ANEXE din 19 decembrie 2017la Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.676/2017 privind aprobarea unor programe școlare pentru învățământul primar și pentru învățământul gimnazial
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 51 bis din 18 ianuarie 2018


  Anexa nr. 1

  LISTA PROGRAMELOR ȘCOLARE
  pentru discipline de trunchi comun sau
  discipline opționale din învățământul primar și gimnazial

  Nr.
  crt.

  Disciplina
   

  1.

  Religie - cultul musulman, clasa pregătitoare, clasele I - a II-a

  2.

  Religie - cultul musulman, clasele a III-a - a IV-a

  3.
   

  Armonie și expresivitate corporală în sport, clasele a V-a - a VIII-a,
  învățământ gimnazial cu program sportiv integrat


  Anexa nr. 2

  Programa școlară pentru disciplina
  RELIGIE CULTUL MUSULMAN
  Clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a

  Notă de prezentare
  Programa disciplinei Religie - cultul musulman este elaborată potrivit unui nou model de proiectare curriculară, centrat pe competențe. Construcția programei este realizată astfel încât să contribuie la dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul primar. Din perspectiva disciplinei de studiu, orientarea demersului didactic pornind de la competențe permite accentuarea scopului pentru care se învață și a dimensiunii acționale în formarea personalității elevului.

  Structura programei școlare include următoarele elemente:
  ● Notă de prezentare;
  ● Competențe generale;
  ● Competențe specifice și exemple de activități de învățare;
  ● Conținuturi;
  ● Sugestii metodologice.
  Competențele sunt ansambluri structurate de cunoștințe, abilități și atitudini dezvoltate prin învățare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale, în contexte diverse.
  Competențele generale vizate la nivelul disciplinei Religie jalonează achizițiile elevului pentru întregul ciclu primar.
  Competențele specifice sunt derivate din competențele generale, reprezintă etape în dobândirea acestora și se formează pe durata unui an școlar. Pentru realizarea competențelor specifice, în programă sunt propuse exemple de activități de învățare care valorifică experiența concretă a elevului și care integrează strategii didactice adecvate unor contexte de învățare variate.
  Conținuturile învățării se constituie din inventarul achizițiilor necesare elevului pentru dobândirea competențelor specifice. Astfel, acestea sunt grupate pe următoarele domenii: Iubirea lui Allah și răspunsul omului; Allah se face cunoscut omului; Viața musulmanului împreună cu semenii: Mari sărbători islamice.
  De asemenea, la nivelul fiecărei clase, programele prezintă o ofertă curriculară dezvoltată în jurul unor teme majore: Allah ne iubește pe noi și noi îl iubim pe Allah (la clasa pregătitoare); Religia mea îmi cere să mă înțeleg bine cu oamenii (la clasa I); îi iubesc pe Domnul meu și pe Profetul meu, îi ajut pe oameni (la clasa a II-a). Având ca scop familiarizarea copiilor cu domeniul religios, aceste teme orientează formularea competențelor specifice, precum și construirea situațiilor de învățare într-un mod flexibil și creativ, în raport cu particularitățile de vârstă și individuale ale elevilor. Astfel, conținuturile învățării se subordonează atât domeniilor, cât și temelor majore.
  Sugestiile metodologice includ strategii didactice precum și elemente de evaluare continuă. Prezenta programă școlară propune o ofertă flexibilă, care permite cadrului didactic să modifice, să completeze sau să înlocuiască activitățile de învățare. Se urmărește astfel realizarea unui demers didactic personalizat, care să asigure formarea competențelor prevăzute de programă în contextul specific al fiecărei clase și al fiecărui elev. Includerea clasei pregătitoare în învățământul general și obligatoriu implică o perspectivă nuanțată a curriculumului la acest nivel de vârstă. Este necesară o abordare specifică educației timpurii bazată, în esență, pe stimularea învățării prin joc, care să ofere în același timp o plajă largă de diferențiere a demersului didactic, în funcție de nivelul de achiziții variate ale elevilor.
  Programa școlară pentru disciplina Religie reprezintă o ofertă curriculară care are alocată o oră pe săptămână în trunchiul comun al planului-cadru de învățământ, în cadrul ariei curriculare Om și societate.
  Studiul disciplinei Religie urmărește o dezvoltarea progresivă a competențelor prin experiența specifică vârstei elevilor, prin accentuarea dimensiunilor afectiv-atitudinale și acționale ale formării personalității elevilor.
  Pentru a asigura un cadru coerent al predării Religiei în școală, programa școlară propune un set de elemente comune pentru toate cultele din România, ce au drept de predare a propriei religii în sistemul de învățământ: lista competențelor generale și specifice, o serie de exemple de activități de învățare și partea generală a sugestiilor metodologice. Lista de conținuturi este elaborată de către fiecare cult, permițând orientarea către teme relevante pentru fiecare dintre acestea.
  Competențe generale

  1. Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în
  diferite contexte de viață
  2. Colaborarea cu copiii și cu adulții din mediul familiar, în acord cu
  valorile religioase
  3. Explorarea activă a unor elemente din viața de zi cu zi, din perspectiva
  propriei credințe

  Competențe specifice și exemple de activități de învățare1. Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în contexte de viață uzuale

  Clasa pregătitoare

  Clasa I

  Clasa a II-a

  1.1. Recunoașterea unor elemente de bază ale
  credinței religioase
  - participarea la discuții
  despre importanța lui Allah în viața omului,
  despre importanța iubirii (față de Allah,
  față de părinți, față de cei apropiați)
  - jocuri didactice ilustrative, care să
  valorifice experiențe ale copiilor, relevante
  din punct de vedere religios (ajutarea
  semenilor, aspecte ale vieții de familie,
  sărbători colective, rugăciunea)
  - exerciții de identificare a formulelor de
  mulțumire față de Allah
  - exerciții de explicare a semnificației
  expresiei unicității lui Allah
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  1.1. Descrierea unor aspecte de bază ale credinței
  religioase, prin apelul la experiența proprie
  - participarea la dialoguri pe tema rolului
  credinței în Allah și a rugăciunii, valorificând
  diferite exemple din viața de zi cu zi
  - exerciții de identificare a formulelor de
  mulțumire prin rugăciune
  - realizarea de prezentări ale geamiei ca locaș de
  rugăciune al musulmanilor, în forme variate,
  exerciții de descriere a unei geamii cunoscute,
  reprezentarea într-o compoziție plastică a unei
  geamii, identificarea unei geamii dintr-o serie
  de imagini date
  - realizarea de scurte povestiri pe tema iubirii
  (iubirea între semeni, iubirea lui Allah față de
  oameni, iubirea omului față de Allah),
  valorificând diferite texte cu conținut religios
   
   
   
   
   
   
   

   
  1.1. Explicarea unor aspecte specifice
  propriei credințe religioase
  - exerciții de definire a unor termeni
  abordați în cadrul diferitelor teme, din
  perspectivă generală și din perspectivă
  religioasă: iubire, mulțumire, dar,
  ajutor, recunoștință, iertare
  - participarea la dialoguri pe tema
  importanței iubirii: iubirea omului față
  de ceilalți, iubirea lui Allah față de
  om, iubirea omului față de Allah,
  valorificând diferite povestiri, exemple
  din viața cotidiană
  - relatarea unor povestiri cu conținut
  religios despre iubirea lui Allah față
  de lume
  - observarea naturii, sub aspectul
  măreției acesteia
  - jocuri didactice pe tema formelor de
  manifestare a iubirii față de Allah și
  față de semeni
  - exerciții de redare, într-o succesiune
  logică, a unor evenimente din viața
  Profetului

  1.2. Observarea caracteristicilor
  comportamentale ale unui musulman, pe baza
  valorificării unor situații din viața de zi
  cu zi
  - povestirea unor fapte bune, proprii sau
  ale altora
  - exerciții de identificare a calităților
  celorlalți (membri ai familiei, colegi,
  prieteni), prin desene, dialoguri, jocuri)
  - participarea la jocuri de rol "Așa da/Așa
  nu" pe tema unor reguli de comportament
  - identificarea condițiilor și regulilor
  necesare pentru a fi sănătos, a face
  curățenie și ordine
   
   
   
   
   

  1.2. Identificarea caracteristicilor
  comportamentale ale unui musulman, pe baza
  valorificării unor situații din viața de zi cu zi
  - prezentarea unor studii de caz pe tema
  comportamentului diferitelor persoane (din viața
  de zi cu zi, din povești cu conținut moralizator)
  - audierea unor povestiri care evidențiază rolul
  credinței în Allah
  - participarea la discuții pe teme variate (rolul
  rugăciunii, protejarea naturii, importanța
  sănătății, a curățeniei și a ordinii), pornind de
  la exemple date (personaje din povestiri, profeți)
  - analizarea unor imagini pe diferite teme:
  "Rugăciunea", "La geamie", "În natură"
  - participarea la jocuri de rol: "Așa da/Așa nu",
  cu aplicații la diferite contexte relevante
  (rostirea rugăciunii, comportamentul în geamie,
  grija față de natură)
   

  1.2. Evidențierea caracteristicilor
  comportamentale ale unor modele de
  credință
  - prezentarea unor modele de
  comportament, în funcție de tema
  abordată: răsplătirea binelui făcut,
  iertarea, ajutorarea bolnavilor,
  ajutorarea celor singuri
  - participarea la jocuri de rol în care
  este valorizată respectarea normelor de
  comportament exemplificate prin secvențe
  din viața profetului
  - povestirea unor fapte bune, proprii
  sau ale altora, motivate/determinate de
  iubirea semenilor
  - exerciții/jocuri de valorizare a
  celorlalți (membri ai familiei, colegi,
  prieteni): "Spune trei lucruri bune
  despre..."jocuri de rol: "Așa da/Așa nu"

  1.3. Aplicarea unor reguli de comportament
  moral-religios în contexte de viață familiare
  - participarea la conversații de grup privind
  regulile de comportament în diferite contexte
  (familie, școală, geamie, comunitate)
  - analizarea unor studii de caz, pornind de
  la situații reale sau imaginare din viața
  copiilor (persoane din viața cotidiană,
  persoane din povestiri religioase, personaje
  din desene animate sau din povești)
  - participarea la jocuri de rol: "Cum mă
  comport când...?"; "Cum procedez dacă sunt
  în situația... ?"
  - exerciții de analiză a unor comportamente
  care încalcă valorile morale
  - vizite la geamia din comunitate
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1.3. Aplicarea unor reguli de comportament moral
  religios într-o serie de contexte de viață reale
  sau imaginare
  - conversații de grup privind regulile de
  comportament în diferite situații (școală,
  familie, geamie, stradă, natură etc.)
  - recunoașterea, în diferite contexte date, a
  respectării sau încălcării anumitor reguli de
  comportament moral-religios (povestiri, imagini)
  - exerciții de stabilire, în grupuri mici și/sau
  la nivelul clasei, a unor reguli de comportament
  în diferite contexte (școală, familie), relevante
  din perspectivă moral-religioasă
  - participarea la dialog pe tema regulilor de
  comportament religios: "Cum procedez când merg la
  geamie...?"; "Care este locul meu în geamie?...";
  "Cum ne rugăm...?"
  - exerciții practice de realizare a curățeniei și
  a ordinii în spații comune (clasă, școală, parc)
  - exerciții de efectuare practică a unor rugăciuni
  scurte
   
   
   
   
   

  1.3. Aplicarea în mod autonom a unor
  reguli de comportament moral religios în
  diferite contexte de viață reale sau
  imaginare
  - analizarea unor studii de caz pe tema
  respectării regulilor de comportament
  moral-religios, pornind de la situații
  reale sau imaginare
  - participarea la jocuri de rol pe
  diferite teme: "Ce am făcut bine în
  situația...?"; "Care sunt efectele
  faptelor bune/rele...?"
  - exerciții de autoevaluare a
  comportamentului, prin raportare la
  exemplele învățate
  - analiza unor comportamente care
  respectă sau încalcă valorile morale
  religioase
  - participarea la conversații de grup
  privind comportamentul față semenii cu
  anumite probleme (sociale, de sănătate),
  pe baza unor povestiri, exemple concrete
  din viața de zi cu zi
  - construirea unor povești cu început/
  sfârșit dat, care pun în evidență
  comportamente moral-religioase
  2. Colaborarea cu copiii și cu adulții din mediul familiar, în acord cu valorile religioase

  Clasa pregătitoare

  Clasa I

  Clasa a II-a

  2.1. Asumarea unor responsabilități în cadrul
  grupurilor din care face parte, la propunerea
  adultului
  - exerciții de identificare a rolurilor
  sociale ale diferitelor persoane (copii,
  părinți, profesori) și a responsabilităților
  corespunzătoare fiecăreia dintre acestea
  - participarea la dialoguri pe tema
  colaborării în diferite grupuri de
  apartenență
  - participarea la activități caritabile,
  împreună cu alți membri ai clasei sau ai
  școlii
  - participarea la jocuri de rol pe tema
  asumării diferitelor responsabilități (în
  familie, în școală)
  - realizarea și analizarea unor desene
  referitoare la viața școlară, la familie
   
   

  2.1. Manifestarea interesului pentru asumarea unor
  responsabilități în cadrul grupurilor din care
  face parte
  - identificarea responsabilităților personale în
  diferite grupuri de apartenență (familie, școală,
  grup de prieteni)
  - audierea unor povestiri care evidențiază exemple
  de asumare a unor roluri și responsabilități în
  anumite grupuri
  - jocuri de rol pe tema asumării diferitelor
  responsabilități (în familie, în școală)
  - exersarea unor responsabilități și sarcini de
  lucru variate în activități de grup, pentru
  fiecare elev
  - prezentarea unor cazuri relevante pentru temele:
  importanța ajutorului oferit celorlalți, rolul
  rugăciunii
  - organizarea unor activități caritabile, împreună
  cu alți membri ai scolii, ai comunității
   

  2.1. Asumarea în mod explicit a unor
  responsabilități în cadrul grupurilor
  din care face parte
  - exerciții de negociere și stabilire în
  comun a responsabilităților în cadrul
  grupurilor din care face parte, pentru
  realizarea unor activități variate
  - participarea la dialoguri pe teme
  privind asumarea, ascultarea și
  negocierea responsabilităților în
  diferite grupuri de apartenență
  - jocuri de rol pe tema asumării unor
  responsabilități (în familie, în școală,
  în grupul de prieteni etc.)
  - prezentarea regulilor privind oferirea
  și primirea unor sfaturi, învățături,
  daruri
  - analizarea unor studii de caz pe tema
  primirii și oferirii de sfaturi, de
  învățături, de daruri

