HOTĂRÂRE nr. 373 din 31 martie 2008
privind organizarea, funcţionarea şi compunerea Centrului Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 3 aprilie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Centrul Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică, denumit în continuare Centrul Naţional, se organizează, potrivit legii, în cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, ca structură interinstituţională de suport decizional pentru managementul acţiunilor în situaţii de criză în domeniul ordinii publice.
  (2) Pentru realizarea obiectivelor sale, Centrul Naţional îndeplineşte următoarele funcţii:
  a) funcţia de conducere, prin care asigură fundamentarea şi elaborarea deciziilor, precum şi implementarea acestora;
  b) funcţia de reglementare, prin care asigură elaborarea proiectelor de acte normative şi a standardelor/procedurilor operaţionale în domeniul managementului acţiunilor în situaţii de criză în domeniul ordinii publice;
  c) funcţia de planificare, prin care asigură elaborarea strategiilor şi planurilor privind desfăşurarea acţiunilor de ordine publică şi modul de întrebuinţare a efectivelor corespunzător specificului situaţiilor operative;
  d) funcţia de coordonare, prin care se asigură interoperabilitatea forţelor de ordine publică, principale, de sprijin şi complementare, pe timpul desfăşurării acţiunilor de ordine publică;
  e) funcţia de management al informaţiilor, prin care se asigură procurarea, centralizarea, prelucrarea, protecţia şi difuzarea datelor şi informaţiilor privind situaţia operativă, precum şi evaluarea riscurilor şi ameninţărilor la adresa ordinii publice;
  f) funcţia de comunicare, prin care se asigură notificarea/înştiinţarea în cadrul sistemului de alertă/alarmare, în funcţie de evoluţia situaţiei operative;
  g) funcţia de control, prin care se asigură testarea/verificarea capacităţii operaţionale a forţelor de ordine publică;
  h) funcţia de cooperare, prin care se desfăşoară acţiuni în comun, în conformitate cu angajamentele asumate de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, pe plan intern şi internaţional, în domeniul ordinii şi siguranţei publice.


  Articolul 2

  În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile folosite au următoarele înţelesuri:
  a) criză în domeniul ordinii publice - situaţia care prin natura, complexitatea, amploarea şi intensitatea sa ameninţă sau pune în pericol viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul, proprietatea, stabilitatea politică, economică ori socială, ordinea şi valorile constituţionale sau îndeplinirea obligaţiilor internaţionale ale statului şi care face necesară adoptarea de măsuri specifice, prin acţiunea unitară a instituţiilor şi autorităţilor cu competenţe în domeniu;
  b) managementul integrat al crizelor în domeniul ordinii publice - ansamblul mecanismelor, procedurilor şi activităţilor prin care factorii de decizie, abilitaţi prin lege, stabilesc şi pun în aplicare în mod unitar măsurile necesare pentru prevenirea şi controlul crizelor în domeniul ordinii publice, precum şi pentru înlăturarea efectelor acestora, în scopul revenirii la starea de normalitate;
  c) starea de alertă în domeniul ordinii publice - situaţia în care instituţiile statului sau persoanele abilitate dispun punerea de îndată în aplicare a planurilor de acţiuni şi de măsuri, de către structurile de ordine publică, precum şi de avertizare a populaţiei, în scopul prevenirii, limitării sau înlăturării efectelor crizei;
  d) sistem de alertă/alarmare - sistemul unic de semnale destinat avertizării asupra iminenţei producerii unei crize, în scopul creşterii capacităţii operaţionale a structurilor cu atribuţii în domeniu;
  e) factori de risc în domeniul ordinii publice - fenomenele, procesele, evenimentele, situaţiile sau condiţiile interne ori externe manifestate în acelaşi timp şi spaţiu, care, prin acţiune ori inacţiune, pot determina sau influenţa apariţia şi manifestarea unei crize în domeniul ordinii publice;
  f) măsurile de răspuns la criză în domeniul ordinii publice - măsurile predefinite, planificate din timp sau adoptate în urma unei decizii, prin care se asigură revenirea la starea de normalitate şi care cuprind proceduri de implementare detaliate aplicabile imediat de către structurile abilitate;
  g) ridicarea graduală a capacităţii operaţionale - totalitatea activităţilor ce se desfăşoară, potrivit legii, pentru completarea structurilor prin concentrări şi rechiziţii, conform organizării la război, precum şi a măsurilor prevăzute a se lua la instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă, potrivit planurilor elaborate în acest sens din timp de pace;
  h) creşterea capacităţii operaţionale - totalitatea activităţilor desfăşurate pentru trecerea în timp scurt şi în mod organizat a structurilor la îndeplinirea misiunilor specifice pe timpul unor evenimente sau situaţii potenţial generatoare de criză în domeniul ordinii publice, inclusiv pentru realizarea manevrei de forţe şi mijloace între acestea.


