ORDIN nr. 60 din 19 septembrie 2014
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare nr. 24/2012
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - INSPECŢIA JUDICIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 2 octombrie 2014  În temeiul dispoziţiilor art. 65 alin. (2), art. 66 alin. (3) şi art. 69 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
  inspectorul-şef al Inspecţiei Judiciare emite următorul ordin:

  Articolul I

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare nr. 24/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 9 octombrie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 7 alineatul (1), literele b), d) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "b) reprezintă Inspecţia Judiciară în relaţiile cu Consiliul Superior al Magistraturii sau cu alte instituţii interne ori internaţionale, precum şi în litigiile în care Inspecţia Judiciară este parte, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege;
  ................................................................
  d) exercită atribuţiile legale ce îi revin în calitate de ordonator de credite şi răspunde de folosirea, conform legii, a sumelor primite de la buget, de integritatea bunurilor unităţii, de ţinerea la zi a contabilităţii şi de prezentarea dărilor de seamă contabile asupra execuţiei bugetare. Atribuţiile specifice de ordonator de credite pot fi delegate inspectorului-şef adjunct;
  ................................................................
  l) numeşte, deleagă şi revocă prin ordin directorii de direcţii, şefii de servicii şi birouri;"
  2. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Coordonează activitatea compartimentului de documente şi informaţii clasificate şi îndeplineşte atribuţiile de funcţionar de securitate."
  3. La articolul 11, literele e), f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "e) formulează puncte de vedere la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii sau la solicitarea inspectorului-şef;
  f) alege membrii comisiei de evaluare a activităţii profesionale a inspectorilor judiciari şi membrii comisiei de examinare a candidaţilor la funcţia de director Direcţie de inspecţie judiciară pentru judecători/Direcţie de inspecţie judiciară procurori;
  g) avizează, la solicitarea inspectorului-şef, propunerile de modificare a regulamentelor aplicabile Inspecţiei Judiciare;"
  4. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Adunarea generală este prezidată de inspectorul-şef, iar, în lipsa acestuia, de inspectorul-şef adjunct. Dacă inspectorul-şef sau inspectorul-şef adjunct lipsesc, Adunarea generală este prezidată de unul dintre directorii direcţiilor de inspecţie judiciară, ales în Adunarea generală a inspectorilor judiciari."
  5. La articolul 13 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
  "e) specialişti IT."
  6. La articolul 14 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "d) Direcţia sinteze, contencios şi registratură;"
  7. La articolul 14 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
  "g) Compartimentul IT."
  8. La articolul 14, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(2) În cadrul Direcţiei economice şi administrativ funcţionează Compartimentul administrativ, transporturi şi aprovizionare şi Compartimentul achiziţii publice.
  (3) În cadrul Direcţiei sinteze, contencios şi registratură funcţionează Serviciul registratură, secretariat şi arhivă şi Serviciul sinteze şi contencios."
  9. La articolul 14, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  "(4) Serviciul sinteze şi contencios este structurat în Biroul legislaţie şi contencios şi Biroul sinteze şi documentare."
  10. La articolul 16, alineatele (1), (2), (3), (8), (12) şi (14) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - (1) În cadrul Direcţiei de inspecţie judiciară pentru judecători funcţionează inspectorii judiciari care au fost selectaţi dintre judecători, prin concurs.
  (2) Direcţia de inspecţie judiciară pentru judecători este condusă de un director, numit prin ordin al inspectorului-şef, pentru un mandat de 3 ani, dintre inspectorii judiciari din cadrul direcţiei cu o vechime de minimum 2 ani în funcţia de inspector judiciar.
  (3) Numirea în funcţia de director se face ca urmare a promovării concursului organizat de Inspecţia Judiciară.
  ...............................................................
  (8) În comisia de examinare nu poate fi ales inspectorul judiciar care declară, în prealabil, că înţelege să participe la concursul pentru funcţia de director.
  ...............................................................
  (12) Candidatul care a obţinut nota cea mai mare este numit în funcţia de director al Direcţiei de inspecţie judiciară pentru judecători, prin ordin al inspectorului-şef.
  ...............................................................
  (14) Directorul de direcţie poate fi revocat din funcţie prin ordin al inspectorului-şef, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor manageriale."
