ORDIN nr. 112 din 25 martie 2005
pentru aprobarea Metodologiei de finanţare şi selectare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional în domeniul protecţiei copilului
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 1 aprilie 2005  În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 252/2001, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.432/2004 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, precum şi ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 166/2005 pentru aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului,
  secretarul de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului emite prezentul ordin.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Metodologia de finanţare şi selectare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional în domeniul protecţiei copilului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Secretarul de stat al Autorităţii
  Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului,
  Bogdan Adrian Panait
  Bucureşti, 25 martie 2005.
  Nr. 112.


  Anexa
  METODOLOGIE
  de finanţare şi selectare a proiectelor din cadrul
  programelor de interes naţional în domeniul protecţiei copilului
  Dispoziţii generale

  Articolul 1

  (1) Pot primi sume necesare finanţării proiectelor privind acordarea de servicii de asistenţă socială în beneficiul copiilor aflaţi în sistemul de protecţie din subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, asociaţiile şi fundaţiile private cu personalitate juridică care îndeplinesc următoarele condiţii:
  a) sunt persoane juridice române de drept privat, fără scop patrimonial, constituite potrivit legii;
  b) sunt autorizate, conform legii, să desfăşoare activităţi de protecţie a copilului;
  c) dispun de resursele materiale şi umane necesare derulării proiectelor pe care le propun în cadrul programelor de interes naţional în domeniul protecţiei copilului;
  d) prezintă garanţii de solvabilitate financiară;
  e) desfăşoară de cel puţin un an activităţi în domeniul protecţiei copilului.
  (2) Pot beneficia de finanţarea prevăzută la alin. (1), în aceleaşi condiţii, şi:
  a) filialele din România ale organizaţiilor internaţionale;
  b) formele asociative constituite din organizaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1).


  Articolul 2

  (1) Proiectele propuse de organismele private autorizate, denumite în continuare OPA, pot fi selectate dacă îndeplinesc condiţiile stabilite în instrucţiunile de întocmire a ofertei.
  (2) OPA interesate vor participa la o procedură de selecţie cuprinzând 3 etape:
  a) calificarea candidaţilor prin punctarea experienţei anterioare şi a resurselor disponibile;
  b) negocierea cu candidaţii calificaţi;
  c) ofertarea.
  (3) Fiecare dintre etapele prevăzute la alin. (2) poate fi reluată, pentru oricare dintre proiecte, în următoarele cazuri:
  a) nu a depus scrisoare de interes cel puţin un candidat;
  b) nu a fost depusă cel puţin o ofertă corespunzătoare pentru fiecare proiect;
  c) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, denumită în continuare Autoritate, dispune de resurse necesare pentru a finanţa proiecte noi.
  Procedura de înscriere la selecţie


  Articolul 3

  (1) Documentaţia de participare la etapa de calificare se depune de către OPA interesate la registratura Autorităţii.
  (2) Data limită de depunere a documentaţiei prevăzute la alin. (1) se stabileşte în instrucţiunile pentru întocmirea documentaţiei de calificare şi este cuprinsă între a 7-a zi şi a 10-a zi de la data ultimei apariţii în două publicaţii de circulaţie naţională a anunţului de participare emis de Autoritate.


  Articolul 4

  (1) Autoritatea va pune la dispoziţie OPA interesate, contra cost, caietul de sarcini pentru fiecare program şi instrucţiunile pentru elaborarea documentaţiei de calificare.
  (2) Caietul de sarcini pentru fiecare program, instrucţiunile pentru elaborarea documentaţiei de calificare şi instrucţiunile pentru elaborarea ofertei de preţ se aprobă prin ordin al secretarului de stat al Autorităţii, astfel încât să fie posibilă punerea lor la dispoziţie potrivit alin. (1).


