LEGE nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști**)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 24 octombrie 2006
  **) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Soldații și gradații profesioniști constituie un corp distinct de personal militar, recrutat pe bază de voluntariat și situat la baza ierarhiei militare.(2) Soldații și gradații profesioniști sunt angajați pe baza unui contract în funcții prevăzute în acest scop în statele de organizare a unităților militare, pe o perioadă determinată, în funcție de nivelul de pregătire, starea de sănătate și aptitudinile acestora pentru îndeplinirea îndatoririlor militare.
  (la 23-01-2012, Art. 1 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )


  Articolul 2
  (1) Soldații și gradații profesioniști sunt selecționați, pentru încheierea primului contract în această calitate, din rândul cetățenilor români, bărbați și femei, cu domiciliul în țară.
  (la 23-01-2012, Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )
  (2) Pentru îndeplinirea serviciului militar ca soldați și gradați profesioniști, pot fi recrutați și angajați cetățeni cu vârste cuprinse între 18 și 50 de ani, care îndeplinesc normele și criteriile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale.
  (la 23-01-2012, Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012. )
  (3) Modul de selecționare, instruire, specialitățile militare și funcțiile în care aceștia vor fi angajați, precum și modul de ținere a evidenței acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naționale.
  (la 23-04-2010, Alin. (3) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 51 din 19 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 24 martie 2010. )


  Articolul 3
  (1) Gradele militare ale soldaților și gradaților profesioniști, în ordinea lor ierarhică, sunt: soldat, fruntaș, caporal clasa a III-a, clasa a II-a, clasa I.(2) Gradele militare se acordă în ordinea prevăzută la alin. (1), indiferent dacă gradații profesioniști au deținut, în calitate de rezerviști, grade superioare.(3) Dobândirea calității de soldat profesionist este condiționată de acordul scris al celor în cauză privind renunțarea la gradele dobândite anterior și deținute ca rezervist.(4) În perioada în care soldații și gradații profesioniști sunt în activitate, aceștia sunt incluși în planurile de mobilizare.
  (la 23-01-2012, Art. 3 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )


  Articolul 4

  Soldații și gradații profesioniști nu pot pierde gradul obținut decât în cazurile și condițiile prevăzute de lege.
  (la 23-01-2012, Art. 4 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )


  Capitolul II

  Îndatoririle și drepturile soldaților și gradaților profesioniști
  (la 23-01-2012, Titlul cap. II a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )

  Secţiunea 1 Îndatoririle soldaților și gradaților profesioniști
  (la 23-01-2012, Titlul secțiunii 1 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )

  Articolul 5

  Soldații și gradații profesioniști au următoarele îndatoriri principale:
  (la 23-01-2012, Partea introductivă a art. 5 a fost modificată de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )

  a) să fie devotați poporului român, statului român și instituției unde își desfășoară activitatea;
  b) să îndeplinească cu loialitate și profesionalism misiunile primite, atât pe teritoriul statului român, cât și în afara acestuia, dacă este nevoie, chiar cu prețul vieții;
  c) să respecte și să apere valorile democrației constituționale;
  d) să respecte jurământul militar, prevederile regulamentelor militare și să execute întocmai și la timp ordinele comandanților și șefilor. Soldaților și gradaților profesioniști nu li se poate ordona și le este interzis, în orice situație, să execute acte contrare legii, obiceiurilor războiului și convențiilor internaționale la care România este parte. Neexecutarea ordinelor în aceste condiții nu atrage răspunderea juridică a soldaților și gradaților profesioniști;
  (la 23-01-2012, Litera d) a art. 5 a fost modificată de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )

  e) să participe necondiționat la misiuni internaționale, în funcție de cerințele Ministerului Apărării;
  f) să prețuiască onoarea și tradițiile de luptă ale Armatei României, ale armei și unității din care fac parte, precum și demnitatea gradului și a uniformei militare pe care le poartă;
  g) să-și perfecționeze pregătirea profesională, să se instruiască temeinic, să pregătească subordonații și să apere drepturile acestora;
  h) să acționeze pentru întreținerea regulamentară și menținerea în stare de operativitate a tehnicii și a armamentului și pentru folosirea și administrarea eficientă a bunurilor din dotare;
  i) să păstreze cu strictețe secretul de stat și de serviciu, precum și caracterul confidențial al activităților și informațiilor pe care le dețin.


  Articolul 6

  Abrogat.
  (la 23-04-2010, Art. 6 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 19 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 24 martie 2010. )


  Articolul 7
  (1) Soldații și gradații profesioniști răspund penal, contravențional, material și disciplinar, după caz, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cadrele militare în activitate.
  (la 23-01-2012, Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )
  (2) Nu constituie infracțiune îndeplinirea oricărui act ordonat de comandant sau altă autoritate legitimă, dacă ordinul este dat în forma prevăzută de lege și nu este, în mod vădit, ilegal.(3) Despre neexecutarea ordinului vădit ilegal sau a celui contrar legii, obiceiurilor războiului și convențiilor internaționale la care România este parte, soldații și gradații profesioniști au obligația să informeze, potrivit regulamentelor militare, șeful imediat superior celui care a dat ordinul.
  (la 23-01-2012, Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )


  Secţiunea a 2-a Drepturile soldaților și gradaților profesioniști
  (la 23-01-2012, Titlul secțiunii a 2-a a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )

  Articolul 8
  (1) Soldații și gradații profesioniști au dreptul la:
  (la 23-01-2012, Partea introductivă a alin. (1) al art. 8 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )

  a) soldă lunară, ale cărei elemente componente și cuantumuri se stabilesc potrivit legii, precum și alte drepturi bănești în conformitate cu reglementările în vigoare;
  b) echipament și hrană gratuite, în condițiile legii;
  c) asistență medicală și medicamente gratuite, în condițiile plății contribuției la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate;
  d) documente militare de transport gratuit, pentru efectuarea concediului de odihnă, în cazul mutării dintr-o garnizoană în alta, precum și în cazul în care își desfășoară activitatea în altă localitate decât cea de domiciliu, în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru subofițeri.
  (la 30-06-2018, Litera d) din Alineatul (1), Articolul 8 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 149 din 22 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 )
  (2) Soldații și gradații profesioniști pot beneficia, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării, de:
  (la 23-01-2012, Partea introductivă a alin. (2) al art. 8 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )

  a) compensație lunară pentru chirie, în cuantum de până la 50% din solda lunară, în mod similar cu cea acordată cadrelor militare în activitate;
  (la 09-12-2018, Litera a), Alineatul (2) din Articolul 8 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul III din LEGEA nr. 288 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 06 decembrie 2018 )

  b) locuință de serviciu și locuință de intervenție, cu scutire de la plata chiriei;
  (la 23-01-2012, Litera b) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012. )

  c) produse de informare publică internă, în mod gratuit.(2^1) Pentru persoanele prevăzute la alin. (2) lit. a), sumele pot fi justificate cu un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe.
  (la 09-12-2018, Articolul 8 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul III din LEGEA nr. 288 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 06 decembrie 2018 )
  (3) Soldaților și gradaților profesioniști li se vor asigura condiții și dotări igienico-sanitare adecvate.
  (la 23-01-2012, Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )


  Articolul 9

  Soldații și gradații profesioniști au dreptul să urmeze, în condițiile legii, orice formă de învățământ din sistemul superior civil și de perfecționare a pregătirii aparținând învățământului militar sau civil.
  (la 23-01-2012, Art. 9 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )


  Articolul 10
  (1) Soldații și gradații profesioniști pot fi trimiși la studii în țară și în străinătate, conform ordinului ministrului apărării.(2) Selecționarea soldaților și gradaților profesioniști, în vederea trimiterii la studii în țară și în străinătate, se face pe bază de concurs.(3) Soldații și gradații profesioniști care sunt trimiși să urmeze forme de pregătire cu o durată mai mare de 90 de zile sunt obligați să se angajeze în scris că vor lucra în armată cel puțin 2 ani de la absolvirea acestora.(4) În cazul nerespectării angajamentului prevăzut la alin. (3), soldații și gradații profesioniști sunt obligați să restituie Ministerului Apărării contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfecționare, calculată în condițiile legii aplicabile cadrelor militare în activitate.(5) Prevederile alin. (4) se aplică și în cazul în care soldații și gradații profesioniști care au urmat o formă de perfecționare în condițiile alin. (1) nu au absolvit-o din vina lor.(6) Prevederile alin. (4) nu se aplică în cazul în care soldaților și gradaților profesioniști li se reziliază contractul din motive neimputabile acestora ori încetează din motive de boală sau incapacitate temporară de muncă, precum și ca urmare a acordării concediului pentru sarcină și lăuzie și a concediului pentru creșterea sau îngrijirea copilului, acordate în condițiile legii.(7) Soldaților și gradaților profesioniști, care au absolvit forme de pregătire în străinătate, li se echivalează, în condițiile legii, diplomele dobândite.
  (la 23-01-2012, Art. 10 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )


  Articolul 11
  (1) Soldații și gradații profesioniști reprezintă principala resursă pentru formarea subofițerilor, în condițiile prevăzute de lege.(2) Soldații și gradații profesioniști, indiferent de gradul pe care îl au, pot fi selecționați pentru a urma cursul de bază pentru formarea deprinderilor de comandă.(3) Limitele de vârstă a soldaților și gradaților profesioniști prevăzuți la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului apărării.
  (la 23-01-2012, Art. 11 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )


  Articolul 12
  (1) Soldații și gradații profesioniști au dreptul, în timp de pace, la un concediu de odihnă anual de 32 de zile calendaristice, cei cu o vechime în serviciu și în muncă de până la 10 ani, și de 38 de zile calendaristice, cei cu o vechime în serviciu și în muncă mai mare de 10 ani.
  (la 23-01-2012, Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )
  (2) Soldaților și gradaților profesioniști cărora le expiră contractul în cursul anului, precum și celor nou-angajați li se stabilește durata concediului de odihnă pe anul respectiv proporțional cu perioada lucrată până la data expirării contractului, respectiv până la sfârșitul anului calendaristic pentru cei nou-angajați, și în raport cu vechimea în serviciu și în muncă.
  (la 23-01-2012, Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )
  (3) Vechimea în serviciu și în muncă, luată în considerare pentru determinarea duratei concediului de odihnă, este cea pe care o împlinește cel în cauză în cursul anului calendaristic în care i se acordă concediul.


