ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 44 din 3 iunie 2021pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 7 iunie 2021
  Având în vedere măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 32/2021 privind propunerea adoptării unor măsuri de relaxare în contextul evoluției pandemiei de COVID-19 și pentru modificarea și completarea Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 28 din 14.05.2021 și măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 580/2021 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
  luând în considerare faptul că indemnizațiile prevăzute la art. XI și XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, se acordă până la data de 30 iunie 2021,
  ținând cont de faptul că pentru persoanele care își desfășoară activitatea în domeniul artistic, deși nu mai sunt supuse restricțiilor severe, însă sunt impuse limitări ce țin de măsurile de protecție sanitară sau de numărul de participanți la evenimente culturale ori sportive,
  luând în considerare faptul că aceste categorii de persoane nu vor putea realiza, în condițiile limitărilor menționate, venituri suficiente pentru satisfacerea nevoilor zilnice de trai proprii și ale membrilor familiilor,
  ținând cont de necesitatea de a se asigura măsuri de compensare a reducerii veniturilor acestor categorii profesionale ce ar însuma aproximativ 5.500 persoane și familiile acestora,
  luând în considerare că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare, este reglementată o astfel de măsură pentru profesioniștii definiți la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
  ținând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul social și economic ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra celor aproximativ 5.500 persoane și familiilor acestora,
  întrucât aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și impune completarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  La articolul 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 10 august 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare, alineatele (1 ) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 3
  (1) În cazul reducerii timpului de muncă și/sau a veniturilor realizate, determinată de situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1), pe perioada stabilită potrivit aceluiași alineat, beneficiază, la cerere, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară în cuantum de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021 persoanele care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare.
  ..................................................................................................(5) Procedura de plată a indemnizației prevăzute la alin. (1) se stabilește prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 1 alin. (9).


  Articolul II

  Prevederile art. I se aplică începând cu drepturile aferente lunii iunie 2021.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat
  Ministrul culturii,
  Bogdan Gheorghiu
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare

  București, 3 iunie 2021.
  Nr. 44.
  ----