PROCEDURĂ din 23 august 2004 de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 5 octombrie 2004 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 4.543 din 23 august 2004, publicat în Monitorul Oficial nr. 903 din 5 octombrie 2004.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Prezenta procedură reglementează punerea în aplicare a prevederilor art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată.


  Articolul 2

  Autoritatea Națională pentru Calificări coordonează la nivel național activitatea de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale.
  (la 16-07-2012, Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 4.478 din 14 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie 2012. )


  Articolul 3

  Pentru punerea în aplicare a prezentei proceduri sunt utilizați următorii termeni, definiți astfel:
  a) competența profesională este capacitatea unei persoane de a utiliza cunoștințe teoretice, deprinderi practice și atitudini specifice pentru a realiza activitățile cerute la locul de muncă;
  b) standardul ocupațional/standardul de pregătire profesională este documentul care precizează unitățile de competență și nivelul calitativ asociat rezultatelor activităților cuprinse într-o ocupație, respectiv calificare;
  c) unitatea de competență definește o activitate majoră a unei ocupații și rezultatul asociat acesteia;
  d) elementul de competență descrie o activitate-cheie, ca parte a unei unități de competență, și rezultatul asociat acesteia;
  e) criteriul de realizare reprezintă etalonul calitativ asociat îndeplinirii cu succes a activității descrise în elementul de competență sau rezultatului acestei activități;
  f) gama de variabile cuprinde totalitatea contextelor și condițiilor în care pot avea loc activitățile descrise în unitatea de competență;
  g) ghidul pentru evaluare furnizează informații generale privind dovezile necesare pentru demonstrarea competenței definite în unitatea de competență;
  h) metoda de evaluare este procedura prin care se culeg dovezi de competență. Metodele de evaluare recomandate sunt: autoevaluare, observare directă, test oral, test scris, proiect, simulare sau demonstrație structurată, rapoarte din partea altor persoane, portofoliu de lucrări realizate anterior datei evaluării;
  i) instrumentul de evaluare reprezintă metoda de evaluare operaționalizată și cuprinde obiectivele evaluării, rezultatul așteptat și modalitatea de apreciere a rezultatului obținut;
  j) dovezile de competență sunt rezultatele aplicării instrumentelor de evaluare, ca de exemplu testul scris rezolvat de candidat, fișa de înregistrare a testului oral, fișa de observare directă a activităților realizate de candidat în condiții reale sau simulate de muncă, proiectul realizat de candidat, lucrări realizate anterior procesului de evaluare, rapoarte de la terți privind demonstrarea competenței de către candidat, anterioare procesului de evaluare;
  k) evaluarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale este procesul de colectare a dovezilor de competență și judecarea lor în raport cu cerințele standardului ocupațional/standardului de pregătire profesională;
  l) centrul de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale este persoana juridică de drept public sau privat care este autorizată în condițiile prezentei proceduri să organizeze procese de evaluare și să certifice competențele profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;
  m) candidatul este persoana care se înscrie voluntar în procesul de evaluare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;
  n) evaluatorul de competențe profesionale este un specialist cu experiență recentă de muncă și/sau de coordonare în ocupațiile/calificările pentru care este desemnat de centrul de evaluare să efectueze evaluări și care este certificat de către Autoritatea Națională pentru Calificări, pe baza standardului ocupațional "evaluator de competențe profesionale
  (la 16-07-2012, Lit. n) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 4.478 din 14 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie 2012. )


  Articolul 4

  Standardul SR EN 45013:1993, ISO 17024, "Criteriile generale pentru organismele de certificare ce efectuează certificarea personalului", specifică criteriile generale pe care trebuie să le respecte un organism de certificare a personalului pentru a fi recunoscut la nivel național și internațional ca fiind competent și fiabil să asigure funcționarea unui sistem de certificare a personalului, indiferent de sectorul implicat. Pentru uzul prezentei proceduri se preiau din standardul menționat mai sus criteriile de evaluare, precum și următoarea definiție:– certificatul de competențe este certificatul emis pe baza regulilor unui sistem de certificare ce indică existența încrederii adecvate că persoana numită este competentă să efectueze anumite servicii. Certificatul de competență trebuie să conțină data emiterii și perioada de validitate sau data expirării.


  Articolul 5

  Procesul de evaluare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale are următoarele caracteristici:
  a) este voluntar;
  b) se raportează la standardul ocupațional/standardul de pregătire profesională: evaluarea competențelor se efectuează în raport cu criteriile de realizare descrise în standardul ocupațional/standardul de pregătire profesională;
  c) se desfășoară în timp și spațiu: în sistemul de evaluare bazat pe standarde ocupaționale/standarde de pregătire profesională, colectarea dovezilor de competență rezultă din aplicarea metodelor de evaluare în diferite contexte și la momente diferite;
  d) este independent de procesul de pregătire profesională: evaluarea pe baza standardelor ocupaționale/ standardelor de pregătire profesională permite recunoașterea competențelor dobândite pe alte căi decât cele formale;
  e) se finalizează, pentru fiecare unitate de competență, cu rezultatul "competent" sau "încă nu competent".


  Articolul 6

  Principiile care stau la baza procesului de evaluare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale sunt:
  a) validitate: evaluarea se bazează pe dovezi de competență care provin din activitățile descrise în standardul ocupațional/standardul de pregătire profesională;
  b) credibilitate: evaluarea folosește metode care conduc cu consecvență la același rezultat;
  c) imparțialitate: evaluarea permite implicarea tuturor celor interesați, fără predominarea vreunui interes particular;
  d) flexibilitate: evaluarea se adaptează la nevoile candidaților și la particularitățile locului de muncă;
  e) confidențialitate: datele privind modul de desfășurare și rezultatul procesului aparțin beneficiarului;
  f) simplitate: procesul de evaluare este ușor de înțeles și de aplicat de către toate persoanele implicate.


