PROTOCOL din 1988
privind Convenţia internationala din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 27 august 1999


  Notă *) Traducere.
  Părţile la prezentul protocol,
  fiind părţi la Convenţia internationala din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974,
  recunoscând necesitatea introducerii în convenţia mai sus menţionată a prevederilor privind inspectarea şi certificarea, armonizate cu prevederile corespunzătoare din celelalte instrumente internaţionale,
  considerând ca aceasta necesitate poate fi cel mai bine satisfacuta prin încheierea unui protocol cu privire la Convenţia internationala din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare,
  au căzut de acord după cum urmează:

  Articolul I

  Obligaţii generale
  1. Părţile la prezentul protocol se angajează să aplice prevederile prezentului protocol şi ale anexei sale care face parte integrantă din acesta. Orice referire la prezentul protocol constituie în acelaşi timp şi o referire la anexa la acesta.
  2. Între părţile la prezentul protocol prevederile Convenţiei internaţionale din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, asa cum a fost amendata (denumita în cele ce urmează convenţie), se vor aplica în conformitate cu modificările şi completările stabilite în prezentul protocol.
  3. Cu privire la navele autorizate sa abordeze pavilionul unui stat care nu este parte la convenţie şi la prezentul protocol, părţile la prezentul protocol vor aplica cerinţele convenţiei şi ale prezentului protocol în măsura în care se asigura ca unor astfel de nave nu li se acordă un tratament mai favorabil.


  Articolul II

  Tratate anterioare
  1. Părţile la prezentul protocol au convenit ca prezentul protocol înlocuieşte şi abroga Protocolul din 1978 cu privire la convenţie.
  2. În pofida oricăror alte prevederi ale prezentului protocol, orice certificat eliberat în conformitate cu prevederile convenţiei şi orice supliment la un astfel de certificat eliberat în conformitate cu Protocolul din 1978 cu privire la convenţie, care este în vigoare atunci când prezentul protocol intră în vigoare pentru partea care a eliberat certificatul sau suplimentul, va rămâne valabil până în momentul în care expira, conform convenţiei sau Protocolului din 1978 cu privire la convenţie, după caz.
  3. O parte la prezentul protocol nu va elibera certificate în conformitate cu prevederile Convenţiei internaţionale din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, astfel cum a fost adoptată aceasta la 1 noiembrie 1974.


  Articolul III

  Comunicarea informaţiilor
  Părţile la prezentul protocol se obliga sa comunice şi să depună la secretarul general al Organizaţiei Maritime Internaţionale (denumita în cele ce urmează Organizaţia):
  a) textul legilor, decretelor, ordinelor, reglementărilor şi al altor instrumente ce au fost promulgate cu privire la diferite probleme legate de scopul prezentului Protocol;
  b) o lista a inspectorilor numiţi sau a organizaţiilor recunoscute care sunt autorizate sa acţioneze în numele lor în domeniul administrării măsurilor de ocrotire a vieţii omeneşti pe mare, pentru a fi transmisă părţilor în vederea informării ofiţerilor acestora, precum şi o notificare despre responsabilităţile şi condiţiile specifice ale împuternicirii acordate acelor inspectori numiţi sau organizaţii recunoscute; şi
  c) un număr suficient de specimene ale certificatelor lor eliberate în conformitate cu prezentul protocol.


  Articolul IV

  Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea şi aderarea
  1. Prezentul protocol va rămâne deschis pentru semnare la sediul Organizaţiei de la 1 martie 1989 până la 28 februarie 1990, iar apoi va rămâne deschis pentru aderare. Conform prevederilor paragrafului 3, statele îşi pot exprima consimţământul lor prin care se obliga să respecte prezentul protocol, prin:
  a) semnare fără rezerve cu privire la ratificare, acceptare sau aprobare; sau
  b) semnare sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare; sau
  c) aderare.
  2. Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea va fi efectuată prin depunerea unui instrument în acest sens la secretarul general al Organizaţiei.
  3. Prezentul protocol poate fi semnat fără rezerve, poate fi ratificat, acceptat, aprobat sau se poate adera la acesta numai de state care au semnat fără rezerve, au ratificat, au acceptat, au aprobat sau au aderat la convenţie.


  Articolul V

  Intrarea în vigoare
  1. Prezentul protocol va intra în vigoare la 12 luni după data la care au fost întrunite următoarele doua condiţii:
  a) cel puţin 15 state ale căror flote comerciale constituie în total cel puţin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale şi-au exprimat consimţământul sa îl respecte în conformitate cu prevederile art. IV; şi
  b) condiţiile pentru intrarea în vigoare a Protocolului din 1988 privind Convenţia internationala din 1966 asupra liniilor de încărcare au fost întrunite, cu condiţia ca prezentul protocol sa nu între în vigoare înainte de 1 februarie 1992.
  2. Pentru statele care au depus un instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare la prezentul protocol, după ce au fost întrunite condiţiile de intrare în vigoare a acestuia, dar înainte de data intrării sale în vigoare, ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea va avea efect de la data intrării în vigoare a prezentului protocol sau la 3 luni după data depunerii instrumentului, dacă această dată este ulterioară.
  3. Orice instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, depus după data la care intră în vigoare prezentul protocol, intră în vigoare la 3 luni după data depunerii.
  4. După data la care un amendament la prezentul protocol este considerat a fi fost acceptat conform prevederilor art. VI, orice instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare depus se va aplica prezentului protocol astfel cum a fost amendat.