  2.2. Identificarea unor elemente comune și de
  diferențiere între oameni
  - exerciții de identificare a unor elemente
  de diversitate (aspect fizic, limba vorbită,
  calități, comportamente, lucruri sau
  mâncăruri favorite)
  - exerciții de exprimare a acordului/
  dezacordului față de opiniile altora
  (argumentarea opiniei proprii în spiritul
  toleranței față de opinia altora)
  - participarea la întâlniri cu persoane din
  comunitate, pe teme relevante din punct de
  vedere educațional
  - participarea la dialoguri având ca subiect
  "Persoanele cu nevoi speciale"
  - studii de caz: "Ce ai face dacă ai fi în
  situația... ?"
  - audierea unor texte religioase simple, în
  proză sau în versuri, în care se reflectă
  ideea de toleranță
   
   
   
   
   
   

  2.2. Observarea unor elemente de diversitate în
  cadrul diferitelor grupuri
  - participarea la dialoguri pe tema unor elemente
  de diversitate în grupurile de apartenență
  - jocuri de dezvoltare a imaginii de sine și a
  imaginii despre celălalt, în sens pozitiv (jocuri
  de descriere a calităților proprii/ale colegilor,
  jocuri de rol "Întreabă-mă și eu îți spun despre
  mine")
  - analizarea unor studii de caz: "Ce ai face dacă
  ai fi în situația... ?"
  - exerciții de identificare a unor elemente de
  diversitate în modul de manifestare a credinței,
  pornind de la realități din viața școlii și a
  comunității (elevi de diferite confesiuni în
  clasă/școală, geamii/locașuri de cult aparținând
  altor culte în localitate)
  - participarea la dialoguri privind rolul
  rugăciunii pentru propria persoană și pentru alții
  - audierea unor texte simple, în proză sau în
  versuri, care evidențiază adoptarea de atitudini
  pozitive fată de propria persoană și fată de alții
   
   
   
   

  2.2. Descrierea unor elemente de
  diversitate în cadrul diferitelor
  grupuri
  - conversație de grup pe tema unor
  elemente de diversitate în grupurile de
  apartenență sau în alte grupuri
  - prezentarea regulilor de comunicare
  pozitivă cu diferite categorii de
  persoane (persoanele cu probleme
  sociale, de sănătate, singure)
  - exerciții de evaluare a efectelor
  diferitelor fapte, comportamente sau
  atitudini care accentuează diferențele
  dintre oameni, pe bază de povestiri,
  jocuri de rol
  - dialog pe teme specifice: copiii fără
  părinți, copiii ai căror părinți sunt
  plecați în străinătate
  - simularea unor situații de relaționare
  pozitivă cu copii provenind din grupuri
  diferite (etnice, religioase, culturale,
  sociale)
  - audierea/citirea unor texte literare
  sau religioase simple, în proză sau în
  versuri, în care se reflectă ideea de
  toleranță
  3. Explorarea activă a unor elemente din viața de zi cu zi, din perspectiva propriei credințe

  Clasa pregătitoare

  Clasa I

  Clasa a II-a

  3.1. Explicarea semnificației unor evenimente
  religioase cunoscute
  - formularea unor enunțuri simple, utilizând
  cuvinte din domeniul religios-moral
  - participarea la dialoguri pe baza audiției
  unor texte din Coran și din viețile sfinților
  - descrierea unor evenimente din viața
  Profetului Mohamed și a altor profeți
  - audierea și/sau învățarea de scurte
  rugăciuni, cu explicarea, pe înțelesul
  copiilor, a expresiilor și a termenilor
  religioși întâlniți
   
   
   
   
   

  3.1. Explicarea semnificației unor evenimente
  religioase din viața comunității
  - formularea unor enunțuri, utilizând cuvinte din
  domeniul religios-moral
  - povestirea după imagini pe tema unor evenimente
  religioase din comunitate
  - participarea la dialog pe tema unor evenimente
  religioase semnificative din viața comunității,
  pornind de la experiențele elevilor
  - audierea și/sau învățarea unor rugăciuni,
  cântări religioase ilahi
  - organizarea unor serbări școlare corelate cu
  diferite evenimente din viața comunității
   
   
   
   

  3.1. Explicarea importanței unor
  evenimente religioase din viața
  comunității și a societății
  - elaborarea unor texte scurte,
  utilizând cuvinte din domeniul
  religios-moral
  - participarea la discuții pe tema
  rolului unor evenimente religioase
  semnificative din viața comunității,
  pornind de la experiențele elevilor
  - realizarea de scurte prezentări ale
  unor sărbători religioase (bayram)
  - povestirea după imagini cu tematică
  adecvată
  - exemplificarea unor aspecte legate de
  evenimentele religioase, cu ajutorul
  mijloacelor audio-vizuale

  3.2. Identificarea unor sărbători și
  evenimente cu semnificații religioase, cu
  incidență asupra vieții familiei
  - analiza unor imagini relevante din viața
  copiilor și a familiilor lor (fotografii și
  albume de familie, imagini din sfera publică)
  - prezentarea aspectelor caracteristice ale
  diferitelor sărbători din viața comunității
  - audierea unor texte din literatură,
  referitoare la marile sărbători musulmane
  - exerciții de învățare a unor colinde și
  cântări religioase-ilahi
  - participarea la serbări școlare
  - realizarea unor proiecte pe diferite teme
  religioase ("Cum am sărbătorit Kurban Bayram"
  "Cum ne pregătim de "Ramazan Bayram")
  - realizarea unor desene, felicitări,
  ornamente, colaje pe tema diferitelor
  sărbători religioase
   
   
   
   

  3.2. Prezentarea unor sărbători și evenimente cu
  conținuturi și semnificații religioase, cu
  incidență asupra vieții familiei și a comunității
  - dialog pe tema diferitelor sărbători religioase
  și unor aspecte specifice acestora în viața
  familiei sau a comunității (modalități de
  pregătire pentru celebrarea evenimentului, alte
  obiceiuri specifice în familie, comunitate)
  - participarea la discuții privind evenimentele
  religioase din viața omului (botezul, nunta),
  valorificând experiențele concrete ale copiilor
  - realizarea, pe grupe de lucru, a unor proiecte
  cu diferite teme ("Despre colind", "Natura altfel,
  în fiecare zi", "Cum sărbătorim Kurban Bayram",
  "Cum ne pregătim de Ramazan Bayram")
  - participarea la sărbătorile comunității
  - învățarea unor poezii, la alegere, cu referire
  la marile sărbători religioase
   
   
   
   
   

  3.2. Explicarea rolului diferitelor
  sărbători și evenimente cu conținuturi
  și semnificații religioase, cu incidență
  asupra vieții familiei și comunității
  - dialog pe tema rolului marilor
  sărbători religioase și a unor tradiții
  specifice din viața familiei sau a
  comunității
  - participarea, pe grupe de lucru, la
  realizarea unor proiecte pe diferite
  teme ("Tradițiile din localitatea mea";
  "Cum păstrăm tradițiile religioase")
  - analizarea unor imagini relevante din
  viața copiilor, a familiilor lor, a
  comunității privind diferite forme de
  manifestare a iubirii
  - audierea/învățarea unor colinde și
  cântări religioase-ilahi
  - organizarea unor serbări școlare
  - participarea al prezentări pe tema
  locurilor sfinte, organizate în forme
  variate (vizionarea de documentare,
  filme, audierea de povestiri)

  Conținuturi

  DOMENII

  CLASA PREGĂTITOARE

  CLASA I

  CLASA A II-A

   
   

  Allah ne iubește pe noi și noi îl
  iubim pe Allah

  Religia mea îmi cere să mă înțeleg bine cu oamenii
   

  Îi iubesc pe Allah și pe Profetul meu,
  îi ajut pe oameni

  Iubirea lui
  Allah și
  răspunsul
  omului
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Îl iubesc pe Allah
  - Omul, ființă creată de către
  Allah (omul și celelalte ființe
  de pe pământ)
  - Sunt copilul lui Allah și al
  părinților mei (raportarea
  copiilor la Allah; raportarea
  copiilor la proprii părinți)
  - Ce înseamnă să fiu musulman,
  cum devin musulman (expresia care
  explică Unicitatea lui Allah și
  sensul acesteia)
  - Cum vorbesc cu cei din jur
  (rolul comunicării în viața
  omului; reguli simple de
  comunicare)
  - Ce simt față de ceilalți
  (iubirea aproapelui; forme de
  manifestare a sentimentelor)
  - Cum mă comport ca un musulman
  (reguli de comportament; modele
  de comportament, în diferite
  contexte; exemple concrete de
  fapte bune)
  - O zi din viața mea de musulman
  (când cerem ajutor lui Allah,
  când îi mulțumim lui Allah;
  exemple concrete din viața
  cotidiană)
  - Rugăciuni de mulțumire către
  Allah

  Islamul este religia mea, Allah este domnul meu
  - Allah este în sufletul și în mintea mea în
  fiecare zi (în numele lui Allah încep orice lucru.
  Recunoștință pentru tot ceea ce ne dă Allah (cum
  îi mulțumim lui Allah, pentru ce îi mulțumim lui
  Allah)
  - Geamia este casa lui Allah (locul unde oamenii
  participă la slujbe)
  - Cum arată o geamie (aspecte de diferențiere
  față de alte clădiri; aspecte specifice unei
  geamii)
  - Cum mă comport în geamie (exemple de
  comportament, de ținută vestimentară)
  - Când, unde și cui mă rog (momentele în care ne
  rugăm; modul în care ne rugăm)
  - Pentru cine mă rog (pentru propria persoană,
  pentru părinți și ceilalți membri ai familiei,
  pentru toți oamenii)
  - Binefacerile rugăciunii (împlinirea cererilor de
  folos; întărirea relației dintre semeni)
  - Cum ne ajută în viață și în devenirea noastră
  cititul (primul mesaj divin; Citește!; importanța
  cititului în viața unui musulman)
  - Aspecte din viața Profetului Mohammed despre
  respect, recunoștința și toleranță
   
   
   
   
   
   

  Allah este unic, Profetul Mohammed este
  Alesul Lui
  - Allah a creat totul; toate ni s-au
  încredințat nouă
  - Allah îi iubește pe cei ce fac bine
  (orice faptă bună ne apropie mai mult de
  Allah)
  - Mărturisirea credinței (formula de
  mărturisire a credinței și sensul
  acesteia)
  - Preasfântul Mohammed, Alesul lui Allah
  (evenimentele principale din viața
  profetului)
  - Allah ne ajută să îl cunoaștem și să
  îl iubim (Allah ne-a transmis Cuvântul
  Său în Coran; ne-a pus în suflet dorința
  de a-L cunoaște și de a-L iubi)
  - Iubirea, sentimentul cel mai înalt al
  omului (ce înseamnă să iubești; pe cine
  iubim; exemple de oameni care își arată
  iubirea față de Allah și față de semeni)
  - Ritualul împărțirii (Zekat); pomana
  (Sadaka)
  - Ajutorul oferit celorlalți, semn al
  iubirii față de Allah (ce înseamnă să
  ajuți pe cineva, faptele bune săvârșite
  din iubire; exemple de îndatoriri și de
  fapte de ajutorare a semenilor, în
  diferite contexte de viață)
   
   

  Allah se
  face
  cunoscut
  omului
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Curățenia, ordinea, sănătatea
  - Allah ne-a dăruit o lume
  frumoasă (frumusețea creației;
  natura și oamenii; ocrotirea
  naturii de către om)
  - Religia noastră acordă atenție
  curățeniei ordinii și sănătății
  (măsuri pentru sănătatea
  personală; respectarea regulilor
  de igienă personală; importanța
  ordinii)
  - Despre cumpătare în viața de zi
  cu zi (nu facem risipă, îi
  încurajăm pe cei din jur să aibă
  același comportament)
  - Despre responsabilitate,
  exemple din viața de zi cu zi
  (despre cum prețuim ceea ce se
  află în jurul nostru; la școală,
  acasă în mediul înconjurător,
  ființe, lucruri, natură)

  Importanța curățeniei
  - Omul se bucură de creația lui Allah (ce înseamnă
  creația lui Allah; perfecțiunea creației lui
  Allah; cum ne manifestăm respectul față de creația
  lui Allah)
  - Curățenia face parte din credință
  - Curățenia sufletească (ce înseamnă curățenia
  sufletească, cum ne păstrăm sufletul curat)
  - Curățenia exterioară: a corpului, a locuinței,
  a școlii, a mediului înconjurător (cum putem
  păstra curat mediul înconjurător, de ce este
  important să avem un mediu curat și sănătos, care
  sunt efectele unui mediu nesănătos)
  - Exemple din viața Profetului Mohammed; exemple
  din viața cotidiană despre igienă
   
   
   
   
   
   

  Recunoștința, credința, rugăciunea
  - Recunoștința față de Allah, față de
  părinți și față de cei care ne fac bine
  (ce este recunoștința; exemple de
  persoane din Coran care și-au arătat
  recunoștința față de binefăcători;
  exemple din viața cotidiană)
  - Ce înseamnă să fii un om credincios
  (manifestarea credinței în particular
  și în mod public, prin cuvinte și fapte)
  - Rugăciunile de mulțumire și de laudă
  aduse lui Allah (ce înseamnă să
  mulțumești; ce înseamnă să lauzi; pentru
  ce îi mulțumim lui Allah)
  - Ritualurile de cult (ritualul de cult,
  după învățăturile Profetului: o vorbă,
  o faptă sau o acțiune care să îi placă
  lui Allah - a stimula oamenii să facă
  fapte bune, a fi corect, a-i împăca pe
  cei certați, a ajuta pe cei orfani, a
  saluta, a ocroti)

  Viața
  musulmanu-
  lui
  împreună cu
  semenii
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Allah ne cere să ne ajutăm unii
  pe alții
  - Familia mea (ce este o familie;
  relațiile dintre membrii
  familiei; activități religioase
  în familie)
  - Primii mei prieteni (copilăria
  și prietenia; colegi și prieteni;
  alegerea prietenilor; modele de
  prietenie)
  - Cum ne ajutăm unii pe alții
  (acasă, la școală, pe stradă)
  - Oamenii din lumea întreagă
  (diversitatea oamenilor în lume;
  activități de ajutorare a
  semenilor, exemple)
   
   
   