  Capitolul II Autorizarea centrelor de evaluare și certificare

  Articolul 7

  În sensul prezentei proceduri, autorizarea reprezintă procesul în urma căruia persoanele juridice de drept public sau privat, române ori străine, care desfășoară activități de evaluare și certificare a competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale, pot elibera certificate de competențe profesionale cu recunoaștere națională.


  Articolul 8
  (1) Autorizarea centrelor de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, denumite în continuare centre, se realizează de către Autoritatea Națională pentru Calificări.
  (la 16-07-2012, Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 4.478 din 14 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie 2012. )
  (2) Se pot prezenta pentru autorizare persoanele juridice, române ori străine, de drept public sau privat, care doresc să desfășoară activități de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, finalizate prin certificate de competență cu recunoaștere națională.(3) Persoanele juridice prevăzute la alin. (2) trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:
  a) să fie legal constituite;
  b) să își îndeplinească obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate, potrivit legislației în vigoare.
  (4) Autorizarea se face pentru ocupații/calificări pentru care există standarde ocupaționale/standarde de pregătire profesională, în funcție de nivelul de performanță al centrului, astfel:
  a) pentru o perioadă de 1 an, pentru nivelul 1 de performanță;
  b) pentru o perioadă de 2 ani, pentru nivelul 2 de performanță;
  c) pentru o perioadă de 3 ani, pentru nivelul 3 de performanță.


  Articolul 9

  Criteriile de evaluare a centrelor au în vedere următoarele elemente:
  a) resurse: centrul are acces la resurse umane și dispune de resursele materiale care să permită efectuarea de evaluări în condițiile prezentei proceduri;
  b) cunoștințe și experiență recente: evaluatorii centrului urmăresc evoluția ocupațiilor în domeniul respectiv și sunt permanent preocupați de dezvoltarea profesională proprie;
  c) materiale și documentație: centrul concepe și produce materiale corespunzătoare care să permită evaluarea corectă a competențelor profesionale în concordanță cu standardele ocupaționale/standardele de pregătire profesională, pentru care oferă servicii de evaluare. Aceste materiale se referă la instrumente de evaluare și materiale de promovare a sistemului de evaluare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;
  d) derularea proceselor de evaluare: centrul respectă caracteristicile și principiile evaluării competențelor profesionale, stabilite în prezenta procedură, în toate procesele de evaluare derulate;
  e) difuzarea informațiilor: centrul difuzează informații și materiale cu privire la condițiile de evaluare și certificare a competențelor profesionale;
  f) egalitatea de șanse: centrul oferă oportunități egale și nediscriminatorii tuturor candidaților care doresc să fie evaluați în vederea obținerii unui certificat de competențe profesionale;
  g) procedura de contestare: centrul are un sistem transparent care permite candidaților să conteste decizia de evaluare "încă nu competent", raportată la anumite unități de competență, și să beneficieze de o nouă evaluare pentru acele unități de competență, efectuată de un alt evaluator;
  h) evidența înregistrărilor: centrul are un sistem de gestionare a informațiilor rezultate din procesele de evaluare, conform cerințelor prezentei proceduri.


  Articolul 10
  (1) Fiecare criteriu este analizat și apreciat pe baza dovezilor produse de centru, pentru fiecare dintre următoarele etape ale ciclului calității: planificare, realizare, verificare și îmbunătățire.(2) Fiecare etapă a fiecărui criteriu este punctată de la 0 la 3. Punctajul criteriului este dat de cel mai mic punctaj obținut pe etape.(3) Nivelul de performanță al centrului este dat de punctajul minim acordat criteriilor de evaluare. Matricea de stabilire a nivelurilor de performanță este prezentată în anexa nr. 1.(4) Nivelul de performanță al centrului este stabilit în două etape:
  a) prin autoevaluare, de către centru;
  b) prin evaluare de către Autoritatea Națională pentru Calificări.
  (la 16-07-2012, Lit. b), alin. (4) al art. 10 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 4.478 din 14 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie 2012. )


  Articolul 11
  (1) În vederea autorizării se parcurg următoarele etape:
  a) certificarea evaluatorilor de competențe profesionale;
  b) elaborarea instrumentelor de evaluare;
  c) testarea instrumentelor de evaluare în condiții de muncă reale, prin realizarea de către fiecare evaluator a unui număr minim de 5 procese de evaluare;
  d) culegerea dovezilor necesare demonstrării îndeplinirii criteriilor;
  e) întocmirea listei dovezilor conform anexei nr. 2;
  f) întocmirea matricei de stabilire a nivelului de performanță;
  g) întocmirea raportului de evaluare;
  h) depunerea cererii de autorizare, conform modelului prezentat în anexa nr. 3, însoțită de dosarul de autorizare;
  i) analiza dosarului de autorizare;
  j) soluționarea cererii de autorizare;
  k) eliberarea autorizației de funcționare.
  (2) Autoritatea Națională pentru Calificări acordă, la cerere, asistență metodologică pentru parcurgerea etapelor în vederea autorizării.
  (la 16-07-2012, Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 4.478 din 14 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie 2012. )
  (3) Evaluarea evaluatorilor de competențe profesionale, în vederea certificării, se face de către verificatori interni, conform prevederilor art. 32 alin. (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 , republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 28-04-2005, Alin. (3) al art. 11 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 3.329 din 23 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 28 aprilie 2005. )


