ORDIN Nr. 994 din 2 august 1994
privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 210 din 11 august 1994  Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 788/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor,
  în temeiul art. 16 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea,
  emite următorul ordin:
  1. Se aprobă Instrucţiunile pentru aplicarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea.
  2. Direcţia generală a impozitelor directe din Ministerul Finanţelor şi direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat, judeţene şi a municipiului Bucureşti, vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor din instrucţiunile anexa la prezentul ordin.
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  INSTRUCŢIUNI

  pentru aplicarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea
  În temeiul art. 16 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, se emit următoarele instrucţiuni:

  Capitolul 1 Dispoziţii generale

  1. Conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 32/1994, sponsorizarea se realizează numai pe bază de contract încheiat între sponsor şi beneficiar, în care se vor consemna suma sponsorizarii, precum şi durata efectuării acesteia.
  2. Bunurile materiale care fac obiectul sponsorizarii sunt evaluate prin contractul de sponsorizare astfel:
  a) la preţul de vînzare al sponsorului, exclusiv T.V.A., în cazul în care bunurile sunt produse de către acesta;
  b) la preţul de cumpărare de pe piaţa, exclusiv T.V.A., în cazul în care bunurile sunt achiziţionate în scopul sponsorizarii, fapt dovedit pe baza facturii sau a chitanţei fiscale de cumpărare;
  c) la valoarea în vama a bunurile materiale primite din străinătate cu titlu de sponsorizare, stabilită conform prevederilor legale.
  3. Sponsorizarea în bani şi/sau în bunuri materiale se va consemna în evidenţa contabilă a sponsorului şi a beneficiarului sponsorizarii, dacă prin lege aceştia au obligaţia organizării şi conducerii contabilităţii proprii, pe baza documentelor care atesta efectuarea plăţii sau predarea, respectiv primirea, bunurilor materiale.
  4. Potrivit dispoziţiilor art. 3 din lege, persoanele fizice şi juridice nu pot efectua activităţi de sponsorizare din sursele obţinute de la buget.
  Plătitorii de taxa pe valoarea adăugată au dreptul, în cadrul acţiunilor de sponsorizare, la deducerea taxei pe valoarea adăugată aferentă bunurilor şi serviciilor achiziţionate şi care fac, potrivit art. 1 din lege, obiectul contractelor de sponsorizare, cu respectarea nivelului şi destinaţiilor prevăzute de lege.


  Capitolul 2 Beneficiarii sponsorizarii

  1. Pot beneficia de sponsorizare, potrivit dispoziţiilor art. 4 şi 5 din lege, orice persoană juridică de utilitate publică şi orice persoană juridică nonprofit, care au sediul în România, şi desfăşoară sau vor fi autorizate sa desfăşoare una dintre activităţile menţionate expres în art. 4. În acest sens, pot beneficia de sponsorizare: şcoli, spitale, cămine de batrini, orfelinate, asociaţii, fundaţii etc., dacă au personalitate juridică.
  2. De asemenea, poate beneficia de sponsorizare orice persoană fizica cu domiciliul în România sau care aparţine spiritualitatii româneşti, care desfăşoară o activitate constanta într-unul din domeniile prevăzute la art. 4 din lege, a carei activitate este recunoscută de către orice persoană juridică nonprofit, constituită legal în ţara sau în străinătate, cu activitate susţinută în domeniul pentru care recomanda persoana fizica beneficiara de sponsorizare.
  Exemplu:
  ---------
  Fundaţia "A", persoana juridică nonprofit, cu activitate susţinută în domeniul protecţiei şi ocrotirii copiilor orfani, poate recomanda, în baza unei certificari scrise, spre a fi sponsorizata, o persoană fizica care desfăşoară o activitate constanta pentru ocrotirea acestor copii.
  3. Potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. 3, se interzice ca prin operaţiunea de sponsorizare beneficiarul sau sponsorul să efectueze reclama comercială anterioară, concomitenta sau ulterioară activităţii sponsorizate, altei persoane decît beneficiarului.


