ORDIN nr. 1.990 din 22 iulie 2022privind aprobarea derogării în scopul cercetării științifice pentru unele specii de pești
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 5 august 2022
  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale biodiversitate nr. DGB/104.626 din 1.07.2022,
  ținând seama de Avizul Academiei Române nr. 4.597 din 29.03.2022,
  luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecție a speciilor de floră și faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,
  în temeiul prevederilor art. 38 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, al art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) și ale art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă capturarea, inventarierea și eliberarea ulterioară a unui număr de exemplare din specii de pești din râul Argeș și din râul Vâlsan, după cum urmează:
  SpeciileNumărul exemplarelorStadiul de dezvoltare (ouă, larve imature, plantule sau adulți, pui, animale adulte)
  Starea exemplarelor înaintea prelevării
  (vii, moarte, rănite,
  cu dizabilități)

  Starea exemplarelor după prelevare
  (vii, moarte, rănite,
  cu dizabilități)
  Romanichthys valsanicola5pui/adulțiviivii
  Barbus meridionalis10pui/adulțiviivii
  Sabanejewia aurata5pui/adulțiviivii
  Cottus gobio10pui/adulțiviivii
  Eudontomyzon mariae10pui/adulțiviivii
  Salmo trutta fario10pui/adulțiviivii
  Salmo gairdneri irideus10pui/adulțiviivii
  Leuciscus cephalus cephalus5pui/adulțiviivii
  Alburnoides bipunctatus bipunctatus10pui/adulțiviivii
  Gobio uranoscopus frici10pui/adulțiviivii
  Romanogobio (Gobio) kessleri10pui/adulțiviivii
  Sabanejewia (aurata) balcanica5pui/adulțiviivii
  Barbus barbus10pui/adulțiviivii
  Chondrostoma nasus nasus10pui/adulțiviivii
  Alburnus alburnus10pui/adulțiviivii
  Barbus petenyi10pui/adulțiviivii
  Gobio carpathicus10pui/adulțiviivii
  Perca fluviatilis10pui/adulțiviivii
  Rutilus rutilus10pui/adulțiviivii
  Sabanejewia bulgarica10pui/adultiviivii


  Articolul 2
  (1) Derogarea se stabilește de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 31 decembrie 2022. (2) Capturarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică prevăzute la art. 1 se realizează numai de către S.C. Geostud - S.R.L., denumită în continuare titularul activității, cu personal tehnic de specialitate. (3) Capturarea exemplarelor de pești de la art. 1 se va face folosind metode și mijloace legale, cu respectarea tehnicilor de capturare pentru evitarea rănirii exemplarelor de faună sălbatică, prevăzute de legislația națională în vigoare.(4) Exemplarele capturate vor fi identificate, măsurate, cântărite și eliberate în stare vie. (5) Titularul activității trebuie să respecte planurile de management și regulamentele și măsurile de management ale ariilor naturale protejate: ROSPA0062 Lacurile de acumulare de pe Argeș, ale Rezervației naturale Valea Vâlsanului. (6) Este interzisă folosirea utilajelor care prezintă un grad de uzură ridicat sau pierderi de carburanți și/sau lubrifianți.(7) Se vor folosi utilaje și mijloace de transport cu motoare performante, dotate cu atenuatoare de zgomot și capotaje în vederea încadrării în nivelul de zgomot admis, respectiv limitarea pe cât posibil a activităților generatoare de poluare fonică. (8) Titularul activității se obligă să nu degradeze situl pentru care se aplică derogarea și va ține evidența tuturor categoriilor de deșeuri generate și a modului de eliminare a acestora.(9) În cazul unor accidente/intervenții care produc prejudicii obiectivelor de conservare sau integrității siturilor, se vor demara lucrări de refacere ecologică ce vor fi avizate de administratorul ariei naturale protejate, iar refacerea ecologică se va face pe cheltuiala titularului activității.(10) În cazul unui eveniment care pune în pericol mediul, se anunță imediat autoritățile pentru protecția mediului: Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Garda Națională de Mediu, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.(11) Pentru activitățile prevăzute la alin. (3) se va solicita și obține autorizația de mediu pentru recoltare/capturare.


  Articolul 3
  (1) În termen de 7 zile de la data capturării, titularul are obligația să transmită agenției județene pentru protecția mediului un raport asupra fiecărei acțiuni derulate în baza derogării obținute. (2) Modelul raportului asupra acțiunii derulate în baza derogării obținute este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(3) Rapoartele asupra fiecărei acțiuni derulate în baza derogărilor acordate se transmit, în copie, de către agenția județeană pentru protecția mediului, Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în termen de maximum 30 de zile de la încheierea perioadei pentru care s-au acordat derogările.


  Articolul 4

  Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul subunităților teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Robert-Eugen Szép,
  secretar de stat

  București, 22 iulie 2022.
  Nr. 1.990.

  ANEXĂ

  RAPORT
  asupra acțiunii derulate în baza derogării obținute
  - model -

  Solicitant ....................................................................................
  ....................................................................................................

  Specia pentru care s-a acordat derogarea
  ....................................................................................................

  Numărul exemplarelor ...............................................................
  Stadiul de dezvoltare .................................................................
  Starea exemplarelor înainte de prelevare ..................................
  Starea exemplarelor după prelevare ..........................................
  Locul de prelevare .....................................................................
  ....................................................................................................

  Data prelevării ............................................................................
  Mijloace, instalații și metode avute în vedere .............................
  ....................................................................................................
  ....................................................................................................

  Stocarea și destinația specimenelor ..........................................
  ....................................................................................................

  MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII
  [ ] În interesul protejării faunei și florei sălbatice, precum și al conservării habitatelor naturale
  [ ] Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor și altor bunuri
  [ ] În interesul sănătății și al securității publice sau pentru alte rațiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, și pentru consecințe benefice de importanță fundamentală pentru mediu
  [ ] În scopuri de repopulare și reintroducere a acestor specii, precum și pentru operațiuni de reproducere necesare în acest scop
  [ ] Pentru a permite, în condiții strict controlate, într-o manieră selectivă și într-o măsură limitată, prinderea sau deținerea unui număr limitat și specificat de exemplare
  (Atașați documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)

  Data ............................
  Semnătura .........................