LEGE nr. 158 din 30 mai 2023pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 31 mai 2023
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 51, după alineatul (3^6) se introduc trei noi alineate, alineatele (3^7)–(3^9), cu următorul cuprins:(3^7) Prin excepție de la prevederile alin. (3^6), pentru alimentarea echipamentelor și agregatelor pentru irigații, pentru înființarea de noi stații de punere sub presiune, precum și pentru operatorii economici care desfășoară activități încadrate în codul CAEN 01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe și codul CAEN 10 Industria alimentară, operatorul de distribuție are obligația să asigure finanțarea și realizarea lucrărilor de proiectare și execuție a instalației de racordare a clientului final noncasnic, a cărei lungime va fi de până la 2.500 metri aflată pe teritoriul unității administrativ-teritoriale pentru care are concesiunea serviciului public de distribuție, când soluția de racordare prevede același nivel de tensiune în punctul de delimitare și în punctul de racordare a locului de consum. Pentru instalațiile de racordare care depășesc lungimea de 2.500 metri, finanțarea diferenței de rețea cade în sarcina clientului final noncasnic. În cazul în care în zona amplasamentului locului de consum există doar rețea electrică cu nivel de tensiune diferit de cel din punctul de delimitare prevăzut în soluția de racordare a locului de consum respectiv, operatorii de distribuție concesionari au obligația să asigure finanțarea și realizarea lucrărilor de proiectare și execuție doar a instalației de racordare a clientului final noncasnic, a cărei lungime va fi de până la 2.500 metri aflată pe teritoriul unității administrativ-teritoriale pentru care are concesiunea serviciului public de distribuție, iar finanțarea diferenței de rețea ce depășește lungimea de 2.500 metri se suportă de clientul final noncasnic. Contravaloarea lucrărilor de proiectare și execuție a instalației de racordare va fi recunoscută în tarif de către ANRE. Termenul de realizare a racordării este de maximum 120 de zile de la data obținerii acordului/autorizației pentru instalația de racordare. Activele rezultate ca urmare a lucrărilor de racordare intră în proprietatea operatorului de distribuție de la momentul punerii în funcțiune a instalației de racordare.(3^8) În situația prevăzută la alin. (3^7), solicitantul viitor client final noncasnic are obligația să utilizeze locul de consum și să păstreze destinația acestuia pe o perioadă de minimum 15 ani de la data punerii în funcțiune a instalației de racordare.(3^9) În cazul în care clientul final noncasnic nu respectă prevederile alin. (3^8), acesta este obligat să restituie operatorului de distribuție contravaloarea lucrărilor de proiectare și execuție a instalației de racordare, proporțional cu perioada rămasă neutilizată, în mod gradual, în conformitate cu reglementările ANRE.2. La articolul 93 alineatul (1), după punctul 38 se introduce un nou punct, punctul 38^1, cu următorul cuprins:38^1. nerespectarea de către operatorii de distribuție a prevederilor art. 51 alin. (3^7);3. La articolul 93 alineatul (2) punctul 2, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  c) cu amendă de la 20.000 lei la 400.000 lei, pentru cele prevăzute la punctele 4^1, 5^4, 24, 37, 38, 38^1, 39^2, 40 și 54;

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

  București, 30 mai 2023.
  Nr. 158.
  -----