  Articolul VI

  Amendamente
  Procedura stabilită la art. VIII din convenţie se va aplica amendamentelor la prezentul protocol, cu condiţia ca:
  a) referirile din acel articol la convenţie şi la guvernele contractante să fie considerate referiri la prezentul protocol şi, respectiv, la părţile la prezentul protocol;
  b) amendamentele la articolele prezentului protocol şi la anexa la acesta să fie adoptate şi puse în vigoare în conformitate cu procedura aplicabilă amendamentelor la articolele convenţiei sau la cap. I din anexa la aceasta; şi
  c) amendamentele la apendicele la anexa la prezentul protocol să poată fi adoptate şi puse în vigoare în conformitate cu procedura aplicabilă amendamentelor la anexa la convenţie, exclusiv cap. I.


  Articolul VII

  Denunţarea
  1. Prezentul protocol poate fi denunţat de orice parte în orice moment după expirarea a 5 ani de la data la care prezentul protocol intră în vigoare pentru acea parte.
  2. Denunţarea se efectuează prin depunerea unui instrument de denunţare la secretarul general al Organizaţiei.
  3. O denunţare va avea efect după un an sau după o perioadă mai lungă, specificată în instrumentul de denunţare, de la data la care secretarul general al Organizaţiei a primit acest instrument.
  4. O denunţare a convenţiei de către o parte va fi considerată ca o denunţare a prezentului protocol de către acea parte. O astfel de denunţare va avea efect la aceeaşi dată la care are efect denunţarea convenţiei conform paragrafului c) al art. XI din convenţie.


  Articolul VIII

  Depozitarul
  1. Prezentul protocol va fi depus la secretarul general al Organizaţiei (numit în cele ce urmează depozitar).
  2. Depozitarul:
  a) va informa guvernele tuturor statelor care au semnat prezentul protocol sau au aderat la acesta despre:
  (i) fiecare noua semnare sau depunere a unui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, precum şi data acestuia;
  (ii) data intrării în vigoare a prezentului protocol;
  (iii) depunerea oricărui instrument de denunţare a prezentului protocol, împreună cu data la care s-a primit acesta şi data de la care are efect denunţarea;
  b) va transmite copii certificate conforme de pe prezentul protocol guvernelor tuturor statelor care au semnat prezentul protocol sau au aderat la acesta.
  3. De îndată ce prezentul protocol intră în vigoare, o copie certificată conformă va fi transmisă de depozitar la Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru înregistrare şi publicare în conformitate cu art. 102 din Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite.


  Articolul IX

  Limbi
  Prezentul protocol este elaborat într-un singur exemplar original în limbile arabă, chineza, engleza, franceza, rusa şi spaniola, fiecare text având o autenticitate egala. Se va pregati şi depune o traducere oficială în limba italiana cu exemplarul original semnat.
  Încheiat la Londra la 11 noiembrie 1988.
  Drept care, subsemnaţii*), împuterniciţi legal de respectivele lor guverne în acest scop, au semnat prezentul protocol.
  -----------
  *) Sunt omise semnăturile.


  Anexă

  -------
  la protocol
  -----------
  MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI

  la anexa la Convenţia internationala din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Partea A Aplicare, definiţii etc.

  REGULA 2
  Definiţii
  Textul existent al paragrafului k) este înlocuit cu următorul text:
  "k) nava noua înseamnă o nava a carei chila a fost pusă sau se afla într-un stadiu de construcţie echivalent la sau după 25 mai 1980;"
  Următorul paragraf este adăugat la textul existent:
  "n) data de aniversare înseamnă ziua şi luna fiecărui an care vor corespunde datei de expirare a certificatului respectiv."


