LEGE nr. 112 din 4 mai 2006
pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 2^8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2^8. - (1) În vederea protecţiei şi conservării resurselor de apă de suprafaţă, evacuările în aceste ape sunt reglementate prin utilizarea unei abordări combinate prin stabilirea şi implementarea controlului emisiilor, bazat pe cele mai bune tehnici disponibile, sau a valorilor limită importante ale emisiilor ori, în cazul impactului difuz, a controlului şi a celor mai bune practici din punct de vedere al mediului, stabilite în reglementările specifice privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, epurarea apelor uzate urbane, protecţia apelor împotriva poluării cauzate de nitraţi din surse agricole, evaluarea riscului şi descărcarea de substanţe periculoase în apă, până la data de 22 decembrie 2012.
  (2) În cazul în care un obiectiv de calitate sau un standard de calitate, stabilit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, necesită condiţii mai stricte decât cele rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1), se reglementează controale mai stricte ale emisiilor."
  2. După articolul 2^8 se introduce un nou articol, articolul 2^9, cu următorul cuprins:
  "Art. 2^9. - (1) În cazul aplicării prevederilor art. 2^2 -2^5 şi ale art. 2^7, trebuie să se asigure că aplicarea acestora nu va exclude sau nu va compromite permanent atingerea obiectivelor prevăzute la art. 2^1 în alte corpuri de apă din cadrul aceluiaşi district al bazinului hidrografic şi că acest lucru este în conformitate cu alte reglementări în vigoare.
  (2) Etapele pentru asigurarea aplicării noilor prevederi, inclusiv aplicarea prevederilor art. 2^2 -2^5 şi ale art. 2^7, garantează cel puţin acelaşi nivel de protecţie cu cel existent în legislaţia în vigoare."
  3. La articolul 16 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
  "j) deschiderea şi exploatarea în zonele de terasă a punctelor de extracţie a nisipurilor şi pietrişurilor fără aviz de gospodărire a apelor, respectiv fără autorizaţie de gospodărire a apelor."
  4. La articolul 28 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:
  "d) transportul şi depozitarea temporară de materiale, utilaje, precum şi circulaţia acestora şi a personalului, în cazul executării de lucrări de întreţinere, reparaţii, precum şi pompări experimentale în cazul forajelor hidrogeologice care fac parte din reţeaua naţională de observaţii şi măsurători."
  5. La articolul 33, alineatele (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:
  "(2) Dreptul de exploatare a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apă, cuvetele lacurilor, bălţilor, prin exploatări organizate, se acordă de autoritatea de gospodărire a apelor numai în zone care necesită decolmatare, reprofilarea albiei şi regularizarea scurgerii, pe baza unui studiu tehnic zonal privind influenţa exploatării asupra cursului de apă şi pe baza avizului şi autorizaţiei de gospodărire a apelor, cu avizul deţinătorilor de lucrări hidrotehnice în albie din zonă. Pentru autorizarea acestor activităţi, pe apele naţionale navigabile, precum şi pe celelalte cursuri de apă în amonte cu 1 km şi în aval cu 2 km faţă de lucrările de artă sau dacă au în lungul lor infrastructura aflată în administrarea instituţiilor publice/societăţilor naţionale/companiilor naţionale/societăţilor comerciale/regiilor autonome din domeniul transporturilor, construcţiilor şi turismului, la o distanţă mai mică decât cea prevăzută în actele normative în vigoare, faţă de zona de protecţie, este obligatorie şi obţinerea avizului acestora.
  .....................................................................
  (4) Dreptul de exploatare a agregatelor minerale necesare interesului public local, în limita cantităţii maxime de 5.000 mc pe an, se acordă autorităţii administraţiei publice locale prin autorizaţia de gospodărire a apelor. Această autorizaţie se eliberează anual, la cererea consiliilor locale. Pentru exploatarea pe cursurile de apă care sunt traversate sau au în lungul lor infrastructura aflată în administrarea instituţiilor publice/societăţilor naţionale/companiilor naţionale/societăţilor comerciale/regiilor autonome din domeniul transporturilor, construcţiilor şi turismului, la o distanţă mai mică decât cea prevăzută în actele normative în vigoare, faţă de zona de protecţie, este necesar avizul acestora."