  Capitolul II Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional


  Articolul 3

  (1) Centrul Naţional se constituie şi funcţionează în cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în subordinea nemijlocită a ministrului internelor şi reformei administrative, şi are în compunere: Centrul de decizie, Centrul de consultanţă şi Centrul operaţional de comandă asigurat de Direcţia generală management operaţional din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.
  (2) Conducerea executivă a Centrului Naţional este asigurată de şeful Centrului operaţional de comandă.
  (3) Reprezentarea în cadrul Centrului de decizie şi al Centrului de consultanţă se stabileşte potrivit listei cuprinzând instituţiile publice care compun Centrul Naţional, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (4) Pentru îndeplinirea obiectivelor sale şi asigurarea funcţiilor de sprijin pentru Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Centrul Naţional cooperează cu Centrul Operaţional Naţional din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Centrul de Situaţii al Guvernului, Centrul de Coordonare Operativă Antiteroristă, Centrul Naţional Militar de Comandă, precum şi cu celelalte centre operative constituite la nivelul instituţiilor publice reprezentate.


  Articolul 4

  (1) Centrul de decizie funcţionează ca organism interinstituţional din care fac parte: secretarul de stat, şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică, secretarul de stat pentru relaţiile cu instituţiile prefectului, secretarul general al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, adjunctul şefului Departamentului ordine şi siguranţă publică, directorul general al Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internă, directorul general al Direcţiei generale management operaţional, inspectorii generali ai Inspectoratului General al Poliţiei Române, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi câte un secretar de stat sau adjunct al conducătorilor instituţiilor publice reprezentate.
  (2) Componenţa nominală a Centrului de decizie se aprobă prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative, pe baza propunerilor făcute de conducătorii instituţiilor publice reprezentate, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
  (3) Instituţiile publice reprezentate au obligaţia de a asigura continuitatea de reprezentare în cadrul Centrului de decizie, sens în care vor face propuneri de nominalizare ori de câte ori intervin schimbări obiective care nu mai permit reprezentarea de către persoanele nominalizate potrivit alin. (2).


  Articolul 5

  (1) Centrul de decizie se întruneşte în şedinţe ori de câte ori situaţia o impune, la solicitarea ministrului internelor şi reformei administrative sau a secretarului de stat, şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică, ori a conducătorilor celorlalte instituţii publice reprezentate.
  (2) Şedinţele Centrului de decizie sunt conduse de ministrul internelor şi reformei administrative sau, în lipsa acestuia, de secretarul de stat, şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică.
  (3) Centrul de decizie adoptă măsuri care se pun în aplicare, pe timpul stării de urgenţă, prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative, iar pe timpul celorlalte situaţii, prin ordine/dispoziţii proprii sau comune ale conducătorilor instituţiilor publice reprezentate.
  (4) La şedinţele Centrului de decizie pot participa în calitate de invitaţi şi reprezentanţi ai altor instituţii sau autorităţi publice, ai organizaţiilor patronale şi sindicale şi ai unor persoane juridice de drept public sau privat care îndeplinesc funcţii de sprijin în prevenirea şi gestionarea situaţiilor de criză.