  Școala mea și prietenii mei
  - Cum mă comport la școală (reguli de bună purtare
  modele și exemple de comportament)
  - Atitudini pozitive față de propria persoană și
  față de alții (un copil musulman îi iubește și îi
  respectă pe colegi și pe profesori)
  - Cum mă comport cu semenii mei (comportamente
  specifice în relație cu rudele și cu vecinii, în
  societate)
  - Ce înseamnă să fii un prieten bun și cu credință
  în Allah (manifestarea prin cuvinte și fapte)
  - Rugăciunea și rugămintea (prin ce se aseamănă;
  prin ce se deosebesc; exemple de rugăciuni și de
  rugăminți)
   
   
   
   
   

  Trăim într-o comunitate
  - Respectul față de oameni (față de cei
  asemenea nouă, față de cei care au alte
  credințe și obiceiuri)
  - Reguli de manifestare a iubirii și
  respectului față de semeni, pe baza
  învățăturilor din Coran (salutul,
  cererea permisiunii pentru a realiza
  anumite activități, respectarea
  drepturilor celorlalți)
  - Ajutorul dat celor bolnavi (cum ne
  comportăm față de cei bolnavi; exemple
  din textele religioase de ajutorare a
  celor aflați în suferință; forme de
  ajutorare a celor bolnavi)
  - Ajutorul dat celor singuri (cum ne
  comportăm față de oamenii singuri;
  exemple de ajutorare a celor singuri;
  forme de ajutorare a celor singuri)

  Mari
  sărbători
  islamice
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Sărbătorile religioase
  - Cum sărbătoresc Kurban Bayram
  (pregătiri specifice,
  participarea la slujba de Bayram,
  colindul, vizita de sărbători)
  - Cum sărbătoresc Ramazan Bayram
  (colindul, felicitările reciproce
  oferirea de cadouri, împăcarea cu
  cei certați, întrunirea familiei,
  vizitarea rudelor și a
  prietenilor, îmbrăcarea cu cele
  mai curate haine)
  - Colinde în luna Ramazan;
  colindul în ziua de Bayram
  - Noaptea sfântă - Noaptea Kadir
  în luna Ramazan
   
   

  Zilele și nopțile religioase. Sărbătoarea nașterii
  profetului Mohammed
  - Slujba de Vineri (namazul de grup și rolul
  specific: întărește sentimentele de frăție,
  unitate și coeziune)
  - Nopțile de Kandil (rugăciunea și citirea de
  versete din Coran)
  - Sărbătorim împreună - Ramazan Bayram și Kurban
  Bayram (familie, vecini, rude, prieteni)
  - Luna Postului (Ramazan) - luna prieteniei și a
  frăției; de ce se ține post, cum se ține post - un
  ritual al răbdării
  - Sărbătoarea nașterii Profetului Mohammed (Kutlu
  Dogum Haftasi)
   
   
   
   

  Sărbătorile religioase și locurile
  sfinte. Tradiții
  - Sărbătoarea Postului (Ramazan)
  - Semnificația și importanța postului
  (postul este o datorie față de Allah)
  - Sărbătoarea Jertfei (Kurban), ritualul
  jertfei; modul de împărțire a animalului
  sacrificat (pentru săraci, pentru vecini
  pentru familie)
  - Se merge la geamie (moschee) pentru
  namaz (rugăciunea) de sărbătoare
  - În timpul celor Trei Luni Sfinte ne
  rugăm mai mult
  - Locurile sfinte: Kaaba - casa
  libertății și a siguranței. Mecca și
  Medine
  - Tradiții populare: Ziua de Nevruz,
  Hidirlez.

  Lista elementelor de conținut este completată cu un ansamblu de elemente de tip predominant confesional (rugăciuni, texte biblice, cântări religioase și colinde), recomandate a fi abordate pe parcursul fiecărei clase. Acestea nu vor fi analizate ca unități de conținut de sine stătătoare, ci vor constitui mijloace de realizare și de explicitare a temelor anterior menționate.
  La clasa pregătitoare, propunem următoarea listă cu elemente:– audierea și/sau învățarea unor rugăciuni: "Besmele"; "Rugăciunea înainte și după masă"; "Allah să fie mulțumit"; "Rugăciunea înainte de culcare";– audierea și/sau învățarea unor texte cu învățămintele unor episoade din Coran, ce pot fi corelate cu proverbe și zicători cu mesaj asemănător: "Albina povestește sura relevată despre ea" (Sura Nahl versetele 68,69);– audierea și/sau învățarea de cântări religioase: "Ilahi";– audierea și/sau învățarea de colinde: "Bayram Hayirli Olsun".
  La clasa I, propunem următoarea listă cu elemente:– audierea și/sau învățarea unor rugăciuni: "Ana Baba Duasi" (rugăciune pentru părinți); "Yemek Duasi" (rugăciunea înainte și după masă); "Kelime-i Tevhid" (expresia de unicitate a lui Allah);– audierea și/sau învățarea unor texte cu învățămintele unor episoade din Coran, ce pot fi corelate cu proverbe și zicători cu mesaj asemănător: "Călătoria nocturnă" (Sura Isra, versetul 9);– audierea și/sau învățarea de cântări religioase: "Ilahi";– audierea și/sau învățarea de colinde: "Șeremezan" (colind în luna Ramazan).
  La clasa a II-a, propunem următoarea listă cu elemente:– audierea și/sau învățarea unor rugăciuni: "Subhaneke"; "Kelime-I Șehadet" (expresia de mărturisire a credinței);– audierea și/sau învățarea unor texte cu învățămintele unor episoade din Coran ce pot fi corelate cu proverbe și zicători cu mesaj asemănător: "Primul om, primul profet"; "Arca lui Nuh" (Noe);– audierea și/sau învățarea de cântări religioase: "Ilahi";– audierea și/sau învățarea de colinde: "Nevruz".

  Sugestii metodologice
  Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei școlare pentru proiectarea și derularea la clasă a activităților de predare-învățare-evaluare, în concordanță cu specificul disciplinei Religie. Elevii vor învăța, prin metode adecvate vârstei, ceea ce le este necesar pentru dezvoltarea sa armonioasă și pentru a face față cu succes cerințelor școlare. Cadrul didactic va urmări sistematic realizarea de conexiuni între toate disciplinele de studiu, creând contexte semnificative de învățare pentru viața reală.

  Strategii didactice
  Valorificarea valențelor formative ale disciplinei Religie promovează utilizarea de strategii didactice care accentuează construcția progresivă a cunoștințelor specifice, prin abordări flexibile și diferențiate ale conținuturilor învățării, în paralel cu formarea progresivă la elevi comportamentelor verbale și acționale, aplicabile în diferite contexte de viață din mediul apropiat.
  Caracterul practic-aplicativ al disciplinei Religie solicită utilizarea, pentru segmentul de vârstă căruia ne adresăm, a unui cadru metodologic variat, care îmbină metodele tradiționale cu cele moderne, astfel încât acestea să devină căi pentru dezvoltarea capacității de comunicare a elevilor, pentru crearea unui cadru educațional bazat pe moralitate și religiozitate, prin care să fie sprijinită formarea de conduite precum încrederea, respectul pentru diferență, atitudinea pozitivă față de sine și față de alții, care să ajute la interiorizarea valorilor și a normelor moral-religioase.
  Metodele de predare-învățare recomandate în activitățile didactice la disciplina Religie vizează cu precădere:– observarea și învățarea prin descoperire, pornind de la seturi de imagini din diferite categorii (ilustrații cu conținut moral, fotografii care reflectă aspecte din viața religioasă proprie și a familiei, imagini ce fac referire la acțiuni și elemente liturgice);– studiul de caz, pentru analizarea unor situații reale sau imaginare, pornind de la experiențele de învățare și de viață ale elevilor;– jocul de rol cu diferite teme și dramatizarea, pentru identificarea unor aspecte specifice domeniului religios, pentru analizarea și evaluarea critică a unor situații din diferite grupuri de apartenență sau pentru exersarea unor practici cu caracter moral-religios;– conversația, pentru identificarea, împreună cu elevii, a modalităților de aplicare în viața reală a diferitelor valori religioase, pentru evidențierea trăsăturilor morale ale persoanelor biblice sau ale personajelor din diferite povestiri cu conținut moral etc.– învățarea problematizată, prin implicarea elevilor în rezolvarea unor situații-problemă simple, pornind de la prezentarea unor aspecte și evenimente cu valențe morale;– portofoliul pe diferite teme, metodă ce permite exersarea lucrului pe grupe și dezvoltarea competențelor de colaborare, prin realizarea unor: desene, colaje, texte scurte, "cărți", colecții de imagini sau fotografii;– învățarea unor scurte rugăciuni: "În numele lui Allah cel milostiv și cel îndurător"; "Laudă lui Allah"; "Allah să-ți dea liniște": "Te încredințăm lui Allah"; "Allah să te ocrotească"; "Recunoștință pentru tot ceea ce ne dă Allah": "Allah să fie mulțumit".
  Aplicarea metodelor anterior descrise presupune utilizarea unor mijloace de învățământ variate, în special a celor cu caracter intuitiv, ilustrativ. De asemenea, oferă contexte de alternare a diferitelor forme de organizare a activității (individuală, în grupuri mici, frontal), de realizare a unor activități religioase specifice (audierea de povestiri, rugăciuni, texte și cântări religioase, colinde), de implicare a elevilor în diferite activități extrașcolare, care completează și îmbogățesc demersurile didactice desfășurate prin ora de Religie. Astfel, se recomandă ca profesorul să utilizeze mijloace didactice adecvate: planșe ilustrative, jetoane adaptate temelor abordate, softuri educaționale, CD-uri și DVD-uri cu filmulețe, prezentări educaționale cu ajutorul noilor tehnologii, jocuri (cuburi, puzzle etc.), adaptate conținuturilor propuse; culegeri de texte literare în versuri și proză, cântece necesare ca suport pentru serbări și lecții curente; fișe pentru desen; jucării necesare derulării jocurilor didactice.
  Care sunt contextele și mediile de instruire recomandate pentru activitatea la Religie?
  Ora de Religie nu înseamnă numai activitatea obișnuită a profesorului cu elevii în sala de clasă. Prin specificul ei, educația religioasă permite organizarea unor contexte variate de învățare, care să-i motiveze pe elevi pentru participarea activă și să le susțină interesul pentru domeniul Religiei.
  Așadar, cum și unde anume se pot organiza activitățile de învățare la disciplina Religie?– Învățăm în sala de clasă! În sălile de clasă, profesorul poate organiza diferite activități de predare-învățare cu elevii: lecții obișnuite de prezentare de noi teme, întâlniri cu personalități relevante pentru domeniul religiei, discuții pe teme religioase cu părinți sau cu alți membri ai comunității etc.– Mergem la bibliotecă! Profesorul de religie, împreună cu elevii, poate organiza activitatea la biblioteca școlii sau la altă bibliotecă din comunitate. În aceste contexte de învățare, elevii pot fi încurajați și susținuți să se familiarizeze cu spațiul bibliotecii, să observe cum se caută o carte, să participe la întâlniri cu diferite personalități.– Vizităm lăcașurile de rugăciune! Acestea reprezintă spații cu înalte valențe educative pentru ora de Religie. Profesorul poate organiza cu elevii în diferite ocazii și scopuri: pentru participarea și observarea anumitor ritualuri religioase, pentru discuții cu adulți pe teme religioase sau pentru a organiza în comun diferite evenimente importante pentru comunitate ori activități de întrajutorare a membrilor acesteia.– Ieșim în alte spații din afara școlii! Profesorul de religie și elevii pot derula activități de învățare și în contexte extrașcolare precum: mersul la cinematograf pentru vizionarea unor filme pe teme religioase relevante din perspectiva acestei materii de studiu, vizitarea unor muzee, plimbarea pe stradă/prin parc pentru observarea comportamentelor oamenilor și analiza acestora din perspectiva moralei religioase.– Mergem în excursii tematice! Profesorul de religie poate organiza excursii cu elevii, pe un traseu care să cuprindă o serie de așezăminte religioase cu o anumită semnificație pentru comunitatea sau regiunea respectivă. În acest context, se pot organiza discuții cu specialiștii din muzee, se pot iniția dialoguri cu unii specialiști, se observă sau se descriu spațiile sau obiectele cu caracter sacru.– Căutăm pe Internet informații și imagini cu caracter religios! în afară de faptul că unele lecții sau teme pot utiliza platforme educaționale, profesorul poate să descopere pe Internet, împreună cu elevii, informații relevante despre specificul vieții religioase din spațiul proxim sau din alte arealuri geografice și culturale, poate urmări secvențe muzicale, filmice, liturgice ce sunt corelate cu temele planificate.
  Evaluarea reprezintă o componentă organică a procesului de învățământ. Se recomandă cu prioritate metode moderne de evaluare precum: observarea sistematică a comportamentului elevilor, centrarea pe progresul personal, autoevaluarea, realizarea unor proiecte care să valorifice achizițiile copiilor și să stimuleze în același timp dezvoltarea de valori și atitudini, în contexte firești, sincretice, adaptate vârstei. Este recomandabil ca evaluarea să se realizeze prin raportare la standarde generale și nu la nivelul clasei. De asemenea, evaluarea orientează cadrul didactic în reglarea strategiilor de predare, pentru o mai bună adecvare la particularitățile individuale și de vârstă ale elevilor.
  Procesul de evaluare va pune accent pe recunoașterea experiențelor de învățare și a competențelor dobândite de către elevi în contexte nonformale sau informate. Evoluția fiecărui elev va fi înregistrată și discutată cu părinții. În întreaga activitate de învățare și evaluare va fi urmărit, încurajat și valorizat progresul fiecărui elev în parte.

  Grupul de lucru

  Nume, prenume

  Instituția de apartenență

  Bolat Nurdanie

  Școala Gimnazială "Lucian Grigorescu" Medgidia, județul Constanța

  Vildan Bormambet

  Ministerul Educației Naționale


  Anexa nr. 3

  Programa școlară pentru disciplina
  RELIGIE
  CULTUL MUSULMAN
  Clasele a III-a și a IV-a

  Notă de prezentare
  Programa școlară pentru disciplina Religie - cultul musulman reprezintă o ofertă curriculară pentru clasele a III-a și a IV-a din învățământul primar. Disciplina este prevăzută în planul-cadru de învățământ în aria curriculară Om și societate, având un buget de timp de 1 oră/săptămână, pe durata unui an școlar.
  Programa disciplinei Religie este elaborată potrivit unui nou model de proiectare curriculară, centrat pe competențe. Construcția programei este realizată astfel încât să contribuie la dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul primar. Din perspectiva disciplinei de studiu, orientarea demersului didactic pornind de la competențe permite accentuarea scopului pentru care se învață și a dimensiunii acționale în formarea personalității elevului.

