ORDIN nr. 157 din 26 iunie 2012 (*actualizat*)
privind forma şi conţinutul permisului de conducere
(actualizat până la data de 17 iunie 2014*)
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • --------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 17 iunie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 91 din 13 iunie 2014.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul art. 24 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Prezentul ordin stabileşte forma şi conţinutul permisului de conducere eliberat de autorităţile române.


  Articolul 2

  Forma şi conţinutul permisului de conducere corespund modelului Uniunii Europene de permis de conducere şi sunt prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 3

  (1) Restricţiile medicale, adaptările obligatorii ale autovehiculelor şi aspectele administrative se înscriu la rubrica "Restricţii" din permisul de conducere, potrivit codurilor armonizate ale Uniunii Europene prevăzute în anexa nr. 2.
  (2) Codurile armonizate ale Uniunii Europene se înscriu în permisul de conducere de către personalul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiei prefectului.


  Articolul 4

  Punerea în circulaţie a permisului de conducere a cărui formă şi conţinut sunt stabilite prin prezentul ordin se face începând cu data de 19 ianuarie 2013.


  Articolul 5

  Permisele de conducere eliberate până la data de 19 ianuarie 2013 rămân valabile până la expirarea perioadei de valabilitate a acestora.


  Articolul 6

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 7

  (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 19 ianuarie 2013.
  (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
  a) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.455/2006 privind forma, dimensiunile şi conţinutul permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 5 octombrie 2006;
  b) art. 23 alin. (1) şi (4) şi anexa nr. 8 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 16 decembrie 2010.


  Articolul 8

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  *
  Prezentul ordin transpune prevederile art. 1 alin. (1) şi ale anexei I la Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 403 din 30 decembrie 2006, astfel cum a fost modificată şi completată prin Directiva 2011/94/UE a Comisiei din 28 noiembrie 2011 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 314 din 29 noiembrie 2011, şi prin pct. I din anexa la Directiva 2012/36/UE a Comisiei din 19 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 321 din 20 noiembrie 2012.
  ----------
  Menţiunea privind transpunerea normelor europene a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 91 din 13 iunie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 17 iunie 2014.
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Ioan Rus
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul delegat pentru administraţie,
  Victor Paul Dobre
  Bucureşti, 26 iunie 2012.
  Nr. 157.


