul (7) din Articolul 20 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 9, Articolul 14, Capitolul IV din LEGEA nr. 363 din 19 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1244 din 22 decembrie 2022 )
  2. La articolul 21, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) La copia de pe cazierul judiciar transmisă instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională și justiție se atașează și istoricul condamnărilor ori al altor măsuri cu caracter penal sau administrativ luate potrivit Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, precum și al măsurilor dispuse de Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare.(4) În extrasul de pe cazierul judiciar transmis instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice se înscriu date conform prevederilor art. 17 și 18.
  (la 23-07-2017, Alineatul (4) din Punctul 2. , Punctul V. , Articolul 14 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 179 din 18 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 20 iulie 2017 )
  3. La articolul 22, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

  Articolul 22
  (1) Cererea pentru obținerea copiilor de pe cazierul judiciar și a extraselor de pe cazierul judiciar trebuie să fie motivată și să cuprindă:
  a) pentru persoana fizică: datele cu caracter personal prevăzute la art. 8 alin. (1^1);
  b) pentru persoana juridică: datele de identificare prevăzute la art. 8 alin. (1^2).
  (2) Cererea se adresează unității de poliție în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana fizică sau își are sediul persoana juridică pentru care se cere copia de pe cazierul judiciar ori extrasul de pe cazierul judiciar, iar, în cazurile prevăzute la art. 6, Inspectoratului General al Poliției Române.(3) Unitățile de poliție prevăzute la alin. (2) trimit de îndată copia de pe cazierul judiciar al persoanei fizice față de care s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracțiuni flagrante ori măsura arestării preventive. În celelalte cazuri, copia se trimite în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea cererii.(4) Cererea-tip pentru obținerea copiilor și extraselor de pe cazierul judiciar poate fi depusă și electronic în condițiile prevăzute la art. 34 alin. (2) și este scutită de taxe.
  (la 10-12-2016, Articolul 22 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 )
  4. La articolul 27, alineatul (4) se abrogă.

  Articolul 27
  (1) Persoanele fizice sau juridice pot obține propriul certificat de cazier judiciar ori extras din cazierul judiciar în condițiile stabilite la art. 28-31.(2) Certificatele de cazier judiciar emise de autoritățile prevăzute la art. 6 și 7 sunt valabile 6 luni de la data eliberării.(3) În cazul în care extrasele din cazierul judiciar emise de autoritățile unor state străine nu au prevăzut în cuprinsul lor un termen de valabilitate, acesta este de 6 luni de la data emiterii, atunci când sunt folosite în fața autorităților române.
  (la 10-12-2016, Articolul 27 din Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 )
  5. La articolul 28, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 28
  (1) Cererea-tip, cu datele cu caracter personal completate și motivată, se depune de către persoana fizică electronic sau personal, la orice unitate ori subunitate de poliție în care funcționează ghișeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar.
  (la 10-12-2016, Alineatul (1) din Articolul 28 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 )
  (2) Cererea-tip, cu datele complete de identificare și motivată, se depune de către persoana juridică electronic sau prin reprezentant legal, care trebuie să își dovedească calitatea, la orice unitate ori subunitate de poliție în care funcționează ghișeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar.
  ..............................................................(4) Data de la care se poate depune cererea electronică de obținere a certificatului de cazier judiciar, precum și procedura de depunere se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.
  6. La articolul 34, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În vederea utilizării evidențelor cazierului judiciar, la sistemul informatizat vor fi conectate toate unitățile și subunitățile de poliție, celelalte structuri și instituții din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională și justiție, instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice, precum și structurile competente ale Ministerului Afacerilor Externe.
  (la 10-12-2016, Alineatul (2) din Articolul 34 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 )
  VI. Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 12 martie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (1) lit. b), în ceea ce privește îndeplinirea funcției de polițist, și a condițiilor prevăzute la lit. d) și f), inclusiv de către persoanele prevăzute la art. 2 alin. (3) și (4), se verifică de către inspectoratele de poliție județene sau, după caz, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, pe baza datelor și informațiilor cuprinse în evidențele specifice.
  (la 20-07-2017, Alineatul (2) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA nr. 2 din 13 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 17 iulie 2017 )
  2. La articolul 6, litera g) se abrogă.