  Structura programei școlare include următoarele elemente:– Competențe generale– Competențe specifice și exemple de activități de învățare– Conținuturi– Sugestii metodologice
  Competențele sunt ansambluri structurate de cunoștințe, abilități și atitudini dezvoltate prin învățare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale, în contexte diverse.
  Competențele generale vizate la nivelul disciplinei Religie jalonează achizițiile elevului pentru întregul ciclu primar.
  Competențele specifice sunt derivate din competențele generale, reprezintă etape în dobândirea acestora și se formează pe durata unui an școlar. Pentru realizarea competențelor specifice, în programă sunt propuse exemple de activități de învățare care valorifică experiența concretă a elevului și care integrează strategii didactice adecvate unor contexte de învățare variate.
  Conținuturile învățării se constituie din inventarul achizițiilor necesare elevului pentru dobândirea competențelor specifice. Astfel, acestea sunt grupate pe următoarele domenii: Iubirea lui Allah și răspunsul omului; Allah se face cunoscut omului; Viața musulmanului împreună cu semenii; Mari sărbători islamice. De asemenea, la nivelul fiecărei clase, programele prezintă o ofertă curriculară dezvoltată în jurul unor teme majore: Allah este Viața (la clasa a III-a); Allah este Calea, Coranul este cartea sfântă (la clasa a IV-a). Aceste teme susțin formarea competențelor specifice, precum și construirea situațiilor de învățare într-un mod flexibil și creativ, în raport cu particularitățile de vârstă și individuale ale elevilor. Astfel, conținuturile învățării se subordonează atât domeniilor, cât și temelor majore.
  Sugestiile metodologice includ strategii didactice, precum și elemente de evaluare continuă. Prezenta programă școlară propune o ofertă flexibilă, care permite cadrului didactic să modifice, să completeze sau să înlocuiască activitățile de învățare. Se urmărește astfel realizarea unui demers didactic personalizat, care să asigure formarea competențelor prevăzute de programă în contextul specific al fiecărei clase și al fiecărui elev. Educația religioasă la ultimele două clase ale ciclului primar presupune trecerea de la învățarea prin joc, specifică primelor trei clase, la un sistem metodologic mai complex, care să permită diferențierea demersului didactic în funcție de nivelul achizițiilor elevilor, dar și de nevoia dezvoltării acestora.
  Pentru a asigura un cadru coerent în predarea Religiei, programa școlară propune un set de elemente comune pentru toate cultele din România ce au drept de predare a propriei religii în sistemul de învățământ: lista competențelor generale, o serie de exemple de activități de învățare și partea generală a sugestiilor metodologice. Listele de competențe specifice și de conținuturi sunt elaborate de către fiecare cult, permițând orientarea către teme relevante pentru fiecare dintre acestea.
  Competențe generale

  1. Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în diferite contexte de viață
  2. Colaborarea cu copiii și cu adulții din mediul familiar, în acord cu valorile religioase
  3. Explorarea activă a unor elemente din viața de zi cu zi, din perspectiva propriei credințe

  Competențe specifice și exemple de activități de învățare1. Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în diferite contexte de viață

  Clasa a III-a

  Clasa a IV-a

  1.1. Analizarea unor opinii cu semnificație religioasă, exprimate în
  raport cu anumite situații de viață
  - participarea la dialoguri pe diferite teme: importanța lui Allah
  în viața omului, importanța omului în viața semenilor și a
  celorlalte ființe din natură, viața de pe pământ
  - exerciții de definire a unor termeni abordați în cadrul unor teme,
  din perspectivă generală și din perspectivă religioasă: adevăr,
  bunătate, răbdare, respect, putere
  - realizarea unor colaje cu imagini, fotografii care ilustrează
  aspecte din natură
  - explicarea, la nivelul de înțelegere al copiilor, a semnificației
  participării la slujbele religioase
  - vizionarea unor înregistrări video/participarea la diferite slujbe
  (în nopțile de Kandil, de Bayram)
  - jocuri didactice ilustrative, care să valorifice experiențe ale
  copiilor, relevante din punct de vedere religios (referitoare la
  manifestarea unor virtuți în viața lor: sinceritatea, blândețea,
  bunătatea, răbdarea)
  - explicarea, la nivelul de înțelegere al copiilor, a principiilor
  credinței islamice (condiții ale credinței)

  1.1. Compararea unor opinii cu semnificație religioasă, exprimate în
  raport cu diferite situații de viață
  - participarea la dialoguri pe teme religioase (unicitatea fiecărei
  persoane, importanța raportării omului la Allah, rolul profeților,
  importanța împlinirii poruncilor divine), prin valorificarea unor
  povestiri, jocuri, ilustrații
  - exerciții de definire a unor termeni sau expresii: Coran,
  Preasfânt, Profet, drept, permis și nepermis
  - exerciții de identificare a unor texte în Coranul cel Sublim
  (Kur'an-i Kerim), cu sprijinul profesorului
  - exerciții de exprimare a acordului/dezacordului față de opiniile
  altora
  - exerciții de argumentare a opiniei proprii în spiritul toleranței
  față de opinia altora
  - analiza unor texte care necesită exprimarea unui punct de vedere
  personal față de o anumită situație
   
   
   
   

  1.2. Identificarea principalelor îndatoriri ale unui musulman în
  relație cu semenii, pe baza valorificării unor experiențe din viața
  cotidiană
  - povestirea unor fapte bune, fie proprii, fie ale altora, relevante
  pentru aspecte precum: rostirea adevărului, ascultarea sfaturilor,
  manifestarea blândeții și a bunătății, experimentarea răbdării,
  manifestarea unor atitudini de respect
  - lectura unor texte relevante din Coran și din viața profeților
  - jocuri de rol "Cum mă comport în situația..." în relație cu
  diferite contexte relevante (alegerea binelui/răului, comportamentul
  în relație cu semenii, comportamentul față de diferite viețuitoare)
  - recunoașterea unor atitudini față de ceilalți, pornind de la
  imagini, povești, filme adecvate vârstei elevilor sau de la
  observarea unor comportamente
  - exerciții de identificare și valorizare a propriilor calități,
  prin desene, dialoguri, jocuri
   

  1.2. Sintetizarea principalelor îndatoriri ale unui musulman, pe
  baza valorificării unor situații din viața cotidiană și a exemplelor
  din Coran
  - analiza, din perspectiva islamică, a unor atitudini și
  comportamente, pornind de la situații din viața cotidiană, texte
  literare, texte care prezintă persoane din Coran
  - lectura de povestiri care evidențiază rolul poruncilor divine
  (referitoare la cinstirea lui Allah, a numelui lui Allah)
  - exerciții de analiză a asemănărilor și a deosebirilor dintre
  poruncile divine și normele de comportament în diferite contexte
  sociale, analiza unor imagini pe diferite teme: "Cum putem face
  lumea mai bună", Ajutorul primit de la Allah", "Sunt un exemplu
  pentru cei din jur"
  - jocuri de rol: "Cum mă comport în situația...", "Allah îmi cere
  să fiu responsabil", cu aplicații la diferite contexte relevante
  (comportamentul în diferite contexte sociale familiare: împlinirea
  poruncii iubirii)

  1.3. Formularea unor reguli de comportament moral-religios, pentru
  diferite contexte de viață familiare
  - stabilirea, cu ajutorul profesorului, în grupuri mici și/sau la
  nivelul clasei, a unor reguli de comportament adecvate vârstei
  elevilor și diferitelor contexte (școală, familie, geamie, stradă,
  natură), relevante din perspectivă moral-religioasă
  - analiza unor situații privind respectarea anumitor reguli de
  comportament moral-religios în diferite contexte date (jocuri de
  rol, povestiri, analiza unor imagini, filme, desene animate)
  - analizarea unor studii de caz, pornind de la situații reale sau
  imaginare familiare, care evidențiază importanța respectării unor
  reguli de comportament moral-religios: ce este permis (helal) și ce
  este interzis (haram), ce este corect și ce este greșit
  - dialog pe tema regulilor de comportament religios în îndeplinirea
  ritualului de cult religios
  - jocuri de rol: "Cum procedez în situația...?"
  - vizite în diferite contexte de educație nonformală/informală
  (bibliotecă, parc, muzeu, geamie), în cadrul unor activități
  interdisciplinare Religie - Educație civică - Științe Arte - Limba
  și literatura turcă

  1.3. Analizarea modului în care sunt aplicate reguli de comportament
  moral-religios, în diferite contexte de viață familiare
  - discutarea în clasă a unor norme din diferite contexte sociale și
  a unor porunci (pe baza unor dialoguri: "Cum mă comport în
  situația...?"; "Cum poate îndeplini un copil anumite reguli?"; "Cum
  mă simt/cum procedez atunci când nu sunt de acord cu o regulă?")
  - exerciții de exersare a aplicării unor norme și porunci divine
  - formularea în grup a unui set de reguli ale clasei/al unui
  regulament al clasei, care să valorizeze porunca iubirii aproapelui
  - exerciții de formulare a unor argumente/contraargumente în analiza
  unor situații-problemă apărute în cadrul grupurilor de apartenență
  - elaborarea de proiecte pe teme relevante pentru domeniul educației
  religioase, în cadrul unor activități interdisciplinare: Religie -
  Educație civică - Științe - Istoria și tradițiile minorității turce
  - Arte - Limba și literatura turcă
   
   
   
   
   
  2. Colaborarea cu copiii și cu adulții din mediul familiar, în acord cu valorile religioase

  Clasa a III-a

  Clasa a IV-a

  2.1. Exersarea unor roluri în cadrul grupurilor de apartenență
  - exerciții de identificare a rolurilor sociale ale unui elev, în
  raport cu persoanele importante din viața sa de musulman (părinți,
  vecini, rude, comunitate, prieteni)
  - participarea la diferite activități educative, împreună cu alți
  membri ai școlii sau ai comunității
  - analizarea unor studii de caz pe tema importanței fiecărui om în
  viața celor din grupurile de apartenență
  - exersarea unor responsabilități și sarcini de lucru variate, în
  activitățile de tip perechi și în cele de grup
  - asumarea de roluri în rezolvarea unor sarcini de lucru în grupuri
  mici
  - exerciții de construire a unui text pe teme de educație religioasă
  pe baza unui suport vizual sau a unui plan de idei

  2.1. Descrierea comportamentelor relaționale din cadrul grupurilor
  de apartenență
  - exersarea unor roluri specifice activităților desfășurate în
  diferite contexte (activități de grup, activități religioase)
  - audierea unor povestiri care evidențiază exemple de conviețuire
  armonioasă între semeni
  - prezentarea unor cazuri reale sau imaginare relevante pentru teme
  de educație religioasă: "Cum relaționez cu cei care mă îndrumă",
  "Rolul semenilor în viața musulmanului", "Iertarea și iubirea
  celorlalți", "Exemplul personal și relațiile cu semenii"
  - participarea la jocuri didactice care facilitează dezvoltarea
  climatului afectiv pozitiv în cadrul grupului
  - elaborarea de compuneri pe teme de educație religioasă, pornind
  de la o situație dată

  2.2. Descrierea unor tipuri de relații și atitudini sociale, din
  perspectiva moralei religioase, pornind de la situații concrete
  - participarea la dialoguri pe diferite teme: "Ce învăț de la
  colegii mei și ce pot învăța ei de la mine?", "Cum pot să mă feresc
  de rău, cum pot să fac un bine?"
  - exerciții de identificare a unor elemente de diversitate în modul
  de manifestare a credinței diferitelor persoane, pornind de la
  realități din viața școlii și a comunității
  - audierea unor texte religioase simple, în proză sau în versuri,
  în care se reflectă ideea de adevăr, respect, blândețe
  - imaginarea unor povestiri privind raporturile persoanei cu
  diferite lucruri, ființe
  - discuții despre relațiile și atitudinile care se manifestă în
  cadrul diferitelor grupuri (familie, clasă, grupul de prieteni), pe
  baza unor imagini
  - elaborarea de compuneri/lecturarea de povestiri/jocuri de rol cu
  scopul evidențierii unor relații în cadrul grupurilor

  2.2. Analizarea unor tipuri de relații și atitudini sociale, din
  perspectiva moralei religioase, pornind de la situații concrete
  - discuții pe tema tipurilor de relații și atitudini sociale
  (colaborare, competiție, solidaritate, toleranță), pornind de la
  povestiri, ilustrații, filme, texte cu conținut religios
  - exerciții de descriere a unor atitudini sociale, prin raportarea
  la norme sociale și la unele norme religioase
  - jocuri de dezvoltare a imaginii pozitive despre sine și despre
  celălalt, valorificând exemple din viața cotidiană
  - elaborarea unor compuneri pe teme precum: "Împreună, putem face
  lucruri minunate", "Dacă pot să te ajut, sunt fericit", "Când te
  ajut, câștigăm amândoi" - cu scopul de a diminua spiritul de
  competiție negativă dintre elevi
  - elaborarea unor proiecte interdisciplinare Religie - Educație
  civică, pe teme relevante
   
   
  3. Explorarea activă a unor elemente din viața de zi cu zi, din perspectiva propriei credințe

  Clasa a III-a

  Clasa a IV-a

  3.1. Analizarea semnificației unor evenimente religioase din viața
  comunității apropiate
  - formularea de întrebări referitoare la diferite evenimente
  religioase din viața comunității
  - povestirea după imagini (planșe, ilustrații) cu tematică adecvată
  - dialoguri pe baza lecturii unor texte cu conținut religios
  - exerciții de descriere a unor evenimente din viața Preasfântului
  Mohammed, model de toleranță și conviețuire pentru toți oamenii
  - audierea/învățarea de rugăciuni, cântări religioase - ilahi, cu
  explicarea semnificației acestora, a expresiilor și a termenilor
  religioși
  - imaginarea unor povestiri privind raportarea persoanei la diferite
  lucruri, ființe
  - participarea la evenimente semnificative din viața scolii și a
  comunității