  Capitolul 3 Facilităţi

  1. Sponsorul sau beneficiarul poate aduce la cunoştinţa publicului, potrivit dispoziţiilor art. 6 din lege, acţiunea sponsorizata prin prezentarea fie a imaginii sau a marcii, fie a numelui sponsorului.
  2. Potrivit dispoziţiilor art. 8 alin. 1 din lege, valoarea sponsorizarii este deductibilă din baza impozabilă, dar nu mai mult de 5% din venitul impozabil.
  A. În cazul persoanelor juridice plătitoare de impozit pe profit, cota de 5% se aplică asupra profitului impozabil lunar, cumulat de la începutul anului, determinat potrivit prevederilor legale.
  Exemplu de calcul este prezentat în anexa la prezentele instrucţiuni, care face parte integrantă din acestea.
  Persoanele juridice care înregistrează pierderi şi au efectuat operaţiuni de sponsorizare nu beneficiază de prevederile art. 8 din lege.
  B. În cazul persoanelor fizice care efectuează operaţiuni de sponsorizare din veniturile realizate, exclusiv cele din salarii, beneficiază de reducerea profitului impozabil, conform prevederilor art. 8 alin. 1 din lege, care se calculează în termenele legale de plată a impozitului pe venitul din care s-a făcut sponsorizarea.
  C. Persoanele fizice şi juridice străine care realizează venituri pe teritoriul României pentru care, potrivit dispoziţiilor legale, datorează impozit, dar efectuează sponsorizări în domeniile prevăzute la art. 4 din lege, beneficiază de reducerea venitului impozabil cu echivalentul în lei al sponsorizarii, calculat la cursul de schimb valutar al zilei la data efectuării plăţii, dar nu mai mult de 5% din venitul impozabil.
  Exemplu:
  ---------
  O persoana juridică, rezidenţă a unei tari care nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri cu România, realizează în România venituri din dobinzi în suma de 100.000 dolari S.U.A. pentru care datorează statului român un impozit de 15.000 dolari S.U.A. (15% conform Decretului nr. 276/1973 pentru reglementarea impunerii unor venituri realizate în/din România de persoanele fizice şi juridice nerezidente).
  Dacă persoana juridică plăteşte o sumă de 7,5 milioane lei cu titlu de sponsorizare, în condiţiile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, beneficiază de reducerea venitului impozabil cu echivalentul sponsorizarii, dar nu mai mult de 5% din venitul impozabil.
  7,5 milioane lei: 1.675 lei/$ (curs presupus la data efectuării plăţii) = 4.478 $.
  1. Venitul impozabil 100.000 $
  2. Echivalentul sponsorizarii 4.478 $
  3. Venitul asupra căruia se aplică cota de impozit 95.522 $
  4. Impozitul datorat (15%) 14.328 $.
  3. De facilităţile prevăzute la art. 8 şi 9 din lege beneficiază şi sponsorii care întreţin monumente şi situri istorice, atestate potrivit prevederilor legale.
  4. Facilităţile prevăzute de lege nu se aplică în cazurile menţionate la art. 7 şi nici în cazul când sponsorul, în mod direct sau indirect, urmăreşte sa directioneze ori sa condiţioneze activitatea de ansamblu a beneficiarului, asa cum se menţionează la art. 11 din lege.


  Capitolul 4 Procedura de contestaţie

  Verificarea aplicării corecte a prevederilor legii se efectuează cu ocazia controlului efectuat de organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor asupra modului de aducere la îndeplinire a obligaţiilor fiscale, de către unităţile plătitoare de impozit pe profit către bugetul de stat.
  În cazul unităţilor plătitoare de impozit pe profit, asa cum sunt definite de legislaţia în materie, facilităţile sunt determinate de către acestea cu respectarea prevederilor legale, sumele respective fiind deductibile din profitul impozabil.
  Eventualele contestaţii privind acordarea sau neacordarea facilităţilor prevăzute de lege se depun la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlul financiar de stat, judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, în termen de 30 de zile de la data comunicării de către acest organ a soluţiei de nerecunoastere a facilităţilor prevăzute de lege, astfel cum au fost determinate de sponsor. Direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat, judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, au obligaţia de a comunică soluţia la contestaţie în termen de 30 de zile.
  În cazul necomunicarii soluţiei, termenul de contestare curge de la expirarea celor 30 de zile de la data introducerii cererii.
  Depunerea contestaţiei nu suspenda obligaţia sponsorului de plată, la bugetul de stat ori, după caz, la bugetele locale, a sumelor datorate cu titlu de impozit sau taxe vamale.
  Contestaţiile sunt supuse taxei de timbru de 2% calculată la valoarea sumei contestate, dar nu mai puţin de 1.000 lei.
  Taxa de timbru legală se datorează indiferent dacă o alta contestaţie cu acelaşi obiect, înregistrată şi soluţionată anterior, a fost taxată.
  În situaţia admiterii integrale sau parţiale a contestaţiei, taxa de timbru se restituie integral sau proporţional cu reducerea sumei contestate.
  Modul în care s-a soluţionat contestaţia va fi comunicat printr-o decizie motivată a Direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat, judeteana sau a municipiului Bucureşti, după caz, care va fi comunicată contestatarului.
  Împotriva deciziei date de Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat, judeteana sau a municipiului Bucureşti, după caz, contestatarul se poate adresa, în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei motivate, instanţei judecătoreşti unde îşi are sediul sau domiciliul, după caz.
  Pentru soluţionarea plingerii, potrivit prevederilor legii, se poate apela la dovada simulatiei, chiar în raporturile dintre părţi, utilizînd orice mijloc legal de proba.


  Anexă

  la instrucţiuni
    Lunile anuluiProfit impozabil realizat lunar, cumulat de la începutul anuluiValoarea efectivă a sponsorizării, lunar, cumulat de la începutul anuluiValoarea sponsorizării deductibilă (col. 1 x 5%) lunar, cumulat de la începutul anului
    Ianuarie400.00080.00020.000
    Februarie800.000180.00040.000
    Martie1.300.000280.00065.000
    Aprilie1.800.000480.00090.000
    Mai2.340.000480.000117.000
    Iunie2.800.000780.000140.000
    Iulie3.400.000880.000170.000
    August4.000.0001.380.000200.000
    Septembrie3.800.0001.680.000190.000
    Octombrie4.100.0001.880.000205.000
    Noiembrie5.000.0001.880.000250.000
    Decembrie7.000.0002.380.000350.000
    TOTAL:7.000.0002.380.000350.000

  -------------------------