  Partea B Inspecţii şi certificate

  REGULA 6
  Inspecţia şi supravegherea
  Textul existent este înlocuit cu următorul text:
  "a) Inspecţia şi supravegherea navelor, în ceea ce priveşte aplicarea prescripţiilor prezentelor reguli şi acordarea de scutiri de la acestea, trebuie efectuate de inspectori ai Administraţiei. Administraţia poate totuşi incredinta inspecţiile şi supravegherile fie inspectorilor numiţi în acest scop, fie organizaţiilor recunoscute de ea.
  b) O Administraţie care numeşte inspectori sau care recunoaşte organizaţii pentru a conduce inspecţiile şi supravegherile menţionate în paragraful a) trebuie să imputerniceasca orice inspector numit sau organizaţie recunoscută pentru ca cel puţin:
  (i) să solicite reparaţii la nava;
  (ii) să efectueze inspecţii şi supravegheri, dacă sunt cerute de autorităţile corespunzătoare ale statului portuar.
  Administraţia va notifica Organizaţiei responsabilităţile specifice şi condiţiile autorităţii acordate inspectorilor numiţi sau organizaţiilor recunoscute.
  c) Dacă un inspector numit sau o organizaţie recunoscută stabileşte ca starea navei şi a echipamentului sau nu corespunde de fapt cu caracteristicile din certificat sau se prezintă astfel încât nava nu este apta sa iasa în mare fără pericol pentru nava sau persoanele de la bord, inspectorul sau organizaţia respectiva trebuie să se asigure imediat ca se iau măsuri de remediere şi trebuie să informeze Administraţia la timpul cuvenit. Dacă nu se iau măsuri de remediere, certificatul respectiv trebuie să fie retras şi Administraţia trebuie să fie informată imediat; dacă nava se afla în portul unei alte părţi, autorităţile corespunzătoare ale statului portului trebuie, de asemenea, informate imediat. Dacă un inspector al Administraţiei, un inspector numit sau o organizaţie recunoscută a informat autorităţile respective ale statului portului, guvernul statului portului interesat trebuie să acorde orice sprijin necesar acelui inspector sau acelei organizaţii pentru a-şi îndeplini obligaţiile prevăzute de aceasta regula. Dacă este cazul, guvernul statului portului interesat trebuie să se asigure ca nava nu va ieşi în mare sau nu va părăsi portul în scopul îndreptării către un şantier de reparaţii decât în cazul în care nu exista pericol pentru nava sau persoanele de la bord.
  d) În fiecare caz Administraţia trebuie să garanteze efectuarea şi eficienta inspecţiei şi supravegherii şi trebuie să se angajeze să asigure măsurile necesare pentru a satisface aceasta obligaţie."
  REGULA 7
  Inspecţiile navelor de pasageri
  Textul existent este înlocuit cu următorul text:
  "a) O nava de pasageri va fi supusă inspecţiilor specificate mai jos:
  (i) o inspecţie iniţială înainte de punerea în serviciu a navei;
  (ii) o inspecţie de reinnoire o dată la 12 luni, exceptând cazul în care se aplică regula 14 paragrafele b), e), f) şi g);
  (iii) inspecţii suplimentare, după caz.
  b) Inspecţiile menţionate mai sus se vor efectua după cum urmează:
  (i) inspecţia iniţială va include o inspecţie completa a structurii navei, a maşinilor şi echipamentului, inclusiv a exteriorului fundului navei şi a interiorului şi exteriorului caldarilor. Aceasta inspecţie trebuie să confere siguranţa ca dispunerea generală, materialele şi esantionajul structurilor, caldarile, celelalte recipiente sub presiune şi accesoriile lor, maşinile principale şi auxiliare, instalaţiile electrice, instalaţiile radio, inclusiv cele folosite pe mijloacele de salvare, instalaţiile şi sistemele de protecţie contra incendiilor şi de siguranţă în caz de incendiu, instalaţiile şi mijloacele de salvare, echipamentul de navigaţie de la bordul navelor, publicaţiile nautice, mijloacele de îmbarcare pentru piloti şi alte echipamente sunt în deplina conformitate cu cerinţele prezentelor reguli şi ale legilor, decretelor, ordinelor şi reglementărilor promulgate ca rezultat al acestora de către Administraţie pentru navele al căror serviciu este avut în vedere. Inspecţia trebuie, de asemenea, sa dea asigurarea ca execuţia tuturor părţilor navei şi echipamentelor sale este satisfăcătoare din toate punctele de vedere şi ca nava este dotată cu lumini, figuri de semnalizare, mijloace de semnalizare sonora şi semnale de pericol, astfel cum sunt prescrise de prevederile prezentei reglementări şi de Regulamentul internaţional pentru prevenirea abordajelor pe mare, în vigoare;
  (ii) inspecţia de reinnoire trebuie să cuprindă o inspecţie a structurii, a caldarilor şi altor recipiente sub presiune, a maşinilor şi echipamentului, inclusiv a exteriorului fundului navei. Aceasta inspecţie trebuie să confere siguranţa ca structura, caldarile şi alte recipiente sub presiune cu accesoriile lor, maşinile principale şi auxiliare, instalaţiile electrice, instalaţiile radio, inclusiv cele folosite pe mijloacele de salvare, instalaţiile şi sistemele de protecţie contra incendiilor şi de siguranţă în caz de incendiu, instalaţiile şi mijloacele de salvare, echipamentul de navigaţie de la bordul navelor, publicaţiile nautice, mijloacele de îmbarcare pentru piloti şi alte echipamente sunt în stare satisfăcătoare şi sunt apte pentru serviciul respectiv şi ca sunt în conformitate cu cerinţele prezentelor reguli şi ale legilor, decretelor, ordinelor şi reglementărilor promulgate ca rezultat al acestora de către Administraţie. Luminile, figurile de semnalizare, mijloacele de semnalizare sonora şi semnalele de pericol de la bordul navelor se vor supune, de asemenea, inspecţiei mai sus menţionate, în scopul constatării dacă sunt în conformitate cu cerinţele prezentelor reguli şi ale Regulamentului internaţional pentru prevenirea abordajelor pe mare, în vigoare;