  Articolul 12

  În vederea obținerii raportului de evaluare se parcurg următoarele etape:
  a) solicitarea verificării îndeplinirii criteriilor de evaluare Autorității Naționale pentru Calificări;
  (la 16-07-2012, Lit. a) a art. 12 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 4.478 din 14 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie 2012. )

  b) verificarea autenticității informațiilor cuprinse în dosarul de autoevaluare întocmit de centru, de către un verificator extern nominalizat de Autoritatea Națională pentru Calificări, conform prevederilor art. 32 alin. (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la solicitarea verificării;
  (la 16-07-2012, Lit. b) a art. 12 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 4.478 din 14 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie 2012. )

  c) întocmirea de către verificatorul extern a raportului de evaluare care cuprinde:
  ● matricea de stabilire a nivelului de performanță;
  ● motivarea stabilirii nivelului de performanță respectiv.

  (la 28-04-2005, Art. 12 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 3.329 din 23 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 28 aprilie 2005. )


  Articolul 13
  (1) Centrul nemulțumit de nivelul de performanță stabilit de specialistul Autorității Naționale pentru Calificări are dreptul de a contesta raportul de evaluare în termen de 5 zile de la comunicare.
  (la 16-07-2012, Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 4.478 din 14 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie 2012. )
  (2) Autoritatea Națională pentru Calificări nominalizează un alt verificator extern, care întocmește un alt raport de evaluare, în termen de 30 de zile de la depunerea contestației.
  (la 16-07-2012, Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 4.478 din 14 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie 2012. )
  (3) Rezultatul evaluării efectuate de cel de-al doilea verificator extern rămâne definitiv.
  (la 28-04-2005, Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 3.329 din 23 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 28 aprilie 2005. )


  Articolul 14

  Dosarul de autorizare prevăzut la art. 11 alin. (1) lit. h) cuprinde:– actul de înființare;– declarație pe răspunderea conducătorului instituției că organizația nu este în situație de incapacitate de plată sau cu conturi blocate;– lista ocupațiilor/calificărilor pentru care se solicită autorizarea;– dovada accesului la condițiile reale de muncă și la resursele necesare evaluării (protocoale semnate cu unități de profil, în cazul organizațiilor care nu desfășoară activități curente în ocupațiile pentru care doresc autorizarea);– copii de pe certificatele de competență ale evaluatorilor de competențe profesionale;– dosarul de autoevaluare, care cuprinde matricea de autoevaluare și lista dovezilor;– raportul de evaluare;– dovada achitării taxei de autorizare.


  Articolul 15
  (1) După analizarea dosarului de autorizare Autoritatea Națională pentru Calificări decide autorizarea centrului pentru o perioadă corespunzătoare nivelului de performanță stabilit în raportul de evaluare.(2) Autoritatea Națională pentru Calificări soluționează cererea de autorizare prin acordarea sau neacordarea autorizației de funcționare.
  (la 16-07-2012, Art. 15 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 4.478 din 14 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie 2012. )


  Articolul 16

  În termen de 5 zile de la data luării deciziei, Autoritatea Națională pentru Calificări comunică în scris solicitantului decizia luată.
  (la 16-07-2012, Art. 16 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 4.478 din 14 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie 2012. )


  Articolul 17
  (1) Autorizația de funcționare se eliberează de către Autoritatea Națională pentru Calificări reprezentantului legal al centrului, în cel mult 30 de zile de la data comunicării deciziei de autorizare.
  (la 16-07-2012, Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 4.478 din 14 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie 2012. )
  (2) Autoritatea Națională pentru Calificări completează autorizația de funcționare și o înregistrează în Registrul de evidență a autorizațiilor de funcționare ale centrelor de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale.
  (la 16-07-2012, Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 4.478 din 14 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie 2012. )
  (3) Autorizația de funcționare se eliberează pentru fiecare ocupație/calificare pentru care centrul a fost autorizat și se identifică prin serie, număr și data eliberării.(4) Modelul autorizației de funcționare este prezentat în anexa nr. 4, iar modelul Registrului de evidență a autorizațiilor de funcționare ale centrelor de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale este prevăzut în anexa nr. 5.(5) În cazul pierderii, sustragerii sau deteriorării autorizației de funcționare, centrul poate solicita eliberarea unui duplicat al autorizației în condițiile prevăzute de instrucțiunile emise de Autoritatea Națională pentru Calificări.
  (la 16-07-2012, Alin. (5) al art. 17 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 4.478 din 14 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie 2012. )


  Articolul 18

  Centrul nemulțumit de soluționarea cererii de autorizare se poate adresa instanței judecătorești competente, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.


  Articolul 19

  Datele privind centrele autorizate se înscriu în Registrul național al centrelor de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6.


  Articolul 20

  Centrele autorizate au următoarele obligații:
  a) să presteze servicii de evaluare, respectând criteriile de evaluare;
  b) să trateze candidații la evaluare fără discriminare pe criterii de sex, vârstă, rasă, origine etnică, apartenență politică sau religioasă;
  c) să adapteze metodele de evaluare la nevoile persoanelor cu nevoi speciale;
  d) să asigure confidențialitatea datelor privind evaluările efectuate;
  e) să permită accesul candidaților la propriile date;
  f) să pună la dispoziție persoanelor împuternicite să exercite controlul sau monitorizarea toate informațiile și documentele solicitate referitoare la activitatea de evaluare.


