HOTĂRÂRE nr. 458 din 6 iunie 2000
privind aprobarea nomenclatoarelor ocupatiilor, meseriilor şi specializărilor pentru care se asigura pregătirea profesională prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 26 iunie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă nomenclatoarele ocupatiilor, meseriilor şi specializărilor pentru care se asigura pregătirea profesională prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, prevăzute în anexele nr. 1-6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:
  a) anexa nr. 1 - Nomenclatorul specializărilor pentru care se asigura pregătirea profesională prin liceu;
  b) anexa nr. 2 - Nomenclatorul meseriilor pentru care se asigura pregătirea profesională prin şcoala profesională;
  c) anexa nr. 3 - Nomenclatorul meseriilor pentru care se asigura pregătirea profesională prin şcoala profesională, învăţământ special;
  d) anexa nr. 4 - Nomenclatorul ocupatiilor şi meseriilor pentru care se asigura pregătirea profesională prin şcoala de ucenici;
  e) anexa nr. 5 - Nomenclatorul specializărilor pentru care se asigura pregătirea profesională prin şcoala postliceala;
  f) anexa nr. 6 - Nomenclatorul specializărilor pentru care se asigura pregătirea profesională prin şcoala de maiştri.


  Articolul 2

  Aceste nomenclatoare se aplică din anul şcolar 1999/2000 până în anul şcolar 2003/2004. Începând cu anul şcolar 2003/2004 se va realiza pregătirea profesională, conform prezentului nomenclator, numai pentru clasele în lichidare.


  Articolul 3

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 521/1990 privind organizarea şi funcţionarea învăţământului în România în anul şcolar (universitar) 1990/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71-72 din 16 mai 1990.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul educaţiei naţionale,
  Jozsef Koto,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii şi protecţiei
  sociale,
  Simona Marinescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes


  Anexa 1
  NOMENCLATORUL
  specializărilor pentru care se asigura pregătirea profesională prin liceu

      a) Licee tehnologice
    Nr. crt.ProfilulSpecializarea/DomeniulDurata studiilor (ani)
    ZiSeral
    1.ServiciiTehnician în activităţi financiare şi comerciale4-55
    2.   Tehnician în administraţia publică4-55
    3.   Tehnician în turism4-55
    4.   Tehnician în alimentaţia publică4-55
    5.   Tehnician în activităţi de poştă4-55
    6.Resurse naturale şiTehnician în agricultură4-55
    7.protecţia mediuluiTehnician agromontan4-55
    8.   Tehnician veterinar4-55
    9.   Tehnician în silvicultură4-55
    10.   Tehnician în industria alimentară4-55
    11.   Tehnician în prelucrarea lemnului4-55
    12.   Tehnician în chimie industrială4-55
    13.   Tehnician în protecţia mediului4-55
    14.TehnicTehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii4-55
    15.   Tehnician prelucrări mecanice4-55
    16.   Tehnician electronist4-55
    17.   Tehnician în automatizări4-55
    18.   Tehnician în telecomunicaţii4-55
    19.   Tehnician electrotehnist4-55
    20.   Tehnician în lucrări publice şi construcţii4-55
    21.   Tehnician în industria textilă4-55
    22.   Tehnician în industria pielăriei4-55
    23.   Tehnician în transporturi4-55
    24.   Tehnician în metrologie4-55
    25.   Tehnician mecatronist4-55
    26.   Tehnician operator roboţi industriali4-55
    27.   Tehnician operator tehnici de calcul4-55


  NOTĂ:
  Durata studiilor se stabileşte împreună cu agentul economic în cazul şcolarizării pe bază de contract, în condiţiile respectării standardelor de pregătire profesională care au la baza standardele ocupationale.

