PROCEDURĂ din 15 ianuarie 2018de recunoaștere a operatorilor economici care desfășoară activități privind fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr și/sau din rafinarea zahărului brut din trestie
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 18 ianuarie 2018 Notă
  Aprobată prin Ordinul nr. 10 din 15 ianuarie 2018, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 50 din 18 ianuarie 2018.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) În sensul prezentei proceduri, recunoașterea constă în verificarea bazei tehnico-materiale și a funcționării instalațiilor de fabricație necesare fabricării zahărului din sfeclă de zahăr și/sau rafinării zahărului brut din trestie, precum și a documentelor depuse potrivit prevederilor art. 2 alin. (2). (2) Verificarea prevăzută la alin. (1) se poate finaliza cu eliberarea unui aviz de recunoaștere ca operator care desfășoară activități privind fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr și/sau din rafinarea zahărului brut din trestie.


  Capitolul II Recunoașterea operatorilor economici care desfășoară activități privind fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr și/sau din rafinarea zahărului brut din trestie

  Articolul 2
  (1) Operatorii economici prevăzuți la art. 1 alin. (2) din ordin solicită acordarea avizului de recunoaștere printr-o cerere scrisă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care se depune prin reprezentant/împuternicit sau prin poștă la Biroul unic din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(2) Cererea trebuie să fie însoțită de următoarele documente:
  a) copia certificatului de înregistrare și a certificatului constatator eliberate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, certificate pentru conformitate cu originalul;
  b) copia certificatului de înregistrare fiscală în scopuri de TVA, certificată pentru conformitate cu originalul;
  c) cazierul fiscal eliberat în condițiile legii din care să rezulte că nu au fost săvârșite fapte sancționate de legile fiscale, financiare, vamale, precum și de cele care privesc disciplina financiară, inactivitatea fiscală și neatragerea răspunderii solidare;
  d) copia documentului emis de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor prin care se atestă că întreprinderea/rafinăria producătoare de zahăr îndeplinește condițiile de autorizare pentru siguranța alimentelor;
  e) declarația pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 3
  (1) Cererea și documentele prevăzute la art. 2 alin. (2) se analizează în cadrul structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.(2) În situația în care documentația depusă potrivit alin. (1) este incompletă sau prezintă situații de fapt nereale, structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale solicită operatorului completarea documentației sau remedierea deficiențelor constatate, după caz, în termen de 5 zile lucrătoare, termenul prevăzut la alin. (1) prelungindu-se corespunzător.(3) În cazul necompletării documentației sau neremedierii deficiențelor constatate conform alin. (2), cererea de acordare a avizului de recunoaștere se respinge.(4) În situația în care cererea și documentația sunt complete, structura de specialitate informează operatorul economic și comisia prevăzută la art. 4 alin. (1) cu privire la data verificării bazei tehnico-materiale și a funcționării instalațiilor necesare fabricării zahărului.


  Articolul 4
  (1) Verificarea bazei tehnico-materiale și a funcționării instalațiilor de fabricație se realizează de către Comisia pentru verificarea bazei tehnico-materiale și a funcționării instalațiilor de fabricație necesare fabricării zahărului, denumită în continuare comisia, alcătuită din 5 membri, după cum urmează:
  a) un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișeștiˮ;
  b) un reprezentant al direcției de specialitate, desemnat de directorul general al structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care este și președintele comisiei;
  c) un reprezentant al structurii cu atribuții de inspecție și control din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, denumite în continuare DAJ, pe raza căreia se află operatorul economic;
  d) un reprezentant al Patronatului Zahărului din România;
  e) un reprezentant al Federației Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România.
  (2) Atribuțiile comisiei sunt următoarele:
  a) verifică baza tehnico-materială și funcționarea instalațiilor de fabricație ale operatorului economic, necesare desfășurării activităților privind fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr și/sau din rafinarea zahărului brut din trestie;
  b) întocmește procesul-verbal ca urmare a verificării în conformitate cu lit. a) și îl transmite structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de două zile lucrătoare de la data verificării;
  c) constată că există/nu există baza tehnico-materială necesară fabricării zahărului din sfeclă de zahăr și/sau rafinării zahărului brut din trestie, instalațiile de fabricație sunt funcționale/nu sunt funcționale;
  d) formulează propuneri și/sau decide, prin vot direct, cu majoritate simplă, valabile în prezența președintelui și a cel puțin 2 membri;
  e) răspunde de exactitatea datelor și informațiilor înscrise în procesele-verbale.