  6. La articolul 33, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
  "(4^1) Dreptul de exploatare a agregatelor minerale, în cazuri de urgenţă ca: viituri, precipitaţii care au avariat sau au distrus poduri, drumuri, obiective economice, gospodării individuale, în scopul refacerii acestora, în limita cantităţii maxime a 2.000 mc /an, se acordă pe baza notificării de începere a execuţiei, emisă de direcţiile de ape. Pentru exploatarea pe cursurile de apă care sunt traversate sau au în lungul lor infrastructura aflată în administrarea instituţiilor publice/societăţilor naţionale/companiilor naţionale/societăţilor comerciale/regiilor autonome din domeniul transporturilor, construcţiilor şi turismului, la o distanţă mai mică decât cea prevăzută în actele normative în vigoare, faţă de zona de protecţie, este necesar avizul acestora."
  7. La articolul 33, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
  "(6) Lucrările de dragare efectuate pe căile navigabile pentru menţinerea adâncimii de navigaţie se execută fără aviz de gospodărire a apelor. Locurile de depozitare a materialului rezultat din lucrările de dragare şi condiţiile care trebuie îndeplinite se stabilesc anual de către Administraţia Naţională «Apele Române», Administraţia Fluvială a Dunării de Jos - R.A. şi Compania Naţională «Administraţia Canalelor Navigabile» - S.A. - Constanţa."
  8. La articolul 33, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:
  "(6^1) Proprietarii/administratorii lucrărilor inginereşti de artă (poduri) sunt obligaţi să asigure secţiunea optimă de scurgere a apelor, pe cheltuială proprie, în limita a două lungimi ale lucrării de artă (poduri) în albia majoră în amonte şi în limita unei lungimi a lucrării de artă (poduri) în albia minoră aval, pentru a respecta parametrii avizaţi."
  9. La articolul 43 alineatul (1^1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
  "d) protecţia şi apărarea împotriva acţiunii distructive a apelor."
  10. La articolul 43, după alineatul (1^9) se introduce un nou alineat, alineatul (1^10), cu următorul cuprins:
  "(1^10 ) Strategia naţională de management al riscului la inundaţii, precum şi programele de măsuri ce decurg din acestea se stabilesc în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi, în corelare cu prevederile schemelor-cadru de gospodărire a apelor existente la data publicării prezentei legi, care îşi păstrează valabilitatea până la data de 22 decembrie 2009, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului."
  11. La articolul 43, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:
  "(4) În vederea implementării măsurilor de bază prevăzute în anexa nr. 3, trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a nu conduce la creşterea poluării apelor marine. Aplicarea măsurilor de bază prevăzute în anexa nr. 3 nu poate duce, în mod direct sau indirect, la creşterea poluării apelor de suprafaţă. Această cerinţă nu se aplică în cazul în care ar conduce la creşterea poluării mediului în ansamblu.
  (5) În situaţia în care datele de monitoring sau alte date arată că obiectivele de protecţie a apelor şi mediului acvatic, prevăzute la art. 2^1 pentru corpurile de apă, nu pot fi atinse, autoritatea publică centrală din domeniul apelor trebuie să se asigure că:
  a) sunt investigate cauzele neîndeplinirii obiectivelor prevăzute;
  b) avizele şi autorizaţiile de gospodărire a apelor sunt examinate şi, dacă este necesar, revizuite;
  c) programele de monitoring sunt revizuite şi modificate, după caz;
  d) sunt stabilite măsurile suplimentare care pot fi necesare pentru atingerea obiectivelor de protecţie a apelor şi a ecosistemelor acvatice, precum şi limite mai stricte, dacă este cazul, urmând procedurile cuprinse în anexa nr. 1^1.
  (6) În situaţia în care obiectivele de protecţie a apelor şi a ecosistemelor acvatice prevăzute la art. 2^1 nu pot fi îndeplinite ca urmare a unor circumstanţe cu cauze naturale de forţă majoră, care apar în mod excepţional sau care nu pot fi prevăzute, cum ar fi inundaţiile extreme sau seceta prelungită, nu este necesară luarea de măsuri suplimentare, aplicându-se prevederile art. 2^5."
  12. La articolul 49, alineatele (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:
  "(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1), pentru zona inundabilă a albiei majore, cazurile în care sunt prevăzute lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, dimensionate corespunzător clasei de importanţă. Lucrările executate în zona inundabilă se execută numai pe baza avizului de amplasament, emis conform legii.