      b) Liceu vocational
    Nr. crt.ProfilulSpecializareaDurata studiilor (cursuri de zi) - ani -
    1.SportivInstructor sportiv4
    2.TeologicPreot cu studii medii4
    3.PedagogicPedagog şcolar4
    4.   Instructor animator, instructor de educaţie extraşcolară4
    5.   Bibliotecar şcolar-documentarist4
    6.Arte plasticeTehnician pentru tehnici artistice4
    7.MuzicăCorist4
    8.   Instrumentist4
    9.   Corepetitor4  Anexa 2
  NOMENCLATORUL
  meseriilor pentru care se asigura pregătirea profesională prin şcoala profesională
    Nr. crt.Pregătirea de bazăMeseriaDurata studiilor (ani)
    ZiSeral
    1.MecanicăLăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic34
    2.   Lăcătuş construcţii navale34
    3.   Lăcătuş mecanic cazane şi instalaţii auxiliare34
    4.   Tubulator naval34
    5.   Mecanic în industria construcţiilor de maşini34
    6.   Mecanic instalaţii hidraulice şi pneumatice34
    7.   Mecanic motoare termice34
    8.   Mecanic de mecanică fină34
    9.   Sculer-matriţer*)34
    10.   Sudor34
    11.   Forjor-tratamentist34
    12.   Turnător34
    13.   Strungar34
    14.   Frezor-rabotor-mortezor34
    15.   Rectificator34
    16.   Tinichigiu vopsitor auto34
    17.   Tinichigiu vopsitor metale34
    18.   Lăcătuş construcţii structuri aeronave34
    19.   Mecanic agregate rotative termoenergetice34
    20.   Mecanic turbine hidraulice şi instalaţii auxiliare34
    21.   Mecanic utilaje şi instalaţii în industria materialelor de construcţii34
    22.   Mecanic utilaje şi instalaţii în industria lemnului34
    23.   Mecanic utilaje şi instalaţii în exploatări forestiere34
    24.   Mecanic utilaje şi instalaţii în industria uşoară34
    25.   Mecanic utilaje şi instalaţii poligrafice34
    26.   Mecanic de aeronave**)34
    27.   Mecanic utilaje şi instalaţii de construcţii34
    28.   Mecanic motoare aeronave**)34
    29.   Mecanic auto*)34
    30.   Optician montator aparatură optico-mecanică34
    31.   Bijutier34
    32.   Lăcătuş mecanic prestări servicii   4
    33.   Ceasornicar34
    34.   Preparator substanţe minerale utile şi protecţia mediului în minerit34
    35.   Miner*)34
    36.   Mecanic de mină**)34
    37.   Mecanic exploatări miniere de suprafaţă34
    38.   Furnalist34
    39.   Oţelar34
    40.   Metalurgist neferoase34
    41.   Laminorist-trefilator-trăgător34
    42.   Mecanic utilaje şi instalaţii metalurgice34
    43.   Operator la fabricarea cocsului şi valorificarea subproduselor34
    44.   Operator produse refractare şi abrazive34
    45.   Operator electrozi siderurgici şi produse cărbunoase34
    46.   Sondor foraj34
    47.   Mecanic echipamente pentru foraj extracţii34
    48.   Operator lucrări speciale sonde34
    49.   Operator la extracţia, tratarea şi transportul ţiţeiului34
    50.   Operator la extracţia, tratarea, transportul şi distribuţia gazelor34
    51.   Mecanic utilaje şi instalaţii în industria chimică şi petrochimică34
    52.   Maşinist utilaje cale şi terasamente34
    53.   Maşinist utilaje portuare34
    54.   Mecanic agricol34
    55.   Marinar34
    56.   Motorist nave34
    57.   Tinichigiu construcţii34
    58.   Constructor montator structuri metalice34
    59.ElectromecanicElectromecanic instalaţii şi aparate de măsură şi control pentru foraj extracţie34
    60.   Electromecanic utilaje şi instalaţii în industria chimică şi petrochimică34
    61.   Electromecanic utilaje şi instalaţii metalurgice34
    62.   Operator cazane şi instalaţii auxiliare în centrale electrice34
    63.   Operator turbine cu aburi, gaze şi instalaţii auxiliare34
    64.   Operator instalaţii de termoficare34
    65.   Operator în centrale hidroelectrice34
    66.   Operator la tratarea apei tehnologice34
    67.   Confecţioner produse electrotehnice34
    68.   Maşinist la maşini pentru confecţionat materiale electroizolante34
    69.   Electromecanic maşini şi echipamente electrice34
    70.   Electromecanic instalaţii şi aparatură de bord aeronave34
    71.   Electromecanic nave*)34
    72.   Electromecanic material rulant**)34
    73.   Electromecanic centrale electrice34
    74.   Electromecanic utilaje şi instalaţii în industria alimentară34
    75.   Electromecanic utilaje şi instalaţii din cinematografie, televiziune, radio34
    76.   Electromecanic utilaje şi instalaţii comerciale şi frigorifice34
    77.   Electromecanic reparaţii maşini şi echipamente electrocasnice34
    78.   Lucrător de trafic feroviar34
    79.   Agent comercial feroviar34
    80.   Frigotehnist34
    81.Electronică,Confecţioner componente electronice34
    82.automatizări şiElectronist aparate şi echipamente pentru radio şi TV*)34
    83.informaticăElectronist aparate şi echipamente de automatizare*)34
    84.tehnologică industrialăElectronist aparate şi echipamente de electronică profesională*)34