  Articolul 5

  Operatorii economici sunt recunoscuți dacă îndeplinesc următoarele condiții cumulative:
  a) au ca obiect principal de activitate fabricarea zahărului;
  b) au depus cererea și documentația prevăzute la art. 2 alin. (2);
  c) dețin baza tehnico-materială și demonstrează funcționarea instalațiilor de fabricație necesare desfășurării activităților privind fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr și/sau din rafinarea zahărului brut din trestie, potrivit condițiilor prevăzute în anexei nr. 3.


  Articolul 6
  (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea procesului-verbal, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. b), structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale eliberează avizul de recunoaștere, dacă în procesul-verbal comisia propune recunoașterea acestuia ca operator care desfășoară activități privind fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr și/sau din rafinarea zahărului brut din trestie.(2) Modelul avizului de recunoaștere ca operator economic care desfășoară activități privind fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr și/sau din rafinarea zahărului brut din trestie este prevăzut în anexa nr. 4.(3) În situația în care comisia menționează în procesul-verbal că baza tehnico-materială necesită completări/remedieri sau instalațiile de fabricație nu funcționează, precum și termenul recomandat de remediere a celor constatate, structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale informează operatorul economic cu privire la cele constatate.(4) Până la data expirării termenului prevăzut la alin. (3), operatorul economic informează structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu privire la completarea sau remedierea bazei tehnico-materiale.(5) Dacă operatorul economic a completat/remediat baza tehnico-materială, iar instalațiile de fabricație funcționează, comisia încheie un alt proces-verbal prin care propune recunoașterea acestuia ca operator care desfășoară activități privind fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr și/sau din rafinarea zahărului brut din trestie.(6) În situația prevăzută la alin. (5) sunt aplicabile dispozițiile alin. (1).(7) Dacă în procesul-verbal comisia constată că nu a fost completată/remediată baza tehnico-materială și/sau instalațiile de fabricație nu funcționează, structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale comunică operatorului economic respingerea cererii de acordare a avizului de recunoaștere.


  Articolul 7
  (1) Măsura de respingere a cererii de acordare a avizului de recunoaștere prevăzută la art. 3 alin. (3) și art. 6 alin. (7) sau de retragere a avizului de recunoaștere prevăzută la art. 10 alin. (2) poate fi contestată de operatorii economici nemulțumiți în termen de 30 de zile de la data primirii.(2) Contestația se soluționează de către comisia de soluționare a contestațiilor, formată din 5 membri, după cum urmează:
  a) un reprezentant al structurii de inspecție și control, desemnat de directorul general al acesteia;
  b) un consilier juridic din cadrul direcției de specialitate, desemnat de directorul general al acesteia;
  c) directorul executiv al DAJ pe raza căreia se află întreprinderea/rafinăria de zahăr, care este și președintele comisiei;
  d) un reprezentant al Federației Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România;
  d) un reprezentant al Patronatului Zahărului din România.
  (3) Comisia de soluționare a contestațiilor comunică decizia finală structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(4) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea deciziei comisiei de soluționare a contestațiilor, structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale comunică operatorului economic aprobarea/respingerea contestației.


  Articolul 8
  (1) Valabilitatea avizului de recunoaștere ca operator care desfășoară activități privind fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr și/sau din rafinarea zahărului brut din trestie este de 2 ani, începând cu data emiterii. (2) După expirarea valabilității avizului de recunoaștere, operatorii economici solicită acordarea unui nou aviz de recunoaștere potrivit prevederilor art. 2 și vor parcurge procedura de recunoaștere prevăzută de prezenta anexă.(3) În cazul operatorilor economici recunoscuți de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, aceștia trebuie să solicite o nouă recunoaștere potrivit prevederilor art. 2, cu minimum 60 de zile înainte de expirarea datei avizului de recunoaștere.