  Anexa 1
  FORMA ŞI CONŢINUTUL PERMISULUI DE CONDUCERE
  (modelul Uniunii Europene de permis de conducere)
  I. Forma
  A. Forma este dreptunghiulară, având aspectul unei cărţi de credit. Suportul este din policarbonat, iar personalizarea este realizată prin gravare cu laser.
  Caracteristicile fizice ale suportului modelului Uniunii Europene de permis de conducere sunt în conformitate cu standardele ISO 7810 şi ISO 7816-1.
  Metodele de verificare a caracteristicilor permisului de conducere în vederea asigurării conformităţii cu normele internaţionale sunt în concordanţă cu standardul ISO 10373.
  Permisul de conducere prezintă următoarele elemente pentru prevenirea falsificării:
  - suport inert UV;%0D
  - model de fundal rezistent la contrafacere prin scanare, tipărire sau copiere, care să nu cuprindă culorile primare, cu cel puţin două culori speciale;
  - microscriere;
  - printare curcubeu;
  - gravare guilloche pozitiv şi negativ;
  - elemente optice variabile;
  - în zona fotografiei, modelul de fundal şi fotografia prezintă o zonă de suprapunere pe marginile fotografiei;
  - elemente vizibile şi opace fluorescente;
  - elemente opace şi transparente IR;
  - caracteristici swoosh ale tiparului;
  - tipărire prismatică;
  - tipărire cu grosime variabilă;
  - hologramă;
  - fereastră transparentă;
  - tipărire parţială tactilă.
  B. Dimensiunile sunt conforme cu standardul ISO 7810, după cum urmează:
  - lăţime - 85,60 mm;
  - înălţime - 53,98 mm;
  - grosime - 0,76 mm;
  - raza de racordare a colţurilor - 3,18 mm.
  II. Conţinutul
  II.1. Permisul de conducere este confecţionat în sistem duplex (faţa I şi faţa II verso). Informaţiile înscrise pe feţele permisului trebuie să poată fi citite cu ochiul liber, iar pe faţa II (verso), în cazul rubricilor 9-12, sunt folosite caractere cu înălţimea de 5 puncte.
  II.2. Faţa I, prezentată în figura nr. 1, conţine următoarele:
  - denumirea documentului înscrisă cu majuscule - PERMIS DE CONDUCERE;
  - înscrisul "ROMÂNIA" şi indicativul statului în circulaţia internaţională, "RO", încadrat într-un dreptunghi albastru şi înconjurat de 12 steluţe galbene;
  - rubrici care cuprind următoarele date:
  1. numele;
  2. prenumele;
  3. data şi locul naşterii;
  4. a) data emiterii permisului de conducere;
  b) data expirării permisului de conducere;
  c) autoritatea emitentă;
  d) codul numeric personal;
  5. numărul permisului de conducere;
  6. fotografia titularului;
  7. semnătura titularului;
  9. categoria (categoriile) de vehicule pe care titularul are dreptul să le conducă;
  - cuvintele "Model al Uniunii Europene", precum şi denumirea "Permis de conducere" tradusă în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, care se înscriu cu litere roz, pe fundal.
  II.3. Faţa II (verso), prezentată în figura nr. 2, conţine următoarele:
  - un tabel cu rubricile 9-12, având următoarele semnificaţii:
  9. categoria (categoriile) de vehicule pe care titularul are dreptul să le conducă;
  10. data obţinerii fiecărei categorii: este data obţinerii categoriei prin examen. Această dată va fi retranscrisă pe noul permis la toate înlocuirile sau schimbările ulterioare ale acestuia. Fiecare câmp al datei este completat cu două cifre în următoarea ordine: ziua.luna.anul (ZZ. LL.AA);
  11. data expirării fiecărei categorii. Fiecare câmp al datei este completat cu două cifre în următoarea ordine: ziua.luna.anul (ZZ. LL.AA);
  12. informaţii suplimentare/restricţii, sub forma codurilor armonizate ale Uniunii Europene, pentru fiecare categorie, după caz. În cazul în care un cod se aplică tuturor categoriilor pentru care a fost eliberat permisul, acesta se poate imprima la rubrica inscripţionată pe orizontală cu acelaşi număr (12) din subsolul tabelului;
  - rubricile 13 şi 14 pentru înscrieri administrative, respectiv:
  13. spaţiu destinat înscrierii datelor necesare gestionării permisului;
  14. spaţiu alocat pentru înscrieri administrative sau legate de siguranţa rutieră;
  - denumirea explicativă a principalelor rubrici cuprinse pe faţa I şi faţa II a permisului;
  - codul de bare.
  Figurile nr. 1 şi 2 ale permisului de conducere, model al Uniunii Europene
  Figura nr. 1 - Faţa I a permisului de conducere
  -------------
  NOTA(CTCE)
  Imaginea fig. 1, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 430 din 28 iunie 2012, la pagina 3 (a se vedea imaginea asociată).
  Figura nr. 2 - Faţa II (verso) a permisului de conducere
  -------------
  NOTA(CTCE)
  Imaginea fig. 2, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 430 din 28 iunie 2012, la pagina 3 (a se vedea imaginea asociată).


