LEGEA nr. 321 din 15 octombrie 2009 (*republicată*)privind comercializarea produselor alimentare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 septembrie 2016
  *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 150/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 15 iulie 2016, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea nr. 321/2009 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 20 octombrie 2009 și, ulterior, a mai fost modificată și completată prin Legea nr. 247/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 16 decembrie 2010.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Prin prezenta lege se reglementează condițiile de exercitare a activității contractuale de comercializare a produselor alimentare.


  Articolul 2
  (1) Prevederile prezentei legi se aplică tuturor persoanelor fizice și juridice care desfășoară relații comerciale cu produse alimentare.
  (la 15-05-2020, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 28 din 27 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 )
  (2) În înțelesul prezentei legi termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:produs alimentar - orice substanță sau produs, indiferent dacă este prelucrat, parțial prelucrat sau neprelucrat, destinat sau prevăzut în mod rezonabil a fi ingerat de oameni, conform prevederilor art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranță Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 31 din 1 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare;2. carne proaspătă - carnea provenită de la animale și păsări care a fost supusă doar tratamentului de refrigerare în vederea conservării și care se prezintă sub formă de carcasă, semicarcasă, sferturi de carcasă, piese vrac sau ambalate, după caz;3. Abrogat.
  (la 15-05-2020, Punctul 3. din Alineatul (2) , Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 28 din 27 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 )
  4. produs alimentar proaspăt - aliment care nu este conservat prin sterilizare, deshidratare, congelare sau afumare, cu excepția refrigerării;5. produs alimentar congelat - aliment care necesită temperaturi de păstrare conform legislației sanitar-veterinare în vigoare;6. Abrogat.
  (la 15-05-2020, Punctul 6. din Alineatul (2) , Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 28 din 27 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 )
  7. relații comerciale - activitatea de vânzare și/sau cumpărare a produselor alimentare;8. consumator - orice persoană fizică sau juridică care cumpără, dobândește, utilizează sau consumă produse alimentare;9. comerciant - persoana fizică sau juridică autorizată să desfășoare activități de comercializare către consumator a produselor alimentare;10. contract comercial - document care stabilește condițiile colaborării dintre furnizor și comerciant, cu respectarea prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
  (la 15-05-2020, Punctul 10. din Alineatul (2) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 28 din 27 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 )
  11. Abrogat.
  (la 15-05-2020, Punctul 11. din Alineatul (2) , Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 28 din 27 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 )
  12. Abrogat.
  (la 15-05-2020, Punctul 12. din Alineatul (2) , Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 28 din 27 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 )
  13. furnizor - persoana fizică sau juridică autorizată să desfășoare activități de producție, procesare sau distribuție a produselor alimentare, în vederea comercializării acestora;14. cost de producție - se compune din prețul de achiziție al materiilor și materialelor consumate, cheltuieli de prelucrare a materiilor prime în vederea transformării în produs finit, alte cheltuieli directe și cota din cheltuielile indirecte ce revin produsului respectiv;15. preț de achiziție al produsului alimentar - cuprinde prețul de cumpărare negociat între comerciant și furnizor;16. vânzare în pierdere - orice vânzare la un preț inferior prețului de achiziție;17. preț de vânzare către consumator - prețul de achiziție al produsului alimentar majorat cu adaosul comercial;18. Abrogat.
  (la 15-05-2020, Punctul 18. din Alineatul (2) , Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 28 din 27 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 )
  19. parteneriat direct - relația comercială directă dintre comerciant și cooperativele agricole, asociațiile de producători agricoli, societățile comerciale agricole de producție, producători agroalimentari și distribuitori, între care se încheie un contract comercial pentru minimum 12 luni.
  (la 15-05-2020, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 28 din 27 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 )
  (3) Relațiile comerciale dintre furnizori și comercianți sunt stabilite prin încheierea unui contract comercial negociat în prealabil de către părți, care respectă legislația în vigoare și dispozițiile prevăzute de prezenta lege.