  3.1. Analizarea semnificației unor evenimente religioase din viața
  comunității și a societății
  - elaborarea de compuneri pornind de la unele evenimente religioase
  - dialog pe tema unor evenimente religioase semnificative din viața
  comunității și a societății, pornind de la experiențele elevilor
  - exerciții de explicare a importanței ritualului religios și a
  modelului de urmat, Preasfântul Mohammed
  - audierea/învățarea unor rugăciuni, cântări religioase - ilahi
  - lectura unor texte religioase, literare relevante privind viața
  unor sfinți români (activitate interdisciplinară Religie - Istoria
  și tradițiile minorității turce, Limba și literatura turcă)
  - organizarea de serbări școlare cu tematică religioasă
   
   
   

  3.2. Prezentarea importanței unor sărbători și evenimente cu
  semnificații religioase, din viața familiei și a comunității
  - discuții privind evenimentele importante din viața omului
  (nașterea, botezul, nunta), valorificând experiențele concrete ale
  copiilor
  - analizarea unor imagini relevante din viața copiilor și a
  familiilor lor (fotografii și albume de familie, imagini din sfera
  publică)
  - prezentarea aspectelor caracteristice ale diferitelor sărbători
  (Nopțile de Candela)
  - lectura unor texte literare referitoare la marile sărbători
  islamice (Bayramul)
  - audierea/învățarea unor colinde și cântări religioase
  - realizarea unor proiecte pe diferite teme interdisciplinare:
  Religie - Științe (de exemplu, "Apa în viața musulmanului", "Natura,
  darul lui Allah pentru om"); Religie - Arte (desene, felicitări,
  ornamente, colaje cu ocazia diferitelor sărbători religioase)
  - identificarea unor obiceiuri și tradiții populare referitoare la
  diferite sărbători și evenimente religioase, care se manifestă în
  viața familiei, a comunității locale

  3.2. Prezentarea importanței unor sărbători și evenimente cu
  conținuturi și semnificații religioase, din viața musulmanilor
  - discuții pe tema diferitelor sărbători religioase și a unor
  aspecte specifice acestora în viața familiei sau a comunității:
  modelele oferite musulmanilor de persoanele sfinte prezente la
  evenimentele din viața Profetului
  - realizarea unor proiecte, individual sau în grup, cu diferite teme
  ("Ce sărbătorim în Noaptea de Kandil", "Semnificația Nopții
  Miraci")
  - realizarea de felicitări, ornamente, colaje, cu ocazia
  sărbătorilor religioase
  - lectura unor texte literare, referitoare la marile sărbători
  religioase
  - participarea la sărbătorile religioase ale comunității
  - prezentarea unor obiceiuri și tradiții populare referitoare la
  diferite sărbători și evenimente religioase, care se manifestă în
  viața familiei, a comunității locale
   
   
   

  CONȚINUTURI

  DOMENII

  CLASA a III-a

  CLASA a IV-a

   

  Allah este Viața

  Allah este Calea, Coranul este cartea sfântă

  Iubirea lui
  Allah și
  răspunsul
  omului)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Măreția lui Allah:
  - Allah este izvorul vieții (copilul - darul lui Allah
  pentru părinți; alcătuirea omului din trup și suflet; grija
  față de trup)
  - El este peste tot și în inimile musulmanilor (nașterea
  omului, moment de bucurie; momentele și motivele de bucurie
  în viață; credința în Allah cu mintea și cu sufletul - calea
  către fericire)
  - Omul în relație cu natura (lecția naturii; modele
  religioase de grijă pentru natură; ocrotirea naturii și a
  vieții)
  - Viața lumească este o călătorie (din iubire pentru oameni,
  Allah a trimis pe Profeți; Profetul Mohammed vorbește despre
  viața trecătoare și viața veșnică)
  - Cele șase condiții ale credinței: a crede în Allah, în
  Îngerii lui, în Cărțile lui, în Profeții lui, în Ziua
  Judecății de Apoi, în Soartă
  - Sura Ihlas și sensul acesteia

  Cu Allah pe calea vieții
  - Omul, ființă superioară (ce înseamnă ființă superioară,
  aspecte specifice ale lumii de astăzi; oamenii doresc o lume
  mai bună)
  - Fiecare om își caută propria cale în viață (fiecare om este
  unic; nevoile omului; Allah răspunde căutării omului;
  semnificația căii către Allah)
  - Coranul cel Sublim arată oamenilor calea cea dreaptă (cum
  călăuzește Coranul spre Allah; ce înseamnă carte sfântă; care
  sunt cărțile sfinte)
  - Coranul cel Sublim a fost trimis Preasfântului Mohammed
  (de ce omul are nevoie de îndrumare în viață; cine ne îndrumă
  în viață; ce înseamnă alesul lui Allah; care sunt calitățile
  unui profet; Profetul Mohammed, alesul lui Allah)
  - Profeții sunt robii și mesagerii lui Allah (oameni aleși să
  comunice celorlalți poruncile lui Allah; rolul profeților de
  a chema oamenii la corectitudine, binefacere și frumusețe)
  - Sura Fatiha și sensul acesteia

  Allah se
  face
  cunoscut
  omului)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ce înseamnă să fii musulman
  - Când un om devine musulman (botezul numelui și circumcizia;
  formula de mărturisire a credinței)
  - Persoanele din viața unui musulman (persoane care îl
  ocrotesc în mod nevăzut: Allah și îngerul păzitor; persoane
  care îl ajută pe musulman: hogea, părinții, prietenii,
  comunitatea)
  - Principiile Islam-ului. Primul pas - mărturisirea credinței
  (Kelime-i Sehadet), după formula consacrată
  - Permis și nepermis în Islam (Helal ve Haram) (fapte și
  lucruri care ne apropie de Allah și cele care ne îndepărtează
  de Allah)
  - Alegerea binelui în viață (posibilitatea omului de a alege
  între bine și rău; persoane care îl ajută pe om să aleagă
  binele; perseverența în a face fapte bune)
  - Învățămintele unor evenimente din Coran (primul om; primul
  Profet; Arca lui Nuh; Preasfântul Musa)
  - Rugăciunea Ettahiyyatu și sensul acesteia

  Ritualurile de cult ne apropie de Allah
  - Ritualurile de cult se învață de la Profetul Mohhamed
  (ce este ritualul de cult, cum ne apropiem de Allah)
  - Prosternarea în fața lui Allah (Namaz) (cum se face, când
  se face)
  - Postul (Oruc) (semnificația postului; cine ține post; când
  se ține post; care sunt beneficiile postului)
  - Dania (Zekat) (de ce se oferă, cui se oferă, cine oferă,
  cum se oferă)
  - Pelerinajul la Mecca (Hac) (ce înseamnă acest ritual, cine
  participă la acesta)
  - Sura Kevser și sensul acesteia
   
   
   
   
   
   

  Viața
  musulmanului
  împreună cu
  semenii
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Viața împreună cu ceilalți
  - Nevoia de a spune întotdeauna adevărul (de ce este
  important să fie spus adevărul; consecințele minciunii,
  calea adevărului este calea către Allah)
  - Ascultarea și împlinirea sfaturilor bune (de ce este
  importantă ascultarea și împlinirea sfaturilor bune;
  consecințele neascultării; Allah ne cere să ascultăm
  sfaturile părinților)
  - Blândețea și bunătatea în relație cu ceilalți (de ce sunt
  importante blândețea, bunătatea și iertarea; consecințele
  violenței)
  - Importanța de a avea răbdare cu cei din jur (de ce este
  importantă răbdarea; consecințele lipsei de răbdare)
  - Respectul față de sine și față de ceilalți (ce înseamnă
  respectul; consecințele lipsei de respect; Allah ne cere să-i
  respectăm pe cei mari și să-i ocrotim pe cei mici)
  - Respectul pentru tot ce a creat Allah (ce înseamnă
  respectul pentru tot ce a creat Allah; consecințele lipsei
  de respect)
  - Nevoia de efort pentru a obține rezultate (ce înseamnă
  efortul la vârsta copilăriei; de ce este important efortul
  de a învăța și de a munci; Allah îi iubește pe oamenii care
  muncesc)

  Iubirea aproapelui, sprijin pentru conviețuirea cu ceilalți
  - Coranul ne învață: să iubim (familia, rudele, apropiații,
  toți semenii); să avem o bună conduită (în familie, la școală,
  în societate); să acordăm importanță vieții de familie
  - Viața în armonie cu ceilalți, îndemn al lui Allah (toți
  oamenii sunt egali în fața lui Allah)
  - Rolul normelor în diferite contexte de viață (aspecte din
  viața Profetului Mohammed, model de etică pentru toți oamenii,
  aspecte definitorii ale prieteniei la vârsta școlară)
  - Importanța exemplului personal de iubire și de sprijin a
  semenilor, indiferent de naționalitate, religie sau rasă
  (iubirea aproapelui ca pe sine, exemple din viața
  Preasfântului Mohammed, valoarea exemplului personal, exemple
  din viața cotidiană)
  - Rugăciunea Rabbena și sensul acesteia
   
   
   
   
   
   
   
   

  Mari
  sărbători
  islamice
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Zilele, nopțile și lunile religioase
  - Lăcașul de cult pentru musulmani: geamia (locul unde se
  fac namazurile zilnice, de Vineri, de Bayram, slujbele de
  pomenire)
  - Ziua de Vineri (Cuma Gunu) (semnificația zilei de Vineri
  pentru credincioșii musulmani, predicile și hudbeul de
  Vineri)
  - Luna Ramazan (Ramazan Ayi), luna postului și a
  binefacerilor, luna împăcării
  - Kurban Bayram (cum se pregătesc musulmanii pentru Kurban
  Bayram, semnificația kurbanului, a animalului sacrificat și
  a împărțelii)
  - Nopțile de Candelă (Kandil Geceleri) (cum sărbătoresc
  musulmanii nopțile de candelă; semnificația fiecăreia dintre
  acestea: Candela Mevlid, a 12-a noapte a lunii Rebiulevvel;
  Candela Regaip, prima noapte de vineri a lunii Recep;
  Candela Miraci, a 27-a noapte a lunii Recep; Candela Berat,
  a 15-a noapte a lunii Saban)
  - Rugăciunea Allahumme Salli, Barik și sensul acesteia
  - Sura Nas și sensul acesteia

  Mesagerul lui Allah, Preasfântul Mohammed
  - Nașterea Preasfântului Mohammed (aspecte din perioada de
  dinaintea lui Mohammed: relațiile dintre oameni, credința în
  idoli; venirea pe lume a lui Mohammed; în Mekke; Candela
  Mevlid - sărbătoarea resc noaptea sfânta a nașterii Profetului
  Muhammed, cum sărbătoresc musulmanii această noapte)
  - Noaptea de Kadir (semnificație; locul primei întâlniri cu
  Cebrail - Îngerul Gavril; conținutul primei revelații;
  semnificația cuvântului "citește" pentru credincioșii
  musulmani; modalități de sărbătorire a Nopții de Kadir)
  - Mesgitul, Geamia (structură, elemente specifice)
  - Chemarea la rugăciune (Ezanul) (cine spune Ezanul, unde
  se spune, când se spune, sensul Ezanului)
  - Comportamentul exemplar al figurilor de seamă din Islam:
  Preasfântul Ebubekir; Preasfântul Omer; Preasfântul Osman;
  Preasfântul Ali
  - Sura Felak și sensul acesteia
   
   
   

  Lista elementelor de conținut este completată cu un ansamblu de elemente de tip predominant confesional (rugăciuni, texte biblice, cântări religioase și colinde), recomandate a fi abordate pe parcursul fiecărei clase. Acestea nu vor fi analizate ca unități de conținut de sine stătătoare, ci vor constitui modalități de exemplificare a temelor anterior menționate.
  La clasa a III-a, propunem următoarea listă de elemente:– audierea și/sau învățarea unor rugăciuni: rugăciunea de dimineață; rugăciunea de seară; unele rugăciuni ale Preasfântului Mohammed din Coranul cel Sfânt (Sura Muminun, versetele 97-98, 118; Sura Isra, versetul 80), Sura Ihlas, Sura Nas, Rugăciunea Ettahiyyatu, Rugăciunea Allahumme Salli, Barik;– audierea și/sau învățarea unor scurte texte din Coran: "Cuvântul drept" (Dogru soz) - Ahzab, 70; "Răbdarea și perseverența" (Sabir ve sebat) - Bakara 45,152, 250; "A munci" (Calișmak)-Nisa 32;– audierea și/sau învățarea de cântări religioase: Ilahi,– audierea și/sau învățarea de colinde: Etveda; Seremezan,– lectura unor aspecte din viața profeților consemnați în Coran: Preasfinții Adem (Adam), Nuh (Noe); Musa (Moise).
  La clasa a IV-a, propunem următoarea listă de elemente:– audierea și/sau învățarea unor rugăciuni: rugăciuni din Coranul cel Sfânt, rugăciuni spuse de Profetul Mohhamed; rugăciuni pentru a ne proteja împotriva relelor; rugăciuni de pomenire;– audierea și/sau învățarea unor scurte texte biblice: "Dărnicia" (Comertlik) - Bakara, 268; Isra, 29; "Etica în familie" (Aile ahlaki) - Nisa 3, 4,128-129; Nur, 22; Rum, 21; "Începutul revelației" (Mesajul) - Alak:1-5;– audierea și/sau învățarea de cântări religioase: Ilahi închinate lui Allah și Profetului Mohhamed;– audierea și/sau învățarea de colinde: Elveda, Șeremezan,– lectura unor aspecte din viața Profetului Mohhamed: Nașterea Preasfântului; În Noaptea de Kadir, Prima întâlnire cu Cebrail (Îngerul Gavril); Chemarea la rugăciune; Ritualurile de cult ale Profetului;– lectura unor aspecte din viața unor figuri de seamă din islam: Preasfântul Ebubekir, Preasfântul Omer, Preasfântul Osman, Preasfântul Ali.

  Sugestii metodologice
  Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei școlare pentru proiectarea și derularea la clasă a activităților de predare-învățare-evaluare, în concordanță cu specificul disciplinei Religie. Elevul va învăța, prin metode adecvate vârstei, ceea ce îi este necesar pentru dezvoltarea sa armonioasă la această etapă de vârstă și pentru a face față cu succes cerințelor școlare.