  Articolul 9

  Pe tot parcursul procedurii de recunoaștere a operatorilor economici care desfășoară activități privind fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr și/sau din rafinarea zahărului brut din trestie se păstrează confidențialitatea informațiilor obținute, la toate nivelurile.


  Articolul 10
  (1) Structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale poate retrage avizul de recunoaștere al operatorului economic care desfășoară activități privind fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr și/sau din rafinarea zahărului brut din trestie, dacă acesta nu respectă cel puțin una dintre condițiile prevăzute în angajamentul din cererea din anexa nr. 1.(2) În situația prevăzută la alin. (1), structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale emite un aviz privind retragerea recunoașterii ca operator economic care desfășoară activități privind fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr și/sau din rafinarea zahărului brut din trestie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, care se comunică operatorului.


  Articolul 11

  Lista operatorilor economici care desfășoară activități privind fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr și/sau din rafinarea zahărului brut din trestie, recunoscuți de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, se publică și se actualizează pe site-ul ministerului, pentru a se asigura informarea publică a celor interesați.


  Articolul 12

  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta procedură.


  Anexa nr. 1

  la procedură

  Operatorul economic ..................
  Nr. de înregistrare ............. data ................
  CERERE-TIP
  privind recunoașterea operatorilor economici care desfășoară activități privind^1 .............

  Detalii generale
  Operatorul economic ...................................................................................................................., cu sediul în ..................., str. ............. nr. ....., județul/sectorul ..........., înmatriculat la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. ........., cod unic de identificare (CUI), tel. ........., fax ..........., e-mail..................................... prin reprezentant ...............................................................
  (calitatea și datele de identificare ale persoanei)
  • Capacitatea totală de producție zahăr din sfeclă ............ (tone)^2, din care:– capacitățile de producție pentru fiecare punct de lucru și adresele acestora ..................................................................
  • Capacitatea totală de producție zahăr din rafinarea zahărului brut importat din trestie ............, (tone)^3, din care:– capacitățile de producție pentru fiecare punct de lucru și adresele acestora ..................................................................

  Menționez că în cadrul activității de fabricare a zahărului rafinez numai zahăr brut importat din trestie
  Da |_| Nu |_|
  (Se bifează căsuța corespunzătoare.)

  Angajament
  Mă angajez să furnizez Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informații referitoare la:
  a) prețul zahărului și cantitățile de zahăr vândute pentru luna precedentă și luna în curs (prețul nu include TVA);
  b) prețul sfeclei de zahăr;
  c) suprafața cultivată cu sfeclă de zahăr pentru anul în curs și o estimare pentru anul viitor;
  d) cantitățile de sfeclă contractate și producțiile medii estimate;
  e) producția de sfeclă de zahăr și randamentul obținut;
  f) producția de zahăr a fiecărei întreprinderi pentru anul anterior și o estimare pentru anul de comercializare în curs și producția de bioetanol, după caz;
  g) cantitățile de zahăr depozitate la sfârșitul fiecărei luni de către întreprinderea producătoare de zahăr și/sau rafinărie;
  h) cantitățile de zahăr depozitate în liberă circulație pe teritoriul Uniunii Europene;
  i) cantitățile deținute de întreprindere sau rafinărie care fac obiectul unei garanții.

  Mă angajez să furnizez, la cererea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, orice informație sau document justificativ pentru verificare.

  Data                 Semnătura
  …………………….. ……………………..
  Notă
  ^1 Fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr și/sau din rafinarea zahărului brut din trestie.
  ^2 Se completează, după caz.
  ^3 Se completează, după caz.