    85.   Electronist reţele de telecomunicaţii*)34
    86.   Operator producţie şi exploatare film34
    87.Chimie industrialăOperator industria chimică anorganică34
    88.   Operator industria chimică organică34
    89.   Operator industria de medicamente şi produse cosmetice34
    90.   Operator industria de prelucrare a ţiţeiului şi petrochimie34
    91.   Operator industria produselor sodice şi clorosodice34
    92.   Operator fabricarea şi prelucrarea cauciucului şi maselor plastice34
    93.   Operator fabricarea şi prelucrarea celulozei şi hârtiei34
    94.   Operator fabricarea şi prelucrarea fibrelor chimice34
    95.   Operator prefabricate din beton34
    96.   Operator în industria ceramicii brute34
    97.   Operator ceramică fină34
    98.   Operator lianţi şi azbociment34
    99.   Sticlar34
    100.   Operator la fabricarea materialelor izolatoare34
    101.ElectricElectrician constructor34
    102.   Electrician de mină**)34
    103.   Electrician exploatări miniere de suprafaţă34
    104.   Electrician instalaţii şi echipamente electrice industriale34
    105.   Electrician nave34
    106.   Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice34
    107.   Electrician protecţii prin relee, automatizări şi măsurători în instalaţii energetice34
    108.   Electrician reţele electrice şi posturi de transformare34
    109.   Electrician auto34
    110.   Electrician de întreţinere şi reparaţii în industria mică34
    111.Construcţii şiConstructor structuri monolite34
    112.lucrări publiceFierar betonist - montator prefabricate34
    113.   Mozaicar - montator placaje34
    114.   Constructor lucrări îmbunătăţiri funciare34
    115.   Instalator reţele de distribuţie locale şi magistrale de gaze34
    116.   Constructor căi ferate34
    117.   Constructor drumuri şi poduri34
    118.   Constructor lucrări hidrotehnice34
    119.   Dulgher tâmplar-parchetar34
    120.   Zidar-pietrar-tencuitor34
    121.   Zugrav-ipsosar-vopsitor-tapetar34
    122.   Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze34
    123.   Instalator instalaţii de încălzire centrală34
    124.   Instalator instalaţii de ventilare şi de condiţionare34
    125.   Izolator34
    126.AgriculturăAgricultor culturi de câmp34
    127.   Pomicultor-viticultor34
    128.   Legumicultor-floricultor-florist-peisagist34
    129.   Zootehnist34
    130.   Fermier montan34
    131.Silvicultură şiPădurar34
    132.protecţia mediuluiObservator hidrogeolog34
    133.   Observator meteorolog34
    134.   Agent hidrotehnic34
    135.   Agent ecolog34
    136.Comerţ şi serviciiRecepţioner-distribuitor34
    137.   Comerciant-vânzător mărfuri alimentare34
    138.   Comerciant - vânzător mărfuri nealimentare34
    139.Alimentaţie publică,Lucrător hotelier34
    140.turism şi activităţiCofetar-patiser34
    141.conexeOspătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie publică34
    142.   Bucătar34
    143.Industrie alimentarăMorar-silozar34
    144.   Brutar-patiser - preparator produse făinoase34
    145.   Preparator în industria cărnii şi peştelui34
    146.   Preparator conserve şi sucuri din legume şi fructe34
    147.   Preparator produse din lapte34
    148.   Operator în industria zahărului, glucozei şi produse zaharoase34
    149.   Operator în industria uleiului şi amidonului34
    150.   Operator în vinificaţie, alcool, drojdie, băuturi alcoolice34
    151.   Operator în industria malţului, berii şi tutunului34
    152.Fabricarea produselor din lemnOperator la producerea semifabricatelor pe bază de lemn34
    153.   Operator la fabricarea cherestelei34
    154.   Tâmplar universal34
    155.   Operator la fabricarea produselor finite din lemn34
    156.   Sculptor intarsier**)34
    157.   Tapiţer-plăpumar-saltelar34
    158.   Modelier**)34
    159.   Constructor-reparator instrumente muzicale34
    160.Industrie textilăFilator34
    161.şi pielărieŢesător34
    162.   Tricoter-confecţioner34
    163.   Confecţioner produse textile34
    164.   Croitor îmbrăcăminte bărbaţi34
    165.   Croitor îmbrăcăminte femei34
    166.   Cizmar34
    167.   Confecţioner articole din piele şi înlocuitori34
    168.   Confecţioner îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori34
    169.   Marochiner34
    170.   Finisor piele34
    171.   Cojocar-blănar34
    172.   Finisor produse textile34
    173.Tehnici poligraficeFotoreproducător şi retuşor34
    174.   Operator procesarea textului34
    175.   Tipăritor ofset34
    176.   Legător34
    177.   Operator montaj copiat tipar de probă34
    178.   Fotograf artistic34
    179.Îngrijirea,Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist34
    180.înfrumuseţarea şiInfirmier34
    181.igiena corpului omenescMaseur34
    182.TeologicCântăreţ bisericesc34


