PROTOCOL din 28 iunie 1994
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare pentru evitarea dublei impuneri în materie de impozite pe venit şi pe avere
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 14 aprilie 1995  La data semnarii Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare pentru evitarea dublei impuneri în materie de impozite pe venit şi pe avere, subsemnatii au convenit asupra prevederilor referitoare la asistenţa la încasări, care fac parte integrantă din convenţie.
  1. Statele contractante convin să-şi acorde reciproc asistenţa şi ajutor la incasarea, potrivit regulilor proprii din legislatia lor sau reglementarilor respective, a impozitelor ce fac obiectul prezentei conventii, precum şi a majorarilor de drepturi, drepturilor suplimentare şi penalitatilor de întârziere, dobinzilor şi cheltuielilor aferente acestor impozite, atunci când aceste sume sunt în mod definitiv datorate potrivit legilor şi reglementarilor statului contractant solicitant.
  2. La cererea statului contractant solicitant, statul contractant solicitat procedeaza la incasarea creanţelor fiscale ale acestui stat, potrivit legislaţiei şi practicii administrative aplicabile incasarii propriilor creante, în măsura în care prezenta convenţie nu prevede altfel.
  3. Prevederile paragrafelor precedente nu se aplică decit creanţelor fiscale care fac obiectul unui titlu ce permite urmarirea incasarii în statul contractant solicitant.
  4. Statul contractant solicitat nu va fi obligat sa dea curs la solicitare, dacă statul contractant solicitant nu a epuizat, pe teritoriul sau, toate posibilitatile de încasare a creantei sale fiscale.
  5. Asistenţa acordată în vederea incasarii creanţelor fiscale de la o persoană decedata sau cit priveste succesiunea este limitata la valoarea succesiunii, urmind ca acea creanta să fie încasată din succesiune sau de la beneficiarul acesteia.
  6. Solicitarea de asistenţa la încasare a unei creante fiscale este însoţită de:
  a) o atestare precizind ca acea creanta fiscala se referă la un impozit care face obiectul convenţiei;
  b) o copie oficiala a titlului, care să permită executarea în statul contractant solicitant;
  c) orice alt document solicitat pentru încasare; şi
  d) dacă este cazul, de o copie conforma cu decizia finala referitoare la cazul respectiv, provenind de la un organ administrativ sau de la un tribunal.
  7. Titlul ce permite executarea în statul contractant solicitant este, dacă este cazul şi în conformitate cu dispozitiile în vigoare în statul contractant solicitat, admis, omologat, completat sau inlocuit într-un termen cit mai scurt după data primirii solicitarii de asistenţa, printr-un titlu ce permite executarea în statul contractant solicitat.
  8. Problemele cu privire la termenul de prescriptie a creantei fiscale sunt reglementate în mod exclusiv de legislatia interna a celor două state contractante. Solicitarea de asistenţa contine informaţii în legătură cu acest termen.
  9. Documentele de încasare completate de statul contractant solicitat, în urma unei cereri de asistenţa şi care, potrivit legislaţiei acestui stat, ar avea ca efect suspendarea sau intreruperea termenului de prescriptie, au acelasi efect în ce priveste legislatia statului contractant solicitant. Statul contractant solicitat informeaza statul contractant solicitant asupra masurilor intreprinse în acest scop.
  10. Creanta fiscala, pentru incasarea careia este acordată asistenţa, beneficiaza de aceleasi garantii şi privilegii ca şi creantele de aceeasi natura în statul contractant solicitat.
  11. Atunci când o creanta fiscala a unui stat contractant face obiectul unui recurs şi când garantiile prevăzute de legislatia acestui stat contractant nu au putut fi obtinute, autorităţile fiscale ale acestui stat pot, pentru salvgardarea drepturilor sale, să solicite autorităţilor fiscale ale celuilalt stat contractant sa ia măsuri asiguratorii pe care legislatia sau reglementarea acestuia le autorizeaza. Dacă acesta estimeaza ca impunerea nu a fost stabilita în conformitate cu dispozitiile convenţiei, acest celalalt stat contractant solicita, fără termen, reunirea comisiei la care se face referire la art. 26.
  12. Autorităţile competente ale celor două state contractante vor conveni pentru fixarea modalitatilor de transfer al sumelor încasate de către statul contractant solicitat în contul statului contractant solicitant.
  Drept care, subsemnatii, autorizati în buna şi cuvenita forma în acest sens, au semnat acest protocol.
  Semnat la Alger la 28 iunie 1994, în doua exemplare originale în limbile română, araba şi franceza, cele trei texte fiind egal autentice.
  Pentru Guvernul României,
  Ministrul comerţului,
  Cristian Ionescu
  Pentru Guvernul
  Republicii Algeriene
  Democratice şi Populare,
  Ministrul comerţului,
  Sassi Aziza
  -------