  .....................................................................
  (4) Construcţiile şi obiectivele existente, amplasate în zona inundabilă a albiei majore sau în zonele de protecţie, vor fi identificate de direcţiile de ape, solicitându-se prin autorităţile administraţiei publice locale sau judeţene emitente a autorizaţiei de construcţie demolarea acestora. În situaţia în care demolarea nu este posibilă, beneficiarii vor fi obligaţi să declare pe propria răspundere că îşi asumă riscurile în caz de inundaţii."
  13. La articolul 50, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) În cazul în care lucrările se efectuează în zona apelor naţionale navigabile sau în zona cursurilor de apă care sunt traversate ori au în lungul lor infrastructura aflată în administrarea instituţiilor publice/societăţilor naţionale/ companiilor naţionale/societăţilor comerciale/regiilor autonome din domeniul transporturilor, construcţiilor şi turismului, este necesar şi acordul autorităţii publice centrale din domeniul transporturilor, construcţiilor şi turismului."
  14. La articolul 54, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) În cazuri de urgenţă ca: viituri, precipitaţii care au avariat sau distrus infrastructura de transport, obiective economice, în scopul refacerii acestora, pentru începerea execuţiei lucrărilor de exploatare a agregatelor minerale care se realizează în limita cantităţii maxime de 2.000 mc, notificarea se va face cu cel puţin 3 zile înainte de începerea execuţiei."
  15. La articolul 54, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Pentru lucrările prevăzute la alin. (1) şi (1^1), începerea execuţiei se face pe baza notificării, fără a fi necesar avizul de gospodărire a apelor."
  16. La articolul 62, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
  "(4) Barajele mici de interes local pot fi executate şi de unităţi abilitate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor."
  17. Articolul 69 va avea următorul cuprins:
  "Art. 69. - Coordonarea tehnică la nivel naţional a acţiunilor de prevenire şi apărare împotriva inundaţiilor, a fenomenelor meteorologice periculoase sau a accidentelor la construcţiile hidrotehnice sau intervenţii la poluări accidentale se realizează de Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, denumit în continuare Comitet ministerial, constituit din conducerea ministerului, experţi şi specialişti din aparatul propriu al ministerului, Administraţiei Naţionale «Apele Române», Administraţiei Naţionale de Meteorologie, precum şi din principalele unităţi deţinătoare de construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor."
  18. Articolul 70 va avea următorul cuprins:
  "Art. 70. - Structura, atribuţiile specifice şi competenţele Comitetului ministerial se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor."
  19. Articolul 71 va avea următorul cuprins:
  "Art. 71. - (1) Acţiunile operative de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţii hidrotehnice şi intervenţiile la poluările accidentale se organizează de comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă, respectiv de Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti, precum şi de comitetele locale pentru situaţii de urgenţă.
  (2) Toţi agenţii economici, persoane fizice şi juridice, au obligaţia să participe la acţiunile operative de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice organizate de comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă, în conformitate cu planurile de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale, aprobate conform legii.
  (3) Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale din cadrul comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă este condus de directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor.
  (4) Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă au în componenţă, în mod obligatoriu, şi un reprezentant al Administraţiei Naţionale «Apele Române»."
  20. Articolul 72 va avea următorul cuprins:
  "Art. 72. - (1) În cazul distrugerii sau deteriorării lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor ori a unor construcţii hidrotehnice datorită viiturilor, deţinătorii cu orice titlu ai unor astfel de lucrări au obligaţia să refacă sau să repare aceste lucrări în cel mai scurt timp posibil.
  (2) Autorităţile publice centrale în domeniul silviculturii şi îmbunătăţirilor funciare au obligaţia promovării şi realizării lucrărilor de combatere a eroziunii solului, regularizării scurgerii pe versanţi, corectării torenţilor, în conformitate cu strategia naţională de management al riscului la inundaţii, aprobată prin hotărâre a Guvernului, în scopul protejării în aval a cursurilor de apă, a lucrărilor inginereşti de artă, a construcţiilor hidrotehnice şi a obiectivelor sociale şi economice.
  (3) Deţinătorii de terenuri, indiferent de forma de proprietate, au obligaţia de a facilita realizarea şi/sau întreţinerea şi/sau repararea lucrărilor menţionate la alin. (2)."