  Articolul 6

  (1) Centrul operaţional de comandă este structură operativă cu activitate permanentă.
  (2) Organizarea şi funcţionarea Centrului operaţional de comandă se aprobă prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative.
  (3) Centrul operaţional de comandă asigură şi Secretariatul tehnic al Centrului Naţional.


  Articolul 7

  (1) Centrul operaţional de comandă asigură, prin structurile de specialitate, simularea reacţiilor pentru diferite scenarii, exerciţii şi antrenamente, precum şi standardizarea procedurilor de acţiune pe diferite tipuri de riscuri şi implementarea bunelor practici recomandate de organismele Uniunii Europene şi ale NATO.
  (2) Verificarea nivelului de pregătire a structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative cu atribuţii în domeniul gestionării crizelor se realizează prin testarea capacităţii operaţionale în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative.


  Articolul 8

  Centrul de consultanţă funcţionează ca o componentă de specialitate, constituită din reprezentanţi ai instituţiilor publice reprezentate, experţi şi/sau specialişti în domeniile gestionate de acestea, precum şi, în funcţie de complexitatea şi particularităţile situaţiei, din experţi şi/sau specialişti din alte domenii.


  Capitolul III Atribuţii specifice componentelor Centrului Naţional


  Articolul 9

  Centrul de decizie îndeplineşte următoarele atribuţii:
  a) propune ministrului internelor şi reformei administrative declararea stării de alertă în domeniul ordinii publice sau declararea încetării acesteia, la nivel naţional ori la nivelul mai multor judeţe;
  b) propune, prin ministrul internelor şi reformei administrative, instituirea stării de urgenţă;
  c) propune Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, prin ministrul internelor şi reformei administrative, măsuri pentru ridicarea graduală a capacităţii operaţionale a forţelor de ordine publică şi asigură aplicarea acestor măsuri, în vederea contracarării acţiunilor îndreptate împotriva ordinii constituţionale;
  d) asigură trecerea forţelor de ordine publică la executarea misiunilor specifice, conform planurilor de acţiune întocmite în acest sens;
  e) asigură managementul integrat al crizelor în domeniul ordinii publice, inclusiv autorizarea concepţiei, standardelor operaţionale şi măsurilor de răspuns la criză, precum şi a planurilor de intervenţie şi restabilire a ordinii publice, potrivit legii;
  f) solicită, în cadrul cooperării, participarea la gestionarea crizelor în domeniul ordinii publice a instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi a altor instituţii şi autorităţi publice, potrivit atribuţiilor stabilite pentru acestea prin lege;
  g) propune, prin ministrul internelor şi reformei administrative, prelungirea sau restrângerea perioadei de aplicare a măsurilor prevăzute pentru starea de urgenţă;
  h) informează, prin ministrul internelor şi reformei administrative, Primul-Ministru al Guvernului României, Preşedintele României, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării şi Parlamentul asupra stadiului realizării măsurilor stabilite şi a principalelor evoluţii, pe timpul stării de urgenţă ori al altor situaţii de criză în domeniul ordinii publice;
  i) asigură comunicarea publică privind evoluţia crizei;
  j) analizează, definitivează şi promovează spre aprobare, potrivit legii, strategia naţională de ordine publică şi planurile naţionale de acţiune în domeniu;
  k) analizează evaluările periodice referitoare la ameninţările şi riscurile la adresa ordinii publice şi stabileşte măsuri de contracarare;
  l) aprobă planul de înştiinţare/alertare comună a structurilor proprii ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi a instituţiilor publice reprezentate în cadrul Centrului Naţional.


