ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 10 din 15 martie 2023pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 16 martie 2023
  Luându-se în considerare presiunile financiare exercitate asupra bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, determinate de creșterea cheltuielilor și a numărului beneficiarilor de indemnizații de asigurări sociale de sănătate, nedublată însă de o creștere proporțională a veniturilor realizate din sumele reprezentând contribuții pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate,
  având în vedere faptul că stabilirea bazei de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate se raportează la valoarea salariului minim brut pe țară, care în anul 2023 s-a majorat cu aproximativ 110% față de valoarea celui stabilit pentru anul 2017, ceea ce a condus la majorarea cuantumului indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate de care beneficiază persoanele asigurate și, implicit, la majorarea cheltuielilor bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate,
  întrucât casele de asigurări de sănătate se confruntă cu o creștere importantă a numărului de persoane care solicită încheierea unui contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, ponderea majoritară a solicitărilor fiind pentru componenta sarcină și lăuzie, valoarea asigurată fiind în majoritatea cazurilor situată la plafonul maxim, chiar dacă persoanele se asigură pentru asigurări sociale de sănătate la nivelul unui salariu minim brut pe țară,
  având în vedere faptul că persoanele asigurate salariate plătesc atât contribuția de asigurări sociale de sănătate, cât și contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate la venitul realizat, neavând opțiunea de a se asigura facultativ la un venit mai mare, ceea ce determină o inegalitate între valoarea indemnizațiilor de maternitate de care beneficiază majoritatea persoanelor asigurate salariate, față de valoarea indemnizațiilor de care beneficiază persoanele nesalariate, care se pot asigura opțional la un venit liber ales,
  luând în considerare că această situație constituie o discriminare în înțelesul Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  se impune implementarea unui mecanism echitabil și unitar în ceea ce privește stabilirea indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate, având ca finalitate gestionarea eficientă a Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.
  În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  apreciind că intervenția legislativă de urgență și extraordinară este justificată de necesitatea unei reglementări prin care să se asigure egalitate de tratament, cu consecința cheltuirii responsabile și eficiente a fondurilor publice,
  ținând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, ar conduce la grevarea în continuare a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, afectând astfel interesele asiguraților,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Dreptul la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) este condiționat de plata unei contribuții pentru asigurarea pentru concedii și indemnizații în cotă de 1%, aplicată asupra venitului lunar înscris în contractul de asigurare, potrivit art. 5 alin. (1), care se face venit la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.2. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 5
  (1) Cota de contribuție prevăzută la art. 3 alin. (3) se datorează și se achită de către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), pentru un venit stabilit potrivit alin. (1^1).
  3. La articolul 5, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins: (1^1) Venitul prevăzut la alin. (1) este venitul lunar sau, după caz, media lunară a venitului înscris în declarația fiscală depusă în vederea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 170 alin. (1), art. 174 alin. (5) și (6) și art. 180 alin. (2) și (3) din Codul fiscal, care nu poate fi mai mic decât valoarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, și nu poate depăși valoarea a de 3 ori a acestuia.(1^2) Metodologia de calcul privind determinarea mediei lunare a venitului înscris în declarația fiscală depusă în vederea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate se stabilește prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.4. La articolul 10, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), baza de calcul al indemnizațiilor prevăzute la art. 2 se determină ca medie a veniturilor asigurate, înscrise în contractul de asigurare, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, până la limita a 3 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată.


  Articolul II
  (1) Contractele de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate încheiate cu casele de asigurări de sănătate de către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor în vigoare la data prezentei ordonanțe de urgență, și care au venitul lunar asigurat mai mare decât venitul înscris în declarația fiscală depusă în vederea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 170 alin. (1), art. 174 alin. (6) și art. 180 alin. (2) și (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, mai mare decât valoarea a 3 salarii de bază minime brute pe țară, pentru contractele de asigurare pentru concedii și indemnizații de maternitate, se modifică prin acte adiționale până la data de 1 a lunii următoare celei în care se împlinesc 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Modificările înscrise în actele adiționale se realizează în termenul prevăzut la alin. (1), la notificarea caselor de asigurări de sănătate, sub sancțiunea încetării contractelor de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate încheiate cu acestea.(3) Venitul lunar înscris în contractele prevăzute la alin. (1), precum și contribuția lunară calculată și achitată asupra acestui venit, pentru perioada de până la termenul prevăzut la alin. (1), nu se modifică. Drepturile reprezentând indemnizații de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical eliberate până la termenul prevăzut la alin. (1) se acordă până la încetarea situației care a determinat necesitatea eliberării respectivelor certificate medicale.(4) Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum acestea au fost modificate prin prezenta ordonanță de urgență, în cazul contractelor de asigurare aflate în derulare, care se modifică potrivit alin. (1), baza de calcul al indemnizației pentru maternitate se determină ca medie a veniturilor asigurate, înscrise în contractul de asigurare, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare.


  Articolul III

  În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe de urgență, Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Gabriela Firea
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu

  București, 15 martie 2023.
  Nr. 10.
  -----