  Capitolul III Monitorizarea și înnoirea autorizării

  Articolul 21

  În sensul prezentei proceduri, monitorizarea reprezintă urmărirea sistematică a activității centrelor autorizate.


  Articolul 22
  (1) Centrele transmit trimestrial Autorității Naționale pentru Calificări rapoarte care conțin informații cu privire la ocupațiile/calificările pentru care s-au făcut evaluări, numărul de evaluări efectuate, numărul de certificate eliberate, contestațiile și modul de rezolvare a acestora.(2) Autoritatea Națională pentru Calificări, prin specialiștii proprii, controlează prin sondaj activitatea centrelor autorizate.
  (la 16-07-2012, Art. 22 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 4.478 din 14 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie 2012. )


  Articolul 23
  (1) În cazul în care în urma controlului unui centru se constată că unul sau mai multe criterii de evaluare nu sunt respectate, acesta este atenționat în scris printr-o notă semnată de președintele Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților că nu îndeplinește unul sau mai multe dintre criteriile de evaluare și i se acordă o perioadă de 60 de zile pentru a lua măsuri în vederea îndeplinirii criteriilor de evaluare.(2) În acest interval, după remedierea neregularităților constatate, centrul solicită Autorității Naționale pentru Calificări o nouă evaluare a activității sale.
  (la 16-07-2012, Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 4.478 din 14 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie 2012. )
  (3) Dacă în termen de 60 de zile centrul nu face dovada că îndeplinește toate criteriile de evaluare, Autoritatea Națională pentru Calificări decide retragerea autorizației de funcționare.
  (la 16-07-2012, Alin. (3) al art. 23 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 4.478 din 14 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie 2012. )


  Articolul 24

  Pentru acordarea unei noi autorizații de funcționare se aplică aceeași procedură de autorizare.


  Capitolul IV Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale

  Articolul 25

  Persoanele care doresc să fie evaluate în vederea recunoașterii competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, pe baza unui standard ocupațional/standard de pregătire profesională, se adresează unui centru autorizat pentru ocupația/calificarea respectivă.


  Articolul 26

  Evaluarea se poate face pentru toate unitățile de competență din cadrul unui standard ocupațional/standard de pregătire profesională sau doar pentru una ori mai multe unități de competență din respectivul standard, în funcție de cererea persoanei în cauză.


  Articolul 27
  (1) Fiecare candidat depune o cerere în scris la un centru autorizat pentru ocupația/calificarea pentru care solicită evaluarea și certificarea.(2) În vederea evaluării competențelor profesionale corespunzătoare unei ocupații/calificări, fiecărui candidat îi este repartizat un evaluator de competențe profesionale care răspunde de punerea în aplicare a întregului proces de evaluare.


  Articolul 28
  (1) Înainte de intrarea în procesul de evaluare propriu-zis, candidatul analizează, asistat de evaluatorul de competențe profesionale, propria performanță profesională în raport cu conținutul standardului ocupațional/standardului de pregătire profesională.(2) Evaluatorul de competențe profesionale explică și detaliază, la cerere, conținutul și prevederile standardului ocupațional/standardului de pregătire profesională.(3) În funcție de rezultatul autoevaluării, evaluatorul de competențe profesionale recomandă candidatului să intre în procesul de evaluare pentru întregul standard sau pentru o parte a acestuia ori să nu intre în procesul de evaluare.(4) Decizia de a intra în procesul de evaluare aparține candidatului, care anexează la cererea depusă unitățile de competență pentru care dorește să fie evaluat, din lista unităților de competență ale standardului pus la dispoziția sa de către evaluatorul de competențe profesionale.


  Articolul 29
  (1) Evaluatorul de competențe profesionale prezintă candidatului metodele de evaluare care vor fi utilizate și stabilește programul de desfășurare a procesului de evaluare de comun acord cu candidatul.(2) Programul de desfășurare a evaluării este aprobat de conducerea centrului.


  Articolul 30
  (1) Fiecare centru stabilește modalitatea concretă de evaluare, astfel încât metodele aplicate să conducă cu consecvență la demonstrarea competenței în ansamblul ei.(2) Este obligatoriu ca testul scris și o metodă de demonstrare practică a competenței să facă parte din orice combinație a metodelor aleasă de centrul/evaluatorul de competențe profesionale.(3) Durata procesului de evaluare se stabilește de fiecare centru în funcție de specificul și de complexitatea ocupației/calificării, fără a depăși 30 de zile.


  Articolul 31

  Dovezile de competență produse de candidat pe parcursul evaluării sunt analizate și judecate de evaluatorul de competențe profesionale în raport cu cerințele standardului ocupațional/standardului de pregătire profesională. Decizia privind competența candidatului se stabilește pentru fiecare unitate de competență pentru care a fost evaluat candidatul.


  Articolul 32
  (1) Dacă în urma evaluării candidatul nu este mulțumit de decizia "încă nu competent", raportată la anumite unități de competență, are dreptul de a face contestație, pe care o depune la centrul de evaluare în termen de 5 zile de la data comunicării deciziei.(2) Centrul desemnează un alt evaluator de competențe profesionale care organizează un nou proces de evaluare pentru unitățile de competență care fac obiectul contestației.