  Articolul 10

  Centrul operaţional de comandă îndeplineşte următoarele atribuţii:
  1. În domeniul planificării strategice:
  a) elaborează proiectul strategiei naţionale de ordine publică;
  b) elaborează proiectul planului naţional de acţiune pentru ordine publică, planului strategic de întrebuinţare a forţelor de ordine publică, pe timp de pace, în situaţii de criză şi la război, precum şi proiectele de ordine pentru aplicarea acestora, pe care le prezintă spre aprobare, conform competenţelor legale;
  c) elaborează proiectele standardelor operaţionale în domeniul ordinii publice.
  2. În domeniul gestionării stării de urgenţă:
  a) elaborează şi transmite directiva de acţiune, în baza hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării;
  b) elaborează şi actualizează planul de acţiune potrivit prevederilor decretului de instituire a stării de urgenţă şi transmite extrase din acesta autorităţilor publice civile şi militare implicate;
  c) coordonează aplicarea unitară a măsurilor dispuse prin decretul de instituire a stării de urgenţă;
  d) coordonează forţele şi resursele de sprijin, potrivit planului naţional de acţiune în domeniul ordinii publice;
  e) verifică executarea măsurilor şi activităţilor cuprinse în planurile de ridicare graduală a capacităţii operaţionale şi a celorlalte activităţi, de către structurile prevăzute a fi angajate în gestionarea situaţiei de criză în domeniul ordinii publice, potrivit Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, decretului de instituire a stării de urgenţă şi ordinelor ministrului internelor şi reformei administrative;
  f) analizează şi propune, în cadrul cooperării, participarea instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi a altor instituţii şi autorităţi publice, potrivit atribuţiilor stabilite pentru acestea prin lege;
  g) monitorizează activităţile privind anunţarea şi trimiterea resurselor umane şi materiale la unităţile militare, dacă situaţia o impune;
  h) analizează evoluţia situaţiei operative şi propune prelungirea sau restrângerea perioadei de aplicare a măsurilor prevăzute pentru starea de urgenţă;
  i) monitorizează permanent situaţia operativă şi propune măsurile ce se impun pentru prevenirea şi diminuarea consecinţelor pe timpul situaţiilor de criză în domeniul ordinii publice, precum şi contracararea acţiunilor care periclitează securitatea naţională şi ordinea constituţională.
  3. În domeniul managementului operaţional:
  a) gestionează activitatea de centralizare a datelor şi informaţiilor referitoare la potenţialele riscuri şi ameninţări, a factorilor de risc la adresa ordinii şi siguranţei publice şi asigură diseminarea acestora structurilor specializate ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi celorlalte instituţii ale statului cu atribuţii în domeniu;
  b) iniţiază măsuri cu caracter imediat, atunci când se produc evenimente, situaţii ori fenomene grave generatoare de riscuri şi ameninţări la adresa ordinii publice;
  c) monitorizează situaţia operativă şi informează permanent Centrul de decizie sau, după caz, instituţiile cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale asupra dinamicii şi tendinţelor de evoluţie a riscurilor, ameninţărilor şi crizelor în domeniul ordinii şi siguranţei publice;
  d) stabileşte un sistem de alarmare/alertare a structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi a celorlalte instituţii publice reprezentate, cu atribuţii în domeniu, şi asigură transmiterea mesajelor de avertizare, alertare şi alarmare;
  e) asigură fundamentarea elementelor necesare adoptării măsurilor de către Centrul de decizie şi elaborarea planurilor şi documentelor operative;
  f) monitorizează modul de îndeplinire a măsurilor adoptate de către Centrul de decizie;
  g) iniţiază şi realizează cu ocazia unor manifestări publice de amploare sau a unor situaţii care impun intervenţia mai multor structuri ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative concepţia de acţiune şi întrebuinţare a forţelor şi mijloacelor şi, la ordin, coordonează în mod unitar îndeplinirea acestor misiuni;
  h) coordonează realizarea dispozitivelor de acţiune, precum şi a suportului logistic necesar forţelor angajate;
  i) coordonează, la ordin, prin puncte de conducere înaintate, acţiunile forţelor de ordine publică;
  j) transmite ordinele pentru realizarea manevrei de forţe şi mijloace şi monitorizează modul de realizare a acesteia în condiţiile stabilite;
  k) întocmeşte informări periodice privind stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite de Centrul de decizie, care se transmit instituţiilor publice reprezentate;
  l) cooperează cu centrele operative existente la nivelul Guvernului, ministerelor şi serviciilor de informaţii, în vederea realizării schimbului operativ de date şi armonizării procedurilor de acţiune;
  m) organizează serviciul operativ la nivelul centrului, 24 de ore din 24, pentru asigurarea fluxului informaţional necesar îndeplinirii atribuţiilor specifice;
  n) verifică stadiul de pregătire, măsurile de răspuns la criză în domeniul ordinii publice şi de ridicare graduală a capacităţii operaţionale, precum şi modul de aplicare a standardelor operaţionale;
  o) asigură măsurile necesare pentru protecţia informaţiilor clasificate şi participă la elaborarea comunicatelor de presă.
  4. Pentru asigurarea Secretariatului tehnic al Centrului Naţional:
  a) gestionează documentele Centrului Naţional;
  b) asigură convocarea membrilor Centrului Naţional şi transmiterea principalelor probleme ce urmează a fi analizate;
  c) primeşte şi pregăteşte documentele pentru şedinţele Centrului de decizie şi asigură prezentarea mapei de şedinţă membrilor acestuia;
  d) elaborează documentele şi execută operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor Centrului Naţional;
  e) asigură difuzarea la toate instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi la alte autorităţi interesate a documentelor emise de Centrul Naţional, primirea şi centralizarea rapoartelor structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
  f) consemnează, în scris, ordinele şi dispoziţiile transmise verbal de către ministrul internelor şi reformei administrative, respectiv de către secretarul de stat, şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică;
  g) asigură cunoaşterea permanentă de către membrii Centrului Naţional a situaţiei forţelor de ordine publică care acţionează şi a posibilităţilor acestora de intervenţie;
  h) întocmeşte proiectele comunicatelor de presă împreună cu structurile de profil din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative;
  i) asigură realizarea suportului logistic pentru şedinţele Centrului Naţional;
  j) preia, prelucrează şi gestionează informaţiile referitoare la evoluţia crizei în domeniul ordinii publice şi asigură înştiinţarea oportună a membrilor Centrului Naţional.


