ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 4 octombrie 2007
pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 10 octombrie 2007  Având în vedere că, în calitatea sa de stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, României îi revine sarcina de a raporta Institutului European de Statistică (EUROSTAT) date statistice în domeniul finanţelor publice, cu respectarea Sistemului european de conturi, la termene precise, respectiv cel mult 3 luni de la finele trimestrului la care se referă datele,
  pentru a crea cadrul juridic privind termenele de transmitere a situaţiilor financiare de către autorităţile publice, ministere şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, precum şi de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru situaţiile financiare centralizate pe ansamblul judeţului şi al municipiului Bucureşti privind execuţia bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
  pentru a-i responsabiliza pe ordonatorii de credite în ceea ce priveşte prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare,
  pentru a preveni consecinţele negative ale nepromovării în regim de urgenţă a prezentului act normativ constând în sancţiuni financiare majore care pot fi aplicate României, respectiv o amendă calculată ca procent din produsul intern brut, cheltuială care ar greva bugetul statului,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 14 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 35, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii ai căror conducători au calitatea de ordonator principal de credite, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru situaţiile financiare centralizate pe ansamblul judeţului şi al municipiului Bucureşti privind execuţia bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, depun la Ministerul Economiei şi Finanţelor un exemplar din situaţiile financiare trimestriale şi anuale, potrivit normelor emise de acesta, la următoarele termene:
  a) în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
  b) în termen de 45 de zile de la încheierea trimestrului de referinţă."
  2. La articolul 42, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de persoanele cu atribuţii de inspecţie fiscală şi de către comisarii Gărzii Financiare, precum şi de alte persoane împuternicite din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, stabilite prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor."
  3. La articolul 42, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:
  "(7) În situaţia în care în termen de 10 zile lucrătoare de la aplicarea amenzii prevăzute la alin. (2) nu se depun situaţiile financiare prevăzute la art. 35 alin. (3), Ministerul Economiei şi Finanţelor va lua următoarele măsuri:
  a) blocarea deschiderilor de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări de sănătate şi ai bugetelor locale;
  b) blocarea conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului pe numele autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii.
  (8) Se exceptează de la prevederile alin. (7) următoarele operaţiuni:
  a) plăţile din fonduri externe nerambursabile sau finanţări primite de la instituţii ori organizaţii internaţionale pentru derularea unor programe şi proiecte, precum şi fondurile de cofinanţare şi prefinanţare aferente;
  b) plata drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente, precum şi a drepturilor de asigurări şi asistenţă socială;
  c) rambursările de credite interne şi externe, comisioanele şi alte costuri aferente;
  d) contribuţii şi cotizaţii către organizaţii internaţionale;
  e) plăţile din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, potrivit legii."


  Articolul II

  Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 14 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, după aprobarea acesteia prin lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul economiei
  şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 4 octombrie 2007.
  Nr. 102.
  ---------