  Articolul 33
  (1) Persoanele declarate competente în urma procesului de evaluare primesc un certificat de competențe profesionale, pentru unitățile de competență în care au fost declarate competente.(2) Persoanele declarate competente pentru toate unitățile de competență specifice unei ocupații sau calificări primesc un certificat de competențe profesionale care cumulează toate competențele profesionale specifice acelei ocupații sau calificări în conformitate cu standardul ocupațional, respectiv standardul de pregătire profesională.(3) Certificatele menționate la alin. (2) au aceeași valoare ca și certificatele de absolvire, respectiv de calificare cu recunoaștere națională, eliberate în sistemul formal de formare profesională.
  (la 28-04-2005, Art. 33 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 3.329 din 23 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 28 aprilie 2005. )


  Capitolul V Eliberarea, gestionarea și arhivarea certificatelor de competențe profesionale

  Articolul 34
  (1) Autoritatea Națională pentru Calificări tipărește și gestionează certificatele de competențe profesionale.
  (la 16-07-2012, Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 4.478 din 14 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie 2012. )
  (2) Certificatele de competențe profesionale au recunoaștere națională și regimul actelor de studii.(3) Modelul certificatului de competențe profesionale este prevăzut în anexa nr. 7.


  Articolul 35

  Autoritatea Națională pentru Calificări eliberează centrelor, contra cost, pe bază de proces-verbal de predare-primire, formularele de certificate de competențe profesionale solicitate.
  (la 16-07-2012, Art. 35 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 4.478 din 14 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie 2012. )


  Articolul 36
  (1) Evidența eliberării certificatelor de competențe profesionale de către centre se ține prin următoarele documente:1. Registrul general al persoanelor evaluate, conform modelului prezentat în anexa nr. 8;2. Registrul de gestionare a certificatelor de competențe profesionale, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9;3. Registrul de evidență nominală a eliberării certificatelor de competențe profesionale, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10;4. cotorul caietului de certificate de competențe profesionale emise.(2) De asemenea, centrele păstrează pentru fiecare candidat evaluat următoarele documente:
  a) cererea de înscriere în procesul de evaluare;
  b) dosarul de evaluare împreună cu dovezile de competență culese.


  Articolul 37
  (1) Documentele prevăzute la art. 36 se completează conform instrucțiunilor în vigoare, se numerotează, se parafează și se certifică pentru conținut și număr de pagini de către conducerea centrului.
  (la 28-04-2005, Alin. (1) al art. 37 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 3.329 din 23 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 28 aprilie 2005. )
  (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se gestionează de către o persoană desemnată de conducerea centrului și se păstrează în dulapuri metalice care prezintă siguranță.
  (la 28-04-2005, Alin. (2) al art. 37 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 3.329 din 23 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 28 aprilie 2005. )
  (3) Arhivarea acestor documente se face în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.(4) Cel puțin o dată pe trimestru, conducătorul centrului verifică situația acestor documente.


  Articolul 38
  (1) Completarea certificatelor de competențe profesionale se face prin dactilografiere, prin scriere la calculator sau de mână de către persoana desemnată în acest scop de conducerea centrului. Această persoană va semna la rubrica "secretar".(2) Certificatul de competențe profesionale se completează cu tuș sau cerneală neagră, corect, citeț și fără ștersături. Numele și prenumele titularului și ale evaluatorului se scriu fără prescurtări, cu litere mari de tipar.(3) Certificatul de competențe profesionale se semnează de către conducătorul centrului în care s-a desfășurat procesul de evaluare, pe semnătura acestuia aplicându-se ștampila centrului, și de către secretarul centrului.


  Articolul 39
  (1) Certificatul de competențe profesionale se eliberează titularului, sub semnătură, pe baza actului de identitate, în termen de cel mult 30 de zile de la evaluare.(2) În situații excepționale, certificatul de competențe profesionale se eliberează unei persoane împuternicite, pe bază de procură autentificată de notariat. Procura se păstrează în arhiva centrului.


  Articolul 40
  (1) Formularele certificatelor de competențe profesionale deteriorate sau completate greșit, cu ștersături, adăugări suplimentare, cu ștampilă aplicată necorespunzător se anulează cu aprobarea conducerii centrului, prin scrierea cuvântului "ANULAT", cu litere mari de tipar, pe toată diagonala imprimatului, atât pe certificat, cât și pe cotor.(2) Mențiunea respectivă se face și în Registrul de evidență nominală a eliberării certificatelor de competențe profesionale.


  Articolul 41
  (1) Dispariția unor formulare de certificate de competențe profesionale este anunțată imediat de către centru Autorității Naționale pentru Calificări.
  (la 16-07-2012, Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 4.478 din 14 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie 2012. )
  (2) Formularele certificatelor menționate la alin. (1) sunt declarate "nule" prin publicarea unui anunț de către centru în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.(3) Certificatele de competențe profesionale pot fi anulate și în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile. În acest caz se face mențiunea în Registrul de evidență nominală a eliberării certificatelor de competențe profesionale, precizându-se numărul și data hotărârii, precum și instanța care a pronunțat-o.(4) Seria și numărul certificatelor de competențe profesionale anulate în conformitate cu prevederile alin. (1) și (3) sunt comunicate Autorității Naționale pentru Calificări.
  (la 16-07-2012, Alin. (4) al art. 41 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 4.478 din 14 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie 2012. )


  Articolul 42
  (1) În cazul pierderii sau distrugerii certificatului de competențe profesionale original, în baza unei cereri scrise a solicitantului, centrul eliberează un duplicat al acestuia, întocmit pe baza documentelor aflate în arhiva centrului.(2) Cererea de eliberare a duplicatului este însoțită de următoarele acte, care se arhivează cu titlu permanent:
  a) declarația scrisă, dată de titularul certificatului de competențe profesionale, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare, împrejurările în care certificatul a fost pierdut, precum și alte precizări care să confirme dispariția certificatului respectiv;
  b) dovada publicării pierderii certificatului de competențe profesionale în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
  c) copie de pe actul de identitate.


