ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 30 ianuarie 2013
pentru completarea art. 362 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 31 ianuarie 2013  Având în vedere faptul că prin neadoptarea de urgenţă a măsurilor cuprinse în prezentul act normativ pot fi afectate drepturile fundamentale ale pacienţilor cu afecţiuni critice, cuprinşi în programele naţionale de sănătate de oncologie/oncohematologie, TBC, HIV/SIDA şi transplant, în ceea ce priveşte asigurarea accesului la tratament bazat pe dovezi, precum şi necesitatea rezolvării oportune a oricăror altor situaţii de nevoi speciale,
  pentru a rezolva situaţiile frecvente de discontinuitate în aprovizionarea spitalelor cu medicamentele necesare efectuării tratamentului bazat pe dovezi al acestor pacienţi,
  având în vedere faptul că neadoptarea acestor măsuri imediate şi a reglementărilor de implementare a lor ar genera disfuncţionalităţi majore cu efecte negative asupra stării de sănătate a acestor pacienţi,
  în considerarea faptului că aceste elemente cu impact major în sănătatea populaţiei vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  La articolul 362 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
  "f) majorări de capital social prin aport în numerar, în condiţiile legii, la societăţile aflate sub autoritatea Ministerului Sănătăţii la care statul este acţionar majoritar."
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul sănătăţii,
  Gheorghe-Eugen Nicolăescu
  Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Bucureşti, 30 ianuarie 2013.
  Nr. 2.
  -----