  Articolul 11

  Centrul de consultanţă îndeplineşte următoarele atribuţii:
  a) asigură consilierea membrilor Centrului de decizie asupra problemelor operative, tehnice şi de specialitate;
  b) asigură documentarea tehnică de specialitate pentru toate tipurile de risc ce pot afecta ordinea publică;
  c) realizează alte activităţi conexe ce pot contribui la soluţionarea operativă a situaţiilor create.


  Capitolul IV Asigurarea materială şi financiară


  Articolul 12

  Suportul logistic necesar pentru organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional şi crearea capabilităţilor de reacţie se asigură prin grija direcţiilor centrale de specialitate din aparatul central al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sau subordonate acestora, potrivit domeniului de competenţă şi atribuţiilor ce li se vor stabili prin planurile de operaţionalizare şi modernizare elaborate în acest sens.


  Articolul 13

  (1) Centrul Naţional dispune de un sistem propriu de comunicaţii şi informatică instalat într-un centru de bază, ce satisface la cele mai înalte standarde tehnice cerinţele operaţionale. În situaţii deosebite, când centrul de bază nu poate funcţiona, activităţile specifice se vor desfăşura într-un centru de rezervă care va asigura aceleaşi condiţii de spaţiu, tehnice şi de lucru după principiul "în oglindă".
  (2) Aparatura şi echipamentele de comunicaţii şi informatică asigură interconectarea şi interoperabilitatea cu dispeceratele şi centrele operative constituite atât la nivelul structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cât şi la nivelul celorlalte instituţii cu atribuţii în domeniul ordinii publice.