  Articolul 5

  (1) Documentaţia de participare la etapa de calificare va conţine în mod obligatoriu următoarele:
  a) scrisoare de interes;
  b) statutul organizaţiei;
  c) documentul doveditor al personalităţii juridice;
  d) autorizaţia pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul drepturilor copilului;
  e) formularele completate, cuprinse în instrucţiunile puse la dispoziţie de Autoritate;
  f) alte acte solicitate de Autoritate, care dovedesc capacitatea materială şi financiară a OPA, necesară derulării proiectelor.
  (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b), c), d), e) şi f) vor fi prezentate în copie semnată pentru conformitate cu originalul de către OPA. La cererea Autorităţii, OPA va prezenta şi originalul pentru a se permite verificarea exactităţii copiei.
  Calificarea OPA


  Articolul 6

  (1) Departajarea OPA candidate în vederea acordării finanţării pentru proiectele depuse şi negocierea ofertelor se realizează de către comisii de evaluare şi selectare, denumite în continuare comisii, constituite la nivelul Autorităţii.
  (2) Componenţa nominală şi modul de organizare şi funcţionare ale comisiilor se stabilesc prin ordin al secretarului de stat al Autorităţii, în funcţie de specificul fiecărui program de interes naţional.


  Articolul 7

  (1) Departajarea OPA candidate se realizează în baza grilei de evaluare cuprinse în instrucţiunile de întocmire a ofertei.
  (2) Rezultatul departajării se comunică în scris OPA candidate, în termen de cel mult 5 zile de la data stabilirii acestuia, cu precizarea motivelor respingerii, dacă este cazul.
  (3) În cazul în care rezultatul comunicat potrivit alin. (2) este favorabil, OPA calificate vor fi invitate la negociere.
  Negocierea


  Articolul 8

  (1) OPA calificate participă la negocierea contractelor şi a caietelor de sarcini pentru derularea proiectelor pentru care şi-au exprimat interesul şi au dovedit capacitate de execuţie.
  (2) Forma de negociere este cea competitivă, cu excepţia cazului în care există un singur candidat calificat, situaţie în care negocierea va fi directă.
  Ofertarea


  Articolul 9

  (1) În conformitate cu rezultatele negocierii, Autoritatea va invita OPA calificate ca în termen de maximum 30 de zile de la data finalizării negocierii să depună oferte tehnice şi financiare în vederea atribuirii contractului; documentele necesare pentru întocmirea ofertei vor fi puse la dispoziţie de Autoritate în condiţiile prevăzute la art. 4.
  (2) Ofertele depuse de OPA vor fi analizate de comisie în termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului de depunere prevăzut la alin. (1).
  (3) În urma analizei efectuate comisia propune încheierea contractului de finanţare, precum şi cuantumul finanţării ce urmează să fie acordată.
  (4) Hotărârea prin care comisia formulează propunerile prevăzute la alin. (3) se aprobă prin votul majorităţii membrilor săi.
  (5) Comisia întocmeşte şi înaintează ordonatorului de credite hotărârea în care se consemnează cele prevăzute la alin. (3) şi (4).
  Finanţarea


  Articolul 10

  În baza hotărârii înaintate de comisie potrivit art. 9 alin (5), acordarea finanţării proiectelor se face pe bază de contract încheiat între Autoritate, în calitate de finanţator, şi direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, primarii unităţilor administrativ-teritoriale, în calitate de beneficiar, şi OPA, în calitate de prestator.


  Articolul 11

  (1) Virarea sumelor prevăzute în contractul de finanţare încheiat în condiţiile art. 10 se va face în tranşe, la cererea OPA, după prezentarea rapoartelor prevăzute în contract. Prima tranşă se înaintează în termen de 30 de zile de la începerea prestării serviciilor de către OPA, cu excepţia cazurilor în care, conform legii, se pot acorda avansuri, menţionându-se aceasta în contract.
  (2) Sumele utilizate cu încălcarea prevederilor contractuale privind destinaţia lor vor fi urmărite în sarcina persoanelor responsabile.
  (3) Sumele virate şi neconsumate la sfârşitul exerciţiului bugetar se restituie la bugetul Autorităţii.


  Articolul 12

  Finanţarea acordată pentru derularea proiectelor se sistează în cazul în care Autoritatea constată că sumele alocate nu au fost utilizate conform clauzelor prevăzute în contractele încheiate.


  Articolul 13

  Proiectele nefinalizate până la sfârşitul anului pot fi continuate în aceleaşi condiţii contractuale angajate, cu acordul tuturor părţilor.


  Articolul 14

  Eventualele contestaţii se primesc în maximum 7 zile de la data la care ofertantul a luat cunoştinţă de conţinutul documentului contestat. Autoritatea va soluţiona contestaţiile în maximum 10 zile de la data primirii contestaţiei.
  -----------