  Abordarea conținuturilor
  Acest aspect presupune o atitudine flexibilă a profesorului de religie, prin accentul pus pe: valorificarea experiențelor de viață ale elevilor; accentuarea caracterului aplicativ al conținuturilor, creând contexte semnificative de învățare pentru viața reală; abordări diferențiate ale conținuturilor învățării, în acord cu experiențele elevilor și cu contextul social în care trăiesc aceștia; realizarea de conexiuni între Religie și alte discipline de studiu.
  Astfel, pentru fiecare dintre temele propuse de programele școlare pentru clasele a III-a și a IV-a sunt identificate aspecte specifice, ce se impun a fi abordate în activitatea de predare-învățare și care pot constitui, de asemenea, repere în prezentarea conținuturilor la nivelul manualelor școlare și al auxiliarelor didactice.
  În abordarea conținuturilor se recomandă să fie utilizate exemple cu învățămintele unor episoade din Coran, din viețile sfinților și din viața cotidiană, relevante pentru fiecare temă.
  În desfășurarea activităților didactice, profesorul de religie poate realiza diferite tipuri de conexiuni interdisciplinare: cele prevăzute de programa școlară, prin relație cu celelalte discipline din aria curriculară Om și societate (Educație civică, Istorie, Geografie); conexiuni cu alte discipline de studiu din celelalte arii curriculare (Limba și literatura turcă, Muzică și mișcare, Arte vizuale și abilități practice); conexiuni realizate de echipe de profesori, prin lecții sau prin activități extrașcolare cu caracter interdisciplinar. Astfel, se recomandă utilizarea unor abordări integrate care să promoveze: un accent prioritar pus pe proiecte, utilizarea de surse de cunoaștere care completează informațiile din manualul școlar, stabilirea de relații între concepte, gruparea flexibilă a elevilor în designul situațiilor de învățare. O astfel de abordare a curriculumului sugerează o schimbare de la procesul de predare-învățare centrat pe acumularea de informații religioase la o abordare centrată pe elev, care îi permite acestuia să exploreze sensuri și semnificații, să valorifice experiența sa de viață, să stabilească corelații între învățarea din clasă cu învățarea din contexte nonformale și informale.

  Strategii didactice
  Valorificarea valențelor formative ale disciplinei Religie promovează utilizarea de strategii didactice care accentuează construcția progresivă a cunoștințelor specifice, prin abordări flexibile și diferențiate ale conținuturilor învățării, în paralel cu formarea progresivă la elevi a capacității de autoevaluare a comportamentelor verbale și acționale, aplicabile în diferite contexte de viață din mediul apropiat al copilului.
  Caracterul practic-aplicativ al disciplinei Religie solicită utilizarea, pentru segmentul de vârstă căruia ne adresăm, a unui cadru metodologic variat, care îmbină metodele tradiționale cu cele moderne, astfel încât acestea să devină căi pentru dezvoltarea capacității de comunicare a elevilor, pentru crearea unui cadru educațional bazat pe moralitate și religiozitate, prin care să fie sprijinită formarea de conduite precum încrederea, respectul pentru diferență, atitudinea pozitivă față de sine și față de alții, care să ajute la interiorizarea valorilor și a normelor moral-religioase.
  Metodele de predare-învățare recomandate în activitățile didactice la disciplina Religie vizează cu precădere:
  ● observarea și învățarea prin descoperire, pornind de la seturi de imagini din diferite categorii (ilustrații cu conținut religios-moral, fotografii care reflectă aspecte din viața religioasă proprie și din cea a familiei, imagini ce fac referire la acțiuni și elemente ale ritualului de cult);
  ● studiul de caz, pentru analizarea unor situații reale sau imaginare, pornind de la experiențele de învățare și de viață ale elevilor;
  ● lectura textului din manual și a unor texte din literatura religioasă, pentru a facilita dezvoltarea vocabularului cu termeni din domeniul religios și pentru a le susține interesul față de aprofundarea mesajului textului revelat;
  ● conversația, pentru identificarea, împreună cu elevii, a modalităților de aplicare în viața reală a diferitelor valori religioase, pentru evidențierea trăsăturilor morale ale persoanelor ce se regăsesc în Coran sau ale personajelor din diferite povestiri cu conținut moral;
  ● învățarea problematizată, prin implicarea elevilor în rezolvarea unor situații-problemă simple, pornind de la prezentarea unor aspecte și evenimente cu valențe morale;
  ● jocul de rol și dramatizarea, pentru identificarea unor aspecte specifice domeniului religios, pentru analizarea și evaluarea critică a unor situații din diferite grupuri de apartenență sau pentru exersarea unor practici cu caracter moral-religios;
  ● învățarea bazată pe proiect, metodă ce își propune implicarea elevilor în activități de grup, în vederea realizării de investigații pe o temă propusă de profesor, urmată de prezentarea produsului obținut într-un text, dosar tematic, expoziție.

  Aplicarea metodelor anterior descrise presupune utilizarea unor mijloace de învățământ variate, în special a celor cu caracter intuitiv, ilustrativ și oferă contexte de alternare a diferitelor forme de organizare a activității (individuală, în grupuri mici, frontal), de realizare a unor activități religioase specifice (audierea de povestiri, rugăciuni, texte și cântări religioase, colinde), de implicare a elevilor în diferite activități extrașcolare, care completează și îmbogățesc demersurile didactice desfășurate prin ora de religie. Astfel, se recomandă ca profesorul de religie să utilizeze mijloace didactice adecvate: planșe ilustrative, softuri educaționale, CD-uri și DVD-uri cu filmulețe, prezentări educative cu ajutorul noilor tehnologii, adaptate conținuturilor propuse, culegeri de texte literare în versuri și proză, cântece necesare ca suport pentru serbări și lecții curente, site-uri cu informații religioase.

  Contexte și medii de învățare
  Ora de Religie nu înseamnă numai activitatea obișnuită a profesorului cu elevii în sala de clasă. Prin specificul ei, educația religioasă permite organizarea unor contexte variate de învățare, care să-i motiveze pe elevi pentru participarea activă și să le susțină interesul pentru domeniul Religiei.
  Așadar, cum și unde anume se pot organiza activitățile de învățare la disciplina Religie?
  ● Învățăm în sala de clasă! În sălile de clasă, profesorul poate organiza diferite activități de predare-învățare cu elevii: lecții obișnuite de prezentare de noi teme, întâlniri cu personalități relevante pentru domeniul religiei, discuții pe teme religioase cu părinți sau cu alți membri ai comunității.
  ● Mergem la bibliotecă! Profesorul de religie, împreună cu elevii, poate organiza activitatea la biblioteca școlii sau la altă bibliotecă din comunitate. În aceste contexte de învățare, elevii pot fi încurajați și susținuți să se familiarizeze cu spațiul bibliotecii, să observe cum se caută o carte, să participe la întâlniri cu diferite personalități.
  ● Vizităm geamia! Geamia este un spațiu cu înalte valențe educative pentru ora de religie. Profesorul poate organiza cu elevii vizite la geamie, în diferite ocazii și scopuri: pentru participarea și observarea anumitor slujbe religioase, pentru discuții cu hogea sau imamul pe teme religioase sau pentru a organiza în comun diferite evenimente importante pentru comunitate ori activități de întrajutorare a membrilor acesteia.
  ● Ieșim în alte spații din afara școlii! Profesorul de religie și elevii pot derula activități de învățare și în contexte extrașcolare precum: mersul la cinematograf pentru vizionarea unor filme pe teme religioase relevante din perspectiva acestei discipline de studiu, vizitarea unor muzee, plimbarea pe stradă/prin parc pentru observarea comportamentelor oamenilor și analizarea acestora din perspectiva moralei religioase.
  ● Mergem în excursii tematice la geamiile cu impact istoric pentru comunitate. Profesorul de religie poate organiza excursii cu elevii, pe un traseu care să cuprindă o serie de geamii cu o anumită semnificație pentru comunitatea sau regiunea respectivă, muzee. În acest context, se pot organiza discuții cu specialiștii din muzee, se pot iniția dialoguri cu unii imami, se pot observa sau descrie spațiile sau obiectele din interior.
  ● Căutăm pe Internet informații și imagini cu caracter religios! În afară de faptul că unele lecții sau teme pot utiliza platforme educaționale, profesorul poate să descopere pe Internet, împreună cu elevii, informații relevante despre specificul vieții religioase din spațiul proxim sau din alte arealuri geografice și culturale, poate urmări secvențe muzicale, filmice, de ritual religios ce sunt corelate cu temele planificate.

  Aspecte privind evaluarea
  Evaluarea constituie o componentă organică a procesului de învățământ. Se recomandă a fi utilizate cu prioritate metode moderne de evaluare, precum: observarea sistematică a comportamentului elevilor, centrarea pe progresul personal, autoevaluarea, realizarea unor proiecte care să valorifice achizițiile copiilor și să stimuleze în același timp dezvoltarea de valori și atitudini, în contexte firești, sincretice, adaptate vârstei. Este recomandabil ca evaluarea să se realizeze prin raportare la standarde generale și nu la nivelul clasei. De asemenea, evaluarea orientează cadrul didactic în reglarea strategiilor de predare, pentru o mai bună adecvare la particularitățile individuale și de vârstă ale elevilor.
  Procesul de evaluare va pune accent pe recunoașterea experiențelor de învățare și a competențelor dobândite de către copii în contexte nonformale sau informale. Evoluția copilului va fi înregistrată și discutată cu părinții. În întreaga activitate de învățare și evaluare va fi urmărit, încurajat și valorizat progresul fiecărui elev în parte.

  Grupul de lucru

  Nume, prenume

  Instituția de apartenență

  Bolat Nurdanie

  Școala Gimnazială "Lucian Grigorescu" Medgidia, județul Constanța

  Vildan Bormambet

  Ministerul Educației Naționale


  Anexa nr. 4

  Programa școlară pentru disciplina opțională
  ARMONIE ȘI EXPRESIVITATE CORPORALĂ ÎN SPORT
  CLASELE A V-A - A VIII-A
  ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL CU PROGRAM SPORTIV INTEGRAT

  Notă de prezentare
  Programa școlară pentru disciplina opțională Armonie și expresivitate corporală în sport reprezintă o ofertă curriculară pentru învățământul gimnazial cu program sportiv integrat (clasele a V-a - a VIII-a). Programa școlară este elaborată pentru un buget de timp de 1 oră/săpt., pentru fiecare an școlar, conform prevederii din planul-cadru de învățământ în care se alocă ore pentru opționalul la nivelul ariei curriculare Educație fizică, sport și sănătate.
  Programa disciplinei Armonie și expresivitate corporală în sport este elaborată potrivit modelului de proiectare curriculară centrat pe competențe. Construcția programei este realizată astfel încât să contribuie la completarea profilului de formare al absolventului de gimnaziu cu profil sportiv integrat. Din perspectiva disciplinei de studiu, orientarea demersului didactic, pornind de la competențe, vizează perfecționarea componentelor morfologice și funcționale ale elevului și prevenirea instalării unor influențe negative generate de practicarea unilaterală a disciplinei sportive în care acesta se specializează.

  Structura programei include, pe lângă Nota de prezentare, următoarele elemente:– Competențe generale– Competențe specifice și exemple de activități de învățare– Conținuturi– Sugestii metodologice
  Competențele sunt ansambluri structurate de cunoștințe, abilități și atitudini dezvoltate prin învățare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale, în diverse contexte particulare.
  Competențele generale vizate la nivelul disciplinei Armonie și expresivitate corporală în sport jalonează achizițiile elevului pentru întregul ciclu gimnazial. Acestea conduc la dezvoltarea motricității elevului, la familiarizarea acestuia cu deprinderile necesare unei vieți sănătoase și la dezvoltarea fizică armonioasă.
  Competențele specifice sunt derivate din competențele generale și reprezintă etape în dobândirea acestora, formându-se pe durata unui an școlar. Pentru realizarea competențelor specifice, în programă sunt propuse exemple de activități de învățare care valorifică experiența concretă a elevului și care integrează strategii didactice adecvate unor contexte de învățare variate.

  Conținuturile învățării sunt grupate pe următoarele domenii:1. Elemente ale dezvoltării fizice armonioase2. Calități motrice3. Elemente de compensare a efectelor specifice disciplinei sportive practicate4. Refacere și recuperare
  Sugestiile metodologice includ strategii didactice, proiectarea activității didactice, precum și elemente de evaluare continuă.
  Prezenta programă școlară propune o ofertă flexibilă, care permite cadrului didactic să modifice, să completeze sau să înlocuiască activitățile de învățare. Se urmărește astfel realizarea unui demers didactic personalizat, care să asigure formarea competențelor prevăzute de programă în contextul specific al fiecărei clase și al fiecărui elev. Este necesară, de asemenea, o abordare specifică educației la acest nivel de vârstă, care să ofere diferențierea demersului didactic, în funcție de achizițiile elevilor.
  Disciplina Armonie și expresivitate corporală în sport urmărește o dezvoltare progresivă a competențelor, prin valorificarea experienței specifice vârstei elevilor, prin accentuarea dimensiunilor afectiv-atitudinale și acționate ale formării personalității acestora.
  Programa de Armonie și expresivitate corporală în sport, document reglator al procesului de învățământ, stabilește și permite fiecărui cadru didactic formarea la elevi a competențelor specifice fiecărui an de studiu, utilizând, ca mijloace, categoriile de conținuturi pe care le consideră eficiente, corespunzător particularităților clasei și condițiilor concrete de activitate.
  Programa școlară are un caracter concentric, în sensul valorificării competențelor specifice formate în anul/anii anteriori de studiu și favorizării fenomenului de transfer.