  Capitolul II Protecția împotriva înțelegerilor și practicilor anticoncurențiale

  Articolul 3

  Părțile nu se pot obliga reciproc, direct sau indirect, să cumpere sau să vândă produse sau servicii de la sau către un terț.


  Articolul 4
  (1) Serviciile privind extinderea rețelei de distribuție a comerciantului, amenajările spațiilor de vânzare ale comerciantului sau operațiunile și evenimentele de promovare a activității și imaginii comerciantului nu sunt legate de actul comercial.(2) Este interzis oricărui comerciant să solicite facturarea/ refacturarea și să încaseze de la furnizor taxe și servicii, altele decât cele legate de actul comercial. Serviciile legate direct de actul comercial sunt incluse în contractul dintre părți.(3) Fac excepție de la prevederile alin. (1) serviciile solicitate de cumpărător de la furnizor pentru operațiunile de promovare, de marketing și de publicitate dacă acestea au fost convenite anterior de către furnizor și cumpărător printr-un acord clar și lipsit de ambiguitate, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Directiva (UE) 2019/633 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar.
  (la 15-05-2020, Articolul 4 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 28 din 27 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 )


  Articolul 5

  Este interzis oricărui comerciant să ofere sau să vândă produse în pierdere, cu excepția situațiilor prevăzute de legislația în vigoare.
  (la 15-05-2020, Articolul 5 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 28 din 27 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 )


  Articolul 6

  Este interzis oricărui comerciant să solicite furnizorului să nu vândă altor comercianți aceleași produse la un preț de achiziție mai mic sau egal cu cel cu care a achiziționat produsele respective.


  Articolul 7
  (1) Comerciantul poate refuza recepția mărfii în condițiile în care aceasta nu îndeplinește condițiile legale de comercializare, cantitățile prevăzute în contract sau în comandă ori termenele de livrare, refuzul recepției mărfii făcându-se în momentul livrării, în caz contrar marfa fiind considerată acceptată.(2) În cazul în care părțile convin prin contract ca recepția cantitativă și calitativă să fie făcută ulterior momentului livrării, documentul de recepție va fi transmis în formă scrisă furnizorului în maximum 24 de ore de la momentul punerii la dispoziția comerciantului a mărfii.(3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) produsele alimentare proaspete, în cazul în care recepția cantitativă și calitativă se va face în momentul livrării.


  Capitolul III Obligațiile de plată între comerciant și furnizorul de produse alimentare

  Articolul 8
  (1) Termenul de plată al comerciantului către furnizor pentru produsele contractate și livrate se stabilește prin negocierea contractului, conform prevederilor legislației în vigoare.(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) produsele alimentare proaspete, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, la care termenul de plată nu poate fi mai mare de 14 zile lucrătoare de la data recepționării mărfii de către beneficiar.
  (la 15-05-2020, Articolul 8 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 28 din 27 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 )


  Articolul 9
  (1) În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a unei obligații contractuale de către una dintre părți, acestea pot stabili în contract plata unor penalități de către partea în culpă, cuantumul acestora fiind negociat la data încheierii contractului.(2) Penalitățile pentru întârzierea plății și livrării produselor se stabilesc de către părți în cuantum egal.


  Capitolul IV Obligații speciale ale comerciantului

  Articolul 10

  Comerciantul poate acorda, prin înțelegerea părților, spații distincte de expunere și semnalizare la raft pentru fiecare produs alimentar, în funcție de țara de origine.
  (la 15-05-2020, Articolul 10 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 28 din 27 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 )


  Articolul 11

  Abrogat.