  11. La articolul 17, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 17. - (1) Directorul Direcţiei de inspecţie judiciară pentru judecători îndeplineşte următoarele atribuţii:
  ..................................................................
  (2) Directorul direcţiei îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau regulamente ori stabilite de inspectorul-şef, conform legii."
  12. La articolul 18 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "f) efectuarea de verificări privind integritatea judecătorilor care candidează la funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;"
  13. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) În exercitarea celorlalte atribuţii, inspectorii judiciari întocmesc rapoarte, note şi referate."
  14. La articolul 21, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(2) Direcţia de inspecţie judiciară pentru procurori este condusă de un director, numit prin ordin al inspectorului-şef, pentru un mandat de 3 ani, dintre inspectorii judiciari din cadrul direcţiei cu o vechime de minimum 2 ani în funcţia de inspector judiciar.
  (3) Dispoziţiile art. 16 alin. (3)-(14) se aplică în mod corespunzător în ceea ce priveşte numirea şi revocarea directorului Direcţiei de inspecţie judiciară pentru procurori."
  15. La articolul 22, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 22. - (1) Directorul Direcţiei de inspecţie judiciară pentru procurori îndeplineşte următoarele atribuţii:
  ...........................................................
  (2) Directorul direcţiei îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau regulamente ori stabilite de inspectorul-şef, conform legii."
  16. La articolul 23 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "f) efectuarea de verificări privind integritatea procurorilor care candidează la funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;"
  17. La articolul 24, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) În exercitarea celorlalte atribuţii, inspectorii judiciari întocmesc rapoarte, note şi referate."
  18. La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) În cadrul Direcţiei economice şi administrativ îşi desfăşoară activitatea funcţionari publici şi personal contractual."
  19. La articolul 26 alineatul (2), literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "d) coordonează activitatea de resurse umane şi salarizare;
  e) răspunde de utilizarea creditelor bugetare şi de realizarea veniturilor, folosirea eficientă a sumelor primite de la bugetul de stat, de integritatea bunurilor încredinţate Inspecţiei Judiciare, de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi de prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra stării patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;"
  20. La articolul 27, partea introductivă a alineatului (1) şi literele a), b), c) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 27. - (1) Direcţia economică şi administrativ are următoarele atribuţii în ceea ce priveşte resursele umane şi salarizarea:
  a) ţine registrul de evidentă a salariaţilor, operând modificări la contractul individual de muncă, precum şi dosarele de personal ale salariaţilor;
  b) întocmeşte lucrările necesare numirii, delegării, detaşării, suspendării şi încetării sau reluării raporturilor de muncă, respectiv raporturilor de serviciu ale salariaţilor;
  c) întocmeşte statele de funcţii şi statele de personal pentru Inspecţia Judiciară şi le supune aprobării ordonatorului de credite;
  .................................................................
  f) întocmeşte foaia de prezenţă la finele fiecărei luni pentru personalul Inspecţiei Judiciare;"
  21. La articolul 27 alineatul (1), după litera h) se introduc două noi litere, literele i) şi j), cu următorul cuprins:
  "i) ţine evidenţa concediilor de odihnă, concediilor medicale şi concediilor de maternitate pentru salariaţii Inspecţiei Judiciare;
  j) ţine evidenţa participării personalului Inspecţiei Judiciare la cursurile de formare profesională."
  22. La articolul 27, partea introductivă a alineatului (3) şi litera k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(3) În cadrul Direcţiei economice şi administrativ funcţionează Compartimentul administrativ, transporturi şi aprovizionare care are următoarele atribuţii:
  ...................................................................
  k) asigură transportul de persoane, întreţinerea şi exploatarea în condiţii bune şi de siguranţă a autoturismelor din dotarea Inspecţiei Judiciare;"
