DECRET nr. 375 din 26 iulie 1956
cu privire la reconstituirea actelor, documentelor şi evidentelor cu conţinut financiar pierdute, sustrase sau distruse
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 22 din 4 august 1956  Prezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române, decretează:

  Articolul 1

  Operaţiunile privind gestiunea mijloacelor de baza, a materialelor de orice fel, a banilor şi a oricăror alte valori, precum şi operaţiunile de evidenta, la instituţiile, întreprinderile şi organizaţiile economice de stat, cooperatiste sau obşteşti, se considera valabile numai dacă sînt justificate cu note şi documente originale, întocmite potrivit normelor legale în vigoare, sau reconstituite conform prevederilor prezentului decret.


  Articolul 2

  Orice persoană care constata pierderea, sustragerea sau distrugerea unor acte, documente, evidente sau a oricăror lucrări privind operaţiunile prevăzute la art. 1 de mai sus, este obligată ca, în termen de 24 ore de la constatare, sa încunoştiinţeze în scris pe conducătorul unităţii respective.
  Conducătorul unităţii este obligat ca, în termen de cel mult 3 zile de la primirea comunicării, sa încheie un proces verbal, care să cuprindă:
  - datele de identificare a actului dispărut;
  - numele şi prenumele salariatului responsabil cu păstrarea actului;
  - data şi împrejurările în care s-a constatat lipsa actului respectiv.
  Procesul verbal se semnează de către:
  - conducătorul unităţii;
  - şeful contabil al unităţii;
  - salariatul responsabil cu păstrarea actului şi
  - şeful ierarhic al acestuia.
  Salariatul responsabil este obligat ca, odată cu semnarea procesului verbal, sa dea o declaraţie scrisă asupra împrejurărilor în care a dispărut actul, documentul sau evidenta respectiva.
  Cînd dispariţia actelor se datoreşte însuşi conducătorului unităţii, măsurile prevăzute de prezentul decret se iau de către conducătorul unităţii imediat superioare.


  Articolul 3

  Ori de cîte ori pierderea, sustragerea sau distrugerea actelor, documentelor sau evidentelor constituie infracţiune, se vor incunostinta de îndată organele de urmărire penală.


  Articolul 4

  Reconstituirea actelor, documentelor, evidentelor şi a lucrărilor de orice fel se face pe baza unui "dosar de reconstituire", întocmit pentru fiecare caz în parte.
  Dosarul de reconstituire trebuie să conţină toate lucrările efectuate în legătură cu constatarea şi reconstituirea actului dispărut, şi anume:
  - sesizarea scrisă a aceluia care a constatat dispariţia actului, documentului sau evidentei;
  - procesul verbal de constatare a pierderii, sustragerii sau distrugerii şi declaraţia salariatului respectiv;
  - dovada sesizării Procuraturii sau dovada sanctionarii disciplinare a salariatului vinovat, după caz;
  - dispoziţia scrisă a conducătorului unităţii pentru reconstituirea actului, documentului sau evidentei;
  - o copie de pe actul, documentul sau evidenta reconstituita.
  În cazul în care actul, documentul sau evidenta disparuta emana de la o alta unitate, reconstituirea se va face de unitatea emitenta la cererea scrisă a conducătorului unităţii solicitatoare; în acest caz unitatea emitenta va trimite, în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii, actul reconstituit, unităţii solicitatoare.
  Actele, documentele sau evidentele reconstituite vor purta în mod obligatoriu şi vizibil menţiunea "RECONSTITUIT", cu arătarea numărului şi datei dispoziţiei pe baza căreia s-a făcut reconstituirea.


  Articolul 5

  Nu se pot reconstitui actele de cheltuieli nenominale (bonuri, bilete de călătorie nenominale, etc.) pierdute, sustrase sau distruse înainte de a fi înregistrate în evidenţa contabilă.
  În acest caz, vinovaţii de pierderea, sustragerea sau distrugerea actelor suporta paguba adusă unităţii, salariaţilor sau altor unităţi, sumele respective recuperîndu-se potrivit prevederilor Codului Muncii.


  Articolul 6

  Găsirea ulterioară a actului, documentului sau evidentei originale, care au fost reconstituite, nu anulează sancţiunile disciplinare sau penale. Aceasta însă poate constitui un motiv de revizuire, în condiţiile legii.
  În ce priveşte răspunderile materiale, acestea subzistă numai în măsura pagubelor efective, avute din cauza dispariţiei, sustragerii sau distrugerii temporare a actului, documentului sau evidentei şi a eventualelor cheltuieli ocazionate cu reconstituirea şi găsirea acestora.
  În cazul gasirii ulterioare a originalului actului reconstituit, actul reconstituit se anulează, pe baza unui proces verbal împreună cu care se ataşează la dosarul de reconstituire.


  Articolul 7

  Conducătorul unităţilor prevăzute în prezentul decret, vor lua măsuri pentru a se asigura: înregistrarea şi evidenta curenta a tuturor lucrărilor întocmite, primite sau expediate; stabilirea şi evidenta responsabililor de păstrarea acestora; evidenta tuturor reconstituirilor de note, documente şi evidente, precum şi păstrarea dosarelor de reconstituire.


  Articolul 8

  Toate dispoziţiile contrarii normelor stabilite prin decretul de faţa se abroga.
  Vicepreşedinte al Prezidiului
  Marii Adunări Naţionale,
  MIHAIL SADOVEANU
  Secretarul Prezidiului
  Marii Adunări Naţionale,
  AVRAM BUNACIU
  ----------