  Anexa nr. 2

  la procedură

  DECLARAȚIE
  pe propria răspundere

  Subsemnatul/Subsemnata, …………………...……, domiciliat(ă) în ……………………., str. …………………, nr. ..., bl. .....,
  (reprezentantul legal al)
  sc. ..., ap. …., județul/sectorul ……., legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ………. nr………, CNP ……………., având calitate de ….......... la Societatea Comercială …………………………., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că informațiile transmise sunt corecte și corespund realității.
  Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând ca declarațiile inexacte sunt pedepsite conform legii.
      Data              Semnătura
  …………………….. ……………………..


  Anexa nr. 3

  la procedură

  CONDIȚII TEHNICE ȘI MATERIALE
  pentru fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr și/sau din rafinarea zahărului brut din trestie

  A. Operatorii economici care fabrică zahăr din sfeclă de zahăr trebuie să îndeplinească următoarele condiții:1. baza de recepție a sfeclei de zahăr;2. centrul de recepție cantitativă și calitativă a sfeclei de zahăr;3. instalații de:
  a) alimentare cu apă a fabricii;
  b) descărcare a sfeclei;
  c) spălare și tăiere a sfeclei;
  d) difuzie;
  e) purificare;
  f) evaporare;
  g) fierbere;
  h) centrifugare;
  i) uscare zahăr/condiționare.
  4. rețea electrică, transformare și distribuție;5. stație de epurare a apelor uzate;6. depozit de produse finite;7. instalațiile de fabricație sunt/nu sunt funcționale.

  B. Operatorii economici care rafinează zahăr brut din trestie trebuie să îndeplinească următoarele condiții:1. centrul de recepție cantitativă și calitativă a zahărului brut;2. instalații de:
  a) alimentare cu apă a fabricii;
  b) purificare;
  c) evaporare;
  d) fierbere;
  e) centrifugare;
  f) uscare zahăr/condiționare;
  3. rețea electrică, transformare și distribuție;4. stație de epurare a apelor uzate;5. depozit de produse finite;6. instalațiile de fabricație sunt/nu sunt funcționale.


  Anexa nr. 4

  la procedură

  ROMÂNIA
  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  Nr. ………….../………………
  AVIZ
  de recunoaștere ca operator economic care desfășoară activități privind ..............^1

  Operatorul economic ……………………………., cu sediul în ……………………, înmatriculat la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. ......, cod unic de identificare (CUI) ................, punctul de lucru al procesării zahărului fiind în …………………, se recunoaște ca ...................^2 care desfășoară activități privind ............................^1
  Recunoașterea se acordă în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. ……….. .
  Prezentul aviz are o valabilitate de 2 ani, începând cu data emiterii.
  Data emiterii
  ...........................
  Director general/Director,
  ..............…………………..
  Notă
  ^1 Fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr și/sau din rafinarea zahărului brut din trestie.
  ^2 Operator economic întreprindere și/sau rafinărie, după caz.


  Anexa nr. 5

  la procedură

  ROMÂNIA
  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  Nr. ………….../………………
  AVIZ
  de retragere a recunoașterii ca operator economic care desfășoară activități privind .............^1
  1. Începând cu data de .................. se retrage recunoașterea operatorului economic …………………., cu sediul în localitatea ..................., str. ........ nr. ......., bl. ......, sc. ........, ap. ...., județul/sectorul ................., înmatriculat la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. ....., cod unic de identificare (CUI) ................, punctul de lucru al procesării zahărului fiind în………………., care desfășoară activități privind ..................^1, acordată prin Avizul nr. ........., cu valabilitate până la data de ................... .2. Motivele care au stat la baza retragerii aprobării sunt: ..................................................................
  (Se enumeră motivele de fapt și de drept.)
  3. Prezentul aviz poate fi contestat în termen de 30 de zile de la data primirii, potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 10/2018 pentru aprobarea Procedurii de recunoaștere a operatorilor economici care desfășoară activități privind fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr și/sau din rafinarea zahărului brut din trestie. 4. Prezentul aviz a fost editat în 2 (două) exemplare, un exemplar la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, iar un exemplar se comunică operatorului economic.
  Data
  ...........................
  Director general/Director,
  ..............…………………..
  Notă
  ^1 Fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr și/sau din rafinarea zahărului brut din trestie.

  ----