  NOTĂ:
  Durata studiilor se stabileşte împreună cu agentul economic, în cazul şcolarizării pe bază de contract, cu respectarea standardelor de pregătire profesională care au la baza standardele ocupationale.
  Pentru promotiile din anii 2000 şi 2001, pregătite în meseriile notate cu*), durata de şcolarizare este de 3 1/2 ani, iar pentru cele notate cu**) durata de şcolarizare este de 4 ani.
  Se poate realiza, cu aprobarea M.E.N., pregătirea şi în alte meserii; în acest caz şcolarizarea este finanţată din alte resurse decât bugetul de stat.


  Anexa 3
  NOMENCLATORUL
  meseriilor pentru care se asigura pregătirea profesională prin şcoala profesională - învăţământ special
    Nr. crt.ProfilulMeseriaDurata studiilor
    Zi (ani)Deficienţa
    1.ConstrucţiiLăcătuş construcţii şi utilaj tehnologic4d.mi.
    2.de maşiniLăcătuş mecanic4d.mi.; d.a.; d.vi.
    3.   Strungar3 4d.mo. d.mi; d.a.
    4.   Frezor-rabotor-mortezor4d.mi; d.a.
    5.   Sudor4d.mi.
    6.   Sculer-matriţer4 3d.a. d.mo.
    7.   Forjor-tratamentist3d.a.; d.mi.
    8.   Turnător3(4)d.mi.
    9.   Modelier4d.mi.; d.mo.
    10.   Rectificator3(4)d.mo.; d.a.
    11.   Vopsitor-protejator metale3d.a.; d.mo.
    12.   Mecanic de mecanică fină3d.a.; d.mo.
    13.ElectrotehnicăElectrician întreţinere şi reparaţii instalaţii şi echipamente electrice3d.a.; d.mo.
    14.   Confecţioner produse electrotehnice (bobinator)3d.a.
    15.   Telefonist3d.vi.; d.mo.
    16.Construcţii- montajConstructor structuri monolitice3d.mo; d.a.; d.mi.
    17.   Tinichigiu pentru construcţii3d.mo.; d.a.; d.mi.
    18.   Constructor finisor3(4)d.mo.; d.a.; d.mi.; d.vi
    19.   Constructor tâmplar-parchetar3d.a.
    20.   Instalator tehnico-sanitare şi gaze3(4)d.mo.; d.a.; d.mi.; d.vi.
    21.   Constructor şamotor-pietrar3d.a.; d.mi.
    22.   Fierar-betonist3d.a.; d.mi.
    23.   Ipsosar3d.mo.; d.a.; d.mi.; d.vi.
    24.   Mozaicar-faianţar3d.mo.; d.a.; d.mi.; d.vi.
    25.   Parchetar-linolist3d.mo.; d.a.; d.mi.; d.vi.
    26.   Zugrav-vopsitor-tapetar3d.mo.; d.a.; d.mi.
    27.   Instalator electrician pentru construcţii3(4)d.a.
    28.   Tinichigiu pentru construcţii3(4)d.a.
    29.Materiale de construcţiiCeramist3d.mo.; d.a.; d.mi.; d.vi.
    30.   Sticlar3d.mo.; d.a.; d.mi.
    31.ChimieOperator fabricarea şi prelucrarea maselor plastice3d.vi.
    32.   Operator chimist în industria de sinteze organice3d.mo.
    33.Exploatarea şi industrializareaTâmplar mobilă artistică4d.mo.; d.a. d.vi.; d.mi.
    34.lemnuluiSculptor-intarsier4d.a.; d.mi. d.mo.
    35.   Tapiţer3d.mo.; d.mi.; d.vi.
    36.TransporturiTinichigiu vopsitor auto3(4)d.a.; d.mi.
    37.   Electrician auto3(4)d.a.
    38.Industrie uşoarăFilator3d.a.; d.mo.
    39.   Ţesător3d.mo.; d.a.; d.mi.
    40.   Tricoter3d.mo.; d.a.; d.mi.
    41.   Tăbăcar3d.a.; d.mi.
    42.   Confecţioner îmbrăcăminte4 3d.a.; d.mi. d.mo.; d.mi.
    43.AgricolAgronom3d.mi.; d.mo.
    44.   Legumicultor culturi de câmp şi forţate3d.mi.; d.mo.
    45.   Floricultor peisagist3d.mi.
    46.   Zootehnist3d.a.; d.mo. d.mi.
    47.ComerţComerciant vânzător mărfuri alimentare3d.mo.
    48.   Comerciant vânzător mărfuri nealimentare3d.mo.
    49.Alimentaţie publicăComerciant bucătar3 4d.mo. d.a.; d.mi.
    50.   Comerciant cofetar3 4d.a.; d.mo.; d.vi. d.mi.
    51.   Comerciant cofetar-patiser4d.mi.
    52.Industria mică şi prestări deŢesător manual3d.a.; d.mo.; d.mi.
    53.serviciiMarochiner3 4d.a.; d.mo.; d.vi. d.mi.
    54.   Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist3d.a.; d.mi.
    55.   Confecţioner de obiecte împletite (mături) şi articole din carton3 4d.vi. d.vi.
    56.   Confecţioner îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori3d.a.
    57.   Horticultor3d.a.; d.mo.; d.mi.
    58.Industria micăDactilograf3d.mo.; d.a.
    59.şi prestări de serviciiPresator la rece pentru mase plastice, metale şi produse electrotehnice3d.vi.
    60.   Tinichigiu industrial3d.a.; d.mi.
    61.   Dogar manual4d.a.
    62.   Lenjer-broder3d.a.; d.mi.
    63.   Dulgher-parchetar3d.mi.
    64.   Ţesător restaurator covoare3d.mi.; d.mo.
    65.   Carmangier3d.mi.
    66.   Cocător cofetar3d.mi.
    67.   Electromecanic reparaţii obiecte de uz casnic şi utilaj industrial3(4)d.a.
    68.   Zidar-zugrav-vopsitor-mozaicar-faianţar3(4)d.mi.; d.a.
    69.   Blănar-argăsitor-vopsitor3d.mi.; d.a.; d.mo.
    70.   Confecţioner garnituri şi repere pentru instalaţii tehnico-sanitare3d.vi.
    71.   Acordor de instrumente muzicale3d.mo.; d.vi.
    72.   Confecţioner jucării3d.vi.
    73.   Confecţioner produse din păr şi articole din carton3d.vi.
    74.   Confecţioner produse ortopedice3d.mo.
    75.   Optician şi montator aparatură optică3d.mo.; d.a.
    76.   Tipograf3d.mo.
    77.   Saltelar-plăpumar-tapiţer3d.vi.
      LEGENDA: d.vi. - deficiente vizuale (ambliopi şi nevăzători)
               d.a. - deficiente auditive (surzi şi hipoacuzici)
               d.mo. - deficiente motorii
               d.mi. - deficiente mintale
  NOTĂ:
  Pentru includerea unei meserii noi într-o şcoala profesională specială - pentru elevi cu deficiente - inspectoratele şcolare vor solicita:
  a) recomandarea Comisiei de expertiza a capacităţii de muncă de pe lângă direcţia generală de muncă şi protecţie socială judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti;
  b) aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale; o dată cu propunerea de cuprindere în planul de şcolarizare, înaintată Ministerului Educaţiei Naţionale, se va depune pentru fiecare elev recomandarea Comisiei de expertiza a capacităţii de muncă de pe lângă direcţia generală de muncă şi protecţie socială judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti.