  Articolul 43
  (1) Duplicatul certificatului de competențe profesionale se întocmește pe un formular identic cu cel original și se eliberează conform prezentei proceduri.(2) Pe duplicat se completează în clar numele și prenumele evaluatorului și ale conducătorului centrului. În cazul în care nu sunt înscrise în clar numele persoanelor menționate mai înainte, se completează "(ss) indescifrabil".(3) Pe duplicat se face mențiunea "duplicat", sub care semnează conducătorul în funcție al centrului și se aplică ștampila centrului.(4) În Registrul de evidență nominală a eliberării certificatelor de competențe profesionale, la duplicat se înscrie, cu cerneală roșie, mențiunea "duplicat", precizându-se seria și numărul certificatului original.(5) În Registrul de evidență nominală a eliberării certificatelor de competențe profesionale, la rubrica certificatului original, precum și pe cotorul certificatului original se menționează, cu cerneală roșie, seria și numărul duplicatului.(6) În cazul în care un centru autorizat și-a încetat activitatea, cererea de eliberare a duplicatului se adresează Autorității Naționale pentru Calificări, care completează și eliberează duplicatul, cu respectarea regulilor cuprinse în alineatele precedente. În acest caz, se aplică ștampila Autorității Naționale pentru Calificări și semnătura directorului general al acesteia.
  (la 16-07-2012, Alin. (6) al art. 43 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 4.478 din 14 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie 2012. )


  Articolul 44
  (1) Termenul pentru eliberarea duplicatelor este de 30 de zile de la data înregistrării cererii.(2) Duplicatele se eliberează o singură dată, fapt ce se aduce la cunoștință titularilor.


  Capitolul VI Dispoziții finale

  Articolul 45
  (1) Taxa de autorizare se achită pentru fiecare ocupație/calificare pentru care centrul solicită autorizarea.(2) Taxa de autorizare se achită diferențiat, în funcție de nivelul de performanță al centrului, astfel:– un salariu de bază minim brut pe țară, garantat în plată, pentru nivelul 1;– două salarii de bază minime brute pe țară, garantate în plată, pentru nivelul 2;– trei salarii de bază minime brute pe țară, garantate în plată, pentru nivelul 3.
  (la 28-04-2005, Alin. (2) al art. 45 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 3.329 din 23 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 28 aprilie 2005. )


  Articolul 46
  (1) Taxele de autorizare se virează de către persoanele juridice în contul Autorității Naționale pentru Calificări.
  (la 16-07-2012, Alin. (1) al art. 46 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 4.478 din 14 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie 2012. )
  (2) Taxele de autorizare plătite de centre se constituie venituri la bugetul de stat.(3) Abrogat.
  (la 28-04-2005, Alin. (3) al art. 46 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 3.329 din 23 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 28 aprilie 2005. )


  Articolul 46^1

  Costul formularelor de certificate de competențe profesionale se virează în contul Autorității Naționale pentru Calificări și se constituie venituri la bugetul de stat.
  (la 16-07-2012, Art. 46^1 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 4.478 din 14 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie 2012. )


  Articolul 47

  În cazul încetării activității autorizate, centrul este obligat să predea Autorității Naționale pentru Calificări, pe bază de proces-verbal, toate documentele prevăzute la art. 37, arhiva și certificatele de competențe profesionale rămase necompletate.
  (la 16-07-2012, Art. 47 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 4.478 din 14 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie 2012. )


  Articolul 48

  Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta procedură.


  Anexa nr. 1

  la procedură
                                      MATRICEA
              de stabilire a nivelurilor de performanță ale centrului
              de evaluare și certificare a competențelor profesionale
                      obținute pe alte căi decât cele formale
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                 Planificat Realizat Verificat Îmbunătățit
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nivelul 1 Organizația plan- Instalarea sis- Organizația Organizația nu
              nifică ad-hoc în temului de eva- verifică poate produce
              funcție de cir- luare la nivelul aplicarea dovezi că a
              cumstanțe și nu organizației celor 8 îmbunătățit
              există dovezi este limitată, criterii în sistemul de
              că o planificare un număr redus mod aleator evaluare în
              a fost făcută de persoane accidental. mod planificat
              înaintea punerii este informat și sistematic.
              în aplicare a în legătură cu
              proceselor de aceasta și pro-
              evaluare propriu cesul este fo-
              -zise. calizat doar pe
                                 anumite criterii
                                 dintre cele 8
                                 cerute de sistem.
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nivelul 2 Organizația ela- În organizație În organiza- Organizația do-
              borează o plani- începe integra- ție există vedește că în
              ficare sistemati- rea activități- puține chei procesul de
              că a întregului lor specifice de verificare planificare se
              proces, în care tuturor celor și măsurare are în vedere
              se evidențiază 8 criterii în a eficacită- difuzarea in-
              clar o focalizare ansamblul pro- ții procesu- formațiilor și
              pe îmbunătățirea sului de eva- lui de eva- asumarea res-
              produselor și luare. luare. ponsabilității
              serviciilor co- de către toți
              respunzătoare membrii aces-
              tuturor celor teia.
              8 criterii
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nivelul 3 Organizația rea- Planul realizat Organizația Organizația
              lizează o plani- este pus în apli- dovedește o are o politică
              ficare clară și care de organiza- tendință po- constantă de
              amănunțită, fo- ție în mod in- zitivă în analiză peri-
              calizată pe în- tegrat și efi- îmbunătățirea odică a efica-
              tregul sistem cient pentru rezultatelor citații proce-
              (produse, pro- toate cele 8 și activită- selor și are
              cese și servicii criterii. ților prin- dovezi de îm-
              de evaluare) tr-o verifi- bunătățire în
                                                   care inte- toate cele 8
                                                   grată și criterii.
                                                   permanentă
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa nr. 2