  21. La articolul 74, alineatele (1), (3), (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 74. - (1) Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale şi Normativul-cadru de dotare cu materiale şi mijloace de intervenţie operativă se elaborează de către autoritatea publică centrală din domeniul apelor, cu avizul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, şi se aprobă prin ordin comun al conducătorilor autorităţilor publice centrale din domeniul administraţiei şi internelor, apelor, transporturilor, construcţiilor şi turismului.
  .....................................................................
  (3) Elaborarea planurilor de apărare prevăzute la alin. (2) se va face cu luarea în considerare a planurilor de amenajare a teritoriului şi a restricţionării regimului de construcţii, precum şi cu consultarea persoanelor fizice şi a persoanelor juridice interesate, pe baza strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii.
  (4) Coordonarea tehnică de specialitate a activităţii de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţii hidrotehnice şi combaterea poluărilor accidentale la nivelul bazinelor hidrografice şi al judeţelor revine Administraţiei Naţionale «Apele Române».
  (5) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi operatorii economici au obligaţia să-şi asigure stocul de materiale de intervenţie, mijloacele mecanice şi de transport pentru apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi poluărilor accidentale."
  22. La articolul 75, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 75. - (1) Pentru a evita producerea unor dezastre în perioadele de ape mari sau de accidente la baraje, funcţionarea acumulărilor nepermanente la parametrii pentru care au fost construite este obligatorie, iar Comitetul ministerial poate aproba inundarea dirijată a unor terenuri în prealabil stabilite prin planurile de apărare, precum şi a incintelor îndiguite, realizate lateral unui curs de apă.
  .....................................................................
  (3) Pentru prejudiciile suferite prin inundarea temporară a terenurilor, proprietarii acestora vor fi despăgubiţi din fondul de asigurare, în condiţiile legii. Valorile despăgubirilor se propun de către prefecţi şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului."
  23. La articolul 76 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:
  "d) realizarea de balastiere sau lucrări de excavare în albie în zona podurilor, la minimum 1 km în amonte şi la minimum 2 km în aval de pod ori în zona cursurilor de apă care au în lungul lor infrastructura aflată în administrarea instituţiilor publice/societăţilor naţionale/ companiilor naţionale/societăţilor comerciale/regiilor autonome din domeniul transporturilor, construcţiilor şi turismului la o distanţă mai mică decât cea prevăzută în actele normative în vigoare, faţă de zona de protecţie, în zona captărilor de apă din râu, a captărilor cu infiltrare prin mal, a subtraversărilor de conducte sau alte lucrări de artă."
  24. La articolul 76 alineatul (1), după litera d) se introduc trei noi litere, literele e), f) şi g), cu următorul cuprins:
  "e) circulaţia vehiculelor pe coronamentul digurilor şi al barajelor neamenajate în acest scop;
  f) tăierea la ras a perdelelor forestiere de protecţie a digurilor şi lacurilor de acumulare;
  g) blocarea golirilor de fund ale barajelor."
  25. La articolul 78, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) În cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor funcţionează Inspecţia de stat a apelor, cu atribuţii de inspecţie şi control al aplicării prevederilor prezentei legi. Inspecţia de stat a apelor coordonează şi răspunde de activitatea de inspecţie şi control în domeniul gospodăririi apelor la nivel naţional. Reglementarea activităţii de inspecţie din domeniul gospodăririi apelor se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi."
  26. La articolul 85^2, litera a) va avea următorul cuprins:
  "a) conservarea ecosistemelor acvatice şi delimitarea albiilor minore ale cursurilor de apă din domeniul public al statului;".
  27. La articolul 87, punctele 5), 29) şi 51) vor avea următorul cuprins:
  "5) extragerea agregatelor minerale din albiile, malurile, luncile şi terasele cursurilor de apă, canalelor, lacurilor, de pe plajă sau de pe faleza mării, fără respectarea prevederilor avizului sau autorizaţiei de gospodărire a apelor;
  .....................................................................
  29) inexistenţa planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţii hidrotehnice şi a planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la nivel de comună, oraş, municipiu, judeţ, sistem hidrotehnic şi bazin hidrografic, precum şi nerespectarea prevederilor acestora;
  .....................................................................
  51) neparticiparea la acţiunile pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale pe cursurile de apă;".