  Anexa 4
  NOMENCLATORUL
  ocupatiilor şi meseriilor pentru care se asigura pregătirea profesională prin şcoala de ucenici
    Nr. crt.DomeniulMeseriaDurata maximă a studiilor (ani)
    1.IndustrieZidar2
    2.   Fierar-betonist2
    3.   Betonist2
    4.   Tinichigiu2
    5.   Faianţar2
    6.   Mozaicar2
    7.   Tapiţer2
    8.   Modelator ceramică2
    9.   Presator mase ceramice2
    10.   Turnător produse ceramice2
    11.   Fasonator produse ceramice2
    12.   Arzător (cocător) produse ceramice2
    13.   Glazurator produse ceramice2
    14.   Formator pentru produse refractare2
    15.   Arzător (cuptorar)2
    16.   Gaterist la tăiat blocuri de piatră2
    17.   Tăietor - piatră, marmură, granit2
    18.   Lăcătuş construcţii metalice2
    19.   Electrician instalaţii de iluminat2
    20.   Sudor electric2
    21.   Sudor oxi-gaz2
    22.   Confecţioner scule şi unelte manuale2
    23.   Şlefuitor-lustruitor piatră, marmură, granit2
    24.   Montator plăcuţe din piatră, marmură, granit2
    25.   Cuptorar lianţi2
    26.   Morar lianţi2
    27.   Fasonator produse azbociment2
    28.   Tratamentist produse azbociment2
    29.   Preparator bitum2
    30.   Presator-confecţioner produse mase plastice2
    31.   Presator metale la rece2
    32.   Emailator2
    33.   Mecanic vulcanizator2
    34.   Vulcanizator2
    35.   Gaterist la tăiat buşteni2
    36.   Dulgher pentru poduri2
    37.   Dulgher pentru lucrări forestiere2
    38.   Dulgher construcţii generale2
    39.   Zugrav-vopsitor2
    40.   Parchetar2
    41.   Ipsosar2
    42.   Izolator2
    43.   Bobinator2
    44.Mica industrieBroder manual2
    45.   Broder manual-mecanic2
    46.   Broder la gherghef2
    47.   Ţesător manual artizanat2
    48.   Ţesător restaurator manual covoare2
    49.   Confecţioner tricotaje după comandă2
    50.   Retuşier confecţii2
    51.   Peruchier2
    52.   Confecţioner reparaţii încălţăminte2
    53.   Cameristă hotel2
    54.   Lenjer2
    55.   Confecţioner obiecte decorative2
    56.   Tricoter manual2
    57.   Pălărier-şepcar2
    58.   Saltelar-plăpumar2
    59.   Pirogravor în lemn2
    60.   Ceramist - ceramică populară şi artizanală2
    61.   Prelucrător plută2
    62.   Confecţioner garnituri (cauciuc, azbest, pasală)2
    63.   Rotar-caretaş2
    64.   Decorator produse ceramice şi de sticlă2
    65.   Dogar2
    66.   Argăsitor, vopsitor, curelar2
    67.   Tapiţer in şi cânepă2
    68.Prestaţii pentruDecorator florar2
    69.servirea populaţieiPeisagist-floricultor2
    70.   Fotograf2
    71.   Vopsitor autoturisme2
    72.   Reparator, întreţinere partea mecanică autoturisme2
    73.   Instalator încălzire centrală2
    74.   Instalator întreţinere şi reparaţii instalaţii sanitare2
    75.   Acoperitor-învelitor ţiglă, azbociment, tablă2
    76.   Frizer2
    77.   Brancardier2
    78.   Curăţitor-vopsitor textile2
    79.   Reparator, curăţător pălării2
    80.   Reparator ochelari şi obiecte de folosinţă personală2
    81.   Încadrator tablouri2
    82.   Geamgiu2
    83.   Reparator anvelope şi cauciucuri (vulcanizator)2
    84.   Spoitor-cositor2
    85.   Coşar2
    86.   Sobar2
    87.   Fierar-potcovar2
    88.   Manichiurist-pedichiurist2
    89.   Menajeră2
    90.   Ajutor vânzător2
    91.   Sortator de mărfuri2
    92.   Primitor-distribuitor2
    93.   Carmangier2
    94.   Măcelar2
    95.   Grătaragiu2
    96.   Cocător cofetar2
    97.   Covrigar2
    98.   Morar2
    99.   Brutar2
    100.   Ajutor ospătar2
    101.Activităţi înAgricultor2
    102.agriculturăLegumicultor2
    103.   Pomicultor2
    104.   Viticultor2
    105.   Pepinierist altoitor2
    106.   Sortator-condiţioner produse horticole2
    107.   Arboricultor2
    108.   Protecţionist silvic2
    109.   Ciupercar2
    110.   Orezar2
    111.   Recoltator, sortator şi presator stuf2
    112.   Crescător-îngrijitor taurine2
    113.   Crescător-îngrijitor porcine2
    114.   Crescător-îngrijitor ovine2
    115.   Crescător-îngrijitor păsări2
    116.   Sexator pui2
    117.   Crescător îngrijitor cabaline2
    118.   Crescător îngrijitor albine2
    119.   Sericicultor2
    120.   Crescător-îngrijitor animale mici2
    121.   Preparator furaje şi raţii furajere2


  NOTĂ:
  Se pot realiza şi alte meserii, propuse de partenerii sociali din Comitetul Local de Dezvoltare. Planurile de învăţământ se stabilesc de catedra tehnica, se aproba în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi se avizează de inspectoratul şcolar.
  Structura planului de învăţământ la clasele de ucenici se stabileşte în concordanta cu planul de învăţământ de la şcoala profesională.