  (la 15-05-2020, Articolul 11 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 28 din 27 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 )

  Articolul 12
  (1) Comerciantul persoană juridică autorizată care desfășoară activități de comercializare pentru produse alimentare poate, pentru categoriile carne, ouă, legume, fructe, miere de albine, lapte și produse de panificație, să dispună ca produsele din cantitatea de marfă intrată să corespundă gradual fiecărei categorii de produse alimentare, provenite din parteneriate directe, pentru a asigura accesul consumatorului la produse proaspete.(2) Metodologia de desfășurare a parteneriatelor directe se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.
  (la 15-05-2020, Articolul 12 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 28 din 27 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 )


  Articolul 13

  Abrogat.

  (la 15-05-2020, Articolul 13 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 28 din 27 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 )

  Articolul 14

  Prevederile prezentei legi nu se aplică în ceea ce privește comercializarea fructelor exotice importate din alte țări.


  Articolul 15

  Comerciantul persoană juridică autorizată care desfășoară activități de comercializare pentru produsele alimentare poate organiza evenimente de promovare a produselor alimentare, cu respectarea legislației sanitar-veterinare în vigoare.
  (la 15-05-2020, Articolul 15 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 28 din 27 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 )


  Capitolul V Sancțiuni

  Articolul 16
  (1) Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:
  a) nerespectarea dispozițiilor art. 3-6 se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 150.000 lei în măsura în care nu sunt aplicabile prevederile Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  (la 15-05-2020, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 16 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 28 din 27 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 )

  b) nerespectarea dispozițiilor art. 7 alin. (1) și (2), art. 8 și art. 18 alin. (2) se sancționează cu amendă de la 150.000 lei la 200.000 lei, în măsura în care nu sunt aplicabile prevederile Legii nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  (la 15-05-2020, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 16 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 28 din 27 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 )

  c) nerespectarea dispozițiilor art. 12 se sancționează cu amendă de la 200.000 lei la 250.000 lei, în măsura în care nu sunt aplicabile prevederile Legii nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 15-05-2020, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 16 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 28 din 27 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 )
  (2) Constatarea contravenției în sfera comercială și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către organele de control abilitate ale Ministerului Finanțelor Publice.


  Articolul 17

  Prevederile prezentei legi referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.


  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale

  Articolul 18
  (1) Contractele în desfășurare ale căror termene și condiții sunt contrare prevederilor prezentei legi vor fi modificate corespunzător în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi*). Notă
  *) Legea nr. 321/2009 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 20 octombrie 2009.
  (2) Pentru a verifica desfășurarea relațiilor comerciale dintre comerciant și furnizor, reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice solicită toate documentele care stau la baza desfășurării acestor relații comerciale.


  Articolul 19

  Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I*).


  Articolul 20

  Abrogat.
  (la 15-05-2020, Articolul 20 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 28 din 27 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 )


  Articolul 21

  Abrogat.
  (la 15-05-2020, Articolul 21 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 28 din 27 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 )
  Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 150/2016, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 321/2009, și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale actului modificator:

  Articolul II

  Prevederile art. 10^3***) din Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată și completată prin prezenta lege, intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Notă
  ***) Art. 10^3 a devenit, prin renumerotare, art. 12 în forma republicată a Legii nr. 321/2009.


  ANEXĂ

  TABEL
  cu principalele produse proaspete*)

  Nr. crt.Grupa de produseCod N.C.
  1.Carne și organe comestibile, cu excepția celor congelateNC 0201-0210
  2.Pești, crustacee și moluște și alte nevertebrate, cu excepția celor congelateNC 0301-0308
  3.Produse de brutărie și patiserie, cu excepția celor ambalate și congelateNC 1905
  4.Ouă de pasăreNC 0407 - 0408
  5.LapteNC 0401
  6.Legume proaspete perisabile, cu excepția celor congelate NC 0701-0703-0709, 07099390
  7.Fructe proaspete perisabile, cu excepția celor congelate NC 0806-0808, 0810, 080830, 0809, 0810

  *) Lista detaliată pentru fiecare clasă în parte va fi cuprinsă în Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
  (la 15-05-2020, Actul a fost completat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 28 din 27 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 )

  ----