  Articolul 6
  (1) Pentru susținerea examenului de atestare a calității de detectiv particular, cei interesați trebuie să depună la inspectoratele de poliție județene sau, după caz, la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București următoarele acte:
  a) cerere;
  b) curriculum vitae;
  c) actul de studii, în original și în copie, sau, după caz, adeverință din care să reiasă îndeplinirea unei funcții de polițist ori lucrător în cadrul unor instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau securității naționale;
  d) actul de absolvire a unui curs de specialitate, în original și în copie;
  e) certificate medicale și de atestare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv un laborator autorizat;
  f) declarație din care să rezulte că îndeplinește condiția prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. e);
  g) dovada achitării tarifului pentru susținerea examenului de atestare a cunoștințelor, stabilit în conformitate cu dispozițiile legale.
  (2) Copiile documentelor prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) se certifică pentru conformitate cu originalul prin semnarea de către reprezentantul unității de poliție. Originalul documentelor prezentate se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.
  (la 20-07-2017, Articolul 6 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 2 din 13 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 17 iulie 2017 )
  VII. Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și completează după cum urmează:1. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 15^1
  (1) Pașapoartele simple electronice se eliberează titularului sau reprezentantului legal după achitarea contravalorii acestora.(2) Pentru cererile de eliberare a pașapoartelor depuse în țară, contravaloarea pașapoartelor se achită în contul Companiei Naționale «Imprimeria Națională» - S.A., prin mandat poștal, prin mijloace de plată online, inclusiv prin intermediul Sistemului național electronic de plată online - SNEP sau prin unitățile bancare cu care Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A. încheie convenții în acest scop.
  (la 28-11-2020, Alineatul (2) din Articolul 15^1 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 271 din 25 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1133 din 25 noiembrie 2020 )
  (3) Serviciile publice comunitare de pașapoarte sunt abilitate să verifice încasarea sumei reprezentând contravaloarea pașapoartelor, achitată în condițiile alin. (2), potrivit metodologiei de lucru comune încheiate între Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A. și Direcția Generală de Pașapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Notă
  Potrivit art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 152 din 31 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 1 septembrie 2020, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Compania Națională „Imprimeria Națională“ - S.A. și Direcția Generală de Pașapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne vor elabora metodologia de lucru comună prevăzută la art. 15^1 alin. (3) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență.
  (4) Contravaloarea pașaportului simplu electronic achitată eronat sau pentru care nu a fost prestat serviciul aferent se restituie, la cererea scrisă a plătitorului adresată Companiei Naționale «Imprimeria Națională» - S.A., însoțită de documentul prin care s-a efectuat plata, în cel mult 5 zile lucrătoare de la depunerea acestei cereri, în condițiile stabilite de normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Cererea și documentul prin care s-a efectuat plata pot fi transmise atât în format fizic, cât și prin mijloace electronice.
  (la 28-11-2020, Alineatul (4) din Articolul 15^1 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 271 din 25 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1133 din 25 noiembrie 2020 )
  Notă
  Conform art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 152 din 31 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 1 septembrie 2020, situațiile în care contravaloarea pașapoartelor simple electronice/simple temporare a fost achitată până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ rămân supuse prevederilor normative incidente la data efectuării plății, inclusiv în ceea ce privește procedura de restituire a contravalorii pașapoartelor.

  (la 01-09-2020, Articolul 15^1 din Secțiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 152 din 31 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 01 septembrie 2020 )
  2. La articolul 17^1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 17^1
  (1) Pașaportul simplu temporar se eliberează cetățenilor români care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege și nu se află în una dintre situațiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate, în următoarele situații:
  a) pentru persoanele care declară că nu doresc să li se elibereze un pașaport simplu electronic;
  b) în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de beligeranță ori conflict diplomatic și are aplicată în pașaportul simplu sau în pașaportul simplu electronic o ștampilă ori o viză eliberată de statul cu care țara în care călătorește se află în conflict;
  c) când titularul deține pașaport simplu sau pașaport simplu electronic care conține vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă;
  d) când titularul a depus pașaportul simplu sau pașaportul simplu electronic pentru obținerea unor vize și declară că trebuie să călătorească de urgență în străinătate;
  e) când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viața ori sănătatea îi este pusă în pericol și nu există timpul necesar pentru obținerea acordului celuilalt părinte prevăzut la art. 17;
  f) pentru cetățenii români aflați în străinătate care nu mai posedă documente de călătorie valabile și care declară că este necesar să își continue călătoria în străinătate sau să își reglementeze șederea pe teritoriul unui stat;
  g) în situații obiective în care, din motive de sănătate, familiale sau profesionale, este necesară și urgentă prezența persoanei pe teritoriul altui stat și nu există timpul necesar pentru emiterea pașaportului simplu electronic.
  (2) Pașaportul simplu temporar se eliberează:
  a) în situația prevăzută la alin. (1) lit. a), în termenul legal prevăzut pentru eliberarea pașaportului simplu electronic;
  b) în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-g), în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.
  (3) Situațiile prevăzute la alin. (1) lit. e) trebuie dovedite, după caz, cu documente emise de instituția care organizează studiile/concursurile oficiale sau cu documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada și statul/statele în care se vor desfășura studiile/concursurile ori în care va fi urmat tratamentul medical.(4) Cetățenii români prevăzuți la alin. (1) lit. f), care nu mai posedă documente de călătorie valabile și care declară că este necesar să își continue călătoria în străinătate, trebuie să prezinte documente care să probeze această necesitate.(5) Situațiile prevăzute la alin. (1) lit. g) trebuie dovedite, după caz, cu documente care să ateste motivele de sănătate, familiale sau profesionale, care determină necesitatea și urgența deplasării persoanei în străinătate.(6) Cererile pentru eliberarea pașaportului simplu temporar se depun la autoritățile prevăzute la art. 15 alin. (2). Prevederile art. 15 alin. (3), (3^1) și (6), art. 15^1, respectiv ale art. 17 se aplică, în mod corespunzător, și cu privire la cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple temporare.(7) În cazul persoanelor lipsite temporar de capacitate de exercițiu, precum și în cazul persoanelor care, din motive medicale, se află în imposibilitate de a-și exprima voința sau de a se prezenta la autoritatea competentă, cererile pentru eliberarea pașaportului simplu temporar pot fi depuse, în numele titularului, de către reprezentantul legal sau de către autoritățile medicale române ori, după caz, străine, fără ca prezența titularului să fie obligatorie.(8) În situații temeinic justificate, pentru minorii aflați în străinătate sub o formă de protecție specială dispusă de autoritățile locale competente și care nu dețin documente de identitate sau de călătorie valabile, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României eliberează, cu titlu gratuit, pașapoarte simple temporare, la solicitarea autorităților străine competente, în scopul reglementării situației juridice a minorilor în statul de reședință, dacă nu este posibilă repatrierea acestora.(9) Costurile aferente producerii și emiterii pașapoartelor simple temporare eliberate minorilor prevăzuți la alin. (8) sunt suportate de statul român prin autoritățile abilitate, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, pe baza protocolului încheiat cu producătorul.
  (la 20-07-2018, Articolul 17^1 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 20 iunie 2018 )
  VIII. După articolul 5^3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 16 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se introduc patru noi articole, articolele 5^4-5^7, cu următorul cuprins:

  Articolul 5^4
  (1) Sumele reprezentând venituri ale bugetului general consolidat achitate prin intermediul cardurilor bancare la terminale de plată electronice instalate la sediile unităților Trezoreriei Statului sunt înregistrate ca venituri în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise la Trezoreria Statului sau în contul unic către care s-a efectuat plata, la data la care a fost efectuată tranzacția, astfel cum este confirmată prin procedura de autorizare a acesteia.(2) Sumele înregistrate în conturile de venituri bugetare potrivit alin. (1) reprezintă venituri încasate definitiv la bugetele către care s-a efectuat plata la data la care a fost efectuată tranzacția, astfel cum este confirmată prin procedura de autorizare a acesteia, și se iau în calcul la determinarea deficitului bugetar cu aceeași dată.(3) În perioada cuprinsă între data la care a fost efectuată și autorizată tranzacția și data încasării efective de la instituția de credit a sumelor aferente tranzacției în contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului în acest scop, sumele aferente tranzacțiilor sunt evidențiate de către unitățile Trezoreriei Statului în debitul unui cont distinct al contului corespondent al Trezoreriei Statului 61.50 «Cont corespondent al Trezoreriei Statului - Operațiuni în curs de decontare aferente încasărilor prin POS» și reprezintă debite din operațiuni în curs de decontare în sarcina instituțiilor de credit.(4) Cu sumele aferente tranzacțiilor, încasate de la instituțiile de credit în contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului, se sting debitele din operațiuni în curs de decontare evidențiate de unitățile Trezoreriei Statului.(5) Obligațiile fiscale și/sau bugetare ale contribuabililor aferente plăților efectuate potrivit alin. (1) se sting la data la care a fost efectuată tranzacția, astfel cum este confirmată prin procedura de autorizare a acesteia, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, cu condiția încasării acestora la termenele și potrivit clauzelor stabilite prin convențiile încheiate cu instituțiile de credit.(6) Sumele înregistrate la data la care a fost efectuată tranzacția în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise la Trezoreria Statului sau în contul unic către care s-a efectuat plata care nu sunt încasate de la instituția de credit în termenele prevăzute la alin. (5) se stornează, iar plățile aferente acestor tranzacții sunt anulate.
  Art. 5^5. - (1) Sumele reprezentând venituri ale bugetelor locale, venituri proprii ale instituțiilor publice sau venituri cuvenite altor bugete, achitate prin intermediul cardurilor bancare la terminale de plată electronice instalate la sediile instituțiilor publice beneficiare, se evidențiază ca venituri încasate la bugetele către care s-a efectuat plata, la data încasării sumelor respective în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise la Trezoreria Statului.(2) În perioada cuprinsă între data la care a fost efectuată și autorizată tranzacția și data încasării efective de la instituția de credit a sumelor aferente tranzacției, în contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele instituției publice beneficiare, sumele aferente tranzacțiilor efectuate se evidențiază în contabilitatea proprie a instituțiilor publice beneficiare ca debite pe seama instituțiilor de credit, în structura clasificației indicatorilor privind finanțele publice - venituri, după caz.(3) Obligațiile fiscale și/sau bugetare ale contribuabililor aferente plăților efectuate potrivit alin. (1) se sting la data la care a fost efectuată tranzacția, astfel cum este confirmată prin procedura de autorizare a acesteia, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu condiția încasării acestora la termenele și potrivit clauzelor stabilite prin convențiile încheiate cu instituțiile de credit.(4) Obligațiile fiscale și/sau bugetare ale contribuabililor stinse la data la care a fost efectuată tranzacția și care nu sunt încasate de la instituția de credit în termenele prevăzute la alin. (3) se reînregistrează în contabilitatea instituțiilor publice beneficiare, iar plățile aferente acestor tranzacții sunt anulate.(5) Evidențierea în contabilitatea instituțiilor publice a operațiunilor prevăzute la alin. (1)-(3), precum și raportarea acestora în situațiile financiare se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.
  Art. 5^6. - Consolidarea și autorizarea datelor aferente plăților efectuate la terminale de plată electronice potrivit art. 5^4 și 5^5 se realizează de către unitățile Trezoreriei Statului și instituțiile publice la sediile cărora sunt instalate terminalele de plată electronice până la ora 24,00 a fiecărei zile lucrătoare, pentru tranzacțiile din ziua respectivă.
  Art. 5^7. - (1) Instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale care colectează venituri bugetare pentru bugetul din care sunt finanțate, precum și instituțiile publice, indiferent de subordonare și de modalitatea de finanțare, care colectează sume reprezentând venituri bugetare pentru alte bugete componente ale bugetului general consolidat decât pentru bugetul propriu sau care colectează sume din care se defalcă cote procentuale către bugetul propriu și către alte bugete componente ale bugetului general consolidat pot solicita Ministerului Finanțelor Publice deschiderea la unitățile Trezoreriei Statului de conturi de disponibilități pentru încasarea sumelor respective, în cazul în care urmărirea încasării creanțelor bugetare respective este în sarcina acestora.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) încasate în numerar prin casieriile proprii ale instituțiilor publice se depun în contul de disponibil deschis la unitățile Trezoreriei Statului, în prima zi lucrătoare de la încasare, cu excepția sumelor încasate în numerar de instituțiile publice care nu se află în aceeași localitate cu unitatea Trezoreriei Statului la care este arondată, pentru care termenul de depunere este de două zile lucrătoare.(3) Sumele colectate în contul de disponibil prevăzut la alin. (1) se virează în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare.