  Anexa 5
  NOMENCLATORUL
  specializărilor pentru care se asigura pregătirea profesională prin şcoala postliceala
    Nr. crt.SpecializareaDurata studiilor (ani)
    Zi
    1.Tehnician proiectant în construcţia de maşini2
    2.Tehnician tehnolog în mecanică2
    3.Tehnician mecanic-instalaţii hidropneumatice2
    4.Tehnician mecanic celulă şi sisteme de propulsie pentru aeronave2
    5.Tehnician operator roboţi industriali2
    6.Tehnician în echipamente biomedicale2
    7.Tehnician mecatronist în informatica industrială2
    8.Tehnician în mecatronica aplicată2
    9.Tehnician în echipamente de calcul2
    10.Administrator reţele locale şi de comunicaţii2
    11.Analist programator2
    12.Tehnician electromecanic auto2
    13.Tehnician electromecanic pentru maşini şi utilaje2
    14.Tehnician electroenergetician2
    15.Tehnician centrale nuclearo-electrice2
    16.Tehnician termoenergetician2
    17.Tehnician hidroenergetician2
    18.Electronist-echipamente de telecomunicaţii2
    19.Electronist-echipamente de automatizare2
    20.Tehnician electronist-aparate de bord şi radiocomunicaţii în aviaţie2
    21.Normator în construcţii2
    22.Topograf în construcţii2
    23.Tehnician devize şi măsurători în construcţii2
    24.Desenator în construcţii şi arhitectură2
    25.Merceolog gestionar pentru materiale de construcţii şi instalaţii2
    26.Laborant pentru construcţii2
    27.Proiectant restaurări şi reparaţii clădiri2
    28.Topograf de mină2
    29.Tehnician lucrări geologice şi geofizice2
    30.Tehnician edilitar2
    31.Tehnician construcţii hidrotehnice2
    32.Tehnician pentru instalaţii în construcţii2
    33.Antreprenor în construcţii2
    34.Tehnician drumuri şi poduri2
    35.Proiectant urbanism şi amenajarea teritoriului2
    36.Proiectant decoraţiuni interioare2
    37.Tehnician cadastru funciar-topograf2
    38.Agent comercial2
    39.Asistent de gestiune2
    40.Funcţionar bancar2
    41.Tehnician coordonator activităţi comerciale2
    42.Agent fiscal2
    43.Broker2
    44.Agent vamal2
    45.Tehnician exploatări forestiere2
    46.Tehnician produse finite din industria lemnului2
    47.Normator în industria lemnului2
    48.Asistent de gestiune în industria lemnului2
    49.Designer în industria lemnului2
    50.Tehnician silvic2
    51.Tehnician conservarea cerealelor şi prepararea nutreţurilor combinate2
    52.Tehnician controlul calităţii produselor agricole2
    53.Tehnician cartarea agrochimică şi pedologică a solurilor2
    54.Tehnician pentru controlul calităţii produselor alimentare2
    55.Tehnician în prelucrarea cărnii şi a laptelui2
    56.Tehnician în morărit şi panificaţie2
    57.Tehnician dietetician2
    58.Tehnician în transporturi auto interne şi internaţionale2
    59.Asistent de gestiune în transporturi2
    60.Agent feroviar2
    61.Operator portuar2
    62.Tehnician instructor auto2
    63.Tehnician meteorolog2
    64.Tehnician hidrolog2
    65.Tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului2
    66.Tehnician chimist de laborator2
    67.Tehnician protecţia plantelor2
    68.Tehnician metrolog2
    69.Creator-structura şi proiectarea ţesăturilor2
    70.Creator-proiectant articole din piele şi înlocuitori2
    71.Creator-structura şi proiectarea tricoturilor2
    72.Creator-proiectant îmbrăcăminte2
    73.Designer vestimentar2
    74.Vitrinier-decorator2
    75.Designer industrial2
    76.Coordonator activităţi de agroturism montan2
    77.Tehnician coordonator activităţi de alimentaţie publică2
    78.Hotelier2
    79.Agent de turism-ghid2
    80.Operator pre-press2
    81.Tehnician poligraf2
    82.Operator procesare audio-video2
    83.Tehnoredactor2
    84.Cameraman-fotoreporter2
    85.Cosmetician2
    86.Coafor-stilist1
    87.Tehnician aparatură medicală2
    88.Optician2
    89.Secretar-stenodactilograf-operator birotică2
    90.Electronist radio TV şi aparatură audio-video2
    91.Electronist aparatură de electronică profesională2
    92.Operator poştă2
    93.Tehnician echipamente periferice şi birotică2
    94.Agent operaţiuni expediţie şi transport intern şi internaţional2
    95.Tehnician protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor2
    96.Top model2
    97.Asistent medical generalist3
    98.Asistent medical balneofizioterapie3
    99.Asistent medical de nutriţie şi dietetică3
    100.Asistent medical de laborator2
    101.Asistent medico-social3
    102.Asistent de farmacie2
    103.Asistent medical de radiologie2
    104.Asistent medical kinetoterapeut2
    105.Asistent medical de igienă şi sănătate publică2
    106.Asistent social2
    107.Pedagog şcolar2
    108.Pedagog de recuperare2
    109.Instructor animator2
    110.Antrenor2
    111.Corepetitor2
    112.Bibliotecar-arhivar2