  (iii) inspecţia suplimentară, generală sau parţială, după caz, se va efectua după o reparatie ce rezultă în urma investigatiilor prescrise de regula 11 sau ori de câte ori sunt executate reparaţii sau reinnoiri importante. Inspecţia va trebui sa confere siguranţa ca reparaţiile sau reinnoirile necesare au fost efectiv executate, ca materialul şi modul de execuţie a acestor reparaţii sau reinnoiri sunt din toate punctele de vedere satisfăcătoare şi ca nava este în conformitate din toate punctele de vedere cu prevederile prezentelor reguli şi ale Regulamentului internaţional pentru prevenirea abordajelor pe mare, în vigoare, şi ale legilor, decretelor, ordinelor şi reglementărilor promulgate ca rezultat al acestora de către Administraţie.
  c) (i) Legile, decretele, ordinele şi reglementările menţionate în paragraful b) al acestei reguli vor garanta în totalitate ca, din punctul de vedere al siguranţei vieţii, nava este apta pentru serviciul pentru care a fost construită.
  (ii) Printre altele, ele vor prescrie cerinţele ce vor trebui respectate la încercările hidraulice iniţiale şi ulterioare sau la alte încercări alternative acceptabile, la care vor fi supuse caldarile principale şi auxiliare, conexiunile, tubulaturile de abur, recipientele de înaltă presiune şi rezervoarele de combustibil pentru motoarele cu ardere interna, inclusiv procedurile de încercări ce se vor respecta şi intervalele dintre doua încercări consecutive."
  REGULA 8
  Inspecţiile mijloacelor de salvare şi ale altor echipamente la navele de marfa
  Textul existent este înlocuit cu următorul text:
  "a) Mijloacele de salvare şi alte echipamente ale navelor de marfa cu un tonaj brut de 500 tone şi mai mult, astfel cum sunt menţionate în paragraful b) (i), vor fi supuse inspecţiilor indicate în cele ce urmează:
  (i) o inspecţie iniţială înainte de punerea în serviciu a navei;
  (ii) o inspecţie de reinnoire la intervale specificate de Administraţie, dar nedepasind 5 ani, exceptând cazurile când se aplică regula 14 paragrafele b), e), f) şi g);
  (iii) o inspecţie periodică în decurs de 3 luni înainte sau după cea de-a doua data de aniversare sau în decurs de 3 luni înainte sau după cea de-a treia data de aniversare din Certificatul de siguranţă a echipamentului pentru nava de marfa, care va tine locul uneia din inspecţiile anuale specificate în paragraful a) subparagraful (iv);
  (iv) o inspecţie anuală în decurs de 3 luni înainte sau după fiecare data de aniversare din Certificatul de siguranţă a echipamentului pentru nava de marfa;
  (v) o inspecţie suplimentară conform cerinţelor pentru navele de pasageri, cuprinse în regula 7 paragraful b) subparagraful (iii).
  b) Inspecţiile menţionate în paragraful a) se vor efectua după cum urmează:
  (i) inspecţia iniţială va include o inspecţie completa a instalaţiilor şi sistemelor de siguranţă în caz de incendiu, a instalaţiilor şi dispozitivelor mijloacelor de salvare, exceptând instalaţiile radio, a echipamentului de navigaţie de la bordul navelor, mijloacelor de îmbarcare pentru piloti şi a altor echipamente la care se aplică prevederile cap. II-1, II-2, III şi V pentru a se asigura ca sunt în conformitate cu cerinţele prezentelor reguli, ca sunt în stare satisfăcătoare şi corespund serviciului pentru care nava este destinată. Planurile de combatere a incendiului, publicaţiile nautice, luminile, figurile de semnalizare, mijloacele de producere a semnalelor sonore şi a semnalelor de pericol vor fi, de asemenea, supuse inspecţiei mai sus menţionate în scopul asigurării ca sunt în conformitate cu cerinţele prezentelor reguli şi, când este cazul, cu Regulamentul internaţional pentru prevenirea abordajelor pe mare, în vigoare;
  (ii) inspecţiile de reinnoire şi cele periodice vor include o inspecţie a echipamentului menţionat în paragraful b) subparagraful (i) pentru a se asigura ca acesta este în conformitate cu cerinţele aferente prezentelor reguli şi ale Regulamentului internaţional pentru prevenirea abordajelor pe mare, în vigoare, ca este în stare satisfăcătoare şi corespunde serviciului pentru care nava este destinată;
  (iii) inspecţia anuală va include o inspecţie generală a echipamentului menţionat în paragraful b) subparagraful (i) pentru a se asigura ca a fost întreţinut în conformitate cu prevederile regulii 11 paragraful a) şi ca este în continuare satisfăcător serviciului pentru care nava este destinată.
  c) Inspecţiile periodice şi anuale menţionate în paragrafele a) subparagraful (iii) şi a) subparagraful (iv) vor fi trecute în Certificatul de siguranţă a echipamentului pentru nava de marfa."
  REGULA 9
  Inspecţiile instalaţiilor radio şi radar ale navelor de marfa
  Titlul existent este înlocuit cu următorul titlu:
  "Inspecţiile instalaţiilor radio ale navelor de marfa"
  Textul existent este înlocuit cu următorul text:
  "a) Instalaţiile radio, inclusiv cele folosite pe mijloacele de salvare ale navelor de marfa, la care se aplică prevederile cap. III şi IV, vor fi supuse inspecţiilor specificate mai jos:
  (i) o inspecţie iniţială înainte de punerea în serviciu a navei;
  (ii) o inspecţie de reinnoire la intervale specificate de Administraţie, care nu vor depăşi 5 ani, exceptând cazurile în care se aplică regula 14 paragrafele b), e), f) şi g);
  (iii) o inspecţie periodică în decurs de 3 luni înainte sau după fiecare data de aniversare din Certificatul de siguranţă radio pentru nava de marfa;
  (iv) o inspecţie suplimentară, conform prescripţiilor pentru navele de pasageri, cuprinse în regula 7 paragraful b) subparagraful (iii).
  b) Inspecţiile menţionate în paragraful a) se vor efectua după cum urmează:
  (i) inspecţia iniţială va include o inspecţie completa a instalaţiilor radio ale navelor de marfa, inclusiv a celor folosite pe mijloacele de salvare, pentru a se asigura ca sunt în conformitate cu cerinţele prezentelor reguli;
  (ii) inspecţiile de reinnoire şi periodice vor include o inspecţie a instalaţiilor radio ale navelor de marfa, inclusiv a celor folosite pe mijloacele de salvare, pentru a se asigura ca sunt în conformitate cu cerinţele prezentelor reguli.
  c) Inspecţiile periodice menţionate în paragraful a) subparagraful (iii) vor fi trecute în Certificatul de siguranţă radio pentru nava de marfa."
  REGULA 10
  Inspecţiile corpului, maşinilor şi echipamentului navelor de marfa
  Titlul existent este înlocuit cu următorul titlu:
  "Inspecţiile structurii, maşinilor şi echipamentului navelor de marfa"
  Textul existent este înlocuit cu următorul text:
  "a) Structura, maşinile şi echipamentul (altele decât cele pentru care s-a eliberat un Certificat de siguranţă a echipamentului pentru nava de marfa şi un Certificat de siguranţă radio pentru nava de marfa) unei nave de marfa menţionate în paragraful b) subparagraful (i) se vor supune inspecţiilor menţionate mai jos:
  (i) o inspecţie iniţială ce va include o inspecţie a exteriorului fundului navei înainte de punerea în serviciu a navei;
  (ii) o inspecţie de reinnoire la intervale specificate de Administraţie, dar nedepasind 5 ani, cu excepţia cazurilor în care este aplicabilă regula 14 paragrafele b), e), f) şi g);
  (iii) o inspecţie intermediara în decurs de 3 luni înainte sau după cea de-a doua data de aniversare sau în decurs de 3 luni înainte sau după cea de-a treia data de aniversare din Certificatul de siguranţă a construcţiei pentru nava de marfa, care va tine locul uneia din inspecţiile anuale specificate în paragraful a) subparagraful (iv);
  (iv) o inspecţie anuală în decurs de 3 luni înainte sau după fiecare data de aniversare din Certificatul de siguranţă a construcţiei pentru nava de marfa;
  (v) minimum doua inspecţii ale exteriorului fundului navei în timpul fiecărei perioade de 5 ani, exceptând cazurile când este aplicabilă regula 14 paragraful e) sau f). Când este aplicabilă regula 14 paragraful e) sau f), această perioadă de 5 ani poate fi extinsă pentru a coincide cu perioada de extindere a valabilităţii certificatului. În toate cazurile, intervalul dintre oricare astfel de doua inspecţii nu va depăşi 36 de luni;
  (vi) o inspecţie suplimentară, conform cerinței pentru navele de pasageri, cuprinsă în regula 7 paragraful b) subparagraful (iii).
  b) Inspecţiile menţionate în paragraful a) se vor efectua după cum urmează:
  (i) inspecţia iniţială va include o inspecţie completa a structurii, maşinilor şi echipamentului. Aceasta inspecţie va trebui sa dea asigurarea ca dispunerea generală, materialele, esantionajul şi modul de execuţie a structurii, caldarile şi alte recipiente sub presiune, accesoriile lor, maşinile principale şi auxiliare, inclusiv instalatia de guvernare şi sistemele de comanda asociate, instalatia electrica şi alte echipamente întrunesc cerinţele prezentelor reguli, sunt în stare satisfăcătoare şi corespund serviciului pentru care nava este destinată şi ca s-au furnizat informaţiile necesare cu privire la stabilitate. În cazul navelor-cisterna o asemenea inspecţie va mai include o inspecţie a compartimentului pompe, a instalaţiilor cu tubulaturi de marfa, de combustibil şi de aerisire şi a dispozitivelor aferente de siguranţă;
  (ii) inspecţia de reinnoire va include o inspecţie a structurii, maşinilor şi echipamentului, menţionate în subparagraful (i), pentru a se asigura ca sunt în conformitate cu cerinţele prezentelor reguli, ca sunt în stare satisfăcătoare şi corespund serviciului pentru care nava este destinată;
  (iii) inspecţia intermediara va include o inspecţie a structurii, a caldarilor şi a altor recipiente sub presiune, a maşinilor şi echipamentului, a instalaţiilor de guvernare şi sistemelor de comanda aferente şi a instalaţiilor electrice, pentru a se asigura ca sunt încă satisfăcătoare pentru scopul pentru care s-a construit nava. În cazul navelor-cisterna, inspecţia va mai include o inspecţie a compartimentului pompelor, a instalaţiilor cu tubulaturi de marfa, de combustibil şi de aerisire şi a dispozitivelor de siguranţă aferente, precum şi a incercarii rezistentei de izolatie a instalaţiilor electrice în zonele periculoase;
  (iv) inspecţia anuală va include o inspecţie generală a structurii, a maşinilor şi echipamentului, menţionate în subparagraful (i), pentru a se asigura ca acestea au fost întreţinute în conformitate cu prevederile regulii 11 paragraful a) şi ca sunt încă satisfăcătoare pentru scopul pentru care s-a construit nava;