  23. La articolul 27, alineatul (4) se abrogă.
  24. Articolul 28 se abrogă.
  25. După articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 28^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 28^1. - Compartimentul achiziţii publice din cadrul Direcţiei economice şi administrativ are următoarele atribuţii:
  a) elaborează programul anual al achiziţiilor publice, pe baza propunerilor formulate de celelalte compartimente din cadrul Inspecţiei Judiciare;
  b) verifică, înainte de iniţiere, dacă procedurile de achiziţie publică se regăsesc în programul anual al achiziţiilor publice şi identifică fondurile necesare derulării contractelor de achiziţie publică;
  c) elaborează documentaţia de atribuire;
  d) transmite spre publicare anunţurile de intenţie şi de participare sau, după caz, invitaţiile de participare;
  e) asigură punerea la dispoziţia operatorilor economici a documentaţiei de atribuire, primeşte solicitările de clarificări de la operatorii economici şi transmite răspunsurile la acestea;
  f) deschide ofertele depuse şi, după caz, alte documente care însoţesc oferta;
  g) verifică îndeplinirea criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi, în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire;
  h) realizează selecţia/preselecţia candidaţilor, dacă este cazul;
  i) realizează dialogul cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv;
  j) realizează negocierile cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurilor de negociere;
  k) verifică propunerile tehnice prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia descriptivă;
  l) verifică propunerile financiare prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv;
  m) stabileşte ofertele inacceptabile sau neconforme şi motivele care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie;
  n) stabileşte ofertele admisibile;
  o) aplică criteriul de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire, stabileşte oferta/ofertele câştigătoare sau, după caz, formulează propunerea de anulare a procedurii de atribuire în cazuri justificate şi elaborează raportul procedurii de atribuire;
  p) transmite către ofertanţi comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire;
  q) redactează contractul de achiziţie publică;
  r) transmite spre publicare anunţurile de atribuire;
  s) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;
  ş) îndeplineşte lucrările legate de atribuirea contractelor de achiziţie publică exceptate de la aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  t) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de alte acte normative în domeniu;
  ţ) îndeplineşte atribuţiile specifice privind procedurile de achiziţii în cadrul programelor cu finanţare din partea Uniunii Europene, delegate de către unitatea de implementare a programelor PHARE."
  26. La articolul 29, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 29. - (1) Direcţia sinteze, contencios şi registratură are în componenţă Serviciul sinteze şi contencios şi Serviciul registratură, secretariat şi arhivă."
  27. La articolul 29, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) Serviciul sinteze şi contencios este structurat în Biroul legislaţie şi contencios şi Biroul sinteze şi documentare."
  28. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 30. - (1) În cadrul Direcţiei sinteze, contencios şi registratură îşi desfăşoară activitatea personal de specialitate juridică asimilat magistraţilor, funcţionari publici şi personal contractual.
  (2) Direcţia sinteze, contencios şi registratură este condusă de un director, numit prin ordin al inspectorului-şef.
  (3) Directorul de direcţie poate fi revocat din funcţie prin ordin al inspectorului-şef, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor manageriale."
  29. La articolul 31, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 31. - Directorul Direcţiei sinteze, contencios şi registratură îndeplineşte următoarele atribuţii:".
  30. La articolul 31, după litera o) se introduce o nouă literă, litera o^1), cu următorul cuprins:
  "o^1) asigură aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal;"
  31. La articolul 35, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 35. - Persoanele desemnate pentru repartizarea aleatorie a lucrărilor au următoarele atribuţii:".
  32. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 38. - Biroul legislaţie şi contencios din cadrul Serviciului sinteze şi contencios are următoarele atribuţii:
  a) întocmeşte note şi puncte de vedere referitoare la interpretarea şi aplicarea actelor normative privind activitatea Inspecţiei Judiciare;
  b) elaborează proiecte de modificare a regulamentelor sau normelor care vizează organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Judiciare;
  c) sesizează inspectorul-şef cu privire la necesitatea iniţierii sau modificării unor acte normative în domeniul justiţiei;
  d) întocmeşte studii referitoare la necesitatea elaborării sau modificării unor acte normative în domeniul justiţiei, precum şi pe probleme de drept ivite în aplicarea legislaţiei;
  e) reprezintă Inspecţia Judiciară şi apără drepturile şi interesele acesteia în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe jurisdicţionale, pe baza delegaţiei date de inspectorul-şef, precum şi în raporturile cu alte instituţii, cu persoane fizice sau juridice;
  f) redactează cererile de chemare în judecată, întâmpinările, notele de şedinţă, concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitării căilor de atac, în dosarele în care Inspecţia Judiciară este parte, cu excepţia cauzelor în materie disciplinară;
  g) urmăreşte evoluţia practicii judiciare şi, după caz, formulează puncte de vedere şi propuneri pentru asigurarea unei practici unitare la nivelul Inspecţiei Judiciare;
  h) avizează din punctul de vedere al legalităţii contractele încheiate de Inspecţia Judiciară, lucrările întocmite pe parcursul întregii proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică, precum şi celelalte acte emise de Inspecţia Judiciară sau care ar putea aduce atingere drepturilor Inspecţiei Judiciare sau ale personalului său;
  i) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea Inspecţiei Judiciare, conform legii."
