DECRET-LEGE nr. 138 din 11 mai 1990
privind îmbunătăţirea condiţiilor pentru ocrotirea, educarea, şcolarizarea şi pregătirea profesională a copiilor şi tinerilor cu deficiente fizice sau intelectuale şi a minorilor inadaptati
EMITENT
 • C.P.U.N.
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 12 mai 1990  Consiliul Provizoriu de Uniune Naţionala decretează:

  Articolul 1

  Pentru înlesnirea accesului în unităţile de ocrotire al copiilor şi tinerilor cu deficiente fizice sau intelectuale şi al minorilor inadaptati, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de creştere, educare, şcolarizare şi calificare a copiilor şi tinerilor din leagane, case de copii şi din instituţiile speciale de învăţămînt preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal, în vederea recuperării şi integrării lor în societate, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale şi Ministerul Învăţămîntului vor asigura, prin organele lor teritoriale de specialitate, după caz:
  a) depistarea activa, înregistrarea şi evidenta copiilor şi tinerilor care, potrivit legii, trebuie să beneficieze de condiţii speciale de ocrotire ce nu le pot fi asigurate în familie sau prin instituţiile de învăţămînt obişnuit;
  b) efectuarea examenelor de bilanţ medical, psihopedagogic şi social, orientarea şcolară şi profesională a copiilor şi tinerilor luati în evidenta şi stabilirea măsurilor de ocrotire.
  Ocrotirea socială şi pregătirea şcolară şi profesională sînt gratuite.


  Articolul 2

  Primăriile judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale vor asigura cu prioritate clădirile necesare desfăşurării activităţii de învăţămînt şi ocrotire, precum şi dotarea lor corespunzătoare, potrivit normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii, Ministerul Învăţămîntului şi Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale.


  Articolul 3

  Drepturile materiale ale copiilor şi tinerilor din instituţii de ocrotire - leagane, case de copii şi unităţi de învăţămînt special - sînt prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezentul decret-lege.
  Alocaţiile zilnice de hrana pentru copiii şi ţinerii prevăzuţi la alin. 1 se vor stabili prin hotărîre a guvernului.


  Articolul 4

  Reţeaua unităţilor şi cuprinderea ocrotitilor şi elevilor în casele de copii şcolari şi în învăţămîntul special, structura anului şcolar, durata de pregătire, conţinutul activităţilor, formele de profesionalizare, precum şi nomenclatorul profesiilor şi meseriilor în care pot fi calificate persoanele handicapate, se stabilesc de Ministerul Învăţămîntului împreună cu Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul de Interne.


  Articolul 5

  Articolul 142 alineatul 1 din Legea nr. 57/1974 privind retribuirea după cantitatea şi calitatea muncii se completează şi va avea următorul cuprins:
  "Salariul tarifar prevăzut de lege pentru personalul didactic, personalul sanitar şi personalul auxiliar de învăţămînt din leagane, casele de copii şi din unităţile speciale de învăţămînt preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal, profesional, de la centrele logopedice şi de la cursurile de calificare sau recalificare pentru deficienti şi invalizi este mai mare cu 3 clase de salarizare. Personalul de administraţie, de deservire, de întreţinere şi de paza din leagane, casele de copii şi unităţile de învăţămînt special beneficiază de un salariu tarifar cu o clasa de salarizare mai mare decît cel prevăzut de lege."


  Articolul 6

  Articolul 19 din Legea nr. 3/1970 privind regimul ocrotirii unor categorii de minori se abroga; contribuţia neachitata pînă la data prezentului decret-lege nu va mai fi urmărită.


  Articolul 7

  Pentru aplicarea prevederilor prezentului decret-lege se autoriza Ministerul Finanţelor ca, pe baza documentaţiilor prezentate de Ministerul Învăţămîntului şi Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale, sa modifice corespunzător indicatorii financiari pe anul 1990.
  PREŞEDINTELE
  CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALA
  ION ILIESCU


  Anexa 1
  DREPTURILE
  materiale ale copiilor şi tinerilor din instituţii de ocrotire (leagane, case de copii şi unităţi de învăţămînt special)
  Copiilor şi tinerilor din instituţiile de ocrotire li se asigura cazare, hrana, echipament, materiale pentru igiena personală, medicamente şi materiale sanitare, proteze şi aparate ortopedice, în limita alocaţiilor şi normativelor stabilite prin dispoziţii legale.
  1. Prescolarilor, elevilor deficienti din unităţile de învăţămînt special şi minorilor din casele de copii li se asigura integral echipamentul şi cazarmamentul prevăzut în baremurile stabilite potrivit legii. Valoarea minima anuală a echipamentului şi cazarmamentului care se acordă ca dotare iniţială şi de înlocuire anuală este următoarea:
        - lei -
    Grupa de vîrstăValoarea dotării iniţialeValoarea de înlocuire anuală
    I. Echipament    
    - Preşcolari3.0002.000
    - Elevi 6-10 ani3.5002.500
    - Elevi 11-14 ani4.5003.000
    - Elevi peste 14 ani5.0003.500
    - Elevi în evidenţa caselor de copii5.2003.500
    - Studenţi în evidenţa caselor de copii6.0004.000
    II. Cazarmament    
    - Preşcolari2.8001.200
    - Şcolari şi tineri2.3001.400

  2. Elevii din unităţile speciale de învăţămînt şi invalizii care se recalifica prin aceste unităţi, precum şi ocrotitii din leagane şi casele de copii, primesc materiale educative, cultural-sportive, de igiena personală şi rechizite şcolare în valoare de 360 lei anual.
  3. Preşcolarii, elevii deficienti şi ocrotitii din casele de copii, care nu au venituri proprii din pensie de urmaş, ajutor lunar, pensie de pierdere a capacităţii de muncă sau din munca prestată în atelierul-şcoala, primesc, pentru nevoi personale, o indemnizaţie lunară de 100 lei pentru preşcolari, 145 de lei pentru elevii claselor pregătitoare şi I-VIII, 160 de lei pentru elevii liceelor şi şcolilor profesionale speciale şi cei ai şcolilor speciale de reeducare şi de 200 de lei pentru elevii şcolilor postliceale şi studenţii aflaţi în întreţinerea caselor de copii.
  4. Persoanele aflate în întreţinerea caselor de copii şi elevii deficienti din unităţile de învăţămînt special au dreptul, în mod gratuit, la călătorii cu tren de persoane clasa a II-a şi cu mijloacele auto de transport în comun interurban pentru:
  a) transportul de la domiciliu la unităţi, la începerea cursurilor sau la internare;
  b) transportul la locul de muncă la absolvire sau la externare;
  c) transportul la transferarea dintr-o unitate în alta;
  d) transportul dus şi întors la domiciliu sau în tabere cu ocazia vacantelor şcolare;
  e) transportul pentru insotitorii elevilor cu invaliditati de gradul I.
  Elevii deficienti internati beneficiază gratuit de călătorii dus-întors, cu mijloacele de transport în comun pentru deplasarea de la şcoala la internat şi la locul de instruire practica, dacă acestea sînt situate la o distanta mai mare de 1 km, iar cei cu invaliditati de gradul I şi II chiar dacă distanta este mai mica.
  5. Asistatii caselor de copii vor primi la încadrarea în munca o indemnizaţie egala cu valoarea anuală de înlocuire a echipamentului şi cazarmamentului.
  -----------------------