  (v) inspecţia exteriorului fundului navei şi inspecţia reperelor aferente, inspectate în acelaşi timp, vor trebui să asigure ca sunt încă în stare satisfăcătoare pentru scopul pentru care s-a construit nava.
  c) Inspecţiile intermediare şi anuale şi inspecţiile exteriorului fundului navei, menţionate în paragraful a) subparagrafele (iii), (iv) şi (v), vor fi trecute în Certificatul de siguranţă a construcţiei pentru nava de marfa."
  REGULA 11
  Menţinerea condiţiilor după inspecţie
  Textul existent este înlocuit cu următorul text:
  "a) Starea navei şi a echipamentului ei trebuie menţinută pentru a corespunde prevederilor prezentelor reguli ca să se asigure ca nava va fi în siguranţa, în toate privintele, pentru a ieşi în mare fără pericol pentru aceasta sau persoanele de la bord.
  b) După efectuarea oricărei inspecţii a navei în virtutea regulilor 7, 8, 9 sau 10, nu trebuie facuta nici o modificare la structura, maşinile, echipamentul şi la alte elemente ce au făcut obiectul inspecţiei, fără autorizaţia Administraţiei.
  c) Ori de câte ori nava suferă un accident sau este descoperită o defectiune care afectează siguranţa acesteia sau eficienta ori caracterul complet al mijloacelor sale de salvare sau al unui alt echipament, comandantul sau armatorul navei trebuie să informeze, cu prima ocazie, Administraţia, inspectorul numit sau organizaţia recunoscută răspunzătoare pentru eliberarea certificatului respectiv, care trebuie să initieze cercetări pentru a stabili dacă este necesară o inspecţie conform prevederilor regulilor 7, 8, 9 sau 10. Dacă nava se afla în portul unui alt guvern contractant, comandantul sau armatorul trebuie să informeze imediat autorităţile corespunzătoare ale statului portului, iar inspectorul numit sau organizaţia recunoscută trebuie să confirme ca s-a făcut o astfel de informare."
  REGULA 12
  Eliberarea certificatelor
  Titlul existent este înlocuit cu următorul titlu:
  "Eliberarea sau vizarea certificatelor"
  Textul existent este înlocuit cu următorul text:
  "a) (i) Un certificat, denumit Certificat de siguranţă pentru nava de pasageri, se va elibera, după o inspecţie iniţială sau de reinnoire, unei nave de pasageri care satisface cerinţele pertinente cuprinse în cap. II-1, II-2, III, IV şi V, precum şi celelalte cerinţe pertinente ale prezentelor reguli;
  (ii) un certificat, denumit Certificat de siguranţă a construcţiei pentru nava de marfa, se va elibera, după o inspecţie iniţială sau de reinnoire, unei nave de marfa care satisface cerinţele pertinente cuprinse în cap. II-1 şi II-2 (cu excepţia celor privind sistemele şi instalaţiile de siguranţă în caz de incendiu şi planurile de combatere a incendiilor), precum şi celelalte cerinţe pertinente ale prezentelor reguli;
  (iii) un certificat, denumit Certificat de siguranţă a echipamentului pentru nava de marfa, se va elibera, după o inspecţie iniţială sau de reinnoire, unei nave de marfa care satisface cerinţele pertinente cuprinse în cap. II-1, II-2, III şi V, precum şi celelalte cerinţe pertinente ale prezentelor reguli;
  (iv) un certificat, denumit Certificat de siguranţă radio pentru nava de marfa, se va elibera, după o inspecţie iniţială sau de reinnoire, unei nave de marfa care satisface prescripţiile pertinente cuprinse în cap. IV, precum şi celelalte cerinţe pertinente ale prezentelor reguli;
  (v) (1) ca o alternativa la certificatele menţionate în paragraful a) (îi), (iii) şi (iv) se poate elibera, după o inspecţie iniţială sau de reinnoire, unei nave de marfa care satisface cerinţele pertinente cuprinse în cap. II-1, II-2, III, IV şi V, precum şi celelalte cerinţe pertinente ale prezentelor reguli un certificat, denumit Certificat de siguranţă pentru nava de marfa;
  (2) ori de câte ori se face referire în acest capitol la un Certificat de siguranţă a construcţiei pentru nava de marfa, Certificat de siguranţă a echipamentului pentru nava de marfa sau Certificat de siguranţă radio pentru nava de marfa, aceasta referire se va face la un Certificat de siguranţă pentru nava de marfa, dacă el se foloseşte ca alternativa la aceste certificate;
  (vi) Certificatul de siguranţă pentru nava de pasageri, Certificatul de siguranţă a echipamentului pentru nava de marfa, Certificatul de siguranţă radio pentru nava de marfa şi Certificatul de siguranţă pentru nava de marfa, menţionate în subparagrafele (i), (iii), (iv) şi (v), vor fi suplimentate cu o lista a echipamentelor;
  (vii) când se acordă scutire unei nave în conformitate cu prevederile prezentelor reguli, se va elibera un certificat, denumit Certificat de scutire, în plus faţă de certificatele menţionate în acest paragraf;
  (viii) certificatele menţionate în aceasta regula se vor elibera sau viza fie de Administraţie, fie de orice altă persoană sau organizaţie autorizata de aceasta. În fiecare caz, acea Administraţie îşi asuma deplina răspundere pentru certificate.
  b) Un guvern contractant nu va elibera certificate în baza şi în conformitate cu prevederile convenţiilor internaţionale pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare din 1960, din 1948 sau din 1929, după data la care prezenta convenţie intră în vigoare în ceea ce îl priveşte."
  REGULA 13
  Eliberarea unui certificat de către un alt guvern Titlul existent este înlocuit cu următorul titlu:
  "Eliberarea sau vizarea certificatelor de către alt guvern"
  Textul existent este înlocuit cu următorul text:
  "Un guvern contractant poate, la cererea Administraţiei, sa dispună inspectarea unei nave şi, dacă se convinge ca sunt respectate cerinţele prezentelor reguli, va elibera sau autoriza eliberarea certificatelor pentru nava şi, când este cazul, va viza sau va autoriza vizarea certificatelor navei în conformitate cu prezentele reguli. Orice certificat astfel eliberat va cuprinde o declaraţie în sensul că a fost eliberat la cererea guvernului statului al cărui pavilion nava are dreptul sa-l arboreze şi ca va avea aceeaşi putere şi se va bucura de aceeaşi recunoaştere ca şi un certificat eliberat conform regulii 12."
  REGULA 14
  Durata de valabilitate a certificatelor
  Titlul existent este înlocuit cu următorul titlu:
  "Durata şi valabilitatea certificatelor"
  Textul existent este înlocuit cu următorul text:
  "a) Certificatul de siguranţă pentru nava de pasageri se va elibera pe o perioadă ce nu va depăşi 12 luni. Certificatul de siguranţă a construcţiei pentru nava de marfa, Certificatul de siguranţă a echipamentului pentru nava de marfa şi Certificatul de siguranţă radio pentru nava de marfa se vor elibera pentru o perioadă specificată de Administraţie, care nu va depăşi 5 ani. Un Certificat de scutire nu va fi valabil mai mult decât perioada certificatului la care se referă.
  b) (i) În pofida cerinţelor paragrafului a), când inspecţia de reinnoire se efectuează în decurs de 3 luni înainte de expirarea datei certificatului existent, noul certificat va fi valabil de la data încheierii inspecţiei de reinnoire, astfel:
  (1) pentru o nava de pasageri, până la o dată ce nu va depăşi 12 luni de la data expirării certificatului existent;
  (2) pentru o nava de marfa, până la o dată ce nu va depăşi 5 ani de la data expirării certificatului existent.
  (ii) Când inspecţia de reinnoire este încheiată după data expirării certificatului existent, noul certificat va fi valabil de la data încheierii inspecţiei de reinnoire, astfel:
  (1) pentru o nava de pasageri, până la o dată ce nu va depăşi 12 luni de la data expirării certificatului existent;
  (2) pentru o nava de marfa, până la o dată ce nu va depăşi 5 ani de la data expirării certificatului existent.
  (iii) Când inspecţia de reinnoire este încheiată cu mai mult de 3 luni înainte de data expirării certificatului existent, noul certificat va fi valabil de la data încheierii inspecţiei de reinnoire, astfel:
  (1) pentru o nava de pasageri, până la o dată ce nu va depăşi 12 luni de la data încheierii inspecţiei de reinnoire;
  (2) pentru o nava de marfa, până la o dată ce nu va depăşi 5 ani de la data încheierii inspecţiei de reinnoire.
  c) Dacă un certificat, în afară de Certificatul de siguranţă pentru nava de pasageri, este eliberat pentru o perioadă mai mica de 5 ani, Administraţia poate extinde valabilitatea certificatului după data expirării până la perioada maxima specificată în paragraful a), cu condiţia ca inspecţiile menţionate în regulile 8, 9 şi 10, aplicabile când este eliberat un certificat pentru o perioadă de 5 ani, să fie efectuate corespunzător.
  d) Dacă s-a efectuat o inspecţie de reinnoire şi nu se poate elibera sau pune la dispoziţia bordului navei un nou certificat înainte de data expirării certificatului existent, persoana sau organizaţia autorizata de Administraţie poate viza certificatul existent şi un asemenea certificat va fi acceptat ca valabil pentru o perioadă suplimentară ce nu va depăşi 5 luni de la data expirării.
  e) Dacă la data expirării unui certificat nava nu este într-un port în care urmează să fie inspectata, Administraţia poate extinde perioada de valabilitate a certificatului, dar o asemenea extindere va fi acordată numai pentru a-i permite navei să-şi termine voiajul spre portul în care va fi inspectata şi aceasta numai în cazurile în care această măsură apare oportuna şi raţională. Nici un certificat nu va fi prelungit pentru o perioadă mai mare de 3 luni, iar o nava căreia i s-a acordat o prelungire nu trebuie, la sosirea sa în portul unde urmează să fie inspectata, să se creadă indreptatita, în virtutea unei astfel de prelungiri, sa părăsească portul fără să aibă un certificat nou. Când inspecţia de reinnoire este încheiată, noul certificat va fi valabil, astfel:
  (i) pentru o nava de pasageri, până la o dată ce nu va depăşi 12 luni de la data expirării certificatului existent înainte de acordarea prelungirii;
  (ii) pentru o nava de marfa, până la o dată ce nu va depăşi 5 ani de la data expirării certificatului existent înainte de acordarea prelungirii.
  f) Un certificat eliberat unei nave angajate într-un voiaj scurt, ce nu a fost prelungit conform prevederilor de mai sus ale acestei reguli, poate fi prelungit de Administraţie pentru o perioadă de graţie de maximum o luna de la data expirării menţionată pe acesta. Când este încheiată inspecţia de reinnoire, noul certificat va fi valabil după cum urmează:
  (i) pentru o nava de pasageri, până la o dată ce nu va depăşi 12 luni de la data expirării certificatului existent înainte de acordarea prelungirii;
  (ii) pentru o nava de marfa, până la o dată ce nu va depăşi 5 ani de la data expirării certificatului existent înainte de acordarea prelungirii.
