ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 23 iunie 2010
pentru completarea unor acte normative din domeniul finanţelor publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 29 iunie 2010  Având în vedere:
  - implementarea măsurilor anticriză iniţiate de Guvernul României pentru accelerarea gradului de absorbţie a fondurilor externe nerambursabile postaderare destinate României şi utilizarea eficientă a acestora;
  - necesitatea adoptării unor măsuri de sprijin pentru beneficiarii publici în implementarea contractelor aferente proiectelor finanţate din aceste fonduri;
  - scăderea capacităţii contractorilor de a susţine din surse proprii şi/sau atrase (credite) derularea optimă a lucrărilor şi serviciilor, în contextul actualei crize economico-financiare;
  - evitarea blocajului implementării unor proiecte majore de infrastructură,
  întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii urgente şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
  - La articolul 52, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (9) şi (10), cu următorul cuprins:
  "(9) Prin excepţie de la prevederile alin. (8):
  a) partea aferentă cheltuielilor eligibile din sumele reprezentând plăţi în avans pentru implementarea programelor, proiectelor şi acţiunilor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, altele decât cele prevăzute la lit. b), poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din memorandumuri/acorduri/contracte/decizii/ordine de finanţare;
  b) sumele reprezentând plăţi în avans pentru implementarea proiectelor şi acţiunilor finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial Transport şi a unor proiecte şi acţiuni finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial Mediu pot fi justificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din contracte/decizii/ordine de finanţare şi, după caz, memorandumuri/acorduri de împrumut;
  c) proiectele şi acţiunile finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial Mediu pentru care se aplică prevederile lit. b), precum şi condiţiile de aplicare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  (10) În cazurile prevăzute la alin. (9), sumele reprezentând plăţi în avans şi nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală, în condiţiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de către instituţiile publice care au acordat avansurile şi se vor restitui bugetului din care au fost avansate, cu perceperea majorărilor de întârziere existente pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada cuprinsă între data acordării avansului şi data recuperării sumelor restante."


  Articolul II

  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
  - La articolul 54, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (9^1) şi (9^2), cu următorul cuprins:
  "(9^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (9):
  a) partea aferentă cheltuielilor eligibile din sumele reprezentând plăţi în avans pentru implementarea programelor, proiectelor şi acţiunilor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, altele decât cele aferente Programului operaţional sectorial Transport şi cele prevăzute la lit. b), poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din memorandumuri/acorduri/contracte/ decizii/ordine de finanţare;
  b) sumele reprezentând plăţi în avans pentru implementarea unor proiecte şi acţiuni finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial Mediu pot fi justificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din contracte/decizii/ordine de finanţare şi, după caz, memorandumuri/acorduri de împrumut. Proiectele şi acţiunile, precum şi condiţiile pentru aplicarea acestor prevederi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  (9^2) În cazurile prevăzute la alin. (9^1), sumele reprezentând plăţi în avans şi nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală, în condiţiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de către instituţiile publice care au acordat avansurile şi se vor restitui bugetului din care au fost avansate, cu perceperea majorărilor de întârziere existente pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada cuprinsă între data acordării avansului şi data recuperării sumelor restante."


  Articolul III

  Prevederile art. I şi II se vor aplica şi contractelor aflate în derulare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 23 iunie 2010.
  Nr. 57.
  --------