NORME METODOLOGICE din 14 iunie 2012privind constituirea și utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 25 iunie 2012 Notă
  Aprobate de ORDINUL nr. 2.353 din 14 iunie 2012, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 422 din 25 iunie 2012.


  Articolul 1

  Sursele de constituire a Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică sunt următoarele:
  a) taxa pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier prevăzută la art. 41 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare;
  b) dobânzi încasate, în condițiile legii, la disponibilitățile bănești, la depozitele constituite din venituri încasate din realizările activității prevăzute la lit. a).


  Articolul 2

  În utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică, Ministerul Mediului și Pădurilor îndeplinește atribuțiile și răspunderile ordonatorilor principali de credite bugetare, stabilite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, iar Regia Națională a Pădurilor - Romsilva și structurile teritoriale de specialitate din subordinea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură au calitatea de autoritate contractantă.


  Articolul 3

  Virarea și decontarea sumelor din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică se vor efectua în conformitate cu Normele metodologice privind finanțarea investițiilor instituțiilor publice prin trezoreria statului, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 2.487/1996, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 4

  Potrivit reglementărilor legale, din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică se asigură:
  a) finanțarea cercetării, proiectării și executării lucrărilor prevăzute în proiectele de amenajare, ameliorare și punere în valoare prin împădurire a terenurilor degradate constituite în perimetre de ameliorare;
  b) finanțarea întocmirii de studii și documentații tehnico-economice pentru realizarea perdelelor forestiere de protecție;
  c) finanțarea împăduririi terenurilor pentru realizarea pe categorii a Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție;
  d) compensația pierderii de venit corespunzător suprafeței efectiv ocupate de perdelele forestiere de protecție, prevăzută la art. 101 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 5
  (1) Ministerul Mediului și Pădurilor, prin direcțiile care au atribuții în domeniu, întocmește și aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, lista obiectivelor de investiții - obiective noi, obiective în continuare și programul de proiectare -, finanțate din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică.(2) Lista obiectivelor în continuare se elaborează pe baza propunerilor înaintate de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva - pentru obiectivele ce se execută pe terenurile proprietate publică a statului pe care aceasta le are în administrare, respectiv de structurile teritoriale de specialitate din subordinea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură - pentru celelalte categorii de terenuri.(3) Lista prevăzută la alin. (2) se întocmește potrivit documentațiilor tehnico-economice, inventarelor de lucrări de la finele anului precedent și rezultatelor controlului anual al regenerărilor, efectuat conform Normelor tehnice privind efectuarea controlului anual al regenerărilor.


  Articolul 6
  (1) Proiectarea și execuția lucrărilor de amenajare, ameliorare și punere în valoare prin împădurire a terenurilor degradate cuprinse în perimetrele de ameliorare se realizează, conform prevederilor legale, de către persoane juridice atestate de Ministerul Mediului și Pădurilor.(2) Documentațiile tehnico-economice se avizează de către Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură și de către Consiliul tehnico-economic al Ministerului Mediului și Pădurilor și se aprobă conform reglementărilor în vigoare.(3) Serviciile de proiectare și execuție a lucrărilor din lista aprobată a obiectivelor de investiții finanțate din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică se realizează în conformitate cu reglementările privind achizițiile publice.


  Articolul 7
  (1) Decontarea lucrărilor de amenajare, ameliorare și punere în valoare prin împădurire a terenurilor degradate, din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică, se efectuează de către Ministerul Mediului și Pădurilor, prin:
  a) Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, pe baza situațiilor de lucrări aprobate de direcțiile silvice și avizate de structurile teritoriale de specialitate din subordinea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și pe baza proceselor-verbale de recepție - pentru lucrările executate pe terenuri situate în fondul forestier, preluate în proprietatea publică a statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în acest scop;
  b) structurile teritoriale de specialitate din subordinea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, pe baza situațiilor de lucrări întocmite de executantul lucrărilor, însușite de proprietarul terenului, verificate și aprobate de structurile teritoriale de specialitate din subordinea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, și pe baza proceselor-verbale de recepție - pentru lucrările executate pe alte categorii de terenuri decât cele prevăzute la lit. a).
  (2) Recuperarea fondurilor investite, în situația în care deținătorul sau administratorul terenului cuprins în obiectivul de investiții sistează lucrările în amplasamente cu lucrări în continuare, se va face prin executare silită.


  Articolul 8
  (1) Decontarea lucrărilor se asigură prin Trezoreria Statului, prin contul 50.57 "Disponibil din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică" al Ministerului Mediului și Pădurilor și prin contul curent al Regiei Naționale a Pădurilor- Romsilva.(2) În funcție de derularea procesului investițional și de soldul Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică, Ministerul Mediului și Pădurilor, în calitate de ordonator principal de credite, poate reactualiza în cursul anului, conform legislației în vigoare, bugetul și lista obiectivelor de investiții care se finanțează din acest fond.


  Articolul 9

  Soldul Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică rămas neutilizat la finele anului se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație.


