PROCEDURĂ DE RESTITUIRE din 20 octombrie 2010 a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată de autoritățile și instituțiile publice reorganizate ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 și 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 27 octombrie 2010 Notă
  *) Aprobată prin ORDINUL nr. 2.465 din 20 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 27 octombrie 2010.
  1. Prezenta procedură reglementează modalitatea de restituire a sumelor încasate de autoritățile și instituțiile publice reorganizate ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 și 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând sume plătite în plus față de obligația legală ori sume plătite în vederea realizării unei prestații care nu a mai fost efectuată.2. Sumele prevăzute la pct. 1 se restituie la cerere, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanelor care au drept de restituire, potrivit legii, denumite în continuare solicitanți.3. Pentru certificarea dreptului de restituire, solicitanții vor depune o cerere de certificare/restituire a sumelor plătite în plus față de obligația legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestații care nu a mai fost efectuată, la autoritatea sau instituția publică ce a încasat suma solicitată la restituire, după caz. În situația în care, ca urmare a aplicării dispozițiilor Legii nr. 329/2009, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea sau instituția publică a fost desființată sau comasată, cererea de certificare a dreptului la restituire se adresează autorității sau instituției publice care a preluat activitatea acesteia.4. Cererile de certificare/restituire reprezintă și cereri de restituire a sumelor plătite în plus față de obligația legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestații care nu a fost efectuată, după caz. În cererea de certificare/restituire solicitantul va preciza următoarele:
  a) suma de restituit și natura acesteia;
  b) codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea, în cazul în care nu se optează pentru restituirea sumei în numerar;
  c) banca la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei;
  d) datele de identificare ale organului fiscal în a cărui administrare se află acesta.
  5. Cererile de certificare/restituire depuse la autoritățile ori instituțiile publice vor fi verificate de către acestea sub aspectul realității și exactității celor solicitate, precum și al încadrării în termenul legal de prescripție a dreptului de a cere compensarea sau restituirea sumelor în cauză.6. În conformitate cu rezultatele verificărilor, autoritatea sau instituția publică va emite, în termen de 15 zile, o dispoziție de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată de autoritățile și instituțiile publice reorganizate ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat, denumită în continuare dispoziție de restituire.7. Modelul cererii de certificare/restituire și modelul dispoziției de restituire sunt prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la ordin.8. Prin dispoziția de restituire, aprobată de conducătorul autorității sau instituției publice, se confirmă sumele plătite în plus față de obligația legală sau, după caz, faptul că prestația pentru care s-a făcut plata nu a mai fost realizată. După aprobare, originalul formularelor prevăzute la pct. 4 și 6 se transmite, în termen de 3 zile, unității Trezoreriei Statului la care este arondată autoritatea sau instituția publică în cauză.9. (1) Unitatea Trezoreriei Statului la care este arondată autoritatea sau instituția publică verifică datele înscrise în dispoziția de restituire și în cererea de certificare/restituire în ceea ce privește existența următoarelor elemente: numărul și data documentului prin care s-a plătit suma la bugetul de stat, suma plătită, organul fiscal competent în administrarea solicitantului.(2) În cazul în care suma plătită de solicitant a fost virată la bugetul de stat centralizat cu alte sume încasate de autoritatea sau instituția publică, în dispoziția de restituire se va preciza documentul prin care a fost plătită suma care include și suma primită de la solicitant.(3) În cazul în care suma pentru care se dispune restituirea a fost virată de solicitant anterior intrării în vigoare a Legii nr. 329/2009, cu modificările și completările ulterioare, și aceasta nu a fost virată la bugetul de stat, fiind utilizată de autoritatea sau instituția publică potrivit bugetului de venituri și cheltuieli, se va face această mențiune în dispoziția de restituire.10. (1) Unitatea Trezoreriei Statului la care este arondată autoritatea sau instituția publică în cauză întocmește, în termen de 3 zile de la primirea documentelor, ordinul de plată prin care dispune transferul în format electronic al sumelor din contul de venituri ale bugetului de stat la care autoritatea sau instituția publică a virat inițial sumele respective în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.36.21.00 «Venituri ale bugetului de stat - Sume restituite aferente veniturilor încasate», codificat cu codul de identificare fiscală al solicitantului, deschis la unitatea Trezoreriei Statului la care acesta este arondat.