  Articolul 13

  Soldații și gradații profesioniști beneficiază de concediu de studii și de concediu de odihnă suplimentar pentru activități în locuri de muncă cu condiții deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase, în aceleași condiții ca și cadrele militare în activitate.
  (la 23-01-2012, Art. 13 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )


  Articolul 14
  (1) Regulile privind acordarea concediului de odihnă sunt cele care se aplică, potrivit legii, cadrelor militare în activitate.(2) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării raportului de serviciu.


  Articolul 15
  (1) Soldații și gradații profesioniști beneficiază de concedii medicale plătite, în condițiile stabilite de lege.(2) Soldații și gradații profesioniști au dreptul la concediu și indemnizație pentru creșterea sau îngrijirea copilului, pe durata contractului aflat în derulare, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.(3) Femeile, soldați și gradați profesioniști, care sunt gravide, lăuze sau alăptează beneficiază de drepturile prevăzute de lege.
  (la 23-01-2012, Art. 15 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )


  Articolul 16
  (1) Pentru rezolvarea unor probleme personale sau familiale deosebite, soldaților și gradaților profesioniști li se pot acorda învoiri și permisii.
  (la 23-01-2012, Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )
  (2) Durata învoirilor și permisiilor, precum și comandanții care au dreptul să le aprobe se stabilesc prin regulamente militare.


  Articolul 17
  (1) La declararea mobilizării sau a stării de război, precum și în alte situații deosebite, stabilite de ministrul apărării, concediile de odihnă, concediile de odihnă suplimentare, concediile de studii, învoirile și permisiile se întrerup, soldații și gradații profesioniști fiind obligați să se prezinte imediat la unitățile militare de care aparțin.(2) Soldații și gradații profesioniști, bărbați, aflați în concediu pentru creșterea sau îngrijirea copilului se prezintă la unitățile militare de care aparțin în situațiile prevăzute la alin. (1).(3) Pe durata mobilizării, a stării de război sau a situațiilor deosebite prevăzute la alin. (1), soldaților și gradaților profesioniști li se pot acorda permisii și concedii potrivit ordinului ministrului apărării.
  (la 23-01-2012, Art. 17 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )


  Articolul 18
  (1) Soldații și gradații profesioniști au dreptul la pensie militară de stat, potrivit legii.(2) Soldații și gradații profesioniști, pensionari militari, cărora li s-a conferit Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15, 20 sau 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale beneficiază de un spor de 10%, 15% sau, respectiv, 20% din cuantumul pensiei, similar cadrelor militare, potrivit legislației în vigoare.(3) Soldații și gradații profesioniști beneficiază de încadrarea în condiții deosebite, speciale și alte condiții a activității pe care o desfășoară sau a locului de muncă unde lucrează, conform legislației aplicabile cadrelor militare în activitate.(4) De dispozițiile alin. (3) beneficiază și persoanele care au îndeplinit funcții în calitățile prevăzute la art. 71 alin. (1).
  (la 30-06-2018, Articolul 18 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 149 din 22 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 )


  Articolul 19
  (1) Soldații și gradații profesioniști care au fost trecuți în rezervă sau scoși din evidențele militare în baza prevederilor art. 45 alin. (1) lit. a)-e), g), h) și m) beneficiază de măsurile de protecție socială și reconversie profesională, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare pentru cadrele militare.
  (la 23-01-2012, Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )
  (2) Soldații și gradații profesioniști trecuți în rezervă sau scoși din evidențele militare în baza prevederilor art. 45 alin. (1) lit. c) și d) beneficiază gratuit de asistență medicală și medicamente, în condițiile prevăzute la art. 26 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 23-01-2012, Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )
  (3) Abrogat.
  (la 23-12-2010, Alin. (3) al art. 19 a fost abrogat de litera s), art. 196 din LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010. )

  (la 23-04-2010, Art. 19 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 51 din 19 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 24 martie 2010. )


  Articolul 20
  (1) Soldații și gradații profesioniști sau urmașii acestora, după caz, beneficiază de despăgubiri pentru cazurile de invaliditate ori de deces produse ca urmare a unor acțiuni militare, accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente, intervenite în timpul și din cauza serviciului militar sau a unor misiuni în cadrul forțelor internaționale destinate menținerii păcii ori constituite în scopuri umanitare, în condițiile stabilite de lege pentru cadrele militare în activitate. Despăgubirile se suportă din bugetul Ministerului Apărării Naționale.
  (la 23-01-2012, Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )
  (2) Cuantumul despăgubirilor prevăzute la alin. (1) se stabilește prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 21

  Soldații și gradații profesioniști care participă la îndeplinirea unor misiuni în afara teritoriului statului român beneficiază de asigurări de viață și de sănătate, potrivit reglementărilor în vigoare și ordinului ministrului apărării.
  (la 23-01-2012, Art. 21 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )


  Articolul 22

  Soldații și gradații profesioniști care au fost trecuți în rezervă sau scoși din evidențele militare, cu excepția celor ale căror contracte se reziliază în urma demisiei sau pentru motive imputabile acestora, beneficiază de măsuri de reconversie profesională, în condițiile stabilite pentru cadrele militare în activitate.
  (la 23-01-2012, Art. 22 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )


  Articolul 23
  (1) Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată soldați sau gradați profesioniști disponibilizați, din rândul celor prevăzuți la art. 22, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, o sumă egală cu un salariu de bază minim brut pe țară în vigoare și contribuția la bugetul asigurărilor de șomaj datorată de angajator, aferentă acestuia, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 3 ani.
  (la 23-01-2012, Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )
  (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj.(3) Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la alin. (1), anterior termenului de 3 ani, sunt obligați să restituie, în totalitate, agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, sumele încasate pentru fiecare persoană plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României, în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din următoarele motive:
  a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. c), e) și f) și art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
  b) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 84 lit. b), art. 84^1 alin. (1) lit. e) și art. 84^2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  (4) Angajatorii care beneficiază de prevederile alin. (1) și (2) nu pot beneficia, pentru persoanele încadrate în muncă în condițiile alin. (1), și de subvențiile prevăzute de legislația privind sistemul asigurărilor pentru șomaj.(5) Drepturile prevăzute la alin. (1) nu se acordă pe perioadele în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate.


  Articolul 24

  Soldații sau gradații profesioniști și familiile acestora pot folosi, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării pentru cadrele militare, facilitățile de recuperare, căminele militare de garnizoană și de unitate și amenajările sportive și recreative aflate în proprietatea sau administrarea Ministerului Apărării.
  (la 23-01-2012, Art. 24 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )


  Articolul 25

  Soldaților și gradaților profesioniști le este interzisă sau restrânsă exercitarea unor drepturi și libertăți, în condițiile stabilite de lege pentru cadrele militare în activitate.
  (la 23-01-2012, Art. 25 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )


  Secţiunea a 3-a Recompensele și sancțiunile soldaților și gradaților profesioniști
  (la 23-01-2012, Titlul secțiunii a 3-a a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )

  Articolul 26
  (1) Pentru servicii excepționale aduse statului și poporului român, pentru acte de eroism săvârșite pe timpul îndeplinirii îndatoririlor militare ori pentru merite deosebite în activitate, soldaților și gradaților profesioniști le pot fi conferite, în condițiile legii, decorații.(2) Soldații și gradații profesioniști pot primi decorații și de la autoritățile publice ale altor state partenere sau organizații sub egida cărora participă la misiuni internaționale la care România ia parte, conform tratatelor încheiate.
  (la 23-01-2012, Art. 26 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )


  Articolul 27

  Pentru îndeplinirea exemplară a atribuțiilor de serviciu, soldaților și gradaților profesioniști li se pot acorda recompense morale și materiale, stabilite prin ordin al ministrului apărării.
  (la 23-01-2012, Art. 27 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )


  Articolul 28

  Pentru abateri de la disciplina militară, neîndeplinirea îndatoririlor, încălcarea normelor de conduită militară, a regulilor de conviețuire socială, soldaților și gradaților profesioniști li se pot aplica următoarele sancțiuni disciplinare:
  (la 23-01-2012, Partea introductivă a art. 28 a fost modificată de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )

  a) avertisment;
  b) mustrare scrisă;
  c) retrogradarea din funcție;
  (la 23-04-2010, Lit. c) a art. 28 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 51 din 19 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 24 martie 2010. )

  d) amânarea promovării în grad, pe o perioadă de la unu la 2 ani;
  e) desfacerea disciplinară a contractului.


  Articolul 29
  (1) Decizia privind aplicarea sancțiunilor disciplinare se ia în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la luarea la cunoștință despre comiterea abaterilor.(2) Sancțiunile disciplinare se execută în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la comunicarea deciziei prevăzute la alin. (1).(3) Abaterile disciplinare se sancționează numai dacă s-a luat la cunoștință despre acestea în termen de 6 luni de la săvârșire.


  Articolul 30
  (1) Sub sancțiunea nulității absolute, nicio măsură dintre cele prevăzute la art. 28, cu excepția avertismentului, nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea cercetării prealabile de către comisii, a căror organizare și funcționare se stabilesc prin ordin al ministrului apărării.(2) Abaterile de la disciplina militară pentru care soldații și gradații profesioniști pot fi sancționați disciplinar sunt stabilite prin ordin al ministrului apărării.
  (la 23-01-2012, Alin. (2) al art. 30 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )


  Articolul 30^1

  Tinerii care optează pentru cariera de soldat și gradat profesionist efectuează examinarea medicală, gratuit, în cadrul spitalelor și centrelor medicale de diagnostic și tratament ambulatoriu ale instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, cheltuielile fiind suportate de aceste instituții, conform ordinelor conducătorilor acestora.
  (la 23-01-2012, Art. 30^1 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )


  Capitolul III

  Selecționarea, formarea și admiterea în corpul soldaților și gradaților profesioniști
  (la 23-01-2012, Titlul cap. III a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )

  Articolul 31
  (1) Cetățenii români, bărbați și femei, care au fost selecționați, pe baza cererii lor, să devină soldați profesioniști, în funcție de aptitudini, pot urma un program de instruire structurat pe două module:
  a) modulul instruirii individuale;
  b) modulul perfecționării instruirii de specialitate.
  (2) Cetățenii români care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, au îndeplinit serviciul militar ca militari în termen sau militari cu termen redus, au o vechime în activitate de cel puțin un an în gradul de soldat sau gradat profesionist ori soldat și gradat rezervist profesionist, au fost elevi sau studenți, cel puțin un an, în instituțiile de învățământ din sistemul de apărare și securitate națională, cu excepția elevilor liceelor și colegiilor militare, precum și cei care dețin, în calitate de rezerviști, grade superioare celor prevăzuți la art. 3 alin. (1) și au fost selecționați, pe baza cererii lor, pentru încadrarea ca soldați și gradați profesioniști urmează în cadrul programului de instruire numai modulul perfecționării instruirii de specialitate.(3) De prevederile alin. (2) beneficiază și militarii în termen și militarii cu termen redus, încorporați în seriile februarie și iunie 2006.(4) Planificarea, organizarea, desfășurarea, precum și durata pregătirii militarilor profesioniști prevăzuți la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului apărării.(5) În perioada programului de instruire prevăzut la alin. (1) lit. a), cetățenii români au calitatea de soldat profesionist și beneficiază gratuit de hrană, echipament și materiale de întreținere. în această perioadă beneficiază de o indemnizație lunară egală cu 50% din solda de funcție și solda de grad a unui soldat profesionist.(6) La încheierea modulului de instruire prevăzut la alin. (1) lit. a), soldații profesioniști depun jurământul militar prevăzut de lege.
  (la 23-01-2012, Art. 31 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )


  Articolul 32
  (1) Cetățenii români care urmează să devină soldați profesioniști în condițiile prevăzute la art. 31, în funcție de aptitudini, pot semna angajamente sau contracte cu Ministerul Apărării, după cum urmează:
  (la 23-01-2012, Partea introductivă a alin. (1) al art. 32 a fost modificată de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )

  a) la selecționare, un angajament pentru efectuarea modulului instruirii individuale, cu excepția celor prevăzuți la art. 31 alin. (2) și (3);
  b) la începerea modulului perfecționării instruirii de specialitate, un contract pentru efectuarea acestuia;
  c) după încheierea modulelor prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. a) și b), un prim contract, cu durata de 4 ani.(2) Forma și conținutul-tip ale angajamentului și contractelor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului apărării.(3) În cazul întreruperii înainte de termen a angajamentului și contractelor prevăzute la alin. (1), soldații și gradații profesioniști sunt obligați să restituie Ministerului Apărării contravaloarea cheltuielilor efectuate pe timpul programului de instruire, calculată în condițiile legii aplicabile cadrelor militare în activitate.
  (la 23-01-2012, Alin. (3) al art. 32 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )
  (4) Prevederile alin. (3) se aplică în cazul în care soldații sau gradații profesioniști întrerup angajamentul sau contractele din vina lor.
  (la 23-01-2012, Alin. (4) al art. 32 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )
  (5) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul în care soldaților sau gradaților profesioniști li se întrerupe angajamentul sau contractele din motive neimputabile lor.
  (la 23-01-2012, Alin. (5) al art. 32 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )


  Articolul 33
  (1) Cetățenii români prevăzuți la art. 31 care, pe parcursul programului de instruire, renunță la cariera de soldat sau gradat profesionist și părăsesc instituția militară suportă contravaloarea cheltuielilor aferente perioadei de pregătire.
  (la 23-01-2012, Alin. (1) al art. 33 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )
  (2) Metodologia de determinare a cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului apărării.


  Articolul 34

  La începerea modulului perfecționării instruirii de specialitate, cetățenii români prevăzuți la art. 31 alin. (1)-(3), declarați promovați, sunt numiți în funcții corespunzătoare de soldați profesioniști.
  (la 23-01-2012, Art. 34 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )


  Capitolul IV

  Cariera și trecerea în rezervă a soldaților și gradaților profesioniști
  (la 23-01-2012, Titlul cap. IV a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )


  Articolul 35
  (1) La expirarea primului contract de 4 ani, soldații și gradații profesioniști prevăzuți la art. 34 pot încheia, succesiv, noi contracte, cu durata de la 2 la 3 ani fiecare.
  (la 23-01-2012, Alin. (1) al art. 35 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )
  (2) Limita maximă de vârstă până la care soldații sau gradații profesioniști pot fi menținuți în activitate se stabilește prin ordin al ministrului apărării naționale, dar nu poate depăși 55 de ani.
  (la 24-04-2015, Alin. (2) al art. 35 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 82 din 17 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 21 aprilie 2015. )


  Articolul 36

  În vederea încheierii contractelor prevăzute la art. 32 și 35, ministrul apărării deleagă competența comandanților și șefilor unităților militare angajatoare.


  Articolul 37
  (1) Contractul poate fi modificat numai cu acordul părților, cu excepțiile prevăzute de prezenta lege.(2) Modificarea contractului poate consta în modificarea duratei acestuia, locului și felului muncii, condițiilor de muncă, soldei lunare, timpului de muncă și de odihnă.


  Articolul 38

  Forma și conținutul-tip ale contractului încheiat după expirarea primului contract de 4 ani sunt stabilite prin ordin al ministrului apărării.