  33. După articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 38^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 38^1. - Biroul sinteze şi documentare din cadrul Serviciului sinteze şi contencios are următoarele atribuţii:
  a) participă, din dispoziţia inspectorului-şef, la lucrările comisiilor/grupurilor de lucru a căror activitate are legătură cu atribuţiile specifice Inspecţiei Judiciare;
  b) coordonează demersurile în vederea realizării obiectivelor specifice stabilite în sarcina Inspecţiei Judiciare din cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare (MCV), instituit prin Decizia Comisiei 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare şi de verificare a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de referinţă specifice în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei;
  c) monitorizează, sub coordonarea inspectorilor judiciari, îndeplinirea măsurilor dispuse prin hotărârile secţiilor sau Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, ca urmare a controalelor efectuate de Inspecţia Judiciară la nivelul instanţelor şi parchetelor;
  d) analizează, sub coordonarea inspectorilor judiciari, datele statistice comunicate de instanţe şi parchete referitoare la respectarea termenelor procedurale de întocmire a lucrărilor şi privind dosarele mai vechi de un an de la data înregistrării în sistemul judiciar, identifică eventualele disfuncţionalităţi şi vulnerabilităţi şi formulează propuneri pentru stabilirea programului de activitate a Inspecţiei Judiciare;
  e) analizează datele statistice rezultate din activitatea Inspecţiei Judiciare şi, în raport cu obiectul sesizărilor înregistrate, formulează propuneri pentru stabilirea obiectivelor controalelor ce urmează a fi efectuate de Inspecţia Judiciară;
  f) organizează, alături de celelalte direcţii de specialitate, seminare şi conferinţe şi elaborează documentele necesare;
  g) iniţiază şi promovează programe de colaborare interinstituţionale, prin stabilirea de parteneriate cu instituţii publice, organizaţii neguvernamentale;
  h) participă la elaborarea ghidurilor cu caracter informativ şi a culegerilor de practică în materie disciplinară;
  i) gestionează fondul de carte al Inspecţiei Judiciare;
  j) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea Inspecţiei Judiciare, conform legii."
  34. După articolul 44 se introduce un nou articol, articolul 44^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 44^1. - (1) Compartimentul IT are următoarele atribuţii:
  a) participă la punerea în practică şi la actualizarea strategiei de informatizare a Inspecţiei Judiciare;
  b) participă, la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, la analiza şi implementarea aplicaţiilor informatice comune;
  c) asigură exploatarea programelor informatice elaborate de Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi de Biroul de statistică judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, instalând produsele informatice şi controlând, periodic, respectarea de către operatorii de aplicaţie a instrucţiunilor de utilizare;
  d) asigură iniţierea personalului Inspecţiei Judiciare în exploatarea aplicaţiilor;
  e) realizează aplicaţii la nivelul Inspecţiei Judiciare;
  f) supraveghează modul de utilizare a tehnicii de calcul şi ia măsurile necesare pentru asigurarea bunei funcţionări a acesteia;
  g) asigură funcţionarea sistemelor de arhivare electronică a documentelor;
  h) întocmeşte documentele de specialitate necesare în vederea obţinerii semnăturii electronice de către Inspecţia Judiciară şi de către persoanele autorizate din cadrul Inspecţiei Judiciare, a certificatelor prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, asigură iniţierea personalului autorizat în folosirea semnăturii electronice, păstrează datele de creare a semnăturii electronice şi sesizează de îndată conducerea Inspecţiei Judiciare dacă are motive să creadă că acestea au ajuns la cunoştinţa unui terţ neautorizat sau că informaţiile esenţiale cuprinse în certificat nu mai corespund realităţii;
  i) aplică tehnici şi metode noi de exploatare, administrare şi întreţinere a produselor şi serviciilor informatice, în vederea dezvoltării unui sistem informatic juridic eficient;