  (la 16-09-2015, Subpct. (1) al pct. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.082 din 10 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015. )
  (2) În cazul în care dispoziția de restituire nu cuprinde toate informațiile solicitate, aceasta se restituie autorității sau instituției publice, împreună cu documentația anexată, pentru corectare.11. Odată cu întocmirea ordinului de plată pentru transferul sumelor în cauză, unitatea Trezoreriei Statului prevăzută la pct. 10 va transmite în sistem electronic unității Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul formularele prevăzute la pct. 4 și 6, scanate.12. Unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul va transmite organului fiscal competent, în termen de două zile de la primire, formularul prevăzut la pct. 6, însoțit de o copie a celui prevăzut la pct. 4, și va solicita acestuia informații cu privire la existența unor eventuale obligații fiscale neachitate stabilite în sarcina solicitantului.13. Organul fiscal competent va efectua verificarea documentației depuse și a datelor din evidența analitică pe plătitori, sub aspectul identificării eventualelor obligații fiscale înregistrate de către solicitanți.14. În cazul în care se constată că solicitantul nu înregistrează obligații fiscale restante, cererea de certificare/restituire însoțită de dispoziția de restituire se transmit unității Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul, care va efectua restituirea sumelor certificate.15. În cazul în care se constată existența unor obligații fiscale restante ale solicitantului, cererea de certificare/restituire, însoțită de dispoziția de restituire, se înregistrează la organul fiscal competent, iar sumele solicitate se restituie numai după efectuarea compensării cu obligațiile bugetare existente în evidența analitică pe plătitori, întocmindu-se în acest sens Nota privind compensarea obligațiilor fiscale - M.F.P. - A.N.A.F. cod 14.13.41.99.16. Cererea de certificare/restituire va fi soluționată în termenul prevăzut la art. 70 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, calculat de la data înregistrării acesteia de către serviciul/compartimentul cu atribuții în evidența analitică pe plătitori sau de către unitatea Trezoreriei Statului care va efectua restituirea sumei certificate, după caz.17. În cazul în care suma de restituit este mai mare decât suma reprezentând obligațiile fiscale restante ale solicitantului, organul fiscal competent efectuează compensarea până la concurența acestor obligații fiscale, iar diferența rezultată o restituie acestuia.18. Restituirea de sume se face cu întocmirea deciziei de restituire prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire și rambursare a sumelor de la buget, precum și de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depășirea termenului legal, în 3 exemplare. În baza deciziei de restituire aprobate, organul fiscal competent va întocmi, în 3 exemplare, Nota privind restituirea/rambursarea unor sume - M.F.P. - A.N.A.F. cod 14.13.41.99/a.19. Nota privind compensarea obligațiilor fiscale împreună cu nota privind restituirea/rambursarea unor sume, după caz, se transmit la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent, în scopul efectuării operațiunilor de compensare și de restituire.20. Unitatea Trezoreriei Statului va efectua restituirea sumei rămase după efectuarea operațiunii de compensare, din contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la pct. 10.21. În cazul solicitanților persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se va efectua numai prin decontare bancară, în contul indicat prin cererea de certificare/restituire, iar în cazul solicitanților persoane fizice, restituirea se va efectua fie în contul bancar indicat prin aceeași modalitate de aceștia, fie în numerar, pentru sume mai mici de 500 lei, la ghișeul unității Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume.22. În vederea efectuării restituirii în numerar, organul fiscal va transmite unității Trezoreriei Statului, cu cel puțin 7 zile lucrătoare înaintea împlinirii termenului legal de soluționare a cererii de restituire, nota privind compensarea obligațiilor fiscale și/sau nota privind restituirea/rambursarea unor sume, împreună cu "Înștiințarea de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată de autoritățile și instituțiile publice reorganizate ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat", al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.23. Programarea pe zile a solicitanților pentru care restituirea se face în numerar se va efectua de către unitatea Trezoreriei Statului, cu încadrarea în termenul legal de soluționare. Data la care a fost programat solicitantul în vederea ridicării în numerar a sumei va fi înscrisă de către unitatea Trezoreriei Statului în înștiințarea de restituire.24. Unitatea Trezoreriei Statului va transmite organului fiscal competent, în ziua imediat următoare avizării acestora, două exemplare ale înștiințării de restituire și ale notei de compensare, după caz.25. Organul fiscal competent, prin compartimentul cu atribuții de compensare/restituire, va transmite solicitantului un exemplar al înștiințării de restituire și al notei privind compensarea obligațiilor fiscale, după caz, cel târziu în ziua imediat următoare primirii acestor documente de la unitatea Trezoreriei Statului.26. În situația în care solicitantul nu se prezintă la ghișeul unității Trezoreriei Statului