  Competențe generale

  1. Utilizarea metodelor și mijloacelor de menținere și de dezvoltare a
  armoniei și expresivității corporale
  2. Utilizarea procedurilor de prevenire a instalării eventualelor abateri
  de la armonia dezvoltării fizice

  Competențe specifice și exemple de activități de învățare1. Utilizarea metodelor și mijloacelor de menținere și de dezvoltare a armoniei și expresivității corporale

  Clasa a V-a

  Clasa a VI-a

  Clasa a VII-a

  Clasa a VIII-a

  1.1. Identificarea mijloacelor de
  menținere a armoniei dezvoltării
  fizice
  - recunoașterea principalelor
  exerciții pentru menținerea
  armoniei dezvoltării fizice
  - recunoașterea exercițiilor care
  se adresează regiunilor și
  segmentelor expuse abaterilor de
  la atitudinea corporală corectă
   
   
   
   

  1.1. Utilizarea mijloacelor de
  menținere a armoniei dezvoltării
  fizice
  - efectuarea principalelor
  exerciții pentru menținerea
  armoniei dezvoltării fizice
  - efectuarea exercițiilor care
  previn instalarea unor abateri de
  la atitudinea corporală corectă
  la nivelul regiunilor și
  segmentelor expuse
   
   
   

  1.1. Operarea cu mijloacele de
  menținere a armoniei dezvoltării
  fizice, corespunzător disciplinei
  sportive practicate
  - efectuarea unor programe
  individualizate de menținere a
  armoniei dezvoltării fizice
  - efectuarea exercițiilor de
  dezvoltare a tonicității și
  troficității regiunilor musculare
  frecvent sau mai puțin solicitate
  în eforturile specifice
  disciplinei sportive
   

  1.1. Acționarea pentru asigurarea
  armoniei dezvoltării fizice
  corespunzător particularităților
  individuale
  - exersarea sistematică a
  programelor individualizate de
  menținere a armoniei dezvoltării
  fizice
  - conceperea și realizarea
  programelor individuale de
  dezvoltare a tonicității și
  troficității musculaturii de la
  nivelul segmentelor sau zonelor
  insuficient dezvoltate

  1.2. Identificarea mijloacelor de
  dezvoltare a armoniei și
  expresivității corporale
  - recunoașterea principalelor
  exerciții pentru dezvoltarea
  armoniei și expresivității
  corporale
  - recunoașterea exercițiilor de
  dezvoltare a armoniei și
  expresivității corporale, a
  regiunilor și segmentelor mai
  puțin solicitate în eforturile
  specifice disciplinei sportive
  practicate
   
   
   

  1.2. Utilizarea mijloacelor de
  dezvoltare a armoniei și
  expresivității corporale
  - efectuarea principalelor
  exerciții pentru dezvoltarea
  armoniei și expresivității
  corporale
  - efectuarea exercițiilor de
  dezvoltare a armoniei și
  expresivității corporale, a
  regiunilor și segmentelor mai
  puțin solicitate în eforturile
  specifice disciplinei sportive
  practicate
   
   
   

  1.2. Operarea cu mijloacele de
  dezvoltare a armoniei și
  expresivității corporale,
  corespunzător disciplinei sportive
  practicate
  - efectuarea exercițiilor de
  dezvoltare a armoniei și
  expresivității corporale,
  corespunzător disciplinei sportive
  practicate
  - efectuarea sistematică a
  exercițiilor de dezvoltare a
  armoniei și expresivității
  corporale, a regiunilor și
  segmentelor mai puțin solicitate
  în eforturile specifice
  disciplinei sportive practicate

  1.2. Acționarea pentru asigurarea
  dezvoltării armoniei și
  expresivității corporale
  corespunzător particularităților
  individuale
  - exersarea sistematică a
  programelor individualizate de
  dezvoltare a armoniei și
  expresivității corporale
  - conceperea și realizarea
  programelor individuale de
  dezvoltare a armoniei și
  expresivității corporale
   
   
   
   
  2. Utilizarea procedurilor de prevenire a instalării eventualelor abateri de la armonia dezvoltării fizice

  Clasa a V-a

  Clasa a VI-a

  Clasa a VII-a

  Clasa a VIII-a

  2.1. Recunoașterea abaterilor
  posibile de la armonia
  dezvoltării fizice generate de
  disciplina sportivă practicată
  - identificarea abaterilor
  posibile pe baza modelelor
  prezentate (planșe, diapozitive,
  film)
  - observarea propriei dezvoltări
  fizice în comparație cu modelul
  prezentat
   
   

  2.1. Identificarea, pe parcursul
  antrenamentelor, a factorilor
  generatori de abateri de la
  armonia corporală
  - observarea influențelor
  specifice, posibil negative, ale
  principalelor elemente/procedee
  tehnice
  - determinarea influențelor
  probei/postului disciplinei
  sportive practicate asupra
  armoniei propriei dezvoltări
  fizice

  2.1. Adoptarea unei atitudini
  corporale corecte și expresive
  - verificări reciproce, pe
  parcursul activității de instruire
  a menținerii atitudinii corporale
  corecte și a expresivității
  - atenționări reciproce între
  colegi asupra abaterilor de la
  atitudinea corporală corectă și
  redresări ale acesteia
   
   
   

  2.1. Aplicarea modalităților de
  menținere a armoniei corporale
  - efectuarea sistematică a
  exercițiilor de menținere a
  armoniei corporale
  - adoptarea unor programe
  individualizate de menținere a
  armoniei corporale
   
   
   
   
   

  2.2. Identificarea, în
  antrenament, a factorilor care
  asigură dezvoltarea expresivă a
  corpului
  - observarea diferențelor dintre
  acțiunile realizate cu
  amplitudine și cursivitate față
  de cele realizate cu rigiditate
  - observarea diferențelor dintre
  acțiunile realizate cu suplețe
  față de cele realizate cu indici
  scăzuți de mobilitate
  - determinarea influențelor
  probei/postului/disciplinei
  practicate asupra expresivității
  corpului

  2.2. Aplicarea, în antrenament, a
  măsurilor și mijloacelor care duc
  la armonia dezvoltării fizice și
  la expresivitate corporală
  - efectuarea exercițiilor de
  dezvoltare a amplitudinii
  specifice realizării elementelor
  și procedeelor tehnice
  - efectuarea exercițiilor de
  dezvoltare a supleței regiunilor
  musculare angrenate în eforturile
  specifice
  - execuții în fața oglinzii pentru
  constatarea aspectelor de
  expresivitate
   

  2.2. Recunoașterea formelor de
  manifestare a abaterilor de la
  expresivitatea corporală
  - sesizarea diferențelor dintre
  atitudinea corporală expresivă și
  atitudinile corporale deficiente
  - sesizarea eficienței mișcărilor,
  procedeelor, acțiunilor efectuate
  cu expresivitate comparativ cu
  cele realizate cu indici scăzuți
  de expresivitate
  - determinarea ritmurilor optime
  pentru creșterea expresivității
  execuțiilor
   
   

  2.2. Aplicarea mijloacelor și
  măsurilor de eliminare a
  abaterilor de la expresivitatea
  corporală
  - efectuarea exercițiilor
  preventive pentru evitarea
  instalării abaterilor de la
  expresivitatea corporală
  - exersarea procedeelor și
  acțiunilor specifice
  probei/postului/disciplinei care
  își sporesc eficiența prin
  expresivitatea execuției
   
   
   

  Conținuturi

  Domenii de
  conținut

  Clasa a V-a
   

  Clasa a VI-a
   

  Clasa a VII-a
   

  Clasa a VIII-a
   

  1. Elemente
  ale
  dezvoltării
  fizice
  armonioase
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ● poziții de bază și derivate
  ● exerciții libere, cu obiecte
  și cu partener, de influențare
  selectivă a aparatului
  locomotor
  ● exerciții corective pentru
  atitudinile deficiente
  segmentare și posturale
  ● complexe de exerciții pentru
  dezvoltare fizică armonioasă
  (libere, cu obiecte portative,
  cu/fără fond muzical, cu
  partener)
  ● exerciții pentru educarea
  actului respirator în efort
  ● instrumente și tehnici de
  determinare a indicatorilor
  morfologici și funcționali
  ● informații despre:
  - cauzele care produc
  atitudini corporale deficiențe
  înainte de a se instala
  deficiențele propriu-zise
   
   

  ● postura corectă în pozițiile
  specifice realizării
  procedeelor și acțiunilor din
  disciplina sportivă practicată
  ● relații și proporții între
  lungimi, diametre și perimetre
  corporale și segmentare în
  raport cu disciplina sportivă
  practicată
  ● mobilitatea articulațiilor
  solicitate în execuțiile
  specifice disciplinei sportive
  practicate
  ● stabilitatea articulară
  solicitată în execuțiile
  specifice disciplinei sportive
  practicate
  ● complexe de exerciții pentru
  dezvoltare fizică armonioasă
  ● informații despre:
  - abaterile frecvente de la
  atitudinea corporală corectă
  - cauzele care le produc și
  mijloacele de prevenire a
  instalării acestora

  ● structura și parametrii
  exercițiilor fizice pentru
  diminuarea țesutului adipos
  ● raportul corect dintre
  înălțime și greutate, specific
  vârstei, genului și
  disciplinei/probei/postului
  ● tonicitatea și troficitatea
  musculaturii corporale
  ● complexe de exerciții pentru
  dezvoltare fizică armonioasă cu
  anumite teme și scopuri precise
  ● informații despre:
  - factorii alimentari și de
  efort care concură la creșterea
  masei musculare active
  - factorii alimentari,
  vestimentari și de efort care
  concură la diminuarea țesutului
  adipos
   
   
   
   
   

  ● structura și parametrii
  exercițiilor fizice pentru
  creșterea masei musculare
  active solicitate frecvent în
  disciplina sportivă practicată
  ● determinări și înregistrări
  în jurnalul personal a
  indicilor morfologici și
  funcționali și comparări cu
  valori de referință specifice
  vârstei, genului și
  disciplinei sportive
  practicate
  ● posturi deficiente frecvente
  în disciplina sportivă
  practicată
  ● complexe de exerciții pentru
  dezvoltare fizică armonioasă
  ● informații despre:
  - regimul echilibrat de viață
  (zilnic și săptămânal)
  - efectele nocive ale curelor
  de slăbire intensivă
   
   

  2. Calități
  motrice
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ● viteza de execuție în acte
  și acțiuni motrice singulare
  specifice disciplinei sportive
  practicate
  ● viteza de reacție la stimuli
  specifici, angrenând grupe
  musculare utilizate curent în
  disciplina sportivă practicată
  ● forța segmentară a grupelor
  musculare angajate în
  eforturile specifice
  disciplinei sportive
  practicate
  ● rezistența
  cardio-respiratorie la
  eforturi aerobe, specifice
  disciplinei sportive
  practicate
  ● rezistența musculară
  generală implicată în eforturi
  specifice disciplinei sportive
  practicate
  ● coordonarea corporală
  generală a realizării corecte
  și expresive a structurilor
  motrice specifice disciplinei
  practicate
  ● mobilitatea generală a
  tuturor articulațiilor
  corporale
  ● stabilitatea principalelor
  articulații angajate în
  efortul specific disciplinei
  practicate
  ● suplețea generală a
  lanțurilor musculare și a
  structurilor tendinoase/
  ligamentare angajate în
  acțiunile motrice specifice
  disciplinei practicate
  ● aspecte legate de calitățile
  motrice combinate
  (viteză-coordonare)
  ● informații sportive despre
  influența nivelului de
  dezvoltare a calităților
  motrice asupra armoniei și
  expresivității corporale,
  în general
   
   
   
   
   
   

  ● viteza de execuție/repetiție
  în acte și acțiuni motrice
  singulare și repetate,
  specifice disciplinei sportive
  practicate
  ● viteza de reacție la stimuli
  specifici, angrenând în
  execuții grupe musculare mai
  puțin utilizate în disciplina
  sportivă practicată
  ● forța dinamică segmentară a
  grupelor musculare angajate în
  eforturile specifice
  disciplinei practicate
  ● rezistența cardio-
  respiratorie la eforturi
  anaerob-aerobe moderate,
  specifice disciplinei sportive
  practicate
  ● rezistența musculară
  regională implicată în eforturi
  specifice disciplinei sportive
  practicate
  ● coordonarea regională și
  segmentară a realizării corecte
  și expresive a structurilor
  motrice specifice disciplinei
  practicate
  ● mobilitatea regională a
  articulațiilor angajate în
  efortul din disciplina sportivă
  practicată
  ● stabilitatea și posturarea
  principalelor articulații
  angajate în efortul specific
  disciplinei practicate
  ● suplețea principalelor
  lanțuri musculare și a
  structurilor tendinoase/
  ligamentare angajate în
  acțiunile motrice specifice
  disciplinei practicate
  ● aspecte legate de calitățile
  motrice combinate (viteză -
  rezistență)
  ● informații sportive despre
  influența nivelului de
  dezvoltare a calităților
  motrice asupra armoniei și
  expresivității corporale, în
  sporturi de expresivitate
  artistică și emoțională
   
   
   

  ● viteza de reacție/execuție la
  stimuli variabili, în acțiuni
  motrice complexe, în relație cu
  partenerii și/sau adversarii
  ● viteza de deplasare specifică
  liberă și cu manevrarea
  obiectelor specifice
  disciplinei
  ● forța dinamic-rezistivă,
  segmentară și regională, a
  grupelor musculare angajate în
  eforturile specifice
  disciplinei practicate
  ● rezistența cardio-
  respiratorie la eforturi
  anaerob-aerobe de durată,
  specifice disciplinei sportive
  practicate
  ● rezistența musculară
  segmentară implicată în
  eforturi specifice disciplinei
  sportive practicate
  ● coordonarea regională și
  segmentară a realizării corecte
  și expresive a structurilor
  motrice specifice disciplinei
  practicate în condiții de efort
  susținut
  ● mobilitatea regională și
  segmentară a articulațiilor
  angajate în efortul din
  disciplină sportivă practicată
  ● stabilitatea și echilibrul
  static al principalelor
  articulații angajate în efortul
  specific disciplinei practicate
  ● suplețea lanțurilor musculare
  și a structurilor tendinoase/
  ligamentare regionale angajate
  în acțiunile motrice specifice
  disciplinei practicate
  ● aspecte legate de calitățile
  motrice combinate (viteză -
  forță)
  ● informații sportive despre
  influența nivelului de
  dezvoltare a calităților
  motrice asupra armoniei și
  expresivității corporale, în
  disciplina sportivă practicată
   
   
   
   
   

  ● viteza de reacție/execuție,
  în regim de coordonare și
  sincronizare dinamică complexă
  ● viteza de reacție/execuție
  în acțiuni motrice complexe și
  sincronizate, modelate pe
  condițiile competiționale,
  specifice disciplinei sportive
  ● forța dinamic-rezistivă
  generală a grupelor musculare
  angajate în eforturile
  specifice disciplinei
  practicate
  ● rezistența cardio-
  respiratorie la eforturi
  anaerob-aerobe susținute,
  specifice disciplinei sportive
  practicate
  ● rezistența musculară locală
  implicată în eforturi
  specifice disciplinei sportive
  practicate
  ● coordonarea regională și
  segmentară a realizării
  corecte și expresive a
  structurilor motrice specifice
  disciplinei practicate în
  condiții competiționale
  ● mobilitatea regională și
  segmentară a articulațiilor
  angajate în efortul specific
  în situații diferite din
  disciplina sportivă practicată
  ● stabilitatea și echilibrul
  dinamic al principalelor
  articulații angajate în
  efortul specific disciplinei
  practicate
  ● suplețea lanțurilor
  musculare regionale și
  segmentare și a structurilor
  tendinoase/ligamentare
  angajate în acțiunile motrice
  specifice disciplinei
  practicate
  ● aspecte legate de calitățile
  motrice combinate
  (viteză-forță-rezistență)
  ● informații sportive despre
  influența nivelului de
  dezvoltare a calităților
  motrice asupra armoniei și
  expresivității corporale, ca
  factor de evaluare a
  performanței sportive