  j) elaborează norme, proceduri de utilizare, protecţie şi securitate şi coordonează administrarea şi exploatarea eficientă, sigură şi securizată a produselor şi serviciilor informatice;
  k) proiectează şi elaborează specificaţiile tehnice şi propune spre achiziţionare aplicaţii informatice şi baze de date, implementează şi coordonează exploatarea acestora în sistemul informatic al Inspecţiei Judiciare;
  l) păstrează evidenţa specifică a dotării cu produse şi servicii informatice în cadrul Inspecţiei Judiciare, respectiv locaţie, echipamente, utilizatori, licenţe, versiuni ale sistemelor de operare şi ale aplicaţiilor informatice;
  m) face propuneri în vederea stabilirii obiectivelor de investiţii privind produsele şi serviciile informatice, în conformitate cu strategia de informatizare a Inspecţie Judiciare;
  n) participă la elaborarea specificaţiilor tehnice din cadrul documentaţiei de achiziţie şi la evaluarea tehnică a ofertelor în procedurile de achiziţionare de produse şi servicii informatice pentru sistemul informatic al Inspecţiei Judiciare;
  o) participă la recepţionarea produselor şi serviciilor achiziţionate şi la derularea contractelor de achiziţie a produselor şi serviciilor informatice pentru sistemul informatic al Inspecţiei Judiciare;
  p) asigură legătura cu unităţile de service şi reprezintă instituţia în relaţiile cu acestea, pentru menţinerea în stare de funcţionare a produselor şi serviciilor informatice din sistemul informatic al Inspecţiei Judiciare;
  q) asigură asistenţă tehnică de specialitate pentru eficientizarea exploatării produselor şi serviciilor informatice în cadrul Inspecţiei Judiciare;
  r) intervine operativ, împreună cu unităţile de service, şi păstrează evidenţa intervenţiilor acestora pentru a asigura funcţionarea permanentă a produselor şi serviciilor informatice din cadrul Inspecţiei Judiciare;
  s) asigură asistenţa tehnică pentru publicarea pe pagina de internet a Inspecţiei Judiciare a informaţiilor şi a documentelor a căror publicare este prevăzută de lege sau de regulamente.
  (2) Personalul Compartimentului IT îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de inspectorul-şef."
  35. La articolul 47, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 47. - (1) După înregistrarea în cadrul direcţiei, dosarele nou-formate se transmit directorului direcţiei sau persoanelor desemnate de inspectorul-şef pentru repartizarea aleatorie a dosarelor."
  36. La articolul 47, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
  "(5^1) Pentru motive întemeiate, inspectorul-şef, la propunerea directorului direcţiei de specialitate, poate dispune blocarea repartizării aleatorii faţă de unul ori mai mulţi inspectori judiciari."
  37. La articolul 47, partea introductivă a alineatului (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(6) Modificarea ordinii în care se face repartizarea aleatorie a lucrărilor se evidenţiază în fişa de repartizare ataşată dosarului şi are loc în următoarele situaţii:".
  38. La articolul 47 alineatul (6), după litera d) se introduc trei noi litere, literele e), f) şi g), cu următorul cuprins:
  "e) când inspectorul judiciar participă la pregătirea profesională obligatorie ori la o altă formă de pregătire profesională, inclusiv în calitate de formator, cu acordul inspectorului-şef;
  f) când a fost blocată repartizarea ciclică aleatorie faţă de un inspector judiciar;
  g) pentru perioada în care inspectorul judiciar este desemnat să îndeplinească atribuţiile directorului Direcţiei de inspecţie pentru judecători ori Direcţiei de inspecţie pentru procurori."
  39. La articolul 47, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(9) Pentru soluţionarea cauzelor complexe, la începutul fiecărui an, prin ordin al inspectorului-şef, se constituie echipe formate din 2 ori maximum 3 inspectori judiciari şi se numerotează. Echipei de inspectori i se repartizează aleatoriu lucrările al căror grad de complexitate este apreciat ca fiind ridicat la momentul înregistrării şi repartizării, în raport cu ordinea înregistrării la direcţia de specialitate şi a numerotării echipelor."