  NOTĂ:
  Se pot realiza şi alte specializări fundamentate de partenerii sociali în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare şi avizate ulterior de Ministerul Educaţiei Naţionale şi de Consiliul Consultativ pentru Formare şi Educaţie Continua.
  Se poate organiza şcoala postliceala şi la forma de învăţământ seral la toate specializările, cu excepţia învăţământului postliceal sanitar, cu respectarea planurilor de învăţământ (numărul total de ore) de la forma de învăţământ de zi.
  Durata învăţământului postliceal seral se stabileşte de fiecare unitate şcolară împreună cu partea contractantă în funcţie de condiţiile specifice, cu încadrarea în structura anului şcolar şi a duratei maxime legale de şcolarizare.


  Anexa 6
  NOMENCLATORUL
  specializărilor pentru care se asigura pregătirea profesională prin şcoala de maiştri

      a) Maiştri instructori
    Nr. crt.SpecializareaDurata studiilor (ani)
    ZiSeral
    1.Maistru la prelucrarea metalelor prin aşchiere2
    2.Maistru cazangerie, construcţii metalice şi sudură2
    3.Maistru mecanic2
    4.Maistru forjor-tratamentist2
    5.Maistru turnător2
    6.Maistru modelor pentru turnătorie2
    7.Maistru sculer-matriţer2
    8.Maistru construcţii navale2
    9.Maistru construcţii structuri aeronave2
    10.Maistru protecţii anticorosive2
    11.Maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări2
    12.Maistru montare şi reparaţii maşini şi aparate electrice2
    13.Maistru electronist2
    14.Maistru pirotehnist2
    15.Maistru electromecanic minier2
    16.Maistru minier2
    17.Maistru la prepararea substanţelor minerale utile2
    18.Maistru sondor la forajul sondelor2
    19.Maistru sondor la probe de producţie, intervenţii şi reparaţie sonde2
    20.Maistru la extracţia, transportul şi tratarea ţiţeiului2
    21.Maistru la extracţia, transportul, tratarea şi distribuţia gazelor2
    22.Maistru mecanic construcţii montaje, instalaţii şi conducte magistrale pentru petrol şi gaze2
    23.Maistru mecanic la exploatarea, întreţinerea şi repararea utilajelor şi echipamentelor de foraj-extracţie2
    24.Maistru mecanic la exploatarea, întreţinerea, repararea motoarelor şi compresoarelor pentru petrol şi gaze2
    25.Maistru electrician instalaţii, utilaje şi aparate electrice pentru petrol şi gaze2
    26.Maistru electromecanic la exploatarea, întreţinerea şi repararea aparatelor de măsură şi control pentru petrol şi gaze2
    27.Maistru electromecanic la exploatarea, întreţinerea şi repararea elementelor şi instalaţiilor de automatizare pentru petrol şi gaze2
    28.Maistru furnalist2
    29.Maistru la producerea metalelor neferoase2
    30.Maistru oţelar2
    31.Maistru laminator2
    32.Maistru la fabricarea cocsului şi chimizarea gazului de cocs2
    33.Maistru la fabricarea electrozilor siderurgici şi produselor cărbunoase2
    34.Maistru la fabricarea produselor refractare şi abrazive2
    35.Maistru pentru construcţia cuptoarelor industriale2
    36.Maistru electrician centrale, instalaţii şi reţele electrice2
    37.Maistru electrician protecţii prin relee şi automatizări în centrale electrice2
    38.Maistru electrician exploatare şi întreţinere centrale nuclearo-electrice2
    39.Maistru electromecanic automatizări, măsurări electrice şi control termotehnic2
    40.Maistru mecanic montare şi reparare agregate energetice2
    41.Maistru mecanic întreţinere centrale nuclearo-electrice2
    42.Maistru electronist automatizări în centralele nuclearo-electrice2
    43.Maistru mecanic exploatare instalaţii termoenergetice din centralele nuclearo-electrice2
    44.Maistru termoenergetic2
    45.Maistru hidroenergetic2
    46.Maistru construcţii hidroenergetice2
    47.Maistru chimist la tratarea apei tehnologice din centrale2
    48.Maistru pentru tehnologia chimică organică2
    49.Maistru pentru tehnologia chimică anorganică2
    50.Maistru la prelucrarea ţiţeiului şi petrochimie2
    51.Maistru la prelucrarea materialelor plastice şi cauciucului2
    52.Maistru la fabricarea şi prelucrarea fibrelor, firelor chimice şi artificiale2
    53.Maistru la producerea prefabricatelor pentru construcţii    
    54.Maistru la fabricarea lianţilor şi produselor din azbociment2
    55.Maistru la fabricarea materialelor de izolaţii în construcţii2
    56.Maistru ceramist (ceramică brută)2
    57.Maistru ceramist (ceramică fină)2
    58.Maistru sticlar2
    59.Maistru construcţii civile, industriale şi agricole2
    60.Maistru înzidiri refractare coşuri de fum şi izolaţii2
    61.Maistru instalator în construcţii2
    62.Maistru electrician în construcţii2
    63.Maistru mecanic utilaje de construcţii2
    64.Maistru lăcătuş pentru construcţii2
    65.Maistru fabricarea celulozei şi hârtiei2
    66.Maistru fabricarea cherestelei2
    67.Maistru fabricarea furnirului, placajului, panelului2