  Articolul 39
  (1) Detașarea soldaților și gradaților profesioniști se face în condițiile aprobate prin ordin al ministrului apărării.
  (la 23-01-2012, Alin. (1) al art. 39 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )
  (2) Durata detașării este de maximum 6 luni într-un an calendaristic și se poate prelungi, cu acordul scris al structurilor implicate, cu încă 6 luni.(3) Soldații și gradații profesioniști trimiși în misiune permanentă în străinătate încheie noi contracte la numirea în funcție pentru o perioadă egală cu durata mandatului la post.
  (la 23-01-2012, Alin. (3) al art. 39 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )
  (4) Contractul prevăzut la alin. (3) este semnat, în calitate de delegat al Ministerului Apărării, de șeful unei direcții din Statul Major General, care se stabilește prin ordin al ministrului apărării.(5) Cu 6 luni înainte de încheierea misiunii permanente în străinătate, soldații și gradații profesioniști își exprimă, prin raport, opțiunea de a relua activitatea în unități ale Ministerului Apărării.
  (la 23-01-2012, Alin. (5) al art. 39 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )
  (6) Ocuparea unui post în altă unitate militară de către soldații și gradații profesioniști prevăzuți la alin. (5) se face în condițiile prevăzute la art. 35 alin. (1).
  (la 23-01-2012, Alin. (6) al art. 39 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )


  Articolul 40
  (1) Soldații și gradații profesioniști pot fi mutați, în interesul serviciului sau la cerere, dintr-o unitate militară în alta, în aceleași condiții ca și subofițerii în activitate.
  (la 23-01-2012, Alin. (1) al art. 40 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )
  (2) Cuantumul indemnizației la care are dreptul soldatul sau gradatul profesionist mutat în interesul serviciului este cel prevăzut de lege pentru subofițerii în activitate.
  (la 23-01-2012, Alin. (2) al art. 40 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )
  (3) Abrogat.
  (la 23-04-2010, Alin. (3) al art. 40 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 51 din 19 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 24 martie 2010. )


  Articolul 41
  (1) Promovarea în grad a soldaților și fruntașilor profesioniști care îndeplinesc toate condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării se face prin ordinul comandanților care au competențe în acest sens.
  (la 23-01-2012, Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )
  (2) Criteriile generale de promovare sunt:
  a) performanțele dovedite pe timpul îndeplinirii atribuțiilor funcționale, rezultate din documentele de apreciere;
  b) stagiul minim în grad;
  c) nivelul de pregătire.
  (3) În timp de pace, stagiul minim în grad pentru înaintarea în gradul următor a soldaților și gradaților profesioniști în activitate se stabilește astfel:
  (la 23-01-2012, Partea introductivă a alin. (3) al art. 41 a fost modificată de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )

  a) soldat: un an;
  b) fruntaș: 2 ani.(4) Soldații și gradații profesioniști în activitate, care se disting prin modul de îndeplinire a atribuțiilor, pregătire profesională și comportare demnă, participări la misiuni în afara teritoriului statului român sau în cadrul unor activități militare pe teritoriul țării, prin excepție de la prevederile alin. (3) și ale art. 3 alin. (2), pot fi înaintați în unul dintre gradele de fruntaș, caporal clasa a III-a, clasa a II-a sau clasa I, în mod excepțional, în limita numărului aprobat de către ministrul apărării naționale, fără să fie condiționați de alte criterii.
  (la 23-01-2012, Alin. (4) al art. 41 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012. )


  Articolul 42

  Numirea soldaților și gradaților profesioniști în funcții superioare se poate face numai în situația în care aceștia îndeplinesc condițiile pentru a fi promovați în grad, odată cu numirea în funcții.
  (la 23-01-2012, Art. 42 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )


  Articolul 43
  (1) Aprecierea de serviciu a soldaților și gradaților profesioniști se efectuează anual, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului apărării, care include și criteriile de evaluare.(2) Aprecierea de serviciu constituie documentul de bază pentru selecția, promovarea în grad și evoluția în carieră a soldaților și gradaților profesioniști.
  (la 23-01-2012, Art. 43 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )


  Articolul 44

  Trecerea soldaților și gradaților profesioniști dintr-o armă sau specialitate în alta se poate efectua, în raport cu nevoile Ministerului Apărării, după obținerea unei specialități militare corespunzătoare, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării.
  (la 23-01-2012, Art. 44 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )


  Articolul 45
  (1) Soldaților și gradaților profesioniști le încetează contractul și sunt trecuți în rezervă sau scoși din evidențele militare, după caz, în următoarele situații:
  (la 23-01-2012, Partea introductivă a alin. (1) al art. 45 a fost modificată de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )

  a) la împlinirea limitei de vârstă în serviciu, stabilită prin ordin al ministrului apărării;
  b) la expirarea termenului contractului, în situația în care nu sunt posibilități de reînnoire din cauza reducerii funcțiilor ca urmare a desființării, restructurării sau a dislocării unității;
  c) când sunt clasați "inapt pentru serviciul militar" de către comisiile de expertiză medico-militară;
  d) când sunt clasați "apt limitat" de comisiile prevăzute la lit. c);
  e) pentru motive sau nevoi ale Ministerului Apărării;
  f) înainte de termenul de expirare a contractului, cu acordul ambelor părți;
  g) la expirarea termenului contractului, în situația în care una dintre părți nu mai optează pentru reînnoirea contractului;
  h) când nu mai îndeplinesc criteriile specifice, stabilite prin ordin al ministrului apărării, pentru ocuparea funcției;
  i) prin demisie;
  j) ca urmare a aplicării sancțiunii disciplinare prevăzute la art. 28 lit. e), când comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziții legale;
  k) când sunt condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia;
  (la 01-02-2014, Lit. k) a alin. (1) al art. 45 a fost modificată de pct. 1 al art. 186 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )

  l) abrogată;
  (la 01-02-2014, Lit. l) a alin. (1) al art. 45 a fost abrogată de pct. 2 al art. 186 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )

  m) la data retragerii motivate a avizului de securitate specific clasei sau nivelului de secretizare a informațiilor la care urmează să aibă acces, de către autoritățile competente;
  n) în caz de deces.(1^1) Soldații și gradații voluntari pot fi trecuți în rezervă sau scoși din evidențele militare, după caz, în cazul condamnării definitive la pedeapsa închisorii, fără executarea acesteia.
  (la 01-02-2014, Alin. (1^1) al art. 45 a fost introdus de pct. 3 al art. 186 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )
  (2) Trecerea în rezervă sau scoaterea din evidențele militare se face din oficiu în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), g), k), m) și n), iar în celelalte situații, la propunerea comandanților sau a șefilor direcți, înaintată ierarhic.
  (la 23-01-2012, Alin. (2) al art. 45 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012. )
  (3) Trecerea în rezervă a soldaților și gradaților profesioniști se comunică acestora și în scris printr-o trimitere de corespondență recomandată.
  (la 23-01-2012, Alin. (3) al art. 45 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )


  Articolul 46

  Pe timpul stării de urgență, al stării de asediu, mobilizării și al stării de război, precum și pe timpul pregătirii și executării misiunilor în afara teritoriului statului național, soldații și gradații profesioniști nu pot fi trecuți în rezervă sau scoși din evidența militară ca urmare a prezentării demisiei.
  (la 23-01-2012, Art. 46 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )


  Articolul 47
  (1) Soldații și gradații profesioniști asupra cărora s-a dispus începerea urmăririi penale sau care se află în curs de judecată într-un proces penal, aflați în stare de libertate, sunt puși la dispoziție.(2) Soldații și gradații profesioniști puși la dispoziție îndeplinesc atribuțiile stabilite de comandanții unităților din care fac parte și beneficiază de drepturi bănești, în condiții similare reglementărilor pentru cadrele militare în activitate, aflate în aceeași situație.
  (la 23-01-2012, Art. 47 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )


  Articolul 48
  (1) Soldații și gradații profesioniști asupra cărora s-a dispus începerea urmăririi penale sau se află în curs de judecată într-un proces penal, dacă se află în stare de arest, se suspendă din funcție.(2) Soldații și gradații profesioniști suspendați din funcție nu beneficiază de niciun drept de la Ministerul Apărării.(3) Soldații și gradații profesioniști condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă, care anterior au fost suspendați din funcție, sunt trecuți în rezervă sau sunt scoși din evidențele militare începând cu data suspendării.(4) Parchetele sau instanțele care dispun începerea urmăririi penale, respectiv încep judecarea soldaților și gradaților profesioniști, au obligația de a înștiința imediat Ministerul Apărării.
  (la 23-01-2012, Art. 48 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )


  Articolul 49
  (1) În cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, soldații și gradații profesioniști sunt repuși în toate drepturile avute la data suspendării din funcție, respectiv a punerii la dispoziție. Drepturile se calculează în raport cu elementele soldei lunare în vigoare la data respectivă.
  (la 23-01-2012, Alin. (1) al art. 49 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )
  (2) În cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal se poate dispune repunerea în drepturi sau trecerea în rezervă ori scoaterea din evidențele militare de către comandanții stabiliți prin ordin al ministrului apărării, la propunerea comisiei prevăzute la art. 30 alin. (1).


  Articolul 50
  (1) Soldații și gradații profesioniști nu pot fi trecuți în rezervă sau scoși din evidențele militare din motivele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. e) în perioada în care se află în incapacitate temporară de muncă stabilită prin actele prevăzute de lege, pe durata carantinei ori pe durata efectuării concediului de odihnă.
  (la 23-01-2012, Alin. (1) al art. 50 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )
  (2) Femeile soldați și gradați profesioniști nu pot fi trecute în rezervă pe durata concediului de maternitate ori a concediului de risc maternal.
  (la 23-01-2012, Alin. (2) al art. 50 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )
  (3) Soldații și gradații profesioniști nu pot fi trecuți în rezervă pe durata concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani ori pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.
  (la 23-01-2012, Alin. (3) al art. 50 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )
  (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică numai până la expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul.(5) În situația în care, potrivit legislației aplicabile personalului bugetar, contractele pot fi suspendate, este permisă înlocuirea soldaților sau gradaților profesioniști în cauză prin încheierea unui contract cu durată determinată până la revenirea la post a titularului.
  (la 23-01-2012, Alin. (5) al art. 50 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )


  Capitolul V

  Abrogat.
  (la 01-01-2017, Capitolul V, cuprinzând art. 51-67 a fost abrogat de alin. (2) al art. 36 din LEGEA nr. 270 din 10 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015. )

  Articolul 51

  Abrogat.
  (la 01-01-2017, Art. 51 a fost abrogat de alin. (2) al art. 36 din LEGEA nr. 270 din 10 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015. )


  Articolul 52

  Abrogat.
  (la 01-01-2017, Art. 52 a fost abrogat de alin. (2) al art. 36 din LEGEA nr. 270 din 10 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015. )


  Articolul 53

  Abrogat.
  (la 01-01-2017, Art. 53 a fost abrogat de alin. (2) al art. 36 din LEGEA nr. 270 din 10 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015. )