  3. Elemente
  de
  compensare
  a efectelor
  specifice
  disciplinei
  sportive
  practicate
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ● modele generale de atitudine
  corporală generală, prezentate
  prin diferite mijloace grafice
  și media
  ● categorii de discipline
  sportive cu ponderi diferite
  ale aspectelor legate de
  armonia și expresivitatea
  corporală
  ● posibile efecte negative ale
  neglijării în pregătirea
  sportivă a aspectelor legate
  de armonia și expresivitatea
  corporală
  ● aspecte legate de simetria
  și asimetria corporală și
  segmentară
  ● pregătirea artistică și
  estetică - factor sau
  componentă importantă a
  antrenamentului sportiv, în
  general
  ● informații despre rolul
  armoniei și expresivității
  corporale, ca factor pozitiv
  asupra sănătății organismului,
  dar și asupra esteticii
  generale a mișcărilor în sport
   
   
   
   
   

  ● modele de atitudine corectă,
  globală și segmentară,
  prezentate prin diferite
  mijloace grafice și media, în
  relație cu disciplina sportivă
  practicată
  ● poziția disciplinei sportive
  practicate și ponderea
  aspectelor legate de armonia și
  expresivitatea corporală
  specifică acesteia
  ● efecte negative, de natură
  morfologică, ale neglijării în
  pregătirea sportivă a
  aspectelor legate de armonia și
  expresivitatea corporală
  ● aspecte legate de armonia și
  proporționalitatea corporală
  ● pregătirea artistică și
  estetică - factor sau
  componentă importantă a
  antrenamentului sportiv, în
  sporturile de expresivitate
  ● informații despre rolul
  armoniei și expresivității
  corporale, ca factor pozitiv
  asupra sănătății organismului,
  dar și asupra esteticii
  mișcărilor în sport
   
   
   
   

  ● modele de atitudine corectă/
  incorectă, globală și
  segmentară, prezentate prin
  diferite mijloace grafice și
  media, în relație cu disciplina
  sportivă practicată
  ● importanța aspectelor legate
  de armonia și expresivitatea
  corporală referitoare la
  disciplina practicată
  ● efecte negative, de natură
  morfo-funcțională, ale
  neglijării în pregătirea
  sportivă a aspectelor legate de
  armonia și expresivitatea
  corporală
  ● aspecte legate de armonia,
  proporționalitatea corporală și
  funcționalitatea normală a
  organismului
  ● pregătirea artistică și
  estetică - factor sau
  componentă a antrenamentului
  sportiv, în disciplina sportivă
  practicată
  ● informații despre rolul
  armoniei și expresivității
  corporale, ca factor pozitiv
  asupra sănătății organismului,
  dar și asupra esteticii
  mișcărilor în sport
   
   

  ● exerciții de formare a unei
  atitudini corecte și expresive
  globală și segmentară, în
  relație cu disciplina sportivă
  practicată
  ● elemente de analiză a
  aspectelor legate de armonia
  și expresivitatea corporală
  referitoare la disciplina
  practicată
  ● efecte negative, de natură
  morfo-funcțională, ale
  neglijării în pregătirea
  sportivă specifică din
  disciplina practicată a
  aspectelor legate de armonia
  și expresivitatea corporală
  ● aspecte legate de dieta
  dirijată și influența ei
  complexă asupra armoniei și
  esteticii corporale
  ● pregătirea artistică și
  estetică - factor sau
  componentă în evaluarea
  performanței, în sport, dar și
  în disciplina sportivă
  practicată
  ● informații despre rolul
  armoniei și expresivității
  corporale, ca factor pozitiv
  asupra sănătății organismului,
  dar și asupra esteticii
  mișcărilor în sport

  4. Refacere
  și
  recuperare
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ● rolul respirației în
  refacerea organismului după
  efort
  ● rolul pauzelor active în
  refacerea organismului după
  efort
  ● hidratarea pe parcursul
  antrenamentelor cu durată
  prelungită - factor de
  refacere a capacității de
  efort
  ● dușurile/băile calde -
  factor de refacere a
  capacității de efort
   
   
   

  ● mijloace de relaxare a
  musculaturii după eforturile
  depuse în antrenament
  ● automasajul - mijloc de
  refacere a capacității de
  contracție a musculaturii
  ● timpul de revenire după
  efort - indicator de adaptare
  a organismului la eforturile
  solicitate
  ● băuturile naturale
  vitaminizate - surse de energie
  pentru antrenament
   
   
   
   

  ● "încălzirea" generală și
  specifică - factor de evitare a
  accidentelor musculo-
  ligamentare
  ● regimul optim de antrenamente
  săptămânal în diferite perioade
  de pregătire
  ● proceduri de fortificare a
  organismului în perioadele de
  odihnă prelungită (vacanțe)
  ● indicatorii anuali de volum
  și intensitate a efortului
  specific vârstei și genului în
  disciplina sportivă practicată
   
   
   

  ● traumatismele ușoare care
  pot surveni în antrenamente și
  concursuri în disciplina
  sportivă practicată
  ● măsuri și mijloace de
  acționare pentru diminuarea/
  eliminarea consecințelor
  traumatismelor ușoare
  ● rezultatele controlului
  medical periodic și ale
  investigațiilor funcționale -
  criterii de dirijare corectă a
  pregătirii sportive
  ● caracteristicile
  antrenamentului ideomotor în
  caz de accidente care presupun
  limitarea deplasării

  Sugestii metodologice
  În vederea valorizării competențelor generale și specifice, respectiv, a asigurării transferabilității la nivelul activității educaționale, se recomandă ca strategiile didactice utilizate în predarea disciplinei Armonie și expresivitate corporală în sport să pună accent pe: construcția progresivă a cunoașterii, flexibilitatea abordărilor și parcursul diferențiat, coerență și abordări inter- și transdisciplinare.
  Lecțiile se vor desfășura sub formă de antrenament practic - formativ/informativ - disciplina având ca scop completarea și valorizarea pregătirii realizate prin lecțiile curente de pregătire sportivă practică.
  Pe lângă creșterea capacității de performanță a elevilor, realizată prin pregătirea sportivă practică și concursuri, disciplina Armonie și expresivitate corporală în sport adaugă, ca produs educațional și formativ, atitudinea corporală globală și segmentară armonioasă, corectă și expresivă, eficiența și expresivitatea acțiunilor tehnico - tactice specifice disciplinei sportive practicate, cât și favorizarea procesului de pregătire sportivă, prin adoptarea unor măsuri complexe, cu efecte pozitive asupra morfologiei, dar și asupra funcționalității corporale.
  Profesorii pot elabora și alte activități de învățare, conținuturi și instrumente de evaluare, în funcție de particularitățile clasei de elevi, baza materială de care dispune școala și opțiunile elevilor.
  Lecția de Armonie și expresivitate corporală în sport rămâne o creație a fiecărui profesor, care trebuie să reflecte competențele sale profesionale, capacitatea de a se adapta condițiilor concrete de desfășurare a activității didactice și particularităților elevilor, utilizând îndrumările/sugestiile metodologice oferite prin această programă, astfel:
  ● prezentarea de către profesor a cunoștințelor, priceperilor, deprinderilor care vor fi abordate, a probelor și criteriilor de evaluare și a repartizării acestora pe semestre;
  ● realizarea evaluării predictive a nivelului de pregătire a elevilor;
  ● eliminarea din relația profesor-elev a oricărei forme de agresare verbală sau fizică;
  ● menținerea de către profesor a unei relații constante cu dirigintele clasei și cu profesorul care realizează pregătirea sportivă practică, în special pe următoarele probleme:– prezentarea, de către elevi, a adeverinței medicale care atestă starea de sănătate;– echipamentul sportiv adecvat pentru participarea la lecțiile de Armonie și expresivitate corporală în sport;– informarea permanentă asupra nivelului de pregătire sportivă a elevilor și a stării lor de sănătate;– evidențierea ritmică, de către profesor, în catalogul clasei, a frecvenței și a rezultatelor evaluării curente.

  În perspectiva unui demers educațional centrat pe competențe, se recomandă utilizarea cu preponderență a evaluării continue, formative. Procesul de evaluare va îmbina formele tradiționale cu cele alternative (proiectul, portofoliul, autoevaluarea, evaluarea în perechi, observarea sistematică a activității și comportamentului elevului) și va pune accent pe:– corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competențele specifice, vizate de programa școlară;– valorizarea rezultatelor învățării, prin raportarea la progresul școlar al fiecărui elev;– utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor școlare;– recunoașterea, la nivelul evaluării, a experiențelor de învățare și a competențelor dobândite în contexte non-formale sau informale.
  În realizarea unei evaluări eficiente, profesorii vor utiliza sistemul de evaluare elaborat pentru această nouă disciplină, prezentat în continuare.

  PROBELE DE EVALUARE SEMESTRIALĂ LA DISCIPLINA OPȚIONALĂ ARMONIE ȘI EXPRESIVITATE CORPORALĂ ÎN SPORT

  SE-
  MES-
  TRUL

   
   
  Clasa a V-a

   
   
  Clasa a VI-a

   
   
  Clasa a VII-a

   
   
  Clasa a VIII-a

  I
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1. Executarea unui complex de
  dezvoltare fizică armonioasă,
  specific disciplinei sportive
  practicate, alcătuit din 5
  exerciții
  2. Prezentarea a 3 exerciții cu
  influențe generale asupra
  armoniei și expresivității
  corporale
   

  1. Executarea unui complex de
  dezvoltare fizică armonioasă
  specific disciplinei sportive
  practicate, alcătuit din 6
  exerciții cu obiecte, cu sau
  fără fond muzical
  2. Prezentarea a 3 exerciții cu
  efecte de expresivitate asupra
  unui procedeu tehnic de bază din
  disciplina sportivă practicată

  1. Efectuarea a 3 exerciții
  pentru dezvoltarea selectivă și
  analitică a unor grupe musculare
  implicate în disciplina/proba
  sportivă practicată
  2. Parcurgerea unul circuit
  specific disciplinei sportive
  practicate, alcătuit din 6 stații
   
   

  1. Efectuarea a 3 exerciții
  compensatorii, selective și
  analitice, asupra unor grupe
  musculare afectate în
  disciplina/proba sportivă
  practicată
  2. Executarea unui program de
  dezvoltare a mobilității și
  flexibilității, specific
  disciplinei/probei practicate

  II
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1. Prezentarea unui set de
  exerciții corective pentru unul
  dintre principalele segmente
  corporale
  2. Prezentarea a 2-3 exerciții
  pentru dezvoltarea forței
  dinamice segmentare pentru o
  grupă/lanț muscular mai puțin
  solicitat în disciplina
  practicată

  1. Prezentarea a 4 exerciții de
  mobilitate a articulațiilor
  neimplicate frecvent în efortul
  specific din disciplina
  practicată
  2. Efectuarea unui program de
  dezvoltare a rezistenței generale
  la efort aerob cu influențe
  asupra expresivității corporale
   

  1. Efectuarea a 4 exerciții
  pentru diminuarea țesutului
  adipos
  2. Efectuarea a 2 exerciții
  pentru dezvoltarea troficității
  musculaturii mai puțin implicate
  în efortul specific disciplinei
  practicate
   
   

  1. Prezentarea unui program
  prestabilit de compensare a
  efortului și influențelor
  negative, specifice disciplinei
  practicate
  2. Efectuarea unui program de
  exerciții sincronizate și
  expresive, în funcție de
  cerințele disciplinei/probei
  sportive practicate

  NOTĂ:
  > pe parcursul lecțiilor elevii vor intra în contact cu toate categoriile de exerciții și programe prevăzute ca probe de evaluare, acestea fiind elaborate de către profesor;
  > la începutul fiecărui semestru, profesorii vor preciza, corespunzător disciplinei sportive practicate de elevi;– care sunt segmentele corporale care necesită utilizarea exercițiilor legate de armonia și expresivitatea corporală precum și cele corective;– care sunt lanțurile musculare/grupele solicitate, eventual suprasolicitate, dar și cele mai puțin solicitate în efortul specific;– care sunt procedeele tehnice de bază care necesită eventuale exerciții compensatorii;
  > pentru fiecare probă, profesorii vor stabili criterii de evaluare;
  > în afara celor două probe obligatorii, pentru fiecare semestru, profesorii pot concepe și utiliza și alte probe de evaluare curentă.

  BIBLIOGRAFIE
  BOTA, Cornelia, Ergofiziologie, Editura Globus, București, 2000
  BRATU, Mircea, Bazele generale ale kinetoterapiei, Editura Bren, București, 2011
  CORDUN, Mariana, Kinetologie medicală, Editura Axa, București, 1999
  CORDUN, Mariana, Kinantropometrie, Editura CD Press, București, 2009
  DRĂGAN Ioan și colab., Selecția și orientarea medico-sportivă, Editura Sport-Turism, București, 1989
  FOZZA, Cristina, Îndrumar pentru corectarea deficiențelor fizice, Editura Fundației România de Mâine, București, 2002
  IFRIM, Mircea, Antropologie motrică, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1986
  OPRESCU, Victor, Aptitudini și atitudini, Editura Științifică, București, 1991
  TSCHIENE, Peter, Prioritatea aspectului biologic în teoria antrenamentului, Colecția S.D.P. Fiziologia sportului Nr. 350, 351, 352, M.T.S.-C.C.P.S., București, 1995.

  Grupul de lucru
  PĂUNESCU Alin Cătălin Ministerul Educației Naționale
  DRAGOMIR Petrică Institutul de Științe ale Educației
  STĂNESCU Monica U.N.E.F.S. București
  NEAGU Nicolae Emilian U.M.F. Târgu Mureș
  MELINTE Elena Magda I.S.J. Neamț
  FARKAS Csaba-Istvan I.S.J. Covasna
  OPREA Laurențiu I.S.M. București
  GANERA Cătălin L.P.S. "Nicolae Rotaru" Constanța
  JAKO Alexandru L.P.S. "Avram Iancu" Zalău

  -------