  Anexa 2
  CODURI ARMONIZATE ALE UNIUNII EUROPENE
  Conducătorul auto (probleme medicale)
  01. Corectarea şi/sau protejarea vederii
  01.01. Ochelari
  01.02. Lentilă (lentile) de contact
  01.03. Sticlă protectoare
  01.04. Lentilă opace
  01.05. Acoperitoare pentru ochi
  01.06. Ochelari sau lentile de contact
  02. Proteze auditive/dispozitiv ajutător pentru comunicare
  02.01. Proteză auditivă pentru o ureche
  02.02. Proteză auditivă pentru două urechi
  03. Proteze/orteze ale membrelor
  03.01. Proteze/orteze ale membrelor superioare
  03.02. Proteze/orteze ale membrelor inferioare
  05. Utilizare restricţionată (folosirea obligatorie a subcodurilor, conducere sub rezerva restricţiilor medicale)
  05.01. Limitare la călătorii în timpul zilei (de exemplu, o oră după răsăritul soarelui şi o oră înainte de apusul soarelui)
  05.02. Limitare la călătorii pe o rază de ... km de la domiciliul titularului sau doar în interiorul oraşului/regiunii
  05.03. Conducere fără pasageri
  05.04. Limitare la călătorii cu o viteză de maximum ... km/h
  05.05. Conducere autorizată doar în prezenţa unui însoţitor care posedă permis de conducere
  05.06. Fără remorcă
  05.07. Nu este permisă conducerea pe autostrăzi
  05.08. Nu este permis alcoolul
  Adaptări ale vehiculului
  10. Transmisie modificată
  10.01. Transmisie manuală
  10.02. Transmisie automată
  10.03. Transmisie acţionată electronic
  10.04. Levierul schimbătorului de viteze adaptat
  10.05. Fără cutie de viteze secundară
  15. Ambreiaj adaptat
  15.01. Levierul schimbătorului de viteze adaptat
  15.02. Ambreiaj manual
  15.03. Ambreiaj automat
  15.04. Separare înainte de pedala de ambreiaj/cu pedala la podea/cu pedala de ambreiaj detaşată
  20. Sistem de frânare modificat
  20.01. Pedala de frână adaptată
  20.02. Pedala de frână mărită
  20.03. Pedala de frână adaptată pentru piciorul stâng
  20.04. Pedala de frână prin talpă
  20.05. Pedala de frână înclinată
  20.06. Frână de serviciu manuală (adaptată)
  20.07. Utilizare maximă a frânei de serviciu consolidate
  20.08. Utilizare maximă a frânei de urgenţă incluse în frâna de serviciu
  20.09. Frână de parcare adaptată
  20.10. Frâna de parcare acţionată electronic
  20.11. Frână de parcare acţionată cu piciorul (adaptată)
  20.12. Separare înainte de pedala de frână/cu pedala la podea/cu pedala de frână detaşată
  20.13. Frână acţionată cu genunchiul
  20.14. Frână de serviciu acţionată electronic
  25. Sisteme de accelerare modificate
  25.01. Pedală de acceleraţie adaptată
  25.02. Pedală de acceleraţie prin talpă
  25.03. Pedală de acceleraţie înclinată
  25.04. Pedală de acceleraţie manuală
  25.05. Pedală de acceleraţie la genunchi
  25.06. Servoacceleraţii (electronice, pneumatice etc.)
  25.07. Pedală de acceleraţie plasată în stânga pedalei de frână
  25.08. Pedală de acceleraţie plasată în stânga
  25.09. Separare înainte de pedala de acceleraţie/cu pedala la podea/cu pedala de acceleraţie detaşată
  30. Sisteme combinate de frânare şi accelerare, modificate
  30.01. Pedale paralele
  30.02. Pedale la (sau aproape la) acelaşi nivel
  30.03. Acceleraţie şi frână cu alunecare
  30.04. Acceleraţie şi frână cu alunecare şi orteză
  30.05. Pedala de acceleraţie şi frână la podea/detaşată
  30.06. Podea înălţată
  30.07. Separare pe partea pedalei de frână
  30.08. Separare pentru proteză pe partea pedalei de frână
  30.09. Separare în faţa pedalelor de acceleraţie şi frână
  30.10. Suport pentru călcâi/picior
  30.11. Acceleraţie şi frână acţionate electronic
  35. Dispozitive de comandă modificate
  (Comutatoare pentru lumini, ştergătoare de parbriz/instalaţii de spălare a parbrizului, claxon, indicatoare de direcţie etc.)
  35.01. Dispozitive de comandă care pot fi acţionate fără o influenţă negativă asupra direcţiei şi manevrării etc.
  35.02. Dispozitive de comandă care pot fi acţionate fără eliberarea volanului şi a accesoriilor (buton, furcă etc.)
  35.03. Dispozitive de comandă care pot fi acţionate cu mâna stângă fără eliberarea volanului şi a accesoriilor (buton, furcă etc.)
  35.04. Dispozitive de comandă care pot fi acţionate cu mâna dreaptă fără eliberarea volanului şi a accesoriilor (buton, furcă etc.)
  35.05. Dispozitive de comandă care pot fi acţionate fără eliberarea volanului şi a accesoriilor (buton, furcă etc.) şi mecanisme de acceleraţie şi frână
  40. Direcţie modificată
  40.01. Direcţie asistată standard
  40.02. Direcţie asistată consolidată
  40.03. Direcţie cu sistem de rezervă
  40.04. Coloană de direcţie alungită
  40.05. Volan modificat (volan cu profil mărit/îngroşat, volan cu diametru redus etc.)