  la procedură
      Rezultatele pot fi înregistrate după cum urmează:
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Criteriu: Procesul de evaluare
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Etapa Rezultate Dovezi
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Planificare: Centrul a planificat ca pe o perioadă Menținerea orarului,
  Ce s-a de 3 luni să evalueze 59 de persoane verificarea prin discu-
  planificat? în 5 ocupații. ții cu managerii și
                                                         evaluatorii
  Realizare: Asigurarea că persoanele implicate Discuții cu candidații,
  Cum ați făcut sunt conștiente de cerințele privind înregistrări și notițe
  aceasta? accesul la evaluare și că a fost ale acestora
                 instruit un număr corespunzător de
                 evaluatori care vor fi disponibili
                 pentru conducerea evaluării.
  Verificare: Centrul revizuiește procesele și Revizuirea filelor de feedback
  Cum ați strâns feedback-ul de la candidați. feedback-ul de la candidați,
  rezultatele urmată de interviuri cu
  și cum se candidații
  verifică?
  Îmbunătățire: Centrul a introdus o întâlnire Minute, înregistrări ale
  Ce îmbună- bilunară a evaluatorilor pentru întâlnirilor
  tațiri s-au a facilita schimbul de informații
  făcut? și experiență dintre aceștia.
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa nr. 3

  la procedură
  Către: Autoritatea Națională pentru Calificări
  Cerere de autorizare
  Instituția (denumirea completă și abreviată) ........................................................., cu sediul în localitatea..................................., strada ........................................... nr. ........, cod poștal ....................., sectorul/județul ........................., cod unic de înregistrare/cod fiscal .............................., cont ...................................................., deschis la ........................... ......................., reprezentată prin ........................................, având funcția de ................................................., solicită autorizarea unui centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale pentru următoarele ocupații/calificări:
  ..............................................................................................................................................................................................................
  Semnătura reprezentantului legal ..................................
  L.S.
  -----------
  Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 4.478 din 14 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie 2012, potrivit pct. 21 al art. I din același act normativ.


  Anexa nr. 4

  la procedură
  ROMÂNIA
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI
  ---------------------------------------
  AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

  Seria ...... Nr. ...... din data de
  .................... acordată în baza Ordonanței Guvernului nr.
  129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  CENTRUL DE EVALUARE ȘI CERTIFICARE
  din cadrul: .........../(numele instituției)............ cu sediul în ........./(adresa instituției)............ este autorizat pentru evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, pentru următoarea ocupație/calificare: ........................
  Eliberată la data de ....................
  Valabilă până la data de ................
  Director general ANC,
  ____________________
  L.S.
  -----------
  Anexa 4 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 4.478 din 14 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie 2012, potrivit pct. 21 al art. I din același act normativ.


  Anexa nr. 5

  la procedură
                                     REGISTRUL
                  de evidență a autorizațiilor de funcționare ale
         centrelor de evaluare și certificare a competențelor profesionale
                      obținute pe alte căi decât cele formale
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Datele de identificare a Ocupația/calificarea Centrul de evaluare și certificare
  crt. autorizației de funcționare
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                     Data Cod COR/ Datele de Reprezentantul
        Seria Numă- elibe- Valabi- Obser Denumirea Cod no- identificare legal
              rul rării litatea vații*1) mencla- ────────────────────────────────────────
                                                          tor*2) Denumirea Codul Numele și Semnă-
                                                                    furnizorului fiscal prenumele tura
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  -------
      *1) Se completează, după caz, "ANULAT" sau "DUPLICAT", indicându-se și data.
      *2) Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de
  calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al
  ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 35/3.112/2004.


  Anexa nr. 6

  la procedură
      CONSILIUL NAȚIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR
                                 REGISTRUL NAȚIONAL
                     al centrelor de evaluare și certificare a
         competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                          Telefon, Forma de Codul unic Autorizația
  Nr. Centrul de Adresa fax, organizare de înregis- Ocupațiile/ Cod COR/ de funcțio- Obser-
  crt. evaluare și e-mail sau statu- trare/Codul Calificările Cod nomen- nare (seria vații
       certificare tul juridic fiscal clator*) /nr./data)
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  -------
      *) Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de
  calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al
  ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 35/3.112/2004.