  Articolul 10
  (1) Evidențierea în contabilitate a veniturilor, cheltuielilor și a disponibilităților Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică se face potrivit Planului de conturi pentru instituții publice, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările ulterioare, utilizându-se în principal următoarele conturi:– 550 "Disponibil din fonduri cu destinație specială";– 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate";– 776 "Fonduri cu destinație specială", analitic 776.5057 "Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică";– 629.5057 "Cheltuieli din fonduri cu destinație specială".(2) Disponibilitățile, veniturile și cheltuielile din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică se raportează în anexa nr. 14a la situațiile financiare anuale și trimestriale pentru instituții publice, aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.(3) Monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operațiuni privind constituirea și utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.(4) Anual, direcția cu atribuții în domeniu din cadrul Ministerul Mediului și Pădurilor comunică Direcției generale păduri din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, până la data de 31 ianuarie a anului următor, balanța de venituri și cheltuieli pentru Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică.


  Articolul 11
  (1) Pentru lucrările executate se va organiza recepția lucrărilor și se va întocmi un proces-verbal de recepție.(2) La finalizarea lucrărilor, respectiv la realizarea stării de masiv a plantațiilor, se organizează recepția finală și se întocmește procesul-verbal de recepție finală.(3) Recepția lucrărilor se face de către comisii de specialiști numite de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva - pentru obiectivele de investiții situate pe terenurile proprietate publică a statului pe care le are în administrare, respectiv de structura teritorială de specialitate din subordinea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură - pentru obiectivele de investiții situate pe celelalte categorii de terenuri.(4) Comisiile de recepție sunt constituite din 5-7 membri, din care trebuie să facă parte și:– reprezentantul deținătorului cu orice titlu al terenului;– reprezentantul structurii teritoriale silvice din subordinea Ministerului Mediului și Pădurilor;– reprezentantul unității specializate pentru executarea lucrării de împădurire;– reprezentantul administrației publice locale pe teritoriul căreia se află lucrările executate.(5) Comisia de recepție are obligația de a verifica dacă au fost executate toate lucrările de amenajare și ameliorare la parametrii prevăzuți în documentația tehnico-economică aprobată.(6) În situația în care lucrările de amenajare și ameliorare nu au fost executate la parametrii prevăzuți în documentația tehnico-economică aprobată, Comisia de recepție, în termen de 10 zile de la constatare, notifică executantului, în vederea remedierii lucrărilor, stabilindu-se un termen în acest scop.(7) În situația în care lucrările de amenajare și ameliorare au fost executate la parametrii prevăzuți în documentația tehnico-economică aprobată, Comisia de recepție procedează la predarea-primirea lucrărilor finalizate, prin proces-verbal încheiat între executantul lucrărilor, deținătorii terenurilor, reprezentantul structurii teritoriale de specialitate din subordinea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și reprezentantul administrației publice locale pe teritoriul căreia se află lucrările executate, după caz.(8) În actul de predare-primire se vor specifică:
  a) suprafața și lucrările de amenajare și ameliorare aferente realizate;
  b) mijloacele fixe realizate;
  c) fondurile utilizate;
  d) recomandările și obligațiile privind respectarea regimului silvic de către deținătorul terenului.


  Anexă

  la normele metodologice
  MONOGRAFIA
  privind înregistrarea în contabilitate a principalelor
  operațiuni privind constituirea și utilizarea
  Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică

  Nr. crt.

  La Ministerul Mediului și Pădurilor

  Simbol cont

  1.

  Încasarea taxelor datorate de persoanele fizice și juridice, potrivit legii, pentru scoaterea definitivă din circuitul silvic a terenurilor

  562.5057

  776.5057

  2.

  Înregistrarea dobânzii calculate pentru disponibilitățile aflate în cont

  562.5057

  776.5057

  3.

  Transmiterea sumelor la inspectoratul teritorial de regim silvic și de vânătoare pentru efectuarea cheltuielilor

  481.5057

  562.5057
  înregistrare în roșu

  4.

  Transmiterea sumelor la Regia Națională a Pădurilor - Romsilva pentru efectuarea cheltuielilor

  562.5057

  776.5057

  5.

  La sfârșitul anului, închiderea contului de venituri

  776.5057

  121

  6.

  Încasarea garanțiilor pentru scoaterea temporară a terenurilor din circuitul silvic

  550.5057

  4621.83

  7.

  Restituirea garanțiilor pentru scoaterea temporară a terenurilor din circuitul silvic

  550.5057

  4621.83
  înregistrare în roșu

  La Regia Națională a Pădurilor - Romsilva (RNP)

  8.

  Pentru sumele primite de RNP de la Ministerul Mediului și Pădurilor

  5121

  4722

  9.

  Înregistrarea investiției efectuate de RNP (cu întreaga valoare, inclusiv TVA) (garanția de bună execuție de 5%)

  23113

  404

  404

  5121

  404

  167

  10.

  Înregistrarea consumului din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică

  4722

  23113

  47511

  23112

  11.

  Înregistrarea la 10 ani când se atinge starea de masiv și se face recepția finală (înregistrare extracontabilă)

  4722

  23113

  La autoritatea teritorială competentă a Ministerului Mediului și Pădurilor

  12.

  Evidențierea sumelor de la Ministerul Mediului și Pădurilor distinct pentru efectuarea cheltuielilor prevăzute în bugetul aprobat

  562.5057

  481.5057

  13.

  Efectuarea investiției potrivit bugetului aprobat

  404.5057

  562.5057

  14.

  Înregistrarea investiției în curs

  231.5057

  404.5057

  ------