  g) În situaţii speciale, după cum hotărăşte Administraţia, un certificat nou nu este nevoie să fie datat de la data expirării certificatului existent, astfel cum se cere în paragrafele b) (îi), e) sau f). În aceste situaţii speciale, noul certificat va fi valabil astfel:
  (i) pentru o nava de pasageri, până la o dată ce nu va depăşi 12 luni de la data încheierii inspecţiei de reinnoire;
  (îi) pentru o nava de marfa, până la o dată ce nu va depăşi 5 ani de la data încheierii inspecţiei de reinnoire.
  h) Dacă înainte de perioada specificată în regulile pertinente se efectuează o inspecţie anuală, intermediara sau periodică, atunci:
  (i) data de aniversare indicată pe certificatul în cauza va fi amendata prin vizare cu o dată ce nu va depăşi 3 luni de la data la care s-a efectuat inspecţia;
  (ii) inspecţia anuală, intermediara sau periodică ulterioară, cerută de regulile pertinente, va fi efectuată la intervalele prescrise de aceste reguli, folosind noua data de aniversare;
  (iii) data de expirare poate rămâne neschimbata, cu condiţia ca una sau mai multe inspecţii anuale, intermediare sau periodice, după caz, să fie efectuate în asa fel încât intervalele maxime dintre inspecţii, prescrise de regulile pertinente, sa nu fie depăşite.
  i) Un certificat eliberat în conformitate cu prevederile regulii 12 sau 13 îşi va pierde valabilitatea în unul dintre următoarele cazuri:
  (i) dacă inspecţiile pertinente nu sunt încheiate în perioadele specificate în regulile 7 paragraful a), 8 paragraful a), 9 paragraful a) şi 10 paragraful a);
  (ii) dacă certificatul nu este vizat în conformitate cu prezentele reguli;
  (iii) la transferul navei sub pavilionul altui stat. Un nou certificat se va elibera numai când guvernul ce eliberează noul certificat este pe deplin convins ca nava este în conformitate cu cerinţele regulii 11 paragrafele a) şi b). În cazul unui transfer între guvernele contractante, dacă cererea se face în decurs de 3 luni de la data când a avut loc transferul, guvernul statului al cărui pavilion a fost anterior autorizata nava sa-l arboreze va transmite, cat mai curând posibil, Administraţiei copii de pe certificatele aflate la bordul navei înainte de transfer şi, dacă exista, copii de pe rapoartele de inspecţie pertinente."
  REGULA 15
  Forma de prezentare a certificatelor
  Titlul existent este înlocuit cu următorul titlu:
  "Forma de prezentare a certificatelor şi a listelor echipamentului"
  Textul existent este înlocuit cu următorul text:
  "Certificatele şi listele echipamentului vor fi întocmite în forma corespunzătoare modelelor date în apendicele la anexa la prezenta convenţie. Dacă limba folosită nu este nici engleza, nici franceza, textul va include o traducere într-una din aceste limbi."
  REGULA 16
  Afişarea certificatelor
  Titlul existent este înlocuit cu următorul titlu:
  "Punerea la dispoziţie a certificatelor"
  Textul existent este înlocuit cu următorul text:
  "Certificatele eliberate conform regulilor 12 şi 13 vor trebui să fie pregătite să poată fi puse la dispoziţie la bordul navei, pentru a fi examinate în orice moment."
  REGULA 19
  Control
  Textul existent este înlocuit cu următorul text:
  "a) Când este în portul unui alt guvern contractant, orice nava va fi supusă controlului făcut de inspectori autorizaţi în mod legal de respectivul guvern, în scopul verificării dacă certificatele eliberate conform regulii 12 sau 13 sunt valabile.
  b) Aceste certificate, dacă sunt valabile, trebuie acceptate dacă nu exista motive clare pentru a crede ca starea navei sau a echipamentului sau nu corespunde efectiv caracteristicilor vreunuia din certificate sau ca nava şi echipamentul sau nu corespund prevederilor regulii 11 paragrafele a) şi b).
  c) În situaţia prezentată în paragraful b) sau dacă un certificat a expirat sau şi-a încetat valabilitatea, inspectorul care efectuează controlul trebuie să ia măsuri pentru a se asigura ca nava nu va pleca până când nu va putea sa iasa în mare sau nu va părăsi portul pentru a se indrepta către şantierul respectiv de reparaţii, fără pericol pentru nava sau persoanele de la bord.
  d) În cazul în care acest control da naştere unei intervenţii de orice fel, inspectorul care efectuează controlul trebuie să informeze imediat, în scris, consulul sau, în absenta acestuia, cel mai apropiat reprezentant diplomatic al statului sub al cărui pavilion se afla nava asupra tuturor împrejurărilor în care intervenţia a fost socotită necesară. În afară de aceasta, trebuie încunoştiinţaţi şi inspectorii numiţi sau organizaţiile recunoscute care răspund de eliberarea certificatelor. Faptele care privesc intervenţia trebuie raportate Organizaţiei.
  e) Autoritatea interesată a statului portului trebuie să transmită toate informaţiile importante despre nava autorităţilor urmatorului port de escala, în afară părţilor menţionate în paragraful d), dacă nu poate să ia măsurile specificate în paragrafele c) şi d) sau dacă navei i s-a permis să se îndrepte către următorul port de escala.
  f) Dacă se exercită un control în conformitate cu aceasta regula, trebuie să se facă toate eforturile pentru a se evita reţinerea sau întârzierea nejustificată a navei. Dacă o nava este reţinută sau intarziata nejustificat ca urmare a controlului, ea va avea dreptul la compensaţie pentru orice pierdere sau dăuna suferită."
  -----