  Capitolul III Dispoziții finale

  Articolul 15

  În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul va actualiza Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.076/1999, cu modificările ulterioare.


  Articolul 16

  În scopul implementării prevederilor prezentului capitol, instituțiile publice, organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, vor emite ordine sau instrucțiuni pentru modificarea procedurilor de furnizare a serviciilor publice.
  (la 04-07-2023, Articolul 16, Capitolul III a fost modificat de Punctul 19., Articolul I din LEGEA nr. 9 din 4 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 5 ianuarie 2023 ) Notă
  Conform alineatului (1) al articolului II din LEGEA nr. 9 din 4 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 5 ianuarie 2023, obligațiile prevăzute la art. 2 alin. (2), art. 6, 10, 13 și 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu completările ulterioare, se execută în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu excepția situațiilor în care aceste obligații s-au executat.


  Articolul 17

  Prevederile art. 23 alin. (9^1)-(9^4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată la pct. IV, intră în vigoare în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
  regionale și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Secretarul general al Guvernului,
  Sorin Sergiu Chelmu
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Ioan-Dragoș Tudorache
  Ministrul afacerilor interne,
  Petre Tobă
  Ministrul comunicațiilor și pentru
  societatea informațională,
  Marius-Raul Bostan
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Ministrul pentru consultare publică
  și dialog civic,
  Victoria-Violeta Alexandru
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu

  București, 28 iunie 2016.
  Nr. 41.

  Anexă

  PLAN DE DEZVOLTARE
  a serviciilor publice electronic

  (la 04-07-2023, Titlul anexei a fost modificat de Punctul 20., Articolul I din LEGEA nr. 9 din 4 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 5 ianuarie 2023 )

  Nr.
  crt.

  Serviciu public
  furnizat

  Modalitate de furnizare
  (online sau fizic
  la ghișeu)

  Proiect de digitalizare
  a serviciului public
  (DA/NU)

  Denumire/funcționalitate
  proiect

  Sursă de
  finanțare

  Termen de
  implementare
  1.
  2.
  3.
  ...

  -----