  Anexa nr. 7

  la procedură
  - față -
  - verso -
     AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI │ ANC
   STANDARD OCUPAȚIONAL/STANDARD DE PREGĂTIRE │ STANDARD OCUPAȚIONAL/STANDARD DE PREGĂTIRE
   PROFESIONALĂ Nr. ..... │ PROFESIONALĂ Nr. .....
                                              │
      Ocupație/calificarea .................. │
                                              │ Ocupație/calificarea .....................
   ┌───┬───────────────┬─────────┬─────────┐ │ ..........................................
   │Nr.│Unitatea de │Data │Cod și │ │
   │crt│competență │evaluării│semnătură│ │ ┌───┬───────────────┬─────────┬─────────┐
   │ │ │ │evaluator│ │ │Nr.│Unitatea de │Data │Cod și │
   ├───┼───────────────┼─────────┼─────────┤ │ │crt│competență │evaluării│semnătură│
   │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │evaluator│
   ├───┼───────────────┼─────────┼─────────┤ │ ├───┼───────────────┼─────────┼─────────┤
   │2 │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │
   ├───┼───────────────┼─────────┼─────────┤ │ ├───┼───────────────┼─────────┼─────────┤
   │3 │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │
   ├───┼───────────────┼─────────┼─────────┤ │ ├───┼───────────────┼─────────┼─────────┤
   │4 │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │
   ├───┼───────────────┼─────────┼─────────┤ │ ├───┼───────────────┼─────────┼─────────┤
   │5 │ │ │ │ │ │4 │ │ │ │
   ├───┼───────────────┼─────────┼─────────┤ │ ├───┼───────────────┼─────────┼─────────┤
   │6 │ │ │ │ │ │5 │ │ │ │
   ├───┼───────────────┼─────────┼─────────┤ │ ├───┼───────────────┼─────────┼─────────┤
   │7 │ │ │ │ │ │6 │ │ │ │
   ├───┼───────────────┼─────────┼─────────┤ │ ├───┼───────────────┼─────────┼─────────┤
   │8 │ │ │ │ │ │7 │ │ │ │
   ├───┼───────────────┼─────────┼─────────┤ │ ├───┼───────────────┼─────────┼─────────┤
   │9 │ │ │ │ │ │8 │ │ │ │
   ├───┼───────────────┼─────────┼─────────┤ │ ├───┼───────────────┼─────────┼─────────┤
   │10 │ │ │ │ │ │9 │ │ │ │
   ├───┼───────────────┼─────────┼─────────┤ │ ├───┼───────────────┼─────────┼─────────┤
   │11 │ │ │ │ │ │10 │ │ │ │
   ├───┼───────────────┼─────────┼─────────┤ │ ├───┼───────────────┼─────────┼─────────┤
   │12 │ │ │ │ │ │11 │ │ │ │
   ├───┼───────────────┼─────────┼─────────┤ │ ├───┼───────────────┼─────────┼─────────┤
   │13 │ │ │ │ │ │12 │ │ │ │
   ├───┼───────────────┼─────────┼─────────┤ │ ├───┼───────────────┼─────────┼─────────┤
   │14 │ │ │ │ │ │13 │ │ │ │
   ├───┼───────────────┼─────────┼─────────┤ │ ├───┼───────────────┼─────────┼─────────┤
   │15 │ │ │ │ │ │14 │ │ │ │
   ├───┼───────────────┼─────────┼─────────┤ │ ├───┼───────────────┼─────────┼─────────┤
   │16 │ │ │ │ │ │15 │ │ │ │
   ├───┼───────────────┼─────────┼─────────┤ │ ├───┼───────────────┼─────────┼─────────┤
   │17 │ │ │ │ │ │16 │ │ │ │
   ├───┼───────────────┼─────────┼─────────┤ │ ├───┼───────────────┼─────────┼─────────┤
   │18 │ │ │ │ │ │17 │ │ │ │
   ├───┼───────────────┼─────────┼─────────┤ │ ├───┼───────────────┼─────────┼─────────┤
   │19 │ │ │ │ │ │18 │ │ │ │
   ├───┼───────────────┼─────────┼─────────┤ │ ├───┼───────────────┼─────────┼─────────┤
   │20 │ │ │ │ │ │19 │ │ │ │
   └───┴───────────────┴─────────┴─────────┘ │ ├───┼───────────────┼─────────┼─────────┤
                                              │ │20 │ │ │ │
                                              │ └───┴───────────────┴─────────┴─────────┘

  -----------
  Anexa 7 a fost înlocuită cu anexa 3 din ORDINUL nr. 4.478 din 14 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie 2012, potrivit pct. 21 al art. I din același act normativ.


  Anexa nr. 8

  la procedură
                     REGISTRUL GENERAL AL PERSOANELOR EVALUATE
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Numele și Codul Locul și Denumirea Cod COR/ Unitățile de
  crt. prenumele numeric Părinții data ocupației/ Cod competență Observații
                   personal ─────────── nașterii calificării nomenclator*) evaluate
                             Tata Mama
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  -------
      *) Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate
  de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al
  ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 35/3.112/2004.


  Anexa nr. 9

  la procedură
      ........................................................
            (centrul de evaluare și certificare)
                                     REGISTRUL
             de gestionare a certificatelor de competențe profesionale
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Data Nr. Nr./Seria Datele de identificare pentru Datele de identificare pentru
  crt. intrării documen- certifica- persoana care a ridicat persoana care a preluat
                 tului de telor certificatele de la CNFPA certificatele la centrul
                 intrare de evaluare și certificare
                          ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           De la Până Numele și Actul de Semnătura Numele și Actul de Semnătura
                                  la prenumele identi- prenumele identi-
                                                     tate tate
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa nr. 10

  la procedură
                                     REGISTRUL
    de evidență nominală a eliberării certificatelor de competențe profesionale
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Numele și Codul Ocupația/ Cod COR/ Nr./Seria Data Semnătura Numele și
  crt. prenumele numeric Califi- nomen- certifica- elibe- de primire semnătura Mențiuni
                  personal carea clator*) tului rării persoanei
                                                                                   care elibe-
                                                                                   rează certi-
                                                                                   ficatul
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ---------
      *) Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de
  calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al
  ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 35/3.112/2004.