  Articolul 54

  Abrogat.
  (la 01-01-2017, Art. 54 a fost abrogat de alin. (2) al art. 36 din LEGEA nr. 270 din 10 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015. )


  Articolul 55

  Abrogat.
  (la 01-01-2017, Art. 55 a fost abrogat de alin. (2) al art. 36 din LEGEA nr. 270 din 10 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015. )


  Articolul 56

  Abrogat.
  (la 01-01-2017, Art. 56 a fost abrogat de alin. (2) al art. 36 din LEGEA nr. 270 din 10 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015. )


  Articolul 57

  Abrogat.
  (la 01-01-2017, Art. 57 a fost abrogat de alin. (2) al art. 36 din LEGEA nr. 270 din 10 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015. )


  Articolul 58

  Abrogat.
  (la 01-01-2017, Art. 58 a fost abrogat de alin. (2) al art. 36 din LEGEA nr. 270 din 10 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015. )


  Articolul 59

  Abrogat.
  (la 01-01-2017, Art. 59 a fost abrogat de alin. (2) al art. 36 din LEGEA nr. 270 din 10 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015. )


  Articolul 60

  Abrogat.
  (la 01-01-2017, Art. 60 a fost abrogat de alin. (2) al art. 36 din LEGEA nr. 270 din 10 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015. )


  Articolul 61

  Abrogat.
  (la 01-01-2017, Art. 61 a fost abrogat de alin. (2) al art. 36 din LEGEA nr. 270 din 10 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015. )


  Articolul 62

  Abrogat.
  (la 01-01-2017, Art. 62 a fost abrogat de alin. (2) al art. 36 din LEGEA nr. 270 din 10 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015. )


  Articolul 63

  Abrogat.
  (la 01-01-2017, Art. 63 a fost abrogat de alin. (2) al art. 36 din LEGEA nr. 270 din 10 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015. )


  Articolul 64

  Abrogat.
  (la 01-01-2017, Art. 64 a fost abrogat de alin. (2) al art. 36 din LEGEA nr. 270 din 10 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015. )


  Articolul 65

  Abrogat.
  (la 01-01-2017, Art. 65 a fost abrogat de alin. (2) al art. 36 din LEGEA nr. 270 din 10 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015. )


  Articolul 66

  Abrogat.
  (la 01-01-2017, Art. 66 a fost abrogat de alin. (2) al art. 36 din LEGEA nr. 270 din 10 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015. )


  Articolul 67

  Abrogat.
  (la 01-01-2017, Art. 67 a fost abrogat de alin. (2) al art. 36 din LEGEA nr. 270 din 10 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015. )


  Capitolul VI Dispoziții finale

  Articolul 68

  Calitatea de soldat și gradat profesionist se dovedește prin documentul de legitimare, stabilit prin ordin al ministrului apărării.
  (la 23-01-2012, Art. 68 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )


  Articolul 69
  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, militarii în termen și cu termen redus în activitate pot deține numai gradul de soldat.(2) Contractele încheiate în temeiul art. 37 din Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, rămân valabile în măsura în care nu contravin prevederilor acesteia.(3) Contractele aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, încheiate cu militarii angajați pe bază de contract, care au împlinit vârsta maximă prevăzută la art. 35 alin. (2), pot fi menținute, în funcție de nevoile Ministerului Apărării, până la finalizarea acestora.(4) Militarii angajați pe bază de contract din instituțiile cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale, care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, au gradul de sergent, pot fi trecuți în corpul subofițerilor, în funcție de studiile absolvite, vechimea în muncă, posturile de subofițeri disponibile și rezultatele obținute în urma concursului susținut în acest sens. Sergenții care nu optează pentru trecerea în corpul subofițerilor sau nu sunt declarați admiși în urma participării la concursurile organizate în acest sens vor fi trecuți în corpul soldaților și gradaților profesioniști cu gradul de caporal.
  (la 23-01-2012, Alin. (4) al art. 69 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )


  Articolul 70
  (1) Dispozițiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător și gradaților și soldaților profesioniști din instituțiile cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale care, potrivit legii, au în structurile proprii această categorie de personal militar.
  (la 23-01-2012, Alin. (1) al art. 70 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )
  (2) Obligațiile Ministerului Apărării și competențele ministrului apărării, stabilite prin prezenta lege, sunt îndeplinite sau exercitate, după caz, de instituțiile prevăzute la alin. (1), respectiv de conducătorii acestora, iar cele ale șefului Statului Major General, de către înlocuitorii lor de drept.


  Articolul 71
  (1) Expresiile "militari angajați pe bază de contract," în cadrul Ministerului Apărării, "jandarmi angajați cu contract," "soldați și gradați profesioniști" și "polițist de frontieră angajat cu contract", prevăzute de legislația în vigoare, se înlocuiesc cu expresia "soldați și gradați voluntari."*)(2) În sensul prezentei legi, familia soldaților și gradaților profesioniști cuprinde soțul sau soția, copiii și părinții aflați în întreținerea legală a acestora.
  (la 23-01-2012, Alin. (2) al art. 71 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )


  Articolul 72

  În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, Ministerul Apărării va prezenta propuneri autorităților abilitate, în vederea adoptării actelor normative pentru aplicarea și executarea acesteia.


  Articolul 73

  Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ

  București, 10 octombrie 2006.
  Nr. 384.
  ---------