ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 53 din 16 iunie 2021pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 22 iunie 2021
  Având în vedere consecințele negative asupra angajatorilor care au avut activitățile întrerupte sau reduse ca urmare a pandemiei de COVID-19 și a instituirii stării de urgență și/sau a stării de alertă, situații care au condus la declanșarea procedurilor de insolvență, aceștia fiind astfel în imposibilitatea de a realiza venituri care să permită continuarea raporturilor de muncă și plata salariilor,
  luând în considerare necesitatea intensificării în acest context a măsurilor de sprijinire a angajatorilor aflați în insolvență și a salariaților, inclusiv prin promovarea urgentă de soluții legislative menite să asigure o protecție socială sporită salariaților angajatorilor în insolvență,
  întrucât dispozițiile Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, asigură în prezent suportarea drepturilor salariale și a altor drepturi bănești stabilite în contractele individuale de muncă și/sau în contractele colective de muncă încheiate de salariați cu angajatorii împotriva cărora au fost pronunțate hotărâri judecătorești definitive de deschidere a procedurii insolvenței numai pe o perioadă de 4 luni calendaristice și în limita unui plafon de 4 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat,
  în considerarea faptului că întârzierea implementării unor noi reglementări cu impact social la nivel național poate conduce la creșterea ratei șomajului la nivel național, precum și la apariția unor conflicte între salariați și angajatorii aflați în procedură de insolvență, de notorietate fiind incidentele petrecute în cursul lunii februarie 2021 cu minerii din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara - S.A.,
  ținând cont de faptul că aceste elemente vizează interesele generale ale salariaților și constituie situații de urgență a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

  Articolul 14
  (1) Suma totală a creanțelor salariale suportate din Fondul de garantare nu poate depăși cuantumul a 5 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat.
  2. La articolul 15, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins:

  Articolul 15
  (1) Creanțele salariale prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) și c)-e) reprezintă drepturi salariale și alte drepturi bănești datorate și neplătite salariatului la data și, după caz, în tranșele prevăzute în contractul individual de muncă și/sau contractul colectiv de muncă, asupra cărora nu a intervenit prescripția dreptului la acțiune, și se suportă pentru o perioadă de 5 luni consecutive.
  ..............................................................................................(3) O altă solicitare privind plata creanțelor salariale poate fi făcută numai dacă perioada prevăzută la alin. (2) este mai mică de 5 luni.


  Articolul II

  Cererile prevăzute la art. 19 alin. (1) și (2) din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, depuse anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se soluționează potrivit prevederilor legale în vigoare la momentul depunerii acestora.


  Articolul III

  În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul va modifica, în mod corespunzător, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006, cu modificările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat

  București, 16 iunie 2021.
  Nr. 53.
  ----