  Articolul 14

  (1) Pe timpul situaţiilor de criză în domeniul ordinii publice sau al stării de urgenţă, completarea dotării structurilor operative de ordine publică, precum şi a consumurilor se poate realiza cu bunuri materiale existente în rezerva operativă sau de mobilizare, potrivit reglementărilor interne ale instituţiilor publice reprezentate.
  (2) Reîntregirea cu bunuri materiale a rezervei operative sau de mobilizare, precum şi completarea dotării structurilor/instituţiilor ce au asigurat intervenţia operativă pentru restabilirea stării de normalitate, ca urmare a consumării sau pierderii lor pe timpul îndeplinirii misiunilor, se asigură din resurse bugetare.


  Articolul 15

  Finanţarea cheltuielilor materiale şi servicii şi a cheltuielilor de capital ale Centrului Naţional se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi din alte surse interne şi externe, potrivit legii.


  Capitolul V Dispoziţii finale


  Articolul 16

  În vederea reglementării modului de îndeplinire a unor atribuţii prevăzute de lege pentru gestionarea situaţiilor de criză în domeniul ordinii publice, Centrul Naţional elaborează Planul de cooperare pentru îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor ce revin autorităţilor de ordine publică, civile şi militare pe timpul instituirii stării de urgenţă, care se aprobă prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, precum şi metodologii şi standarde/proceduri operaţionale, care se aprobă prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative.


  Articolul 17

  Declararea stării de alertă în domeniul ordinii publice sau a încetării acesteia, la nivel naţional ori pe teritoriul mai multor judeţe, se face prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar la nivel judeţean sau al municipiului Bucureşti, prin ordin al prefectului, care se publică în Monitorul Oficial al judeţului sau al municipiului Bucureşti.


  Articolul 18

  (1) Centrul operaţional de comandă funcţionează ca punct naţional standard de contact, prin care se asigură acoperirea tuturor tipurilor de criză transfrontalieră în domeniul ordinii şi siguranţei publice în relaţiile cu organismele şi instituţiile internaţionale şi este responsabil de fluxul intern de informaţii în acest domeniu.
  (2) Pentru coordonarea activităţilor de ordine publică în situaţii de criză se pot constitui, temporar, la nivel zonal şi judeţean, centre de conducere a acţiunilor de ordine publică.
  (3) Organizarea şi funcţionarea centrelor zonale şi a centrelor judeţene de conducere a acţiunilor de ordine publică se stabilesc prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative.


  Articolul 19

  Constituirea Centrului Naţional se face în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, iar operaţionalizarea acestuia se va realiza pe baza unui grafic aprobat prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative, emis în termen de 30 de zile de la constituire.


  Articolul 20

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Cristian David
  p. Ministrul apărării,
  Corneliu Dobriţoiu,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Răduţa Dana Matache,
  secretar de stat
  Ministrul comunicaţiilor
  şi tehnologiei informaţiei,
  Karoly Borbely
  p. Ministrul transporturilor,
  Antonel Tănase,
  secretar de stat
  Ministrul mediului
  şi dezvoltării durabile,
  Attila Korodi
  p. Ministrul agriculturii
  şi dezvoltării rurale,
  Gheorghe Albu,
  secretar de stat
  Ministrul sănătăţii publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Directorul Serviciului Român
  de Informaţii,
  George-Cristian Maior
  Directorul Serviciului
  de Protecţie şi Pază,
  Lucian-Silvan Pahonţu
  p. Directorul Serviciului
  de Informaţii Externe,
  Silviu Predoiu
  Directorul Serviciului
  de Telecomunicaţii Speciale,
  Marcel Opriş
  Ministrul economiei
  şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 31 martie 2008.
  Nr. 373.


  Anexa
  LISTA
  cuprinzând instituţiile publice centrale care compun
  Centrul Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică
  1. Ministerul Internelor şi Reformei Administrative
  2. Ministerul Apărării
  3. Ministerul Afacerilor Externe
  4. Ministerul Justiţiei
  5. Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei
  6. Ministerul Transporturilor
  7. Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile
  8. Ministerul Economiei şi Finanţelor
  9. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
  10. Ministerul Sănătăţii Publice
  11. Serviciul Român de Informaţii
  12. Serviciul de Protecţie şi Pază
  13. Serviciul de Informaţii Externe
  14. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
  ___________