  28. La articolul 87, după punctul 53) se introduc opt noi puncte, punctele 54)-61), cu următorul cuprins:
  "54) nerespectarea de către proprietarii/administratorii lucrărilor inginereşti de artă (poduri) a obligaţiei de a asigura secţiunea optimă de scurgere a apelor, în limita a două lungimi ale lucrării de artă (poduri) în albia majoră în amonte şi în limita unei lungimi a lucrării de artă (poduri) în albia minoră în aval, pentru a respecta parametrii avizaţi;
  55) nerespectarea prevederilor art. 33 alin. (2) privind acordarea dreptului de exploatare a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apă, lacurilor, bălţilor şi din terasă, prin exploatări organizate de autoritatea de gospodărire a apelor numai în zone care necesită decolmatare, reprofilarea albiei şi regularizarea scurgerii, pe baza avizului şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor;
  56) nealocarea de către autorităţile centrale şi locale în prevederile bugetare a sumelor necesare asigurării stocului, precum şi neasigurarea stocului de materiale de intervenţie, mijloacelor mecanice şi de transport pentru apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi intervenţii în cazul poluărilor accidentale;
  57) neparticiparea operatorilor economici la acţiunile operative de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi de combatere a poluărilor accidentale, organizate de comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă;
  58) nerespectarea termenelor de punere în funcţiune a lucrărilor precizate în programele de etapizare aprobate;
  59) neluarea de către autorităţile administraţiei publice locale de măsuri operative privind amenajarea locurilor speciale pentru depozitarea deşeurilor de orice fel;
  60) neasigurarea de către autorităţile administraţiei publice locale a curăţării cursurilor de apă, a bălţilor şi a malurilor acestora de pe raza localităţilor, precum şi neluarea măsurilor operative privind verificarea stării de salubritate a cursurilor de apă;
  61) realizarea de balastiere sau lucrări de excavare în albie în zona podurilor, în zona captărilor de apă din râu, a captărilor cu infiltrare prin mal, a subtraversărilor de conducte sau alte lucrări inginereşti de artă."
  29. Articolul 88 va avea următorul cuprins:
  "Art. 88. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 87, săvârşite de persoanele fizice şi juridice, se sancţionează după cum urmează:
  a) cu amendă de la 75.000 lei (RON) la 80.000 lei (RON), pentru persoane juridice, şi cu amendă de la 25.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON), pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 87 pct. 5), 6), 9), 11)-18), 21)-23), 28), 30), 34), 35), 52) şi 54)-61);
  b) cu amendă de la 35.000 lei (RON) la 40.000 lei (RON), pentru persoane juridice, şi cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON), pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 87 pct. 1)-4), 7), 10), 24)-27), 29), 31), 32), 39)-41) şi 43)-51);
  c) cu amendă de la 25.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON), pentru persoane juridice, şi cu amendă de la 6.500 lei (RON) la 7.000 lei (RON), pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 87 pct. 8), 19), 20), 33), 36)-38), 42) şi 53).
  (2) Cuantumul amenzilor se actualizează prin hotărâre a Guvernului.
  (3) O cotă de 25% din cuantumul amenzilor contravenţionale aplicate şi încasate în temeiul prezentei legi rămâne la dispoziţia instituţiei din care face parte agentul constatator, în scopul creării unui fond de stimulare a personalului.
  (4) Totalul fondului de stimulente constituit la nivelul Administraţiei Naţionale «Apele Române», conform alin. (3), se repartizează astfel:
  a) o cotă de 85% pentru Administraţia Naţională «Apele Române»;
  b) o cotă de 15% pentru Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor.
  (5) Metodologia de acordare a stimulentelor pentru personalul propriu se aprobă prin hotărâre a Guvernului."
  30. Articolul 89 se abrogă.
  31. La articolul 91 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
  "(2) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor ori de la data comunicării acestuia, după caz, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor."
  32. La articolul 92, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
  "(3) Depozitarea sau folosirea de îngrăşăminte chimice, pesticide ori alte substanţe toxice periculoase, în zonele de protecţie a apelor, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă de la 40.000 lei (RON) la 70.000 lei (RON).
  (4) Săvârşirea din culpă a faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă de la 40.000 lei (RON) la 70.000 lei (RON), iar a faptelor prevăzute la alin. (3), cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă de la 20.000 lei (RON) la 35.000 lei (RON)."