la data stabilită, unitatea Trezoreriei Statului va efectua reprogramarea acestuia la o dată ulterioară, la solicitarea sa.27. După efectuarea compensării și a restituirii, după caz, unitatea Trezoreriei Statului păstrează un exemplar al notei de compensare și al notei de restituire și le transmite pe celelalte două organului fiscal competent, în termen de două zile.28. După primirea documentelor, organul fiscal competent va păstra un exemplar al notei privind compensarea obligațiilor fiscale și al notei privind restituirea/rambursarea unor sume, pentru înregistrarea operațiunilor în evidența analitică pe plătitori, și îl va transmite pe celălalt solicitantului, în termen de 7 zile.29. Concomitent, printr-o adresă, organul fiscal competent va informa autoritatea sau instituția publică emitentă a dispoziției de restituire cu privire la efectuarea operațiunilor de compensare/restituire.30. Dosarele întocmite în vederea soluționării solicitărilor de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată de autoritățile și instituțiile publice reorganizate ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat se arhivează la dosarul fiscal al solicitantului.31. Cererile de restituire a sumelor plătite în plus față de obligația legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestații care nu a mai fost efectuată, înregistrate de autoritățile sau instituțiile publice reorganizate ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 și 2 la Legea nr. 329/2009, cu modificările și completările ulterioare, și nesoluționate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 329/2009, cu modificările și completările ulterioare, se soluționează potrivit procedurii prevăzute la pct. 1-30.32. (1) Sumele prevăzute la art. 7 alin. (1) din Normele metodologice privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obținute de autoritățile și instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.156/2009 , sume virate eronat la bugetul de stat de către instituțiile/autoritățile publice în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.36.05.00 «Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice», se restituie la cererea instituțiilor/autorităților publice adresată unităților Trezoreriei Statului la care s-a efectuat plata eronată, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin. Restituirea sumelor se efectuează de către unitățile Trezoreriei Statului, din contul de venituri ale bugetului de stat în care sumele respective au fost virate în conturile autorităților sau instituțiilor publice care solicită restituirea, prevăzute la art. 7 alin. (2) și (3) din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.156/2009 , indicate în cererea de certificare/restituire.
  (la 16-09-2015, Subpct. (1) al pct. 32 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.082 din 10 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015. )
  (2) Eventualele sume încasate după intrarea în vigoare a prevederilor Legii nr. 329/2009, cu modificările și completările ulterioare, care rămân în continuare la dispoziția autorităților sau instituțiilor publice potrivit hotărârilor Guvernului privind reorganizarea acestora și care au fost virate la bugetul de stat de către unitățile Trezoreriei Statului conform prevederilor art. 8 alin. (3) din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.156/2009, se restituie la cererea autorităților sau instituțiilor publice adresată unităților Trezoreriei Statului la care s-a efectuat plata eronată, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin. Restituirea sumelor se efectuează de către unitățile Trezoreriei Statului, din contul de venituri ale bugetului de stat în care acestea au fost virate în contul de disponibilități prin care se gestionează sumele care pot fi reținute ca venituri proprii de autoritățile sau instituțiile publice reorganizate, indicat în cererea de certificare/restituire.(3) În situația în care, ca urmare a aplicării dispozițiilor Legii nr. 329/2009, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile sau instituțiile publice au fost desființate ori comasate, cererea de certificare/restituire care se depune la unitatea Trezoreriei Statului se întocmește de autoritatea sau instituția publică care a preluat activitatea acestora.33. Sumele aferente prefinanțării fondurilor externe nerambursabile postaderare care nu au fost deduse de autoritățile de management din cererile de rambursare transmise de către autoritățile sau instituțiile publice beneficiare, virate de către acestea în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la art. 5 alin. (1) din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.156/2009, se restituie la cererea acestora adresată unităților Trezoreriei Statului în contul prevăzut la art. 7 alin. (3) din aceleași norme metodologice. Autoritățile sau instituțiile publice beneficiare se vor adresa în prealabil autorității de management pentru avizarea cererilor respective și au obligația de a returna sumele încasate, în termen de 5 zile de la primirea acestora, din contul prevăzut la art. 7 alin. (3) din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.156/2009, în care sumele respective au fost restituite, în contul autorității de management/autorității de certificare și plată, după caz, de la care au fost primite sumele inițial.34. Răspunderea privind legalitatea restituirii sumelor prevăzute la pct. 32 și 33 revine instituțiilor publice/autorităților care solicită restituirea.