  40. La articolul 49, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 49. - (1) Incidentele prevăzute la art. 47 alin. (6) şi (7) se soluţionează de directorul direcţiei, prin rezoluţie.
  ........................................................
  (4) Dacă, după soluţionarea incidentelor, se constată că, din motivele prevăzute de lege sau regulament, unul sau mai mulţi membri ai echipei de inspectori judiciari se află în imposibilitate să efectueze verificările, directorul direcţiei propune inspectorului-şef includerea în echipă a unui alt inspector judiciar."
  41. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 50. - La dosar se ataşează fişa de repartizare care cuprinde următoarele menţiuni: data înregistrării la Inspecţia Judiciară, data repartizării, titularul sesizării, inspectorul judiciar desemnat sau echipa de inspectori judiciari desemnată, termenul de soluţionare, gradul de complexitate, indicele statistic, situaţiile de incompatibilitate, modificarea ordinii şi motivele de redistribuire a dosarului."
  42. La articolul 55, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) În cazul în care petentul solicită sau sesizarea este adresată prin intermediul poştei electronice, comunicarea răspunsului se efectuează la adresa de e-mail sau fax indicată."
  43. La articolul 61, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 61. - (1) Consultarea dosarelor, scoaterea din arhivă a acestora şi eliberarea de copii ale înscrisurilor din dosare se realizează cu aprobarea inspectorului-şef sau a directorilor de direcţie."
  44. La articolul 83 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
  "d) specialişti IT."
  45. La articolul 85, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Atribuţiile concrete ale personalului din aparatul propriu al Inspecţiei Judiciare sunt stabilite prin fişele posturilor, întocmite de directorii de direcţie şi aprobate de inspectorul-şef."
  46. La articolul 86, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Programul de lucru al Inspecţiei Judiciare este de 8 ore zilnic, timp de 5 zile pe săptămână, şi începe, de regulă, la ora 8,00 şi se încheie la ora 16,00. Prin dispoziţia conducerii, programul de lucru al inspectorilor judiciari este flexibil şi poate să difere de programul de lucru al Inspecţiei Judiciare."
  47. La articolul 95, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 95. - (1) Data şi locul susţinerii concursului sau examenului, numărul posturilor vacante, termenul pentru depunerea actelor de înscriere la concurs şi cuantumul taxei de înscriere se aduc la cunoştinţa celor interesaţi la sediul Inspecţiei Judiciare, prin publicarea pe paginile de internet ale Inspecţiei Judiciare şi Consiliului Superior al Magistraturii cu cel puţin 30 de zile înainte de data concursului."
  48. Articolul 132 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 132. - Numirea în funcţiile publice de execuţie din cadrul Inspecţiei Judiciare se face prin ordin al inspectorului-şef dintre persoanele care îndeplinesc condiţiile generale pentru ocuparea unei funcţii publice, prevăzute de Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi au promovat concursul organizat în condiţiile legii."
  49. Articolul 133 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 133. - Dispoziţiile privind drepturile şi îndatoririle personalului din cadrul Inspecţiei Judiciare, care are calitatea de funcţionar public, promovarea în funcţie şi evaluarea performanţelor profesionale ale acestuia, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu, răspunderea juridică, precum şi celelalte prevederi stabilite prin Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător."
  50. Articolul 135 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 135. - (1) Funcţiile de conducere de specialitate juridică din aparatul propriu al Inspecţiei Judiciare pot fi ocupate de personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul Inspecţiei Judiciare de minimum 2 ani, cu o vechime în specialitate de cel puţin 4 ani, care nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii 3 ani.
  (2) Funcţiile prevăzute la alin. (1) pot fi ocupate şi prin delegare, în condiţiile legii."
  51. Articolul 138 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 138. - Funcţiile prevăzute la art. 135 pot fi ocupate şi de judecători sau procurori detaşaţi în cadrul Inspecţiei Judiciare, în condiţiile legii."
  52. La articolul 142, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) Evaluarea personalului cu funcţii de conducere se realizează conform dispoziţiilor legale specifice fiecărei categorii profesionale."


  Articolul II

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziţii contrare se abrogă.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Inspectorul-şef al Inspecţiei Judiciare,
  Rica Vasiliu-Cravelos
  Bucureşti, 19 septembrie 2014.
  Nr. 60.
  -------