  33. La articolul 93, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 93. - (1) Executarea, modificarea sau extinderea de lucrări, construcţii ori instalaţii pe ape sau care au legătură cu apele, fără avizul legal sau fără notificarea unei astfel de lucrări, precum şi darea în exploatare de unităţi fără punerea concomitentă în funcţiune a reţelelor de canalizare, a staţiilor şi instalaţiilor de epurare a apei uzate, potrivit autorizaţiei de gospodărire a apelor, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă de la 40.000 lei (RON) la 70.000 lei (RON).
  .....................................................................
  (3) Faptele prevăzute la alin. (1) şi (2), săvârşite din culpă, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă de la 25.000 lei (RON) la 45.000 lei (RON)."
  34. Articolul 94 va avea următorul cuprins:
  "Art. 94. - Restrângerea utilizării apei potabile pentru populaţie în folosul altor activităţi sau depăşirea cantităţii de apă alocate, dacă are un caracter sistematic ori a produs o perturbare în activitatea unei unităţi de ocrotire socială sau a cauzat neajunsuri în alimentarea cu apă a populaţiei, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani ori cu amendă de la 35.000 lei (RON) la 60.000 lei (RON)."
  35. La articolul 95, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 95. - (1) Distrugerea, deteriorarea ori manevrarea de către persoanele neautorizate a stăvilarelor, grătarelor, vanelor, barierelor sau a altor construcţii ori instalaţii hidrotehnice, circulaţia vehiculelor pe coronamentul digurilor şi barajelor neamenajate în acest scop, tăierea la ras a perdelelor forestiere de protecţie a digurilor şi lacurilor de acumulare, blocarea golirilor de fund ale barajelor se pedepsesc cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă de la 35.000 lei (RON) la 60.000 lei (RON).
  .....................................................................
  (3) Săvârşirea din culpă a faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă de la 15.000 lei (RON) la 25.000 lei (RON)."
  36. La articolul 107, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
  "(4) Programele etapizate prevăzute la alin. (2) şi (3) se întocmesc de către utilizatorii de apă şi se aprobă de Administraţia Naţională «Apele Române»."
  37. La anexa nr. 1, după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 19^1, cu următorul cuprins:
  "19^1. concentraţia medie letală - CL(50) - este concentraţia substanţei din apă, care omoară 50% din organismele test într-o perioadă scurtă de expunere continuă;".
  38. La anexa nr. 1, punctul 42 va avea următorul cuprins:
  "42. obiective de protecţie a apelor şi a ecosistemelor acvatice sunt obiectivele stabilite în art. 2^1;".
  39. La anexa nr. 1^1 punctul 1.2.6, titlul şi alineatul 1 vor avea următorul cuprins:
  "1.2.6. Procedura de stabilire a standardelor de calitate pentru substanţele chimice
  Pentru determinarea standardelor de calitate pentru poluanţii prevăzuţi în anexele nr. 5 şi 6, pentru protecţia biota, trebuie să se acţioneze în conformitate cu prevederile de mai jos. Valorile standard pot fi stabilite pentru apă, sediment sau biota."
  40. La anexa nr. 2, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
  "g) lăţimea zonei de protecţie (m) la forajele hidrogeologice din reţeaua naţională de observaţii şi măsurători - 1,5 m în jurul acestora."
  41. La anexa nr. 3 litera A, după punctul 7.11 se introduc două noi puncte, punctele 7.12 şi 7.13, cu următorul cuprins:
  "7.12. o identificare, pe bazine hidrografice, a riscului, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1^10), pentru a putea identifica riscul la inundaţii;
  7.13. detalii asupra măsurilor pentru evitarea situaţiilor de risc."
  42. La anexa nr. 3 litera C, după litera l) a alineatului 3 se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:
  "m) măsuri ce decurg din strategia naţională de management al riscului la inundaţii."
  43. În cuprinsul Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma obiective de protecţie a apelor şi a mediului acvatic se înlocuieşte cu sintagma obiective de protecţie a apelor şi a ecosistemelor acvatice, iar sintagmele Comisia centrală de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi Comisia centrală se înlocuiesc cu sintagma Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă.


  Articolul II

  Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul III

  Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 4 mai 2006.
  Nr. 112.
  _________