  40.06. Volan înclinat
  40.07. Volan vertical
  40.08. Volan orizontal
  40.09. Conducere acţionată cu picioarele
  40.10. Conducere cu dispozitiv modificat (joystick etc.)
  40.11. Buton pe volan
  40.12. Cu orteză de mână pe volan
  40.13. Cu orteză de tendon
  42. Cu oglindă (oglinzi) retrovizoare modificată (modificate)
  42.01. Oglindă retrovizoare exterioară dreapta (sau stânga)
  42.02. Oglindă retrovizoare exterioară montată pe aripă
  42.03. Oglindă retrovizoare interioară suplimentară pentru observarea traficului
  42.04. Oglindă retrovizoare interioară panoramică
  42.05. Oglindă retrovizoare pentru unghiul mort
  42.06. Oglindă (oglinzi) retrovizoare în exterior acţionată (acţionate) electric
  43. Scaunul conducătorului auto, modificat
  43.01. Scaunul conducătorului auto la o înălţime de observaţie bună şi la distanţă normală faţă de volan şi de pedală
  43.02. Scaunul conducătorului auto ajustat la forma corpului
  43.03. Scaunul conducătorului auto cu suport lateral pentru stabilitate bună
  43.04. Scaunul conducătorului auto cu rezemătoare pentru braţ
  43.05. Scaunul conducătorului auto cu glisieră alungită
  43.06. Centură de siguranţă ajustată
  43.07. Centură de siguranţă tip ham
  44. Modificări la motociclete (folosirea subcodurilor este obligatorie)
  44.01. Frână cu comandă unică
  44.02. Frână acţionată manual (adaptată) (la roata din faţă)
  44.03. Frână acţionată cu piciorul (adaptată) (la roata din spate)
  44.04. Manetă de acceleraţie (adaptată)
  44.05. Transmisie manuală şi ambreiaj manual (adaptate)
  44.06. Oglinzi retrovizoare (adaptate)
  44.07. Comenzi (adaptate) (semnalizare, lumini de frână ...)
  44.08. Scaun reglat la o înălţime care îi permite conducătorului auto, în poziţia şezând, să aibă în acelaşi timp ambele picioare pe suprafaţa drumului
  45. Motociclete numai cu ataş
  46. Numai tricicluri
  50. Limitat la un anumit vehicul/un anumit număr de şasiu (numărul de identificare al vehiculului, NIV)
  51. Limitat la un anumit vehicul/o anumită plăcuţă cu numărul de înmatriculare (numărul de înmatriculare al vehiculului, NÎV)
  Aspecte administrative
  70. Schimbarea permisului nr. ......, eliberat de ... (semn distinctiv UE/ONU în cazul unui stat terţ; de exemplu: 70.0123456789.NL)
  71. Duplicatul permisului nr. ... (semn distinctiv UE/ONU în cazul unui stat terţ; de exemplu: 71.987654321.HR)
  73. Limitat la categoria B de vehicule de tip cvadriciclu motorizat (B1)
  78. Limitat la vehiculele cu transmisie automată
  79. (...) Limitat la vehiculele care respectă specificaţiile indicate în paranteze (...), în contextul aplicării art. 13 alin. (1) din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), cu modificările şi completările ulterioare
  79.01. Limitat la vehicule cu două roţi, cu sau fără ataş
  79.02. Limitat la vehiculele din categoria AM cu trei roţi sau de tip cvadriciclu uşor
  79.03. Limitat la tricicluri
  79.04. Limitat la tricicluri combinate cu o remorcă având o masă maximă autorizată care nu depăşeşte 750 kg
  79.05. Motocicletă din categoria A1 cu un raport putere/greutate de peste 0,1 kW/kg
  79.06. Vehicul din categoria BE unde greutatea maximă autorizată a remorcii depăşeşte 3.500 kg
  80. Limitat la titularii unui permis de conducere pentru un vehicul din categoria A de tip triciclu cu motor care nu au atins vârsta de 24 de ani
  81. Limitat la titularii unui permis de conducere pentru un vehicul din categoria A de tip motocicletă cu două roţi care nu au atins vârsta de 21 de ani
  90. Coduri utilizate în combinaţie cu codurile care definesc modificări ale vehiculului
  95. Conducătorul auto deţinător de certificat de competenţă profesională care îndeplineşte obligaţia de aptitudine profesională prevăzută în Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea iniţială şi formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului şi a Directivei 91/439/CEE a Consiliului şi de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului până la ... [de exemplu, 95(01.01.12)]
  96. Vehicule din categoria B combinate cu o remorcă cu o greutate maximă autorizată de peste 750 kg, unde greutatea maximă autorizată a unei astfel de combinaţii depăşeşte 3.500 kg, dar nu este mai mare de 4.250 kg
  97. Nu are dreptul de a conduce un vehicul din categoria C1 care intră în domeniul de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier
  -----------
  Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 91 din 13 iunie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 17 iunie 2014, conform modificării aduse de pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.
  --------