    68.Maistru mecanic întreţinere şi reparare utilaje şi instalaţii de exploatarea şi industrializarea lemnului2
    69.Maistru fabricarea plăcilor aglomerate şi din fibre de lemn2
    70.Maistru tâmplar mobilă şi binale2
    71.Maistru exploatări şi transporturi forestiere2
    72.Maistru mecanic pentru utilaje de construcţii şi terasamente2
    73.Maistru electromecanic locomotive2
    74.Maistru electromecanic vagoane2
    75.Maistru electromecanic auto2
    76.Maistru la construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri    
    77.Maistru telecomunicaţii2
    78.Maistru pentru industrii alimentare extractive2
    79.Maistru pentru industrii alimentare fermentative2
    80.Maistru la industrializarea laptelui2
    81.Maistru la industrializarea cărnii2
    82.Maistru la industrializarea legumelor şi fructelor2
    83.Maistru morar2
    84.Maistru pentru produse făinoase şi panificaţie2
    85.Maistru piscicultor-pescar2
    86.Maistru filator2
    87.Maistru ţesător2
    88.Maistru tricoter2
    89.Maistru finisor produse textile2
    90.Maistru confecţii îmbrăcăminte (maistru croitor)2
    91.Maistru tăbăcar2
    92.Maistru confecţii încălţăminte (maistru cizmar)2
    93.Maistru marochiner2
    94.Maistru poligraf2
    95.Maistru agronom2
    96.Maistru horticultor2
    97.Maistru zootehnist2
    98.Maistru mecanic agricol2
    99.Maistru frigotehnist depozite agricole2
    100.Maistru construcţii rurale-biologice2
    101.Maistru electromecanic staţii de pompare2
    102.Maistru mecanic utilaje construcţii agricole şi terasamente2      b) Maiştri instructori pentru învăţământ
    Nr. crt.SpecializareaDurata studiilor (ani)
    ZiSeral
    1.Maistru instructor în domeniul electrotehnic2
    2.Maistru instructor în domeniul telecomunicaţii2
    3.Maistru instructor în domeniul tehnică de calcul2
    4.Maistru instructor în domeniul audio-video2
    5.Maistru instructor în domeniul electronică şi automatizări2
    6.Maistru instructor în domeniul poligrafie2
    7.Maistru instructor în domeniul petrol şi gaze2
    8.Maistru instructor în domeniul industrie textilă2
    9.Maistru instructor în domeniul industria pielăriei2
    10.Maistru instructor în domeniul construcţii şi lucrări publice2
    11.Maistru instructor în domeniul instalaţii pentru construcţii şi gaz2
    12.Maistru instructor în domeniul electromecanic în transporturi2
    13.Maistru instructor în domeniul mecanică fină2
    14.Maistru instructor în domeniul mecanic celulă şi sisteme de propulsie pentru aeronave2
    15.Maistru instructor în domeniul motoare termice2
    16.Maistru instructor în domeniul aparatură de bord şi radiocomunicaţii în aviaţie2
    17.Maistru instructor în domeniul electromecanic exploatare, întreţinere şi reparare echipamente şi utilaje tehnologice2
    18.Maistru instructor în domeniul chimie industrială anorganică şi materiale de construcţii2
    19.Maistru instructor în domeniul chimie industrială organică2
    20.Maistru instructor în domeniul meteorologie, hidrologie şi protecţia calităţii mediului2
    21.Maistru instructor în domeniul turism şi alimentaţie publică2
    22.Maistru instructor în domeniul comerţ şi activităţi financiare2
    23.Maistru instructor în domeniul morărit-panificaţie2
    24.Maistru instructor în domeniul lapte-carne-conserve2
    25.Maistru instructor în domeniul industrie alimentară extractivă2
    26.Maistru instructor în domeniul industrie alimentară fermentativă2
    27.Maistru instructor în domeniul agricol2
    28.Maistru instructor în domeniul creşterea animalelor, profilaxia şi combaterea bolilor2
    29.Maistru instructor în domeniul mecanic agricol şi îmbunătăţiri funciare2
    30.Maistru instructor în domeniul prelucrări mecanice, întreţinere şi reparaţii2
    31.Maistru instructor în domeniul silvic2
    32.Maistru instructor în domeniul prelucrarea lemnului2
    33.Maistru instructor în domeniul mecanic utilaje şi instalaţii în exploatări forestiere şi prelucrarea lemnului2
    34.Maistru instructor în domeniul operator centrale electrice2
    35.Maistru instructor în domeniul extracţia şi prelucrarea minereurilor2
    36.Maistru instructor în domeniul îngrijirea, înfrumuseţarea şi igiena corpului omenesc2
    37.Maistru instructor în domeniul economic de poştă2
    38.Maistru instructor medical generalist3-
    39.Maistru instructor balneofizioterapie3-
    40.Maistru instructor laborator medical2-
    41.Maistru instructor medical de igienă şi sănătate publică2-
    42.Maistru instructor de nutriţie şi dietetică3-
    43.Maistru instructor kinetoterapeut2-
    44.Maistru instructor radiologie2-
    45.Maistru instructor de farmacie2-
    46.Maistru instructor medico-social3-


  NOTĂ:
  La toate specializările prevăzute la lit. b) pregătirea maiştrilor instructori va cuprinde şi module de pedagogie şi metodica.
  ------